Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Website / link naar

Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.kansenvoorwest2.nl/nl/nieuws/eerste-gti-project-in-rotterdam-van-start/ Nationale Skills Contactgegevens Contactpersoon Jaap Gebraad E-mailadres gebraad@stc-r.nl Telefoonnummer 06 1078 1956 Strategie Skills Challenges orkshop: exploring good practices 90 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Roadmap Next Education Platform Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het versterken van het skillssysteem. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Een werkgroep van de gezamenlijke onderwijsinstellingen heeft – als onderdeel van de te ontwikkelen Roadmap Next Economy voor de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag – een analyse gemaakt van de bijdragen die de onderwijsinstellingen kunnen leveren. De opgaven betreffen het organiseren van meer adaptiviteit, meer flexibiliteit in het onderwijs en revolutionaire manieren om op regionaal niveau samen te werken. De werkgroep komt tot drie transitiepaden: • Acceleration within our schools, versnelling van onderwijsinnovaties; • Branching into society, naar een leven lang leren en grotere maatschappelijke relevantie; • Teaming up with business, naar publiek-private samenwerking in onderzoek, onderwijs en innovatie. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt 1. Onderwijsinstellingen: Hogeschool Rotterdam, Inholland, Haagse Hogeschool, ROC Albeda, ROC Mondriaan, ROC ID College, ROC Zadkine, AOC Wellant, AOC Lentiz, Scheepvaart & Transport College; 2. Bedrijven / brancheverenigingen: er zijn tal van bedrijven betrokken bij de ruim 65 samenwerkingsverbanden die er al zijn; 3. Gemeenten: de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag omvat 23 gemeenten; 4. Anders, nl.: maatschappelijke organisaties in wijken, universiteiten, scholen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? • De deelnemende onderwijsinstellingen zelf; • De bedrijven; • Maatschappelijke organisaties; • Gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Voor de komende vijf jaar, te starten in 2017. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Er zal een RNE-Education platform worden opgezet en met de inzet van een pioniersteam zal er een regionale netwerkorganisatie ontstaan. Stakeholders die vraagstukken willen aanpakken, kunnen zich wenden tot het pioniersteam dat de ‘wicked problems’ zal onderbrengen in een ca. vier maanden durend solution lab waarin onderzoekers van Hbo en Universiteiten, excellente studenten, experts van bedrijven, sociale organisaties en/of gemeenten het probleem onderzoeken en komen met plannen voor de oplossing of aanpak. De tien aangesloten onderwijsinstellingen zullen dat deel van de uitvoering oppakken dat onderwijs gerelateerd is, uiteraard in samenwerking met partners. Het eerste solution lab zal gaan over de maritieme sector en off–shore bedrijven in Schiedam en omgeving. Contactgegevens Contactpersoon Bert Hooijer Rolien Timmerman (voorzitter werkgroep) (secretaris werkgroep) E-mailadres h.hooijer@hr.nl roelien.timmerman@denhaag.nl Telefoonnummer 06 5181 1682 06 1116 9849 91 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Roadmap Next Education Platform | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...