Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

K!X Works Bij welke

K!X Works Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills; • Het effectief benutten van skills; • Het activeren van skills; • Het versterken van het skillssysteem. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Het K!X Works programma is er op gericht om de toerusting van de deelnemer, in dit geval de nieuwkomers en vluchtelingen, richting de arbeidsmarkt te versterken. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Mensen empoweren, zelfinzicht geven en leren doelen te stellen draagt bij aan motivatie en inspiratie om een plek te bemachtigen in de samenleving. ‘Meedoen’ is daarom het motto van K!X Works. Door actief deel te nemen aan dit programma worden de kansen op een baan vergroot en de participatie in de samenleving bevorderd. Door middel van het inzetten van de beproefde K!X-methode (www.projectkix.nl) kunnen grote sprongen worden gemaakt en successen worden behaald. Indirect wordt schooluitval en jeugdwerkloosheid tegengegaan. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Dit is een initiatief van Movisie en in opdracht van Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Betrokken partijen • Onderwijsinstellingen (ROC’s en ISK’s); • Bedrijven / brancheverenigingen; • Gemeenten / provincie. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Jonge vluchtelingen/nieuwkomers met een status. Ze zijn tussen de 13 en 23 jaar oud. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van 1 oktober 2015 tot 30 september 2018. 1. Aanpak Dit doet K!X Works: 1. Verbetering van de soft-skills en werknemersvaardigheden; 2. Weerbaar maken van jongeren (t.o.v. discriminatie en teleurstelling); 3. Verbreding van de beroepshorizon; 4. Beroepsoriëntatie en beroepskeuze versterken. De beproefde K!X-methode bestaat uit begeleiding, coaching & mentoring, trainingen, bedrijfsbezoeken, bezoeken aan opleidingen en gastlessen. K!X Works start in 2016 met een onderzoek en een inventarisatie. Link naar dit onderzoek: www.verwey-jonker.nl/publicaties/2016/onderwijs-en-doorstroom-arbeidsmarkt-nieuwkomers. 2. Wat doen de jongeren bij KIX Works? De K!X Works-deelnemers ondernemen van alles. Ze bezoeken bedrijven en scholen. Ze werken aan vaardigheden als communiceren, presenteren en netwerken. De deelnemers worden een jaar lang intensief begeleid en getraind door Movisie én door vrijwilligers die zelf als vluchteling naar Nederland kwamen. Een coach uit het 56 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | K!X Works | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

edrijfsleven helpt de jonge nieuwkomers bij het vergroten van hun netwerk. Aan het einde van het traject ontvangen de jongeren een certificaat. Lessen die te trekken zijn • Toeleiding naar arbeid via de reguliere wijze richting een baan, vrijwilligerswerk, een stage etc. is niet alleen een weg naar een werkende toekomst. Ook ondernemerschap is een goede weg voor een werkende toekomst in Nederland; • Samenwerken met het bedrijfsleven is een uitdaging. De wil is er wel, maar de match nog onvoldoende; • Investeren in de taal (en al heel vroeg bij binnenkomst in Nederland). Ook het Engels biedt grote kansen voor hoogopgeleiden in de technische beroepen; • We moeten talenten benutten en kansen bieden aan vluchtelingen en nieuwkomers en daarnaast de andere werkzoekenden niet uit het oog verliezen; • Verbinden van initiatieven zal bijdragen aan meer impact! • Deel succesverhalen; • Coaching en mentoring is een belangrijk middel naar succes. Nationale Skills Strategie Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.kixworks.nl en voor de methodiekbeschrijving www.movisie.nl/esi/kx. Contactgegevens Contactpersoon Jamal Chrifi (projectleider K!X Works) E-mailadres j.chrifi@movisie.nl Telefoonnummer 06 5544 0530 57 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | K!X Works | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw