08.03.2017 Views

Loosdrecht in de Bataafs-Franse tijd

Deze folder behoorde bij de tentoonstelling "En nu die kale Fransen....De provincie Utrecht in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813" Kasteel-Museum Sypesteyn 1997

Deze folder behoorde bij de tentoonstelling "En nu die kale Fransen....De provincie Utrecht in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813" Kasteel-Museum Sypesteyn 1997

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In Ieid<strong>in</strong>g<br />

Niet aileen <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> (1795-1813) was een woelige perio<strong>de</strong>, ook <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

jaren daarvoor, <strong>de</strong> patriotten<strong>tijd</strong>, was er geen rust <strong>in</strong> <strong>de</strong> Republiek. In die jaren vond<br />

<strong>de</strong> strijd tussen <strong>de</strong> patriotten en <strong>de</strong> prius- of Oranjegez<strong>in</strong><strong>de</strong>n plaats. De patriotten (een<br />

naam die letterlijk va<strong>de</strong>rlandslieven<strong>de</strong>n betekent) waren het niet eens met <strong>de</strong> manier<br />

waarop stadhou<strong>de</strong>r pr<strong>in</strong>s Willem V van Oranje <strong>de</strong> Republiek regeer<strong>de</strong>. Er heerste<br />

grote onvre<strong>de</strong>. De patriotten wil<strong>de</strong>n veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen, zij had<strong>de</strong>n vooruistreven<strong>de</strong>,<br />

<strong>de</strong>mocratische i<strong>de</strong>een die on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re gebaseerd waren op <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

Frankrijk, zoals <strong>de</strong> Verlicht<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> <strong>Franse</strong> revolutie. Zij verenig<strong>de</strong>n zich en kwamen<br />

tussen 1783 en 1787 <strong>in</strong> een aantal ste<strong>de</strong>n, waaron<strong>de</strong>r Utrecht, aan <strong>de</strong> macht. Zij zetten<br />

Willem V uit <strong>de</strong> Staten-Generaal en ontnamen hem zo zijn macht, waarna hij met zijn<br />

familie naar Gel<strong>de</strong>rland vluchtte. Zijn vrouw Wilhelm<strong>in</strong>a probeer<strong>de</strong> <strong>in</strong> september 1787<br />

naar Den Haag te reizen om haar man weer aan <strong>de</strong> macht te brengen. Zij werd echter<br />

bij Goejanverwellesluis door <strong>de</strong> patriotten tegengehou<strong>de</strong>n en vastgezet. Haar broer,<br />

Fre<strong>de</strong>rik Wilhelm II, kon<strong>in</strong>g van Pruisen, vatte dit op als een grove beledig<strong>in</strong>g en<br />

stuur<strong>de</strong> 20.000 Pruisische soldaten om zijn zus te bevrij<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> patriotten <strong>de</strong> macht<br />

te ontnemen. Vee! patriotten doken on<strong>de</strong>r of v!uchtten naar Frankrijk, en Willem V<br />

werd <strong>in</strong> zijn macht hersteld. De onvre<strong>de</strong> bleef echter bestaan.<br />

In 1793 verklaar<strong>de</strong> Frankrijk <strong>de</strong> stadhou<strong>de</strong>r van Holland <strong>de</strong> oorlog en <strong>in</strong> 1795<br />

trokken <strong>de</strong> <strong>Franse</strong> troepen on<strong>de</strong>r Ieid<strong>in</strong>g van generaal Pichegru ons land b<strong>in</strong>nen,<br />

vergezeld van <strong>de</strong> uitgeweken patriotten. Willem V vluchtte met zijn familie naar<br />

Engeland. De <strong>Franse</strong>n wer<strong>de</strong>n juichend b<strong>in</strong>nengehaald met feesten en<br />

vrijheidsbomen. Ons land kreeg tot 1806 <strong>de</strong> naam <strong>Bataafs</strong>e Republiek, genoemd naar<br />

het ou<strong>de</strong> Germaanse volk dat <strong>in</strong> vroeger tij<strong>de</strong>n <strong>in</strong> ons land woon<strong>de</strong> en tegen <strong>de</strong><br />

Rome<strong>in</strong>en streed. Ook <strong>in</strong> het bestuur kwamen veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen, <strong>de</strong> Staten-Generaal g<strong>in</strong>g<br />

uiteen en er werd een Nationale Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gesteld. B<strong>in</strong>nen dit bestuur waren nog<br />

steeds verschillen<strong>de</strong> men<strong>in</strong>gen, zo von<strong>de</strong>n er <strong>in</strong> 1798 een tweetal staatsgrepen plaats.<br />

De macht werd echter vanaf het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> negentien<strong>de</strong> eeuw steeds centraler<br />

geregeld, zeker toen Napoleon Bonaparte <strong>in</strong> Frankrijk aan <strong>de</strong> macht kwam. Hij<br />

kroon<strong>de</strong> zichzeU <strong>in</strong> 1804 tot keizer. In 1805 stel<strong>de</strong> hij Rutger Jan Schimmelpenn<strong>in</strong>ck<br />

aan als raadspensionaris, hij wil<strong>de</strong> een man aan het hoofd van het land.<br />

Schimmelpenn<strong>in</strong>ck vol<strong>de</strong>ed echter niet volgens Napoleon, zodat hij <strong>in</strong> 1806 besloot<br />

zijn eigen broer, Lo<strong>de</strong>wijk Napoleon, tot kon<strong>in</strong>g van Ne<strong>de</strong>rland te benoemen.<br />

Zodoen<strong>de</strong> was Ne<strong>de</strong>rland van 1806 tot 1810 een kon<strong>in</strong>krijk. Lo<strong>de</strong>wijk Napoleon had<br />

het beste voor met <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse bevolk<strong>in</strong>g, zo leer<strong>de</strong> hij ooze taal, g<strong>in</strong>g op bezoek<br />

bij rampgebei<strong>de</strong>n, stel<strong>de</strong> hiervoor nationale collectes <strong>in</strong>, stimuleer<strong>de</strong> <strong>de</strong> kunst en<br />

cultuur en protesteer<strong>de</strong> toen zijn broer om meer schepen en manschappen vroeg.<br />

Daarom besloot Napoleon Bonaparte <strong>in</strong> 1810 zijn broer terug te roepen. Ne<strong>de</strong>rland<br />

werd bij Frankrijk <strong>in</strong>gelijfd, het werd een <strong>Franse</strong> prov<strong>in</strong>cie. Er wer<strong>de</strong>n vee! <strong>Franse</strong><br />

regels <strong>in</strong>gevoerd, zoals <strong>de</strong> burgerlijke stand, een nationaal stelsel van mateo en<br />

gewichten en <strong>de</strong> dienstplicht. Na <strong>de</strong> slopen<strong>de</strong> veldtocht naar Rusland van 1812,<br />

waarbij <strong>de</strong> legers van Napoleon grote verliezen !e<strong>de</strong>n, werd hij <strong>in</strong> 1813 verslagen. De<br />

<strong>Franse</strong>n vluchtten hierop als bezetters uit Ne<strong>de</strong>rland, terwijl zij <strong>in</strong> 1795 nog als<br />

bevrij<strong>de</strong>rs b<strong>in</strong>nen wer<strong>de</strong>n gehaald.<br />

Deze fol<strong>de</strong>r beschrijft wat er <strong>in</strong> <strong>de</strong> patriotten<strong>tijd</strong> en <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong> gebeurd is . Waren er hier, net als op nationaal niveau, omwentel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> macht of bleef alles bij het ou<strong>de</strong>? U kunt het <strong>in</strong> het nu volgen<strong>de</strong> lezen.


De ambachtsheerlijkheid Loosd1·echt <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong><br />

Tot aan <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> waren <strong>de</strong> gewesten Holland en Zeeland ver<strong>de</strong>eld <strong>in</strong><br />

baljuwschappen en ambachtsheerlijkhe<strong>de</strong>n. Ambachtsheerlijkhe<strong>de</strong>n waren <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>st<br />

mogelijke bestuurlijke en rechterlijke eenhe<strong>de</strong>n, een soort dorpen. Aan bet hoofd van<br />

<strong>de</strong>ze heerlijkhe<strong>de</strong>n stand <strong>de</strong> ambachtsheer of ambachtsvrouw. Deze functie was<br />

b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> familie overdraagbaar. Ambachtsheerlijkhe<strong>de</strong>n ontston<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>leeuwen,<br />

toen landheren <strong>de</strong>len van hun land <strong>in</strong> leen gaven aan an<strong>de</strong>re e<strong>de</strong>len, die dit<br />

land mochten besturen en daar <strong>de</strong> (!age) rechtspraak mochten uitoefenen. Zowel bet<br />

complex van <strong>de</strong> beerlijkc recbten als het territorium waar <strong>de</strong> e<strong>de</strong>lman <strong>de</strong>ze rechten<br />

uitoefen<strong>de</strong>, werd een ambacbtsbeerlijkheid genoemd. Behalve <strong>de</strong> a<strong>de</strong>l, kon<strong>de</strong>n vanaf<br />

<strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw ook rijke dorpsregenten of bestuur<strong>de</strong>rs van nabijgelegen ste<strong>de</strong>n<br />

een ambachtsheerlijkheid kopen om hier hun heerlijke rechten uit te oefenen.<br />

De ambachtsheer (of -vrouw) had <strong>in</strong> <strong>de</strong> heerlijkheid het recht tot besturen en het<br />

recht , . · van !age rechtspraak. Hij (of zij) mocht <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> heerlijkheid<br />

benoemen, Icon boetes opleggen en Icon <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>schalig rechtszaken besliss<strong>in</strong>gen<br />

nemen. Ook had hij bepaal<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re rechten, zoals ._~t jachtrecht, het visrecht en het<br />

tolrecht. Vaak liet <strong>de</strong> ambachtsheer zich <strong>in</strong> het bestuur vertegenwoordigen door <strong>de</strong><br />

schout, die hij voor het Ieven benoem<strong>de</strong>. De ambachtsheerlijkhe<strong>de</strong>n vielen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

baljuwscbappen, die het recht op <strong>de</strong> hoge rechtspraak had<strong>de</strong>n. Dit hield <strong>in</strong> dat <strong>de</strong><br />

baljuw <strong>de</strong> meer gewichtige rechtszaken voorzat, on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> halsmisda<strong>de</strong>n<br />

bestrafte, misda<strong>de</strong>n waar <strong>de</strong> doodstraf op stand.<br />

Ook Oud- en Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> vorm<strong>de</strong>n een ambachtsheerlijkheid. Aan het e<strong>in</strong>d<br />

van <strong>de</strong> zeventien<strong>de</strong> eeuw wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Oud- en Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> en Mijn<strong>de</strong>n gekocht<br />

door een rijke regent, Geronimus <strong>de</strong> Haze <strong>de</strong> Georgia. Aan het hoofd van <strong>de</strong>ze<br />

ambachtsheerlijkheid stand vanaf 1788 ambachtsvrouwe Sara Maria van <strong>de</strong> Poll,<br />

weduwe van Zacharias Henrie Alewijn, die voor 1788 ambachtsheer van <strong>Loosdrecht</strong><br />

was . De ambachtsheerlijkheid <strong>Loosdrecht</strong> vie! b<strong>in</strong>nen het baljuwschap van <strong>de</strong> bei<strong>de</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong>en, Mijn<strong>de</strong>n, Tien<strong>de</strong>n, Telkoop en nog enkele omliggen<strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs.<br />

Toen <strong>de</strong> <strong>Franse</strong>n <strong>in</strong> 1795 ons land b<strong>in</strong>nentrokken, had dit gevolgen voor <strong>de</strong><br />

ambachtsheerlijkhe<strong>de</strong>n, zo ook voor <strong>Loosdrecht</strong>. De ambachtsheerlijkhe<strong>de</strong>n heetten<br />

voortaan gemeenten, die on<strong>de</strong>rgeschikt waren aan <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies. De prov<strong>in</strong>cies waren<br />

weer on<strong>de</strong>rgeschikt aan het rijk. De nieuwe grondwet van 1798 bepaal<strong>de</strong> dat aile<br />

heerlijke rechten wer<strong>de</strong>n afgeschaft. Het recht van <strong>de</strong> ambachtsheer om <strong>de</strong><br />

bestuur<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> heerlijkheid te benoemen, werd hem uit han<strong>de</strong>n genomen. Het<br />

bestuur werd nu door het volk gekozen. Later, na 1810, werd het dorpsbestuur<br />

benoemd door <strong>de</strong> <strong>de</strong>partementen. Officieel had<strong>de</strong>n <strong>de</strong> ambachtsheren en -vrouwen nu<br />

niets meer te zeggen over hun heerlijkheid. In praktijk kon<strong>de</strong>n vee! van hen echter nog<br />

wei <strong>in</strong>vloed uitoefenen.<br />

Ambachtsvrouw van <strong>de</strong> Poll liet zich <strong>in</strong> elk geval niet zon<strong>de</strong>r slag of stoat haar<br />

rechten ontnemen. Zij schreef felle brieven aan het nieuwe bestuur, bleef actief b<strong>in</strong>nen<br />

<strong>de</strong> heerlijkheid, gaf geld aan <strong>de</strong> diaconie en <strong>de</strong> kerkenraad en stand op haar recht <strong>de</strong><br />

kerkenmeesters en <strong>de</strong> predikant te benoemen. Dit recht, het patronagerecht, werd haar<br />

<strong>in</strong> 1804 <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad toegekend. Zij beedig<strong>de</strong> ook <strong>de</strong> plaatselijke schoolmeesters,<br />

pol<strong>de</strong>rmeesters en weesmeesters, maar zij had niets te zeggen over <strong>de</strong> !e<strong>de</strong>n van het<br />

dorpsbestuur. In <strong>Loosdrecht</strong> veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong> samenstell<strong>in</strong>g van het bestuur nauwelijks,<br />

aileen <strong>de</strong> naam vcran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>in</strong> 1795 van ambachtsbestuur naar municipaliteit. Het werd<br />

echter voor <strong>de</strong> ambachtsvrouw moeilijker om <strong>in</strong>vloed uit te oefenen op <strong>de</strong> bestuurlijke


gang van zaken. Aileen <strong>in</strong>zake <strong>de</strong> verven<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Loosdrccht werd wei <strong>de</strong> men<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> ambachtsvrouw gevraagd. Zij moest namelijk toezicht hou<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> verven<strong>in</strong>g en<br />

op <strong>de</strong> dijken. Voor het vervenen van stukken land was vanouds toestemm<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

ambachtsvrouw nodig, dit bleef zo geregeld Lot ver <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong>, om<br />

illegaal vervenen van het land te voorkomen.<br />

Toen <strong>de</strong> <strong>Franse</strong> overheers<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 1813 voorbij was, wer<strong>de</strong>n vee! rechten van <strong>de</strong><br />

heerlijkhe<strong>de</strong>n <strong>in</strong> ere hersteld. Het recht van benoern<strong>in</strong>g werd echter wei enigsz<strong>in</strong>s<br />

veran<strong>de</strong>rd. De ambachtsheren of -vrouwen mochten <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>rs wei voordragen,<br />

maar <strong>de</strong> Kroon moest <strong>de</strong> benoem<strong>in</strong>g goedkeuren. Zo verloren zij een <strong>de</strong>e! van <strong>de</strong><br />

macbt die zij voor <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> bad<strong>de</strong>n. De ambacbtsbeerlijkhe<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n<br />

steeds meer gebon<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie en bet rijk. In 1817 werd <strong>de</strong> Loosdrecbtse<br />

ambacbtsvrouwe van <strong>de</strong> Poll opgevolgd door baar scboonzus Cathar<strong>in</strong>a Trip. Toen zij<br />

<strong>in</strong> 1826 overleed, was er 26 jaar lang geen ambacbtsvrouw of -beer, omdat <strong>de</strong> familie<br />

bet niet eens kon wor<strong>de</strong>n over <strong>de</strong> erfenis. Waarscbijnlijk werd <strong>de</strong> betrekk<strong>in</strong>g van<br />

ambacbtsheer of -vrouw door <strong>de</strong> afnemen<strong>de</strong> macht steeds m<strong>in</strong><strong>de</strong>r aantrekkelijk<br />

gevon<strong>de</strong>n.<br />

Adriaan Gaastra<br />

. Een 'Nieuwe kaart van Myn<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> Laosdrecht' uit 1734


<strong>Loosdrecht</strong>, <strong>de</strong> patriotten en <strong>de</strong> Pruisen, 1787-1788.<br />

De patriotten<strong>tijd</strong> was als bet ware bet voorspel op <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong>. Het waren<br />

roerige jaren met verschillen<strong>de</strong> machtswissel<strong>in</strong>gen, want <strong>in</strong> <strong>de</strong> Republiek vond een<br />

strijd plaats tussen <strong>de</strong> patriotten en <strong>de</strong> Oranje- of pr<strong>in</strong>sgez<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Tussen 1783 en 1787<br />

namen <strong>de</strong> patriotten op verschillen<strong>de</strong> plaatsen <strong>de</strong> macht over. Zij stuur<strong>de</strong>n stadhou<strong>de</strong>r<br />

pr<strong>in</strong>s Willem V van Oranje weg uit <strong>de</strong> Staten-Generaal, waarna hij en zijn vrouw<br />

Wilhelm<strong>in</strong>a vanuit Gel<strong>de</strong>rland toekeken hoe <strong>de</strong> machtsstrijd zich ver<strong>de</strong>r ontspon.<br />

Wilhelm<strong>in</strong>a wil<strong>de</strong> niet lang werkloos toezien en besloot <strong>in</strong> 1787 naar Den Haag te<br />

reizen om daar or<strong>de</strong> op zaken te stellen en haar man weer aan <strong>de</strong> macht te brengen.<br />

Zij werd echter bij Goejanverwellesluis door patriotten tegengehou<strong>de</strong>n en vastgehou<strong>de</strong>n.<br />

Hier kwam een krachtig antwoord op! Op 13 september 1787 staken Pruisische<br />

troepen, 20.000 man sterk, bij Nijmegen <strong>de</strong> Waal over en bestre<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

patriotten. Zij waren gestuurd door Fre<strong>de</strong>rik Wilhelm II, kon<strong>in</strong>g van Pruisen en broer<br />

van Wilhelm<strong>in</strong>a. De Pruisische <strong>in</strong>val beteken<strong>de</strong> een grate militaire steun voor <strong>de</strong> kant<br />

van <strong>de</strong> Ora~es. Een groot aantal patriotten vluchtte naar Frankrijk. Door <strong>de</strong>ze<br />

<strong>in</strong>terventie werd <strong>de</strong> stadhou<strong>de</strong>r <strong>in</strong> zijn macht hersteld, <strong>de</strong> Pruisische <strong>in</strong>tocht wordt<br />

daarom ook wei <strong>de</strong> Oranje-restauratie genoemd.<br />

In <strong>Loosdrecht</strong> trokken <strong>in</strong> bet jaar 1787 achtereenvolgens patriottische en Pruisische<br />

troepen b<strong>in</strong>nen. In maart 1787 werd <strong>in</strong> bet register voor <strong>de</strong> dorpslasten voor bet<br />

eerst meld<strong>in</strong>g gemaakt van <strong>de</strong> komst van <strong>de</strong> patriotten. Er werd een rnilitaire<br />

ruiteraf<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g gelegerd. Diverse <strong>in</strong>woners van <strong>Loosdrecht</strong> voer<strong>de</strong>n taken voor hen uit,<br />

zoals bet lopen van <strong>de</strong> wacht, bet repareren van materieel en bet leveren van goe<strong>de</strong>ren<br />

als brood en za<strong>de</strong>ls. Dit betekent echter niet dat heel <strong>Loosdrecht</strong> patriottisch gez<strong>in</strong>d<br />

was, want <strong>de</strong> <strong>in</strong>woners wer<strong>de</strong>n keurig betaald voor alle diensten. Dat b<strong>in</strong>nen bet dorp<br />

verschillen<strong>de</strong> politieke gez<strong>in</strong>dhe<strong>de</strong>n beston<strong>de</strong>n, blijkt uit een geschrift dat <strong>in</strong> 1785 op<br />

<strong>de</strong> kerk<strong>de</strong>ur geplakt werd. Hierop stood dat <strong>de</strong> <strong>Loosdrecht</strong>se regenten rnisdadigers<br />

waren en dat bet met hen gedaan zou zijn als <strong>de</strong> stadhou<strong>de</strong>r weer <strong>in</strong> zijn functie<br />

hersteld zou wor<strong>de</strong>n. Hun huizen zou<strong>de</strong>n dan afgebrand wor<strong>de</strong>n terwijl zij aan <strong>de</strong> galg<br />

zou<strong>de</strong>n bungelen. Het Baljuwschap, <strong>de</strong> overkoepelen<strong>de</strong> overheid waar <strong>Loosdrecht</strong><br />

on<strong>de</strong>r viel, loof<strong>de</strong> tweehon<strong>de</strong>rd gul<strong>de</strong>n uit voor <strong>de</strong>gene die kon vertellen wie dit<br />

'vuilaardig en oproerig geschrift' geschreven had. Deze reactie laat zien dat het<br />

Baljuwschap aan <strong>de</strong> patriottische zij<strong>de</strong> stond.<br />

Toen <strong>de</strong> Pruisische troepen <strong>in</strong> september 1787 ons land b<strong>in</strong>nentrokken en <strong>de</strong> stadhou<strong>de</strong>r<br />

<strong>in</strong> ere hersteld werd, werd er <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> wei een aantal huizen geplun<strong>de</strong>rd,<br />

maar <strong>de</strong> voorspell<strong>in</strong>g over <strong>de</strong> dorpsbestuur<strong>de</strong>rs aan <strong>de</strong> galg kwam niet uit. Op 15<br />

september wer<strong>de</strong>n Pruisische troepen <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> gelegerd. Ook aan <strong>de</strong>ze troepen,<br />

<strong>de</strong> tegenstan<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> patriotten, wer<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> dorpel<strong>in</strong>gen diensten geleverd.<br />

Ook dit keer wer<strong>de</strong>n zij hiervoor betaald. Het lijkt er dus op dat het dorpsbestuur en<br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>woners samen werkten met <strong>de</strong> heersers van dat moment, of dit nou patriotten of<br />

Pruisen waren.<br />

Zowel <strong>in</strong> <strong>de</strong> patriotten<strong>tijd</strong> als na <strong>de</strong> komst van <strong>de</strong> Pruisen ontston<strong>de</strong>n er geen grate<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> samenstell<strong>in</strong>g van bet dorpsbestuur. Verschillen<strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>rs<br />

bezaten zowel een ambt v66r september 1787, als na <strong>de</strong> komst van <strong>de</strong> Pruisen, als na<br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> patriottisch gez<strong>in</strong><strong>de</strong> bestuur (<strong>de</strong> municipaliteit) <strong>in</strong> 1795! Zij<br />

regeer<strong>de</strong>n dus zowel tij<strong>de</strong>ns patriottische als Oranjegez<strong>in</strong><strong>de</strong> tij<strong>de</strong>n. Deze cont<strong>in</strong>uiteit is<br />

geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> gehele <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> bij bet dorpsbestuur te zien. Het dorp en bet<br />

groepje elite dat het dorp bestuur<strong>de</strong> waren te kle<strong>in</strong> om een diepgaan<strong>de</strong> strijd mogelijk


te maken. Waarschijnlijk werd <strong>de</strong> leefbaarheid van <strong>Loosdrecht</strong> belangrijkcr gevon<strong>de</strong>n<br />

dan <strong>de</strong> politieke kleur. Voor <strong>de</strong> overheersers was <strong>de</strong> politieke kleur van <strong>Loosdrecht</strong><br />

ook niet van zulk groOl belang als van grote ste<strong>de</strong>n zoals Amsterdam, Nijmegen en<br />

Gron<strong>in</strong>gen. <strong>Loosdrecht</strong> zou loch nauwelijks een bovenlokale of lan<strong>de</strong>lijke rol kunnen<br />

spelen. Zodoen<strong>de</strong> zagen qe <strong>Loosdrecht</strong>se regenten waarscbijnlijk meer beil <strong>in</strong> een<br />

pragmatische manier van han<strong>de</strong>len dan <strong>in</strong> een politieke stell<strong>in</strong>gname.<br />

Patrick van Vegchel<br />

~~~<br />

~~


Het bestuur <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> perio<strong>de</strong><br />

De <strong>Bataafs</strong>e omwentel<strong>in</strong>gen van 1795 Jieten <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> nog even op zich wachten,<br />

zoals het geval was <strong>in</strong> vee! plattelandsgemeenten. De macht over <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>n was voor<br />

het nieuwe bestuur natuurlijk belangrijker. Pas op 14 maart 1795 kwam er een<br />

afvaardig<strong>in</strong>g van het Committe Revolutionair van Amsterdam. Deze gaf <strong>de</strong> opdracht<br />

het bestaan<strong>de</strong> ambachtsbestuur te ontstaan en een nieuw patriottisch dorpsbestuur, <strong>de</strong><br />

municipaliteit, aan te stellen. Er moesten voorbereid<strong>in</strong>gen getroffen wor<strong>de</strong>n voor<br />

verkiez<strong>in</strong>gen en alle on<strong>de</strong>rgeschikte ambtenaren moesten <strong>de</strong> eed van trouw afleggen<br />

aan het nieuwe bestuur. De municipaliteit die <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> werd aangesteld, was<br />

nogal gematigd patriottisch, er zaten zelfs oranjegez<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong>! Deze gematigdheid van<br />

het bestuur zorg<strong>de</strong> wei voor bots<strong>in</strong>gen met het radicalere Amsterdamse bestuur.<br />

Verreweg <strong>de</strong> grote meer<strong>de</strong>rheid van <strong>de</strong> <strong>Loosdrecht</strong>se bevolk<strong>in</strong>g had geen uitgesproken<br />

politieke kleur, uit het notulenboek van <strong>de</strong> municpaliteit blijkt dat er on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> 2000<br />

<strong>in</strong>woners <strong>in</strong> 1795 ongeveer 35 echte patriotten en 40 oprechte orangisten waren.<br />

Naarmate <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> vor<strong>de</strong>r<strong>de</strong>, kreeg <strong>de</strong> municipaliteit van <strong>Loosdrecht</strong><br />

steeds m<strong>in</strong><strong>de</strong>r te zeggen. Het dorp vie! on<strong>de</strong>r het <strong>de</strong>partement Amstelland, dat alle<br />

belangrijke zaken regel<strong>de</strong>. Het land werd steeds centraler bestuurd. Tij<strong>de</strong>ns bet<br />

kon<strong>in</strong>gschap van Lo<strong>de</strong>wijk Napoleon, van 1806 tot 1810, nam <strong>de</strong> centralisatie nog<br />

meer toe. De opdrachten die <strong>Loosdrecht</strong> vanuit <strong>de</strong> <strong>de</strong>partementen kreeg, wer<strong>de</strong>n<br />

keurig uitgevoerd, zoals het lui<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> klokken en bet uitsteken van <strong>de</strong> vlag op<br />

verjaardag van <strong>de</strong> nieuwe kon<strong>in</strong>g. Nadat keizer Napoleon zijn broer Lo<strong>de</strong>wijk<br />

Napoleon <strong>in</strong> 1810 had teruggeroepen, werd Ne<strong>de</strong>rland tot 1813 <strong>in</strong>gelijfd als een<br />

<strong>Franse</strong> prov<strong>in</strong>cie. Dit beteken<strong>de</strong> dat a11e <strong>Franse</strong> wetten en regels ook op Ne<strong>de</strong>rland<br />

van toepass<strong>in</strong>g waren. Op bestuurlijk gebied wer<strong>de</strong>n direct vernieuw<strong>in</strong>gen<br />

doorgevoerd. De macht van <strong>de</strong> lokale machthebbers moest volgens keizer Napoleon<br />

nog meer verschoven wor<strong>de</strong>n naar een centraal gezag. Ne<strong>de</strong>rland werd opge<strong>de</strong>eld <strong>in</strong><br />

zeven <strong>de</strong>partementen, die on<strong>de</strong>r Ieid<strong>in</strong>g ston<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Fransman Lebrun. <strong>Loosdrecht</strong><br />

vie! on<strong>de</strong>r het Departement du Zui<strong>de</strong>rzee, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> <strong>de</strong>partementen Amstelland<br />

en Utrecht waren samengevoegd. B<strong>in</strong>nen het <strong>de</strong>partement vie! <strong>Loosdrecht</strong> on<strong>de</strong>r het<br />

arrondissement d'Amsterdam. Elk <strong>de</strong>partement werd geleid door een prefect met<br />

on<strong>de</strong>r zich een netwerk van on<strong>de</strong>rprefecten, maires (burgemeesters), en adjunctmaires.<br />

De hogere bestuursfuncties wer<strong>de</strong>n met name door <strong>Franse</strong>n bekleed. Het<br />

Zui<strong>de</strong>rzee-<strong>de</strong>partement werd geleid door <strong>de</strong> <strong>Franse</strong> prefect De Ce11es.<br />

Pas halverwege 1811 was <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> te merken dat Ne<strong>de</strong>rland een <strong>de</strong>e! was<br />

gewor<strong>de</strong>n van het <strong>Franse</strong> keizerrijk. In het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> nieuwe bestuursstructuur<br />

moesten functionarissen benoemd wor<strong>de</strong>n. Maire van <strong>Loosdrecht</strong> werd Hendrik<br />

Bakker, adjunct-maire was Jan Sta<strong>de</strong>laar. Deze, en <strong>de</strong> overige functionarissen, waren<br />

allen mannen met .een ruirne politieke ervar<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> gemeente <strong>Loosdrecht</strong>, of<br />

jongemannen die <strong>in</strong> hun va<strong>de</strong>rs voetsporen tra<strong>de</strong>n. Er von<strong>de</strong>n dus na <strong>de</strong> <strong>in</strong>lijv<strong>in</strong>g bij<br />

Frankrijk geen grote verschuiv<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het <strong>Loosdrecht</strong>se bestuur plaats, er kwamen<br />

geen nieuwe personen of groeper<strong>in</strong>gen aan <strong>de</strong> macht. De titels van het bestuur en <strong>de</strong><br />

functionarissen veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n wei, maar <strong>de</strong> personen bleven hetzelf<strong>de</strong>.<br />

In <strong>de</strong> samenstell<strong>in</strong>g van het bestuur van <strong>Loosdrecht</strong> <strong>de</strong><strong>de</strong>n zich <strong>in</strong> <strong>de</strong> gehele <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong><br />

<strong>tijd</strong> eigenlijk geen significante wijzig<strong>in</strong>gen voor. Na alle nationale<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen vond <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> geen wissel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> wacht plaats, <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

namen keer<strong>de</strong>n steeds terug op het overheidstoneel, of het nu om het ambachtsbestuur<br />

g<strong>in</strong>g of <strong>de</strong> patriottische municipaliteit. Een verklar<strong>in</strong>g hiervoor kan zijn dat <strong>in</strong> een


kle<strong>in</strong>e en persoonlijk gerichte gemeenschap als <strong>Loosdrecht</strong> aan een politieke stell<strong>in</strong>gname<br />

niet zoveel belang werd gehecht. Waarschijnlijk werd <strong>de</strong> lee!baarheid van<br />

het dorp vee! belangrijker gevon<strong>de</strong>n, ie<strong>de</strong>reen ken<strong>de</strong> elkaar en dat was belangrijker<br />

dan een politieke overtuig<strong>in</strong>g. Gesteld kan wor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> meeste veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen<br />

b<strong>in</strong>nen het bestuur van gemeente, <strong>de</strong>partement en land schou<strong>de</strong>rophalend geaccepteerd<br />

wer<strong>de</strong>n, zolang <strong>de</strong> rust en or<strong>de</strong> b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> gemeente maar bewaard bleef.<br />

Arjan <strong>de</strong> Jongh<br />

Koen Stuve<br />

Jean<strong>in</strong>e <strong>de</strong> Vos<br />

\..._ _- -


De armenzorg <strong>in</strong> <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland & <strong>Loosdrecht</strong><br />

V66r <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> bestond er geen wetgev<strong>in</strong>g rondom <strong>de</strong> armenzorg. De<br />

zorg voor <strong>de</strong> armen werd <strong>in</strong> <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw georganiseerd door kerkgenootscbappen<br />

of door <strong>de</strong> lokale overheid. Vanuit <strong>de</strong> kerk wer<strong>de</strong>n speciale ambtenaren<br />

aangesteld om <strong>de</strong> kerkelijke armenzorg te Iaten plaatsv<strong>in</strong><strong>de</strong>n, <strong>de</strong> diakenen. Deze<br />

werkten nauw samen met <strong>de</strong> lokale armenzorg-ambtenaren. Deze lokale ambtenaren<br />

had<strong>de</strong>n per regio verscbillen<strong>de</strong> namen, zoals armenvoog<strong>de</strong>n of weesmeesters. In<br />

somrnige plaatsen waren <strong>de</strong> kerkelijke en <strong>de</strong> ambtelijke armenzorg gecomb<strong>in</strong>eerd tot<br />

een algemeen armenbestuur.<br />

In <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw waren er veel armen. Lan<strong>de</strong>lijk lag het gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

behoeftigen (aan het e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> eeuw) op 10 a 15 procent van <strong>de</strong> bevolk<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

ste<strong>de</strong>n en <strong>in</strong> het westen van het land was dit nog hoger. Deze armen, waaron<strong>de</strong>r<br />

bejaar<strong>de</strong>n, von<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong>vali<strong>de</strong>n en anne gez<strong>in</strong>nen met k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, kregen be<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> vorm van bijstand en verzorg<strong>in</strong>g. Soms wer<strong>de</strong>n zij <strong>in</strong> eigen huis be<strong>de</strong>eld, maar bet<br />

kwam ook voor dat zij bij particulieren thuis wer<strong>de</strong>n verzorgd, of <strong>in</strong> een tebuis wer<strong>de</strong>n<br />

geplaatst. In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> acbttien<strong>de</strong> eeuw ontstond een nieuwe vorm van<br />

armenzorg, <strong>de</strong> werkverscbaffmg <strong>in</strong> <strong>de</strong> armenfabriek. Hierdoor kon<strong>de</strong>n <strong>de</strong> armen zelf<br />

geheel of ge<strong>de</strong>eltelijk <strong>in</strong> hun levenson<strong>de</strong>rhoud voorzien.<br />

Toen <strong>de</strong> acbttien<strong>de</strong> eeuw op baar e<strong>in</strong><strong>de</strong> liep, kwam er steeds meer kritiek op <strong>de</strong><br />

armenzorg, vooral vanuit <strong>de</strong> patriottiscbe hoek. De patriotten von<strong>de</strong>n dat er te gemakkelijk<br />

be<strong>de</strong>eld werd, zon<strong>de</strong>r naar <strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> armen te kijken. Hierdoor<br />

kwamen er steeds meer be<strong>de</strong>el<strong>de</strong>n en bleef <strong>de</strong> armoe<strong>de</strong> groeien. De armen wer<strong>de</strong>n<br />

niet gestimuleerd om veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>in</strong> hun Ieven door te voeren, bele generaties lang<br />

leef<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> be<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. De patriotten waren niet aileen voorstan<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> werkverschaff<strong>in</strong>g,<br />

zij geloof<strong>de</strong>n ook dat on<strong>de</strong>rwijs en ze<strong>de</strong>lijke verbeter<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> be<strong>de</strong>el<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> armoe<strong>de</strong> kon verdrijven.<br />

Nieuw-Loosdrecbt was bet rijkere <strong>de</strong>e! van <strong>Loosdrecht</strong>, <strong>in</strong> Nieuw-Loosdrecbt<br />

woon<strong>de</strong>n m<strong>in</strong><strong>de</strong>r be<strong>de</strong>el<strong>de</strong>n en zetel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> vooraanstaan<strong>de</strong> burgers van Loosdrecbt,<br />

zoals <strong>de</strong> dokter. Maar ook hier was armenzorg nodig. In <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw waren <strong>in</strong><br />

heel <strong>Loosdrecht</strong> vier weesmeesters aangesteld, twee voor Oud- en twee voor Nieuw­<br />

<strong>Loosdrecht</strong>, die ervoor zorg<strong>de</strong>n dat weesk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren een of twee voog<strong>de</strong>n kregen. In<br />

samenwerk<strong>in</strong>g met <strong>de</strong>ze voog<strong>de</strong>n zorg<strong>de</strong>n zij voor <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> wezen. Zowel<br />

<strong>in</strong> Oud als Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> was een kerkenraad, die gevormd werd door twee diakenen,<br />

twee ou<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>gen en een predikant. Tussen <strong>de</strong> kerkenra<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> weesmeesters<br />

bestond een geregel<strong>de</strong> samenwerk<strong>in</strong>g op bet gebied van <strong>de</strong> armenzorg. Inkomsten<br />

voor <strong>de</strong> armenzorg wer<strong>de</strong>n verkregen uit rente op obligaties en legaten, giften,<br />

collectes, erfenissen en bepaal<strong>de</strong> belast<strong>in</strong>gen en heff<strong>in</strong>gen.<br />

In 1791 werd <strong>in</strong> Oud-<strong>Loosdrecht</strong> een diaconie- en weesarmenhuis gebouwd. Later<br />

<strong>in</strong> hetzelf<strong>de</strong> jaar werd hierbij een werkhuis gebouwd, waar<strong>in</strong> een <strong>de</strong>e! van <strong>de</strong> wezen te<br />

werk werd gesteld. In dit tehuis kon ie<strong>de</strong>reen terecbt die door <strong>de</strong> diakenen en weesmeesters<br />

<strong>in</strong> Oud-Loosdrecbt on<strong>de</strong>rbou<strong>de</strong>n werd, behalve krankz<strong>in</strong>nigen en lij<strong>de</strong>rs aan<br />

besmettelijke ziekten. Gez<strong>in</strong>nen met een groot aantal jonge k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren wer<strong>de</strong>n ook wei<br />

geholpen door een of twee k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> het tebuis op te nemen. Deze tehuizen ken<strong>de</strong>n<br />

zeer strenge regels. De <strong>in</strong>wonen<strong>de</strong> armen moesten huiskled<strong>in</strong>g dragen die gemerkt<br />

was met een numrner, zij bad<strong>de</strong>n geen bezitt<strong>in</strong>gen, zij mochten slecbts buiten <strong>de</strong> poort<br />

gaan op <strong>de</strong> daarvoor toegestane tij<strong>de</strong>n en zij wer<strong>de</strong>n na <strong>de</strong> kerkdienst overboord over<br />

betgeen daar gezegd was . In het tehuis werd uiteraard veelvuldig uit <strong>de</strong> bijbel


voorgelezen. Een an<strong>de</strong>re voorzien<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Loosdrechl op hel gebied van <strong>de</strong> arrnenzorg<br />

was <strong>de</strong> arrnenbus. Deze was opgericht met het doe! <strong>de</strong> kosten van ziektc en begrafenis<br />

te drukk:en. De arrnenbus was een voorloper van onze he<strong>de</strong>ndaagse verzeker<strong>in</strong>gen,<br />

men betaal<strong>de</strong> aan <strong>de</strong>ze bus <strong>in</strong> <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> lij<strong>de</strong>n en kreeg geld uitgekeerd <strong>in</strong> <strong>de</strong> slechte<br />

tij<strong>de</strong>n.<br />

In <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> werd een pog<strong>in</strong>g gedaan om <strong>de</strong> arrnenzorg wettelijk te<br />

regelen. In 1800 werd een arrnenwet aangenomen waar<strong>in</strong> bepaald werd dat <strong>de</strong><br />

arrnenzorg centraal geregeld moest wor<strong>de</strong>n. Er zou<strong>de</strong>n lan<strong>de</strong>lijke magazijnen voor<br />

levensmid<strong>de</strong>len, kled<strong>in</strong>g en brandstof gesticht moeten wor<strong>de</strong>n, evenals werkhuizen en<br />

gestichten, waar<strong>in</strong> aan behoeftigen en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren opvoed<strong>in</strong>g en on<strong>de</strong>rwijs kon wor<strong>de</strong>n<br />

verstrekt. De arrnen moesten nuttige en vlijtige burgers wor<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>ze wet zijn<br />

dui<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> vooruitstreven<strong>de</strong> opvatt<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> patriotten over <strong>de</strong> arrnenzorg te<br />

herkennen. De Jokale armenbesturen en kerkenra<strong>de</strong>n verzetten zich echter tegen <strong>de</strong>ze<br />

wet. Ook <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> stuitten <strong>de</strong> plannen om het armenbestuur te centraliseren op<br />

heftig verzet. Door <strong>de</strong> <strong>in</strong>stabiele politieke situatie en door <strong>de</strong> Jokale tegenstand kon <strong>de</strong><br />

centralisatie niet of nauwelijks doorgevoerd wor<strong>de</strong>n, zodat <strong>in</strong> 1802 <strong>de</strong> armenwet weer<br />

teruggedraaid werd.<br />

Voor vee! wees- en arrnenhuizen <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland was <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> een<br />

moeilijke perio<strong>de</strong>. Vooral tehuizen die voor die <strong>tijd</strong> direct of <strong>in</strong>direct gesteund wer<strong>de</strong>n<br />

door het Oranjehuis, wer<strong>de</strong>n zwaar getroffen. De <strong>in</strong>komsten van <strong>de</strong> wees- en arrnenhuizen<br />

namen door <strong>de</strong> slechte economische situatie sterk af, terwijl het aantal<br />

hulpbehoeven<strong>de</strong>n snel steeg. Ook <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> werd bijna jaarlijks meld<strong>in</strong>g gedaan<br />

van een groot tekort <strong>in</strong> <strong>de</strong> weeskassen. Een an<strong>de</strong>r probleem voor <strong>de</strong> arrnenzorg was <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> tenslotte het feit dat verschillen<strong>de</strong> malen een beroep werd gedaan op <strong>de</strong><br />

weeshuizen om soldaten te leveren. Eerst was dit op vrijwillige basis, maar vanaf<br />

1806 wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> weeshuizen verplicht gesteld jongens vanaf 18 jaar voor het Ieger van<br />

keizer Napoleon te 1everen, omdat zij op kosten van <strong>de</strong> staat wer<strong>de</strong>n opgevoed.<br />

Hierachter zat on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> gedachte dat als <strong>de</strong> jongens als soldaten wer<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gelijfd,<br />

zij door het Ieger gevoed en gekleed wer<strong>de</strong>n. Zodoen<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> weeshuizen<br />

en an<strong>de</strong>re armen<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen enigsz<strong>in</strong>s outlast en kon<strong>de</strong>n zij an<strong>de</strong>re hulpbehoeven<strong>de</strong>n<br />

on<strong>de</strong>rsteunen. Oat was gezien <strong>de</strong> slechte economische situatie ook hard nodig. Maar<br />

<strong>de</strong> belangrijkste drijfveer achter <strong>de</strong>ze maatregel was natuurlijk <strong>de</strong> aanhou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vraag<br />

van het <strong>Franse</strong> Ieger naar soldaten. Naarmate Napoleon meer soldaten nodig had, g<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong> leef<strong>tijd</strong>sgrens van <strong>de</strong>ze jonge soldaten snel omlaag. In 1811 lag <strong>de</strong> leef<strong>tijd</strong> van <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die uit <strong>de</strong> weeshuizen wer<strong>de</strong>n gehaald om het Ieger <strong>in</strong> te gaan, zelfs op 15<br />

jaar.<br />

In 1813, toen Napoleon <strong>de</strong> slag bij Leipzig verloor en <strong>de</strong> <strong>Franse</strong>n uit ons land<br />

wegtrokk:en, bleek dat er we<strong>in</strong>ig tot niets veran<strong>de</strong>rd was op het gebied van <strong>de</strong><br />

armenzorg. De vooruitstreven<strong>de</strong> patriottische opvatt<strong>in</strong>gen hiel<strong>de</strong>n geen stand en <strong>de</strong><br />

armenzorg werd nog lange <strong>tijd</strong> voortgezet als we<strong>in</strong>ig meer dan be<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en<br />

liefdadigheid, net zoals het geval was voor <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong>.<br />

Remco Har<strong>in</strong>g<br />

Friso Wiersum


De <strong>Loosdrecht</strong>se veen<strong>de</strong>rij <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong><br />

Zoals aan <strong>de</strong> vele plassen en aan <strong>de</strong> vele watersporttoeristen te zien is, ligt <strong>Loosdrecht</strong><br />

mid<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het Hollands-Utrechtse veenplassengebied. Vee! van <strong>de</strong>ze plassen zijn het<br />

resultaat van verven<strong>in</strong>gspraktijken. AI s<strong>in</strong>ds <strong>de</strong> tien<strong>de</strong> eeuw werd <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> turf<br />

gewonnen. In <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> was <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij <strong>de</strong> belangrijkste peiler van het<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se economische Ieven. In <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij waren vele uiteenlopen<strong>de</strong> beroepen<br />

te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n, zo waren er bijvoorbeeld arbei<strong>de</strong>rs die het veen uitbagger<strong>de</strong>n en tot<br />

stukken turf sne<strong>de</strong>n, er waren turfdragers, turfschippers en turfton<strong>de</strong>rs. Deze laatsten<br />

hiel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> hoeveelhe<strong>de</strong>n turf bij die verkocht wer<strong>de</strong>n en <strong>in</strong>casseer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> daarop<br />

geheven belast<strong>in</strong>gen (opcenten), die ten goe<strong>de</strong> kwamen aan <strong>de</strong> diaconie. Ook ken<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

veen<strong>de</strong>rij van <strong>Loosdrecht</strong> een aantal veen<strong>de</strong>rs, dit waren on<strong>de</strong>rnemers die op <strong>de</strong><br />

veen<strong>de</strong>rij <strong>de</strong> touwljes <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n had<strong>de</strong>n. Opvallend is dat <strong>de</strong> meeste veenarbei<strong>de</strong>rs <strong>in</strong><br />

Oud-<strong>Loosdrecht</strong> woon<strong>de</strong>n, <strong>in</strong> Nieuw-<strong>Loosdrecht</strong> woon<strong>de</strong>n meer boeren. Maar bet<br />

meren<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> <strong>Loosdrecht</strong>se bevolk<strong>in</strong>g vond <strong>in</strong> <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij een mid<strong>de</strong>l van<br />

bestaan. Dit waren niet aileen mannen, maar ook vrouwen en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.<br />

Vele economische sectoren had<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> te lij<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

oorlogsomstandighe<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> <strong>Franse</strong> politiek. De Loosdrecbtse veen<strong>de</strong>rij maakte<br />

ecbter een relatief goe<strong>de</strong> <strong>tijd</strong> door <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong>. De turf was immers bedoeld voor<br />

<strong>de</strong> b<strong>in</strong>nenlandse markt, waar een aanhou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vraag naar <strong>de</strong>ze brandstof was. Het<br />

grootste <strong>de</strong>e! van <strong>de</strong> turf werd aan Amsterdam en omgev<strong>in</strong>g verkocbt. De turfhan<strong>de</strong>l<br />

was niet afhankelijk van <strong>de</strong> han<strong>de</strong>l met bet buitenland, zodat het met bet overgrote<br />

<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> <strong>Loosdrecht</strong>se bevolk<strong>in</strong>g relatief goed gesteld was <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong><br />

<strong>tijd</strong>. Ondanks het feit dat <strong>de</strong> <strong>Loosdrecht</strong>se bevolk<strong>in</strong>g zoveel economische voor<strong>de</strong>len<br />

had van het turfsteken, waren er ook dui<strong>de</strong>lijke na<strong>de</strong>len. Zo was <strong>de</strong> landvernietig<strong>in</strong>g<br />

tengevolge van het turfsteken een actueel probleem <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong>. Want<br />

waar geveend werd, ontston<strong>de</strong>n plassen, zodat het stuk land niet meer geschikt was<br />

voor agrarische doele<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Er werd ook wei spottend gesproken over rijke ou<strong>de</strong>rs en<br />

anne k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, want <strong>de</strong> veen<strong>de</strong>rij bracht al!een direct ren<strong>de</strong>ment en <strong>in</strong>vesteer<strong>de</strong> niets<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> toekomst. De nationale en gewestelijke overheid probeer<strong>de</strong> <strong>in</strong> te grijpen om door<br />

mid<strong>de</strong>l van wetten en reglementen <strong>de</strong> landvernietig<strong>in</strong>g te voorkomen. Dit lukte echter<br />

lang niet al<strong>tijd</strong>. In <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> behoor<strong>de</strong> <strong>Loosdrecht</strong> nog tot <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie<br />

Holland <strong>in</strong> plaats van tot <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie Utrecht. Aan het e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw<br />

was <strong>in</strong> <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie Utrecht een verbod op <strong>de</strong> uitvoer van turf van kracbt. Dit had<br />

voor <strong>de</strong> <strong>Loosdrecht</strong>se veen<strong>de</strong>rs tot gevolg dat zij meer vraag kregen en zo extra<br />

<strong>in</strong>komsten kon<strong>de</strong>n verdienen. Het Utrecbtse verbod leid<strong>de</strong> er op <strong>de</strong>ze manier juist toe<br />

dat <strong>de</strong> verven<strong>in</strong>g van <strong>Loosdrecht</strong> <strong>in</strong> hoog tempo doorg<strong>in</strong>g. Blijkbaar woog bet<br />

onmid<strong>de</strong>llijke belang (<strong>de</strong> <strong>in</strong>komsten) voor <strong>de</strong> <strong>Loosdrecht</strong>ers zwaar<strong>de</strong>r dan <strong>de</strong> na<strong>de</strong>len<br />

op langere terrnijn.<br />

Peruke van <strong>de</strong>r Plas


Dienstplicht <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland & <strong>Loosdrecht</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong><br />

In het voorafgaan<strong>de</strong> is dui<strong>de</strong>lijk gewor<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> <strong>in</strong>lijv<strong>in</strong>g van Ne<strong>de</strong>rland als prov<strong>in</strong>cie<br />

van Frankrijk en <strong>de</strong> hierbij horen<strong>de</strong> veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> bestuursvorrn<strong>in</strong>g, niet<br />

vee! <strong>in</strong>vloed had<strong>de</strong>n op het qagelijkse Ieven <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong>. Ook naamsveran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cie of <strong>de</strong>partement (van Holland naar Amstelland naar Zui<strong>de</strong>rzee) zijn aileen<br />

op papier waar te nemen en zullen nauwelijks bekend zijn geweest on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

bevolk<strong>in</strong>g. Meer beroer<strong>in</strong>g werd veroorzaakt door <strong>de</strong> <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> dienstplicht,<br />

omdat dit <strong>de</strong> gemeenschap recht <strong>in</strong> het hart trof. Het rekruteren van soldaten werd ook<br />

wei conscriptie genoemd. De <strong>Franse</strong> wet op <strong>de</strong> conscriptie stam<strong>de</strong> a! uit 1798 en is<br />

gebaseerd op het pr<strong>in</strong>cipe dat ie<strong>de</strong>re burger dienstplichtig werd wanneer er gevaar<br />

dreig<strong>de</strong> voor hetland. En <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs waren vanaf 1810 <strong>Franse</strong> burgers, omdat<br />

Ne<strong>de</strong>rland als prov<strong>in</strong>cie was <strong>in</strong>gelijfd. De conscriptie moest <strong>de</strong> leemte vullen tussen<br />

het aantal vrijwilligers en het aantal benodig<strong>de</strong> soldaten. Voor <strong>de</strong> conscriptie was een<br />

goe<strong>de</strong> burgerlijke stand noodzakelijk, die ook door Napoleon werd <strong>in</strong>gevoerd. Aile<br />

mannelijke burgers van tw<strong>in</strong>tig tot vijfentw<strong>in</strong>tig jaar wer<strong>de</strong>n naar leef<strong>tijd</strong> <strong>in</strong>ge<strong>de</strong>eld <strong>in</strong><br />

vijf klassen. Bij oproep<strong>in</strong>g van dienstplichtigen werd begonnen bij <strong>de</strong> jongste uit <strong>de</strong><br />

jongste klasse. Door mid<strong>de</strong>l van een bekendmak<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> naam van <strong>de</strong> oudste <strong>de</strong>r<br />

opgeroepenen wist ie<strong>de</strong>reen of hij bij <strong>de</strong> soldaten hoor<strong>de</strong>. Door mid<strong>de</strong>l van een lot<strong>in</strong>g<br />

werd bepaald wie er werkelijk <strong>in</strong> het Ieger g<strong>in</strong>g en wie er reserve was. De rijken<br />

kon<strong>de</strong>n, als ze <strong>in</strong>geloot waren, voor vee! geld iemand <strong>in</strong>huren die <strong>in</strong> hun plaats <strong>in</strong><br />

dienst g<strong>in</strong>g, een zogenaam<strong>de</strong> remp!ayant.<br />

Ook van <strong>Loosdrecht</strong> werd een bijdrage geeist <strong>in</strong> <strong>de</strong> lever<strong>in</strong>g van dienstplichtigen.<br />

Voor <strong>de</strong>ze <strong>tijd</strong> werd <strong>de</strong> gemeente a! gevraagd een bijdrage te leveren aan het <strong>Franse</strong><br />

Ieger, maar dat was op vrijwillige basis. Aileen het weeshuis was a! vanaf 1806<br />

verplicht jongens te leveren die als soldaat kon<strong>de</strong>n dienen. Nadat Ne<strong>de</strong>rland <strong>in</strong> 1810<br />

werd <strong>in</strong>gelijfd bij Frankrijk, bestookte <strong>de</strong> prefect van het <strong>de</strong>partement du Zui<strong>de</strong>rzee,<br />

<strong>de</strong> gemeente <strong>Loosdrecht</strong> met allerhan<strong>de</strong> regel<strong>in</strong>gen over <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

dienstplicht. Aile jongens die <strong>in</strong> 1790, 1791, 1792 of 1793 geboren waren, wer<strong>de</strong>n<br />

opgenomen <strong>in</strong> <strong>de</strong> dienstplichtlijsten van <strong>de</strong> jaren 1810 tot 1813. In <strong>Loosdrecht</strong> ston<strong>de</strong>n<br />

op <strong>de</strong> dienstplichtlijsten 66 jongemannen. Van ie<strong>de</strong>re dienstplichtige wer<strong>de</strong>n vele<br />

gegevens genoteerd. Dit waren <strong>de</strong> gebruikelijke persoonsgegevens, maar ook <strong>de</strong><br />

namen van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs, hun beroep, of <strong>de</strong> dienstplichtige uit- of lhuiswonend was, of hij<br />

bij het opstellen van <strong>de</strong> lijst zelf aanwezig was of vertegenwoordigd werd door een<br />

familielid en of hij speciale kenmerken had waardoor hij wellicht afgekeurd kon<br />

wor<strong>de</strong>n. Omdat het Ieger voor Napoleon erg belangrijk was, werd <strong>de</strong> adm<strong>in</strong>istratie en<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> conscriptie tot <strong>in</strong> <strong>de</strong>tail geregeld door <strong>de</strong> <strong>Franse</strong>n.<br />

De H ollandse <strong>de</strong>partementen hebben <strong>in</strong> totaal 17.323 man afgeleverd voor <strong>de</strong><br />

<strong>Franse</strong> krijgsdienst. Degenen die niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> zeedienst terecht kwamen, dien<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het<br />

landleger en vochten <strong>in</strong> <strong>de</strong> veldtocht van tegen Rusland. Hiervoor wer<strong>de</strong>n maar liefst<br />

15.000 soldaten opgeroepen, waarna grootschalige protesten en volksoproeren<br />

plaatsvon<strong>de</strong>n, zeker toen men hoor<strong>de</strong> hoe slecht <strong>de</strong> tocht verliep. Van <strong>de</strong> 15.000<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse dienstplichtigen overleef<strong>de</strong>n slechts 1.000 man <strong>de</strong> barre veldtocht <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

Russische w<strong>in</strong>ter van 1812. De Ne<strong>de</strong>rlandse soldaten hebben hun verplichte taak dus<br />

tegen zeer hoge prijs uitgevoerd.<br />

Arjan <strong>de</strong> Jongh


Het on<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong><br />

De <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> bracht vele veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen met zich mee, zoals <strong>de</strong> <strong>in</strong>troductie<br />

van <strong>de</strong> burgerlijke stand, het mo<strong>de</strong>rne muntstelsel, en het metrieke stelsel. Ook b<strong>in</strong>nen<br />

het staatsbestel, het strafrecht en het on<strong>de</strong>rwijs wer<strong>de</strong>n <strong>in</strong>grijpen<strong>de</strong> veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong>gevoerd. Voor het on<strong>de</strong>rwijs waren <strong>de</strong>ze veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen van blijven<strong>de</strong> aard. V66r<br />

1795 stond het on<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> het teken van het geloof, het was een kerkelijke<br />

aangelegenheid waar <strong>de</strong> overheid zich niet mee dien<strong>de</strong> te bemoeien. Deze opvatt<strong>in</strong>g<br />

werd <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> niet Ianger <strong>in</strong> stand gehou<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> scheid<strong>in</strong>g van kerk en<br />

staat werd doorgevoerd. In 1798 werd een m<strong>in</strong>isterie van on<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> het Ieven<br />

geroepen, on<strong>de</strong>r Ieid<strong>in</strong>g van een 'Agent van Nationale Opvoed<strong>in</strong>g'. Deze kreeg <strong>de</strong><br />

opdracht een lan<strong>de</strong>lijke on<strong>de</strong>rwijswet te vervaardigen. Deze wet werd pas <strong>in</strong> 1806<br />

<strong>in</strong>gevoerd. Zowel <strong>de</strong> materiele als <strong>de</strong> <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijke kant van het on<strong>de</strong>rwijs dien<strong>de</strong><br />

aangepakt te wor<strong>de</strong>n. Het on<strong>de</strong>rwijs moest niet Ianger een <strong>in</strong>strument zijn van <strong>de</strong> kerk,<br />

maar van <strong>de</strong> maatschappij. De algemene christelijke normen en waar<strong>de</strong>n bleven echter<br />

wei <strong>in</strong> het on<strong>de</strong>rwijs van kracht. In <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijshervorm<strong>in</strong>gen waren <strong>de</strong> patriottische<br />

opvatt<strong>in</strong>gen dui<strong>de</strong>lijk terug te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Het on<strong>de</strong>rwijs moest alle !e<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r maatschappij<br />

on<strong>de</strong>rwijzen en opvoe<strong>de</strong>n tot vlijtige burgers. De vernieuw<strong>in</strong>gen stuitten echter zowel<br />

bij schoolmeesters als bij <strong>de</strong> gereformeer<strong>de</strong> gemeenten op tegenstand.<br />

Het on<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> stond s<strong>in</strong>ds <strong>de</strong> Tachtigjarige Oorlog on<strong>de</strong>r Ieid<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> gereformeer<strong>de</strong> kerk, zoals al het on<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> <strong>de</strong> Republiek. De kerkenraad en <strong>de</strong><br />

predikanten ston<strong>de</strong>n aan het hoofd van <strong>de</strong> scholen. Ook behoor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> schoolgebouwen<br />

toe aan <strong>de</strong> kerk. In <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> <strong>Loosdrecht</strong>en waren <strong>in</strong> <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw vier<br />

scholen: twee basisscholen, een kleuterschool en een school voor avondon<strong>de</strong>rwijs. Het<br />

schoolmeesters-ambt was een zeer divers beroep. In Nieuw <strong>Loosdrecht</strong> was <strong>de</strong> schoolmeester<br />

ook koster, voorzanger, voorlezer en gravenmaker. In Oud <strong>Loosdrecht</strong> was<br />

hij 'slechts' koster en doodgraver. Ook vervul<strong>de</strong>n <strong>de</strong> schoolmeesters vee!<br />

adm<strong>in</strong>istratieve taken, omdat zij <strong>de</strong> geletter<strong>de</strong>n van het dorp waren.<br />

Met <strong>de</strong> omwentel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> Republiek werd ook <strong>in</strong> 1795 <strong>in</strong> <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> <strong>Loosdrecht</strong>en<br />

een revolutionair gemeentebestuur <strong>in</strong>gesteld, <strong>de</strong> municipaliteit. De komst hiervan had<br />

gevolgen voor het plaatselijke on<strong>de</strong>rwijs. De kerk verloor zijn grote <strong>in</strong>vloed op <strong>de</strong><br />

scholen. De schoolmeesters moesten, net als alle ambtenaren, een veror<strong>de</strong>n<strong>in</strong>g<br />

on<strong>de</strong>rtekenen waar<strong>in</strong> zij trouw beloof<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> nieuwe patriottische reger<strong>in</strong>g. De<br />

<strong>Loosdrecht</strong>se schoolmeesters van <strong>de</strong>r Swan en <strong>de</strong> Ruyter had<strong>de</strong>n hier grote moeite<br />

mee, daar zij ook on<strong>de</strong>r meer als koster <strong>in</strong> dienst ston<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> kerk en alleen aan <strong>de</strong><br />

kerk trouw wil<strong>de</strong>n zweren. Uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk besloten zij toch tot on<strong>de</strong>rteken<strong>in</strong>g over te<br />

gaan.<br />

Een an<strong>de</strong>re belangrijke veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het on<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> was<br />

<strong>de</strong> aanstell<strong>in</strong>g van schoolopzieners. Dit gebeur<strong>de</strong> vanaf 1801 . Zij bezochten <strong>de</strong><br />

scholen halfjaarlijks en hiel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> vor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> gaten,<br />

controleer<strong>de</strong>n of het schoolgebouw <strong>in</strong> goe<strong>de</strong> staat was, of <strong>de</strong> docenten wei klassikaal<br />

Jesgaven en exam<strong>in</strong>eer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijzers. Zowel <strong>in</strong> Oud als <strong>in</strong> Nieuw <strong>Loosdrecht</strong><br />

werd <strong>de</strong> kwaliteit van het on<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste jaren van bezoek laag bevon<strong>de</strong>n, <strong>de</strong><br />

scholen wer<strong>de</strong>n beoor<strong>de</strong>eld met <strong>de</strong> kwalificatie LG, laagste rang. Hierbij dient wei<br />

opgemerkt te wor<strong>de</strong>n dat maar we<strong>in</strong>ig scholen <strong>de</strong> kwalificatie mid<strong>de</strong>lste of hoogste<br />

rang toegekend kregen. De kwaliteit van het on<strong>de</strong>rwijs g<strong>in</strong>g echter snel vooruit <strong>in</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong>, volgens het verslag van <strong>de</strong> opziener uit 1810 wer<strong>de</strong>n betere boeken en<br />

een meer klassikale ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g gebruikt. Via <strong>de</strong> schoolopzieners had <strong>de</strong> overheid


<strong>in</strong>vloed op <strong>de</strong> kwaliteit van het on<strong>de</strong>rwijs. Dat dit een gunstige <strong>in</strong>vloed op het niveau<br />

van het on<strong>de</strong>rwijs had, is wei dui<strong>de</strong>lijk te zien <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong>, waar het niveau van het<br />

on<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> <strong>de</strong> negentien<strong>de</strong> eeuw met sprongen vooruit g<strong>in</strong>g.<br />

Gijs van <strong>de</strong>r L<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

~<br />

J'q~1<br />

·• "'<br />

II • '<br />

~~<br />

/ /~;/ .·; ~' ~ -,)~<br />

'·/ ' ') ...<br />

y ·. i/ ·:~: -; .·.<br />

lr~) -:: : ~-~ :s/:~- ~ ~<br />

.--. ""~~i\ l ~._v /<br />

~,. :-:-., :, , . fj$·~:~


Kcrkclijkc ontwikkcl<strong>in</strong>gcn <strong>in</strong> Loosdrccht <strong>in</strong> <strong>de</strong> Dataafs-Fransc <strong>tijd</strong><br />

AI ver voor <strong>de</strong> Reformatie bestond <strong>de</strong> ambachtheerlijkheid <strong>Loosdrecht</strong> uit twee<br />

parochies, later gemeenten: Oud en Nieuw <strong>Loosdrecht</strong>. Lang gele<strong>de</strong>n was er nog wei<br />

sprake van een parochie, waarvan <strong>de</strong> kerk <strong>in</strong> bet huidige Oud-<strong>Loosdrecht</strong> stond. Rond<br />

1400 werd echter <strong>de</strong> kapel <strong>in</strong> het gehucht Ter Sype verheven tot kerk, omdat <strong>de</strong><br />

bewoners (zeker 's w<strong>in</strong>ters) <strong>de</strong> tocht naar <strong>de</strong> kerk <strong>in</strong> Oud-<strong>Loosdrecht</strong> nieet meer op<br />

kon<strong>de</strong>n brengen. De kapel werd <strong>de</strong> Nieuwkerk of <strong>de</strong> Sypekerk genoemd en <strong>de</strong><br />

oorspronkelijke kerk <strong>de</strong> Oukerk. Zodoen<strong>de</strong> ontston<strong>de</strong>n <strong>de</strong> namen Oud- & Nieuw­<br />

<strong>Loosdrecht</strong>. Aan bet e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw schomrnel<strong>de</strong> het lidmatenaantal van<br />

<strong>de</strong> kerk <strong>in</strong> Oud <strong>Loosdrecht</strong> rond <strong>de</strong> 400 en <strong>in</strong> Nieuw <strong>Loosdrecht</strong> rond <strong>de</strong> 200. De<br />

gemeenten waren echter groter, want er waren m<strong>in</strong>stens zoveel doople<strong>de</strong>n.<br />

De kerkenra<strong>de</strong>n beston<strong>de</strong>n behalve <strong>de</strong> predikant uit twee ou<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>gen en twee<br />

diakenen. De ambachtsheer of -vrouw benoem<strong>de</strong> <strong>de</strong> predikant, <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>gen en <strong>de</strong><br />

diakenen wer<strong>de</strong>n voor een perio<strong>de</strong> van twee jaar gekozen. Predikant van Oud<br />

<strong>Loosdrecht</strong> was van 1753 tot 1781 <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> ds. Joannes <strong>de</strong> Mol, die <strong>de</strong><br />

<strong>Loosdrecht</strong>se porsele<strong>in</strong>fabriek oprichtte, waarvan <strong>in</strong> Kasteel-Museum Sypesteyn een<br />

groat aantal objecten <strong>in</strong> haar collectie heeft. Hij werd opgevolgd door ds. Huibert van<br />

<strong>de</strong>n Bijllaardt, die predikant was tot 1805. In Nieuw <strong>Loosdrecht</strong> was van 1782 tot<br />

1791 ds . Wolf Fre<strong>de</strong>ricus Submacher predikant. Hij werd van 1791 tot 1802 gevolgd<br />

door ds . Re<strong>in</strong>ier Swier<strong>in</strong>k predikant; na hem kwam Hendrik Johannes Schregardus.<br />

On<strong>de</strong>r <strong>in</strong>vloed van <strong>de</strong> (<strong>Franse</strong>) revolutionaire beg<strong>in</strong>selen groei<strong>de</strong> <strong>in</strong> ons land <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> het <strong>in</strong>zicht dat kerk en staat geschei<strong>de</strong>n dien<strong>de</strong>n te zijn. In 1798<br />

werd dit pr<strong>in</strong>cipe doorgevoerd. Voor vele gemeenten, waaron<strong>de</strong>r ook <strong>Loosdrecht</strong>, had<br />

dit grote gevolgen. Ten eerste zou <strong>de</strong> predikant, die tot dan toe vrijwel overal door <strong>de</strong><br />

staat werd betaald, geen traktement meer van <strong>de</strong> staat ontvangen. Dat beteken<strong>de</strong> dat<br />

<strong>de</strong> gemeenten <strong>in</strong> <strong>de</strong> toekomst zelf hun predikant zou<strong>de</strong>n moeten on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n, wat<br />

voor kle<strong>in</strong>ere gemeenten een groat probleem zou kunnen zijn. Ten twee<strong>de</strong> sprak het<br />

niet vanzelf meer dat <strong>de</strong> kerkgebouwen door <strong>de</strong> hervorm<strong>de</strong>n gebruikt wer<strong>de</strong>n. De<br />

grootste kerk zou naar het grootste kerkelijke genootschap gaan. In <strong>Loosdrecht</strong> waren<br />

echter geen an<strong>de</strong>re kerkgenootschappen, <strong>de</strong> kerken bleven dus bestemd voor <strong>de</strong><br />

hervorm<strong>de</strong> gemeente. Aileen moest <strong>de</strong> kerk nu zelf het on<strong>de</strong>rhoud bekostigen, terwijl<br />

dit voorheen door <strong>de</strong> plaatselijke overhe<strong>de</strong>n werd gedaan. Ook mochten er geen<br />

jaarlijkse bid- en ge<strong>de</strong>nkdagen meer uitgeschreven wor<strong>de</strong>n, en huwelijken waren<br />

voortaan aileen geldig als zij voor <strong>de</strong> ·burgerlijke overheid gesloten waren.<br />

Ver<strong>de</strong>r wil<strong>de</strong> <strong>de</strong> overheid, zoals eer<strong>de</strong>r beschreven is, <strong>de</strong> armenzorg naar zich toe<br />

trekken. De diaconie <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> verzette zich hier met hand en tand tegen; niet<br />

aileen zou zo hun functie overbodig wor<strong>de</strong>n, ook <strong>de</strong> kerkelijke gel<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> armen<br />

zou<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> burgerlijke overheid overgeheveld moeten wor<strong>de</strong>n. Ook over <strong>de</strong><br />

kerkmeesters, die <strong>de</strong> kerkgebouwen beheer<strong>de</strong>n, ontstond een conflict tussen<br />

kerkenra<strong>de</strong>n en municipaliteit, het dorpsbestuur dat door <strong>de</strong> <strong>Franse</strong>n was <strong>in</strong>gesteld.<br />

Tot 1798 wer<strong>de</strong>n zij benoemd door <strong>de</strong> municipaliteit. Deze wil<strong>de</strong> hier na 1798 mee<br />

doorgaan, wat op verzet van <strong>de</strong> kerkenraad stuitte, kerk en staat hoor<strong>de</strong>n imrners<br />

geschei<strong>de</strong>n te zijn. De spann<strong>in</strong>gen liepen <strong>in</strong> <strong>Loosdrecht</strong> zo hoog op, dat er zelfs<br />

brieven naar <strong>de</strong> Nationale Verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g wer<strong>de</strong>n gestuurd, met klachten over <strong>de</strong><br />

kerkenraad en over <strong>de</strong> predikant van Oud <strong>Loosdrecht</strong>, ds. van Bijllaardt. B<strong>in</strong>nen <strong>de</strong><br />

gemeente van Oud <strong>Loosdrecht</strong> ontstond een twee<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. De municipaliteit en ds. van


Bijllaardt sLOn<strong>de</strong>n rechl tegenover elkaar. Waarschijnlijk is dit Lerug te voeren op <strong>de</strong><br />

tegenstell<strong>in</strong>g patriottisch (<strong>de</strong> municipaliteit) en Oranjegez<strong>in</strong>d (<strong>de</strong> predikant).<br />

In 1801 werd een nieuwe staatsregel<strong>in</strong>g aangenomen, die een aanmerkelijk betere<br />

situatie voor <strong>de</strong> kerk schiep. Een grool aantal van <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen wer<strong>de</strong>n<br />

teruggedraaid. Feitelijk werd <strong>de</strong> band tussen kerken en staat hersteld. Kon<strong>in</strong>g<br />

Lo<strong>de</strong>wijk Napoleon nam tij<strong>de</strong>ns zijn regeerperio<strong>de</strong> van 1806 tot 1810 hel besluit om<br />

<strong>de</strong> hervorm<strong>de</strong> predikanten we<strong>de</strong>rom uit <strong>de</strong> schatkist van <strong>de</strong> staat te betalen, zolang <strong>de</strong><br />

schtkist het toeliet. Ook ken<strong>de</strong> hij predikanten van an<strong>de</strong>re kerkgenootschappen dat<br />

recht toe. Daarmee kon <strong>de</strong> rust <strong>in</strong> <strong>de</strong> gemeenten we<strong>de</strong>rkeren.<br />

Coen van Alphen


Deze fol<strong>de</strong>r l10ort bij <strong>de</strong> tentoonstell<strong>in</strong>g En nu die kale <strong>Franse</strong>n ..... De prov<strong>in</strong>cie<br />

Utrecht <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> 1795-1813, die van I maart tot en met 13 april 1997<br />

<strong>in</strong> Kasteel-Museum Sypesteyn te zien is.<br />

Voor <strong>de</strong>ze tentoonstell<strong>in</strong>g is door een aantal stu<strong>de</strong>nten Geschie<strong>de</strong>nis van <strong>de</strong><br />

Universiteit Utrecht on<strong>de</strong>rzoek gedaan naar <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis van <strong>Loosdrecht</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Bataafs</strong>-<strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong>:<br />

Coen van Alphen<br />

Adriaan Gaastra<br />

Remco Har<strong>in</strong>g<br />

Arjan <strong>de</strong> Jongh<br />

Gijs van <strong>de</strong>r L<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

Fernke van <strong>de</strong>r Plas<br />

Koen Stuve<br />

Patrick van Vegchel<br />

Jean<strong>in</strong>e <strong>de</strong> Vos<br />

Friso Wiersum<br />

On<strong>de</strong>r Ieid<strong>in</strong>g van dhr. van <strong>de</strong> Klashorst<br />

Samenstell<strong>in</strong>g fol<strong>de</strong>r & <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g: Mart<strong>in</strong>e Eerelman

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!