15.03.2017 Views

Verslag commissie Vecht en Plassengebied 1952-1955

Verslag over de jaren 1952-1955 van de Stichting Commissie voor de Vecht en het oostelijk en westelijk plassengebied

Verslag over de jaren 1952-1955 van de Stichting Commissie voor de Vecht en het oostelijk en westelijk plassengebied

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STICHTING C OMMISSIE VOOR DE VECBT EN RET OOSTELIJK<br />

EN WESTELIJK PLASSENGEBIED<br />

o v e r<br />

de jar<strong>en</strong> <strong>1952</strong> - 195 5<br />

o~<br />

.Jt..St<br />

.<br />

\~<br />

- ~r<br />

o. 1


STICHTING COMMISSIE VOOR DE VECHT EN RET OOSTELIJK<br />

EN WESTELIJK PLASSENGEBIED<br />

o v e r<br />

de jar<strong>en</strong> <strong>1952</strong> - <strong>1955</strong><br />

t\r.o , \<br />

.~·· .. ....... \.<br />

................ ,<br />

ll~a-•• ·•· -.... .. - ....... .,. •• ..... ..,. • .• , ..... ~.-··"·'~ "'""""•J.a•~"•••••••• : ·~•• ........ ..<br />

• ..,.,.,,... .d C\J.o 1)--~ "<br />

'''""·~;t.w,, • .,.z-.l~A-. .. ~....... . w-- ........... .- ...., .. ~ ~ •<br />

-<br />

-- I


- 7 -<br />

/<br />

INLEIDING<br />

ALGEMEEN<br />

Algem<strong>en</strong>e vergadering •<br />

Bestuur <strong>en</strong> Werkcomite<br />

Financi<strong>en</strong><br />

=============~======<br />

I N H 0 U D<br />

====================<br />

MONUMENTEN<br />

Buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong>, kastel<strong>en</strong> <strong>en</strong>z.<br />

Hek van Kron<strong>en</strong>steyn<br />

Blz.<br />

MOLENS<br />

Stichting<strong>en</strong> . • • • . . • . • • • • . . . • 11<br />

Abcoude Mol<strong>en</strong> "Delphine". Gein Zuid • • . • 11<br />

Baambrugge Mol<strong>en</strong> "Hoog- <strong>en</strong> Gro<strong>en</strong>dland" aan<br />

de Angstel • • . o • • • • • • • • • • • 12<br />

Kort<strong>en</strong>hoef Mol<strong>en</strong> "Gabriel" aan de Zuwe • • • 12<br />

Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> De Kor<strong>en</strong>mol<strong>en</strong> aan de Dorpsstraat . . 12<br />

Lo<strong>en</strong>erslootMol<strong>en</strong> "Oukoop" aan de Angstel • 13<br />

Nigtevecht Garstermol<strong>en</strong> aan de <strong>Vecht</strong> . . • . 13<br />

Nederhorst d<strong>en</strong> Berg Mol<strong>en</strong> aan het Bergse pad 13<br />

Weesp Kor<strong>en</strong>mol<strong>en</strong> aan de <strong>Vecht</strong> . • • • . . . 14<br />

Weesperkarspel Holl.Ank.Mol<strong>en</strong> 1 s Gravel.weg 14<br />

BRUGGEN<br />

Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> • . • • • •<br />

Weesp • • • • o<br />

WEGEN<br />

Abcoude<br />

Kort<strong>en</strong>hoef •<br />

Loosdrecht •<br />

UITBREIDINGSPLANNEN EN ANDERE STEDEBOUWKUNDIGE<br />

ONDERWERPEN<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

8<br />

9<br />

14<br />

14<br />

16<br />

17<br />

17<br />

Streekplan •• ~ •••... ~ •.•• o o • 18<br />

Commissie Afvalwateringzuivering Utrecht . • 19<br />

Provinciale Utrechtse Welstands<strong>commissie</strong> • • 19


Fortificaties<br />

Abcoude .<br />

Breukel<strong>en</strong> •<br />

Lo<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Loosdrecht<br />

Maarss<strong>en</strong><br />

Muid<strong>en</strong><br />

Nederhorst d<strong>en</strong> Berg<br />

Weesp . • . . • •<br />

Zuil<strong>en</strong> ••• o ••<br />

- 4 -<br />

PLASSEN EN ANDERE WATEREN<br />

Plass<strong>en</strong>verord<strong>en</strong>ing<br />

Botshol bu Abcoude<br />

Ankeve<strong>en</strong> • • • . •<br />

Kort<strong>en</strong>hoef • o • •<br />

Nigtevecht, de <strong>Vecht</strong><br />

Lo<strong>en</strong>erve<strong>en</strong> • • • . • •<br />

Waterleidingplan van Amsterdam<br />

Loosdrechtse Plass<strong>en</strong><br />

Breukel<strong>en</strong>, Kievitsbuurt ••••<br />

Maarss<strong>en</strong>, Bethunepolder • . • •<br />

Maarss<strong>en</strong>, Maarsseve<strong>en</strong>se Plass<strong>en</strong> o<br />

Westbroek Mol<strong>en</strong>polder • • • • • .<br />

Vinkeve<strong>en</strong>se Plass<strong>en</strong> . o • • • •<br />

RUILVERKAVELINGSPLANNEN<br />

Loosdrecht<br />

Westbroekse <strong>en</strong> Maarsseve<strong>en</strong>se Plass<strong>en</strong><br />

Blz.<br />

-19<br />

20<br />

21<br />

21<br />

22<br />

23<br />

25<br />

25<br />

27<br />

29<br />

VELDBIOLOGISCHE INVENTARISATIE<br />

Secretariaat Inv<strong>en</strong>tarisatie Cornrnissie • 35<br />

Vergadering<strong>en</strong> Inv<strong>en</strong>tarisatie Cornrnissie 36 ·<br />

Onderzoek <strong>en</strong> Publicaties<br />

I. Kort<strong>en</strong>hoef<br />

II. Ankeve<strong>en</strong> .••<br />

III. Loosdrecht •<br />

IV. Maarsseve<strong>en</strong><br />

V. Botshol<br />

Divers<strong>en</strong><br />

* * *<br />

29<br />

29<br />

29<br />

30<br />

30<br />

31<br />

31<br />

32<br />

32<br />

33<br />

33<br />

34<br />

34<br />

35<br />

36<br />

36<br />

37<br />

37 ..<br />

37<br />

37<br />

38


STICHTING COMMISSIE VOOR DE VECHT EN BET OOSTELIJK<br />

EN ~~STELIJK PLASSENGEBIED<br />

======================================================<br />

==================================<br />

=: VERSLAG OVER DE JAREN <strong>1952</strong> - <strong>1955</strong> : =<br />

==================================<br />

!~~-!-~_!_~~!-~_s<br />

Dat het bestuur U hierbij e<strong>en</strong> verslag aanbiedt over<br />

<strong>en</strong>ige· jar<strong>en</strong> tegel~k is waarl~k niet e<strong>en</strong> gevolg aan gebrek<br />

aan activiteit.Eerder is dit te w~t<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> gebrek<br />

aan t~d,waardoor het ons niet gemakkel~k valt elk<br />

jaar terug te zi<strong>en</strong> op hetge<strong>en</strong> door onze <strong>commissie</strong> werd<br />

verricht <strong>en</strong> op wat voor ons doel van belang is.Wel betreur<strong>en</strong><br />

we deze gang van zak<strong>en</strong>, omdat het nu e<strong>en</strong>maal<br />

nuttig is op gezette tijd<strong>en</strong> de rek<strong>en</strong>ing op te mak<strong>en</strong>,<br />

maar liever dan ons werk daarvoor te onderbrek<strong>en</strong>, zijn<br />

wij op onze weg doorgegaan. Thans echter kunn<strong>en</strong> wij U<br />

weder op de hoogte br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de stand van zak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

w~ hop<strong>en</strong> dat dit verslag e<strong>en</strong> rechtvaardi~ing moge bl~k<strong>en</strong><br />

voor ons lange stilz~g<strong>en</strong> .<br />

Thans ligt v66r U het verslag over het tijdvak November<br />

1951 tot 1 Mei <strong>1955</strong>. Het zal U daaruit bl~k<strong>en</strong>, dat<br />

vele onderwerp<strong>en</strong> zelfs in deze betrekkelijk lange periode<br />

niet tot e<strong>en</strong> eindoplossing z~n gekom<strong>en</strong>. De taak van<br />

onze <strong>commissie</strong> is ook veelal niet direct van korte adem,<br />

integ<strong>en</strong>deel, vele onderwerp<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> langdurig <strong>en</strong> herhaald<br />

onze aandacht.<br />

Daarb~ is onze taak geheel vr~illig,terwijl w~ over<br />

ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele macht beschikk<strong>en</strong>. Het is slechts de goede<br />

rede, die aan het werk t<strong>en</strong> grondslag ligt, die het mogelijk<br />

maakt dat naar onze stem geluisterd wordt, althans<br />

in het overgrote deel der aangeleg<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>, waarmede<br />

w~ ons m<strong>en</strong><strong>en</strong> te moet<strong>en</strong> bemoei<strong>en</strong>. W~ wet<strong>en</strong>, dat w~<br />

ons gesteund kunn<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> groot aantal organisaties<br />

op het gebied van natuur-, landschapsbescherming<br />

<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg. Maar toch zull<strong>en</strong> wij het zeer<br />

waarder<strong>en</strong> wanneer hiervan ook duidel~k zal bl~k<strong>en</strong> doordat<br />

vel<strong>en</strong> onze a.s. algem<strong>en</strong>e vergadering zull<strong>en</strong> bijwon<strong>en</strong><br />

om ons aan te moedig<strong>en</strong> voort te gaan op de door ons<br />

gekoz<strong>en</strong> weg.


- 6 -<br />

Wat ons werkcomite bevogt moge blDk<strong>en</strong> uit de talrDke<br />

onderwerp<strong>en</strong>, die in dit verslag ZDn behandeld.<br />

* * *<br />

E<strong>en</strong> vooraanstaand man in de natuur- <strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>bescherming<br />

uitte zich onlangs als volgt: "M<strong>en</strong> kan<br />

merk<strong>en</strong>, dat er in de <strong>Vecht</strong>streek e<strong>en</strong> waakzame <strong>commissie</strong><br />

is - daar geschied<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gekke ding<strong>en</strong>." Wij waarder<strong>en</strong><br />

deze uitspraak, maar hem geheel onderschrDv<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong> we niet, want WD ZDn nog lang niet tevred<strong>en</strong>.<br />

Zo moet ons van het hart, dat WD bD verschill<strong>en</strong>de<br />

uitbreidingsplann<strong>en</strong> in onze streek begrip miss<strong>en</strong> aan<br />

het streek-eig<strong>en</strong>e <strong>en</strong> te veel het ontwerp voor e<strong>en</strong> stadsuitbreiding<br />

vind<strong>en</strong> in plaats van dat wat zich bD de<br />

dorpsaanleg aanpast. Het is alsof het woord "stedebouw"<br />

het gevoel voor de eis<strong>en</strong>, die e<strong>en</strong> dorpsgeme<strong>en</strong>schap<br />

stelt, onderdrukt.<br />

Teg<strong>en</strong>over teleurstelling<strong>en</strong> staan gelukkig ook betere<br />

ervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> onze toewDding voor de streek van <strong>Vecht</strong><br />

<strong>en</strong> plass<strong>en</strong> blDft onverflauwd. Zo ZDn WD nog in dezelfde<br />

stemming als to<strong>en</strong> WD ons vorige verslag uitbracht<strong>en</strong> -<br />

al is dat langer geled<strong>en</strong> dan WD gehoopt hadd<strong>en</strong> - to<strong>en</strong><br />

WD eindigd<strong>en</strong> met de woord<strong>en</strong> :<br />

"Ons bestuur spreekt de hoop uit, dat het bezoek van deze<br />

vergadering groot moge ZDn, zodat ons op deze WDZe<br />

e<strong>en</strong> riem onder het hart zal word<strong>en</strong> gestok<strong>en</strong>. Hierdoor<br />

dan gesterkt, zal ons bestuur gaarne e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de werkperiode<br />

tegemoet gaan. "<br />

* * *<br />

ALGEMEEN<br />

==============<br />

~~~~~~~~-Y~~~~~~~~~~<br />

In de Algem<strong>en</strong>e Vergadering, gehoud<strong>en</strong> op 26 Januari<br />

<strong>1952</strong> in Hotel "Pays Bas" te Utrecht, werd na afwerking<br />

der ag<strong>en</strong>da, door Mr. H. P.Gorter, Secretaris van de Contact-Commissie<br />

voor Natuur- <strong>en</strong> Landschapsbescherming e<strong>en</strong><br />

lezing gehoud<strong>en</strong> over "Ruilverkaveling <strong>en</strong> Natuurbescherming",<br />

terwijl na de pauze door de Voorzitter <strong>en</strong> Secretaris<br />

met gebruikmaking van lichtbeeld<strong>en</strong> het Jaarverslag<br />

werd toegelicht.


- 7 ..::.<br />

Bestuur <strong>en</strong> Werkcomite<br />

Op 21 November 1951 bereikte ons het bericht van<br />

Mej. W.F.Grev<strong>en</strong>stuk, dat zjj zich niet meer, weg<strong>en</strong>s ziekte,<br />

als bestuurslid herkiesbaar stelde <strong>en</strong> op 24 Juni is<br />

zjj, oud 66 jaar, overled<strong>en</strong>. Op 28 Juni <strong>1952</strong> werd zjj op<br />

de begraafplaats te Baambrugge, ter aarde besteld. Ons<br />

bestuur was daarbjj teg<strong>en</strong>woordig.<br />

Mej .Grev<strong>en</strong>stuk is va:1af de dag der oprichting, 12<br />

September 1936 als Secretaresse opgetred<strong>en</strong> <strong>en</strong> ·nog vele<br />

jar<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s als p<strong>en</strong>ningmeesteresse, op voorbeeldige wijze<br />

heeft zjj steeds haar taak vervuld.<br />

Dat zjj ruste in vrede !<br />

In de plaats van Mej.W.F.Grev<strong>en</strong>stuk werd als bestuurslid<br />

gekoz<strong>en</strong> de heer Dr.V.Westhoff.<br />

De heer J.Trouw, periodiek aftred<strong>en</strong>de, werd als bestuurslid<br />

herkoz<strong>en</strong>.<br />

Op onze uitnodiging trad de heer R.J.de Wit in ons<br />

Werkcomite.<br />

Het bestuur van onze Stichting bestaat uit:<br />

Ir.J.Loeff, Voorzitter, oud-Loosdrecht.<br />

J.Trouw, Secretaris, Abcoude,<br />

Ing.H.van Eed<strong>en</strong>, P<strong>en</strong>ningmeester, ~ igtevecht,<br />

Dr.V.Westhoff, Drieberg<strong>en</strong>,<br />

W.Wjjmstra, Maarss<strong>en</strong>.<br />

Het Werkcomite bestond uit<br />

Het bestuur hiervor<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd, alsmede de her<strong>en</strong>:<br />

G.Adriaans, Amersfoort; W~~W.I.Doude van Troostwjjk,<br />

Nieuwersluis; Mr.J.L.Vunderink, Loosdrecht; Jhr.Mr.<br />

L.A.Quarles van Ufford, Abcoude <strong>en</strong> R.J.de Wit, Amsterdam.<br />

Op 26 Januari <strong>1955</strong> heeft onze Oud-Voorzitter Dr.Mr.<br />

J.W.Verburgt te Epe de ouderdom van tachtig jaar bereikt.<br />

Ons Bestuur heeft die dag niet onopgemerkt voorbjj<br />

lat<strong>en</strong> gaan <strong>en</strong> de jubilaris e<strong>en</strong> telegram met gelukw<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

gezond<strong>en</strong>. Gedur<strong>en</strong>de de verslagperiode werd<strong>en</strong> vergadering<strong>en</strong><br />

gehoud<strong>en</strong> op: 9 Januari <strong>1952</strong> - 25 Maart <strong>1952</strong> -<br />

7 October <strong>1952</strong> - 17 November <strong>1952</strong> - 30 Januari 1953 -<br />

17 Maart 1953 - 22 April 1953 - 18 Mei 1953 - 23 Juni<br />

1953 - 3 December 1953 - 6 Januari 1954 - 26 Februari<br />

1954 - 19 October 1954 - 16 November 1954 - 14 December<br />

1954 - 28 Februari <strong>1955</strong> - 30 Maart <strong>1955</strong>.


Financi<strong>en</strong><br />

- 8 -<br />

Voor e<strong>en</strong> financieel overzicht verwijz<strong>en</strong> w~ naar het<br />

afzonderl~k financieel verslag van de P<strong>en</strong>ningmeester.<br />

_ Uiteraard vrag<strong>en</strong> onze financi<strong>en</strong> b~zondere aandacht.<br />

Met e<strong>en</strong> jaarl~ks inkom<strong>en</strong> van circa j 500.- valt het<br />

moeil~k onze arbeid te regel<strong>en</strong>.<br />

De b~zondere uitgav<strong>en</strong> in verband met Kort<strong>en</strong>hoefboek,<br />

Botshol <strong>en</strong>z. vrag<strong>en</strong> grote bedrag<strong>en</strong>, waarvoor gelukkig<br />

verschill<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong><br />

subsidies hebb<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d, waarvoor onze Commissie<br />

uiteraard zeer dankbaar is.<br />

Maar wil onze Commissie de vr~willig op zich g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

taak met voortvar<strong>en</strong>dheid verricht<strong>en</strong>, dan zull<strong>en</strong> grote<br />

kost<strong>en</strong> gemaakt word<strong>en</strong> voor foto 1s, lichtdruk, tek<strong>en</strong>loon,<br />

porti, zaalhuur, inv<strong>en</strong>tarisatie van ons gebied <strong>en</strong>z.<br />

Ons strev<strong>en</strong> zal er op gericht z~n ~e financi<strong>en</strong> te<br />

versterk<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> beroep te do<strong>en</strong> op particulier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

overheidslicham<strong>en</strong>.<br />

* * *<br />

MONUMENTEN<br />

===================<br />

~~~~~£~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~<br />

Ons advies werd gevraagd inzake de plaatsing van e<strong>en</strong><br />

hout<strong>en</strong> barak op "Ganz<strong>en</strong>hoef" te Maarss<strong>en</strong>. Deze bouw was<br />

aangevraagd door de directie van het Nationaal Geuz<strong>en</strong>gesticht<br />

"Wilhelmus van Nassau<strong>en</strong>" <strong>en</strong> de barak moest di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

als slaapgeleg<strong>en</strong>heid voor jong<strong>en</strong>s.<br />

Onze Commissie adviseerde hiertoe ge<strong>en</strong> toestemming<br />

te verl<strong>en</strong><strong>en</strong>, omdat e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> barak als e<strong>en</strong> vreemd elem<strong>en</strong>t<br />

onaanvaardbaar werd geacht op e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>plaats. Jar<strong>en</strong>lang<br />

zou zo 1n tijdelijke barak het buit<strong>en</strong> ontsier<strong>en</strong>.<br />

Slechts e<strong>en</strong> architectonisch juiste oplossing zou in deze<br />

te aanvaard<strong>en</strong> z~n, b.v. de verbouwing van e<strong>en</strong> der b~gebouw<strong>en</strong>.<br />

Ons medelid, Ing.M.van Eed<strong>en</strong>, bracht e<strong>en</strong> rapport uit<br />

over de toestand waarin het kasteel te Nederhorst d<strong>en</strong><br />

Berg verkeert. Het gebouw is zeer in verval, vooral het<br />

dak verkeert in e<strong>en</strong> zeer deplorabele staat. Het park is<br />

e<strong>en</strong> wildernis. Het kasteel is onbewoond <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>dom van<br />

de N.V. Uitgevers Maatschapp~ "Amstelburcht" te Amsterdam.


- 9 -<br />

w~ hebb<strong>en</strong> het bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemd rapport doorgezond<strong>en</strong><br />

naar het bestuur van de Kastel<strong>en</strong>stichting, dat ons mededeelde<br />

zich in verbinding met de eig<strong>en</strong>aresse te zul-<br />

1<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>.<br />

Er zoud<strong>en</strong> bespreking<strong>en</strong> tot verkoop z~n geweest met<br />

de Chr.Gereformeerde Geme<strong>en</strong>te (e<strong>en</strong> internationale federatie)<br />

om het kasteel als "c<strong>en</strong>trum" te bestemm<strong>en</strong>, maar<br />

iets definitiefs terzake is ons bestuur thans niet bek<strong>en</strong>d.<br />

Het Werkcomite bl~ft in deze dilig<strong>en</strong>t.<br />

Op 24 November <strong>1955</strong> hebb<strong>en</strong> wij ons tot de Geme<strong>en</strong>teraad<br />

van Maarss<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>d <strong>en</strong> medegedeeld dat ons bestuur<br />

met belangstelling had k<strong>en</strong>nis g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> van de<br />

plann<strong>en</strong> tot aankoop van de Buit<strong>en</strong>plaats "Goud<strong>en</strong>stein".<br />

Het behoud van deze Buit<strong>en</strong>plaats, geleg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> Doomburg<br />

<strong>en</strong> <strong>Vecht</strong>oever, is voor onze streek e<strong>en</strong> belang van<br />

de eerste orde . Onze Commissie ontveinst zich niet dat<br />

deze aankoop financiele conseq_u<strong>en</strong>ties voor de geme<strong>en</strong>te<br />

Maarss<strong>en</strong> voortbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, die wel e<strong>en</strong>s als e<strong>en</strong> ernstig bezwaar<br />

gevoeld kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Ons bestuur heeft daarom in deze e<strong>en</strong> suggestie gedaan,<br />

die de aankoop teg<strong>en</strong>over de geme<strong>en</strong>schap te verantwoord<strong>en</strong><br />

maakt.<br />

W~ stell<strong>en</strong> ons voor om te gerak<strong>en</strong> tot oprichting van<br />

e<strong>en</strong> stichting, die de daarvoor in aanmerking kom<strong>en</strong>de<br />

buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong> in de <strong>Vecht</strong>streek zal tracht<strong>en</strong> te verwerv<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> te exploiter<strong>en</strong> <strong>en</strong> wel op e<strong>en</strong> zodanige w~ze, dat<br />

de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, waarin de object<strong>en</strong> z~n geleg<strong>en</strong>, niet alle<strong>en</strong><br />

voor de financiele conseq_u<strong>en</strong>ties behoev<strong>en</strong> op te kom<strong>en</strong>.<br />

Deze Stichting zou niet alle<strong>en</strong> de financiele steun<br />

van de desbetreff<strong>en</strong>de geme<strong>en</strong>te moet<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong>, maar<br />

ook van hogere Overheidsorgan<strong>en</strong> <strong>en</strong> belanghebb<strong>en</strong>de licham<strong>en</strong>.<br />

Het is te hop<strong>en</strong>, dat Maarss<strong>en</strong> t.z.t. het thans aangekochte<br />

bui t<strong>en</strong> "Goud<strong>en</strong>stein" in de 'te vorm<strong>en</strong> Stichting<br />

zou will<strong>en</strong> inbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> t<strong>en</strong>einde de verantwoordel~kheid van<br />

dit bezit te verdel<strong>en</strong>.<br />

* * *<br />

g~~-~~-~~~~~~~~~~<br />

To<strong>en</strong> de Burgemeester van Abcoude onze Commissie mededeelde<br />

dat de Monure<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>commissie</strong> van Abcoude in haar


- 10 -<br />

ver gadering van 6 Februari <strong>1952</strong> zou besliss<strong>en</strong> of het<br />

van e<strong>en</strong> "M" -voorzi<strong>en</strong>e hek voor de boerderij "Kronesteijn",<br />

waarvan e<strong>en</strong> der pilar<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> aanrijding bij de grond<br />

was afgebrok<strong>en</strong>, zou word<strong>en</strong> afgevoerd van de Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>lijst<br />

hebb<strong>en</strong> wij van het aanbod om te onderzoek<strong>en</strong> of restauratie<br />

uitvoerbaar zou zijn dankbaar gebruik gemaakt.<br />

Architect W.Wijmstra te Maarss<strong>en</strong> heeft het hek aan de<br />

hand van de restant<strong>en</strong> in tek<strong>en</strong>ing gebracht.<br />

Na overleg met het Rijksbureau voor de Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg<br />

<strong>en</strong> met de aannemer A.Woud<strong>en</strong>berg te Utrecht werd e<strong>en</strong> begrating<br />

van kost<strong>en</strong> voor de restauratie opgemaakt. E<strong>en</strong><br />

bedrag van f 1600.- was b<strong>en</strong>odigd. Op 20 November 1953<br />

bereikte ons het bericht van de Minister van Onderwijs,<br />

Kunst<strong>en</strong> <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>.dat op subsidie kon word<strong>en</strong> gerek<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> dat de firma A.Woud<strong>en</strong>berg met de restauratiewerkzaamhed<strong>en</strong><br />

mocht word<strong>en</strong> belast. Van de Provincie <strong>en</strong><br />

de geme<strong>en</strong>te Abcoude kreg<strong>en</strong> wij voor dit doel ook subsidie·,<br />

zodat tot het gev<strong>en</strong> van de opdracht kon word<strong>en</strong><br />

overgegaan. E<strong>en</strong> woord van hulde aan de aannemer Woud<strong>en</strong>ber<br />

g is hier op zijn plaats, omdat deze het werk op de<br />

meest zorgvuldige wijze heeft uitgevoerd. Het hek is<br />

weer e<strong>en</strong> sieraad voor de omgeving. De wijze, waarop het<br />

mogelijk is geblek<strong>en</strong> dit hek te redd<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor het nageslacht<br />

te behoud<strong>en</strong>, dank zij veler medewerking, is e<strong>en</strong><br />

goede leer om niet te spoedig te besluit<strong>en</strong> tot het lat<strong>en</strong><br />

ondergaan van dergelijke monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, die het waard zijn<br />

om er de nodige moeite voor te nem<strong>en</strong>. Wij d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> daarbij<br />

ook aan andere hekk<strong>en</strong> in onze streek.<br />

M 0 1 E N S<br />

===========<br />

Met veel ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong>heid begroet onze Commissie de Mol<strong>en</strong>verord<strong>en</strong>ing<br />

van de Provincie Utrecht van 30 Juni<br />

1953 (Prov.blad nr.44) waarbij bepaling<strong>en</strong> gesteld zijn,betreff<strong>en</strong>de<br />

de sloping, het gebruik, de inrichting <strong>en</strong> de<br />

verandering van mol<strong>en</strong>s.<br />

Bij circulaire van 24 November 1953 hebb<strong>en</strong> Gedeputeerde<br />

Stat<strong>en</strong> zich tot de Geme<strong>en</strong>tebestur<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>d waarbij deze<br />

word<strong>en</strong> verzocht Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> in k<strong>en</strong>nis te stell<strong>en</strong><br />

van elke handeling of nalatigheid waardoor de Mol<strong>en</strong>verord<strong>en</strong>ing<br />

Provincie Utrecht wordt overtred<strong>en</strong>, opdat<br />

Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> met toepassing van artikel 153 bis<br />

der Provinciale wet kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> wegnem<strong>en</strong>, belett<strong>en</strong>,ver-


- 11 -<br />

richt<strong>en</strong> of in vorige toestand herstell<strong>en</strong> al hetge.<strong>en</strong> in<br />

strjjd met g<strong>en</strong>oemde verord<strong>en</strong>ing mocht zijn geschied. ··<br />

Door de Planologische Di<strong>en</strong>st is e<strong>en</strong> Mol<strong>en</strong>boek saamgesteld,<br />

waarin alle mol<strong>en</strong>s in de provincie met hun bjjzonderhed<strong>en</strong><br />

zjjn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Op ons verzoek mocht<strong>en</strong> wjj voor<br />

ons archief e<strong>en</strong> exemplaar in bezit verkrjjg<strong>en</strong>.<br />

~~~~~~~!}~~!}<br />

Tot hed<strong>en</strong> zjjn door bemiddeling van ons werkcomite<br />

tot behoud van mol<strong>en</strong>s tot stand gekom<strong>en</strong> :<br />

Stichting Mol<strong>en</strong> Delphine te Abcoude;<br />

Stichting De Garstermol<strong>en</strong> te Nigtevecht;<br />

Stichting Gabriel te Kort<strong>en</strong>hoef.<br />

In alle drie der stichting<strong>en</strong> maakt de Secretaris van onze<br />

<strong>commissie</strong> de heer J.Trouw, Gep. Techn.Hoofdambt<strong>en</strong>aar,<br />

Afd.Stadsontwikkeling van Amsterdam deel uit van het<br />

bestuur der voornoemde Stichting<strong>en</strong>.<br />

ABCOUDE<br />

·* * *<br />

~~!~!}-~;!?~!E~~!}~~...:Q~f!}:~~~~<br />

Van de mol<strong>en</strong> "Delphine", staande aan het Gein Zuidzjjde,<br />

in eig<strong>en</strong>dom toebehor<strong>en</strong>de aan de Stichting tot instandhouding<br />

van deze mol<strong>en</strong> (waarin onze Commissie deelg<strong>en</strong>oot<br />

is), is het eeuwigdur<strong>en</strong>d recht van bewoning <strong>en</strong><br />

gebruik gegev<strong>en</strong> aan de heer H.L.M.Soug9t te Parjjs. De<br />

mol<strong>en</strong> ziet er keurig uit. De mur<strong>en</strong> van het st<strong>en</strong><strong>en</strong> onderstuk<br />

b<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>s de garage zjjn wit geschilderd. Het geheel<br />

maakt nu e<strong>en</strong> zeer goede indruk. De brug over de Vliet<br />

moet word<strong>en</strong> vernieuwd. De Provinciale Waterstaat stelde<br />

aan het Waterschap Baambrugge oostzijde zwaardere eis<strong>en</strong><br />

inzake het verkeer, waarvoor bjjdrag<strong>en</strong> uit het Weg<strong>en</strong>fonds<br />

beschikbaar word<strong>en</strong> gesteld. Omdat de brug eig<strong>en</strong>dom van<br />

de Stichting is, doch deze niet het onderhoud heeft<br />

voor toegelat<strong>en</strong> verzwaard verkeer, is e<strong>en</strong> regeling getroff<strong>en</strong>,<br />

dat het Waterschap het werk uitvoert <strong>en</strong> de<br />

Stichting e<strong>en</strong> bedrag van f 500.- betaalt, hetge<strong>en</strong> door<br />

de heer Souget wordt gevoteerd.<br />

* * *


BAAMBRUGGE<br />

- 12 -<br />

~~~~~-~g~~~=-~~-~E~~~~~~~-~~~-~~-~~~~~~~<br />

Aan de mol<strong>en</strong> "Hoog- <strong>en</strong> Gro<strong>en</strong>land", die, hoewel niet<br />

in b e dr ~ f, maar zich aan de Angstel e<strong>en</strong> zo fraai object<br />

toont, moest noodzakel~k gerepareerd word<strong>en</strong>. De onkost<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> begroot op f 800.-. Het Waterschap wilde wel<br />

medewerk<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> de mol<strong>en</strong> ook geschilderd zou word<strong>en</strong>,<br />

waardoor het bedrag der kost<strong>en</strong> verdubbeld zal word<strong>en</strong>.<br />

"De Hollandse Mol<strong>en</strong>" heeft nu opnieuw contact gezocht<br />

<strong>en</strong> met medewerking van onze Commissie wordt getracht<br />

spoedig tot uitvoering te gerak<strong>en</strong>.<br />

KORTENHOEF<br />

* * *<br />

Mol<strong>en</strong> "Gabriel" aan de Zuwe<br />

De mol<strong>en</strong> "Gabriel" te Kort<strong>en</strong>hoef, is door de Polder<br />

Kort<strong>en</strong>hoef t<strong>en</strong> gesch<strong>en</strong>ke gegev<strong>en</strong> aan de in het voorjaar<br />

van <strong>1955</strong> opgerichte Stichting tot behoud van deze Mol<strong>en</strong>.<br />

Het eeuwigdur<strong>en</strong>d recht van bewoning <strong>en</strong> gebruik is verle<strong>en</strong>d<br />

aan Dr.M. C.Slotemaker de Bruine. De restauratiekost<strong>en</strong><br />

van wiek<strong>en</strong> <strong>en</strong> betimmering z~n in Nov.1954 op<br />

f 3000.- begroot. Met medewerking van "De Hollandse Mol<strong>en</strong>"<br />

zal tot restauratie word<strong>en</strong> overgegaan.<br />

LOENEN<br />

* * *<br />

~~-~~E~~~~~~-~~~-~~-~~EE~~E~~!<br />

De onderhandeling<strong>en</strong> over de restauratie van de Kor<strong>en</strong>mol<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> tot hed<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> succes gehad. Ons Ccmite<br />

zal deze zomer nieuwe poging<strong>en</strong> ondernem<strong>en</strong>. Dit prachtige<br />

bouwwerk heeft e<strong>en</strong> zo voorname plaats in het fraaie<br />

silhouet van het dorp Lo<strong>en</strong><strong>en</strong>, dat ge<strong>en</strong> poging tot herstel<br />

mag word<strong>en</strong> nagelat<strong>en</strong>.<br />

* * *


LOENENSLOOT<br />

- 13 -<br />

~~!~~-~~~~E~-~-~~-~~~!~!<br />

Aan de Angstel <strong>en</strong> de nieuwe R~ksweg Amsterdam­<br />

Utrecht ligt de 0u~opermol<strong>en</strong>.<br />

Ret Waterschapsbestuur heeft onlangs beslot<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

aanvrage tot ruilverkaveling in te di<strong>en</strong><strong>en</strong> bij het College<br />

van Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> t<strong>en</strong> einde e<strong>en</strong> verbetering<br />

van de eig<strong>en</strong>domstoestand alsmede van het stelsel van weg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> waterlop<strong>en</strong> te bewerkstellig<strong>en</strong>. Ret ligt ook in<br />

de bedoeling de wijze van bemaling aan te pass<strong>en</strong> aan de<br />

teg<strong>en</strong>woordig te stell<strong>en</strong> landbouwkundige eis<strong>en</strong> door middel<br />

van e<strong>en</strong> nieuw te sticht<strong>en</strong> gemaal in de omge1-.:.ng van<br />

de bestaande windmol<strong>en</strong> aan de Angstel. Ofschoon de aanvankelijke<br />

bericht<strong>en</strong> over de toekomst van deze moole rnal<strong>en</strong>,<br />

echt verontrust<strong>en</strong>d war<strong>en</strong>, zal deze tach inde huidige<br />

toestand gehandhaafd kunn<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>, terwijl bij het<br />

ontwerp<strong>en</strong> van de nieuwe bemalingsinstallatie zoveel mogelijk<br />

rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> met de landschappelijke<br />

waarde van de mol<strong>en</strong>. Met de bevoegde instanties zal<br />

overleg gepleegd word<strong>en</strong> om de windmol<strong>en</strong> t<strong>en</strong> di<strong>en</strong>ste van<br />

de Bescherming van Waterstaatswerk<strong>en</strong> in oorlogst~d in<br />

te schakel<strong>en</strong>, waardoor het onderhoud gewaarborgd zal<br />

zijn.<br />

NIGTEVECHT<br />

Garstermol<strong>en</strong> aan de <strong>Vecht</strong><br />

De Garstermol<strong>en</strong> aan de <strong>Vecht</strong>, die ook is ondergebracht<br />

in e<strong>en</strong> Stichting tot behoud van deze mol<strong>en</strong>, is<br />

nog niet gerestaureerd. De kost<strong>en</strong> bedrag<strong>en</strong> circa<br />

f 10.000.-, zonder verdere teg<strong>en</strong>spoed mag · aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>, dat de restauratie in dit jaar <strong>1955</strong> zal word<strong>en</strong> .<br />

ter hand g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

NEDERHORST DEN BERG<br />

~~!~~-~~~-~~!-~~E~~~ -E~~<br />

Met gegadigd<strong>en</strong> wordt overleg gepleegd om tot restauratie<br />

van deze mol<strong>en</strong> aan het Bergse Pad te gerak<strong>en</strong>.Binner~ort<br />

zal onze Commissie zich tot het Polderbestuur<br />

w<strong>en</strong>d<strong>en</strong> t<strong>en</strong> einde de mol<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> daartoe in lev<strong>en</strong> te<br />

roep<strong>en</strong> stichting onder te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.


WEESP<br />

Kor<strong>en</strong>mol<strong>en</strong> aan de <strong>Vecht</strong><br />

- 14 -<br />

Met bezorgdheid zi<strong>en</strong> we naar de Kor<strong>en</strong>mol<strong>en</strong> aan de<br />

<strong>Vecht</strong> te Weesp, die nog in e<strong>en</strong> vervall<strong>en</strong> toestand verkeert.<br />

H~ staat daar in armoede naast de gerestaureerde<br />

mol<strong>en</strong>, die thans zo'n fraai gezicht aan de <strong>Vecht</strong><br />

geeft.<br />

Ons bestuur heeft tot hed<strong>en</strong> zich slechts z~delings<br />

met de gang van zak<strong>en</strong> van die mol<strong>en</strong> ingelat<strong>en</strong>, dnch<br />

zal zich terzake juister ori<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>.<br />

WEESPERKARSPEL<br />

Hollandsch Ankeve<strong>en</strong>se IVIol<strong>en</strong><br />

~~~-~~-~§-~~~~~!~~~§~-!~~<br />

De toestand van de Hollandsch Ankeve<strong>en</strong>se Mol<strong>en</strong> aan<br />

de 's Gravelandsche weg baart ons zorg<strong>en</strong>9 grondige herstelling<strong>en</strong><br />

z~n noodzakel~k. De mol<strong>en</strong> doet di<strong>en</strong>st als<br />

cafe. De restauratiekost<strong>en</strong> word<strong>en</strong> begroot op f 5500.-9<br />

ons bestuur is in deze dilig<strong>en</strong>t.<br />

1 o e n e n<br />

* * *<br />

BRUGGEN<br />

Aangezi<strong>en</strong> ons het plan ter ore kwam, dat de smalle<br />

noodbrug, die na de oorlog in de plaats kwam van de aan<br />

de bezetters afgebrok<strong>en</strong> brug, zou word<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong> door<br />

e<strong>en</strong> nieuwe brug, heeft ons Werkcomite 4 Januari 1954<br />

aan Burgemeester <strong>en</strong> Wethouders van Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> gevraagd, om<br />

b~ het bouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> nieuwe brug over de <strong>Vecht</strong> deze<br />

uit te voer<strong>en</strong> naar het oude voorbeeld van e<strong>en</strong> dubbele<br />

hout<strong>en</strong> ophaalbrug. Onze Commissie wees op de nieuwe<br />

brug te Breukel<strong>en</strong>, die als e<strong>en</strong> bew~s geldt op welke w~ze<br />

de moderne techniek zich laat verbind<strong>en</strong> met de oude<br />

beproefde vorm, die z6 goed b~ de <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> ook b~ het<br />

dorp Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> past.<br />

Kort daarna ontving<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> antwerp van de nieuwe<br />

<strong>Vecht</strong>brug, om advies, die geheel met onze inzicht<strong>en</strong><br />

strookte <strong>en</strong> waarover uiteraard e<strong>en</strong> gunstig oordeel kon<br />

word<strong>en</strong> uitgebracht.


- 15 -<br />

~-~-~-~-1?<br />

Op 31 Mei 1954 bereikte onze Commissie van Burgemeester<br />

<strong>en</strong> Wethouders e<strong>en</strong> rapport met bijbehor<strong>en</strong>de tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

om advies terzake van e<strong>en</strong> nieuw te bouw<strong>en</strong> brug<br />

ter vervanging van de in slcchte staat verker<strong>en</strong>de<br />

Lange <strong>Vecht</strong>brug.<br />

In e<strong>en</strong> uitvoerig schrijv<strong>en</strong> adviseerd<strong>en</strong> wij tot de<br />

bouw van e<strong>en</strong> dubbele hout<strong>en</strong> ophaalbrug met electrische<br />

bedi<strong>en</strong>ing in de trant van de oude brug.<br />

Mede maakte onze Commissie gewag van de volg<strong>en</strong>s hare<br />

m<strong>en</strong>ing verkeerde ligging teg<strong>en</strong>over de doorbraak, omdat<br />

naar de Oss<strong>en</strong>markt ge<strong>en</strong> groot verkeer verwacht behoeft<br />

te word<strong>en</strong>.<br />

In verband met de moeilijke opdracht om e<strong>en</strong> dergelijk<br />

project aesthetisch <strong>en</strong> technisch juist tot stand te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> gav<strong>en</strong> wij in overweging terzake bevoegde ontwerp<strong>en</strong><br />

te kiez<strong>en</strong>.<br />

Reeds spoedig ontving<strong>en</strong> wij bericht dat de Geme<strong>en</strong>teraad<br />

op 6 Juli 1954 beslot<strong>en</strong> had tot het bouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

dubbele klapbrug. Het ontwerp werd in hand<strong>en</strong> gesteld<br />

van het Ing<strong>en</strong>ieursbureau, voorhe<strong>en</strong> J. van Hassel t .<strong>en</strong> de<br />

Koning te Nijmeg<strong>en</strong>, die in nader overleg met onze Commissie<br />

trad.<br />

Het bureau ontwierp e<strong>en</strong> dubbele klapbrug met handbedi<strong>en</strong>ing<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> met electrische aandrijving beid<strong>en</strong> in<br />

het karakter der oude <strong>Vecht</strong>brug. In e<strong>en</strong> later uitgebracht<br />

advies, deelde onze Commissie het standpunt der<br />

ontwerpers om aan de electrische aandrijving voorkeur<br />

te gev<strong>en</strong>.<br />

Wel wees ons Comite erop, dat bij de uitvoering der<br />

definitieve plann<strong>en</strong> het ing<strong>en</strong>ieurswerk <strong>en</strong> de aesthetische<br />

verzorging veel aandacht verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> teg<strong>en</strong> elkaar<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgewog<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat niet klakkeloos de oude<br />

vorm-details moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> nagevolgd.<br />

* * *


A b c o u d e<br />

- 16 -<br />

WEGEN<br />

In ons vorig verslag noemd<strong>en</strong> WD de gang van zak<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> opzichte van de beplanting van de oude RDksweg Abcoude-Duiv<strong>en</strong>drecht<br />

b<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>s de aanleg van het ontbrek<strong>en</strong>de<br />

deel van het fietspad BDlmer-Abcoude. Het to<strong>en</strong><br />

nog wacht<strong>en</strong>de antwoord werd op 29 December 1951 van de<br />

Hoofd-Ing<strong>en</strong>ieur-Directeur van de RDkswaterstaat Directie<br />

Noordholland verkreg<strong>en</strong>, die mededeelde, dat het<br />

ook volg<strong>en</strong>s hem uit e<strong>en</strong> landschappelDk oogpunt bezi<strong>en</strong>,<br />

alleszins gew<strong>en</strong>st is de RDksweg van e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de beplanting<br />

te voorzi<strong>en</strong>.<br />

Op 18 October 1954 verzocht<strong>en</strong> wij de Hoofd-Ing<strong>en</strong>ieur<br />

ons te will<strong>en</strong> bericht<strong>en</strong> of het juist was, dat door<br />

Staatsbosbeheer <strong>en</strong> de RDkswaterstaat overleg gepleegd<br />

werd over de beplanting van de weg.<br />

Hierop ontving<strong>en</strong> WD e<strong>en</strong> gunstig antwoord. Wel deelde<br />

de Hoofd-Ing<strong>en</strong>ieur-Directeur mede, dat het niet in<br />

het voornem<strong>en</strong> lag om het rDwielpad van BDlmer naar Abcoude<br />

aan te legg<strong>en</strong>.<br />

Wat dit laatstg<strong>en</strong>oemde onderwerp betreft, hebb<strong>en</strong> WD<br />

opnieuw geadresseerd, omdat WD het betreur<strong>en</strong> dat langs<br />

de smalle oude RDksweg van BDlmer tot Abcoude het rDwielpad<br />

niet wordt doorgetrokk<strong>en</strong>. Al is de weg na de ingebruikneming<br />

van de nieuwe RDksweg PJGsterdam-Utrecht<br />

minder druk, er blDft nog e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lDk verkeer o.m.<br />

het busverkeer. Tot driemaal toe is dit fietspad project<br />

in e<strong>en</strong> vergevorderde staat van voorbereiding geweest,<br />

maar telk<strong>en</strong>s door toevallige omstandighed<strong>en</strong> uitgesteld.<br />

Thans di<strong>en</strong>t de oude weg van Amsterdam tot<br />

Utrecht als e<strong>en</strong> recreatieweg beschouwd te word<strong>en</strong> <strong>en</strong> mede<br />

t<strong>en</strong> di<strong>en</strong>ste voor bromfietsers. Het fietspad is daarom<br />

uit veiligheidsoverweging<strong>en</strong> urg<strong>en</strong>t. Onze Commissie<br />

bracht dank aan de Hoofd-Ing<strong>en</strong>ieur-Directeur voor de<br />

medewerking ter verkrDging van beplanting.<br />

Aan Staatsbosbeheer verzocht<strong>en</strong> WD t<strong>en</strong> opzichte der<br />

beplanting nader te word<strong>en</strong> ingelicht, waarna deze inlichting<strong>en</strong><br />

door ambt<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> van Staatsbosbeheer zeer<br />

vri<strong>en</strong>delDk zijn verstrekt. Onze Commissie juicht de inzicht<strong>en</strong><br />

van Staatsbosbeheer in deze t<strong>en</strong> zeerste toe.


- 17 -<br />

Van de Hoofd-Ing<strong>en</strong>ieur verkreg<strong>en</strong> we naar aanleiding<br />

van ons verzoek om de aanleg van het fietspad alsnog te<br />

bevorder<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> nader bericht. H~ wees erop, dat de r~baanbreedte<br />

t<strong>en</strong>minste 6 meter is <strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> aanleiding<br />

is de aanleg van het fietspad te bevorder<strong>en</strong> ook al, omdat<br />

de verkeersomvang gering is in verband met de ingebruikneming<br />

van de Nieuwe R~ksweg no.2. T<strong>en</strong>slotte<br />

schr~ft h~: "omdat de uitvoeringsvoorstell<strong>en</strong> voorhe<strong>en</strong><br />

steeds in afw~z<strong>en</strong>de zin z~n beslist", thans voorstell<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> kans van slag<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

K o r t e n h o e f<br />

In overleg met de Contact-Commissie voor Natuur- <strong>en</strong><br />

Landschapsbescherming adviseerd<strong>en</strong> w~ afw~z<strong>en</strong>d teg<strong>en</strong> het<br />

sticht<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> b<strong>en</strong>zinestation aan de Provinciale weg<br />

Vreeland-Hilversum, ter hoogte van het badhuis "De Zuwe".<br />

W~ hadd<strong>en</strong> ernstige bezwar<strong>en</strong> hierteg<strong>en</strong>, omdat e<strong>en</strong> b<strong>en</strong>zinestation<br />

aan deze weg lop<strong>en</strong>de door e<strong>en</strong> prachtig plass<strong>en</strong>landschap<br />

e<strong>en</strong> smet in het landschap zou betek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

het aanzi<strong>en</strong> van deze mooie weg zou ontsier<strong>en</strong>.<br />

1 o o s d r e c h t<br />

Onze Commissie schreef de heer A.G.M.Boost, Directeur<br />

voor weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> verkeer van de A.N.W.B. inzake de<br />

verlichting van de Driesprong met natrium. Gevreesd<br />

werd dat e<strong>en</strong> zodanige verlichting in het landschappel~k<br />

deel niet pass<strong>en</strong>d zou z~n.<br />

De heer Boost antwoordde ons in e<strong>en</strong> natriumverlichting<br />

aldaar ge<strong>en</strong> bezwaar te zi<strong>en</strong>. Er is thans sprake<br />

van e<strong>en</strong> verbetering van de Provinciale weg door Oud­<br />

Loosdrecht, die daarna voor A-verkeer zou word<strong>en</strong> op<strong>en</strong>gesteld.<br />

Onze <strong>commissie</strong> acht e<strong>en</strong> dergel~k verkeer door<br />

het dorp bezwaarl~k <strong>en</strong> herinnert aan haar voorstell<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> weg buit<strong>en</strong> de bebouwing om, die <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong><br />

geled<strong>en</strong> door haar werd<strong>en</strong> gedaan.<br />

* * *<br />

UITBREIDINGSPLANNEN EN ANDERE STEDEBOUW­<br />

KUNDIGE ONDERWERPEN<br />

========================================<br />

Onze Commissie s chreef aan de Hoofd-Ing<strong>en</strong>ieur­<br />

Directeur van de Pr ovinciale Waterstaat Noordholland


- 18 -<br />

<strong>en</strong> aan de Directeur van de Planologische Di<strong>en</strong>st aldaar<br />

om gek<strong>en</strong>d te word<strong>en</strong> in hetge<strong>en</strong> geschiedt op planologisch<br />

gebied in onze streek.<br />

Van de eerstg<strong>en</strong>oemde verkreg<strong>en</strong> wij als antwoord, dat<br />

natuurhistorische <strong>en</strong> landschappel~ke waard<strong>en</strong> via de<br />

Contact Commissie zoud<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> <strong>en</strong>· inzake historische <strong>en</strong><br />

recreatieve belang<strong>en</strong> dit via de <strong>Vecht</strong><strong>commissie</strong> zou geschied<strong>en</strong>.<br />

De Directeur van de Planologische Di<strong>en</strong>st<br />

deelde mede in beginsel ge<strong>en</strong> bezwaar te hebb<strong>en</strong>. In het<br />

algeme<strong>en</strong> is de Contact-Commissie, waarin ook de <strong>Vecht</strong><strong>commissie</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordigd is, aangewez<strong>en</strong>.<br />

Onze Commissie kan ervan gewag mak<strong>en</strong>, dat de sam<strong>en</strong>werking<br />

met de Contact-Commissie in deze van aang<strong>en</strong>ame<br />

aard is.<br />

~!~~~~E!~~<br />

In e<strong>en</strong> onderhoud met de Commissaris der Koningin te<br />

Utrecht, dat op 29 October 1951 plaats had, behandelde<br />

onze verteg<strong>en</strong>woordiger het gesprok<strong>en</strong>e op de streekplanvergadering<br />

van 21 April 1949 waar de Provincies Noordholland<br />

<strong>en</strong> Utrecht beid<strong>en</strong> verteg<strong>en</strong>woordigd war<strong>en</strong>.<br />

Voor het Utrechtse deel van de <strong>Vecht</strong>streek is e<strong>en</strong><br />

Streekplan-Commissie in het lev<strong>en</strong> geroep<strong>en</strong>, waarin onze<br />

<strong>commissie</strong> door de voorzitter is verteg<strong>en</strong>woordigd.Van<br />

e<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komstige activiteit in Noordholland is nog<br />

niets bemerkt, ook niet van e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gaan van beide<br />

Provincies. In de vergadering van 1949 was er initiatief<br />

in deze geest g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> onze led<strong>en</strong> onderstreept<strong>en</strong><br />

de m<strong>en</strong>ing, dat voor het Noordhollandse deel van de<br />

streek ev<strong>en</strong>zeer e<strong>en</strong> streekplan op z~n plaats zou z~n <strong>en</strong><br />

aan e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>heid hier zeer veel waarde gehecht moet word<strong>en</strong>.<br />

Op 15 Januari <strong>1952</strong> antwoordde de Commissaris ons<br />

schriftel~k dat Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> van Noordholland<br />

niet voornem<strong>en</strong>s war<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> Commissie in het lev<strong>en</strong> te<br />

roep<strong>en</strong> ter voorbereiding van e<strong>en</strong> streekplan voor het<br />

<strong>Vecht</strong>gebied geleg<strong>en</strong> in de provincie Noordholland.Z~ z~n<br />

van oordeel dat binn<strong>en</strong> afzi<strong>en</strong>bare t~d alle betrokk<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uitbreidingsplann<strong>en</strong> in hoofdzaak zull<strong>en</strong> bezitt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> op deze w~ze de aansluiting van de ruimtekundige<br />

regeling<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> bereikt.


-19-<br />

Verder war<strong>en</strong> zij van oordeel, dat de omvang van het<br />

<strong>Vecht</strong>gebied in Noordholland van betrekkelijk beperkte<br />

omvang is <strong>en</strong> regelmatig overleg met de daarvoor aangewez<strong>en</strong><br />

Commissies <strong>en</strong> Planologische Di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> der beide<br />

Provinci<strong>en</strong> kan plaats vind<strong>en</strong>.<br />

Het facet-streekplan voor de <strong>Vecht</strong> is nog in voorbereiding.<br />

Uiteraard wordt met verlang<strong>en</strong> naar het eindrapport<br />

uitgezi<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> vergadering der Commissie ter<br />

voorbereiding van het streekplan, welke gehoud<strong>en</strong> werd<br />

op 6 Juli 1953, zijn behandeld de monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> het beplantingsplan.<br />

Het geeft red<strong>en</strong> tot de veronderstelling,<br />

dat deze Commissie op de goede weg is.<br />

g~~~~~~~~-~f~~!!~!~~~~~~~~~~~-~!~~~~!<br />

Op 20 April 1953 werd t<strong>en</strong> Provinciehuize e<strong>en</strong> voorbereid<strong>en</strong>de<br />

bespreking gehoud<strong>en</strong> in zake de instelling van<br />

e<strong>en</strong> Commissie afvalwaterzuivering Utrecht.<br />

Bij besluit van 9 Juni 1953 no. 2444/ 1424 van het Provinciaal<br />

Bestuur werd de bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde Commissie door<br />

Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> ingesteld, met het doel te rapporter<strong>en</strong><br />

inzake de aard <strong>en</strong> omvang van de verontreiniging<br />

van de op<strong>en</strong>bare water<strong>en</strong>,behor<strong>en</strong>de tot de stroomgebied<strong>en</strong><br />

van de <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> de Eem, a lsmede het aandeel, dat de bewoners<br />

<strong>en</strong> industrie in de verontreiniging hebb<strong>en</strong>,welke<br />

maatregel<strong>en</strong> hierteg<strong>en</strong> te treff<strong>en</strong>, <strong>en</strong> hoe de kost<strong>en</strong>verdeling<br />

<strong>en</strong> de bestuursvorm te regel<strong>en</strong>.<br />

Voor de Commissie voor de <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> het Oostelijk <strong>en</strong><br />

Westelijk Plass<strong>en</strong>gebied werd de Secretaris, de heer<br />

J~Trouw te Abcoude b<strong>en</strong>oemd.<br />

Provinciale Utrechtse Welstands<strong>commissie</strong><br />

Op 25 Nov. 1954 herdacht deze Commissie haar 25-<br />

jarig bestaan. Op de receptie werd onze Commissie verteg<strong>en</strong>woordigd<br />

door de Voorzitter Ir.J.Loeff <strong>en</strong> de Secretaris<br />

J.Trouw.<br />

Fortificaties<br />

Bij Koninklijk besluit van 18 October 1951 Stbl.455<br />

zijn de fort<strong>en</strong> Kijkuit bij Kort<strong>en</strong>hoef, Spion bij Loosdrecht,<br />

het fort Nieuwersluis met de batterij op de rechter<br />

<strong>Vecht</strong>oever, de Redoute aan de Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>sevaart, het


- 20 -<br />

werk b~ Maarsseve<strong>en</strong>, het fort aan de Klop <strong>en</strong> het fort<br />

de Gagel onttrokk<strong>en</strong> aan de bestemming als vestingwerk.<br />

Hierdoor z~n da verbod<strong>en</strong> kring<strong>en</strong> opgehev<strong>en</strong>.De vrees kan<br />

nu bestaan, dat deze fort<strong>en</strong>, die lands chappel~k <strong>en</strong> natuurhistorisch<br />

soms aantrekkel~k z~n, e<strong>en</strong> bestemming<br />

kunn<strong>en</strong> verkr~g<strong>en</strong> die het landschap zal kunn<strong>en</strong> ontsier<strong>en</strong>.<br />

Onze Commissie heeft onlangs k<strong>en</strong>nis gekreg<strong>en</strong> van<br />

het plan der G<strong>en</strong>ie om op de berm tuss<strong>en</strong> de fortgracht<br />

te Nieuwersluis <strong>en</strong> de oude R~ksweg e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>stwoning te<br />

plaats<strong>en</strong>. W~ vrez<strong>en</strong> hier de sch<strong>en</strong>ding van e<strong>en</strong> fraai<br />

deel van het dorp Nieuwersluis. Onze m<strong>en</strong>ing is dat ook<br />

de militaire autoriteit<strong>en</strong> de bepaling<strong>en</strong> van het uitbreidingsplan<br />

ev<strong>en</strong>tueel die van vvoningNet <strong>en</strong> Bouwverord<strong>en</strong>ing<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> na te volg<strong>en</strong>. Onze laatste inlichting<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong>, dat het plan niet door zou gaan. Onze Commissie<br />

bl~ft terzake dilig<strong>en</strong>t.<br />

Abcoude<br />

Langs de nieuwe R~ksweg no.2 Amsterdam- Utrecht werd<br />

onder Abcoude e<strong>en</strong> afgedankte goeder<strong>en</strong>wag<strong>en</strong> als schuur<br />

in het landschap geplaatst . Aan Gedeputeerde St at<strong>en</strong><br />

verzocht onze Commissie toepassing van artikel 1 van<br />

de Schoonheidsverord<strong>en</strong>ing. Op 14 December 1953 antwoordde<br />

het College van Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> dat door<br />

het Geme<strong>en</strong>tebestuur nadere voorwaard<strong>en</strong> aan de bouwvergunningzull<strong>en</strong>ward<strong>en</strong>verbond<strong>en</strong><br />

n . l. op de spoorwegwagon<br />

moet e<strong>en</strong> kapje word<strong>en</strong> aangebracht , gedekt met rode verbeterde<br />

Hollandse pann<strong>en</strong> <strong>en</strong> het houtwerk van de schuur<br />

word<strong>en</strong> behandeld met carbolineum, verm<strong>en</strong>gd met koolteer,<br />

terwijl de bestaande beplanting om het schuurtje moet<br />

word<strong>en</strong> uitgebreid.<br />

Op 4 Januari 1954 schreef onze Commissie aan de R~kswaterstaat<br />

inzake het voornem<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> bergloods te<br />

bouw<strong>en</strong> langs de R~ksweg. Onze Commissie vreesde, dat<br />

e<strong>en</strong> dergel~k gebouw de op<strong>en</strong>heid van het landschap zou<br />

verstor<strong>en</strong>. In verband hiermede verzocht onze Commissie<br />

b~zondere aandacht voor de ev<strong>en</strong>tuele bouw.<br />

Ret bouwwerk is tot stand gekom<strong>en</strong> <strong>en</strong> is in het landschap<br />

bijzonder stor<strong>en</strong>d <strong>en</strong> is zeker ge<strong>en</strong> goed voorbeeld<br />

voor het bouw<strong>en</strong> langs Rijksweg<strong>en</strong>.


Breukel<strong>en</strong><br />

- 21 -<br />

Op uitnodiging van Burgemeester <strong>en</strong> Wethouders van<br />

Breukel<strong>en</strong> mocht onze Commissie k<strong>en</strong>nis nem<strong>en</strong> van het<br />

eerste schetsplan uitbreidingsplan in onderdel<strong>en</strong> voor<br />

de terrein<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de oude RDksweg <strong>en</strong> het<br />

Amsterdam-RDnkanaal, b<strong>en</strong>oord<strong>en</strong> het dorp. WD maakt<strong>en</strong> van<br />

de gebod<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong>heid gebruik onze voorlopige m<strong>en</strong>ing<br />

hierover te schrDv<strong>en</strong>. Ons werd tev<strong>en</strong>s advies gevraagd<br />

over de toekomstige bestemming van "de Kaap". Allereerst<br />

hebb<strong>en</strong> wij erop gewez<strong>en</strong>, dat "de Kaap" <strong>en</strong> "Boom<br />

<strong>en</strong> Bosch" beschouwd di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> als landschappelDk<br />

belangrDk <strong>en</strong> dat dit <strong>Vecht</strong>bos gezi<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t te word<strong>en</strong><br />

als e<strong>en</strong> onderdeel van e<strong>en</strong> grote uitgestrektheid,<br />

n.l. van ND<strong>en</strong>rode tot Gunterstein,nietteg<strong>en</strong>staande dit<br />

geheel wordt gescheid<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> lelDk fabriekscomplex.<br />

Het deel der Geme<strong>en</strong>te, waarin "de Kaap",ligt buit<strong>en</strong> de<br />

bebouwingssfeer van arbeiders- <strong>en</strong> midd<strong>en</strong>standswoningbouw<br />

waarom het van belang is deze gro<strong>en</strong>e begr<strong>en</strong>zing<br />

van de Zuid- <strong>en</strong> Oostkant van het dorp te behoud<strong>en</strong>,waardoor<br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> het reeds g<strong>en</strong>oemde fabriekscomplex afgeschermd<br />

blDft.<br />

D<strong>en</strong>kt m<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> verkaveling van "De Kaap", dan zou<br />

dit aan deze schoonheid schade br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de biologische<br />

waarde van het bos t<strong>en</strong>iet do<strong>en</strong>.<br />

Onze Commissie me<strong>en</strong>de elke andere stemming dan tot<br />

landgoed t<strong>en</strong> zeerste te moet<strong>en</strong> ontrad<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> betrok onze Commissie in haar advies, de<br />

strook tuingrond tuss<strong>en</strong> "de Kaap", de <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> "Klein<br />

Boom <strong>en</strong> Bosch", <strong>en</strong> adviseerde ook dit terrein onaangetast<br />

te lat<strong>en</strong>.<br />

Concluder<strong>en</strong>de adviseerde onze Commissie in e<strong>en</strong> mogelDk<br />

uitbreidingsplan g<br />

a. Het terrein van "de Kaap" tot landgoed te bestemm<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> min. van 2t hectar<strong>en</strong>.<br />

b. De tuinderD als agrarisch gebied intact te lat<strong>en</strong>.<br />

c. "Klein Boom <strong>en</strong> Bosch" te bestemm<strong>en</strong> tot Buit<strong>en</strong>plaats.<br />

Lo<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

In Januari <strong>1952</strong> werd het uitbreidingsplan van Lo<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

in de Commissie voor de uitbreidingsplann<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere<br />

Stedebouwkundige Regeling<strong>en</strong> behandeld. Nietteg<strong>en</strong>staande


- 22 -<br />

het plan naar ons oordeel we1n1g karakter vertoonde<br />

<strong>en</strong> het slechts e<strong>en</strong> deel van de geme<strong>en</strong>te besloeg, maakte<br />

onze Commissie ge<strong>en</strong> bezwar<strong>en</strong>, doch hoopte dat het<br />

in de bedoeling mocht gaan ligg<strong>en</strong> later e<strong>en</strong> conc<strong>en</strong>trische<br />

uitbreiding van het dorp te beog<strong>en</strong>.<br />

In December <strong>1952</strong> heeft onze Commissie zich tot de<br />

R~ksdi<strong>en</strong>st<br />

van het Nationale Plan gew<strong>en</strong>d inzake de<br />

bouw van e<strong>en</strong> woonhuis aan de Alambertskade met verzoek<br />

om onze Commissie nader in te licht<strong>en</strong> inzake de overweging<strong>en</strong><br />

waarom bouwvergunning was verle<strong>en</strong>d.<br />

Op 3 Juli 1953 antwoordde deze Di<strong>en</strong>st, dat de bouw<br />

van e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele woning niet direct e<strong>en</strong> ernstige aantasting<br />

van het Natuurschoon behoefde te z~n. Verder werd<br />

medegedeeld dat belanghebb<strong>en</strong>de met de voorbereiding<br />

van de voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> bouw reeds vergevorderd was <strong>en</strong> door<br />

onbek<strong>en</strong>dheid van de geme<strong>en</strong>te Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> met de bestaande<br />

meldingsplicht in dit nog niet lang b~ deze geme<strong>en</strong>te<br />

gevoegde gebied, onev<strong>en</strong>redige schade voor de belanghebb<strong>en</strong>de<br />

zou hebb<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>d, indi<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> bouwvergunning<br />

was verle<strong>en</strong>d. Op grond van het bov<strong>en</strong>staande is de R~ksdi<strong>en</strong>st<br />

niet opgetred<strong>en</strong>. ·<br />

Op 16 December 1953 schreef onze Commissie andermaal<br />

aan de R~ksdi<strong>en</strong>st op ons vermoed<strong>en</strong> van de bouw<br />

van e<strong>en</strong> tweede woning.<br />

Op 19 Maart 1954 deelde de R~ksdi<strong>en</strong>st ons mede dat<br />

voor dit bouwwerk ge<strong>en</strong> bouwvergunning zou word<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> in het Uitbreidingsplan in hoofdzaak het voor<br />

de bouw bedoelde terrein zou word<strong>en</strong> bestemd voor riet<strong>en</strong><br />

oeverland.<br />

Op 22 Juni 1954 berichtte de R~ksdi<strong>en</strong>st dat de<br />

bouwaanvrage bov<strong>en</strong>bedoeld definitief is afgewez<strong>en</strong>, in<br />

verband met het inmiddels goedgekeurde uitbreidingsplan.<br />

Loosdrecht<br />

Lt<strong>en</strong> Geme<strong>en</strong>tehuize ter visie lag.<br />

Op 15 Juli <strong>1952</strong> waarschuwde ons de heer A.Spr<strong>en</strong>ger<br />

te Loosdrecht dat e<strong>en</strong> ontwerp Uitbreidingsplan omvatt<strong>en</strong>de<br />

het gedeelte der geme<strong>en</strong>te tuss<strong>en</strong> de Mol<strong>en</strong>me<strong>en</strong>t,<br />

Rading , Nieuw<strong>en</strong>d~k <strong>en</strong> gedeelte t<strong>en</strong> Zuid<strong>en</strong> van de Nootweg,<br />

waarin geleg<strong>en</strong> "Jachtlust" <strong>en</strong> "Eik<strong>en</strong>rode"l Onze<br />

Commissie heeft na inzage der plann<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bezwaarschrift<br />

ingedi<strong>en</strong>d waarin de Commissie erop wees, dat


- 23 -<br />

door de ontworp<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> door de buit<strong>en</strong>plaats<strong>en</strong> "Eik<strong>en</strong>rode"<br />

<strong>en</strong> "Jachtlust" deze ernstig werd<strong>en</strong> aangetast,niet<br />

alle<strong>en</strong>, maar dat deze prachtige elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in het stedebouwkundig<br />

plan niet op de juiste wuze werd<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ut.Nog<br />

wees onze Commissie op het feit, dat het uitbreidingsplan<br />

gespe<strong>en</strong>d is van e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>luke kern <strong>en</strong> de op<strong>en</strong>bare<br />

gebouw<strong>en</strong> over het plan zun verdeeld, terwUl juist hiervan<br />

gebruik had kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemaakt om e<strong>en</strong> kern te<br />

acc<strong>en</strong>tuer<strong>en</strong>.<br />

Onze Commissie verzocht dit plan niet goed te keur<strong>en</strong>.<br />

Op 14 Mei 1954 werd onze Commissie niet ontvankeluk verklaard,<br />

omdat zu niet als belanghebb<strong>en</strong>de in de zin der<br />

Woningwet kan word<strong>en</strong> beschouwd. In deze raadsbeschikking<br />

werd<strong>en</strong> wel onze bezwar<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>oemd maar niet weerlegt.<br />

Onze Commissie is op 15 April 1954 bu Gedeputeerde<br />

Stat<strong>en</strong> in beroep gegaan.<br />

Maarss<strong>en</strong><br />

Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> vroeg<strong>en</strong> ons advies inzake Zandzuig<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> di<strong>en</strong>ste van e<strong>en</strong> Recreatieoord. Ons advies<br />

luidde gunstig, maar wu wez<strong>en</strong> erop dat e<strong>en</strong> goed systematisch<br />

plan voor het gehele gebied van de Maarsseve<strong>en</strong>se<br />

<strong>en</strong> Westbroekse plass<strong>en</strong> wel gew<strong>en</strong>st is.<br />

Onze Commissie streefde er naar in e<strong>en</strong> vroeg stadium<br />

contact op te nem<strong>en</strong> met de nieuwe ontwerp<strong>en</strong>, Ir.E.J.de<br />

Maar te Maarss<strong>en</strong>, van het uitbreidingsplan. In zun<br />

brief van 7 Januari <strong>1952</strong> deelde de Burgemeester ons<br />

echter mede dit prematuur te acht<strong>en</strong>.<br />

Aangezi<strong>en</strong> ons echter mededeling<strong>en</strong> ter ore kwam<strong>en</strong>,die<br />

onze bezorgdheid gaande maakt<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> wu ons op 16<br />

Maart 1954 tot Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>d t<strong>en</strong> einde onze<br />

bezwar<strong>en</strong> k<strong>en</strong>baar te mak<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> het ontwerpplan, in<br />

verband met de dreig<strong>en</strong>de aantasting van de historische<br />

schoonheid van de <strong>Vecht</strong>buit<strong>en</strong>s <strong>en</strong> <strong>Vecht</strong>oevers . In het<br />

buzonder voeld<strong>en</strong> wu ons bezwaard door het voornem<strong>en</strong> van<br />

de ontwerper om e<strong>en</strong> verbinding van de nieuwe wijk met de<br />

andere <strong>Vecht</strong>oever te mak<strong>en</strong> door het oude buit<strong>en</strong> Doornburg,<br />

met e<strong>en</strong> brug over de <strong>Vecht</strong> naar het buit<strong>en</strong> Bol<strong>en</strong>steun.<br />

Onze Commissie gaf e<strong>en</strong> ander <strong>en</strong> o.i. beter tracee<br />

aan, waardoor zowel de kern als de ligging van het<br />

Geme<strong>en</strong>tehuis het "Huis ter Bosch" gedi<strong>en</strong>d werd.


- 24 -<br />

Dit schr~v<strong>en</strong> werd tev<strong>en</strong>s gezond<strong>en</strong> aan Mr. H.W.de Vink,<br />

Lid van Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> met verzoek dit in e<strong>en</strong> onderhoud<br />

nader toe te licht<strong>en</strong>, welk onderhoud op aang<strong>en</strong>ame<br />

w~ze<br />

heeft plaats gehad.<br />

Nadat het plan ter visie had geleg<strong>en</strong>, richtte onze<br />

Commissie op 19 Mei 1954 e<strong>en</strong> adres tot de geme<strong>en</strong>teraad<br />

inzake het ontwerp-uitbreidingsplan, waarin ernstig bezwaar<br />

werd gemaakt teg<strong>en</strong> de in het uitbreidingsplan getraceerde<br />

verbindingsweg door Doornburg terw~l door onze<br />

Commissie e<strong>en</strong> beter geprojecteerd tracee werd aangegev<strong>en</strong>.<br />

Op 31 Mei 1954 nodigde onze Commissie vele Ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>;<br />

officiele person<strong>en</strong> <strong>en</strong> belangstell<strong>en</strong>de particulier<strong>en</strong><br />

uit op e<strong>en</strong> vergadering in Hotel "Terminus" te<br />

Utrecht, waar het geprojecteerde tracee door onze Commissie<br />

aan de hand van kaart<strong>en</strong> werd getoond. Op deze<br />

vergadering war<strong>en</strong> aanwezig naast onze Commissieled<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vele belangstell<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, afgevaardigd<strong>en</strong> van Stichting<br />

"Het Dtrechtsch Landschap", Contact-Commissie voor Natuur-<br />

<strong>en</strong> Landschapsbescherming, Bond Heemschut, oudheidkundig<br />

g<strong>en</strong>ootschap nNifterlake", Rijksdi<strong>en</strong>st voor<br />

het Nationale Plan, R~ksdi<strong>en</strong> s t voor de Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg,<br />

Staatsbosbeheer, afd.Natuurbescherming b<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>s Raadsled<strong>en</strong><br />

van de geme<strong>en</strong>te Maarss<strong>en</strong>. Alle aanwezig<strong>en</strong> onderschrev<strong>en</strong><br />

onze bezwar<strong>en</strong>.<br />

B~ schr~v<strong>en</strong> van 25 Mei 1954 ontving onze Commissie<br />

antwoord op het adres van 16 Maart van Ged.Stat<strong>en</strong>, inhoud<strong>en</strong>de<br />

de mededeling, dat de verkeersverbinding over<br />

de buit<strong>en</strong>plaats "Doornburgh" de volle aandacht van het<br />

College had <strong>en</strong> de te dezer zake door onze Commissie aanaangevoerde<br />

argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> b~ de beoordeling van het desbetreff<strong>en</strong>d<br />

uitbreidingsplan der geme<strong>en</strong>te Maarss<strong>en</strong> terdege<br />

zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gewog<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s werd ons e<strong>en</strong> afschrift<br />

toegezond<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> brief gericht aan de R~ksdi<strong>en</strong>st<br />

voor het Nationale plan waarin voorlopige maatregel<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> voorgesteld, die tijdel~k kond<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> t<strong>en</strong> einde<br />

de uitvoering der geprojecteerde werk<strong>en</strong> te verhinder<strong>en</strong><br />

totdat de definitieve plann<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d war<strong>en</strong>.<br />

Op 10 September vond e<strong>en</strong> confer<strong>en</strong>tie plaats met Burgemeester<br />

<strong>en</strong> Wethouders van Maarss<strong>en</strong>, de Raads<strong>commissie</strong><br />

voor de uitbreidingsplann<strong>en</strong> <strong>en</strong> de ontwerper. Onze bezwar<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> door de Voorzitter <strong>en</strong> Secretaris van het<br />

Werkcomite nader toegelicht <strong>en</strong> onze w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan deze ver­


- 25 ...,<br />

tie niet plaats. Onze bezwar<strong>en</strong> <strong>en</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> war<strong>en</strong> slechts<br />

aangehoord.<br />

Inmiddels werd e<strong>en</strong> gew~zigd plan van uitbreiding in<br />

onderdel<strong>en</strong> van 29 October tot <strong>en</strong> met 25 November 1954<br />

ter visie gelegd.<br />

Na inzage hiervan heeft ons Werkcomite op 24 November<br />

in e<strong>en</strong> uitvoerig betoog, in beroep, zich wederom tot de<br />

geme<strong>en</strong>teraad gew<strong>en</strong>d .<br />

Onze Commissie wees erop dat weliswaar de Weg door<br />

Doornburg was vervall<strong>en</strong>, als 't ware was weggeradeerd,<br />

doch het plan in z'n verdere opzet ongewijzigd was,<br />

waardoor het probleem van het ontbrek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> verband<br />

tuss<strong>en</strong> kern, plan <strong>en</strong> omgeving niet was opgelost.<br />

Er is ge<strong>en</strong> paging gedaan om tot e<strong>en</strong> betere oplossing<br />

te gerak<strong>en</strong>. Wederom suggereerde onze Commissie e<strong>en</strong> oplossing<br />

, die e<strong>en</strong> gelukkiger verband met het oude dorp<br />

bracht <strong>en</strong> mede voor het verkeer voor de werkc<strong>en</strong>tra's<br />

der Maarsseve<strong>en</strong>se bewoners.<br />

Wij verzocht<strong>en</strong> de geme<strong>en</strong>teraad het plan in de voorligg<strong>en</strong>de<br />

vorm niet goed te keur<strong>en</strong>.<br />

Inmiddels is aankondiging geschiedt, dat het uitbreidingsplan<br />

door de Geme<strong>en</strong>teraad ongew~zigd is goedgekeurd.<br />

Op 8 April <strong>1955</strong> heeft onze Commissie zich opnieuw,<br />

<strong>en</strong> nu weer tot Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>d. Ret<br />

verder verloop in deze wordt met belangstelling tege- _<br />

moet gezi<strong>en</strong>.<br />

Muid<strong>en</strong><br />

Op 5 October 1953 heeft onze Commissie zich gew<strong>en</strong>d<br />

teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plan van vestiging van e<strong>en</strong> Hotel- Restaurant<br />

op de West Batter~ aan de monding van de <strong>Vecht</strong> te Muid<strong>en</strong>.<br />

Onze Commissie was van m<strong>en</strong>ing, dat e<strong>en</strong> dergel~k<br />

bedr~f bov<strong>en</strong> op het fortificatiewerk ongew<strong>en</strong>st is, omdat<br />

het gebouw door z~n hoge ligging misplaatst is als<br />

teg<strong>en</strong>hanger van het Muiderslot. Naar w~ vernem<strong>en</strong> heeft<br />

het geme<strong>en</strong>tebestuur van Muid<strong>en</strong>, medewerking tot het<br />

verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bouwvergunning geweigerd. Dit is e<strong>en</strong><br />

beslissing, die we van harte toejuich<strong>en</strong>.<br />

~~~~~~~~~!-~~~-~~~g<br />

Ret in ons vorig jaarverslag medegedeelde plan van


- 26 -<br />

onze Commissie om van de Spiegelpolder met de Bl~kmeer<br />

e<strong>en</strong> grote plas te vorm<strong>en</strong> van 180 h.a. <strong>en</strong> bouwterrein<br />

te former<strong>en</strong> ter uitbreiding van Nederhorst d<strong>en</strong> Berg<br />

hebb<strong>en</strong> ~ toegezond<strong>en</strong> aan Hoofd-Ing<strong>en</strong>ieur-Directeur<br />

van de Provinciale Waterstaat Noordholland, aan de<br />

Hoofd-Ing<strong>en</strong>ieur voor de Geme<strong>en</strong>tel~ke plann<strong>en</strong> van de<br />

R~kswaterstaat <strong>en</strong> aan Burgemeester <strong>en</strong> Wethouders van<br />

Nederhorst d<strong>en</strong> Berg.<br />

Op 21 Febr. 1953 berichtte ons het geme<strong>en</strong>tebestuur<br />

dat het in alle geval aanbeveling verdi<strong>en</strong>t dat b~ het<br />

ontwerp<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> uitbreidingsplan voor de geme<strong>en</strong>te<br />

Nederhorst d<strong>en</strong> Berg met de idee<strong>en</strong> van onze Commissie<br />

rek<strong>en</strong>ing wordt gehoud<strong>en</strong>.<br />

Veel stof was opgewaaid naar aanleiding van de gedachte<br />

de Reevaart te demp<strong>en</strong>. Op 18 November <strong>1952</strong><br />

werd te Nederhorst d<strong>en</strong> Berg e<strong>en</strong> protestvergadering van<br />

ingezet<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> belangstell<strong>en</strong>de ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>.<br />

Ook onze Commissie was daar verteg<strong>en</strong>woordigd.<br />

De vergadering sprak zich uit teg<strong>en</strong> de demping van<br />

de Reevaart <strong>en</strong> besloot e<strong>en</strong> krachtige actie te voer<strong>en</strong><br />

voor het weder op<strong>en</strong><strong>en</strong> van de brug, die weg<strong>en</strong>s het gevaar<br />

t<strong>en</strong> gevolge van bouwvalligheid voor het vaarverkeer<br />

is geslot<strong>en</strong>.<br />

Inzake de brug over de Reevaart was door de Geme<strong>en</strong>teraad<br />

van Nederhorst d<strong>en</strong> Berg e<strong>en</strong> beslissing g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

omdat de geme<strong>en</strong>te Utrecht <strong>en</strong> de N.V .Amstelburcht te<br />

Amsterdam hun verplichting<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van het onderhoud<br />

niet war<strong>en</strong> nagekom<strong>en</strong>. In verband hiermede was<br />

beslot<strong>en</strong> het onderhoud t<strong>en</strong> laste der geme<strong>en</strong>te te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> de onderhoudsplichtig<strong>en</strong> met afkoop<br />

hunner verplichting<strong>en</strong> te belast<strong>en</strong>. Dit raadsbesluit van<br />

5 Juli 1951 werd door Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> van Noordholland<br />

niet goedgekeurd~ omdat b~ de Minister van Verkeer<br />

<strong>en</strong> Waterstaat in onderzoek is of de Reevaart als<br />

Scheepvaartweg moet word<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus de positie<br />

van de brug in de toekomst niet vaststaat <strong>en</strong> omdat de<br />

gevorderde jaarl~kse uitkering van de onderhoudsplichtig<strong>en</strong><br />

te hoog zou z~n berek<strong>en</strong>d.<br />

Teg<strong>en</strong> dit besluit van Ged. Stat<strong>en</strong> van 15 Aug.1951<br />

no.228, afd.2 B ging de Geme<strong>en</strong>teraad in beroep b~ de<br />

kroon, omdat de onttrekking nimmer zal plaats vind<strong>en</strong>,<br />

daar vele organisaties op het gebied van Scheepvaart,


- 27 -<br />

Watertoerisme, Vreemdeling<strong>en</strong>verkeer <strong>en</strong> behoud van Natuurschoon<br />

bezwar<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> aangevoerd.<br />

B~ koninkl~k besluit van 26 November 1953 no.26<br />

overwoog de kroon, dat de onderhoudsplichtig<strong>en</strong> op<br />

schromel~ke w~ze in de uitvoering van hun verplichting<strong>en</strong><br />

tekort z~n geschot<strong>en</strong>, dat de t~del~ke voorzi<strong>en</strong>ing<br />

die getroff<strong>en</strong> is, waardoor de brug niet meer geop<strong>en</strong>d<br />

kan word<strong>en</strong>, niet als e<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>de voorzi<strong>en</strong>ing kan wor~<br />

d<strong>en</strong> beschouwd, omdat de Reevaart van belang is, zowel<br />

voor de watersport als t<strong>en</strong> behoeve van de beroepsscheepvaart,<br />

dat de uitkering<strong>en</strong> z~n berek<strong>en</strong>d op herstel<br />

naar de vroegere toestand waar ook met de aanpassing<br />

van de brug aan het huidige zwaardere verkeer.Het<br />

beroep van de Raad werd in verband met het laatstg<strong>en</strong>oemde<br />

punt ongegrond verklaard.<br />

Inmiddels is ons geblek<strong>en</strong>, dat b~ de Planologische<br />

Di<strong>en</strong>st van Noordholland e<strong>en</strong> ontwerp-uitbreidingsplan<br />

in bewerking is, waarb~ de Reevaart vervalt <strong>en</strong> tot verkeersweg<br />

wordt gecreeerd <strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing wordt gehoud<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> vaarweg door het toekomstige Spiegelmeer, waarvoor<br />

twee sluiz<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gepasseerd.<br />

E<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander is niet in overe<strong>en</strong>stemming met de beslissing<strong>en</strong><br />

van de Raad <strong>en</strong> de Kroon. Uiteraard acht onze<br />

Commissie dit antwerp ook met het oog op de Watersport<br />

in het algeme<strong>en</strong> ongew<strong>en</strong>st. Onze Commissie bl~ft<br />

dilig<strong>en</strong>t <strong>en</strong> zal zich w<strong>en</strong>d<strong>en</strong> tot R~ksdi<strong>en</strong>st Nationale<br />

Plan <strong>en</strong> Z.Ex.Minister van Waterstaat <strong>en</strong> Verkeer.<br />

~~~~E<br />

In e<strong>en</strong> vergadering b~e<strong>en</strong>ge roep<strong>en</strong> door de Burgemeester<br />

van Weesp terzake het in antwerp z~nde saneringsplan,<br />

war<strong>en</strong> aanwezig de Commissie Stad <strong>en</strong> Dorp van<br />

Noordholland van de Bond Heemschut <strong>en</strong> onze Commissie.<br />

Uiteraard is b~ e<strong>en</strong> eerste inzage van e<strong>en</strong> dergel~k ingr~p<strong>en</strong>d<br />

plan ge<strong>en</strong> direct gefundeerd oordeel te vell<strong>en</strong>.<br />

De led<strong>en</strong> van onze Commissie war<strong>en</strong> van oordeel dat e<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>de bespreking voor e<strong>en</strong> grondiger behandeling met<br />

de Burgemeester c.q. <strong>en</strong> met de adviseurs zou volg<strong>en</strong>.Deze<br />

heeft niet plaats gehad. Op 30 December 1953 werd<br />

e<strong>en</strong> schr~v<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> van het Kunsthistorisch College<br />

van advies te Weesp om inlichting<strong>en</strong> inzake het in voorbereid<strong>en</strong>d<br />

z~nd saneringsplan, waaromtr<strong>en</strong>t Burgemeester


- 28 -<br />

<strong>en</strong> Wethouders van Weesp hun College had medegedeeld,<br />

dat de Commissie Stad <strong>en</strong> Dorp van Noordholland van de<br />

Bond Heemschut haar tevred<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> waardering over<br />

het in behandeling z~nde gedeelte van het saneringsplan<br />

heeft uitgesprok<strong>en</strong>. Het Kunsthistorisch College<br />

maakte hare bezorgdheid inzake monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, straatwand<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>z. aan onze Commissie k<strong>en</strong>baar.<br />

To<strong>en</strong> in Juni 1954 het doorbraakplan ter visie lag,<br />

heeft onze Commissie zich tot Burgemeester <strong>en</strong> Wethouders<br />

van Weesp gew<strong>en</strong>d. Onze Commissie wees erop dat<br />

e<strong>en</strong> nadere bespreking niet was gehoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> thans k<strong>en</strong>baar<br />

maakt,dat bij onze Commissie teg<strong>en</strong> het doorbraakplan,<br />

dat het hoofdpunt van het saneringsplan vormt,ernstige<br />

bed<strong>en</strong>king<strong>en</strong> bestaan.<br />

Onze Commissie betreurt het, dat het verkeer tuss<strong>en</strong><br />

de R~ksweg b~ Muid<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Provinciale weg, die langs<br />

Weesp loopt, door de stad gevoerd zal word<strong>en</strong>. Gevreesd<br />

· wordt dat e<strong>en</strong> dergel~ke doorbraak meer <strong>en</strong> vooral zwaar<br />

verkeer tot zich zal trekk<strong>en</strong>, dat niet in de oude<br />

stadskern thuis hoort <strong>en</strong> dat gevaar oplevert voor de<br />

oude bebouwing. Verder me<strong>en</strong>t onze Commissie dat het<br />

plan aan de ligging van het prachtige Raadhuis niet<br />

het recht doet wedervar<strong>en</strong>, dat di t gebouw toekomt. Oo:c<br />

me<strong>en</strong>t de Commissie, dat onvoldo<strong>en</strong>de zorg aan de straatwand<strong>en</strong><br />

langs de doorbraak is besteed. De Commissie had<br />

dan ook niet de overtuiging gekreg<strong>en</strong>, dat ge<strong>en</strong> andere<br />

oplossing voor de verbinding R~ksweg-Provinciale weg<br />

te vind<strong>en</strong> zou z~n, waaraan de door onze Commissie g<strong>en</strong>oemde<br />

bezwar<strong>en</strong>, alsmede het gevaar voor de Sluisbrug<br />

niet verbond<strong>en</strong> zou z~n.<br />

Van bov<strong>en</strong>staande beschouwing heeft onze Commissie<br />

aan het Kunsthistorisch College van Advies te Weesp<br />

afschrift gezond<strong>en</strong>.<br />

Op 23 October 1954 deelde Burgemeester <strong>en</strong> Wethouders<br />

onze Commissie mede, dat inzake het saneringsplan<br />

"Doorbraak C<strong>en</strong>trum" alle bezwaarschrift<strong>en</strong> aan de<br />

ontwerpers war<strong>en</strong> ter hand gesteld, die z~n visie aan<br />

B.<strong>en</strong> W. had medegedeeld. In e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de vergadering<br />

zou de Geme<strong>en</strong>teraad het plan in behandeling nem<strong>en</strong>,<br />

waarna onze Commissie van de beslissing van de Geme<strong>en</strong>teraad<br />

op de hoogte zou word<strong>en</strong> gesteld.


Zuil<strong>en</strong><br />

- 29 -<br />

Op 20 .Juli 1953 schreef onze Cummissie inzake e<strong>en</strong><br />

bot<strong>en</strong>loods aan de <strong>Vecht</strong>. Deze loods van de fa.Ebbeling<br />

<strong>en</strong> Kramer zou 68 m lang word<strong>en</strong>. Er werd bezwaar gemaakt<br />

teg<strong>en</strong> de bouw, omdat, planologisch gezi<strong>en</strong>, de<br />

plaats voor Watersport-opbergbedr~f ongeschikt is. Deze<br />

inrichting di<strong>en</strong>t o.i. op die plaats aan de <strong>Vecht</strong> te<br />

verdwijn<strong>en</strong>.<br />

* * *<br />

PLASSEN EN ANDERE WATEREN<br />

=========================<br />

~!~~~~~~~E~E~~~~~g<br />

Op 29 November 1951 hebb<strong>en</strong> w~ ons opnieuw gew<strong>en</strong>d<br />

om voor Utrecht e<strong>en</strong> plass<strong>en</strong>verord<strong>en</strong>ing te verkr~g<strong>en</strong>,zoals<br />

al eerder in e<strong>en</strong> adres van 7 Juli 1950 was gevraagd.<br />

Op dit adres verkreeg onze Commissie nog ge<strong>en</strong><br />

antwoord.<br />

~~~~~~!_e~-~e~~~~~<br />

De Ver<strong>en</strong>iging tot Behoud van Natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verwierf<br />

gedur<strong>en</strong>de de verslagperiode <strong>en</strong>kele H.A. moeras<br />

<strong>en</strong> water in het waterschap Botshol in eig<strong>en</strong>dom. De<br />

heer J.Trouw, Secretaris van de Commissie voor de<br />

<strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> het Oostel~k <strong>en</strong> Westel~k Plass<strong>en</strong>gebied, verteg<strong>en</strong>woordigt<br />

de Ver<strong>en</strong>iging op de ingeland<strong>en</strong>vergadering,<br />

waardoor de basis werd gelegd voor e<strong>en</strong> nauwer<br />

contact met het bestuur van het waterschap Botshol.<br />

Ankeve<strong>en</strong><br />

Door de Contact- Commissie voor Natuur- <strong>en</strong> Landschapsbescherming<br />

werd afw~z<strong>en</strong>d geadviseerd op e<strong>en</strong><br />

verzoek van de geme<strong>en</strong>te Hilversum, vuil te mog<strong>en</strong> start<strong>en</strong><br />

in het moerasland in de hoek van Ankeve<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

weg naar 's Graveland. Nadat bedoelde vuilstorting<br />

werd geweigerd, z~n de desbetreff<strong>en</strong>de percel<strong>en</strong> moerasgrond<br />

door de geme<strong>en</strong>te Hilversum aan de Ver<strong>en</strong>iging tot<br />

Behoud van Natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> verkocht.


- 30 -<br />

Kort<strong>en</strong>hoef<br />

Van de Contact-Commissie werd e<strong>en</strong> afschrift ontvang<strong>en</strong><br />

vru1 e<strong>en</strong> advies aan de Roofd-Ing<strong>en</strong>ieur-Directeur<br />

van de Provinciale Waterstaat van Noordholland in verband<br />

met plann<strong>en</strong>, in e<strong>en</strong> deel van de Kort<strong>en</strong>hoefse plass<strong>en</strong><br />

Oostz~de bagger uit de 1 s Gravelandse Vaart te<br />

stort<strong>en</strong>. Geadviseerd werd door·de Contact-Commissie,teg<strong>en</strong><br />

deze baggerstorting bezwaar te mak<strong>en</strong> op grond van<br />

de bestemming tot natuurreservaat van dit gedeelte der<br />

Kort<strong>en</strong>hoefse plass<strong>en</strong><br />

~~g!~~~~~!-~~-~~~~!<br />

In verband met door onze Commissie veronderstelde<br />

vervuiling van het <strong>Vecht</strong>water door afvalwater van de<br />

aldaar gevestigde rubberfabriek w<strong>en</strong>dde onze Commissie<br />

zich tot de Provinciale Waterstaat te Utrecht door<br />

wi<strong>en</strong>s bemiddeling op 19 Augustus 1954 monsters <strong>Vecht</strong>water<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> werd<strong>en</strong>.<br />

Op 21 October 1954 deelde de Directeur-Roofd-Ing<strong>en</strong>ieur<br />

van de Prov.Waterstaat mede, dat het afvalwater<br />

ongeveer neutraal reageerde, ev<strong>en</strong>als het <strong>Vecht</strong>water.<br />

Ret was vr~ houdbaar, hoewel e<strong>en</strong> zwakke neiging tot<br />

rotting kon.word<strong>en</strong> aangetoond. In het afvalwater is<br />

veel zwev<strong>en</strong>de stof aanwezig, t<strong>en</strong>gevolge waarvan het water<br />

e<strong>en</strong> sterk troebel uiterl~k heeft. Enige wek<strong>en</strong> na<br />

de monsterneming was dit zwev<strong>en</strong>d vuil nog slechts t<strong>en</strong><br />

dele bezonk<strong>en</strong>. B~ verm<strong>en</strong>gingmet<strong>Vecht</strong>water heeft veel<br />

snellere bezinking plaats. De uitkomst<strong>en</strong> van de analyse<br />

ton<strong>en</strong> niet aan, dat op het t~dstip der monsterneming<br />

e<strong>en</strong> duidel~ke vermeerdering van de vervuiling van<br />

de <strong>Vecht</strong> door het afvalwater van de rubberfabriek was<br />

opgetred<strong>en</strong>. Ret is echter niet uitgeslot<strong>en</strong>, dat de hoeveelheid<br />

zwev<strong>en</strong>de stof er plaatsel~k zichtbaar door<br />

wordt verhoogd.<br />

M9n di<strong>en</strong>t echter,. vervolgt het schr~v<strong>en</strong> van de<br />

Roofd-Ing<strong>en</strong>ieur, in 1 t oog te houd<strong>en</strong>, dat de <strong>Vecht</strong> in<br />

de omgeving van Nigtevecht in zekere mate vervuild is<br />

door andere oorzak<strong>en</strong>.<br />

In hoeverre deze toestand door het afvalwater van<br />

g<strong>en</strong>oemd bedr~f verergerd wordt, kan slechts word<strong>en</strong> nagegaan,<br />

indi<strong>en</strong> meer gegev<strong>en</strong>s o.a. omtr<strong>en</strong>t de sam<strong>en</strong>stel-


- 31 -<br />

ling van het afvalwater op verschill<strong>en</strong>de t~dstipp<strong>en</strong><br />

bek<strong>en</strong>d z~n. Uiteraard di<strong>en</strong>t in dit geval het resultaat<br />

afgewacht te moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van de Commissie<br />

Afvalwaterzuivering Utrecht.<br />

Lo<strong>en</strong>erve<strong>en</strong><br />

Op 29 November 1951 heeft ons werkcomite e<strong>en</strong> brief<br />

gericht aan de Directeur van de Geme<strong>en</strong>te Waterleiding<br />

te Amsterdam inzake het ruime uitzicht,dat is vr~gekom<strong>en</strong><br />

door de afbraak der voormalige zweminrichting "op<br />

de Driesprong" aan de Loosdrechtse z~de. W~ verzocht<strong>en</strong><br />

de medewerking om dit ook voor de toekomst te behoud<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>tueel te verruim<strong>en</strong>.<br />

Aan ons verzoek is voldaan.<br />

!~!~~!~~~~~~~E!~~-~~~-~~!~~~~~<br />

In ons advies aan Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> van Utrecht<br />

om ontheffing te verl<strong>en</strong><strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de ontgrondingsverord<strong>en</strong>ing<br />

nodig voor de voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> t<strong>en</strong> bate der<br />

plass<strong>en</strong>-waterleiding wees onze Commissie erop, dat de<br />

Loeverve<strong>en</strong>se Plas tot de meest waardevolle elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

in het <strong>Vecht</strong>plass<strong>en</strong>gebied gerek<strong>en</strong>d moet word<strong>en</strong>. Het<br />

uitzicht over deze plas <strong>en</strong> op de begroeide <strong>Vecht</strong>oevers<br />

is prachtig. Reeds in 1949 werd met onze Comm. door de<br />

Directeur der Geme<strong>en</strong>tewaterleiding<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vertrouwel~k<br />

contact opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> reeds stond<strong>en</strong> w~ voor de beslissing<br />

of om der wille van het landschap e<strong>en</strong> actie<br />

teg<strong>en</strong> het plan te ondernem<strong>en</strong> of door sam<strong>en</strong>werking te<br />

tracht<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aanvaardbare vorm te vind<strong>en</strong>. Met e<strong>en</strong> bloed<strong>en</strong>d<br />

hart kwam onze Commissie tot het laatste terwille<br />

van het algeme<strong>en</strong> belang <strong>en</strong> omdat de bemoeiing<strong>en</strong> van de<br />

Amsterdamse Waterleiding met de Loosdrechtse Plass<strong>en</strong><br />

in het verled<strong>en</strong> waardevol war<strong>en</strong> geblek<strong>en</strong> voor landschap<br />

<strong>en</strong> recreatie,dank z~ de beheersing van het waterpeil.De<br />

voorgelegde plann<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> beschouwd als<br />

de best aanvaardbare oplossing. Voor de sam<strong>en</strong>werking<br />

met de Directeur van de Geme<strong>en</strong>tewaterleiding te Amsterdam<br />

spreekt onze Commissie hierb~ e<strong>en</strong> woord van waardering.In<br />

ons advies aan Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> maakte onze<br />

Commissie e<strong>en</strong> bed<strong>en</strong>king t<strong>en</strong> opzichte van de berging<br />

van de uit het zelfreinigingsbekk<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>de ve<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

meermolm in het overige deel van de Lo<strong>en</strong>erve<strong>en</strong>se plas,<br />

waardoor de waterdiepte op ca. 1,25 m wordt gebracht.


- 32 -<br />

De zwev<strong>en</strong>de meermolm zal in de luwte van de d~k in het<br />

Westelijk deel van de plas neerslaan. E<strong>en</strong> begroeide<br />

strook van riet e.d. van e<strong>en</strong> onregelmatige doch gemiddeld<br />

b.v. 100 meter breedte is aanvaardbaar.Uitgaande<br />

van het standpunt dat de Lo<strong>en</strong>erve<strong>en</strong>se plas zoveel mogelijk<br />

e<strong>en</strong> blanke onbegroeide plas moet blijv<strong>en</strong>, zal e<strong>en</strong> .:<br />

algem<strong>en</strong>e verlanding voorkom<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.Dit kan geschied<strong>en</strong><br />

door ev<strong>en</strong>tueel buit<strong>en</strong> hiervor<strong>en</strong> gemelde strook<br />

uit het water opgroei<strong>en</strong>d riet <strong>en</strong> biez<strong>en</strong> tweemaal per<br />

jaar (in Mei <strong>en</strong> Augustus) onder water af te maai<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> "maai boot" <strong>en</strong> in alle geval de Plas b. v. om de vijf<br />

jaar uit te bagger<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> bl~kt dat de plas ondieper<br />

is geword<strong>en</strong> dan 1,25 meter.<br />

B~ beschikking van Ged.Stat<strong>en</strong> d.d. 22 September<br />

1953, 2e Afd. no.3891/2282 is aan de geme<strong>en</strong>te Amsterdam<br />

ontheffing van ontgronding verle<strong>en</strong>d, waarbij t<strong>en</strong> opzichte<br />

van de berging van ve<strong>en</strong> <strong>en</strong> meermolm aan onze w<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

is tegemoet gekom<strong>en</strong>.<br />

Loosdrechtse Plass<strong>en</strong><br />

Op 23 Juli 1954 vroeg onze Commissie e<strong>en</strong> exemplaar<br />

aan van het rapport inzake de Loosdrechtse plass<strong>en</strong>. In<br />

deze door Gedeputeerde Stat<strong>en</strong> ingestelde Commissie had<br />

de heer Ir.J.Loeff als verteg<strong>en</strong>woordiger van ons Werkcomite<br />

zitting. Ret rapport is de vrucht van <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong><br />

arbeid der <strong>commissie</strong>.Het geeft e<strong>en</strong> aantal adviezeri<br />

voor het behoud van de Loosdrechtse Plass<strong>en</strong> als recreatiegebied,in<br />

het b~zonder voor wat het herstell<strong>en</strong> der<br />

eiland<strong>en</strong> betreft.Voorgesteld wordt de oprichting van<br />

e<strong>en</strong> publiekrechtelijk lichaam Plass<strong>en</strong>schap gevormd op<br />

grond van de wet van geme<strong>en</strong>schappelijke regeling<strong>en</strong>.Het<br />

Plass<strong>en</strong>schap zou belast moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met de zorg voor<br />

di t ontspanningsgebied.Daarnaast beveelt de <strong>commissie</strong><br />

de oprichting van e<strong>en</strong> waterschap voor dit gebied aan.<br />

De verwachting is gerechtigd dat Gedeputeerde Stat<strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>s de w<strong>en</strong>k<strong>en</strong> in het· rapport gegev<strong>en</strong>,maatregel<strong>en</strong><br />

zull<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>.<br />

Breukel<strong>en</strong> - Kievitsbuurt<br />

De Burgemeester van Breukel<strong>en</strong> pleegde met ons Werkcomite<br />

overleg over de Verord<strong>en</strong>ing op de recreatieverblijv<strong>en</strong><br />

in de geme<strong>en</strong>te Breukel<strong>en</strong>, waarbij de Kievitsbuurt<br />

was betrokk<strong>en</strong>. Van belang hierbij was de bijbehor<strong>en</strong>de


- 33 -<br />

kaart.Aan de hand van luchtfoto 1 s is door onze Commissie<br />

e<strong>en</strong> kaart van de Kievitsbuurt sam<strong>en</strong>gesteld.W~ adviseerd<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> beperkte bebouwing met zomerhuisjes zoveel<br />

mogel~k aangeslot<strong>en</strong> aan het bestaande.In deze geest gav<strong>en</strong><br />

w~ aan e<strong>en</strong> strook aansluit<strong>en</strong>de b~ de zog<strong>en</strong>aamde Kalverstraat<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> tweede in aansluiting aan het Noordel~ke<br />

gebied b~ de Sche<strong>en</strong>d~k.Voor de week<strong>en</strong>dhuisjes volgde<br />

onze Commissie de oorspronkel~ke kaart vr~wel,terwijl<br />

het Kampeerterrein hierb~ kan aansluit<strong>en</strong> t<strong>en</strong> einde het<br />

Zuid-Westel~k deel van de Kievitsbuurt zoveel mogel~k<br />

ongerept te lat<strong>en</strong>.Verder me<strong>en</strong>de onze Commissie dat ernaar<br />

gestreefd moet word<strong>en</strong> de nieuwe vaarverbinding van<br />

de Weersluis <strong>en</strong> Weersloot naar de Plass<strong>en</strong> vr~ van bebouwing<br />

te houd<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> opzichte van beplanting verzocht<strong>en</strong><br />

wij de bepaling<strong>en</strong> in de verord<strong>en</strong>ing aan te vull<strong>en</strong>.Het<br />

initiatief van het Geme<strong>en</strong>tebestuur in deze verdi<strong>en</strong>t hoge<br />

waardering.<br />

~~~~~~~~-~~~~~~E~~~~~<br />

Bij het bestuur van de Stichting "Het Utrechtsch<br />

Landschap" werd aangedrong<strong>en</strong> op het do<strong>en</strong> instell<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> onderzoek naar de waterhuishouding van het moeras in<br />

de Bethune-polder, wanneer de ruilverkaveling in dit gebied<br />

zou word<strong>en</strong> uitgevoerd.<br />

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~<br />

Naar aanleiding van onze ongerustheid over zandwinning<br />

in de Maarsseve<strong>en</strong>se plass<strong>en</strong> verzond onze Commissie<br />

e<strong>en</strong> brief aan het Provinciaal Bestuur van Utrecht, omdat<br />

het hier e<strong>en</strong> zandwinning betrof,die e<strong>en</strong> geringe verandering<br />

in het landschap kon veroorzak<strong>en</strong>,had,zoals Ged.Stat<strong>en</strong><br />

ons berichtte,het Provinciaal bestuur ons advies<br />

niet gevraagd.<br />

Maar het College deelde mede,dat het in het voornem<strong>en</strong><br />

van Ged.Stat<strong>en</strong> ligt,om ook in de toekomst omtr<strong>en</strong>t aanvrag<strong>en</strong><br />

tot ontgronding<strong>en</strong> die binn<strong>en</strong> h8t werkgebied der<br />

Commissie zull<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>,indi<strong>en</strong> deze e<strong>en</strong> <strong>en</strong>igermate belangr~ke<br />

w~ziging in het landschap zull<strong>en</strong> veroorzak<strong>en</strong>,<br />

ook het advies onzer Commissie in te winn<strong>en</strong>.<br />

Op 12 November <strong>1952</strong> ontving onze Commissie van Gedeputeerde<br />

Stat<strong>en</strong> afschrift van e<strong>en</strong> beschikking van dit<br />

College, waarb~ e<strong>en</strong> ontzanding door fa.Gebr.Visser onder<br />

WEstbroek werd afgewez<strong>en</strong> omdat de ruilverkavelingsplan-


- 34 -<br />

n<strong>en</strong> voor dit gebied nog in voorbereiding z~n.<br />

!~§~EE9~~-=-~9!~~E~!~~E<br />

In e<strong>en</strong> brief van 14 December 1951 vestigde onze Commissie<br />

de aandacht van de Stichting "Het Utrechtsche<br />

Landschap" op de Mol<strong>en</strong>polder in de geme<strong>en</strong>te Westbroek,<br />

omdat wjj me<strong>en</strong>d<strong>en</strong>,dat het van belang was,dat "de Stichting<br />

deze in eig<strong>en</strong>dom zou verkr~g<strong>en</strong>~in verband met de<br />

belangr~kheid van dit gebied uit natuurhistorisch oogpunt,tev<strong>en</strong>s<br />

met het oog op de ruilverkavelingsplann<strong>en</strong><br />

in dit gebied.<br />

Met grate verontrusting ziet onze Commissie de<br />

voortschr~d<strong>en</strong>de bebouwing met zomerhuisjes.<br />

Vinkeve<strong>en</strong>se Plass<strong>en</strong><br />

Inzake deze plass<strong>en</strong> werd de mogel~kheid van vorming<br />

van nieuwe eiland<strong>en</strong> nader bestudeerd <strong>en</strong> wel in verband<br />

met de zandwinningsplann<strong>en</strong>.Zoals in ons vorig verslag<br />

werd medegedeeld,was door Burgemeester <strong>en</strong> Wethouders<br />

van Amsterdam beslot<strong>en</strong> om in deze met onze Commissie<br />

overleg te pleg<strong>en</strong>.Hiervoor war<strong>en</strong> aangewez<strong>en</strong> de her<strong>en</strong><br />

Ir.J.Loeff, Dr.V.Westhoff~ W . W~mstra <strong>en</strong> J.Trouw.<br />

Dit overleg heeft slechts ondershands <strong>en</strong> summier<br />

plaats gehad.Inmiddels had onze Commissie zich nader<br />

over de zandwinning berad<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich op het standpunt<br />

gesteld dat indi<strong>en</strong> zandwinning niet afw<strong>en</strong>dbaar zou bl~k<strong>en</strong><br />

de aanleg van e<strong>en</strong> aantal langgerekte eiland<strong>en</strong> ter<br />

vervanging van te verdw~n<strong>en</strong> eiland<strong>en</strong> <strong>en</strong> ter bescherming,<br />

door golfbreking~van de oevers,noodzakel~k zou z~n. De<br />

uitvoering zou zodanig di<strong>en</strong><strong>en</strong> te geschied<strong>en</strong>,dat e<strong>en</strong> nader<br />

aan te wijz<strong>en</strong> deel van de plann<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> oogpunt<br />

van de natuurbescherming ongerept zou behor<strong>en</strong> te bl~v<strong>en</strong>.<br />

Betreff<strong>en</strong>de de afvoer van het zand stelde onze Commissie<br />

zich op het standpunt,dat e<strong>en</strong> kanaal door Batshal<br />

ontoelaatbaar is, terwijl ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s de afvoer door de<br />

Waver, Oude Waver, Winkel <strong>en</strong> Hol<strong>en</strong>drecht ook ongew<strong>en</strong>st<br />

geacht di<strong>en</strong>d<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.<br />

Inmiddels is door Ged.Stat<strong>en</strong> van Utrecht aan e<strong>en</strong> particulier<br />

aannemer e<strong>en</strong> vergunning tot ontzanding gegev<strong>en</strong>.<br />

Met <strong>en</strong>ige zorg vrag<strong>en</strong> wij ons af of in di t geval met de<br />

hierbov<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> leidraad is rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong>, in<br />

het b~zonder d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> w~ daarb~ aan de aan- <strong>en</strong> afvoer van<br />

het zand.


- 35 -<br />

Op 6 Augustus 1954 werd ons door de Directeur van<br />

de Rijksdi<strong>en</strong>st voor het Nationale Plan e<strong>en</strong> exemplaar<br />

toegezond<strong>en</strong> van de publicatie nr.8 van die Di<strong>en</strong>st, getiteld<br />

"Studies over Recreatiegebied<strong>en</strong>". Hierin was opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> studie van de heer H.M.Jolles.<br />

Uiteraard is deze publicatie e<strong>en</strong> waardevolle bijdrage<br />

t<strong>en</strong> opzichte van de k<strong>en</strong>nis der Vinkeve<strong>en</strong>se Plass<strong>en</strong>.<br />

* * *<br />

RUILVERKAVELINGSPLANNEN<br />

=======================<br />

Loosdrecht<br />

Op 14 December 1954 mocht onze Commissie e<strong>en</strong> bespreking<br />

voer<strong>en</strong> met Ir.G.D.Perk,Rijkscultuurconsul<strong>en</strong>t van de<br />

Cultuurtechnische Di<strong>en</strong>st te Utrecht,t<strong>en</strong> einde in e<strong>en</strong><br />

vroegtijdig stadium van gedacht<strong>en</strong> te wissel<strong>en</strong>. Uiteraard<br />

werd deze geste door ons op hoge prijs gesteld.<br />

Westbroekse <strong>en</strong> Maarsseve<strong>en</strong>se Plass<strong>en</strong><br />

Met het Staatsbosbeheer, afd.Natuurbescherming,mocht<br />

onze Commissie e<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>aam onderhoud hebb<strong>en</strong> over het<br />

behoud van die terrein<strong>en</strong>,die uit e<strong>en</strong> oogpunt van de natuurbescherming<br />

behoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>.In deze bestaat<br />

er e<strong>en</strong> volledige overe<strong>en</strong>stemming, Ook werd met de Planologische<br />

Afdeling van de Geme<strong>en</strong>te Utrecht overleg gepleegd.<br />

Dit had plaats voordat de annexatieplann<strong>en</strong> in<br />

staat van gewijsde war<strong>en</strong>. Uiteraard zal m<strong>en</strong> aldaar thans<br />

ruimer geinformeerd zijn over de positie van deze plaas<strong>en</strong><br />

voor de stad Utrecht, onze Commissie blijft in deze<br />

dilig<strong>en</strong>t.<br />

* * *<br />

VELDBIOLOGISCHE INVESTARISATIE<br />

==============================<br />

Secretariaat Investarisatie Commissie<br />

Het secretariaat van de Investarisatie Commissie<br />

bleef berust<strong>en</strong> bij het lid van het werkcomite, de heer<br />

R.J .de Wit, biol.drs. te Amsterdam (Kijkduinstraat 66 1 )


- 36 -<br />

Y~E~~~~E~~~~~-!~~~~~~E~~~!~~ - Q~~~~~~~<br />

Gedur<strong>en</strong>de .de verslagperiode werd<strong>en</strong> 3 vergadering<strong>en</strong><br />

van de Inv<strong>en</strong>tarisatie Cornmissie gehoud<strong>en</strong> in Hotel Krasnapolsky<br />

te Amsterdam, <strong>en</strong> wel op 23 April <strong>1952</strong>, 11 Mei<br />

1953 <strong>en</strong> 7 April 1954. Tijd<strong>en</strong>s deze goedbezochte vergadering<strong>en</strong><br />

werd met de medewerkers,de voortgang van het inv<strong>en</strong>tarisatiewerk<br />

<strong>en</strong> de positie van de natuurbescher- ·<br />

ming in het gebied van de <strong>Vecht</strong>plass<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>.<br />

ONDERZOEK EN PUBLICATIES<br />

I. Kort<strong>en</strong>hoef<br />

De-publicatie der resultat<strong>en</strong> van de inv<strong>en</strong>tarisatie in<br />

KorteYLhoef heeft veel moeilijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> teg<strong>en</strong>slag<strong>en</strong> ondervond<strong>en</strong>.<br />

Nadat de copy voor het "Kort<strong>en</strong>hoefboek" grot<strong>en</strong>deels<br />

reeds in het voorjaar van 1953 bij de drukker<br />

was ingeleverd,heeft het verschijn<strong>en</strong> van de publicatie<br />

ernstige vertraging ondervond<strong>en</strong> t<strong>en</strong>gevolge van technische<br />

<strong>en</strong> financiele oorzak<strong>en</strong>. We zijn echter nu zo ver,<br />

dat de aflevering van de publicatie "Kort<strong>en</strong>hoef, e<strong>en</strong><br />

veldbiologische studie van e<strong>en</strong> Hollands verlandingsgebied"<br />

(redactie Dr.W.Meyer <strong>en</strong> Drs. R.J.de Wit) in de zomer<br />

van <strong>1955</strong> tegemoet kan word<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong>. Door financiele<br />

steun van e<strong>en</strong> aantal overheidslicham<strong>en</strong> <strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong><br />

kon het bestuur der Cornmissie de prijs van deze<br />

128 pag. grote <strong>en</strong> met vele foto 1 s geillustreerde uitgave<br />

zo laag mogelijk houd<strong>en</strong>; deze werd thans bepaald op<br />

f 5, 50 (voor led-<strong>en</strong> van "Natuurmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>", K.N. N. V. <strong>en</strong><br />

N. J .N. f 4 , 50).De publicatie kan word<strong>en</strong> besteld door<br />

overschrijving van f 5,50, resp. f 4 , 50 op postrek<strong>en</strong>ing<br />

256092 t.n.v. de stichting "Cornmissie voor de<br />

<strong>Vecht</strong> <strong>en</strong> het Oostelijk <strong>en</strong> Westelijk plass<strong>en</strong>gebied" te<br />

Nigtevecht.<br />

Het onderzoek van de moerasgebi ed<strong>en</strong> in Kort<strong>en</strong>hoef<br />

wordt, ook na het verschijn<strong>en</strong> van bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde publicatie,<br />

voortgezet. Op basis van de reeds verkreg<strong>en</strong><br />

veldbiologische gegev<strong>en</strong>s van bet natuurmonum<strong>en</strong>t "Het<br />

Hol" wordt dit gebied thans door de heer R. J . de Wit<br />

vegetatiekundig <strong>en</strong> oecologisch bestudeerd in het kader<br />

van e<strong>en</strong> promotie- onderzoek aan de Uni versiteit van Amsterdam.<br />

Hiertoe word<strong>en</strong> o.a. hydrologische gegev<strong>en</strong>s<br />

verzameld, waarbij het Archief voor Grondwaterstand<strong>en</strong>


- 37 -<br />

T.N.O. <strong>en</strong> het R~ksinstituut voor Drinkwatervoorzi<strong>en</strong>ing<br />

medewerking verl<strong>en</strong><strong>en</strong>. Voor dit promotie-onderzoek werd<br />

voorts financiele steun verkreg<strong>en</strong> uit het Van Ti<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>-studiefonds.<br />

I. ANKEVEEN Dit gebied is mom<strong>en</strong>teel, dank z~ de inv<strong>en</strong>tarisatie<br />

van de heer R.Peel<strong>en</strong>, biol.cand. te Amsterdam,<br />

niet meer in zo sterke mate terra incognita, als<br />

dit voor <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> nog het geval was. Entomologisch<br />

is dit gebied goed onderzocht door de heer D.Piet te<br />

Amsterdam. E<strong>en</strong> verdere uitbreiding van de inv<strong>en</strong>tarisatie<br />

ondervond in 1954 moeil~khed<strong>en</strong> t<strong>en</strong>gevolge van de<br />

lastige toegangsregeling.<br />

I. LOOSDRECHT Het Loosdrechtse moerasgebied valt in e<strong>en</strong><br />

in-voorbereiding z~nde ruilverkaveling, waardoor inv<strong>en</strong>tarisatie<br />

urg<strong>en</strong>t werd. Nadat eerst de her<strong>en</strong> C.d<strong>en</strong> Hartog<br />

<strong>en</strong> W.Reynders te Amsterdam er e<strong>en</strong> rapportje over<br />

hadd<strong>en</strong> geschrev<strong>en</strong>, werd het gehele gebied door de afdeling<br />

Natuurbescherming <strong>en</strong> Landschap van het Staatsbosbeheer<br />

geinv<strong>en</strong>tariseerd, waarb~ bleek, dat <strong>en</strong>kele gedeelt<strong>en</strong><br />

van dit uitgestrekte moerasgebied floristisch<br />

<strong>en</strong> vegetatiekundig van groot belang war<strong>en</strong>. Op basis<br />

van deze inv<strong>en</strong>tarisatie werd overe<strong>en</strong>stemming bereikt<br />

met de Cultuurtechnische Di<strong>en</strong>st over de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van<br />

het in de ruilverkaveling als natuurreservaat uit te<br />

spar<strong>en</strong> gebied.<br />

V. MAARSSEVEEN De inv<strong>en</strong>tarisatie-leider in dit gebied,<br />

de-heer-J~Lindeman te Utrecht, vertrok in Januari 1953<br />

na z~n promotie aan de R~ksuniversiteit te Utrecht<br />

naar Suriname <strong>en</strong> droeg to<strong>en</strong> de leiding van het inv<strong>en</strong>tarisatie-werk<br />

over aan de her<strong>en</strong> P.Heyligers <strong>en</strong><br />

A.J.M.Leeuw<strong>en</strong>berg, beid<strong>en</strong> biol.cand. te Utrecht. In<br />

December 1953 werd e<strong>en</strong> rapport ontvang<strong>en</strong> over de voorlopige<br />

resultat<strong>en</strong> van deze inv<strong>en</strong>tarisatie. E<strong>en</strong> rapport<br />

met hydrobiologische gegev<strong>en</strong>s moet nog volg<strong>en</strong>. Het<br />

ligt in de bedoeling,de op deze w~ze verkreg<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>s,<br />

tezam<strong>en</strong> met die van t H.Sturm <strong>en</strong> Dr.V.Westhoff,<br />

t.z.t. te publicer<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> studie over de Zuidel~ke<br />

<strong>Vecht</strong>plass<strong>en</strong>.<br />

V. BOTSHOL Nadat reeds <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> moest word<strong>en</strong> geconstateerd,<br />

dat de vogelbevolking van de Botshol ern-


- 38 -<br />

stig te lijd<strong>en</strong> had door het te drukke bezoek gedur<strong>en</strong>de<br />

het broedseizo<strong>en</strong>, werd door de geme<strong>en</strong>teraad van Abcoude<br />

in op<strong>en</strong>bare vergadering op 29 Mei 1953 e<strong>en</strong> Verord<strong>en</strong>ing<br />

tot Bescherming van het Natuurschoon van Botshol<br />

aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, volg<strong>en</strong>s welke Verord<strong>en</strong>ing van 1 April tot<br />

<strong>en</strong> met 15 Juni e<strong>en</strong> vaarverbod voor het gehele waterschap<br />

Botshol van kracht zou zijn. Ret verbod geldt<br />

niet voor eig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>, beheerders, pachters <strong>en</strong> huurders<br />

van in het waterschap geleg<strong>en</strong> grond<strong>en</strong>, jacht- <strong>en</strong> vispachters<br />

<strong>en</strong> h<strong>en</strong>gelaars, die in het bezit zijn van de<br />

vereiste vergunning<strong>en</strong>, terwijl voorts B.<strong>en</strong> W. van Abcoude<br />

bevoegd zijn om schriftelijke ontheffing<strong>en</strong> te verl<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

van het vaarverbod. Van deze bevoegdheid werd<br />

door B. <strong>en</strong> W. gedur<strong>en</strong>de het broedseizo<strong>en</strong> 1954 e<strong>en</strong><br />

ruim gebruik gemaakt, doch in <strong>1955</strong> werd slechts e<strong>en</strong><br />

zeer beperkt aantal ontheffing<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d. De medewerkers<br />

aan de veldbiologische inv<strong>en</strong>tarisatie kreg<strong>en</strong> echter<br />

all<strong>en</strong> de vereis t e ontheffing , aangezi<strong>en</strong> anders de<br />

voortzetting van het inv<strong>en</strong>tarisatiewerk ernstig zou<br />

word<strong>en</strong> bemoeilijkt. Ret Werkcomite van de <strong>Vecht</strong><strong>commissie</strong><br />

is B.<strong>en</strong> W. van Abcoude zeer erk<strong>en</strong>telijk voor het<br />

geregelde overleg over deze kwestie <strong>en</strong> de bij voortduring<br />

verle<strong>en</strong>de medewerking.<br />

De hierbov<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemde verord<strong>en</strong>ing werd in 1954 nog<br />

uitgebreid met e<strong>en</strong> bepaling volg<strong>en</strong>s welke het verbad<strong>en</strong><br />

is gedur<strong>en</strong>de de periode 15 Maart tJt <strong>en</strong> met 30 November<br />

riet te brand<strong>en</strong> in het waterschap Botshol.Hierdoor<br />

kan het gevaar voor het verbrand<strong>en</strong> van broed<strong>en</strong>de<br />

vogels <strong>en</strong> nest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>.<br />

De geme<strong>en</strong>teraad van Abcoude heeft met het aannem<strong>en</strong><br />

van deze verord<strong>en</strong>ing bewez<strong>en</strong>, dat de belang<strong>en</strong> van de<br />

natuurbescherming zwaar weg<strong>en</strong> in deze geme<strong>en</strong>te. E<strong>en</strong><br />

voorbeeld, waard om nagevolgd te word<strong>en</strong> !<br />

DIVERS EN<br />

Op initiatief van de heer C.d<strong>en</strong> Hartog, biol. cand.<br />

te Amsterdam, werd e<strong>en</strong> aantal medewerkers aangetrokk<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> onderzoek naar de jaarcycli van <strong>en</strong>ige lev<strong>en</strong>sgeme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> begin werd gemaakt met de<br />

kartering van de wierbegroeiing<strong>en</strong> in de plass<strong>en</strong>.<br />

De publicatie over de resultat<strong>en</strong> van de ornitholo-


- 39 -<br />

gische inv<strong>en</strong>tarisatie van de Botshol onder redactie<br />

van de her<strong>en</strong> J.Ve<strong>en</strong>man <strong>en</strong> A.Wiggelaar te Amsterdam, is<br />

in concept geheel gereed <strong>en</strong> zal t<strong>en</strong> spoedigste na het<br />

gereedkom<strong>en</strong> van de publicatie over Kort<strong>en</strong>hoef word<strong>en</strong><br />

gedrukt .<br />

Met dankbaarheid mag word<strong>en</strong> geconstateerd, dat de<br />

veldbiologische inv<strong>en</strong>tarisatie van het gebied der<br />

<strong>Vecht</strong>plass<strong>en</strong> gestaag voortgang vindt. De reeds verkreg<strong>en</strong><br />

resultat<strong>en</strong> stempel<strong>en</strong> de gehele reeks van plass<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> moerass<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> van de belangr~kste natuurgebied<strong>en</strong><br />

van ons land, met tal van lev<strong>en</strong>sgeme<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>,die<br />

alle<strong>en</strong> in 6ns land volledig tot ontwikkeling kom<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

waarvan dus met recht mag word<strong>en</strong> gezegd, dat z~ de kwalificatie<br />

"uniek" t<strong>en</strong> volle verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>. Het inv<strong>en</strong>tarisatiewerk<br />

komt dan ook rechtstreeks t<strong>en</strong> goede aan de onderscheid<strong>en</strong>e<br />

natuurbeschermings-organisaties <strong>en</strong> -instanties,<br />

die ieder op hun eig<strong>en</strong> terrein zich inspann<strong>en</strong><br />

voor het behoud van dit fraaie natuurgebied.<br />

Uit het bov<strong>en</strong>staande zal aan de lezer bl~k<strong>en</strong>, dat<br />

ons Werkcomite zich met tal van onderwerp<strong>en</strong> heeft bezig<br />

gehoud<strong>en</strong>.<br />

Het is waarl~k niet bemoeizucht, die ons als particulier<strong>en</strong><br />

daartoe dr~ft, maar onze grote liefde voor deze<br />

mooie streek. Dat de meeste autor1teit<strong>en</strong> dit inzi<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> contact met ons onderhoud<strong>en</strong>, stell<strong>en</strong> we met voldo<strong>en</strong>ing<br />

vast. W~ hop<strong>en</strong> ook de volg<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> ons strev<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> bate van de schoonheid van de streek van <strong>Vecht</strong> <strong>en</strong><br />

plass<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> voortzett<strong>en</strong> <strong>en</strong> hop<strong>en</strong> daarb ~ weer<br />

waardering van ons werk b~ overheid <strong>en</strong> particulier<strong>en</strong><br />

te mog<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong> zonder welke ons strev<strong>en</strong> het niet<br />

kan stell<strong>en</strong>.<br />

Voor het Werkcomite,<br />

J.LOEFF, voorzitter<br />

J.TROUW, secretaris.<br />

St<strong>en</strong>cildruk ITB<br />

Nic.Wits<strong>en</strong>kade 34<br />

Amsterdam C

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!