10.03.2017 Views

Binnendijks 2017 09-10

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>10</strong> BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong><br />

Arie Commandeur, Lida Fabriek en Co de Wildt, fractie CDA Beemster.<br />

“Waar de linkse partijen elkaar als vanouds de tent uitvechten en<br />

terwijl op uiterst rechts het onfatsoen regeert, is de CDA een<br />

betrouwbaar baken als een echte VOLKSPARTIJ in het midden.”<br />

ZORGEN VOOR ELKAAR<br />

Een groot deel van de ouderen is in de<br />

afgelopen periode onevenredig getroffen<br />

door het beleid van dit kabinet.<br />

De afgelopen jaren is de solidariteit<br />

met onze ouderen onder druk komen<br />

te staan. Zij profiteren het minst nu de<br />

economie langzaam aantrekt.<br />

Wij voelen het als onze plicht om deze<br />

groep ouderen stevig te compenseren<br />

voor de opgelopen achterstand. Wij<br />

willen de solidariteit tussen generaties<br />

bewaren. Mona Keijzer: ‘Het gaat<br />

beter met Nederland, maar ouderen<br />

profiteren daar niet van. Dat blijven we<br />

onrechtvaardig vinden en dus doen we<br />

daar wat aan, op de punten waar het nu<br />

het meest pijn doet voor ouderen.´<br />

Daarom gaat het CDA de AOW-uitkering<br />

verhogen. Dit betekent dat een doorsnee<br />

AOW’er er zo’n 150 euro per jaar<br />

op vooruit gaat. Ook kiest het CDA<br />

ervoor om de ouderenkorting te verhogen<br />

voor lagere en middeninkomens.<br />

De hogere ouderenkorting betekent<br />

€116 euro per jaar voor inkomens t/m<br />

€36.000.<br />

Mona Keijzer: ´Verder gaan wij ouderen<br />

in hun zorgkosten tegemoet komen.<br />

Het eigen risico, dat veel ouderen vaak<br />

helemaal opmaken, daalt van 385 naar<br />

280 euro. Een verschil van <strong>10</strong>5 euro.<br />

Daarnaast wordt <strong>10</strong>0 miljoen euro<br />

uitgetrokken om de eigen bijdragen<br />

voor onder meer huishoudelijke hulp te<br />

verlagen. Zo komen wij ouderen op al<br />

die knelpunten flink tegemoet.’<br />

Ouderen hebben recht op liefdevolle en<br />

waardevolle zorg. Goede ouderenzorg<br />

is voor ons een kwestie van beschaving.<br />

Wij willen dat er voor ouderen voldoende<br />

aandacht en tijd is. Dat geldt voor<br />

de zorg en de hulp die ze nodig hebben,<br />

maar ook voor aandacht en gesprekken<br />

rond levensvragen en zingeving en het<br />

naderende levenseinde.<br />

Bij goede ouderenzorg gaat het erom<br />

de kwaliteit van leven van ouderen die<br />

zorg nodig hebben zo hoog mogelijk<br />

te houden. Vaak vindt die zorg thuis<br />

plaats. Voor familie en mantelzorgers<br />

is dat vaak een lange, intensieve periode.<br />

Omdat mensen langer thuis blijven<br />

wonen zien we dat ook de zorg in<br />

verpleeghuizen intensiever en zwaarder<br />

is geworden.<br />

Aagje Zeeman:<br />

Daarom kiezen<br />

wij voor meer<br />

investeringen in<br />

de kwaliteit van<br />

de medewerkers<br />

en meer handen<br />

aan het bed in de<br />

verpleeghuiszorg.<br />

Onze kwetsbaarste ouderen verdienen<br />

de beste zorg. Meer ondersteuning voor<br />

mantelzorgers en voldoende hulp in de<br />

huishouding voor onze ouderen, maar<br />

vooral omzien naar elkaar, waarbij ingezet<br />

wordt op bestrijding van eenzaamheid<br />

en aandacht is voor zingeving.<br />

KIES OP 15 MAART VOOR<br />

MONA KEIJZER OF<br />

VOOR AAGJE ZEEMAN!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!