13.03.2017 Views

Prognose ZZP-standpunten Kamer 2017 -2021

Hoe ziet de ZZP-agenda er uit volgens de prognoses? Welke partijen gaan het verschil maken?

Hoe ziet de ZZP-agenda er uit volgens de prognoses? Welke partijen gaan het verschil maken?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Prognose standpunten Tweede Kamer 2017 - 2021

Projectie Peilingwijzer 12 maart


Inhoud

Hoe denkt de nieuwe Tweede Kamer over ZZP’ers?

Op basis van de stellingname van partijen in het ZZP-Kieskompas én de meest recente

zetelverdeling volgens de Peilingwijzer (12 maart) berekende ZZPkiest.nu de

stemverhoudingen in de “nieuwe” Kamer over de positie van de ZZP’er.

Op welke onderwerpen komt dit overeen met de mening van al die ZZP’ers die het ZZP-

Kieskompas hebben ingevuld?

Verantwoording

Voor partijen die hebben deelgenomen aan het ZZP-Kieskompas is de stellingname in dit kompas gehanteerd. Voor overige

partijen is de mening “neutraal/onbekend” genomen, tenzij uit de bij ZZPkiest bekende informatie expliciet anders bleek.

De keuze van deelnemende partijen heeft onafhankelijk door Kieskompas BV plaatsgevonden. PvdD, 50Plus en PVV hebben

wel aan ‘het’ algemene Kieskompas deelgenomen, doch helaas zélf afgezien van deelname aan het ZZP-Kieskompas.


De ZZP’er wil eigen verantwoordelijkheid

voor pensioen, verzekeringen en scholing.

Verplichte arrangementen voor

Arbeidsongeschiktheid, Pensioenen en Scholing?

ZZP'er Kamer* Positie partijen*

Voor Tegen Voor Tegen ??? VOOR TEGEN ???

ZZP’ers zijn zelf verantwoordelijk voor het

regelen van een verzekering voor

arbeidsongeschiktheid.

ZZP’ers moeten alleen belastingvoordeel

(zelfstandigenaftrek) behouden wanneer zij

zowel hun pensioen als

arbeidsongeschiktheidsverzekering voldoende

hebben geregeld.

ZZP’ers moeten verplicht sparen voor een

aanvullend pensioen.

ZZP’ers moeten verplicht meedoen aan een

collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Er moet een nationaal scholingsfonds komen

waar alle ZZP’ers verplicht aan moeten bijdragen.

79% 12% 47% 36% 17%

21% 68% 23% 56% 21%

19% 65% 31% 51% 17%

22% 63% 36% 47% 17%

4% 86% 19% 60% 21%

D66 SGP SP

VNL VVD FvD

PvdD

CDA CU

DENK GL

PvdA

CDA SP CU D66

DENK GL

PvdA SGP

VNL VVD

FvD

CDA PvdA SP CU D66

DENK GL

SGP VNL

VVD FvD

PvdD

CDA CU

DENK GL

PvdA

GL PvdA

D66 SGP SP

VNL VVD

FvD PvdD

CDA CU D66

DENK SGP

SP VNL VVD

PVV 50Plus

PVV 50Plus

PvdD

PVV 50Plus

PVV 50Plus

PVV 50Plus

FvD PvdD


De ZZP’er wil de keuze voor ondernemerschap éénmalig

verantwoorden – en is aanspreekbaar op zijn vakmanschap

Welke voorwaarden moet de overheid stellen

aan zelfstandig ondernemerschap?

ZZP'ers hoeven maar één keer aan te tonen

bewust ondernemer te zijn en hoeft daarna niet

per opdracht hierop gecontroleerd te worden.

Voor de vaste kerntaken van een bedrijf mogen

geen ZZP'ers worden ingezet.

Om de kwaliteit van ZZP'ers te garanderen mag

de overheid minimale eisen stellen aan het

vakmanschap, bijvoorbeeld door naar diploma's

te vragen.

Voordat iemand als ZZP’er aan de slag gaat moet

hij of zij bij de belastingdienst aantonen dat er

geen sprake is van een verkapt dienstverband

(DBA).

In sectoren waarin veel mensen gedwongen

worden om als zelfstandige aan de slag te gaan,

moet zelfstandig ondernemerschap aan banden

worden gelegd.

ZZP'er Kamer* Positie partijen*

Voor Tegen Voor Tegen ??? VOOR TEGEN ???

D66 DENK GL

CU PvdA

87% 6% 44% 26% 30% VNL VVD CDA SGP SP PVV 50Plus

PvdD

FvD

17% 74% 23% 56% 21% CU PvdA SP

58% 30% 5% 55% 40% CU DENK

49% 36% 49% 30% 21%

44% 32% 43% 32% 25%

DENK GL

PvdA SGP SP

VVD

CDA DENK GL

PvdA SP

CDA D66

DENK GL

SGP VNL

VVD

CDA D66 GL

SGP VVD

CDA CU D66

VNL

D66 SGP

VNL VVD

PVV 50Plus

FvD PvdD

PvdA SP VNL

PVV 50Plus

FvD PvdD

PVV 50Plus

FvD PvdD

CU PVV

50Plus FvD

PvdD


De ZZP’er wil gelijke kansen bij aanbestedingen en een

gezamenlijke vuist in kwetsbare sectoren.

Welke bescherming moet de overheid bieden

aan zelfstandig ondernemers?

ZZP'er Kamer* Positie partijen*

Voor Tegen Voor Tegen ??? VOOR TEGEN ???

Bij aanbestedingen door overheden moeten zij

worden verplicht ZZP'ers een gelijke kans te

geven om mee te dingen naar opdrachten.

86% 7% 71% 0% 29%

CDA CU D66

DENK GL SGP

SP VNL VVD

PvdA PVV

50Plus FvD

PvdD

In kwetsbare sectoren moeten ZZP'ers de

gelegenheid hebben om collectief over hun tarief

te onderhandelen.

Het wettelijk minimumloon moet ook voor

zzp'ers gelden in de vorm van een minimum

uurtarief.

De overheid moet een bodeminkomen

garanderen voor ZZP’ers die onder het

bijstandsniveau zitten.

55% 21% 50% 13% 38%

CU D66

DENK GL

PvdA SGP SP

VNL

48% 41% 9% 59% 32% DENK PvdA

46% 43% 43% 30% 28%

CDA DENK GL

PvdA SP

CDA

CDA CU D66

GL SGP VNL

VVD

D66 VNL

VVD

VVD PVV

50Plus FvD

PvdD

SP PVV

50Plus FvD

PvdD

CU SGP PVV

50Plus FvD

PvdD


De ZZP’er wil ondersteund worden in het zélf opbouwen van

een buffer – en economisch ondersteund door een laag BTWtarief.

Welke fiscale maatregelen moet de overheid

nemen?

Geld dat ZZP’ers sparen als buffer voor later

moet vrijgesteld worden van belastingen (bruto

sparen).

De BTW voor diensten die nu in het lage tarief

van 6% zitten, zoals kappers en fietsenmakers,

moet niet verhoogd worden.

Om ondernemerschap te stimuleren moet de

vennootschapsbelasting omlaag.

ZZP'er Kamer* Positie partijen*

Voor Tegen Voor Tegen ??? VOOR TEGEN ???

CU D66

VVD PVV

DENK GL

91% 4% 50% 13% 38%

CDA 50Plus FvD

PvdA SGP SP

PvdD

VNL

68% 15% 74% 4% 22%

50% 19% 47% 32% 21%

CDA D66

DENK GL

PvdA SGP SP

VVD

CDA CU SGP

SP VNL VVD

CU

D66 DENK

GL PvdA

VNL PVV

50Plus FvD

PvdD

PVV 50Plus

FvD PvdD

Het minimum aantal uren voor de

zelfstandigenaftrek (het urencriterium) moet

vervangen worden door een minimum winst.

33% 46% 22% 48% 31%

GL PvdA

PvdD

CDA CU

DENK SGP

SP VNL VVD

D66 PVV

50Plus FvD


De ZZP’er streeft naar eigen succes als ondernemer – en is

daarmee niet in concurrentie met de werknemer.

Welke maatregelen moet de overheid nemen om

oneigenlijke concurrentie te voorkomen?

Om de competitie tussen werknemers en ZZP’ers

gelijker te maken moeten werkgevers een

loonkostensubsidie krijgen.

Om de competitie tussen werknemers en ZZP’ers

gelijker te maken zullen werknemers iets van hun

zekerheid moeten inleveren.

ZZP'er Kamer* Positie partijen*

Voor Tegen Voor Tegen ??? VOOR TEGEN ???

CDA PvdA DENK PVV

17% 57% 27% 51% 22% CU D66 GL SGP SP VNL 50Plus FvD

VVD PvdD

28% 52% 11% 68% 21%

PvdA SGP

FvD

CDA CU D66

DENK GL SP

VVD

VNL PVV

50Plus PvdD

Het moet makkelijker worden om werknemers te

ontslaan, zodat het aantrekkelijker is om mensen

in een dienstverband aan te nemen.

45% 35% 33% 34% 34%

D66 SGP VVD

FvD

CU DENK GL

PvdA SP

CDA VNL

PVV 50Plus

PvdD

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!