Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

De werkgever, die een

De werkgever, die een werknemer met een beroepenpas in dienst heeft is verplicht, bij beëindiging van het dienstverband, de pas conform de voorschriften in te vullen en zodoende de competenties van de werknemer aan te geven. Hiervoor geldt een dienstverband van ten minste 6 maanden. Nationale Skills Taken van de werknemers Adreswijzigingen moeten direct aan het adres van uitgifte van de beroepenpas worden gemeld. De gegevens op het persoonlijke deel van de internetdatabase moeten door de pashouder worden ingevuld en up-to-date worden gehouden. Strategie Lessen die te trekken zijn Dit initiatief is gestopt nadat gebleken was dat een aantal landen zich vooral richtten op werving van personeel. Wellicht was dit initiatief te vroeg en is er nu wel een levensvatbaar systeem mogelijk, vanwege hogere eisen aan vakmanschap, hogere pensioenleeftijd en toegenomen internationalisering van bedrijven. Contactgegevens Contactpersoon Anne Marie Heij E-mailadres heij@metaalunie.nl Telefoonnummer 06 5180 3913 76 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Beroepenpas Metaal (EMU-pas) | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Branchevakmanschapsstructuur Metaal Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills • Het activeren van skills • Het versterken van het skillssysteem • Anders, nl.: Versterking van metaalbedrijven en doorontwikkelen van vakmanschap Synergie en intersectorale mobiliteit Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Een branchevakmanschapsstructuur geeft aan welke beroepen in een branche voorkomen en aan welke eisen de vakmensen in die beroepen moeten voldoen. De informatie en geformuleerde eisen zijn gebaseerd op onderzoek in bedrijven en zijn door bedrijven gevalideerd. Een branche-vakmanschapsstructuur biedt een duidelijk referentiekader en biedt de mogelijkheid de vakbekwaamheid te monitoren, te meten en te ontwikkelen. Het is een instrument voor en door de branche, met een groot civiel effect. De branche is eigenaar en bepaalt wat wordt verstaan onder vakbekwaamheid en welke eisen worden gesteld aan de kwalificaties van de vakmensen. De kwalificatiestructuur van het beroepsonderwijs richt zich op startbekwaamheid. De branche-vakmanschapsstructuur richt zich op het doorontwikkelen van medewerkers tot vakman. Tezamen bieden deze structuren een stelsel voor Leven Lang Leren; startbekwaamheid en vakbekwaamheid. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt OOM en de Koninklijke Metaalunie. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Voor werkenden binnen MKB-metaal en bedrijven. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van augustus 2015 tot nu. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Een branchevakmanschapsstructuur Metaal beoogt: • De doorontwikkeling van vakmanschap; • Meetbaar maken van kennis en vaardigheden van medewerkers en bedrijven; • Werknemers en bedrijven een basis en handvatten geven voor doorontwikkeling van vakmanschap en voor loopbaanontwikkeling; • Bedrijven en medewerkers te ondersteunen bij ontwikkeling van vakmanschap en loopbanen. Dit initiatief ligt nu nog binnen de kaders van MKB-metaal zelf, maar is open voor andere partners. Lessen die te trekken zijn Voor de branche • Met een branchevakmanschapsstructuur neemt de branche de ontwikkeling van kennis en vaardigheden zelf in de hand. De branche zet de standaarden neer, op basis van de situatie en eisen die voorkomen in de bedrijven. Voordat dergelijke informatie in de branchevakmanschaps-structuur wordt opgenomen is dit beoordeeld en gevalideerd door bedrijven. Daardoor heeft de branchevakmanschapsstructuur een groot civiel effect binnen de branche. Bedrijven, medewerkers en opleiders kunnen dit als referentiekader gebruiken; • In de branchevakmanschapsstructuur geeft de branche aan welke de belangrijke functies zijn in de branche, welke taken daarbij horen en welke kennis en vaardig- 77 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Branchevakmanschapsstructuur Metaal | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubriek met de kleur • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...