11.12.2012 Views

Inleiding NU Zorg - Noordhoff Uitgevers

Inleiding NU Zorg - Noordhoff Uitgevers

Inleiding NU Zorg - Noordhoff Uitgevers

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Werken met<br />

<strong>NU</strong> <strong>Zorg</strong><br />

mbo | Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige<br />

Leereenhedencatalogus Wegwijzer 2010 2011<br />

Opleiding Verzorgende niveau 3<br />

� Uitleg over opbouw en werking van <strong>NU</strong> <strong>Zorg</strong><br />

� Handzame overzichten met leerstof per leereenheid<br />

Opleiding Verpleegkundige niveau 4<br />

� Handige overzichten ter ondersteuning<br />

08-04-10 13:42


<strong>Inleiding</strong> <strong>NU</strong> <strong>Zorg</strong><br />

Deze catalogus bevat het overzicht van leereenheden die in <strong>NU</strong> <strong>Zorg</strong> zijn opgenomen. Voor het gebruik van dit e-leermiddel wordt verwezen<br />

naar de gids Werken met <strong>NU</strong> <strong>Zorg</strong>, wegwijzer 2011. Deze gids wordt door <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> verstrekt aan alle studenten en docenten die het<br />

e-leermiddel in licentie gebruiken.<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 2


Opleiding<br />

Verzorgende niveau 3<br />

De verzorgende verleent zorg en ondersteuning aan zorgvragers en<br />

begeleidt hen bij huishouden, wonen en welzijn. Met deze opleiding<br />

kun je aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties. De<br />

specialisatie die je kiest, bepaalt waar je terechtkomt. Dat kan<br />

bijvoorbeeld zijn in een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie<br />

of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de<br />

zorgvrager(s) thuis.<br />

De verzorgende werkt voor allerlei typen zorgvragers met verschillende<br />

achtergronden: oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende<br />

zorgvragers, zorgvragers met een handicap, volwassenen in<br />

klinische zorgomgevingen, zorgvragers met psychiatrische problematiek,<br />

barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werkt de<br />

verzorgende vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten<br />

van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend.<br />

De verzorgende richt zich voornamelijk op de individuele zorgvrager in<br />

zijn directe omgeving. Daarnaast richt de verzorgende zich op groepen<br />

zorgvragers, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.<br />

<strong>NU</strong> <strong>Zorg</strong> bevat alle leerstof welke nodig is om de opleiding tot<br />

Verzorgende te kunnen volgen. In <strong>NU</strong> <strong>Zorg</strong> zijn de volgende onderdelen<br />

opgenomen:<br />

1. Organiseren van zorg (2 leereenheden)<br />

2. Persoonlijke zorg (8 leereenheden)<br />

3. <strong>Zorg</strong> voor de huishouding (4 leereenheden)<br />

4. Ondersteunende begeleiding (4 leereenheden)<br />

5. Verpleegtechnische handelingen (10 leereenheden)<br />

6. Voorlichting ,advies en instructie (3 leereenheden)<br />

7. Kwaliteitszorg (5 leereenheden)<br />

8. Communicatie in de zorg (5 leereenheden)<br />

9. Verzorgen van de oudere/geriatrische zorgvrager<br />

(7 leereenheden)<br />

10. Verzorgen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en<br />

revaliderenden (7 leereenheden)<br />

11. Verzorgen van mensen met een psychiatrische ziekte<br />

(6 leereenheden)<br />

12. Verzorgen van mensen met een verstandelijke beperking<br />

(7 leereenheden)<br />

13. Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen<br />

(7 leereenheden)<br />

Op de volgende pagina’s zie je een uitwerking van de verschillende<br />

leereenheden.<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 3


ORGANISEREN VAN ZORG<br />

Een zorgplan opstellen | Werkproces 1.1 | Competenties D H I J K M Q R S | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je stelt een zorgplan op voor de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V51 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met diabetes type 2; onderbeen amputatie; loopt met rekje;<br />

heeft scootmobiel; zelf wassen is probleem; gehuwd, 2 kinderen<br />

thuiswonend; koken is moeilijk; verwerking amputatie, Surinaams;<br />

Volgs CIZ 2 uur dagelijkse zorg; 2x pw insulineinjectie; afbouw 3<br />

maanden; 3 uur hh pw<br />

Het zorgproces; Het verzamelen van gegevens;<br />

<strong>Zorg</strong>problemen; <strong>Zorg</strong>doelen; Plannen van zorgactiviteiten;<br />

Coördinatie van zorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong>gegevens verz.<br />

<strong>Zorg</strong>plan voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong>plan opstellen<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Hulpmiddelen<br />

Presentatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Over drie maanden naar huis?<br />

Enkel verstuikt. Een stapje terug<br />

Overleg met andere zorgverleners<br />

Doelen halen<br />

Rapporteren<br />

Samenwerken met de zorgvrager<br />

Overleggen<br />

De zorg evalueren<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 3.4 | Competenties B D E H I J M Q S U V | SBU 20-40<br />

Je evalueert voor de zorgvrager de kwaliteit en de resultaten van de verleende zorg<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M39 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met hoge dwarsleasie; net gescheiden; 2 kinderen;<br />

heeft kort een nieuwe relatie; somber; moet nieuwe leven nog<br />

aanvaarden; dwarsleasie na auto-ongeluk; wacht op<br />

aangepaste woning<br />

Anamnesegesprek voeren<br />

Observaties uitvoeren<br />

Relevante zorgproblemen afleiden<br />

<strong>Zorg</strong>doelen formuleren<br />

<strong>Zorg</strong>doelen bespreken<br />

<strong>Zorg</strong>activiteiten plannen<br />

Individueel zorgplan opstellen<br />

<strong>Zorg</strong>plan afstemmen andere disc.<br />

Rapporteren<br />

Registreren geautomatiseerd syst.<br />

Bespreking voorbereiden, notuleren<br />

Takenlijst en werklijst maken<br />

Signaleren en rapporteren; Evalueren van de zorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Evaluatie voorb.<br />

Evaluatie voeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Hulpmiddelen<br />

Verslag evaluatiegesprek<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Waarom evalueren?<br />

Meningen verschillen<br />

Zo gaat het nou altijd!<br />

Evaluatiegesprek voeren<br />

<strong>Zorg</strong>dossier bijwerken<br />

Overdragen naar andere instelling<br />

Ontslagprocedure afhandelen<br />

Nazorg regelen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 4


PERSOONLIJKE ZORG<br />

Helpen bij verzorging | Werkproces 1.2 | Competenties A C F G H J K R<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je helpt de zorgvrager bij de persoonlijke verzorging<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V82 GGZ / psycho-geriatrie <strong>Zorg</strong>vrager met Alzheimer; slechthorend; slechte lich. verzorging;<br />

urine-incontinentie; vriendelijk; meewerkend; kinderen komen<br />

regelmatig; mv. is erg gesteld op uiterlijke verzorging, psychogeriatrie<br />

Voorschriften toepassen tijdens de persoonlijke zorg;<br />

Helpen bij de persoonlijke verzorging; Helpen bij de<br />

uiterlijke verzorging<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Plan aanpak present.<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Aandachtspunten<br />

Alzheimer<br />

Presentatie<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Een mooie jurk kiezen<br />

Onder de douche<br />

Goede zorg bij bedrust<br />

Hoe werkt incontinetieverband?<br />

Samen bezig aan de wastafel<br />

Handen wassen<br />

Voorschriften toepassen<br />

Steriele handschoenen aan/uit<br />

Uit- en aankleden op de stoel<br />

Helpen uit/aankleden aangedane arm<br />

Steunkousen helpen aantrekken<br />

Begeleiden bij uit- en aankleden<br />

Volledig wassen in bed<br />

Helpen bij wassen<br />

Kind helpen bij douchen of baden<br />

Begeleiden bij douchen en/of wassen<br />

Helpen met mondverzorging<br />

Helpen met oogverzorging<br />

Helpen verzorgen van bril, etc.<br />

Helpen verzorgen van gehoorapparaat<br />

Haar wassen in bed<br />

Gezicht scheren<br />

Helpen bij verzorging van nagels<br />

Maatregelen smetten voorkomen<br />

Maatregelen decubitus voorkomen<br />

Helpen bij opname van voeding en vocht<br />

Opdracht<br />

Je geeft de zorgvrager een voedingsadvies<br />

| Werkproces 1.2 | Competenties A C F G H J K R | SBU 20-40<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M81 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met reuma; veel pijn; diabetes type 2; kneuzingen<br />

tgv val; bedlegerig; krijgt thuiszorg; eten van Tafeltje dekje;<br />

weinig sociale contacten; zelfredzaamheid stimuleren; is tijdje<br />

in verzorgingshuis geweest, vond het daar prettig.<br />

Helpen bij de opname van voeding en vocht<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Voedingsadvies<br />

Voedingsvoorschriften<br />

Plan aanpak schrijven<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Lijst goed voedingsadvies<br />

Voedingsregels<br />

Presentatie<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Geen trek<br />

Halfvolle kopjes en<br />

glazen<br />

Wat is er aan de hand?<br />

Grensoverschrijdend<br />

gedrag<br />

Meten en wegen<br />

Helpen bij eten en drinken<br />

Helpen eten/drinken bij platligging<br />

Maatregelen eetlust bevorderen<br />

Informeren bijhouden vochtbalans<br />

Vochtbalans invullen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 5


PERSOONLIJKE ZORG<br />

Helpen bij uitscheiding | Werkproces 1.2 | Competenties A C F G H J K R | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je helpt de zorgvrager bij de uitscheiding<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

v Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager na hernia-operatie; last van bijwerking narcose; moet<br />

hoesten; gehuwd, geen kinderen; sport graag, laatste tijd niet<br />

Helpen bij de uitscheiding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Pva presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Ik ben zo misselijk<br />

De opratie duurt langer<br />

Ik kan niet op de po<br />

Ondersteek of urinaal geven<br />

Kant-en-klaar klysma toedienen<br />

Begeleiden incontinentiemateriaal<br />

Incontinentiemateriaal toepassen<br />

Condoomkatheter aanbrengen<br />

Omgeving verblijfskatheter verzorgen<br />

Blaastraining geven<br />

Peuter zindelijkheidstraining geven<br />

Helpen bij sputum opgeven<br />

Helpen bij braken<br />

Helpen bij menstruatie<br />

Helpen bij mobiliteitsproblemen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.2 | Competenties A C F G H J K R | SBU 20-40<br />

Je geeft de zorgvrager instructies voor het bevorderen van de mobiliteit<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M31 Verstandelijke beperking <strong>Zorg</strong>vrager heeft been gebroken bij auto-ongeluk; relatie<br />

met moeder is matig; Johan wil graag zelfstandig gaan<br />

wonen; onder begeleiding doen ze hun eigen huishouden;<br />

verblijft in woonvoorziening; dagbesteding bij sociale<br />

werkplaats<br />

Helpen bij mobiliteitsproblemen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Pva presenteren<br />

Uitvoeren en rapporteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Aandachtsp. syndr. van Down<br />

Presentatie<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Au, mijn rug<br />

Laat me los!<br />

Zo moet je gaan zitten<br />

Ik mag weer lopen<br />

Slapen en waken bevorderen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.2 | Competenties C F H J K R | SBU 20-40<br />

Je helpt de zorgvrager bij het bevorderen van het slaap- en waakritme<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M76 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager heeft zijn leven lang ’s nachts gewerkt bij NS; gestoord<br />

dag-nachtritme; snoept graag; weinig beweging; ongehuwd; weinig<br />

sociale contacten; wil nog genieten van zijn ’oude dag’; bouwt eigen<br />

miniatuur spoorbaan<br />

Ondersteunen bij het lopen<br />

Ondersteunen bij verplaatsing in bed<br />

Ondersteunen verplaatsing bed naar . . .<br />

Ondersteunen geschikte lichaamsh.<br />

Helpen omgaan met een rolstoel<br />

Liggende zorgvrager verplaatsen en . . .<br />

Het slaap- en waakritme bevorderen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Overzicht maken<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Overzicht<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Ik haal overdag mijn slaap wel in<br />

Het gewicht neemt toe<br />

Meneer moet uit bed<br />

Ik ben een nachtmens<br />

Adviseren begeleiden<br />

Rapporteren, informatie overbrengen<br />

Informatiebronnen gebruiken<br />

Een helpend gesprek voeren<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 6


PERSOONLIJKE ZORG<br />

Handelen bij ongevallen | Werkproces 1.6 en 1.8 | Competenties A B E H J L Q T V<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je onderzoekt hoe je in een acute situatie moet handelen<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V92 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met hoge bloeddruk; 3x hartinfarct gehad; verzet<br />

zich tegen haar opname; weduwe, 4 kinderen; dementie; wil<br />

naar huis, onrustig, 1 week opgenomen<br />

Handelen bij ongevallen, in onvoorziene situaties en eerste hulp<br />

verlenen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Onderzoeken<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

In de war<br />

Gevallen<br />

Fixeren uit voorzorg<br />

Nachtelijke valpartij<br />

Na de operatie<br />

Terminale zorg verlenen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.3 | Competenties C D E F H J R V | SBU 20-40<br />

Je stemt de zorg af op de behoefte van de palliatieve of terminale zorgvrager<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M72 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met longkanker; veel hoesten; gehuwd, 1 zoon<br />

(overleden); wil ’met rust gelaten worden’; geen behandeling<br />

meer mogelijk; afdeling geeft ’warme zorg’;organiseert zelf<br />

activiteiten<br />

Algemene regels eerste hulp<br />

Ademhalings- of hartstilstand<br />

Mitella, verhoogde mitella, brede das . . .<br />

Handverband aanleggen<br />

Vinger-, . . . en vuistverband aanleggen<br />

Open enkel-, . . . elleboogverband<br />

Onderarm-, . . . bovenbeenverband<br />

Drukverband om pols, duimmuis, . . .<br />

Oog-, oor- en hoofdverband<br />

Palliatieve en terminale zorg verlenen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Voorbereiden<br />

Verslag schrijven<br />

Analyseren<br />

Rapporteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Overzicht<br />

Verslag<br />

Analyse<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Bloed in het sputum<br />

Bij de longarts<br />

De bom barts<br />

Alleen met alle<br />

gevoelens<br />

<strong>Zorg</strong> na overlijden<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.3 | Competenties D E F H J R V | SBU 20-40<br />

Je zoekt uit welke stappen je moet nemen als een zorgvrager is overleden<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V92 Verzorgingshuis <strong>Zorg</strong>vrager is overleden; deelt haar leven met kinderen en kleinkinderen;<br />

uitgebreid beschreven wat er na haar dood moet gebeuren<br />

Masseren ter verlichting van pijn<br />

Praten over gevoelens rond de dood<br />

Bespreekbaar maken van verdriet<br />

Herkennen van reacties op verlies<br />

Uitdrukking geven aan gevoelens<br />

Respectvol reageren op gevoelens<br />

Helpend gesprek voeren<br />

Actief luisteren<br />

Pdl toepassen bij een volledig . . .<br />

Begeleiden bij angst voor . . .<br />

Handelen als de zorgvrager is overleden<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Stappenplan present.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het is goed zo<br />

Handelen volgens protocol<br />

Als de wens niet bekend is<br />

De laatste handelingen<br />

Overleden zorgvrager afleggen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 7


ZORG VOOR DE HUISHOUDING<br />

Schoonmaak verzorgen | Werkproces 1.4 | Competenties H J K L R T | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je helpt de zorgvrager bij het organiseren van de schoonmaakwerkzaamheden.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V46 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met MS, slechtziend, evenwichtsstoornissen, rolstoel; is<br />

arbeidsongeschikt; hulp nodig bij toiletgang<br />

Verzorgen van de schoonmaak<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Gesprek voeren<br />

Werkplan schrijven<br />

Uitvoeren en<br />

rapporteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

<strong>Zorg</strong>vrager met MS<br />

Gespreksverslag<br />

Presentatie werkplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Belevingsgerichte zorg<br />

Veiligheid staat voorop<br />

Lawaai en pijn gaan niet samen<br />

Sfeer of veiligheid?<br />

Vakantie voor Leila<br />

Maaltijden verzorgen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4 | Competenties H J K L R T | SBU 20-40<br />

Je instrueert de mantelzorg over het helpen bij de maaltijd.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M82 Verzorgingshuis <strong>Zorg</strong>vrager met CVA, hemiparese, slikklachten, spraakprobleem;<br />

krijgt weinig bezoek; depressieve stemming; kan boos worden uit<br />

onmacht.<br />

Werkplanning schoonmaak<br />

Vloer dweilen<br />

Ramen zemen<br />

Woonkamer/sanitaire ruimten<br />

Werkmaterialen onderhouden<br />

Ziekenkamer onderhouden<br />

Voorwerpen desinfecteren<br />

Badkamer desinfecteren<br />

Verzorgen van maaltijden<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Instructieplan<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Maaltijden bij CVA<br />

Presentatie instructieplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Ondersteuning bij de maaltijd<br />

Meneer Talib eet weinig<br />

Manita komt een week niet<br />

Meneer Talib is jarig<br />

Diabetes<br />

Boodschappen doen<br />

Koelkast/diepvries ontdooien<br />

Maaltijden serveren<br />

Friteuse gebruiken<br />

Magnetron gebruiken<br />

Broodmaaltijd verzorgen<br />

Dranken en tussengerechten maken<br />

Dagmenu samenstellen<br />

Brood- en warme maaltijd samenstellen<br />

Speciale maaltijd samenstellen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 8


ZORG VOOR DE HUISHOUDING<br />

Bedden verzorgen | Werkproces 1.4 | Competenties H J K L R T<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je geeft de zorgvrager aanvullende zorg bij het verzorgen van het bed.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V84 GGZ; psychogeriatrie <strong>Zorg</strong>vrager met lichamelijke problemen, urine-incontinentie,<br />

versleten heupen en knieen, slechtziend; wil<br />

alles zelf doen, reageert snel boos; verward; 6 jaar<br />

opgenomen; weduwe<br />

Verzorgen van bedden<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Maatregelen<br />

Werkplan schrijven<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Veiligheid/hygiene bevorderen<br />

Presentatie werkplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Verslechtering<br />

Mevrouw ligt<br />

voorlopig in bed<br />

Zweedse band<br />

Het gaat beter<br />

Hulpmiddelen<br />

Textiel verzorgen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4 | Competenties H J K L R T | SBU 20-40<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij het uitzoeken van textiel.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M28 Verstandelijke beperking <strong>Zorg</strong>vrager met syndroom van Down, zit in een huis met<br />

8 andere bewoners met matige verstandelijke beperking;<br />

zelfredzaamheid stimuleren staat centraal in de zorg<br />

Warmwaterzak of -bed toepassen<br />

Bed afhalen/opmaken (zv uit bed)<br />

HLbed opmaken (zv bed, draaien)<br />

HLbed opmaken (zv bed, niet draaien)<br />

Hulpmidd. bedverzorging toepassen<br />

Verzorgen van textiel<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Werkplan schrijven<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Vaardigheden syndroom Down<br />

Presentatie werkplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Prioriteiten<br />

Overleggen<br />

Samen de stad in<br />

Werkplanning wasverzorging<br />

Schoenen onderhouden<br />

De was doen<br />

Schoon wasgoed strijken en vouwen<br />

Besmet wasgoed verzorgen<br />

Handmatig verstellen<br />

Naaien met de machine<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 9


ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING<br />

Begeleiden bij dagelijkse bezigheden | Werkproces 2.1 | Competenties C D F H J R | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M68 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met AIDS; komt uit ziekenhuis; moe; sterk<br />

vermagerd; heel veel ondersteuning nodig; had eigen winkel;<br />

homoseksueel; weinig contact met familie; partner overleden<br />

aan aids; verzorgende komt 2x pw voor pers. zorg; vpk komt<br />

1x pw voor medicatie<br />

Ondersteunende begeleiding; Begeleiding bij het dagelijks<br />

functioneren in de woonsituatie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Inf. presenteren<br />

Pva presenteren<br />

Begel. en evalueren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Presentatie<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Zelf of met hulp<br />

Een intieme groep<br />

Wat een herrie!<br />

Begeleiden bij activiteiten<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 2.1 | Competenties A C D F H J R | SBU 20-40<br />

Je maakt een dag- en weekprogramma voor de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Verstandelijke beperking <strong>Zorg</strong>vrager met syndroom van Down; voelt zich eenzaam;<br />

houdt van tv kijken en dieren; is dol op zijn werk op de<br />

boerderij; zeer actief op zijn werk; binnen de groep doet hij<br />

alles alleen; in woongroep met 4 andere jongens<br />

Observeren en interpreteren<br />

Actief luisteren<br />

Afhankelijkheid verkleinen<br />

Autonomie en verantw. stimuleren<br />

Gesprekken voeren<br />

Helpend gesprek voeren<br />

Adviesgesprek voeren<br />

Begeleiding gesprek voeren<br />

Rekening houden met verschillen<br />

Rekening houden verschil leeftijd etc.<br />

Omgangsvormen naleven<br />

Reageren ongewenste omgangsv.<br />

ADL-vaardigheidstraining geven<br />

Voorstellen en gesprek beginnen<br />

Bewust omgaan met macht<br />

Kritisch reageren op macht<br />

Verantwoordelijkheid dragen<br />

Begeleiding bij individuele activiteiten; Begeleiding bij<br />

groepsactiviteiten<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Informatie pres.<br />

Dag- en weekprogra.<br />

Begel. en evalueren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Presentatie<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

De dieren plagen niet<br />

Plukkie<br />

Plukkie mag blijven<br />

Ik ken ze allemaal!<br />

<strong>Zorg</strong>dragen voor dagprogramma<br />

Activiteit organiseren<br />

Groep zorgvragers begeleiden<br />

Feedback geven<br />

Feedback ontvangen<br />

Onderhandelen en afspraken maken<br />

Niet nakomen afspraken bespreken<br />

Eigen grenzen bewaken<br />

Grenzen aan respect aangeven<br />

Hospitalisatie voorkomen, . . .<br />

<strong>Zorg</strong>vragers begeleiden bij conflict<br />

Conflicten oplossen met . . .<br />

Omgaan met agressie<br />

Nieuwe zorgvrager introduceren<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 10


ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING<br />

Begeleiden bij emotionele verwerking | Werkproces 2.2<br />

| Competenties C D F H J M R U | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij de emotionele verwerking.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M19 VVT <strong>Zorg</strong>vrager met dwarslaesie; vanaf benen verlamd; vriendin,<br />

doet stoer bij anderen; maakt zich zorgen over de toekomst;<br />

dwarslaesie tgv motorongeluk; revalidatiecentrum<br />

Begeleiding bij gedragsproblemen; Begeleiding bij de emotionele<br />

verwerking van problemen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Informatie pres.<br />

Observeren<br />

Begeleidingsplan<br />

Begel. en evalueren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Aandachtspunten<br />

Presentatie<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Nooit meer lopen<br />

Gedane zaken<br />

Uitdaging<br />

Naar huis<br />

Observeren slechtnieuwsgesprek<br />

Slechtnieuwsgesprek voeren<br />

Respectvol reageren op gevoelens<br />

Herkennen van reacties op verlies<br />

Verdriet bespreekbaar maken<br />

<strong>Zorg</strong>vrager die weerstanden heeft . . .<br />

Begeleiden bij angst voor. . .<br />

Begeleiden bij maatschappelijk functioneren<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij het omgaan met geld.<br />

| Werkproces 2.3 | Competenties C F G H J M R | SBU 20-40<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Verst. beperk. <strong>Zorg</strong> <strong>Zorg</strong>vrager met hersenbeschadiging tijdens geboorte;<br />

driftaanvallen en agressie; schulden; wil zelfstandig zijn;<br />

accepteert hulp moeizaam; woonvoorziening<br />

Begeleiding bij dagelijks functioneren in de woonsituatie;<br />

Begeleiding van het sociale netwerk; Begeleiding<br />

bij het maatschappelijk functioneren<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandeel begeleiding<br />

Presenteren<br />

Begel. en evalueren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Grenzen aan jouw begeleiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN<br />

Boze reactie<br />

Nieuwe afspraken<br />

Er ontbreekt geld<br />

Andere pauze besteding<br />

Wetgeving kennen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.5 | Competenties K M T | SBU 20-40<br />

Je handelt bij de zorgvrager volgens protocol, wettelijke eisen en richtlijnen.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V82 verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met CVA; moeite met spreken; urine-incontinentie;<br />

geeft niet aan als ze naar toilet moet; 2 jaar opgenomen<br />

Gasten ontvangen<br />

Verwijzen naar de sociale kaart<br />

Sociale vaardigheidstraining geven<br />

Beroepsgeheim waarborgen<br />

Onderhandelen en afspraken maken<br />

Wetgeving<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Wetgeving<br />

Presenteren<br />

Rapporteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Wettelijke positie<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Ik wil zelf naar toilet’<br />

Wel of geen katheter<br />

Handen wassen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 11


Sondevoeding verzorgen | Werkproces 1.5 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verzorgt de sondevoeding bij de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V78 verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met keelkanker; veel taaislijm in keel; slikproblemen;<br />

weinig gewicht; kinderen staan afwijzend tov sondevoeding<br />

Sondevoeding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Voorlichten<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht voorlichting<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het gewicht neem verder af<br />

Klinische les<br />

Plaatsing van de PEG-sonde<br />

Katheterzorg verlenen | Werkproces 1.5 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verzorgt de verzorger met een katheter.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M56 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met kwaadaardige blaaspoliepen; gehuwd, 3<br />

kinderen; chef-kok; 3 jaar geleden hartinfarct; eet onregelmatig;<br />

anamnese moet nog worden gedaan<br />

Maagsonde inbrengen<br />

Sondevoeding toedienen continu, ...<br />

Sondevoeding gesloten systeem<br />

Sondevoeding via PEG-sonde<br />

Sondevoeding PEG-sonde continu . . .<br />

Sonde verzorgen<br />

PEG-sonde verzorgen<br />

PEG-sonde verw. /G-tube inbrengen<br />

Maagspoeling uitvoeren<br />

Katheterzorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Zuster, ik moet zo plassen<br />

Het gaat nog niet zo goed<br />

Suprapubisch katheter verzorgen<br />

Blaasspoelen met blaasspuit of . . .<br />

Blaasspoelen met gesloten systeem<br />

Eenmalige katheteriseren<br />

Verblijfskatheter inbrengen man<br />

Verblijfskatheter inbrengen vrouw<br />

Verwijderen van verblijfskatheter<br />

Suprapubisch katheter verwijderen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 12


VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN<br />

Medicijngebruik verzorgen | Werkproces 1.5 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verzorgt het medicijngebruik voor de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V84 verzorgingshuis <strong>Zorg</strong>vrager met reuma met pijn; slechtziend, slechthorend;<br />

moe; ochtendstijf; migraine; weduwe, 4 kinderen; doet<br />

weinig mee met activiteiten; kan medicatie zelf niet<br />

vasthouden; 1 jaar opgenomen<br />

Medicijngebruik<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Gesprek voeren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag van gesprek<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Begeleiden bij<br />

medicijngebruik<br />

Wel of niet gegeven?<br />

Die druppels prikken’<br />

Injecteren<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.5 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Je voert bij de zorgvrager de volgende verpleegtechnische handeling uit: injecteren<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M37 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager na knieoperatie; krijgt alg. narcose; infuus en katheter;<br />

patiënt moet leren zichzelf te injecteren<br />

Medicijnen controleren en uitzetten<br />

Medicijngebruik registreren<br />

Medicijnen oraal, transcutaan, . . .<br />

Medicijnen via oog, oor of . . .<br />

Medicatie toedienen via inhalatie . . .<br />

Injectie en inhalatie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Onderzoeken<br />

Pva. presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Instructie pres.<br />

Instructie uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Overzicht maatregelen<br />

Presentatie<br />

Rapportage<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Voorkomen van trombose<br />

Naar de operatiekamer<br />

Help me nou!’<br />

Broeder, mag ik iets vragen . . . ’<br />

Wonden verzorgen | Werkproces 1.5 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je voert bij de zorgvrager de wondzorg uit<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V22 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager komt uit Somalie; zwanger; vliezen zijn gebroken;<br />

bij bevalling knip; wond ontstoken; spreekt geen Nederlands;<br />

angstig<br />

Injectievloeistof klaarmaken<br />

Medicament in flacon oplossen<br />

Medicament per subcutane injectie<br />

Medicament per intramusculaire inj.<br />

Insuline toedienen insulinepen<br />

Antistwollingsmiddel subcutane inj.<br />

Pijnbestrijdingmed. met CADD-pomp<br />

Vagina irrigeren<br />

Wondenverzorging<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Interviewen<br />

Pva. presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Aandachtsp. omgaan emoties<br />

Presentatie<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Lekker thuis?<br />

Het gaat niet goed<br />

Weer naar het ziekenhuis<br />

Inspectie van de wond<br />

Weer naar huis<br />

Mevrouw Spijker<br />

Robbert Kraats<br />

Steriele handschoenen aan/uittrekken<br />

Decubitus en smetten verzorgen<br />

Compressieverb. korterekzwachtels<br />

Compressieverb. langerekzwachtels<br />

Rode en gele wonden verzorgen<br />

Wondtoilet toepassen zwarte wonden<br />

Zwachteltechniek heup, borst en stomp<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 13


VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN<br />

Stomazorg verlenen | Werkproces 1.5 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verzorgt de zorgvrager bij een stoma.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V85 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met diarree; koorts; stoma; in de war; komt uit<br />

verzorgingshuis<br />

Stomazorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Naar de afdeling<br />

Naar de operatiekamer<br />

Uitslapen<br />

Lichamelijk gaat het prima<br />

Mw. Lowik moet naar huis<br />

Wel of niet opereren<br />

Ileo- of colostoma verzorgen<br />

Urostoma verzorgen<br />

Hoogopgaand klysma toedienen<br />

Druppelklysma toedienen<br />

Colostoma irrigeren<br />

Vitale functies en lichaamstemperatuur bewaken<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.5 | Competenties K L M T | SBU 20-40<br />

Je bewaakt bij de zorgvrager de vitale functies en de lichaamstemperatuur.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M84 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met koorts; moe; weduwnaar, 2 kinderen; kinderen<br />

willen dhr. overplaatsen; vereenzaming; 2x pw. Vz voor douchen<br />

Vitale functies<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Wetgeving<br />

Aandachtspunten<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Wettelijke positie verzorgde<br />

Aandachtspunten vitale functies<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Meneer Jonker ziet er moe uit<br />

Meneer heeft koorts<br />

Drinkt meneer wel genoeg<br />

Ademhaling opnemen<br />

Polsslag opnemen<br />

Bloeddruk meten<br />

Lichaamstemperatuur opnemen<br />

Waarden vitale functies registreren<br />

Stralingswarmte warmtelamp of ...<br />

Tracheacanule verzorgen, uitzuigen en zuurstof toedienen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.5 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Je voert de volgende verpleegtechnische handelingen uit bij de zorgvrager: de mond- en keelholte uitzuigen, de zorg rondom een zorgvrager met een tracheacanule<br />

en zuurstof toedienen<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V61 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met leverkanker; vermoedelijk uitzaaiingennaar de<br />

hersenen; bedlegerig; slijmvorming; weduwe, geen kinderen;<br />

krijgt zuurstof<br />

Ademhaling<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Ik heb het zo benauwd!<br />

Te laag zuurstofgehalte<br />

Het ziet er interessant uit<br />

Begrijpt ze me nou?<br />

Zuurstof toedienen via neuskatheter, . . .<br />

Mond- en keelholte uitzuigen<br />

Tracheacanule/tracheostoma verzorgen<br />

Keelholte uitzuigen via tracheacanule<br />

Tracheacanule verwisselen<br />

Tracheacanule verw. en stoma afplakken<br />

Zuurstof toedienen via tracheacanule<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 14


VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN<br />

Deelnemen aan onderzoek en monsters verzamelen | Werkproces 1.5<br />

| Compenties K L Q T |<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verzamelt de monsters ten behoeve van onderzoek bij de jonge zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V0 Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager is een pasgeborene; temp. daling; gewichtsdaling; hielprik<br />

moet gedaan worden<br />

Laboratoriumonderzoek<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Gesprek voeren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage gesprek<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

De verloskundige komt op visite<br />

Onderzoek van urine<br />

Wie beslist wat?<br />

Hielprikje<br />

Urine opvangen via een middenplas<br />

Urine opvangen via verblijfskatheter<br />

Wonduitstrijkje maken<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 15


VOORLICHTING, ADVIES EN PREVENTIE<br />

Voorlichting geven | Werkproces 1.7 | Competenties C D I L P Q S | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je geeft de zorgvrager voorlichting.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V43 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met CARA en allergie; gehuwd, 4 kinderen;<br />

tweeling van 2; eigen bedrijf<br />

Preventief werken; Preventieniveaus; Planmatig voorlichten;<br />

Advies en instructie geven; Recht en gezondheid<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Voorlichtingsplan<br />

Rapporteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentie over gevolgen<br />

Presentatie voorlichtingsplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het is een rommeltje<br />

Hoe heten die dingen?<br />

Wat een gedoe, die<br />

medicijnen!<br />

Mijn man rookt<br />

Doorverwijzen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.7 | Competenties B C D G H I L P Q S | SBU 20-40<br />

Je maakt een sociale kaart voor de zorgvrager.<br />

Voorlichting geven<br />

Advies geven<br />

Instructie geven<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V85 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met reuma; gewichtsverlies; moeizaam bewegen; iedere dag<br />

thuiszorg ochtend voor pers. zorg; enkele uren hh; tafeltje dekje<br />

Advies en instructie geven; Doorverwijzen; Recht en<br />

gezondheid<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Onderzoeken<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Sociale kaart<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Taxi!<br />

Vrijwillig of niet<br />

Baat het niet, schaadt het niet<br />

Doorverwijzen naar andere . . .<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 16


VOORLICHTING, ADVIES EN PREVENTIE<br />

Preventie toepassen | Werkproces 1.7 | Competenties C D I L P S<br />

| SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je treft maatregelen om te voorkomen dat de gezondheidsproblemen van de zorgvrager groter worden.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager is kraamvrouw; gisteren1e kindje; pijnlijke borsten; alles<br />

lijkt zo anders; angstig en onzeker met baby<br />

Planmatig voorlichten; Advies en instructie geven;<br />

Gezondheidsproblemen voorkomen; Recht en<br />

gezondheid<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Plan van aanpak<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie borstvoeding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Fleur wil stoppen borstvoeding<br />

Fleur heeft borstontsteking<br />

Gezondheidsproblemen bespreken<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 17


KWALITEITSZORG<br />

Eigen deskundigheid bevorderen | Werkproces 3.2 | Competenties P S T U V | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je bevordert je eigen deskundigheid.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V87 Verzorgingshuis <strong>Zorg</strong>vrager met reuma met pijn en stijfheid; rode blaasjes op de rug; koorts;<br />

medebewoners denken dat ze een besmettelijke ziekte heeft; klaagt nooit<br />

Deskundigheidsbevordering<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Plan schrijven<br />

Presenteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Plan eigen deskundigh.<br />

Presentatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het belang deskundigheidsbev.<br />

Info themabijeenkomst<br />

Bijscholing<br />

Bijscholingsbudget<br />

Vakliteratuur<br />

Deskundigheids-Wijzer<br />

Intercollegiale Toetsing<br />

Intervisie<br />

Kwaliteit van zorg helpen bevorderen | Werkproces 3.2 | Competenties M P S T U | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je voert een evaluatie uit naar aanleiding van een knelpunt en je doet een voorstel om het probleem op te lossen.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M74 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met diabetes; slechtziend; evenwichtsproblemen;<br />

slechte lich. verzorging; moeite met hh; enorme rommel; weinig<br />

soc. Contacten<br />

Intervisiemethode toepassen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 18<br />

Datum |<br />

Paraaf<br />

Kwaliteitszorg: wat en waarom; Kwaliteit bepalen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Onderzoeken<br />

Voorbereiden<br />

Plan maken<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Beschrijving knelpunten<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Plan knelpunten op te lossen<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Evalueren<br />

Wie is verantwoordelijk?<br />

Protocollen<br />

Kennis delen met collega’s<br />

Klanten werkveld in beeld brengen<br />

Klachten bespreekbaar maken<br />

Beroepsuitoefening professionaliseren<br />

Opdracht<br />

Je verwoordt jouw standpunt.<br />

| Werkproces 3.1 | Competenties K P S U | SBU 20–40<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V87 GGZ <strong>Zorg</strong>vrager in de psycho-geriatrie; ze willen vraaggerichte zorg<br />

invoeren<br />

Kaders van het beroep<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Veranderingen<br />

Voorbereiden<br />

Standpunt innemen<br />

Verdedigen<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Beschrijving van verandering<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Jouw standpunt verandering<br />

Instructieformulier standpunt<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Meewerken aan veranderingen<br />

Informatie verzamelen<br />

Dilemma’s<br />

Wat is professioneel?<br />

Leren beargumenteren standpunt


KWALITEITSZORG<br />

Functioneren in een werkeenheid | Werkproces 3.3 | Competenties B E G P Q S U<br />

| SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je doet een voorstel voor verbetering en je bespreekt dat met de juiste persoon.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M82 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is ontevreden; moeilijk in de omgang vanwege<br />

mopperig gedrag; meerdere hulpverleners hebben moeite met dhr.<br />

Functioneren in een werkeenheid<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Verbetervoorstellen<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Evalueren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Voorstel 3 verbeteringen<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie voorstel<br />

Voorstellen 3 veranderingen<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Functioneren in werkeenheid<br />

Het loopt uit de hand . . .<br />

Niet storen!<br />

Drie maanden later<br />

Werkbegeleiding geven | Werkproces 3.1 | Competenties B E I P S V | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je maakt een plan van aanpak voor het begeleiden van een stagiaire.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V87 Kraamzorg Kraamverzorgster begeleidt stagiaire; voorstellen, informatie geven,<br />

handelingen uitvoeren; evalueren en afscheid nemen<br />

Leren en beargumenteren standpunt<br />

Organiseren intervisiebijeenkomst<br />

Deskundigheidsbevordering<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Verslag schrijven<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Rapporteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Verslag eigen ervaring<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Kennismakingsgesprek<br />

Sterre gaat in bad<br />

Evalueren en afscheid nemen<br />

Student of stagiair instrueren en . . .<br />

Participeren in voortgangsgesprek<br />

Participeren in beoordelingsgesprek<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 19


COMMUNICATIE IN DE ZORG<br />

Communicatie in de zorg | Werkproces overstijgend | Competenties A D E H I J M | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je kiest een opdracht waarbij je moet samenwerken. Je ontwikkelt jouw vaardigheden op het gebied van communicatie.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Thuiszorg <strong>Zorg</strong>verlener op eerste stagedag; te laat; veel vrijheid<br />

thuis; opmerkelijke kennismaking met zorgvrager<br />

Communicatie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Eigen kwaliteiten<br />

Jezelf voorstellen<br />

Feedback<br />

Over communiceren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Sterke/minder sterke kanten<br />

Presentatie van jezelf<br />

Aangepast overzicht<br />

Verslag van opdracht<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Wie ben ik<br />

Interactie<br />

Contact<br />

Vragen stellen<br />

Feedback<br />

Observeren en interpreteren<br />

Actief luisteren<br />

Het geven van feedback<br />

Het ontvangen van feedback<br />

Voorstellen en gesprek beginnen<br />

Jezelf ontwikkelen als hulpverlener<br />

Opdracht<br />

| Werkproces overstijgend | Competenties A I J M N O P Q W | SBU 20–40<br />

Je leert van een praktijkervaring door te reflecteren aan de hand van de STARR methode.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>verlener op eerste stagedag; heeft ernaar uitgekeken; drukke afdeling;<br />

chaos; aan haar lot overgelaten; deelt haar tijd niet goed in<br />

Jezelf ontwikkelen als hulpverlener<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Interview een collega<br />

Blunders uitwisselen<br />

Leren praktijkervaring<br />

Leerdoelen form.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Leerdoelen<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag van interview<br />

Reflectieverslag blunders<br />

Verslag STARR methode<br />

Leerdoelen<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Wat voor zorgverlener ben ik?<br />

Sociale vaardigheden<br />

Reflecteren<br />

Jezelf ontwikkelen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 20<br />

-


COMMUNICATIE IN DE ZORG<br />

Beroepshouding | Werkproces overstijgend | Competenties D E F R W | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je maakt op een creatieve manier duidelijk wat voor jou belangrijk is bij een juiste beroepshouding.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V <strong>Zorg</strong>verlener heeft moeite respectvol om te gaan met zorgvrager na<br />

het vertellen van een persoonlijk verhaal<br />

Beroepshouding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Planning<br />

Analyseren<br />

Analyse<br />

Voorbereiden Overzicht voorbereiding<br />

Vbb goede beroepsh. 5 praktijkvoorbeelden<br />

Dilemma’s beroepsh. Presentatie 3 dillemma’s<br />

Feedback beroepsh. Verslag van de feedback<br />

Juiste beroepsh.? Presentatie beroepshouding<br />

Reflecteren<br />

Reflectieverslag<br />

Afronden<br />

Registratieformulier<br />

Beroepshouding<br />

Respect<br />

Afhankelijkheid en autonomie<br />

De macht van de zorgverlener<br />

Het beroepsgeheim waarborgen<br />

Niet nakomen afspraken 1<br />

Niet nakomen afspraken 2<br />

Rekening houden met verschillen<br />

Omgangsvormen naleven<br />

Reageren op ongewenste omgangsv.<br />

Rekening houden met verschil in ...<br />

Grenzen aan respect aangeven<br />

Gasten ontvangen<br />

Afhankelijkheid verkleinen<br />

Autonomie en verantw. stimuleren<br />

Bewust omgaan met macht als zv-er<br />

Kritisch reageren op onzorgvuldig . . .<br />

Communicatie met de zorgvrager | Werkproces overstijgend | Competenties B C D E F G H K R | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je past gespreksvaardigheden toe in contacten met de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V <strong>Zorg</strong>verlener werkt op een drukke afdeling; een van de zorgvragers is<br />

meneer Oring die zich arrogant en agressief opstelt; geen overdracht;<br />

weet niet hoe ze moet reageren op agressief gedrag van meneer<br />

Oring.<br />

Communicatie met de zorgvrager<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

RET toepassen<br />

Rollenspel<br />

Praktijkvoorbeelden<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

RET verslag<br />

Verslag rollenspel<br />

Verslag rollenspel<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Functioneel handelen<br />

Omgaan intimiteiten<br />

Het gesprek<br />

Omgaan moeilijke sit./RET<br />

Assertiviteit<br />

Samenwerken<br />

Opdracht<br />

| Werkproces overstijgend | Competenties A E G H I J Q V W X Y | SBU 20–40<br />

Je laat zien dat je kunt samenwerken tijdens een groepsopdracht.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

Leerlingen V/M Situatie in een klas: leerlingen bereiden een excursie voor Samenwerken<br />

De eigen grenzen bewaken<br />

Gesprekken voeren<br />

Een helpend gesprek voeren<br />

Het voeren van adviesgesprek<br />

Het voeren van begeleidend gesprek<br />

Onderhandelen en afspraken maken<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Lid van de groep<br />

Eigen kwaliteiten<br />

Afspraken maken<br />

Evaluatie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Leerdoelen<br />

Overzicht voorbereiding<br />

-<br />

Sterke/minder sterke kanten<br />

Verslag samenwerken<br />

Verslag van evaluatiegesprek<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Werken in een groep<br />

Collegialiteit<br />

Conflicten<br />

Verantwoordelijkheid dragen<br />

Conflicten oplossen met de . . .<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 21


VERZORGEN VAN DE OUDERE/GERIATRISCHE ZORGVRAGER<br />

Organiseren van zorg | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je stelt een zorg/leefplan op dat is afgestemd op de zorgbehoeften van de geriatrische zorgvrager. Je bespreekt het<br />

zorgplan met de zorgvrager en/of diens naasten.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V82 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met een hartkwaal (angina pectoris); werkte in het<br />

onderwijs; woonde samen met een vriendin; regelde zelf haar<br />

medicijnen; middenrifbreuk; eerst tijdje in ziekenuis ter<br />

observatie; overgeplaatst naar verpleeghuis op aanraden van<br />

vriendin; mv de Winter teleurgesteld in vriendin; wil geen contact<br />

meer; zondert zich af; weinig spraakzaam; bij inspanning<br />

misselijkheid en pijn; vermagert<br />

De geriatrische zorgvrager; Organiseren van zorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Standaard zorgplan<br />

Mevrouw de Winter<br />

<strong>Zorg</strong>plan bespreken<br />

<strong>Zorg</strong>plan bijstellen<br />

<strong>Zorg</strong>plan bespreken<br />

<strong>Zorg</strong>plan dementie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Standaard zorg/leefplan<br />

<strong>Zorg</strong>/leefplan<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Bijgesteld zorgplan<br />

Verslag of video-opname<br />

Overzicht verschillen<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Organisatie van zorg<br />

Visie op zorg<br />

Levensperspectief<br />

Opname<br />

Mantelzorg coördineren<br />

Observeren en rapporteren<br />

<strong>Zorg</strong>plan/leefplan<br />

Kwaliteit van zorg<br />

Persoonlijke zorg<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je leert op een juiste manier basiszorg te verlenen aan oudere zorgvragers.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M73 Reactiveringsafdeling verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is bang om afhankelijk te worden; gehuwd, 2 dochers;<br />

vrouw overleden aan kanker; rechterheup gebroken; van<br />

ziekenhuis naar reactiveringsafdeling verpleeghuis; reactiveringsproces<br />

verloopt erg traag; niet voldoende meewerking; ADL gaat<br />

wisselend; zelfzorg wordt gestimuleerd; dhr de Wolf wil in<br />

verpleeghuis blijven<br />

Inzicht krijgen in ingrijpende geb.<br />

Levensloop gebruiken bij plannen<br />

Het bespreken zorgplan met . . .<br />

Ethische discussie voeren<br />

Begeleiden bij ontslag<br />

Eigen werkplanning maken<br />

Introduceren geriatrische zorgvrager<br />

Persoonlijke zorg; Palliatieve zorg; Somatische<br />

aandoeningen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Levensfase<br />

Levensloop<br />

Zelfzorg bij ouderen<br />

Oefenen stimuleren<br />

<strong>Zorg</strong>plan maken<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht aandachtspunten<br />

Beschrijving relatie levensloop<br />

Overzicht van aandachtspunten<br />

Video-opname<br />

<strong>Zorg</strong>plan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Mobiliteit<br />

Uitscheiding<br />

Eten en drinken<br />

Persoonlijke zorg/ slechtziend<br />

Leefritme<br />

Intimiteit en seksualiteit<br />

Versterving<br />

Terminale zorg<br />

Handelen na overleden<br />

Omgaan met afname van tempo<br />

Afname zintuiglijke functies<br />

Het voorkomen van verslikken<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 22


VERZORGEN VAN DE OUDERE/GERIATRISCHE ZORGVRAGER<br />

Verpleegtechnisch handelen | Werkproces 1.9 en 2.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X<br />

| SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je voert een verpleegtechnische handeling uit bij een geriatrische zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M89 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is dement; geniet van snoezelactiviteiten; verblijfskatheter;<br />

kan moeilijk haar pijn aan geven; angstig voor een nieuwe<br />

katheter; verzet zich hevig<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Lich. veranderingen<br />

Gedragsregels<br />

Angst en agressie<br />

Observatieplan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht<br />

Gedragsregels<br />

Presentatie van pva<br />

Observatieplan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Medicijnen<br />

Medicijnen (2)<br />

Wondverzorging<br />

Middelen en maatregelen<br />

EHBO toepassen<br />

Eigen verantwoordelijkheid<br />

Beoordelen beheren eigen medicijnen<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je maakt een voorlichtingsplan en je oefent het geven van voorlichting.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V86 Reactiveringsafdeling verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met een CVA; halfzijdig verlamd; schaamt zich;<br />

afhankelijk; kan niet meer zelfstandig wonen; depressief;<br />

vereenzaamt; gehuwd, 2 zonen; weduwe<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Kenmerken<br />

Beperkingen/handic.<br />

Voorwaarden<br />

Voorlichtingsplan<br />

Voorlichting geven<br />

Observatieopdracht<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht van kenmerken<br />

Product beschrijving<br />

Product beschrijving<br />

Voorlichtingsplan<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Observatieopdracht<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Belevingsgerichte voorlichting<br />

Voorlichting over ziektebeeld<br />

Veiligheid in huis<br />

Advies en instructie naasten<br />

Voorlichtingsplan maken<br />

Maatregelen veilige omgeving<br />

(Naasten van) informeren<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 23


VERZORGEN VAN DE OUDERE/GERIATRISCHE ZORGVRAGER<br />

Begeleiding bij dagbesteding | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij het vinden van een nieuwe levensstijl. Dat doe je door emotionele steun te geven bij de verwerking van verlieservaringen en<br />

activiteiten aan te bieden.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M89 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is licht dement; gehuwd, 2 dochters; weduwnaar; zijn<br />

kinderen willen meer betrokken zijn bij de verzorging; dhr Jansen zou<br />

meer buiten willen komen<br />

Ondersteunende begeleiding; Begeleiding bij<br />

dagbesteding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verliesverwerking<br />

Geschikte activiteiten<br />

Begeleidingsplan<br />

Dagprogramma<br />

Groepsactiviteit<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag reactie op verlies<br />

Overzicht van activiteiten<br />

Correct begeleidingsplan<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Draaiboek voor activiteit<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Langdurige zorgrelatie<br />

Begeleiden nieuwe levensstijl<br />

Zinvolle dagbesteding<br />

Dagprogramma: p.geriatrie<br />

Zingeving<br />

Dagprogramma opstellen<br />

Groepsactiviteit organiseren<br />

Groepsactiviteit uitvoeren<br />

Oefeningen aanbieden geheugen<br />

Behoefte aan contact inschatten<br />

Begeleiden bij contacten<br />

Isolement in de groep voorkomen<br />

Begeleiding van naasten<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je coördineert de formele en informele zorg.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V73 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met Parkinson; EVV hulp 2x per week; gehuwd, 3 kinderen;<br />

weduwe; eenzaam, verlangt naar vroeger; veel hulp van zoon; zoon kan het<br />

niet meer aan; mv van Dokkum wil extra aanpassingen in huis en<br />

hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen<br />

Ondersteunende begeleiding; Begeleiding<br />

van naasten<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong> in kaart brengen<br />

Knelpunten<br />

Bespreken<br />

Onderhandelen<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht van zorg<br />

Plan van aanpak<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Gespreksverslag onderh.<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Naasten begel. thuissituatie<br />

Naasten begeleiden verhuizing<br />

Naasten begeleiden rolverand.<br />

Begel. (dreig.) overbelasting<br />

De taak van de familie in het . . .<br />

Naasten begeleiden terminale<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 24<br />

-


VERZORGEN VAN DE OUDERE/GERIATRISCHE ZORGVRAGER<br />

Begeleiding bij gedragsproblemen | Werkproces 1.9 en 2.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt een zorgdrager met gedragsproblemen.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V74 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is gedesoriënteerd in tijd/plaats; ziet zorgenden<br />

als bedienden; scheld in Maleis; gehuwd, 3 kinderen;<br />

woonde in voormalige Nederlands-Indië; agressief; herkent<br />

haar eigen man soms niet<br />

Stappenplan Product<br />

Plannen<br />

Planning<br />

Analyseren<br />

Analyse<br />

Voorbereiden Overzicht voorbereiding<br />

Observeren<br />

Observatieverslag<br />

Mantelzorg<br />

Een video-opname of verslag<br />

Begeleidingsplan Begeleidingsplan<br />

Gedragsproblemen Reflectieverslag<br />

Sterke/zwakke kanten Observatieformulier en verslag<br />

Reflecteren<br />

Reflectieverslag<br />

Afronden<br />

Registratieformulier<br />

Ondersteunende begeleiding; Begeleiding bij<br />

gedragsproblemen<br />

Datum |<br />

Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Begeleidingsbehoeftig<br />

Benaderingswijzen<br />

Verplegingsbehoeftig<br />

Achterdocht<br />

Agressie<br />

Depressie<br />

Hallucinaties<br />

Afwijkende rouwverwerking<br />

Grondregels voor de communicatie . . .<br />

Omgaan met conflicten<br />

Begeleiden desoriëntatie met ROB<br />

Begeleiden apraxie<br />

Begeleiden afasie als gevolg van . . .<br />

Begeleiden decorumverlies<br />

Begeleiden affectlabiliteit<br />

Toepassen van validation<br />

Omgaan met wanen of hallucinaties<br />

Omgaan met een delier<br />

Omgaan met dwangmatig gedrag<br />

Begeleiden van een agressie<br />

Begeleiden bij snoezelen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 25


VERZORGEN VAN CHRONISCH ZIEKEN, LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN EN REVALIDERENDEN<br />

Organiseren van zorg | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je voert een multidisciplinair overleg over de zorg aan de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met beenamputatie; van chirurgische- naar revalidatieafdeling;<br />

onzeker over verplaatsen; wil er niet over praten<br />

Chronisch zieken; Organiseren van zorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verdiepen<br />

Revalidatieproces<br />

MDO<br />

Tips en tops<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Overzicht belangen<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie amputatie<br />

Presentatie<br />

Verslag rollenspel<br />

Tips effectief deelnemen MDO<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Multidisciplinair overleg<br />

<strong>Zorg</strong>plan Revaliderende<br />

Ervaringsdeskundigheid<br />

Kwaliteitszorg en deskundigh.<br />

Oorzaken zorgproblemen<br />

Persoonlijke zorg | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verleent persoonlijke zorg aan een chronische zieke verzorger.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V69 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met de ziekte van Parkinson; hecht veel waarde aan<br />

verzorging; verslikt zich en knoeit veel; zacht praten; weinig emoties<br />

tonen<br />

Het regelen van nazorg<br />

Persoonlijke zorg; Het verzorgen van kinderen met<br />

chronische aandoening; Specifieke zorg voor mensen<br />

met een chronische aandoening<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Langdurige zorg<br />

Ziekte van Parkinson<br />

Regie eigen leven<br />

Oefenen<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Analyse logboek<br />

Overzicht aandachtspunten<br />

Verslag rollenspel<br />

Video-opname of verslag<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Mobiliteit ziekte van Parkinson<br />

<strong>Zorg</strong>vragers met CVA<br />

Uitbehandelde zorgvrager<br />

Mobiliteit en amputatie<br />

Intimiteit en seksualiteit<br />

Communiceren afasie<br />

Communiceren ziekte Parkinson<br />

Zelfzorgpass. volledig wassen<br />

Verpleegtechnisch handelen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je leert (de naasten van) de zorgvrager om zelf in de thuisituatie een verpleegtechnische handeling uit te voeren.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met de ziekte van Becker; grootste gedeelte van dag aan<br />

beademing; tracheastoma in keel; PEG-sonde; slijm in keel<br />

uitzuigen; woont bij zijn ouders<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verpleegtech. hand.<br />

Instrueren<br />

Instructie uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie<br />

Plan van aanpak voor instructie<br />

Rapportage n.a.v instructie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Tracheastoma/PEG-sonde<br />

Thuisbehandeling interferon/ms<br />

Katheteriseren/blaasspoelen<br />

Ziekte van Parkinson/Medicatie<br />

Wondzorg/open been<br />

Beoordelen beheren eigen med.<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 26


VERZORGEN VAN CHRONISCH ZIEKEN, LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN EN<br />

REVALIDERENDEN<br />

Voorlichting, advies en instructie | Werkproces 1.9 en 2.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je informeert een chronisch zieke zorgvrager over het belang zelfzorg, leefregels, of therapietrouw.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met hersenletsel; lag in coma door auto-ongeluk; dhr kan zijn<br />

handicap niet accepteren; opstandig; boos; hard werken voor revalidatie;<br />

ontevreden over geboden zorg<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Kenmerken<br />

Voorwaarden<br />

Voorlichtingsplan<br />

Voorlichting geven<br />

Observatieopdracht<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht van kenmerken<br />

Product beschrijving<br />

Voorlichtingsplan<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Observatieopdracht<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Leren zelfzorg weer opnemen<br />

Informeren/voorlichting geven<br />

Voorzieningen en wetgeving<br />

Voorbereiding op ontslag<br />

Voorlichting/advies-diabetes<br />

VAI over aanpassingen/hulpm.<br />

Voorlichting geven aan een . . .<br />

Begeleiden bij zelfredzaamheid | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij het omgaan met zijn handicap.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M22 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met verwondingen aan beide armen; zelfmoord poging;<br />

was depressief; veel behoefte om verhaal te vertellen; weinig bezoek;<br />

steeds stiller<br />

Begeleiding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Ervaringsverhalen<br />

Verwerking verlies<br />

Begeleidingsplan<br />

Begeleiden<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Analyse van ervaringsverhalen<br />

Observatiehulpmiddel<br />

Bespreking begeleidingsplan<br />

Rapportage over het gesprek<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Leven met een handicap<br />

Verliesverwerking<br />

<strong>Zorg</strong>vragers met CARA<br />

Langdurige zorgrelatie<br />

Gevolgen relaties met naasten<br />

Lichaamsbeeld/seksualiteit<br />

Het voeren slechtnieuwsgesprek<br />

Begeleiden bij angst voor . . .<br />

Begeleiden mantelzorg, naasten, vrijwilligers<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij de gevolgen van de chronische ziekte voor het sociaal functioneren.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V40 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met ms; gehuwd, 2 kinderen; kleine sociale kring; vaak ruzie met<br />

man; snel moe; stemmingswisselingen; veel hulp van familie<br />

Begeleiding; Begeleiding mantelzorg,<br />

naasten, vrijwilligers<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Ervaringsverhalen<br />

Anamnesegesprek<br />

Begeleidingsplan<br />

Bespreken<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Analyse ervaringsverhalen<br />

Verslag anamnesegesprek<br />

Begeleidingsplan<br />

Verslag van het gesprek<br />

Evaluatie begeleiding<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Overbelasting mantelzorgers<br />

<strong>Zorg</strong> voor chronisch ziek kind<br />

Begel. centrale mantelzorger<br />

Begeleiding broers en zussen<br />

Begeleiden andere betrokkenen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 27<br />

-


VERZORGEN VAN CHRONISCH ZIEKEN, LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN EN REVALIDERENDEN<br />

Begeleiding maatschappelijke ondersteuning | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je ondersteunt de zorgvrager bij de gevolgen van de chronische ziekte voor het maatschappelijk functioneren.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met de ziekte van Becker; last van doorzitplekken; wil graag<br />

doen wat zijn leeftijdsgenoten ook doen; hij weet niet wat de beste<br />

benadering is voor zijn ziekte<br />

Begeleiding; Begeleiding bij maatschappelijk<br />

functioneren<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Sociale kaart<br />

Anamnesegesprek<br />

Plan van aanpak<br />

Bespreken<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie sociale kaart<br />

Verslag anamnesegesprek<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag praktijksituatie<br />

Evaluatie begeleiding<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Meedoen met een handicap<br />

School/werk<br />

Aangepast werk<br />

Begeleiden bij interactie<br />

Begeleiden bij financiën<br />

Het voorkomen hospitalisatie<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 28


VERZORGEN VAN MENSEN MET EEN PSYCHIATRISCHE ZIEKTE<br />

Organiseren van zorg | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je maakt een sociale kaart van instellingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

Gerontologie APZ Beschrijving afdeling Organiseren van zorg voor mensen met een<br />

psychiatrische ziekte<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Onderzoek<br />

Overzicht<br />

Analyseren situatie<br />

Overzicht<br />

Algemeen zorgplan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Sociale kaart<br />

Sociale kaart<br />

Vergelijking<br />

<strong>Zorg</strong>problemen Tuinlust<br />

<strong>Zorg</strong>plan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Organiseren van zorg<br />

Vroeger ging het anders!<br />

Wetgeving<br />

<strong>Zorg</strong>plan<br />

Kwaliteit van zorg<br />

Persoonlijke zorg | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je beschrijft aan de hand van de Gezondheidspatronen van Gordon de somatische problematiek van de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

Persbericht: Meer aandacht voor somatische zorg voor psychiatrische<br />

patiënten in APZ<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 29<br />

-<br />

Persoonlijke zorg bij mensen met een psychiatrische<br />

ziekte<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Concept adviesplan<br />

Presentatie<br />

Definitief adviesplan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Concept adviesplan<br />

Presentatie en ervaringsverslag<br />

Definitief adviesplan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

De zorg bij lichamelijke zorg<br />

De zorg bij eten en drinken<br />

De zorg bij uitscheiding<br />

De zorg bij slapen en waken<br />

De zorg bij gebrek aan initiatief<br />

De zorg bij mobiliteit<br />

Hulp bieden bij de uitscheiding<br />

Verpleegtechnische handelingen | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je voert een verpleegtechnische handeling uit bij een zorgvrager met een psychiatrische ziekte.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M83 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met ernstige depressieve klachten; klachten na het<br />

overlijden van vrouw; slechte lich. verzorging; incontinent; eten en<br />

drinken moeizaam; sondevoeding om verdere dehydratie te<br />

voorkomen<br />

Verpleegtechnische handelingen bij mensen met een<br />

psychiatrische ziekte<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Informeren<br />

Observatieplan<br />

Decubituspreventie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag rollenspel<br />

Observatieplan<br />

<strong>Zorg</strong>plan decubituspreventie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Voorbehouden handelingen<br />

Medicatie toedienen<br />

Wonden verzorgen<br />

Ongevallen en onvoorziene sit.<br />

Katheterzorg<br />

Een PEG-katheter verzorgen<br />

Eerste Hulp bij epileptische aanval


VERZORGEN VAN MENSEN MET EEN PSYCHIATRISCHE ZIEKTE<br />

Voorlichting en advies | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je geeft voorlichting aan de zorgvrager en verwanten ten aanzien van een opname binnen een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M70 GGZ <strong>Zorg</strong>vrager met de ziekte van Parkinson; verschijnselen van<br />

Alzheimer; Arabisch; beheerst de NL taal slecht; gehuwd, kinderen<br />

wonen verspreid over de wereld; dwaalt en valt soms<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Psych. ziekten ouderen<br />

Voorlichtingsmat.<br />

Voorlichting geven<br />

Uitvoering<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht aandachtspunten<br />

Overzicht voolichtingsmateriaal<br />

Stappenplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Individuele voorlichting<br />

Begeleiden van naasten<br />

Advies<br />

Voorlichting en advies dementie<br />

Voorlichting over begeleiding<br />

Begeleiding<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je maakt een presentatie over de begeleidende taken van de verzorgende binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

Voorlichting, advies en instructie bij mensen met<br />

een psychiatrische ziekte<br />

Het geven van seksuele voorlichting<br />

Voorlichting geven<br />

ADL-vaardigheidstraining geven<br />

Sociale vaardigheidstraining toep.<br />

Verpleeghuis Verzorgende plus psychiatrie gezocht Begeleiding van mensen met een<br />

psychiatrische ziekte<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Praktijkonderzoek<br />

<strong>Zorg</strong>plan<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Praktijkonderzoek<br />

Presentatie<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Chronisch psychiatrische ziekte<br />

Ouderen psychiatrie<br />

Ouderen psychiatrie<br />

Transculturele psychiatrie<br />

Individuele behoeften vs groep<br />

Begeleiden in groep<br />

Ondersteunen bij problematisch gedrag | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je stelt een adviesrapport op over problematisch gedrag binnen de GGZ, waarin met name de rol van de verzorgende daarbij wordt beschreven.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M42 GGZ <strong>Zorg</strong>vrager opgenomen op resocialisatieafdeling; peutert aan nagels tot<br />

bloedens toe; sloot zich zelf op; vroeger seksueel misbruikt; andere manier<br />

vinden om met boosheid om te gaan; vindt dit eng<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 30<br />

-<br />

Ziektebeelden en ondersteuning bij<br />

probleemgedrag<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verdiepen<br />

Plan van aanpak<br />

Praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht probleemgedrag<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag praktijksituatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Je kunt ze niet veranderen<br />

Achterdocht<br />

Angst<br />

Agressie<br />

Regressie<br />

-<br />

Datum |<br />

Paraaf


VERZORGEN VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING<br />

Organiseren van zorg | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je maakt op basis van observaties, het persoonsbeeld en het toekomstperspectief een zorgplan voor een zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V30 Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>vrager is matig verstandelijk gehandicapt; gedragsproblemen; wil<br />

weer thuis wonen<br />

Mensen met een verstandelijke beperking;<br />

Plannen en organiseren van zorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Observatieplan<br />

Persoonsbeelden<br />

Perspectief<br />

<strong>Zorg</strong>plan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Observatieplan<br />

Verslag praktijkonderzoek<br />

Perspectief<br />

Presentatie zorgplan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Visie op de zorg<br />

Wetgeving / rechtspositie<br />

Organisatie van zorg<br />

Verhuizen<br />

<strong>Zorg</strong>probl., doelen en acties<br />

Persoonlijke zorg | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je bedenkt welke PDL maatregelen genomen kunnen worden voor de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>vrager met ernstige motorische beperking;<br />

ernstige verst. beperking; slechtziend; spastisch; kan<br />

niet praten; kan zich niet voortbewegen; grote moeite<br />

zelf eten en drinken; PDL; pijn in armen en benen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 31<br />

-<br />

Persoonlijke zorg; De oudere zorgvrager met een<br />

verstandelijke beperking<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aanvullende PDL<br />

Instructie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie voorstel<br />

Verslag instructie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

PDL<br />

Mobiliteit<br />

Eetproblemen<br />

Verzorgen iemand met verstande. . . .<br />

Manueel ontlasting verwijderen<br />

Zindelijkheidstraining toepassen<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je voert een verpleegtechnische handeling uit bij een zorgvrager met een verstandelijke beperking.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V11 Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>vrager met meervoudige handicap; slik- en eetproblemen;<br />

sondevoeding; zal een PEG-katheter krijgen<br />

Verpleegtechnische vaardigheden<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Informeren<br />

Angst en agressie<br />

Observatieplan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag rollenspel<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Observatieplan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

PEG-katheter<br />

Downsyndroom en ademhaling<br />

Verzorgen van een katheter<br />

Medische zorg volwassenen<br />

Eerste hulp epileptische aanval<br />

Een PEG-katheter verzorgen


VERZORGEN VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING<br />

Voorlichting, advies en instructie | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je geeft instructie aan de zorgvrager en diens ouders ten aanzien van persoonlijke verzorging, eten of uitscheiding.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M6 Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>vrager is autistisch; matige verst. beperking; niet helemaal<br />

zindelijk; moeilijk aandachtig te blijven; onrustig;<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Autisme<br />

Voorlichtingsmat.<br />

Training<br />

Instructie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht aandachtspunten<br />

Overzicht<br />

Stappenplan<br />

Rapportage n.a.v instructie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Zelf leren eten<br />

Informeren van naasten<br />

Instructie geven boodschappen<br />

VAI bij demente verstandelijk . . .<br />

VAI over de handicap, . . .<br />

VAI over intimiteit en seksualiteit<br />

Voorlichting geven<br />

ADL-vaardigheidstraining geven<br />

Sociale vaardigheidstraining toep.<br />

Het geven van seksuele voorlichting<br />

Maatschappelijke ondersteuning<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij het opstellen van een dag en wekprogramma.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M62 Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>vrager vaak in zichzelf gekeerd; somber; denkniveau van een<br />

kleuter; laag functioneringsniveau; beperkte deelname aan<br />

activiteiten<br />

Stappenplan Product<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verdiepen<br />

Plan van aanpak<br />

Praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie maats. functioneren<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag van praktijksituatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Maatschappelijke ondersteuning<br />

Datum |<br />

Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden<br />

Niveau indeling<br />

Niveau indeling ernstige . . .<br />

Zinvolle dagbesteding ouderen<br />

Dagbesteding ernstige . . .<br />

Omgaan met een verstandelijke . . .<br />

Communiceren mbv totale com. . . .<br />

Communiceren met mensen met . . .<br />

Sociale vaardigheidstraining geven<br />

Begeleiden bij vrijetijdsbesteding<br />

Snoezelen<br />

Ondersteuning bij probleemgedrag<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je begeleidt een zorgvrager met een verstandelijke beperking bij probleemgedrag.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>vrager met lichte verstandelijke handicap; moeilijk om<br />

verschillende prikkels te krijgen; geïrriteerd; agressief<br />

Ondersteuning bij probleemgedrag<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Plan van aanpak<br />

Praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag praktijksituatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Begeleiden angstige zorgvrager<br />

Begeleiden van probleemgedrag<br />

Begeleiden agressie<br />

Probleemgedrag bij dove . . .<br />

Aanpak van probleemgedrag<br />

Begeleiden psychiatrische . . .<br />

Handelingsplan zelfverwondend . . .<br />

Handelingsplan agressie<br />

Handelingsplan dwangstoornis<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 32<br />

Datum |<br />

Paraaf


VERZORGEN VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING<br />

Begeleiding van groepen | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt een groep zorgvragers met een verstandelijke beperking bij een groepsactiviteit.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>verlener met veel zorgvragende zorgvragers Begeleiden van groepen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Groepsinteractie<br />

Zelfzorgtekorten<br />

Pva groepsconflict<br />

Conflicten voorkomen<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag van observatie<br />

Overzicht zelfzorgtekorten<br />

Plan van aanpak<br />

Maatregelen<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Groepsindeling<br />

Groep begel. bij huishouden<br />

Samenstellen van een groep<br />

Groepsactiviteiten<br />

Groepsregels<br />

Groepsgesprek<br />

Verliefd, gaat hele groep aan?<br />

Groep begeleiden bij maaltijd<br />

Groep begeleiden vrijetijdsbesteding<br />

Begeleiden bij een conflict<br />

Sociale vaardigheidstraining toep.<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 33


VERZORGEN VAN BARENDEN, KRAAMVROUWEN EN PASGEBORENEN<br />

Organiseren van zorg voor een kraamvrouw | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je maakt aan de hand van een standaardzorgplan voor de kraamzorg een handelingsschema voor de zorg.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V41 Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager voor/na bevalling; man minder betrokken; 2<br />

kinderen; fulltime baan; thuisbevalling; meconiumhoudend<br />

vruchtwater; 900 ml bloedverlies<br />

Ouderschap in Nederland; De organisatie van de<br />

kraamzorg; Procesmatig verzorgen van een barende,<br />

kraamvrouw en pasgeborene<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Gegevens<br />

Handelingsschema<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Observatieplan<br />

Verslag praktijkonderzoek<br />

Evaluatieverslag<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Gegevens verzamelen<br />

Observeren<br />

Doelen stellen<br />

Evalueren en bijstellen<br />

Rapporteren<br />

Overleg<br />

Overdracht<br />

De verloskundige consulteren .<br />

Een overdrachtsrapport schrijven<br />

Een baringsverslag schrijven<br />

Persoonlijke zorg – barenden<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je maakt een plan van aanpak voor de zorg aan de barende.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Kraamorg <strong>Zorg</strong>vrager met weeën; veel pijn; na 24 uur uitgeput Persoonlijke zorg van een barende<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Overzicht<br />

Onderzoek<br />

Plan van aanpak<br />

Uitvoering<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht gegevens<br />

Taakbeschrijving<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage uitgevoerde zorg<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Assisteren bij een bevalling<br />

Ondersteunen bij pijn<br />

Ondersteunen vacuümextractie<br />

Andere culturele achtergrond<br />

Ontslag<br />

Voorbereidingen baring<br />

Een barende verzorgen<br />

Een verloskundige assisteren<br />

Assisteren nageboortetijdperk<br />

Barende en pasgeborene verzorgen<br />

Persoonlijke zorg – kraamvrouwen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je voert een adviesgesprek met een kraamvrouw die problemen ondervindt bij het geven van borstvoeding aan<br />

de pasgeborene.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager bevallen van 3de kind; drukke baan; mastitis; koorts; pijn<br />

bij het geven van borstvoeding; weet niet wat te doen met<br />

borstvoeding<br />

Persoonlijke zorg van een kraamvrouw<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Observaties<br />

Pva adviesgesprek<br />

Adviesgesprek<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht observatiepunten<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag adviesgesprek<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Verzorging mastitis<br />

Geven informatie verzorging<br />

Hygiëne<br />

Voeding kraamgezin<br />

Organisatie van de was<br />

Organisatie van huishouden<br />

Begeleiden bij borstvoeding<br />

Steunverband gestuwde borsten<br />

Begeleiden bij kolven<br />

Begeleiden bij flesvoeding<br />

Een huishoudplan opstellen<br />

Een kraamvrouw verzorgen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 34


VERZORGEN VAN BARENDEN, KRAAMVROUWEN EN PASGEBORENEN<br />

Persoonlijke zorg – pasgeborene | Werkproces 1.9 en 2.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je maakt een weekplanning voor de zorg aan een pasgeborene.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M0 Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager is een pasgeborene; gezond Persoonlijke zorg van een pasgeborenen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Overzicht<br />

Onderzoek<br />

Weekplanning<br />

Uitvoering<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht gegevens<br />

Taakbeschrijving<br />

Weekplanning<br />

Evaluatieverslag weekplanning<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

De eerste verzorging<br />

De eerste verzorging – Vervolg<br />

Voeding pasgeborenen<br />

Slaap-waakritme<br />

Couveuse<br />

Een pasgeborene verzorgen<br />

Een pasgeborene uitkleden, etc.<br />

Flesvoeding maken<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je verricht een verpleegtechnische handeling of een handeling in het kader van diagnostiek bij een barende,<br />

kraamvrouw of pasgeborene.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager is 32 weken zwanger; hoofdpijn; ziet soms sterretjes; gestegen<br />

bloeddruk; strikte bedrust; eiwit in urine; sectio; verslechterde toestand<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Plan van aanpak<br />

Uitvoeren<br />

Informeren<br />

Handelen acute sit.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Presentatie info uitslag<br />

Handelingsschema<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Verzorgen hoge bloeddruk<br />

Reageren op onverwachte sit.<br />

Bovenmatig bloedverlies<br />

Verzorgen endometritis<br />

Verzorgen na polikl. bevalling<br />

Voorlichting, advies en instructie - | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je geeft voorlichting, advies en instructie aan een barende, kraamvrouw of pasgeborene.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V0 Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager is een pasgeborene; snelle geboorte; lage<br />

lichaamstemperatuur; ademhaling kwam niet goed op gang<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 35<br />

-<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Ouderparticipatie<br />

Voorlichtingsplan<br />

Praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie<br />

Presentatie<br />

Rapportage voorlichting<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Voorlichting eerste<br />

bevalling<br />

Voorlichting<br />

kraamvrouw<br />

Voorlichting<br />

pasgeborenen<br />

Voorlichting aan<br />

zwangeren<br />

Hygiëne<br />

Kraamvrouw voorlichting geven<br />

Instructieplan opstellen verzorging<br />

GVO geven aan een barende<br />

Voorlichting geven kraamvrouw<br />

Kennis pasgeborene overdragen


VERZORGEN VAN BARENDEN, KRAAMVROUWEN EN PASGEBORENEN<br />

Ondersteunende begeleiding | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt ouders bij de verzorging van een pasgeboren baby.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

Thuissituatie Jonge ouders die net een baby hebben gekregen. Alles is nieuw en<br />

onwennig. Bevalling was zwaar, borstvoeding moeizaam, onwennig in<br />

de verzorging<br />

Ondersteunende begeleiding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Onderzoeken<br />

Zelfvertrouwen<br />

Begeleiding<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht veranderingen<br />

Voorstel voor maatregelen<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Begeleiding kraamgezin<br />

Begeleiden kraamvrouw<br />

Begeleiding partner<br />

Begeleiden partner- en gezin<br />

Begeleiden bij veranderingen<br />

Begeleiden bij borstvoeding<br />

Kinderen begeleiden<br />

Helpen bij kraambezoek<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 36


Opleiding<br />

Verpleegkundige<br />

niveau 4<br />

De Mbo-verpleegkundige werkt in de gezondheidszorg op het snijvlak<br />

van zorg, wonen en welzijn. Met deze opleiding kun je in tal van<br />

beroepspraktijken en omgevingen aan de slag. Bijvoorbeeld in<br />

ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingshuizen, instellingen voor<br />

psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten,<br />

maar ook in de thuissituatie van zorgvragers of in combinaties<br />

daarvan.<br />

De Mbo-verpleegkundige verleent verpleegkundige zorg aan verschillende<br />

categorieën zorgvragers van alle leeftijden. Doelgroepen zijn<br />

bijvoorbeeld oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende<br />

zorgvragers, zorgvragers met een handicap, klinische zorgvragers,<br />

zorgvragers met psychiatrische problematiek, zwangeren, kraamvrouwen<br />

en pasgeborenen en kinderen en jeugdigen met potentiële of<br />

feitelijke gezondheids- of bestaansproblemen. Ook werk je vaak<br />

samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager,<br />

zoals ouders en andere verzorgers.<br />

De Mbo-verpleegkundige richt zich met name op de verpleegkundige<br />

zorg voor de individuele zorgvrager en zijn directe omgeving. De<br />

Mbo-verpleegkundige kan ook voor een groep zorgvragers werken,<br />

bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.<br />

<strong>NU</strong> <strong>Zorg</strong> bevat alle leerstof welke nodig is om de opleiding tot<br />

Mbo-Verpleegkundige te kunnen volgen. In <strong>NU</strong> <strong>Zorg</strong> zijn de volgende<br />

onderdelen opgenomen:<br />

1. Plannen van zorg (2 leereenheden)<br />

2. Verpleegkundige zorg (8 leereenheden)<br />

3. Ondersteunende en activerende begeleiding (6 leereenheden)<br />

4. Verpleegtechnische handelingen (10 leereenheden)<br />

5. Voorlichting, advies en preventie (3 leereenheden)<br />

6. Kwaliteitszorg (5 leereenheden)<br />

7. Coördinatie van zorg (3 leereenheden)<br />

8. <strong>Zorg</strong> voor de huishouding (optioneel) (4 leereenheden)<br />

9. Communicatie in de zorg (5 leereenheden)<br />

10. Verplegen van de oudere/geriatrische zorgvrager (7 leereenheden)<br />

11. Verplegen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en<br />

revaliderenden (7 leereenheden)<br />

12. Verplegen van mensen met een psychiatrische ziekte<br />

(7 leereenheden)<br />

13. Verplegen van mensen met een verstandelijke beperking<br />

(7 leereenheden)<br />

14. Verplegen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen<br />

(7 leereenheden)<br />

15. Verplegen van zorgvragers voor en na chirurgische ingreep,<br />

onderzoek of behandeling (8 leereenheden)<br />

16. Verplegen van kinderen en jeugdigen (8 leereenheden)<br />

Op de volgende pagina’s zie je een uitwerking van de verschillende<br />

leereenheden.<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 37


PLANNEN VAN ZORG<br />

Een verpleegplan opstellen | Werkproces 1.1 | Competenties D H I J K M Q R S | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je stelt een verpleegplan op voor de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V51 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met diabetes type 2; onderbeen amputatie; loopt met rekje;<br />

heeft scootmobiel; zelf wassen is probleem; gehuwd, 2 kinderen<br />

thuiswonend; koken is moeilijk; verwerking amputatie, Surinaams; Volgs<br />

CIZ 2 uur dagelijkse zorg; 2x pw insulineinjectie; afbouw 3 maanden; 3<br />

uur hh pw<br />

Wanneer wordt verpleegkundige zorg gegeven?; Systematisch<br />

gegevens verzamelen; Het stellen van een verpleegkundige<br />

diagnose; Een individueel verpleegplan opstellen; Rapporteren<br />

in het verpleegproces<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong>gegevens<br />

Verpleegplan 1<br />

Verpleegplan 2<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Hulpmiddelen<br />

Presentatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Over drie maanden naar huis?<br />

Enkel verstuikt. Stapje terug<br />

Overleg met andere zorgverl.<br />

Doelen halen<br />

Observeren<br />

Rapporteren<br />

Samenwerken met zorgvrager<br />

Overleggen<br />

Anamnesegesprek voeren<br />

Observaties uitvoeren<br />

Verpleegkundige diagnose stellen<br />

Verpleegdoelen formuleren<br />

Verpleegdoelen bespreken<br />

Verpleegactiviteiten plannen<br />

Individueel verpleegplan opstellen<br />

Verpleegplan afstemmen<br />

Rapporteren<br />

Registreren via geautomatiseerd syst.<br />

De zorg evalueren<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.5 en 3.5 | Competenties B D E H I J M Q S U V | SBU 20–40<br />

Je evalueert voor de zorgvrager de kwaliteit en de resultaten van de verleende zorg.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M39 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met hoge dwarsleasie; net gescheiden; 2 kinderen;<br />

heeft kort een nieuwe relatie; somber; moet nieuwe leven nog<br />

aanvaarden; dwarsleasie na auto-ongeluk; wacht op<br />

aangepaste woning<br />

Een zorgvrager monitoren; Een verpleegplan evalueren<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Evaluatiegesprek 1<br />

Evaluatiegesprek 2<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Hulpmiddelen<br />

Verslag evaluatiegesprek<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Waarom evalueren?<br />

Meningen<br />

verschillen<br />

Zo gat het nou altijd!<br />

Evaluatiegesprek voeren<br />

Verpleegdossier bijwerken<br />

Nazorg regelen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 38


VERPLEEGKUNDIGE ZORG<br />

Helpen bij lichamelijke verzorging | Werkproces 1.2 | Competenties A C F G H J K R<br />

| SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je helpt de zorgvrager bij de persoonlijke vezorging<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met miskraam na 11 weken; curretage; eet drinkt<br />

weinig; gehuwd. 4 kinderen; zorgt voor kinderen, echtgenoot<br />

werkt erg veel<br />

Voorschriften toepassen tijdens persoonlijke zorg; Helpen bij<br />

de persoonlijke verzorging; Helpen bij de uiterlijke verzorging<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Culturele verschillen<br />

Intimiteiten<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Marokkaanse afkomst<br />

Aandachtspunten<br />

intimiteiten<br />

Presentatie<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

De dag na de operatie<br />

Wat een bloed<br />

Gekleurde nagels<br />

Handen wassen<br />

Voorschriften toepassen<br />

Steriele handschoenen aan/uittrekken<br />

Helpen bij uit- en aankleden stoel<br />

Helpen bij kleden aangedane arm of . . .<br />

Steunkousen helpen aantrekken<br />

Begeleiden bij uit- en aankleden<br />

Volledig wassen in bed<br />

Helpen bij wassen<br />

Kind helpen bij douchen of baden<br />

Begeleiden bij douchen en/of wassen<br />

Helpen met mondverzorging<br />

Helpen met oogverzorging<br />

Helpen bij bril, contactlenzen of . . .<br />

Helpen bij gehoorapparaat verzorgen<br />

Haar wassen in bed<br />

Gezicht scheren<br />

Helpen bij nagelverzorging<br />

Maatregelen smetten te voorkomen<br />

Maatregelen decubitus te voorkomen<br />

Maatregelen veilige omgeving<br />

Omgaan met intimiteit en seksualiteit<br />

Helpen bij opname van voeding en vocht<br />

Opdracht<br />

Je geeft de zorgvrager een voedingsadvies.<br />

| Werkproces 1.2 | Competenties A C F H J K R | SBU 20-40<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M81 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met diabetes; reuma; weinig mobiel; vereenzaming;<br />

weinig contacten; stimuleren zelfredzaamheid<br />

Helpen bij de opname van voeding en vocht<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Lijst opstellen<br />

Voedingsregels<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Lijst goed voedingsadvies<br />

Voedingsregels<br />

Presentatie<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Meneer heeft geen trek<br />

Drinken is belangrijk<br />

Wat is er aan de hand?<br />

Wat krijgen we nou?<br />

Helpen bij eten en drinken<br />

Helpen bij eten/drinken platligging . . .<br />

Maatregelen eetlust te bevorderen<br />

<strong>Zorg</strong>vrager informeren vochtbalans<br />

Vochtbalans invullen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 39


VERPLEEGKUNDIGE ZORG<br />

Helpen bij uitscheiding | Werkproces 1.2 | Competenties A C F H J K R | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je helpt de zorgvrager bij de uitscheiding<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V72 Ziekenhuis<br />

,<br />

<strong>Zorg</strong>vrager met koorts; hoesten; donkerbruine urine;<br />

zelfstandig; gehuwd<br />

Helpen bij de uitscheiding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Rapporteren<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Rapportage<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Ik schaam me zo<br />

Donkerbruine urine<br />

Ondersteek of urinaal geven<br />

Kant-en-klaar klysma toedienen<br />

Begeleiden bij incontinentiemateriaal<br />

Incontinentiemateriaal toepassen<br />

Condoomkatheter aanbrengen<br />

Verblijfskatheter verzorgen<br />

Blaastraining geven<br />

Peuter zindelijkheidstraining geven<br />

Helpen bij sputum opgeven<br />

Helpen bij braken<br />

Helpen bij menstruatie<br />

Helpen bij mobiliteitsproblemen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.2 | Competenties A C F H J K R | SBU 20-40<br />

Je geeft de zorgvrager instructies om de mobiliteit te bevorderen<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M59 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met hartklachten; bypass; overgewicht; rookverslaving;<br />

weinig contacten; eet slecht; vrachtwagenchauffeur<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Presenteren van rapp.<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Lijst met instructies<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het komt tocht wel goed?<br />

Ik heb overal pijn<br />

Mr houdt zich niet aan afspraak<br />

Slapen en waken bevorderen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.2 | Competenties C F H J K R | SBU 20-40<br />

Je helpt de zorgvrager bij het bevorderen van het slaap- en waakritme<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M86 Verzorgingshuis <strong>Zorg</strong>vrager met slaapproblemen; problemen in de groep; alleenstaande<br />

man; val van fiets; uitvalsverschijnselen<br />

Helpen bij mobiliteitsproblemen; Voorkomen van<br />

complicaties bij langdurige inactiviteit<br />

Ondersteunen bij het lopen<br />

Ondersteunen verplaatsing in bed<br />

Ondersteunen verplaatsing van bed . . .<br />

Ondersteunen geschikte lichaamsh.<br />

Helpen met een rolstoel<br />

Liggende zorgvrager verplaatsen . . .<br />

Het slaap- en waakritme bevorderen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Maatregelen<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Overzicht maatregelen<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Mijn kop staat op<br />

springen<br />

Meneer doet liever<br />

alleen<br />

Meneer is klaarwakker<br />

Warm waterzak of warm waterkruik . . .<br />

Bed afhalen en opmaken<br />

HL-bed opmaken (in bed, . . . )<br />

HL-bed opmaken (mag niet draaien)<br />

Hulpmiddelen bedverzorging<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 40<br />

Datum |<br />

Paraaf


VERPLEEGKUNDIGE ZORG<br />

Handelen in acute situaties | Werkproces 1.5 en 1.8<br />

| Competenties A B E H J L Q T V | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je onderzoekt hoe je moet handelen in de acute situatie van de zorgvrager<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M65 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met aneurysma; hoge bloeddruk en cholesterol; net<br />

gepensioneerd; jaar geleden een hartinfarct; gehuwd, zelfstandig<br />

Handelen bij ongevallen, in onvoorziene situaties en eerste<br />

hulp verlenen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie onderzoek<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het niet-reanimeerbeleid<br />

Van intensive care naar de zaal<br />

Paniek!<br />

Algemene regels eerste hulp verlenen<br />

Helpen bij ademhalings- of hart. . .<br />

Mitella, verhoogde mitella, brede das . . .<br />

Handverband aanleggen<br />

Vinger-, etc.-verband aanleggen<br />

Open enkel-, etc.-verband aanleggen<br />

Onderarm-,etc.verband aanleggen<br />

Drukverband om pols, etc.<br />

Oog-, oor- en hoofdverband aanleggen<br />

Palliatieve en terminale zorg verlenen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.3 | Competenties C D E F H J R V | SBU 20-40<br />

Je stemt de zorg af op de behoefte van de palliatieve of terminale zorgvrager<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M72 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met longkanker; veel hoesten; gehuwd, 1 zoon (overleden);<br />

wil ’met rust gelaten worden’; geen behandeling meer mogelijk;<br />

afdeling geeft ’warme zorg’;organiseert zelf activiteiten<br />

Palliatieve en terminale zorg verlenen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Analyseren<br />

Rapporteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Overzicht<br />

Verslag<br />

Analyse<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Bloed in het sputum<br />

Bij de longarts<br />

De bom barst<br />

Alleen met alle gevoelens<br />

<strong>Zorg</strong> na overlijden<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.3 | Competenties D E F H J R V | SBU 20-40<br />

Je zoekt uit welke stappen je moet nemen als een zorgvrager is overleden<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V92 Verzorgingshuis <strong>Zorg</strong>vrager is overleden; deelt haar leven met kinderen en<br />

kleinkinderen; uitgebreid beschreven wat er na haar dood moet<br />

gebeuren<br />

Actief luisteren<br />

Helpend gesprek voeren<br />

Respectvol reageren op gevoelens<br />

Uitdrukking geven aan gevoelens<br />

Herkennen van reacties op verlies<br />

Praten over gevoelens rond de dood<br />

Verdriet bespreekbaar maken<br />

Masseren ter verlichting van pijn<br />

Begeleiden bij angst voor . . .<br />

Volledig wassen bij zelfzorg . . .<br />

Handelen als de zorgvrager is overleden<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie stappenplan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het is goed zo<br />

Handelen volgens protocol<br />

Als de wens niet bekend is<br />

De laatste handelingen<br />

Overleden zorgvrager afleggen<br />

<strong>Zorg</strong>vuldig omgaan ethische vragen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 41


ONDERSTEUNENDE EN ACTIVERENDE BEGELEIDING<br />

Begeleiden bij dagelijks functioneren | Werkproces 2.1 | Competenties C D F H J R | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt een zorgvrager die pas is opgenomen of pas thuiszorg ontvangt bij het dagelijks functioneren in<br />

de woonsituatie.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V20 GGZ <strong>Zorg</strong>vrager met schizofrenie; Surinaams; eten gaat slecht; angstig Ondersteunende en activerende begeleiding; Begeleiding<br />

bij dagelijks functioneren in de woonsituatie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Begeleidingsbeh.<br />

Observeren<br />

Stappenplan<br />

Plan van aanpak<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Overzicht begeleidingsb.<br />

Overzicht<br />

Stappenplan<br />

Presentatie<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Siesta<br />

“Waarom loop je steeds weg?”<br />

Ik ben zo moe’<br />

Begeleiden bij activiteiten<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 2.1 | Competenties A C D F H J R | SBU 20-40<br />

Je maakt een individueel dagprogramma voor de zorgvrager en begeleid hem bij de uitvoering.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V72 VVT <strong>Zorg</strong>vrager met diabetes type 1; passief, somber; moe; veel contacten;<br />

laatste tijd niet meer; weduwe<br />

Observeren en interpreteren<br />

Actief luisteren<br />

Afhankelijkheid verkleinen<br />

Autonomie en verantwoordelijkheid<br />

Gesprekken voeren<br />

Helpend gesprek voeren<br />

Adviesgesprek voeren<br />

Begeleidens gesprek voeren<br />

Rekening houden met verschillen<br />

Omgangsvormen naleven<br />

Reageren op ongewenste . . .<br />

Rekening houden met verschil in . . .<br />

ADL-vaardigheidstraining geven<br />

Jezelf voorstellen en gesprek beginnen<br />

Bewust omgaan met je macht<br />

Kritisch reageren op zorgvuldig . . .<br />

Verantwoordelijkheid dragen voor . . .<br />

Begeleiden bij individuele activiteiten; Begeleiding bij<br />

groepsactiviteiten<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Anamnesegesprek<br />

Dagprogramma 1<br />

Dagprogramma 2<br />

Plan van aanpak<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Verslag anamnesegesprek<br />

Dagprogramma<br />

Verslag van gesprek<br />

Presentatie<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het dagprogramma<br />

Op één lijn<br />

Welke activiteiten zijn geschikt?<br />

Samen levensliederen zingen<br />

<strong>Zorg</strong> dragen voor het dagprogramma<br />

Activiteit organiseren<br />

Groep begeleiden bij de maaltijd<br />

Groep begeleiden bij vrijetijdsbest.<br />

Feedback geven<br />

Feedback ontvangen<br />

Onderhandelen en afspraken maken<br />

Niet nakomen andermans afspraken<br />

Niet nakomen afspraken door . . .<br />

Eigen grenzen bewaken<br />

Grenzen aan respect aangeven<br />

Hospitalisatie voorkomen, . . .<br />

Begeleiden bij een conflict<br />

Conflicten oplossen met de . . .<br />

Omgaan met agressie<br />

Nieuwe zorgvrager introduceren<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 42


ONDERSTEUNENDE EN ACTIVERENDE BEGELEIDING<br />

Begeleiden bij emotionele verwerking | Werkproces 2.2<br />

| Competenties C D F H J M R U | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt een zorgdrager bij de emotionele verwerking van het gezondheidsprobleem/ de handicap.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M19 VVT <strong>Zorg</strong>vrager met dwarslaesie; incontinent; angstig; zorgen over<br />

relatie.<br />

Begeleiding bij de emotionele verwerking van problemen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Gesprek voeren<br />

Begeleiding<br />

Observatiepunten<br />

Plan van aanpak<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Verslag van gesprek<br />

Reflectie van observatie<br />

Overzicht<br />

Presentatie stappenplan<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Nooit meer lopen<br />

Gedane zaken nemen geen . . .<br />

Uitdaging<br />

Naar huis!<br />

Respectvol reageren op gevoelens<br />

Herkennen van reacties op verlies<br />

Verdriet bespreekbaar maken<br />

<strong>Zorg</strong>vrager die weerstanden heeft . . .<br />

Begeleiden bij angst voor . . .<br />

<strong>Zorg</strong>vrager observeren en . . .<br />

Slechtnieuwsgesprek voeren<br />

Begeleiden bij maatschappelijk functioneren<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 2.3 | Competenties C F G H J M R | SBU 20-40<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij het functioneren in de maatschappij.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Verst. beperk. zorg <strong>Zorg</strong>vrager met lichte verst. beperking; driftaanvallen; agressie;<br />

wil zelfstandig worden; leren omgaan met geld<br />

Stappenplan Product<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Anamnesegesprek<br />

Begeleidingsplan 1<br />

Begeleidingsplan 2<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Verslag anamnesegesprek<br />

Begeleidingsplan<br />

Verslag van gesprek<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Ondersteunende en activerende begeleiding;<br />

Begeleiding bij maatschappelijk functioneren<br />

Datum |<br />

Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Waar komen die spullen van?<br />

Regels zijn regels<br />

Eigen baas!<br />

Mariët blijft maar kopen<br />

Verwijzen naar de sociale kaart<br />

Sociale vaardigheidstraining geven<br />

Beroepsgeheim waarborgen<br />

Onderhandelen en afspraken maken<br />

Gasten ontvangen<br />

Begeleiden bij gedragsproblemen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 2.2 | Competenties C F G H J M R | SBU 20-40<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij gedragsproblemen.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M64 VVT <strong>Zorg</strong>vrager met brandwonden; opgenomen tegen zijn zin; agressief;<br />

gehuwd; wil naar huis<br />

Ondersteunende en activerende begeleiding;<br />

Begeleiding bij gedragsproblemen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Rollenspel<br />

Observeren<br />

Aandachtspunten<br />

Verslag schrijven<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Verslag van rollenspel<br />

Reflectie op observatie<br />

Overzicht<br />

Verslag van werkoverleg<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Stijf van schrik?<br />

Meneer wil zijn eigen stoel<br />

“Ik had hem nooit . . . ”<br />

Ontspannen in de tuin<br />

Psychosociale eerste hulp<br />

Ritme en structuur<br />

Psychopathologische verschijnselen<br />

Handelingsplan probleemgedrag<br />

Conflicten oplossen met . . .<br />

Omgaan met agressie<br />

Eigen grenzen bewaken<br />

Grenzen aan respect aangeven<br />

Communiceren psychogeriatrische . . .<br />

Gedesoriënteerde begeleiden ROB<br />

Validation toepassen<br />

Psychogeriatrische zv snoezelen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 43


ONDERSTEUNENDE EN ACTIVERENDE BEGELEIDING<br />

Begeleiden van het sociale netwerk | Werkproces 2.3 en 2.4 | Competenties C F G H J M R | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt het sociale netwerk van de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M16 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met botbreuken; overgewicht; Turks; ouders niet goed<br />

in staat hem te begeleiden; houdt zich niet aan dieet<br />

Ondersteunende en activerende begeleiding;<br />

Begeleiding van het sociale netwerk<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Anamnesegesprek<br />

Begeleidingsplan 1<br />

Begeleidingsplan 2<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Verslag anamnesegesprek<br />

Begeleidingsplan<br />

Verslag van gesprek<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Afspraak is afspraak<br />

Andere normen en waarden<br />

Mantelzorg en prof. zorg<br />

De neuzen in dezelfde richting<br />

Verdriet en veranderingen<br />

Herkenning overbelasting van naasten<br />

(Naasten van) zorgdragers informeren<br />

Samenwerken met ouders<br />

Herkennen van reacties op verlies<br />

Verdriet bespreekbaar maken<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 44


VERPLEEGTECHNISCH HANDELEN<br />

Wetgeving kennen | Werkproces 1.4 | Competenties K M T | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je handelt bij de zorgvrager volgens protocol, wettelijke eisen en richtlijnen.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V37 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met hoofdpijn; gehuwd, 3 kinderen Wetgeving<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Wetgeving<br />

Rapporteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Onderzoek wetten/protocollen<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Estelle gaat zelf bloed prikken<br />

Het prikken mislukt<br />

Wat een gestuntel<br />

Mevrouw wordt onwel<br />

Sondevoeding verzorgen | Werkproces 1.4 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verzorgt de sondevoeding bij de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V78 VVT <strong>Zorg</strong>vrager met keelkanker; veel taaislijm in keel; slikproblemen;<br />

weinig gewicht; kinderen staan afwijzend tov sondevoeding<br />

Sondevoeding<br />

Handen wassen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Voorlichten geven<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht voorlichting<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het gewicht neem verder af<br />

Klinische les<br />

Plaatsing van de PEG-sonde<br />

Maagsonde inbrengen<br />

Sondevoeding toedienen continu, . . .<br />

Sondevoeding toedienen gesloten . . .<br />

Sondevoeding via PEG-sonde 1<br />

Sondevoeding via PEG-sonde 2<br />

Sonde verzorgen<br />

PEG-sonde verzorgen<br />

PEG-sonde verwijderen en G-tube . . .<br />

Maagspoeling uitvoeren<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 45


VERPLEEGTECHNISCH HANDELEN<br />

Katheterzorg verlenen | Werkproces 1.4 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verzorgt de zorgvrager met een katheter.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M56 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met kwaadaardige blaaspoliepen; gehuwd, 3<br />

kinderen; chefkok; 3 jaar geleden hartinfarct; eet onregelmatig;<br />

anamnese moet nog worden gedaan<br />

Katheterzorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Rapporteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Zuster, ik moet zo plassen<br />

Het gaat nog niet zo goed<br />

Medicijngebruik verzorgen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Je verzorgt het medicijngebruik voor de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M59 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager is vergeetachtig; drankprobleem; gescheiden;<br />

ontslag; medicatie toedienen; zelfverwaarlozing<br />

Suprapubisch katheter verzorgen<br />

Blaasspoelen met blaasspuit of . . .<br />

Blaasspoelen met gesloten systeem<br />

Eenmalige katheteriseren<br />

Verblijfskatheter inbrengen bij man<br />

Verblijfskatheter inbrengen bij vrouw<br />

Verwijderen van verblijfskatheter<br />

Medicijngebruik<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Aandachtsp. medicijngebruik<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Wij zullen uw pillen geven’<br />

Help!’<br />

Het lijkt alsof meneer drinkt<br />

Hoe zal hij vandaag zijn?<br />

De zorg wordt te complex<br />

Medicijnen controleren en uitzetten<br />

Medicijngebruik registreren<br />

Medicijnen oraal, transcutaan, . . .<br />

Medicijnen via oog, oor of . . .<br />

Medicatie toedienen via inhalatie<br />

Vagina irrigeren<br />

Injecteren, infuus en venapunctie verzorgen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Je voer bij de zorgvrager de volgende verpleegtechnische handeling uit: injecteren en puncties of infuus verzorgen<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M35 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager na operatie Injectie en inhalatie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Prioriteiten stellen<br />

Presenteren<br />

<strong>Zorg</strong> uitvoeren<br />

Instructie geven<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Prioriteitenlijst<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Preoperatieve voorbereiding<br />

Naar de operatiekamer<br />

Barbera moet aandacht verdelen<br />

Contact met de zaalarts<br />

Meneer kan gehaald worden<br />

Bloedtransfusie<br />

Pijnbestrijding<br />

Injectievloeistof in ampul of flacon . . .<br />

Medicament in flacon oplossen . . .<br />

Medicament per subcutane injectie<br />

Medicament per intramusculaire . . .<br />

Medicamenten intraveneus toedienen<br />

Perifeer infuus inbrengen<br />

Perifeer infuus verwijderen<br />

Perifeer infuussysteem verwisselen<br />

Centraal veneus infuussysteem verw. . .<br />

Vloeistoffen perifeer infuus toedienen<br />

Infuuskolf of -zak verwisselen<br />

Transfusie uitvoeren<br />

Insuline toedienen via insulinepen<br />

Antistollingsmiddel toedienen per . . .<br />

Pijnbestrijdingmedicatie toedienen . . .<br />

Medicatie toedienen via inhalatie . . .<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 46


VERPLEEGTECHNISCH HANDELEN<br />

Wonden verzorgen | Werkproces 1.4 | Competenties K L T<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je voert bij de zorgvrager de wondzorg uit.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V22 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager komt uit Somalie; zwanger; vliezen zijn gebroken;<br />

bij bevalling knip; wond ontstoken; spreekt geen Nederlands;<br />

angstig<br />

Wondzorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Interviewen<br />

Plan van aanpak<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Aandachtspunten emoties<br />

Presentatie<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Lekker thuis?<br />

Het gaat niet goed<br />

Weer naar het ziekenhuis<br />

Inspectie van de wond<br />

Weer naar huis<br />

Mevrouw Spijker<br />

Robbert Kraats<br />

Stomazorg verlenen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Je verzorgt de zorgvrager met een stoma.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V85 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met diarree; koorts; stoma; in de war; komt uit<br />

verzorgingshuis<br />

Steriele handschoenen aan/uittrekken<br />

Decubitus en smetten verzorgen<br />

Compressieverband korterekzwachtels<br />

Compressieverband langerekzwachtels<br />

Rode en gele wonden verzorgen<br />

Wondtoilet toepassen zwarte wonden<br />

Wonddrain verzorgen<br />

Vacuümdrain verzorgen<br />

Wonddrain verwijderen<br />

Vacuümdrain verwijderen<br />

Hechtingen en agrates verwijderen<br />

Zwachteltechniek bij heup, borst en . . .<br />

Stomazorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Naar de afdeling<br />

Naar de operatiekamer<br />

Uitslapen<br />

Lichamelijk gaat het prima<br />

Mw. Lowik moet naar huis<br />

Wel of niet opereren<br />

Ileo- of colostoma verzorgen<br />

Urostoma verzorgen<br />

Darmspoeling uitvoeren via een klysma<br />

Hoogopgaand klysma toedienen<br />

Druppelklysma toedienen<br />

Colostoma irrigeren<br />

Tracheacanule verzorgen, uitzuigen en zuurstof toedienen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4 | Competenties K L T | SBU 20-40<br />

Je voert de volgende verpleegtechnische handelingen uit bij de zorgvrager: de mond- en keelholte uitzuigen,<br />

de zorg rondom de tracheacanule verzorgen en zuurstof toedienen<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V60 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met longemfyseem; stembandkanker; Indisch;<br />

gewerkt in fabriek voor asbest<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Meneer lijkt wel te stikken<br />

Ik hoop dat dit helpt’<br />

Meneer kan niet meer praten<br />

Wat een drukte<br />

Parenterale vloeistoffen toedienen; Ademhaling<br />

Zuurstof via neuskatheter, . . .<br />

Mond- en keelholte uitzuigen<br />

Tracheacanule en tracheostoma . . .<br />

Keelholte uitzuigen via tracheacanule<br />

Tracheacanule verwisselen<br />

Tracheacanule verwijderen en . . .<br />

Zuurstof toedienen via tracheacanule<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 47<br />

Datum |<br />

Paraaf


VERPLEEGTECHNISCH HANDELEN<br />

Deelnemen aan onderzoek en behandeling, monsters afnemen | Werkproces 1.4 | Competenties K L Q T | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verzamelt de monsters ten behoeve van onderzoek bij de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M85 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met coloscopie; wenst met eerbied behandeld te worden;<br />

weduwnaar, geen kinderen<br />

Deelname aan onderzoek en vezamelen monsters<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Gesprek voeren<br />

<strong>Zorg</strong> uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage gesprek<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

De opname<br />

De voorbereiding<br />

Bent u al schoon’?<br />

Dokter voert het onderzoek uit<br />

Artsenvisite<br />

Vitale functies bewaken<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4 | Competenties K L M T | SBU 20-40<br />

Je bewaakt bij de zorgvrager de vitale functies en de lichaamstemperatuur.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

Urine opvangen via een middenplas<br />

Urine opvangen via verblijfskatheter<br />

Wonduitstrijkje maken<br />

Bloed voor onderzoek verzamelen<br />

Hielprik toepassen bij neonaten<br />

Assisteren bij medische ingrepen<br />

M Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager komt voor TURP operatie; gehuwd, 2 kinderen Vitale functies; Warmte- en koudebehandeling<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Wetgeving<br />

Aandachtspunten<br />

Presenteren<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Wettelijke positie<br />

Aandachtspunten vitale functies<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Wakker worden<br />

De bloeddruk zakt<br />

Ik heb het zo koud’<br />

Voorlichting geven<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.6 en 1.7 | Competenties C D I L P Q S | SBU 20-40<br />

Je geeft de zorgvrager voorlichting.<br />

Ademhaling opnemen<br />

Polsslag opnemen<br />

Bloeddruk meten<br />

Lichaamstemperatuur opnemen<br />

Waarden vitale functies registreren<br />

Stralingswarmte toedienen via een . . .<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V43 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met CARA en allergie; gehuwd, 4 kinderen; tweeling van 2; eigen bedrijf Voorlichting<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong> afstemmen<br />

Voorlichtingsplan<br />

Voorlichting uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentie gevolgen<br />

Presentatie voorlichtingsplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het is een rommeltje<br />

Hoe heten die dingen?<br />

Wat een gedoe, die medi.!<br />

Mijn man rookt<br />

Joris heeft ook astma<br />

Saneren?<br />

Voorlichting geven<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 48


VERPLEEGTECHNISCH HANDELEN<br />

Advies en instructie geven | Werkproces 1.6 en 1.7 | Competenties B C D G H I L P Q S<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je geeft de zorgvrager advies en instructie.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M40 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met bronchitis; tijdens onderzoek raakt hij in paniek;<br />

alleenstaand, woont 3 hoog<br />

Advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong> afstemmen<br />

Voorlichtingsplan<br />

Advies en instructie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Samenvatting onderzoek<br />

Presentatie voorlichtingsplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

De eerste onderzoeken<br />

Paniek<br />

Na de uitslag<br />

Advies geven<br />

Instructie geven<br />

Doorwijzen naar andere . . .<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 49


VOORLICHTING, ADVIES EN PREVENTIE<br />

Preventie toepassen | Werkproces 1.6 en 1.7 | Competenties C D I L P S | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je treft maatregelen om te voorkomen dat de gezondheidsproblemen van de zorgvrager groter worden.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M79 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met incontinentie problemen; op zichzelf; weduwnaar Preventie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong> afstemmen<br />

Plan van aanpak<br />

Preventie uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie maatregelen<br />

Presentatie<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Er gebeuren ’ongelukjes’<br />

Medewerking nodig<br />

Afspraken maken<br />

Gezondheidsproblemen bespreken<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 50


KWALITEITSZORG<br />

Eigen deskundigheid bevorderen | Werkproces 3.1 | Competenties P S T U V<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je bevordert je eigen deskundigheid.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Ziekenhuis Afdeling Cardiologie; <strong>Zorg</strong>vrager met angina pectoris. Uitleg geven<br />

over ziektebeeld<br />

Deskundigheidsbevordering<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Plan schrijven<br />

Presenteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Onderwerp deskundigheid<br />

Overzicht<br />

Plan eigen deskundigheid<br />

Presentatie onderwerp<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Belang eigen deskundigheid<br />

Informatie selecteren<br />

Bijscholing<br />

Bijscholing | SBUdget<br />

Vakliteratuur<br />

Deskundigheidswijzer<br />

Intercollegiale toetsing<br />

Intervisie<br />

Intervisiebijeenkomst organiseren<br />

Kwaliteit van zorg helpen bevorderen | Werkproces 3.2 | Competenties M P S T U | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je voert een evaluatie uit naar aanleiding van een probleem en je doet een voorstel om het probleem op te lossen.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M74 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager is slechtziend; alleenstaand; helpen bij lich. verzorging; 1x per<br />

week huishoudelijke hulp; troep in huis<br />

Kwaliteitszorg: wat en waarom?; Kwaliteit bepalen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Onderzoeken<br />

Voorbereiden<br />

Plan maken<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Beschrijving knelpunten<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Plan knelpunten op te lossen<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Tijd voor actie<br />

Samira grijpt in<br />

Kwaliteitstekort<br />

Kennis delen met collega’s<br />

Hoe zal meneer reageren?<br />

Klanten in beeld brengen<br />

Klachten bespreekbaar maken<br />

Beroepsgeheim waarborgen<br />

Bewust omgaan met je macht<br />

Kritisch reageren op . . .<br />

Verantwoordelijkheid dragen<br />

De beroepsgroep professionaliseren<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 3.1 | Competenties K P S U | SBU 20-40<br />

Je levert een bijdrage aan het professionaliseren van de beroepsgroep door mee te denken over wat er moet<br />

gebeuren om een verpleegkundige die een vervelend incident op het werkt meemaakt, te behouden voor de beroepsgroep.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M76 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager heeft infuus eruit getrokken; boos; is erg ontevreden over de<br />

behandeling<br />

Kaders van het beroep; Functioneren in een<br />

werkeenheid<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Plan van aanpak 1<br />

Plan van aanpak 2<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Plan van aanpak<br />

Toelichting op je plan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Neeltje moet verder<br />

De kaders en regelgeving<br />

Een dilemma<br />

Neeltje kan niet verder<br />

Collega’s kunnen helpen<br />

Standpunt beargumenteren<br />

Standpunt innemen bij<br />

problemen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 51


KWALITEITSZORG<br />

Functioneren in een werkeenheid | Werkproces 3.3 en 3.4 | Competenties B E G P Q S U V | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je doet een voorstel voor een verbetering en je bespreekt dit met de juiste persoon.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M82 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is ontevreden; moeilijk in de omgang vanwege<br />

mopperig gedrag; meerdere hulpverleners hebben moeite met dhr<br />

Kaders van het beroep; Functioneren in een werkeenheid<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Verbetervoorstellen<br />

Voorbereiden<br />

Presenteren<br />

Evalueren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Voorstel voor 3<br />

verbeteringen<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie van voorstel<br />

Aangepaste voorstellen<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Het zorgoverleg<br />

Het loopt uit de hand . . .<br />

Niet storen!<br />

Drie maanden later . . .<br />

Takenlijst en werkplanning<br />

Rekening houden met verschillen<br />

Respectvol reageren op gevoelens<br />

Feedback geven<br />

Feedback ontvangen<br />

Werk- en stagebegeleiding geven<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 3.1 en 3.3 | Competenties B E I P S V | SBU 20-40<br />

Je begeleidt een leerling of stagiaire, bijvoorbeeld bij een introductie op de eerste werkdag of bij<br />

het aanleren van een handeling.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M68 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is boos; zelfzorg stimuleren; Kroaat; gehuwd, 3 kinderen;<br />

wil weg<br />

Deskundigheidsbevordering<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Eigen ervaring<br />

Voorbereiden<br />

Begeleidingsplan<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Verslag eigen ervaring<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Kennismakingsgesprek<br />

Begeleiden bij het douchen<br />

Een zware maaltijd. . .<br />

Wie heeft de leiding?<br />

De beoordeling<br />

Afscheid nemen<br />

Instrueren en<br />

begeleiden<br />

Deelnemen<br />

voortgangsgesprek<br />

Deelnemen<br />

beoordelingsgesprek<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 52


COÖRDINATIE VAN ZORG<br />

<strong>Zorg</strong>en voor continuïteit | Werkproces 1.5 en 3.3 | Competenties B E J L N Q U V<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je draagt een week zorg voor de continuïteit van de zorgverlening voor de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V30 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met dwarsleasie; net bevallen van een zoon; pgb-problemen Coördinatie en continuïteit van zorg; De opbouw van<br />

de gezondheidszorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong> afstemmen<br />

Knelpunten<br />

Werkplanning maken<br />

Werkplanning uitv.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Overzicht<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Overzicht<br />

Werkplanning<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

<strong>Zorg</strong> organiseren<br />

Haastige spoed is zelden goed<br />

Een goede voorbereiding<br />

Takenlijst en werkplanning maken<br />

Verzorgen van ontslag en/of overdracht | Werkproces 1.5 en 3.3 | Competenties B E J L N Q U V | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verzorgt het ontslag of een overdracht van de verzorger.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M35 Verstandelijke beperking <strong>Zorg</strong>vrager in woonvoorziening; koortspieken; wil niet<br />

eten en drinken; overplaatsing naar a-ziekenhuis<br />

Opname en ontslag coördineren<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong> afstemmen<br />

Overdracht plannen<br />

Overdracht uitv.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Overzicht<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Benno is bang!<br />

Orde op zaken<br />

Terug naar huis<br />

<strong>Zorg</strong>vrager overdragen naar andere . . .<br />

Ontslagprocedure afhandelen<br />

Nazorg regelen<br />

Samenwerken en afstemmen van activiteiten<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 3.3 | Competenties B E L Q U V | SBU 20-40<br />

Je stemt de activiteiten rondom het verpleegproces af op de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M31 GGZ / crisis <strong>Zorg</strong>vrager gebruikt anti-depressiva; reactieve depressie; opname<br />

vanuit thuissituatie; crisis<br />

Goed vergaderen doe je zo; De werkplanning; Knelpunten<br />

in de zorgverlening<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong> afstemmen<br />

Knelpunten<br />

Overleggen<br />

Afstemmen<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Overzicht<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Overzicht<br />

Overzicht<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Henk, wat doe je?<br />

Anja zet de hulpverlening in<br />

Twee weken later<br />

Betrokken<br />

Bespreking voorbereiden, notuleren . . .<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 53


ZORG VOOR DE HUISHOUDING<br />

Schoonmaak verzorgen | Werkproces 1.4 | Competenties H J K L R T | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je helpt de zorgvrager bij het organiseren van de schoonmaakwerkzaamheden.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V46 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met MS, slechtziend, evenwichtsstoornissen, rolstoel; is<br />

arbeidsongeschikt; hulp nodig bij toiletgang<br />

Verzorgen van de schoonmaak<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Gesprek voeren<br />

Werkplan schrijven<br />

Uitvoeren en rapporteren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

<strong>Zorg</strong>vrager met MS<br />

Gespreksverslag<br />

Presentatie werkplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Belevingsgerichte zorg<br />

Veiligheid staat voorop<br />

Lawaai en pijn gaan niet samen<br />

Sfeer of veiligheid?<br />

Vakantie voor Leila<br />

Maaltijden verzorgen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4 | Competenties H J K L R T | SBU 20–40<br />

Je instrueert de mantelzorg over het helpen bij de maaltijd<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M82 Verzorgingshuis <strong>Zorg</strong>vrager met CVA, hemiparese, slikklachten, spraakprobleem;<br />

krijgt weinig bezoek; depressieve stemming; kan boos worden uit<br />

onmacht.<br />

Werkplanning schoonmaak<br />

Vloer dweilen<br />

Ramen zemen<br />

Woonkamer/sanitaire ruimten<br />

Werkmaterialen onderhouden<br />

Ziekenkamer onderhouden<br />

Voorwerpen desinfecteren<br />

Badkamer desinfecteren<br />

Verzorgen van maaltijden<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Instructieplan<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Maaltijden bij CVA<br />

Presentatie instructieplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Ondersteuning bij de maaltijd<br />

Meneer Talib eet weinig<br />

Manita komt week niet langs<br />

Meneer Talib is jarig<br />

Diabetes<br />

Bedden verzorgen | Werkproces 1.4 | Competenties H J K L R T | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je geeft de zorgvrager aanvullende zorg bij het verzorgen van het bed.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V84 GGZ;<br />

psychogeriatrie<br />

<strong>Zorg</strong>vrager met lichamelijke problemen, urine-incontinentie,<br />

versleten heupen en knieën, slechtziend; wil alles zelf doen,<br />

reageert snel boos; verward; 6 jaar opgenomen; weduwe<br />

Boodschappen doen<br />

Koelkast/diepvries ontdooien<br />

Maaltijden serveren<br />

Friteuse gebruiken<br />

Magnetron gebruiken<br />

Broodmaaltijd verzorgen<br />

Dranken en tussengerechten maken<br />

Dagmenu samenstellen<br />

Brood- en warme maaltijd samenstellen<br />

Speciale maaltijd samenstellen<br />

Verzorgen van bedden<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Maatregelen<br />

Werkplan schrijven<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Veiligheid/hygiëne bevorderen<br />

Presentatie werkplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Verslechtering<br />

Mevrouw ligt voorlopig in bed<br />

Zweedse band<br />

Het gaat beter<br />

Hulpmiddelen<br />

Warmwaterzak of -bed toepassen<br />

Bed afhalen/opmaken (zv uit bed)<br />

HLbed opmaken (zv bed, draaien)<br />

HLbed opmaken (zv bed, niet draaien)<br />

Hulpmidd. bedverzorging toepassen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 54


ZORG VOOR DE HUISHOUDING<br />

Textiel verzorgen | Werkproces 1.4 | Competenties H J K L R T | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij het uitzoeken van textiel.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M28 Verstandelijke beperking <strong>Zorg</strong>vrager met syndroom van Down, zit in een huis met 8 andere<br />

bewoners met matige verstandelijke beperking; zelfredzaamheid<br />

stimuleren staat centraal in de zorg<br />

Verzorgen van textiel<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Aandachtspunten<br />

Werkplan schrijven<br />

Uitvoeren en rapp.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Vaardigheden syndroom Down<br />

Presentatie werkplan<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Prioriteiten<br />

Overleggen<br />

Samen de stad in<br />

Werkplanning wasverzorging<br />

Schoenen onderhouden<br />

De was doen<br />

Schoon wasgoed strijken en vouwen<br />

Besmet wasgoed verzorgen<br />

Handmatig verstellen<br />

Naaien met de machine<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 55


COMMUNICATIE IN DE ZORG<br />

Communicatie in de zorg | Werkproces overstijgend | Competenties A D E H I J M | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je kiest een opdracht waarbij je moet samenwerken. Je ontwikkelt jouw vaardigheden op het gebied van communicatie.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Thuiszorg <strong>Zorg</strong>verlener op eerste stagedag; te laat; veel vrijheid thuis;<br />

opmerkelijke kennismaking met zorgvrager<br />

Communicatie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Eigen kwaliteiten<br />

Jezelf voorstellen<br />

Feedback<br />

Over communiceren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Sterke/minder sterke kanten<br />

Presentatie van jezelf<br />

Aangepast overzicht<br />

Verslag van opdracht<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Wie ben ik<br />

Interactie<br />

Contact<br />

Vragen stellen<br />

Feedback<br />

Observeren en interpreteren<br />

Actief luisteren<br />

Het geven van feedback<br />

Het ontvangen van feedback<br />

Voorstellen en gesprek beginnen<br />

Jezelf ontwikkelen als hulpverlener<br />

Opdracht<br />

| Werkproces overstijgend | Competenties A I J M N O P Q W | SBU 20–40<br />

Je leert van een praktijkervaring door te reflecteren aan de hand van de STARR methode.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>verlener op eerste stagedag; heeft ernaar uitgekeken; drukke<br />

afdeling; chaos; aan haar lot overgelaten; deelt haar tijd niet goed in<br />

Jezelf ontwikkelen als hulpverlener<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Interview een collega<br />

Blunders uitwisselen<br />

Leren praktijkervaring<br />

Leerdoelen form.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Leerdoelen<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag van interview<br />

Reflectieverslag blunders<br />

Verslag STARR methode<br />

Leerdoelen<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Wat voor zorgverlener ben ik?<br />

Sociale vaardigheden<br />

Reflecteren<br />

Jezelf ontwikkelen<br />

Beroepshouding | Werkproces overstijgend | Competenties D E F R W | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je maakt op een creatieve manier duidelijk wat voor jou belangrijk is bij een juiste beroepshouding.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V <strong>Zorg</strong>verlener heeft moeite respectvol om te gaan met<br />

zorgvrager na het vertellen van een persoonlijk verhaal<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 56<br />

-<br />

Beroepshouding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Vbb goede beroepsh.<br />

Dilemma’s beroepsh.<br />

Feedback beroepsh.<br />

Juiste beroepsh.?<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

5 praktijkvoorbeelden<br />

Presentatie 3 dillemma’s<br />

Verslag van de feedback<br />

Presentatie beroepshouding<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Beroepshouding<br />

Respect<br />

Afhankelijkheid en autonomie<br />

De macht van de zorgverlener<br />

Het beroepsgeheim waarborgen<br />

Niet nakomen afspraken 1<br />

Niet nakomen afspraken 2<br />

Rekening houden met verschillen<br />

Omgangsvormen naleven<br />

Reageren op ongewenste omgangsv.<br />

Rekening houden met verschil in ...<br />

Grenzen aan respect aangeven<br />

Gasten ontvangen<br />

Afhankelijkheid verkleinen<br />

Autonomie en verantw. Stimuleren<br />

Bewust omgaan met macht als zv-er<br />

Kritisch reageren op onzorgvuldig . . .


COMMUNICATIE IN DE ZORG<br />

Communicatie met de zorgvrager | Werkproces overstijgend<br />

| Competenties B C D E F G H K R | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je past gespreksvaardigheden toe in contacten met de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V <strong>Zorg</strong>verlener werkt op een drukke afdeling; een van de zorgvragers<br />

is meneer Oring die zich arrogant en agressief opstelt; geen<br />

overdracht; weet niet hoe ze moet reageren op agressief gedrag<br />

van meneer Oring.<br />

Communicatie met de zorgvrager<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

RET toepassen<br />

Rollenspel<br />

Praktijkvoorbeelden<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

RET verslag<br />

Verslag rollenspel<br />

Verslag rollenspel<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Functioneel handelen<br />

Omgaan intimiteiten<br />

Het gesprek<br />

Omgaan moeilijke sit./RET<br />

Assertiviteit<br />

Samenwerken<br />

Opdracht<br />

| Werkproces overstijgend | Competenties A E G H I J Q V W X Y | SBU 20–40<br />

Je laat zien dat je kunt samenwerken tijdens een groepsopdracht.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

Leerlingen V/M Situatie in een klas: leerlingen bereiden een excursie voor Samenwerken<br />

De eigen grenzen bewaken<br />

Gesprekken voeren<br />

Een helpend gesprek voeren<br />

Het voeren van adviesgesprek<br />

Het voeren van begeleidend gesprek<br />

Onderhandelen en afspraken maken<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Lid van de groep<br />

Eigen kwaliteiten<br />

Afspraken maken<br />

Evaluatie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Leerdoelen<br />

Overzicht voorbereiding<br />

-<br />

Sterke/minder sterke kanten<br />

Verslag samenwerken<br />

Verslag van evaluatiegesprek<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Werken in een groep<br />

Collegialiteit<br />

Conflicten<br />

Verantwoordelijkheid dragen<br />

Conflicten oplossen met de . . .<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 57


VERPLEGEN VAN DE OUDERE/GERIATRISCHE ZORGVRAGER<br />

Plannen en coördineren van zorg | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je stelt een zorg/leefplan op dat is afgestemd op de zorgbehoeften van de geriatrische zorgvrager. Je bespreekt het<br />

zorgplan met de zorgvrager en/of diens naasten.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V82 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met een hartkwaal (angina pectoris); werkte in het<br />

onderwijs; woonde samen met een vriendin; regelde zelf haar<br />

medicijnen; middenrifbreuk; eerst tijdje in ziekenuis ter observatie;<br />

overgeplaatst naar verpleeghuis op aanraden van vriendin; mv de<br />

Winter teleurgesteld in vriendin; wil geen contact meer; zondert zich<br />

af; weinig spraakzaam; bij inspanning misselijkheid en pijn; vermagert<br />

De geriatrische zorgvrager; Organiseren van zorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Standaard zorgplan<br />

<strong>Zorg</strong>/leefplan<br />

<strong>Zorg</strong>plan bespreken<br />

<strong>Zorg</strong>plan bijstellen<br />

<strong>Zorg</strong>plan bespreken<br />

Verschillen dementie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Standaard zorg/leefplan<br />

<strong>Zorg</strong>/leefplan<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Bijgesteld zorgplan<br />

Verslag of video-opname<br />

Overzicht verschillen<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Organisatie van zorg<br />

Visie op zorg<br />

Levensperspectief<br />

Opname<br />

Mantelzorg coördineren<br />

Observeren en rapporteren<br />

Verpleegplan/ leefplan<br />

Kwaliteit van zorg<br />

Persoonlijke zorg<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je leert op een juiste manier basiszorg te verlenen aan oudere zorgvragers.<br />

Inzicht ingrijpende gebeurtenissen<br />

Levensloop gebruiken<br />

Bespreken zorgplan<br />

Ethische discussie voeren<br />

Begeleiden bij ontslag<br />

Eigen werkplanning maken<br />

Introduceren nieuwe zorgvrager<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M73 Reactiveringsafdeling verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is bang om afhankelijk te worden; gehuwd, 2 dochers; vrouw<br />

overleden aan kanker; rechterheup gebroken; van ziekenhuis naar<br />

reactiveringsafdeling verpleeghuis; reactiveringsproces verloopt erg traag;<br />

niet voldoende meewerking; ADL gaat wisselend; zelfzorg wordt<br />

gestimuleerd; dhr de Wolf wil in verpleeghuis blijven<br />

Persoonlijke zorg; Palliatieve zorg;<br />

Somatische aandoeningen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Rekening houden<br />

Levensloop<br />

Stimuleren<br />

Oefenen<br />

<strong>Zorg</strong>plan maken<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht aandachtspunten<br />

Beschrijving levensloop<br />

Overzicht van aandachtspunten<br />

Video-opname of verslag<br />

<strong>Zorg</strong>plan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Mobiliteit<br />

Uitscheiding<br />

Eten en drinken<br />

Slechtziendheid<br />

Leefritme<br />

Intimiteit/seksualiteit bij ouderen<br />

Versterving<br />

Terminale zorg<br />

Handelen na overlijden<br />

Omgaan met afname<br />

tempo<br />

Afname zintuiglijke<br />

functies<br />

Het voorkómen van<br />

verslikken<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 58


VERPLEGEN VAN DE OUDERE/GERIATRISCHE ZORGVRAGER<br />

Verpleegtechnisch handelingen | Werkproces 1.9 en 2.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je voert een verpleegtechnische handeling uit bij een geriatrische zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M89 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is dement; geniet van snoezelactiviteiten; verblijfskatheter;<br />

kan moeilijk haar pijn aan geven; angstig voor een nieuwe katheter;<br />

verzet zich hevig.<br />

Verpleegtechnische handelingen; Somatische<br />

aandoeningen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Veranderingen<br />

Gedragsregels<br />

Angst en agressie<br />

Observatieplan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht lichamelijke verand.<br />

Gedragsregels<br />

Presentatie<br />

Observatieplan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Organisatie van zorg<br />

Visie op zorg<br />

Levensperspectief<br />

Opname<br />

Verplichte opname<br />

Opname in het ziekenhuis<br />

Mantelzorg coördineren<br />

Observeren en rapporteren<br />

Verpleegplan/ leefplan<br />

Kwaliteit van zorg<br />

Een conflict met collega’s<br />

Beoordelen medicijnen beheren<br />

Voorlichting, advies en instructie | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je maakt een voorlichtingsplan en je oefent het geven van voorlichting.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V86 Reactiveringsafdeling verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met een CVA; halfzijdig verlamd; schaamt zich; afhankelijk;<br />

kan niet meer zelfstandig wonen; depressief; vereenzaamt; gehuwd, 2<br />

zonen; weduwe<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Kenmerken<br />

Beperkingen<br />

Voorwaarden<br />

Voorlichtingsplan<br />

Voorlichting geven<br />

Observatieopdracht<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht van kenmerken<br />

Product beschrijving<br />

Product beschrijving<br />

Voorlichtingsplan<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Observatieopdracht<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Belevingsgerichte voorlichting<br />

Voorlichting over ziektebeeld<br />

Voorlichten veiligheid in huis<br />

Advies/instructie aan naasten<br />

Voorlichtingsplan maken<br />

Maatregelen veilige omgeving<br />

(Naasten van) informeren<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 59


VERPLEGEN VAN DE OUDERE/GERIATRISCHE ZORGVRAGER<br />

Begeleiding bij dagbesteding | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij het vinden van een nieuwe levensstijl. Dat doe je door emotionele steun te geven bij de verwerking van verlieservaringen en<br />

activiteiten aan te bieden.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M89 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is licht dement; gehuwd, 2 dochters; weduwnaar;<br />

zijn kinderen willen meer betrokken zijn bij de verzorging; dhr<br />

Jansen zou meer buiten willen komen<br />

Ondersteunende begeleiding; Begeleiding bij<br />

dagbesteding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verliesverwerking<br />

Geschikte activiteiten<br />

Begeleidingsplan<br />

Dagprogramma<br />

Groepsactiviteit<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag eigen reactie op verlies<br />

Overzicht van activiteiten<br />

Correct begeleidingsplan<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Draaiboek voor activiteit<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Langd. zorgverleningsrelatie<br />

Begeleiden nieuwe<br />

levensstijl<br />

Zinvolle dagbesteding<br />

Dagprogramma: ps.geriatrie<br />

Zingeving<br />

Dagprogramma opstellen voor . . .<br />

Groepsactiviteit organiseren<br />

Groepsactiviteit uitvoeren<br />

Oefeningen aanbieden voor . . .<br />

Behoefte aan contact inschatten<br />

Begeleiden bij contacten<br />

Isolement in de groep voorkomen<br />

Begeleiding van naasten<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je coördineert de formele en informele zorg.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V73 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met Parkinson; EVV hulp 2x per week; gehuwd, 3 kinderen; weduwe;<br />

eenzaam, verlangt naar vroeger; veel hulp van zoon; zoon kan het niet meer aan;<br />

mv van Dokkum wil extra aanpassingen in huis en hulpmiddelen om zelfstandig<br />

te kunnen blijven wonen<br />

Ondersteunende begeleiding; Begeleiding<br />

van naasten<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong> in kaart<br />

brengen<br />

Knelpunten 1<br />

Knelpunten 2<br />

Onderhandelen<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht van zorg<br />

Plan van aanpak<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Gespreksverslag onderh.<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Naasten begeleiden thuissituatie<br />

Naasten begeleiden verhuizing<br />

Naasten begel. rolverandering<br />

Begeleiden (dreigende) overb.<br />

De taak van de familie<br />

Naasten begeleiden terminale . . .<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 60<br />

-


VERPLEGEN VAN DE OUDERE/GERIATRISCHE ZORGVRAGER<br />

Begeleiding bij gedragsproblemen | Werkproces 1.9 en 2.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X<br />

| SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt een zorgvrager met gedragsproblemen.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V74 Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager is gedesoriënteerd in tijd/plaats; ziet zorgenden als<br />

bedienden; scheld in Maleis; gehuwd, 3 kinderen; woonde in voormalige<br />

Nederlands-Indië; agressief; herkent haar eigen man soms niet.<br />

Ondersteunende begeleiding; Begeleiding bij<br />

gedragsproblemen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Observeren<br />

Mantelzorg<br />

Begeleidingsplan<br />

Gedragsproblemen<br />

Eigen sterke/zwakke<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Observatieverslag<br />

Een video-opname of . . .<br />

Begeleidingsplan<br />

Reflectieverslag<br />

Zelfobservatieformulier<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Begeleidingsbehoeftige<br />

Benaderingswijzen<br />

Verplegingsbehoeftige<br />

Achterdocht<br />

Agressie<br />

Depressie<br />

Hallucinaties<br />

Afwijkende rouwverwerking<br />

Grondregels communicatie dementie<br />

Omgaan met conflicten<br />

Begeleiden bij desoriëntatie<br />

Begeleiden apraxie<br />

Begeleiden afasie<br />

Begeleiden decorumverlies<br />

Begeleiden affectlabiliteit<br />

Toepassen van validation<br />

Omgaan met wanen of hallucinaties<br />

Omgaan met een delier<br />

Omgaan met dwangmatig gedrag<br />

Begeleiden agressieve zorgvrager<br />

Begeleiden bij snoezelen<br />

Plannen en coördineren van zorg<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je voert een multidisciplinair overleg over de zorg aan een zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met hersenletsel; na auto-ongeluk in coma; opstandig; kan zijn<br />

handicap slecht accepteren; praat moeizaam; rolstoelafhankelijk; regelmatig<br />

incontinent; familie valt uit elkaar<br />

Chronisch zieken; Plannen en<br />

coördineren van zorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

PlannenPlannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verdiepen<br />

Revalidatieproces<br />

Multidisciplinair overl.<br />

Tips en tops<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Overzicht belangen<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie amputatie<br />

Presentatie<br />

Verslag rollenspel<br />

Tips effectief deeln. aan MDO<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Opname in een instelling<br />

Overdracht en/of ontslag<br />

Stress, weerstand en . . .<br />

Privacy versus coördinatie<br />

Omgaan ethische vragen/palli.<br />

Het regelen van nazorg<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 61


VERPLEGEN VAN DE OUDERE/GERIATRISCHE ZORGVRAGER<br />

Persoonlijke zorg | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je leert (de naasten van) de zorgvrager om zelf in de thuissituatie een verpleegtechnische handeling uit te voeren.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met ernstige vorm van reumatoïde artritis; totaal afhankelijk<br />

bij pers. verzorging en eten/drinken; elektrische rolstoel; veel pijn;<br />

somber; ontwikkeling van contacturen<br />

Persoonlijke zorg; Het verplegen van kinderen met<br />

een chronische aandoening; Specifieke zorg voor<br />

mensen met een chronische aandoening<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Langdurige relatie<br />

Reumatoïde artritis<br />

Regie eigen leven<br />

Oefenen pers. <strong>Zorg</strong><br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Analyse logboek<br />

Presentatie gevolgen ziekte<br />

Verslag rollenspel<br />

Video-opname of verslag<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Opvolgen van leefregels<br />

<strong>Zorg</strong>vrager met COPD<br />

<strong>Zorg</strong>vragers herseninfarct<br />

Rechten van de zorgvrager<br />

Afwijkend gedrag of emotie. . .<br />

Communiceren met afasie<br />

Communiceren ziekte Parkinson<br />

Zv zelfzorgpass. volledig wassen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 62


VERPLEGEN VAN CHRONISCH ZIEKEN, LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN EN<br />

REVALIDERENDEN<br />

Verpleegtechnische handelingen | Werkproces 1.9 en 2.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je leert (de naasten van de) zorgvrager om zelf in de thuissituatie een verpleegtechnische handeling uit te voeren.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met de ziekte van Becker; grootste gedeelte van dag aan<br />

beademing; tracheastoma in keel; PEG-sonde; slijm in keel uitzuigen;<br />

woont bij zijn ouders<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verpleegt. in thuissit.<br />

Instructie uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Rapportage n.a.v de instructie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Tracheastoma/ PEG-sonde/ . . .<br />

Thuisbehandeling met Interfon<br />

Katheteriseren/ blaasspoelen<br />

Ziekte van Parkinson/ medicatie<br />

Wondzorg/ open been<br />

Beoordelen zv medicijnen beheert<br />

Voorlichting, advies en instructie | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je informeert een chronisch zieke zorgvrager over het belang zelfzorg, leefregels of therapietrouw.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Verpleeghuis <strong>Zorg</strong>vrager met hersenletsel; lag in coma door auto-ongeluk; dhr kan<br />

zijn handicap niet accepteren; opstandig; boos; hard werken voor<br />

revalidatie; ontevreden over geboden zorg<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Kenmerken<br />

Gedragsverandering<br />

Voorlichtingsplan<br />

Voorlichting geven<br />

Observatieopdracht<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht van kenmerken<br />

Product beschrijving<br />

Voorlichtingsplan<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Observatieopdracht<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Leren zelfzorg weer opnemen<br />

Informeren over voorzieningen<br />

Voorzieningen en wetgeving . . .<br />

Instructie op ontslag<br />

Voorlichting diabetes/voeding<br />

Voorlichting aanpassingen en . . .<br />

Voorlichting revaliderende<br />

zorgvrager<br />

Begeleiden bij zelfredzaamheid<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9, en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij het omgaan met zijn handicap.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M22 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met verwondingen aan beide armen; zelfmoord poging;<br />

was depressief; veel behoefte om verhaal te vertellen; weinig<br />

bezoek; steeds stiller<br />

Begeleiding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Ervaringsverhalen<br />

Verwerking van verlies<br />

Begeleidingsplan<br />

Begeleiden<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Analyse van ervaringsverhalen<br />

Presentatie observatiehulpm.<br />

Bespreking begeleidingsplan<br />

Rapportage over het gesprek<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Leven met een handicap<br />

Verliesverwerking amputatie . . .<br />

Motiveren en stimuleren tot . . .<br />

Langdurige zorgrelatie. . .<br />

Gevolgen voor relaties naasten<br />

Accept. lichaamsbeeld/seksua.<br />

Het voeren slechtnieuwsgesprek<br />

Een zorgvrager begeleiden bij angst . . .<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 63


VERPLEGEN VAN CHRONISCH ZIEKEN, LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN EN REVALIDERENDEN<br />

Begeleiden mantelzorg, naasten, vrijwilligers | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij de gevolgen van de chronische ziekte voor het sociaal functioneren.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V40 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met ms; gehuwd, 2 kinderen; kleine sociale kring; vaak ruzie<br />

met man; snel moe; stemmingswisselingen; veel hulp van familie<br />

Begeleiding mantelzorg, naasten, vrijwilligers<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Ervaringsverhalen<br />

Anamnesegesprek<br />

Begeleidingsplan 1<br />

Begeleidingsplan 2<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Analyse ervaringsverhalen<br />

Verslag anamnesegesprek<br />

Begeleidingsplan<br />

Verslag van het gesprek<br />

Evaluatie begeleiding<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Overbelasting mantelzorgers<br />

<strong>Zorg</strong> voor chronisch ziek kind<br />

Begel. centrale mantelzorger<br />

Begel. van broers en zussen<br />

Begel. andere betrokkenen . . .<br />

Begeleiding maatschappelijke ondersteuning | Werkproces 1.9, en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je ondersteunt de zorgvrager bij de gevolgen van de chronische ziekte voor het maatschappelijk functioneren.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met de ziekte van Becker; last van doorzitplekken; wil<br />

graag doen wat zijn leeftijdgenoten ook doen; hij weet niet wat de<br />

beste benadering is voor zijn ziekte<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 64<br />

-<br />

Begeleiding bij maatschappelijke ondersteuning<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Sociale kaart<br />

Anamnesegesprek<br />

Plan van aanpak 1<br />

Plan van aanpak 2<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie sociale kaart<br />

Verslag anamnesegesprek<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag praktijksituatie<br />

Evaluatie verleende begeleiding<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Meedoen met een handicap<br />

School/werk<br />

Aangepast werk<br />

Een zorgvrager met zichtbare . . .<br />

Zv. begeleiden bij financiën<br />

Voorkomen/begeleiden hospitalisatie<br />

Plannen en coördineren van zorg | Werkproces 1.9, en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je maakt een sociale kaart van instellingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M54 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met schizofrenie; anti-psychotische medicijnen; bouwt<br />

af met medicijnen; heeft weer hallucinaties.<br />

Psychiatrie; Plannen en coördineren van zorg; Bijlagen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Onderzoek<br />

Overzicht<br />

Analyseren<br />

Actieplan<br />

Uitvoering actieplan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Sociale kaart<br />

Sociale kaart<br />

Vergelijking<br />

Actieplan<br />

Rollenspel<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Visies op de zorg in psychiatrie<br />

Wetgeving<br />

Organisatie van zorg<br />

Standaarden toepassen<br />

<strong>Zorg</strong>probl., doelen en acties<br />

Coördineren van zorg<br />

Een opname<br />

Kwaliteit van zorg<br />

-


VERPLEGEN VAN MENSEN MET EEN PSYCHIATRISCHE ZIEKTE<br />

Verpleegkundige zorg | Werkproces 1.9, en 2.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je beschrijft aan de hand van het Gordon/NANDA-systeem de problematiek van de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M35 GGZ <strong>Zorg</strong>vrager met wanen; denkt dat zijn baas macht heeft over zijn<br />

gedachten; gehuwd, 2 kinderen; slechte verzorging; grof en<br />

agressief; uiteindelijk gedwongen opgenomen<br />

Basiszorg; Psychopathologie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verpleegplan<br />

Instructie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Concept verpleegplan<br />

Verslag van uitvoering<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Psychiatrisch onderzoek<br />

De zorg bij lichamelijke verz.<br />

De zorg bij eten en drinken<br />

De zorg bij uitscheiding<br />

De zorg bij slapen en waken<br />

De zorg bij gebrek aan initiatief<br />

De zorg bij mobiliteit<br />

Verpleegtechnische handelingen | Werkproces 1.9, en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je voert een verpleegtechnische handeling uit bij een zorgvrager met een psychiatrische ziekte.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V20 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met eetstoornis; sondevoeding; reageert nergens op Verpleegtechnische handelingen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Informeren<br />

Angst en agressie<br />

Observatieplan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag van rollenspel<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Observatieplan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Voorbehouden handelingen<br />

Gesepareerd verplegen<br />

Medicatie toedienen<br />

Wonden verzorgen<br />

Ongevallen en onvoorziene . . .<br />

Katheterzorg<br />

Voorlichting, advies en instructie | Werkproces 1.9, en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je geeft instructie aan de zorgvrager en diens ouders ten aanzien van een opname binnen een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M GGZ <strong>Zorg</strong>vrager met psychose; gebruikt 2x per dag medicijnen; wil<br />

stoppen met medicijnen; dhr. begrijpt niet helemaal wat er aan de<br />

hand is<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 65<br />

-<br />

-<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Planning<br />

Analyseren<br />

Analyse<br />

Voorbereiden<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Paranoïde psychose Overzicht aandachtspunten<br />

Voorlichtingsmateriaal Overzicht voolichtingsmateriaal<br />

Training<br />

Stappenplan<br />

Instructie in de praktijk Rapportage<br />

Reflecteren<br />

Reflectieverslag<br />

Afronden<br />

Registratieformulier<br />

Ik wil hier weg<br />

Informeren/ begeleiden naasten<br />

Individuele instructie<br />

Preventie<br />

VAI bij dementie<br />

VAI over behandeling/therapie<br />

Het geven van seksuele voorlichting<br />

Voorlichting geven<br />

ADL-vaardigheidstraining geven<br />

Sociale vaardigheidstraining toep.


VERPLEGEN VAN MENSEN MET EEN PSYCHIATRISCHE ZIEKTE<br />

Verpleegkundige begeleiding | Werkproces 1.9, en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je maakt een presentatie over de verpleegkundige taken bij de verschillende behandelingen binnen de<br />

geestelijke gezondheidszorg.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

Dubbel gesloten;<br />

GGZ<br />

Uitleg over gang van zaken op een dubbel gesloten opname<br />

afdeling; wettelijke kaders<br />

Begeleiding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Praktijkonderzoek<br />

Verpleegplan<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Praktijkonderzoek<br />

Presentatie<br />

Overzicht<br />

Presentatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Kinderen en jongeren<br />

Crisisopvang<br />

Chronisch psychiatrische ziekte<br />

Forensische psychiatrie<br />

Ouderen psychiatrie<br />

Transculturele psychiatrie<br />

Verpleegkundige zorg bij problematisch gedrag | Werkproces 1.9, en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X<br />

| SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je stelt een adviesrapport op over problematisch gedrag binnen de GGZ, waarin met name de rol van verpleegkundige daarbij wordt beschreven.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M42 GGZ <strong>Zorg</strong>vrager peutert aan nagels tot bloedens toe; sloot zich zelf op;<br />

vroeger seksueel misbruikt; andere manier vinden om met<br />

boosheid om te gaan; vindt dit eng<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 66<br />

-<br />

Begeleiden bij probleemgedrag<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verdiepen<br />

Plan van aanpak<br />

Praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht probleemgedrag<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag praktijksituatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Je kunt ze niet veranderen<br />

Manipulatief gedrag<br />

Achterdocht<br />

Angst<br />

Agressie<br />

Regressie<br />

Seksueel welbevinden<br />

Multidisciplinaire zorg<br />

Het bespreekbaar maken agressie<br />

Functioneel handelen bij agressief-. . .<br />

Collegiale opvang na schokkende . . .<br />

<strong>Zorg</strong>vragers helpen hun agressie te . . .<br />

Begeleiding van groepen mensen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je stelt uitgangspunten therapeutisch milieu binnen de Geestelijke gezondheidszorg.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

GGZ Verpleegkundige via uitzendbureau. Heeft op verschillende<br />

afdelingen met groepen gewerkt.<br />

Begeleiding van groepen mensen met een psychiatrische<br />

ziekte; Groep begeleiden bij activiteiten<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Onderzoek<br />

Plan van aanpak<br />

Adviesgesprek<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Onderzoeksverslag<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag van adviesgesprek<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Soorten groepen in psychiatrie<br />

Groepsprocessen<br />

Individuele behoeften versus . . .<br />

Begeleiden zorgvragers in . . .<br />

Groepsbegeleiding bij problemen<br />

Groepsactiviteiten leiden<br />

Sociale vaardigheidstraining toepassen<br />

Een groep begeleiden bij maaltijd<br />

Een groep begeleiden vrijetijdsbest.<br />

Begeleiden bij een conflict


VERPLEGEN VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING<br />

Plannen en coördineren van zorg | Werkproces 1.9 en 2.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je maakt op basis van observaties, het persoonsbeeld en het toekomstperspectief een zorgplan voor een zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V30 Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>vrager is matig verstandelijk gehandicapt; gedragsproblemen; wil<br />

weer thuis wonen<br />

Mensen met een verstandelijke beperking;<br />

Plannen en organiseren van zorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Observatieplan<br />

Praktijkonderzoek<br />

Perspectief formuleren<br />

<strong>Zorg</strong>plan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Observatieplan<br />

Verslag praktijkonderzoek<br />

Perspectief<br />

Presentatie zorgplan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Visie op de zorg<br />

Wetgeving / rechtspositie<br />

<strong>Zorg</strong>probl., doelen en acties<br />

Multidisc. zorg probleemgedrag<br />

Coördinatie van zorg<br />

Kwaliteitszorg<br />

Coördinatie ziekenhuisopname<br />

Persoonlijke zorg | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je bedenkt welke PDL maatregelen genomen kunnen worden voor de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>vrager met ernstige motorische beperking; ernstige verst. beperking;<br />

slechtziend; spastisch; kan niet praten; kan zich niet voortbewegen; grote<br />

moeite zelf eten en drinken; PDL; pijn in armen en benen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 67<br />

-<br />

Persoonlijke zorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

PDL maatregelen<br />

Instructie<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie voorstel<br />

Verslag instructie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

PDL<br />

Mobiliteit<br />

Eetproblemen<br />

Verplegen van iemand met een . . .<br />

Hulp bieden bij de uitscheiding<br />

Zindelijkheidstraining toepassen<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je voert een verpleegtechnische handeling uit bij een zorgvrager met een verstandelijke beperking.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M26 Thuiszorg <strong>Zorg</strong>vrager met spierziekte; matige verstandelijke beperking; rolstoelgebonden;<br />

ademhalingsondersteuning; sondevoeding; lang verzorgd door<br />

moeder; longinfecties<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Informeren<br />

Angst en agressie<br />

Observatieplan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag rollenspel<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Observatieplan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Ademhalingsondersteuning<br />

Verplegen van een kindje met<br />

Naasten informeren over ...<br />

PEG-katheter<br />

<strong>Zorg</strong>vrager met Down en . . .<br />

Verplegen van zorgvrager met<br />

Medische zorg volwassenen<br />

-


VERPLEGEN VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING<br />

Voorlichting, advies en instructie | Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je geeft instructie aan de zorgvrager en diens ouders ten aanzien van persoonlijke verzorging, eten of uitscheiding.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M6 <strong>Zorg</strong>vrager is autistisch; matige verst. beperking; niet helemaal zindelijk;<br />

moeilijk aandachtig te blijven; onrustig;<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Autisme<br />

Voorlichtingsmat.<br />

Training<br />

Instructie in praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht aandachtspunten<br />

Overzicht<br />

Stappenplan<br />

Rapportage n.a.v instructie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Zelf leren eten<br />

Informeren van naasten<br />

Instructie boodschappen doen<br />

VAI bij demente verstandelijk . . .<br />

VAI over de handicap, . . .<br />

VAI over intimiteit en<br />

seksualiteit<br />

Voorlichting geven<br />

ADL-vaardigheidstraining geven<br />

Sociale vaardigheidstraining toep.<br />

Het geven van seksuele<br />

voorlichting<br />

Maatschappelijke ondersteuning<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je begeleidt de zorgvrager bij het opstellen van een dag en wekprogramma.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M6 Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>vrager vaak in zichzelf gekeerd; somber; denkniveau van een kleuter;<br />

laag functioneringsniveau; beperkte deelname aan activiteiten<br />

Maatschappelijke ondersteuning<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verdiepen<br />

Plan van aanpak<br />

Praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag van praktijksituatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Niveau indeling<br />

Niveau indeling en zorgvrager . . .<br />

Zinvolle dagbesteding ouderen<br />

Dagbesteding bij een ernstige . . .<br />

Omgaan met mensen met een . . .<br />

Communiceren met behulp van de . . .<br />

Communiceren met mensen met . . .<br />

Sociale vaardigheidstraining geven<br />

Begeleiden bij vrijetijdsbesteding<br />

Snoezelen<br />

Ondersteuning bij probleemgedrag<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.9 en 2.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je ondersteunt mensen bij probleemgedrag met een verstandelijke beperking.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Verst. beperking zorg <strong>Zorg</strong>vrager met lichte verstandelijke handicap; moeilijk om verschillende<br />

prikkels te krijgen; geïrriteerd; agressief<br />

Ondersteuning bij probleemgedrag<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Plan van aanpak<br />

Praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag praktijksituatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Begeleiden angstige zorgvrager<br />

Begeleiden probleemgedrag<br />

Begeleiden van agressie<br />

Probleemgedrag bij een dove . . .<br />

Aanpak van probleemgedrag<br />

Begeleiden bij psychiatrische . . .<br />

Handelingsplan<br />

zelfverw. gedrag<br />

Handelingsplan<br />

agressief gedrag<br />

Handelingsplan<br />

dwangstoornis<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 68


VERPLEGEN VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING<br />

Begeleiding van groepen mensen | Werkproces 1.9 en 2.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt een groep zorgvragers met een verstandelijke beperking bij een groepsactiviteit.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

Verst. beperking<br />

zorg<br />

<strong>Zorg</strong>verlener met veel zorgvragende zorgvragers Begeleiden van groepen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Groepsinteractie<br />

Zelfzorgtekorten<br />

Groepsconflict<br />

Conflicten voorkomen<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag van observatie<br />

Overzicht zelfzorgtekorten<br />

Plan van aanpak<br />

Maatregelen<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Groepsindeling<br />

Groep begel. bij huishouden<br />

Samenstellen van een groep<br />

Groepsactiviteiten<br />

Groepsregels<br />

Groepsgesprek<br />

Verliefd, gaat hele groep aan?<br />

Een groep begeleiden bij maaltijd<br />

Een groep begeleiden bij vrijetijds. . .<br />

Begeleiden bij een conflict<br />

Sociale vaardigheidstraining toep.<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 69


VERPLEGEN VAN BARENDEN, KRAAMVROUWEN EN PASGEBORENEN<br />

Plannen en coördineren van zorg aan zwangeren | Werkproces 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | Competenties A C D G I K L O R V X<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je maakt een checklist voor ontslag uit het ziekenhuis.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V29 Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager is 34 weken zwanger; hoge bloeddruk; kind met<br />

groeivertraging; veel sociale contacten<br />

De organisatie van de kraamzorg; Plannen en coördineren<br />

van zorg; Persoonlijke zorg zwangeren<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Ontslagcriteria<br />

Praktische zaken<br />

Checklist ontslag<br />

Checklist in praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Reflectieverslag<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Ontslagcriteria<br />

Overzicht praktische zaken<br />

Ontslagchecklist<br />

Evaluatieverslag checklist<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Reflectieverslag<br />

Gegevens verzamelen<br />

Observeren<br />

Doelen stellen<br />

Evalueren en bijstellen<br />

Rapporteren<br />

Overleg<br />

Overdracht<br />

Een ontslag gesprek voeren<br />

Het schrijven van een overdracht<br />

<strong>Zorg</strong> hoge bloeddruk analyseren . . .<br />

Een verpleegplan bespreken en . . .<br />

Een overdracht ziekenhuis naar de . . .<br />

Persoonlijke zorg – barenden<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.2, 1.3 en 2.1 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je maakt een plan van aanpak voor de zorg aan de barende.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager met weeën; veel pijn; na 24 uur uitgeput Persoonlijke zorg barende<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Overzicht<br />

Onderzoek<br />

Plan van aanpak<br />

Uitvoering<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht gegevens<br />

Taakbeschrijving<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage uitgevoerde zorg<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Assisteren bij een bevalling<br />

Ondersteunen bij pijn<br />

Ondersteunen vacuümextractie<br />

Verzorging kraamvrouw met . . .<br />

Ontslag<br />

Voorbereidingen treffen baring<br />

Verplegen tijdens ontsluitingsper.<br />

Assisteren tijdens uitdrijvingsperiode<br />

Assisteren tijdens nageboortetijdperk<br />

Verplegen tijdens post-placentaire . . .<br />

Persoonlijke zorg – kraamvrouwen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.2, 1.3 en 2.1 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je voert een adviesgesprek met een kraamvrouw die problemen ondervindt bij het geven van borstvoeding aan de<br />

pasgeborene.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager bevallen van 3de kind; drukke baan; mastitis; koorts; pijn<br />

bij het geven van borstvoeding; weet niet wat te doen met<br />

borstvoeding<br />

Persoonlijke zorg kraamvrouw<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Observaties<br />

Plan van aanpak<br />

Adviesgesprek<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Reflectieverslag<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht observatiepunten<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag adviesgesprek<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Reflectieverslag<br />

Verzorging mastitis<br />

Het geven van informatie over<br />

Hygiëne<br />

Voeding kraamgezin<br />

Organisatie van de was<br />

Organisatie van huishouden<br />

Begeleiden bij borstvoeding<br />

Steunverband geven bij gestuwde . . .<br />

Begeleiden bij kolven<br />

Begeleiden bij flesvoeding<br />

Een huishoudplan opstellen<br />

Een kraamvrouw verplegen<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 70


VERPLEGEN VAN BARENDEN, KRAAMVROUWEN EN PASGEBORENEN<br />

Persoonlijke zorg – pasgeborene | Werkproces 1.2, 1.3 en 2.1<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je maakt een weekplanning voor de zorg aan een pasgeborene.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M0 Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager is een pasgeborene; gezond Persoonlijke zorg pasgeborene<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Overzicht<br />

Onderzoek<br />

Weekplanning<br />

Uitvoering<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht gegevens<br />

Taakbeschrijving<br />

Weekplanning<br />

Evaluatieverslag weekplanning<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Eerste verz. pasgeborene<br />

De eerste verzorging – Vervolg<br />

Voeding pasgeborenen<br />

Slaap-waakritme pasgeborene<br />

Couveuse<br />

Een pasgeborene verzorgen<br />

Een pasgeborene<br />

uitkleden, wegen, . . .<br />

Flesvoeding maken<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4, 1.5 en 1.8 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je verricht een verpleegtechnische handeling of een handeling in het kader van diagnostiek bij een kraamvrouw.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager is zwanger; stuitligging kind; keizersnede; na operatie is Karin suf<br />

en misselijk<br />

Verpleegtechnische handelingen in de<br />

verloskunde<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Plan van aanpak<br />

Uitvoeren<br />

Informeren uitslag<br />

Handelen in acute sit.<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Presentatie info uitslag<br />

Handelingsschema<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Kraamvrouw hoge bloeddruk<br />

Reageren op onverwachte sit.<br />

Bovenmatig bloedverlies<br />

Verplegen van endometritis<br />

Verplegen na poliklinische bev.<br />

Voorlichting, advies en instructie | Werkproces 1.6 en 2.1 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je geeft voorlichting, advies en instructie aan een zwangere, barende, kraamvrouw of pasgeborene.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V0 Kraamzorg <strong>Zorg</strong>vrager is een pasgeborene; snelle geboorte; lage lichaamstemperatuur;<br />

ademhaling kwam niet goed op gang<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 71<br />

-<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Ouderparticipatie<br />

Voorlichtingsplan<br />

Praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie<br />

Presentatie<br />

Rapportage voorlichting<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Voorlichting eerste bevalling<br />

Voorlichting kraamvrouw<br />

Voorlichting over pasgeborene<br />

Voorlichting aan zwangeren<br />

Hygiëne<br />

Een kraamvrouw voorlichting geven<br />

Samen met een ouder instructieplan . . .<br />

GVO geven aan een barende<br />

Voorlichting geven aan een kraamvrouw<br />

Kennis overdragen in aansluiting op . . .<br />

Kennis overdragen aan collega’s . . .


VERPLEGEN VAN BARENDEN, KRAAMVROUWEN EN PASGEBORENEN<br />

Ondersteunende begeleiding | Werkproces 2.1, 2.2 en 2.3 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt ouders bij de verzorging van een pasgeboren baby.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

Thuissituatie Jonge ouders die net een baby hebben gekregen. Alles is nieuw en onwennig.<br />

Bevalling was zwaar, borstvoeding moeizaam, onwennig in de verzorging<br />

Ondersteunende begeleiding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Onderzoeken<br />

Zelfvertrouwen<br />

Begeleiding<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Reflectieverslag<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht veranderingen<br />

Voorstel voor maatregelen<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Reflectieverslag<br />

Begeleiding zwangeren<br />

Begeleiding van het kraamgezin<br />

Begeleiden kraamvrouw<br />

Begeleiding partner<br />

Begeleiden van de partner- en<br />

Begeleiden bij veranderingen<br />

Begeleiden bij borstvoeding<br />

Kinderen begeleiden<br />

Helpen bij kraambezoek<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 72


VERPLEGEN VAN ZORGVRAGERS VOOR EN NA CHIRURGISCHE INGREEP, ONDERZOEK<br />

OF BEHANDELING<br />

Plannen en coördineren van zorg | Werkproces 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je coördineert de activiteite rondom het verpleegproces van een zorgvrager die is opgenomen voor een ingreep,<br />

onderzoek of behandeling.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V63 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met klachten over heesheid; problemen met slikken;<br />

kwaadaardige struma; hemistrumectomie;<br />

Het algemeen ziekenhuis; De zorgvrager in het algemeen<br />

ziekenhuis; Plannen en coordineren van zorg in het<br />

algemeen ziekenhuis<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

<strong>Zorg</strong> in kaart brengen<br />

Knelpunten<br />

Coördinatie zorg<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht van de zorg<br />

Overzicht knelpunten<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Evaluatie van uitvoering<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Opname<br />

Plannen van zorg<br />

Coördinatie van zorg<br />

Deskundigheidsbevordering<br />

Overdracht<br />

Ontslag<br />

Bepalen zorgbehoefte door interview<br />

Een pijnanamnese afnemen<br />

Een verpleegplan diabetes mellitus<br />

Een verpleegplan na een operatie<br />

Een zorgvrager overdragen naar de . . .<br />

<strong>Zorg</strong> evalueren door interview<br />

Persoonlijke zorg (1)<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.2, 1.3 en 2.1 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je verleent persoonlijke zorg aan de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V23 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met abces in keelamandel; veel pijn; hoge koorts; kan<br />

nauwelijks slikken; antibiotica via infuus<br />

Begeleiding van de zorgvrager in het algemeen<br />

ziekenhuis; Oncologie; Ziektebeelden en<br />

specifieke ingrepen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Omgaan met pijn<br />

Voeding en vocht<br />

Praktijk<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie begeleiden bij pijn<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Rapportage uitgevoerde zorg<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Voeding<br />

Hygiëne<br />

Pijn<br />

Persoonlijke zorg bij<br />

onderzoek<br />

Persoonlijke zorg jonge zorgv.<br />

Persoonlijke zorg (2) | Werkproces 1.2, 1.3 en 2.1 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je verleent persoonlijke zorg aan de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M56 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met longcarcinoom; dhr zal een lobectomie ondergaan;<br />

mogelijk een pneumectomie<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 73<br />

-<br />

Geisoleerd verplegen; Oncologie; Ziektebeelden<br />

en specifieke ingrepen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Ervaringsverhalen<br />

Stappenplan<br />

Oefenen pers. zorg<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Analyse ervaringsverhalen<br />

Stappenplan<br />

Video-opname/verslag<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Pre-operatieve zorg<br />

Decubitus<br />

Stoma<br />

Uitscheiding<br />

Hygiëne<br />

-


VERPLEGEN VAN ZORGVRAGERS VOOR EN NA CHIRURGISCHE INGREEP, ONDERZOEK OF BEHANDELING<br />

Verpleegtechnische handelingen (1) | Werkproces 1.4, 1.5 en 1.8 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je voert verpleegtechnische handelingen uit die nodig zijn om de zorgvrager voor te bereiden op de operatie of het onderzoek.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M21 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met blessure aan knie; veel pijn; woont pas 2 jaar in NL;<br />

artroscopie; Amadou is onrustig, opgewonden<br />

Operatieve zorg en verpleegtechnische handelingen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Atroscopie<br />

Informeren<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie plan van aanpak<br />

Verslag rollenspel<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Injecteren<br />

<strong>Zorg</strong>vrager met infuus<br />

Zuurstoftoediening<br />

Postoperatieve zorg<br />

Wondverzorging<br />

Acuut handelen<br />

<strong>Zorg</strong>vrager met chemokuur<br />

Voorbereiden op een longonderzoek<br />

Voorbereiden op een darmoperatie<br />

Assisteren bij onderzoek<br />

Verzorging van de thoraxdrain met . . .<br />

Een T-drain verzorgen<br />

Specifieke postoperatieve zorg<br />

Verpleegtechnische handelingen (2)<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4, 1.5 en 1.8 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je voert de verpleegtechnische handelingen uit die nodig zijn bij de postoperatieve zorg aan de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V68 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager geopereerd aan galblaas; blaaskatheter; suf;<br />

zuurstofinfuus; mevrouw is misselijk van narcose<br />

Operatieve zorg en verpleegtechnische handelingen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Complicaties<br />

Communicatie<br />

Voorlichting uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Observatieschema<br />

Plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Postoperatief<br />

Preoperatief<br />

Infuus<br />

Postoperatief<br />

Coloscopie<br />

Chemokuur<br />

Assisteren bij onderzoek<br />

Voorbereiden op een longonderzoek<br />

Voorbereiden op een darmoperatie<br />

Assisteren bij onderzoek<br />

Verzorging van de thoraxdrain met . . .<br />

Een T-drain verzorgen<br />

Specifieke postoperatieve zorg<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.7 en 2.1, | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je coördineert de preoperatieve voorlichting aan de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V91 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met buikklachten; koorts; totale ileus; weet niet waar ze<br />

aan toe is<br />

Voorlichting, advies en instrcutie in het algemeen<br />

ziekenhuis<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Probleemanalyse<br />

Verbeterplan<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Probleemanalyse<br />

Presentatie verbeterplan<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Coördinatie preoperatieve . . .<br />

Voorlichting angstige zorgvrager<br />

Informatie op verliesverwerking<br />

Instructie<br />

Voorlichting aan mantelzorg<br />

Voorlichting aan allochtone . . .<br />

Een klinische les chemotherapie<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 74


VERPLEGEN VAN ZORGVRAGERS VOOR EN NA CHIRURGISCHE INGREEP, ONDERZOEK<br />

OF BEHANDELING<br />

Begeleiding | Werkproces 2.1, 2.2 en 2.4 | Competenties A C D G I K L O R V X<br />

| SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt een zorgvrager bij angst en stress.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met hoge koorts; overgeven; uitgedroogd; spanning<br />

uitslag onderzoek<br />

Begeleiding van de zorgvrager in het algemeen<br />

ziekenhuis; Oncologie; Ziektebeelden en specifieke<br />

ingrepen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verdiepen<br />

Begeleidingsplan<br />

Uitvoeren<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie stress en angst<br />

Presentatie begeleidingsplan<br />

Evaluatie<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Begeleiden bij een onderzoek<br />

Begeleiden angst/onzekerheid<br />

Waarden en levensovertuiging<br />

Begeleiden bij therapietrouw<br />

Slechtnieuwsgesprek<br />

<strong>Zorg</strong>vrager ondersteunen bij . . .<br />

Ontspanningstechnieken bij pijn<br />

Begeleiding van ouderen<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt oudere zorgvragers.<br />

| Werkproces 2.1, en 2.2 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V75 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met heupfractuur; mager; maakt zich zorgen over haar<br />

broer; maakt zich zorgen over operatie; geheugenverlies<br />

Begeleiding van de zorgvrager in het algemeen<br />

ziekenhuis;<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Knelpunten<br />

Verpleegplan 1<br />

Verpleegplan 2<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht knelpunten<br />

Presentatie begeleidingsplan<br />

Verslag gesprek zorgvrager<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Ondervoeding en geheugen<br />

Medicijngebruik<br />

Delier<br />

Voorlichting aan ouderen<br />

Palliatieve zorg<br />

<strong>Zorg</strong>vrager ondersteunen bij . . .<br />

Ontspanningstechnieken bij pijn<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 75


VERPLEGEN VAN KINDEREN EN JEUGDIGEN<br />

Plannen en coördineren van zorg | Werkproces 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je observeert een jonge zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V14 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met eetstoornis; wil niet naar school; gebroken been;<br />

ernstig ondergewicht<br />

Kinderen en jeugdigen; Opvoeden; Plannen en<br />

coördineren van zorg<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Fact sheet<br />

Observeren<br />

Overleg<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie<br />

Presentatie<br />

Verslag van overleg<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Uitgangspunten zorg kinderen<br />

Opname<br />

Gegevens verzamelen over . . .<br />

Werkplanning maken<br />

Ontslag<br />

Omgaan met klachten<br />

De schedelomvang meten<br />

Ontwikkelingsaspecten van een kind<br />

Persoonlijke zorg – Peuter en kleuter<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.2, 1.3 en 2.1 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je bewaakt de kwaliteit van zorg bij isolatieverpleging.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M3 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met flinke koorts; longontsteking; kinkhoest Persoonlijke zorg zuigelingen; Persoonlijke zorg peuters<br />

en kleuters<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Fact sheet<br />

Kinkhoest<br />

Informeren<br />

Kwaliteit van zorg<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie<br />

Presentatie<br />

Verslag/videao-opname<br />

Maatregelen kwaliteit waarb.<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Besmettelijk virus isolatie<br />

Ontwikkeling<br />

Zindelijkheid<br />

Standaardisolatie<br />

Voeding<br />

Pijn<br />

Kinderen ouders psychiatrische<br />

Een vochtbalans bijhouden<br />

Maatregelen treffen veilige omgeving<br />

Isolatieverpleging toepassen<br />

Persoonlijke zorg – Schoolkind<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.2, 1.3 en 2.1 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Je verleent verpleegkundige zorg bij een afwijkend voedingspatroon van een schoolkind.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M8 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met voedselallergie; eet juist dingen die hij niet mag om<br />

aandacht te krijgen<br />

Persoonlijke zorg scholieren<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Fact sheet<br />

Verpleegplan<br />

Oefenen<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie<br />

Verpleegplan<br />

Reflectieverslag rollenspel<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Voedselallergie<br />

Lichamelijke verzorging<br />

Autisme<br />

Pijn<br />

<strong>Zorg</strong> bij slechte prognose<br />

Een vochtbalans bijhouden<br />

Maatregelen treffen veilige omgeving<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 76


VERPLEGEN VAN KINDEREN EN JEUGDIGEN<br />

Persoonlijke zorg – Puber adolescent | Werkproces 1.2, 1.3 en 2.1<br />

| Competenties A C D G I K L O R V X<br />

| SBU 20–40<br />

Opdracht<br />

Je stemt de persoonlijke zorg af op de ontwikkelingsfase van de zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V13 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager geopereerd aan blindedarmontsteking; erg op haar<br />

privacy gesteld; pijn; erg moe<br />

Persoonlijke zorg pubers en adolescenten<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Verschil puberteit<br />

Levensfase<br />

Afspraken maken<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie<br />

Overzicht aandachtspunten<br />

Verslag van rollenspel<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Gezond eten<br />

Eetproblemen/anorexia<br />

Vervolg anorexia<br />

Ongewenst zwanger<br />

Schaamte/seksualiteit<br />

Pers. zorg motorisch geh.<br />

Een vochtbalans bijhouden<br />

Maatregelen treffen veilige omgeving<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.4, 1.5 en 1.8 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je voert een verpleegtechnische handeling uit bij een kind of jongere en bewaakt en handhaaft de vitale functies.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M11 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager net geopereerd; hoofdwond met drain; benzylpenicilline;<br />

hoogrode gelaatskleur<br />

Verpleegtechnische handelingen<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Complicaties<br />

Allergische reactie<br />

Communicatie<br />

Voorlichting, . . .<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Observatieschema<br />

Protocol handelen<br />

Plan van aanpak<br />

Rapportage<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Vitale functies<br />

Tonsillectomie<br />

Benauwd/vernevelen<br />

Infuus/sonde/barriereverpleging<br />

Medicijnen<br />

Benauwdheidklachten/zuurstof<br />

Preoperatieve zorg allochtone . . .<br />

De saturatie van jongere zorgvrager . . .<br />

Assisteren bij een lumbaalpunctie<br />

Medicatie vernevelen<br />

Zuurstof toedienen via Gartnerbox<br />

Maagspoelen na een vergiftiging<br />

Voorlichting, advies en instructie<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 1.6 en 2.1 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je geeft voorlichting, advies of instructie aan (ouders van) jeugdige zorgvragers.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

M Consultatiebureau <strong>Zorg</strong>vrager snoept veel; slecht gevarieerd eetpatroon Voorlichting, advies en instructie<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Voorlichtingsmat.<br />

Sociale kaart<br />

Gedragsverandering<br />

Voorlichtingsplan<br />

Voorlichting geven<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Overzicht voorlichtingsmat.<br />

Presentatie<br />

Beschrijving<br />

Voorlichtingsplan<br />

Ingevuld observatieformulier<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Gezond gedrag<br />

Lotte leert het zelf<br />

Risicogedrag/jongeren<br />

Voorlichting over ziekte, . . .<br />

Preventie kindermishandeling<br />

Mondelinge voorlichting geven<br />

Vai aan groepen<br />

Instrueren van ouders<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 77


VERPLEGEN VAN KINDEREN EN JEUGDIGEN<br />

Begeleiding | Werkproces 2.1, 2.2 en 2.3 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20-40<br />

Opdracht<br />

Je begeleidt een jeugdige zorgvrager bij het omgaan met de gevolgen van een (chronische) ziekte.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V10 <strong>Zorg</strong>vrager met cystic fibrosis; diabetes; weet dat ze niet oud zal<br />

worden<br />

Begeleiding<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Systic Fybrosis<br />

Gevolgen van ziek zijn<br />

Vertrouwensrelatie<br />

Gesprek<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Presentatie gevolgen ziekte<br />

Presentatie gevolgen gezin<br />

Overzicht<br />

Verslag rollenspel<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Beleving van ziekzijn<br />

Begeleiden bij angst<br />

Relatie verpleegkundige/kind<br />

Begeleiden contacten/dagb.<br />

Een psychische aand. begel.<br />

Een kind voorbereiden<br />

Een kind met pijn begeleiden<br />

Begeleiding naasten<br />

Opdracht<br />

| Werkproces 2.1, 2.2 en 2.3 | Competenties A C D G I K L O R V X | SBU 20–40<br />

Je begeleidt de ouders van jeugdige zorgvrager.<br />

Projectsituatie<br />

M/V Setting <strong>Zorg</strong>situatie Theorie<br />

V3 Ziekenhuis <strong>Zorg</strong>vrager met hevig bloedende hoofdwond; bewusteloos; van de<br />

trap gevallen; epileptisch insult<br />

Begeleiding naasten<br />

Stappenplan Product Datum | Paraaf Praktijksituaties Datum | Paraaf Beroepsvaardigheden Datum | Paraaf<br />

Plannen<br />

Analyseren<br />

Voorbereiden<br />

Kind in het ziekenhuis<br />

Draagkracht-draaglast<br />

Wel of niet zorgen?<br />

Reflecteren<br />

Afronden<br />

Planning<br />

Analyse<br />

Overzicht voorbereiding<br />

Verslag rollenspel<br />

Balans draagkracht-draaglast<br />

Ingevulde beslissingsmatrix<br />

Reflectieverslag<br />

Registratieformulier<br />

Overbelasting voorkomen<br />

Ouderparticipatie<br />

Opvoeden<br />

Afwegen belangen ouders-kind<br />

© <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv 78<br />

-


Colofon<br />

© 2011 <strong>Noordhoff</strong> <strong>Uitgevers</strong> bv, Groningen/Houten<br />

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in<br />

een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,<br />

opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische<br />

verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen<br />

te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze<br />

uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting<br />

Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).<br />

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic,<br />

mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission of the publisher.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!