15.03.2017 Views

Historische Tentoonstelling Hilversum 1928

Historische tentoonstelling van het Gooi en Omstreken in het hoofdgebouw van het dagblad De Gooi- en Eemlander te Hilversum. December 1928

Historische tentoonstelling van het Gooi en Omstreken in het hoofdgebouw van het dagblad De Gooi- en Eemlander te Hilversum. December 1928

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V<br />

-.:·-.<br />

- -<br />

P..N<br />

HtT GOO I crt Oft\STRtKt"<br />

IN HET<br />

H OOFD ~tBOUW VAN HtT<br />

DA(lSL D<br />

t ,001-tM tEMLA<br />

tR<br />

- HILVtRSUM-DtCE.I'\6E.R- <strong>1928</strong> -


.......-~--~-~------------<br />

l~ittorische Kring Loosdrecht<br />

~~:::·-- ~ -==<br />

Archief/Verz ......................................................... .<br />

Tnv.nr ...... ~ .. ~ ................ Reg.nr ..........................<br />

"'"'. '..,...<br />

ll . l La ~ '\) •<br />

.&...: --!ii.U!.II.L ·••• ••f••••• •~••••••J •• 1•••\[ ••••••••••••••••••••••••·-·•••-•••••••


Historisc·he <strong>Tentoonstelling</strong><br />

'<br />

van het<br />

Gooi en Om.streken<br />

in het Hoofdgebouw van het<br />

Dagblad De Gooi- en Eemlander<br />

te <strong>Hilversum</strong><br />

December <strong>1928</strong>.


VOORWOORD.<br />

L. s.<br />

Toen bekend werd, dat het nieuwe Hoofdgebouw van het Dagblad<br />

, De Gooi- en Eemlander" ook zou bevatten een ruime en goed verlichte<br />

cxpositie-zaal en deze gaarne ter beschikking zou worden gesteld.<br />

heraamden ondergeteekenden het plan een ,<strong>Historische</strong> <strong>Tentoonstelling</strong><br />

betreffende het Gooi en Omstreken" te organiseeren.<br />

Overal waar wij dit plan openbaarden, vond het vee! instemming<br />

en zoo was de bereidheid, iets bij te dragen tot het welslagen er van<br />

algemeen.<br />

Zeer dankbaar en vereerd zijn wij, blijk te hebben mogen ontvangen<br />

van de hooge belangstelling van H. M. de Koningin-Moeder, die de<br />

ten~oonstelling met een tweetal inzendingen uit haar paleis Soestdijk<br />

verrijkte.<br />

Ten zeerste erkentelijk zijn wij voor de medewerking van nagenoeg<br />

alle Besturen der Gemeenten uit het Gooi en Omstreken en voor die van<br />

het Bestuur van Stad en Lande, uit welker archieven wij een keu!'<br />

mochten doen.<br />

Op hoogen prijs stellen wij de hulp van de Openbare Leeszalen,<br />

van Publieke Diensten en van vele particulieren. Dank zij den algemeenen<br />

en op prettige wijze verleenden steun is deze tentoonstelling even uitgebreid<br />

als belangrijk kunnen worden.<br />

De opening van de <strong>Tentoonstelling</strong> te doen samenvallen met de<br />

opening van haar nieuw Hoofdgebouw, was de wensch van de Directie<br />

van ,De Gooi'- en Eemlander" en ook wij zijn van meening, dat deze<br />

gebeurtenissen bij elkander passen. Met de geschiedenis van het moderne<br />

Gooi en Omstreken is dit blad ten nauwste verbonden. Van de groote<br />

verandering in deze streken, nadat in 1874 de Oosterspoorweg was<br />

aangelegd, van den wonderen groei en ontwikkeling der gemeenten,<br />

van al het vreemde door een nieuwen tijd geschapen, daarvan is eerst


het weekblad en in de Jaatste jaren het dagblad de trouwe en nauwkeurige<br />

berichtgever geweest. Wat beleefd werd in het moderne Gooien<br />

Eemland, vond weerklank in ,De Gooi- en Eemlander"; het is alles<br />

er in beschreven, behandeld, geprezen of becritiseerd, en dit van den<br />

beginne aan tot op dezen dag.<br />

Doch niet enkel voor de dingen van den dag, ook voor de historie<br />

der streek was in de kolommen van ,de Gooi- en Eemlander" steeds<br />

plaats. H0og- en Zeergeleerden, Geleerden en ongeleerden hebben altijd<br />

de grootst mogelijke gastvrijheid genoten als zij van hetgeen zij wisten<br />

uit vroeger tijden iets wilden openbaren. Daarom verheugt het ons, hier<br />

tijdelijk te kunnen bijeen brengen, niet enkel datgene wat betrekking<br />

heeft op het nieuwe Oooi en Omstreken, maar ook wat spreekt van<br />

een grijs verleden. Het voor-historische vindt Ge hier en hetgeen nog<br />

historie worden moet; voorwerpen uit de koepelgraven van voor duizenden<br />

jaren en een voorwerp, het schilderij, voorstellend het middelceuwsch<br />

Muiderslot, hetwelk bestemd werd voor een gebouw, dat nog<br />

lang niet voltooid is. Zoo verbindt zich het alleroudste met wat nog<br />

worden zal.<br />

Wie historie mint, zal hier vee! kunnen leeren en genieten; wie<br />

voor geschiedenis niet bijzonder voelt, doch de plaats en de streek lief<br />

heeft omdat hij er geboren is, of, aangetrokken door natuurschoon en<br />

hehaaglijke omgeving, hier zijn woning heeft gevestigd, dien zal het<br />

toch interesseeren te zien hoe het vroeger hier geweest is, hoe het is<br />

veranderd en gekomen tot de tegenwoordige gedaante.<br />

Zoo moge dan ieder naar eigen aard en op eigen wijze hier eenige<br />

leerzame, genotvolle of genoeglijke oogenblikken doorbrengen.<br />

De Commissie voor de <strong>Historische</strong> <strong>Tentoonstelling</strong><br />

van Het Gooi en w.JQmstreken:<br />

HILVERSUM, 15 December <strong>1928</strong>.<br />

]. BOBRHOUT, Voorz.<br />

Ds. F. W. DRIJVER.<br />

MEJ. A. M. GERBER.<br />

C. L. HEEK.<br />

A. M. ·VEBN.<br />

W. ]. j. VOOGSGEBRD.<br />

HENRI H. VAN CALKER, Seer.<br />

T. PLUJ.\t


HET GOOI<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

Arkel, G. van & A. W. Weissman. Noord-Hollandsche oudheden.<br />

Dee! 4. Amsterdam, 1900. Met illustraties.<br />

Gooiland, Amsterdam, biz. 1- 68.<br />

lnz. Universiteits Bibliotheelc. Utrecht.<br />

2 Balen, C. L. van. De wind als geologische factor in het Gooi. Met illus.<br />

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig<br />

·oenootschap. Serie 2.<br />

Inz. Universiteits Bibliotheelc. Utrecht.<br />

3 Dokkum, J. D. C. van, Het Gooi. Amsterdam, 1921. Met illustraties.<br />

lnz Openbare Leeszaal. Bussunz.<br />

4 Driiver, F. W., Opkomst en bloei van Gooi- en Eemland. Bussum 1913.<br />

Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Russum.<br />

5 Gooi, Het. Jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving; onder<br />

redactie van C. L. Heek. Jaargang 1 ( 1906). Met illustratics.<br />

lnz. Openbare /,eeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

6 Hedendaagsche historie, of, Tegenwoordige staat van aile volkeren .<br />

Amsterdam, 1750. Dee! 13. Met illustraties.<br />

Muiden, Naarden, Gooiland, Wecsp, Weesperkarspel en Hoog­<br />

Bi}lmer.<br />

1m. Ooenbare Leeszaal. Hilversunz.<br />

7 Hilfert [pseud. van P. J. van Ravesteijn ]. Gooische omtrekken. 1917<br />

Inz. f. Boerhout. Hilversunz.<br />

8 Kort getypt verslag omtrent de opgravingen in het Gooi in 1925.<br />

Met 4 foto's.<br />

Inz Genzeente Hilversunz.<br />

9 Hengel, J. F. van, Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland.<br />

's Gravenhage 1875. Met kaarten.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-5-


10 Polak, H., Het bedreigde Gooi. Met illustraties.<br />

Buiten, jaargang 16 (1922).<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

11 Hijk, J. A. de, Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken.<br />

<strong>Hilversum</strong>, 1905. Met illustraties.<br />

Inz. Opcnbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

12 Sinne- en minnebeelden door jacob Cats' neef (Krantenknipsels).<br />

Een verzameling van aile gedic'hten, geschreven voor de Gooi- en<br />

Eemlander in de jaren 1922-- <strong>1928</strong>.<br />

Inz. Dagblad De Oooi· en Eemlander. <strong>Hilversum</strong>.<br />

13 Staverman, W. H., Potgieters lief en leed in het Gooi. Groningen 1919.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

14 Verbetering van de verbinding van het Gooi met de scheepvaartwegen<br />

. in Nederland. - Verslag van de Kamer van Koophandel en<br />

fabri.eken voor Gooiland. 1924.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

15 Aanval op het Gooi. (Krantenknipsels).<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

16 Samenvoeging der Gooische gemeenten. (Krantenknipsels.)<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

17 ,,Het Gooiland"; een courant v~n 1851.<br />

lnz. A. Veen. Laren.<br />

18 Het Gooische Nieuwsblad en De Gooi- en Eemlander.<br />

De 6 eerste en eenigste nummers van ,Het Gooische Nieuwsblad",<br />

weekblad uitgegeven door jorh. Geradts & Co. Het l·e nummer<br />

verscheen den lien N01v. 1871. Bij het 7e nummer veranderde de<br />

titel ·in: ,De Gooi- en· Eemlander".<br />

In 1922 veranderde rhet week>blad in dagblad.<br />

lnz. Mevr. de Wed. ]. de Man. Hi./versum.<br />

19 Dagblad ,De Gooi- en Eemlander", ingebonden jaargang 1927.<br />

lnz. Dagblad De Oooi- en Eemlander. <strong>Hilversum</strong>.<br />

TEEKENINGEN, GRAVURES EN KAARTEN.<br />

20 Gezicht in 't Gooiland. Ets, gekleurd door I. N. Fiehne, -+- 1800.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

21 Gezichten in het Gooi. Etsen door Spilman naar de Beijer en de Haan.<br />

Inz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

22 Gooiland 1864; serie van 12 chromo-litho's.<br />

lnz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

-6


;J<br />

23 Portret van Joh. Geradts; oprichter van de Gooi- en Eemlander. 1871.<br />

lnz. Dagblad De Gooi- en Eemlander. <strong>Hilversum</strong>.<br />

24 Hollandt comitatus. Utrecht episc.<br />

Kaart waarop .het Gooi uit den atlas van G. Mercator.<br />

lnz. Dr. F. Bastiaanse. <strong>Hilversum</strong>.<br />

25 Oudste kaart van Gooi- en Eemland (-+- 1520). Fotogr. reproductie.<br />

Het origineel berust in het RijksaPclhief.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

26 Oude kaart der ,Naarder- en Laarderkerkelanden" geteekend in 1828.<br />

liiZ. D. Doets. Nieuw-Loosdrecht.<br />

27 Nieuwe kaart van het baljuwschap van Gooyland, de Loosdrechten,<br />

Mynden, Hollands Loenen en Weesper Karspel. Tirion 1750.<br />

Inz. Gemeente Huizen .<br />

.<br />

28 Nieuwe kaart van Gooilandt, door H. Post. J. Ottens &: Zn., ± 1730.<br />

Gekleurd exemplaar.<br />

Inz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

29 Nieuwe kaart van Gooilandt. - Henrick Bicker.<br />

lnz. Gemeentewerken. Bussum.<br />

30 Kaartje van Gooiland, waarop o.a. voorkomen de namen der oucle<br />

's Gravelandsche buitenplaatsen. Gekleurd exemplaar.<br />

ln.?. f. f. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

31 Kaart betreffende de verdeeling der Gooische gemeenten.<br />

Inz. Gemeentewerken. Bussum.<br />

ERFGOOIERS.<br />

32 Backer, C., lets over Gooiland. Amsterdam 1838.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

33 Erfgooierswet 1912; met aanteekeningen door C. ]. Hee,mskerk.<br />

<strong>Hilversum</strong>, (1912).<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

34 Erk, j. Ph. van, De Erfgooierskwestie. Haarlem, 1927.<br />

Inz. Dr. f. Ph. van Erk. Blaricum.<br />

35 Gratama, S., Erfgooiersrechten (Handelingen en mededeelingen van de<br />

Mij. der Ned. Ietterkunde 1905-1906.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

36 Lennep, F. K. van, Bijdrage tot de kennis van den rechtstoestand der<br />

Erfgooiers. Amsterdam 1903.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

- 7


37 Moister, F. A., De eigendom der gemeene heiden en weiden van Gooiland.<br />

Amsterdam 1888.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

38 Peet jzn., J., De Erfgooierskwestie. <strong>Hilversum</strong>, ( 1902).<br />

Inz. f. f. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

39 Perk, A. Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruiksregten<br />

op de heiden en wei den in Gooiland; byzonder in betrekking<br />

tot qe vraag, wie de geregtigden zijn tot dat gebruik.<br />

Arnhem. 1842.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

40 l{anitz, J. A. de. Autoriteiten tegen erfgooiers. 's Gravenhage, 1906.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

41 Rinkel, L., Bijdrage tot den rechtstoestand der erfgooiers. Utrecht 1884.<br />

Inz. f. f. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

42 Stad en Lande van Gooiland: Het bevredigingsrapport (Krantenknipsels).<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

43 Thomassen, C. Erfgooiers en andere Gooiers; weg met het z.g. Bevredigingsrapport.<br />

Amsterdam. 1926.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

44 Voorbeytel, M. C. M., De strijd in het Gooi. Amsterdam, 1907.<br />

Inz. Gemeente Blaricum.<br />

45 Eerste bijeenkomst van het bestuur in het Gemeenlandshuis 1917. Foto.<br />

Inz. Stad en Lande van Gooiland.<br />

45a Laatste bijeenkomst van de ,Vergadering" van Stad en Lande in de<br />

raadszaal te Naarden, 1912. Foto.<br />

Inz. Stad en Lande van Gooilandl.<br />

46<br />

STAD EN LANDE VAN GOOILAND:<br />

I. Sohaarbrief 1762.<br />

II. Idem 1826.<br />

IH. Idem 1851.<br />

IV. Idem 1889.<br />

V. Idem 1895 (•l·aatste oude Bestum).<br />

Vol. Idem Nieuwe ParNj.<br />

VII. Reglement op :het gebruik van het Heideveld 1861.<br />

Vtlll. Idem 1895.<br />

IX. Soheiding met :het -Dornein 1836.<br />

X. Idem<br />

XI. Remonstr-anhe 1708.<br />

1843.<br />

XII. Reglement op de Jagt in 'het Koninkrijk Holland 1807.<br />

Inz. Stad en Lande van Gooiland.<br />

-8-


BAARN en SOESTDIJK.<br />

BOEKEN 'EN DOCUMENTEN.<br />

47 Pijpers, Pieter. Eemlands Tempe. ( 1803).<br />

Beschri}ft in diohtmaa·t he! toenmalige Eemland. Met eigenhandige<br />

opdracht van den auteur.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

48 Frederiks & Collard. Soestdijk.<br />

In opdr.acht van P1 ~ ins Hendrik in 1874. In 100 exemplaren als<br />

handsC'hrift gedrukt. Niet in ·den handel en daardoor zeer zeldzaam.<br />

lnz. Mevrouw Douariere Laten van Doe/en Grothe. Soestdijk.<br />

49 'i Gulden boekje van Soestdijk.<br />

Ben uiterst ze'ldzaam wer·kYe, in gouden letters gesteendrukt,<br />

behelzende bijzonderheden uit de geschi·edenis van Soestdijk, en aan<br />

Koningin Anna Paulowna aan.geboden op haar verjaardag in 1842,<br />

dtoor ]. H. Caan. (Niet in dien lhantdel).<br />

Inz. C. Horsman. Baarn.<br />

50 Aanteekeningboek van Schout enz. van Baarn; Folio.<br />

Inz. Gemeente Baarn.<br />

51 Extract uit de resolutien van de gerechten Soest, Baarn, Eemnes en<br />

Ter Eem, om de papieren van 't voormalige Hooge gerecht<br />

dezer dorpen op te vragen. 1702.<br />

Prins Willem Ill, Hooge Amba>chts>heer der genoemde dorpen,<br />

was in 1702 kinderl>oos gestorven en nu kwamen de Hooge<br />

Heerlij~heden weer aan de Staten van Utrecht.<br />

lnz. Gemeente Soest.<br />

52 Oude koopacte van een Baarnschen molenaar, op 12 Januari 1736.<br />

Fotografische reproductie.<br />

lnz. ]. Goudswaard. Baarn.<br />

53 Verkoopacte op perkament met uithangend zegel, waarop 't oude wapen<br />

van Baarn (de Bisschop). 1798.<br />

lnz. Gemeente Baarn.<br />

54 Twee ,convocaties" ( thans ,publicaties" geheeten) van het gerecht<br />

van Baarn, in 1792 en 1794.<br />

lnz. Gemeente Baa.rn.<br />

9-


55 Eerste gids en adresboek van Baarn. 1889.<br />

lnz. Oemeente Baarn.<br />

56 Pluim, T., Gids voor Baarn 1813-1913. (Onafhankelijksfeesten).<br />

Mret oude gez·ic'hten van Baa>m -en portretten der bm,gemeesters.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

57 Pluim, T., Baarn als tuinstad. 1910.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

58 Pluim, T., De nieuwste gids voor Baarn. 1926.­<br />

Inz. T . Pluim. Baarn.<br />

59 Gids van Soestdijk, Soest, enz. 1926.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

GRAVURES, TEEKENINGEN, ~OTO's EN KAARTEN.<br />

60 Het dorp Baren. Kopergravure van J. de Beyer. ± 1750.<br />

lnz. Burgemeester van Baarn.<br />

61 Gezicht op Baarn. Kopergravure van J. de Beyer. + 1740.<br />

Inz. T . Pluim. Baarn .<br />

.---- 62 Folio platen-album van Soestdijk. Kopergravures met de hand gekleurct.<br />

1695. Uiterst zeldzaam.<br />

INZ. H .M. DE KONINOJN-MOEDER.<br />

63 Het paleis Soestdijk. Staalgravure, + 1830.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

64 De kerk te Baarn. Kopergravure van J. de Beyer + 1750.<br />

lnz. Burgemeester van Baarn.<br />

65 Het dorp Vuurst en Gezicht op Vuurst. Kopergravures + 1780. ·<br />

Inz. A. Veenendaal. Amersfoort.<br />

66 Het oude gemeentehuis met schoolkinderen \/an de daaraan belendende<br />

dorpsschool + 1870.<br />

lnz. Oemeente Baarn.<br />

67 De voormalige R.-K. Pastorie op Zandvoort in 1860.<br />

Afgebroken in 1862, t-oen in d!! Kel'kstmat de nieuwe pastorie<br />

gelbouwd was.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

68 De Eembrug. Reproductie naar J. de Beyer. + 1740.<br />

In de Y.este Amersfoort, rechts het gemeent~huis. ·Eembrugge<br />

was V'Oorlheen een zelfstandi'g gereoht; wePd later met Baarn<br />

vereenigd.<br />

lnz. T . Pluim. Baarn.<br />

10-


69 Rustieke brug te Baarn. Crayonteekening door B. Tholen.<br />

lnz. Frederik Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

70 Album van Baam.<br />

Eers~e uitgave varn 'het Vreemldelingenverkeer, 1892.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

71 Album met oude toto's en prentbriefkaarten van Baarn.<br />

lnz. Gemeente Baarn.<br />

72 Album met potloodteekeningen van oude gebouwen uit Baarn.<br />

Inz. Gemeente Baarn.<br />

73 Verzameling van 8 platen uit 1820. Gekleu rde steendruk.<br />

I. Logement Gmeneveld. 5. Huis Peking.<br />

2. Kasteel Gmeneveld.<br />

6. Huize Rus~hoek .<br />

3. Logement Soesfldijk.<br />

7. De Brlink<br />

4. Paleis Soesrdijk<br />

8. Logement 't Reohtlhu·is.<br />

lnz. P. H. Burggraaf. Baarn.<br />

74 Het Chineesche huis Canton. Foto.<br />

Gebouwd door Reinhard Sdheerenlberg in 1793 e'n gesloopt in 1910.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

75 Gezicht op Peking en de Pekingkom te Baarn, uit Pijper's Eemlands<br />

Tempe. 1803.<br />

Het huis Peking ·is in 1791 gebouwd dom Reinhard Soheerenberg<br />

en 'in 1890 ges.Joopt. De Pekingkorn is in 1-825 gedempt.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

76 Het Chineesche huis Peking. Foto.<br />

Inz. T. Pluim. Baam.<br />

77 Huis ter Eem. Reproductie naar J. Stellingwerff.<br />

Dit kastee1 bestond reeds in 1252 en werd afgebroken ± 1700.<br />

Het stond aan de ovcerzijde van de Eembrug.<br />

Jnz. T. Pluim. Baarn.<br />

78 Het kasteel Drakesteyn aan de Vuursche. 1740. Kopergravure van J. de<br />

Beyer.<br />

lnz . . 4 . Veenendaal. Amersfoort.<br />

79 Het kasteel Drakesteyn aan de Vuursche in 1925. Prentbriefkaart.<br />

lnz. A. Veenendaal. Amersfoort.<br />

80 Oude Baamsche dans. Uitgevoerd op 't Landspel 1926. Foto.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

11-


81 Ridderhofstad Drakenburg ( op Groeneveld, bij Baarn). Reproductie<br />

naar een kopergravure van J. de Beyer + 1740.<br />

Een der ster'kste kasteel'en va'n E'em


CURIOSA.<br />

92 Fragmenten van steenen werktuigen in een grafheuvel bij de Vuursche<br />

gevonden. 1894.<br />

Inz. Oemeente Baarn.<br />

93 Fragmenten van een urn in een grafheuvel bij de Vuursche opgegraven.<br />

1896.<br />

Inz. Oemeente Baarn.<br />

94 Gipsafdruk van het stadszegel van Eembrugge.<br />

Het wapen stelt d~ ophaa'ibrug nv·er de Eem voor, met thet woord<br />

Pons= brug. Eembrugge beZJat reeds in 1300 sta>dsreohten.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

95 Groensteenen beitel gevonden bij de Vuursche in een grafheuvel.<br />

+ 3000 jaar oud.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

96 Gipsafgietsel van het oude stadswapen van Baarn, uit 1461; gevonden<br />

in het archief van St. Jan te Utrecht.<br />

z ,iHende tBiss·c'hop; randschrift: Sigi.Uum civitatis Barensis diocesis<br />

, Ultrajectensis, d.i.: zegel der stad van Baarn in de diocese van<br />

Utrecht.<br />

Inz. Oemeente Baarn.<br />

97 Het oude wapen van Baarn<br />

(St. Nioolaas); reeds in 1350 in g•ebruik. Het wer>d i·n 1866<br />

smade'iij'k door 1het tegenwoor.ctige vervangen.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

98 Steen aan de Vuursche. Foto.<br />

Door Dr. Van GiHen nnlan•gs genomen.<br />

Inz. Burgemeester van Baarn.<br />

99 Tinnen beker met het oude wapen van Baarn.<br />

Inz. Oemeente Baarn.<br />

100 Vuursteenen schrappertje (mesje), gevonden in een grafheuvel onder<br />

Baarn, + 4000 jaar oud.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

101 Ridderorde.<br />

Deze riddemrde werd door Konin'g Lodewijk Napeleon tijdens zijn<br />

korrstondig verblijf op Soestdijik aan ·een Baarnsch in,gezetene<br />

verJ.eend. Rands·dhrHt : Doe wei en zie niet om . ( 1808).<br />

Inz. C. Horsman. Baarn.<br />

-13-


· BL.ARICUM.<br />

BOEKEN, GRAVURES, FOTO's EN KAARTEN.<br />

102 Ollefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver: Het dorp<br />

Blaricum. 1795.<br />

Inz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

103 't Dorp Blarekum. Aquarel door M. de Goeje. 1796.<br />

lnz. f. f. Kok. <strong>Hilversum</strong>.<br />

104 Gezicht op Blarikum. Gravure + · 1795.<br />

Uiit: L. van Ollefen's Stad- en dorp-'besohrijver.<br />

Inz. B. van Beek. Kortenhoef.<br />

105 Het Paviljoen (met het koperen dak) te Blaricum.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

106 Paviljoen te Blaricum. Prentbriefkaart.<br />

Dit Pa¥iljoen, oork wel Rotonde -genaamd, werd g·ebouwd in 1836<br />

en ging in rhet midlden van de 19e eeuw ·in vorstelijke 1handen over.<br />

'Het we·rd in 1900 gesloopt en voor arbraa,k verkocht.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

108 Oud gekleurd kaartje, met beschrijving.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

/<br />

-14-


BUSSUM.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

109 Fabius, A. N.j., Geschiedenis van een honderdjarige, zijnde de opkomst<br />

van het dorp Bussum. Bussum, 1917. Met illustraties.<br />

Inz. Gemeente Bussum.<br />

110 Ollefen, L. van. De Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver: Het dorp<br />

Bussem. +- 1795.<br />

Inz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

111 Koninklijk besluit van 4 December 1816, waarbij Bussum tot een afzon-­<br />

derlijke gemeente wordt verklaard.<br />

Inz. Gemeente Bussum.<br />

112 Dossier krantenknipsels, voornamelijk uit de Gooi- en Eemlander,<br />

betreffende de jaren 1871-1906, verzameld door den heer<br />

Biegel.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

113 Het eerste adresboek voor de Gemeente Bussum. Bussum, 1893.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

114 Beknopte Gids voor Bussum; aangeboden door de Vereeniging ,Bussums<br />

Bloei".<br />

Inz. Gemeente Bussum.<br />

115 Oids voor Bussum en Naarden. Met illustraties.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

116 Oud gekleurd kaartje met beschrijving.<br />

Inz. Gemeente Blaricum.<br />

117 Situatiekaart van de renbanen bij Bussum. 20 Augustus 1881.<br />

Litho kleurendruk.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

ORA VURES EN POTO's.<br />

118 Het dorp Bussum. Gravure.<br />

Udt: Van Ollefen's StBJd- en donp-;beschrijver.<br />

Inz. B. van Beek. Kartenhoef.<br />

- 15-


119 Het dorp Bussum in Gooiland 1739.<br />

Inz. Gemeentewerken. Bussum.<br />

120 Hotel Nieuw Bussum. Staalgravure door van Kesteren.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

121 Melkerij op Gooiberg. Fotografische reproductie.<br />

lnz. Gemeente Bussum.<br />

122 Oud Bussumsche bleekerij aan de Landstraat. Fotografische reproductie.<br />

lnz. Gemeente Russum.<br />

123 Oud Bussumsche boerderij op Gooiberg. Fotografische reproductie.<br />

Inz. Gemeente Russum.<br />

124 Oud Bussumsche huisjes aan de Boschlaan. Fotografische reproductie.<br />

lnz. Gemeente Russum.<br />

125 Het Oude raadhuis. Fotografische reproductie.<br />

lnz. Gemeente Russum.<br />

126 Veerkamp. Fotografische reproductie.<br />

Inz. Gemeente Russum.<br />

127 Zwarte Weg. Fotografische reproductie.<br />

Inz. Gemeente Russum.<br />

128 Foto's van nieuwe arbeiderswoningen te Bussum.<br />

lnz. Gemeentewerken. Russum.<br />

129 Foto's betreffende de verbeteringen welke in verschillende wijken zijn<br />

aangebracht.<br />

Inz. Gemeentewerken. Russum.<br />

130 Luchtfoto van het N. W. gedeelte van Bussum.<br />

lnz. Gemeentewerken. Russum.<br />

131 Luchtfoto van het N. 0. gedeelte van Bussum.<br />

(Sportpark met zweminrichting).<br />

lnz. Gemeentewerken. Russum.<br />

- 16-


EEMNES.<br />

DOCUMENTEN<br />

132 De twee oudste stukken uit het Gemeentearchief. 1685.<br />

De gemeent.e Eemnes bezit een zeer rijk en gned geordend archief<br />

met vele oude dooumenten.<br />

lnz. Gemeente Eemnes.<br />

133 Reglement op de Eemnesser-sluis, 1827.<br />

Inz. T. Pluim . Baam.<br />

GRAVURES EN FOTO's.<br />

134 Eemnes-Buitendijks. Photografische reproductie naar kopergravure van<br />

J. de Beyer + 1740.<br />

lnz. T. Pluim. Baam.<br />

135 Het dorp Eemnes-Binnendijks. Teekening door I. Lierner.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

136 't Dorp Eemenes's Buitendijks. Kopergravure van J. de Beyer ± 1740.<br />

lnz. T. P/uim. Baam.<br />

137 Eemnes-Binnendijks. Fotoreproductie naar kopergravure van J. de Beyer<br />

+ 1740.<br />

Int.. T. Pluim. Baam.<br />

138 Serie oude ansichtkaarten enz. van Eemnes.<br />

Verzameld dnor den 'heer D . van Hoepe.n, Uemeente-Sccreta·ris.<br />

lnz. Gemeente Eemnes.<br />

139 Collectie toto's, voornamelijk van den watersnood 1916.<br />

Inz. P. ]. F. Harmsen. Baam.<br />

CURIOSA.<br />

140 Het origineele wapen van Eemnes, in 1816 verleend, als voortzetting<br />

van het oude.<br />

In keel (ron•d) drie Bissohoppelij'ke .hoof•den van zilver.<br />

lnz. Gemeente Eemnes.<br />

- 17


141 Gipsafdruk van het oude wapen van Eemnes.<br />

Eemnes was voorlheen ln twee zelfstandige dee! en gescheiden:<br />

Eemnes-Binnen en &mnes-'Buiten. ' t Laatste ~r·eeg in 1352 stadsreChten<br />

en 't eerste ('t kle·inste dee!) in 1438. Zij wer·den in 1811<br />

vereenigd.<br />

lnz. T. P/uim. Baarn.<br />

142 Groote tafelschel met opschrift ,Geregt Eemenes".<br />

lnz. Gemeente Eemnes.<br />

-18-


's-GRAVELAND.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

143 Ollefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver: Het dorp<br />

's Graaveland. 1795.<br />

lnz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

144 Troyen, C. P. van, De gemeente en polder 's Graveland.<br />

Tnz. Univusiteit Bibliofheek. Utrecht.<br />

145 De ,Cavel condetien van 's Gravenland, geleghen in Goyland". 1634.<br />

Tnz. Bestuur Polder. 's Grave/and.<br />

GRAVURES, TEEKENINGEN EN KAARTEN.<br />

146 Qezicht op het dorp 's-Graveland. Gravure +- 1795.<br />

Uit: Van 011efens's Stad- e·n Do'fp..Jbesohrijver.<br />

lnz. B. van Beek. Kortenhoef.<br />

147 Huize ,Gooilust". Beschrijving, met illustraties (Buiten, 1909).<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

148 De buitenplaats Trompenburg te 's Graveland. Aqua-tinte gravurP door<br />

L. Portman. 1816.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

149 De vaart te 's Graveland. Crayonteekening door ]. van Ravenswaay.<br />

Tnz . C. L. Heek. <strong>Hilversum</strong>.<br />

150 Vaartgezicht te 's Graveland. Gekleurde teekening van Nepveu.<br />

lnz. P ]. Eyma. Ankeveen.<br />

151 Zuid-Wolfsberg te 's Graveland. Teekcning door T. A. v. W. 1821.<br />

lnz. C. L. Heek. <strong>Hilversum</strong>.<br />

152 Oud gekleurd kaartje, met beschrijving.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

153 Aan 't Ankeveensche Pad te 's Graveland. Aquarel door P. de Goeje.<br />

1813.<br />

lnz. ]. ]. Kok. <strong>Hilversum</strong>.<br />

- 19-


HILVERSUM.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

154 Heek, C. L., De stichting van <strong>Hilversum</strong> 4 Maart 1424. <strong>Hilversum</strong> 1923<br />

Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

155 Heijden, L. J. v. d., Katholiek <strong>Hilversum</strong>, voorheen en thans. <strong>Hilversum</strong><br />

1917. Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

156 Schook, J. E. C., <strong>Hilversum</strong> van 1766- 1882. <strong>Hilversum</strong>, 1895.<br />

lnz. ]. Boerhout. <strong>Hilversum</strong>.<br />

157 ljssum, J. W. van, Beschrijving van <strong>Hilversum</strong>.<br />

Eeni,g belkend exemplaar met de etsen van W. Wri,ts er in gevoegd.<br />

lngepla'kt de voorstelling van <strong>Hilversum</strong> tijdens den brand van 25<br />

Juni 1766, uit de Ned. MePcmius.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

158 Mol, J. G. J. J., <strong>Hilversum</strong> en de Trompenberg als herstellingsoord.<br />

Utrecht 1876.<br />

Universiteits Bibliotheek. Utrecht.<br />

159 Dossier krantenknipsels betreffende de oprichting van het herstellingsoord<br />

,de Trompenberg" te Hilvcrsum; verzameld door<br />

Th. Hartkamp.<br />

lnz. C. L. Heek. <strong>Hilversum</strong>.<br />

160 Beschrijving van den brand te <strong>Hilversum</strong> op 25 Juni 1766, door eeu<br />

ooggetuige. In: De philosoof door Cornel is van Engelen.<br />

Dee! IV.<br />

lnz. c, L. Heek. Hilversu.m.<br />

161 Jansen, L. j. F., <strong>Hilversum</strong>sche oudheden; eene bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis<br />

der vroegste Europeesche volken. Arnhem<br />

1856. Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

162 Janssen, L. J. F., Oudheidkundige verhandelingen. Gedenkteekenen der<br />

Germanen. Arnhem, 1853.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

- 20-


163 Gedenkboek <strong>Hilversum</strong>, 1424-1924. Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

164 Reijmer, Mr. P. j., Rede uitgesproken in de Buitengewone zitting van<br />

den Gemeenteraad op 4 Maart 1924.<br />

lnz. ]. Boerhout. <strong>Hilversum</strong>.<br />

165 Oorkonde, door het V. V. <strong>Hilversum</strong> aan het Gemeentebestuur aangeboden<br />

bij gelegenheid van het overbrengen van , de Kei ''.<br />

lnz. V. V. te Hilv ersum.<br />

166 Naar <strong>Hilversum</strong>. Gids 1921.<br />

lnz. V. V. te Hilv ersum.<br />

167 Gids van <strong>Hilversum</strong>. 1927.<br />

lnz. V. V. te Hilv ersum.<br />

168 <strong>Hilversum</strong>, de hoofdplaats van het Gooi, 1927.<br />

lnz. V. V. te Hilv ersum .<br />

169 Dudok, W. M., Korte inleiding tot een bezoek aan de uitbreidingswerken<br />

der laatste jaren. 1927.<br />

lnz. V. V. te <strong>Hilversum</strong>.<br />

170 Kaartje van de <strong>Hilversum</strong>sche Meent door A Perk. 1820.<br />

lnz. Stad en Lande van Oooiland.<br />

GRAVURES, TEEKENINGEN, FOTO's EN KAARTEN.<br />

171 't Dorp <strong>Hilversum</strong>. Aquarel door M. de Goeje. 1796.<br />

lnz. ]. ]. Kok. <strong>Hilversum</strong>.<br />

172 Gezicht op <strong>Hilversum</strong>. Gravure + 1795.<br />

Uit : Van Ollefen's Stad- en dorp~b es c h rijver.<br />

lnz. B. v. Beek. Kortenhoef,<br />

173 Viif g-ezichten te <strong>Hilversum</strong>. Litho door P. van Looy naar H. Gerlings.<br />

lnz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

174 Foto's van huizen te <strong>Hilversum</strong>, afgebroken in 1924.<br />

lnz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

175 Vijftien foto's betreffende woningtoestanden in oud-<strong>Hilversum</strong>, en een<br />

prentbriefkaart van de Boomberglaan.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

176 Album <strong>Hilversum</strong> in beeld.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

177 Album bevattende foto's van <strong>Hilversum</strong> in den distributietijd.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Hilv ersum.<br />

-21-


178 Album met 59 foto's Oud-<strong>Hilversum</strong> betreffende.<br />

lnz. A. Veen. Laren.<br />

179 Album met foto's betreffende het overbrengen van ,de Kei".<br />

lnz. V. V. te <strong>Hilversum</strong>.<br />

180 De Brand in de Kerkstraat op 12 December 1900. Krijtteekening door<br />

H. Einmahl.<br />

Bij dezen brand werden ev·eneens het bureau en de drukkerij<br />

van de Gooi- en Eemlander verni·eld en al de •oude jaargangen,<br />

benevens het gansche archief gingen verloren.<br />

lnz. C. Nieuwenhuyzen. <strong>Hilversum</strong>.<br />

181 Brink in de Kerkstraat omstreeks 1900. Aquarel door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

182 Brinkje bij de Naarderstraat. 1905. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

183 Brinkje bij de Naarderstraat v66r 1912. Zwartkrijtteeken. van M. Betlem.<br />

Inz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

184 Brinkje bij de Naarderstraat + 1900. Zwartkrijtteekening van M!. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

185 De koemarkt op den Kerkbrink te <strong>Hilversum</strong> + 1850. Schilderij door<br />

J. de Rijk.<br />

lnz. A. Vlaanderen. Hilversunz.<br />

186 Cafe de Berg. 1913. Aquarel door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. Hilversunz.<br />

187 De Gooische Vaart. Schilderij van Corn. Bijlard.<br />

I nz. A Veen. Laren.<br />

188 Groest hoek Kerkstraat 1900. Penteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

189 De kerk en het regthuis te <strong>Hilversum</strong>. 1768. Foto naar een penneschets<br />

van W. Bilderdijk.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

190 De kleine en de groote klok in den kerktoren te <strong>Hilversum</strong>. Twee foto's<br />

op een blad.<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

191 Kerkstraat bij den Zeedijk. 1898. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

192 Kerkstraat 1900. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-22-


193 Kerkstraat omstreeks 1900. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Bet/em. <strong>Hilversum</strong>.<br />

194 De Kleine Drift te <strong>Hilversum</strong> in 1820. Foto naar de aqua rei van J. van<br />

Ravenswaay.<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

195 Luitgardeweg met St. Vitustoren 1903. Zwartkrijtteekening door<br />

M. Betlem<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

196 Op jagtlust te 's Graveland (lees Hilve~sum). Aquarelschets door J. H<br />

Veldhuizen.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

197 Theehuis aan de 's Gravelandscheweg, thans buitenplaats Rehel.<br />

Schilderij van C. Bylard.<br />

lnz. A. Veen. Laren.<br />

198 Stationsstraat 1898. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Bet/em. <strong>Hilversum</strong>.<br />

199 Veeneind met de oude R. K. Kerk 1876, Sepiateekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Bet/em. <strong>Hilversum</strong>.<br />

200 Zeedijk -+- 1900. Aquarel door M. Betlem.<br />

lnz. M. Bet/em. <strong>Hilversum</strong>.<br />

201 Havenstraat. 1900. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

202 Bundel foto's van Witten Hull. (Het bouwterrein van het meuwe raadhuis).<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

203 Het Raadhuisplan. (Wendingen; serie 6, no. 8).<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

203a Afbeelding van het ongeval op den Trompenberg in 1892. Uit Ned.<br />

Politienieuws door ]. Braakensiek.<br />

lnz. C. Vlaanderen K.Pzn. Hi.lversum.<br />

203b De <strong>Hilversum</strong>sche Schutterij, officieren en Kader bij de Mobilisatie in<br />

1870.<br />

lnz. L. Kramer. <strong>Hilversum</strong>.<br />

204 Schilderij van het ,Muiderslot" door A. G. Hulshoff Pol.<br />

Dit sohilderij is besternd te worden aangeboden aan ·het Ni·euwe<br />

R·aadhuis naar aanleiding van de geboorte van de 50.000ste inwoner.<br />

lnz. V. V. te <strong>Hilversum</strong>.<br />

- 23


205 Hendrik de Blinde. Foto naar de schilderij van ]. van Ravenswaay.<br />

Degeen, die den Stichtingsbrief van <strong>Hilversum</strong> den 25en juni 1766<br />

uit


212 Portret van Dr. F. H. van Hengel (geb. 6 Maart 1811 , overleden 18<br />

April 1892).<br />

Dokte>r van Hengel was een 'der merkwaa11digrste figuren in het<br />

<strong>Hilversum</strong> der vorige eeuw. Hij was de schrijver van de ,Uenees'kundige<br />

plaatsbesc:hrijving van Gooiland", stk'hter van ~ de Vereeniging<br />

v~oor w~arme Spijs uitdeeEng, onvermoeid strijder voor betere en meer<br />

hygienische toestanden, zeer bekwaam med~cus en obstetricus van<br />

naam.<br />

Inz. Mr. H. F. H. Wilbrink Hoitsema. <strong>Hilversum</strong>.<br />

213 Oud gekleurd kaartje met beschrijving.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

214 Plan van <strong>Hilversum</strong> door A. J. Kikkert. 1869.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

CURIOSA.<br />

215 Collecteprent van <strong>Hilversum</strong>, na den brand van 1766 te Amsterdam, bij<br />

P. J. Entrop verschenen; met gedicht door F. B. in boekdruk.<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

216 Kerfstok gebruikt tot in het laatst der negentiende eeuw, door de<br />

boeren, die voor de rogge, welke zij daarvoor bij den bakker<br />

hadden gedeponeerd, een zeker aantal brooden ontvingen.<br />

Telkens als brood gehaald werd sneed de bakker zooveel<br />

keepjes in den stok als brooden geleverd werden.<br />

Inz. C. Niwwenhuyzen. <strong>Hilversum</strong>.<br />

217 Uithangbord uit de achttiende eeuw van ,De gezonde Apotheek", hoek<br />

Groest en Kerkstraat. Het stelt de toenmaals gebruikte<br />

broodsoorten voor, benevens een doorgesneden beschuitbol.<br />

lnz. C. Nieuwenhuyzen. <strong>Hilversum</strong>.<br />

218 Uithangbord van Barend Andriessen, tijdens de Fransche Overheersching<br />

adjunct-maire en debitant van het tabaksmonopolie.<br />

lni . Th. W. Lammers Fzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

219 19e eeuwsch uithangbord van de zaak der familie Lammers in de<br />

Kerkstraat te <strong>Hilversum</strong>.<br />

Inz, Th. W. Lammers Fzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

220 Zilveren horloge, toebehoord hebbend aan Burgemeester de Wit. In de<br />

kast adreskaartje van Ludeman.<br />

221 Zilveren tabakdoos, toebehoord hebbend aan Burgemeester de Wit,<br />

benevens twee pijpewroeters.<br />

Inz. A. B. C. M. de Wit. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-25-


222 Voorwerpen die gevonden zijn tijdens het graafwerk van de fabriek der<br />

Gebr. Jaarsma aan de Liebergerheide in 1917.<br />

Z.g.n. Klokbe'ker. - Twee urnen. - Fragmenten van urnen. -:--'­<br />

Twee ijzeren zwaarden. - Twee ijzeren speerpunten. - Kegelvomng<br />

glaasje. - Kralen. - Spinsteentje. - rBron zen ringen en rfragmenten<br />

daarvan. - Bronzen naald. - Dee! van een schetdel. - Onderkaak<br />

van een mensch met gave 1 kiezen:<br />

Inz. Oebrs. ]aarsma. <strong>Hilversum</strong>.<br />

223 Herinneringsmedante, door het Gemeentebestuur van <strong>Hilversum</strong> aange·­<br />

boden aan den heer Floris Vos bij gelegenheid van het<br />

plaatsen van den ,<strong>Hilversum</strong>sche kei".<br />

Inz. Floris Vos. Naarden.<br />

224 Hand-brandspuit, in <strong>Hilversum</strong> gebruikt tot 1907, met slang, emmer,<br />

I an taarn, en z.<br />

225 Een stok, teeken van waardigheid, van den ,kommandeur" eener spuit.<br />

226 Een stok, idem, van den commandant van een waterwagen. Het water<br />

uit de pompen werd in groote bakken op een onderstel met<br />

wielen naar de spuit gebracht.<br />

227 Een stok, idem, van een slangenbewaarder. (bewaker) Van niet al te<br />

ver verwijderde pompen werd het water door een slang naar<br />

de spuit gevoerd. Het bewaken van die slang was noodig<br />

om te verhinderen dat de jeugd er op trapte of er op ging<br />

staan.<br />

228 Een armriem, het distinctief van de spuitgasten.<br />

229 Automobiel-lamp, draaiend op standaard. Vinding van Brandmeester<br />

Behnken. Bij brand in zeer afgelegen perceelen wordt een<br />

lamp van de motor-spuit genomen en op den stander gezct.<br />

In z. Gem. Brandweer. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-26-


HUIZEN.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

230 Ollefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dQrpbeschrijver: Het dorp<br />

Huizen -+- 1795.<br />

Inz. Mejuffrouw A. M. Gerber. Bussum.<br />

231 Memorie van eenige schouten, burgemeesteren en schepenen alhier tot<br />

Huysen geregeert. ( 1595-1727).<br />

In:t. f. Schram Fzn. Huizen.<br />

232 Het resolutieboek van den dorpe Huysen, beginnende in den jaarc<br />

1669-1752; idem 1753-1817.<br />

Inz. Oemeente Huizen.<br />

233 Geschiedkundig overzicht van de Huizerhaven. Getypt verslag.<br />

Inz. P. Visser. Huizen.<br />

234 Gids voor de gemeente Huizen (Gooi) en omstreken.<br />

In z. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

235 Westerman, M., Gedachten, bij mijn verblijf bij den heere A. Rooseboom<br />

op zijne hofstede Noord-Crailo, in de maand July<br />

1824. Gedicht.<br />

Inz. P. Visser. Huizen.<br />

GRAVURES, FOTO's EN KAARTEN.<br />

236 Gezicht op Huizen. Gravure -+- 1795.<br />

Inz. B. van Beek. Kortenhoef.<br />

237 Het Strand van het dorp Huizen, voor de opening van de haven op<br />

7 October 1854. Houtsnede.<br />

Deze aflbedding laat Z'ien, hoe men bij gemis van een haven, de<br />

visah va,n de sohepen aan wal brengt OV'er een afstand van 500 ellen.<br />

Inz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

238 Costuumprent van Huizen. Gekleurde litho naar Bing en Braet van<br />

Uberfeldt. -+- 1860.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

239 Serie ansichtkaarten betreffende oude kleederdrachten.<br />

Inz. P. Visser. Huizen.<br />

-27


240 Serie ansichtkaarten van de verdwenen molen.<br />

Deze molen st{)nd eertijds midden in 'het donp op een heuvel. Zij<br />

bevindt z·iah thans in het Openlucht Museum te Amhem.<br />

Inz. P. Visser. Huizen.<br />

241 Serie ansichtkaarten van Huizen.<br />

Inz. P. Visser. Huizen.<br />

242 Oud gekleurd kaartje, met beschrijving.<br />

Inz. Gemeente Blaricum.<br />

243 Caarte van Craylo, 17e eeuw. Reproductie.<br />

De Leeszaa'l bezit eveneens het origineel.<br />

Inz. Openbare Leeszaai. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-28 -


KORTENHOEF.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

244 llont, De. Geschiedenis van Kortenhoef.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

245 Oebeden en zegenwenschen uitgesproken te Kortenhoef en te Zuid­<br />

Beyerland, gezegd de Hitzert, bij den aanvang der jarcn<br />

1807 en 1810 door A. N. van Pellecom. Handschrift.<br />

Inz. P. v. d. Broeck. KortenhoeJ.<br />

246 Besluit van Lodewijk Napoleon over vervroegde betaling der verponding<br />

over 1810.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

247 Notificatie 4 Januari 1806. Invordering belastingen.<br />

Ina P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

248 Publicatie tot aanmoediging van 's Lands dienst 1809.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. KortenhoeJ.<br />

249 Ordonnantie op het begraven der dooden. 1671.<br />

lnz. Gemeente Kortenhoef.<br />

250 Reglement voor den sluyswagter van de Cortenhoefse sluys bij Vreeland<br />

1746.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

251 Stembiljet van 1821.<br />

Inz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

GRAVURES.<br />

252 Het dorp Kortenhoef. Ets door Spilman.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

253 Kortenhoef van 's Graveland gezien. 2 Litho's door Veltens.<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

254 Oezichten in het dorp. 2 Litho's.<br />

Inz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

-29 .-


CURIOSA.<br />

255 Drie antieke hoefijzers, opgevischt uit den polder Kortenhoef.<br />

lnz. Spek. Kortenhoef.<br />

256 Een blok antiek gewicht, koper.<br />

lnz. Gemeente Kortenhoef.<br />

257 Koperen tabaksdoos met ingekrast gezicht op Dordrecht, opgevischt<br />

in den polder onder Kortenhoef.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

-30-


LAREN.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

~<br />

258 Bigot, L. C. F., Het Sint-Janskerkhof te Laren. Met illustraties. Eigen<br />

Haard, 1898. ·<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

259 Nieuwenhuis, G. J. J., Bijdrage tot de geschiedenis van het Gooil;md<br />

en vooral van Laren in en na de Reformatic. Amsterdam,<br />

1912. Met illustraties.<br />

lnz. Oemeente Blaricum.<br />

260 Nieuwenhuis, G. J. J., Geschiedenis van de parochie van St. Johanne~<br />

den Dooper te Laren (N.H.) na de Reformatie.<br />

lnz. ]. ]. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

261 Polak, H., Laren in het Gooi. Met illustraties Laren. 1925.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

SCHILDERIJEN, GRAVURES EN FOTO's.<br />

262 Het dorp Laeren. Ets door I. E. Graave ± 1803.<br />

U'it: Eeml-ands Tempe.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

263 Het dorp Laaren in Gooyland. 3 Gravures.<br />

Inz. Oemeente Laren.<br />

264 Gezicht op Laaren. Gravure + 1790.<br />

Ulit: L. van Ollefen's Stad- en dorp~beschrijver .<br />

Inz. B. van B.eek. Kortenhoef.<br />

265 Larenberg. Litho door P. J. Lutgers. 1869.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

266 Brink te Laren met de voormalige St. Janskerk. 3 Litho's.<br />

Inz. Henri H. van Calker. <strong>Hilversum</strong>.<br />

267 Brink te Laren + 1894, ter plaatse van den voortuin van het tegenwoordige<br />

hotel Hamdorff.<br />

lnz. Oemeente Laren.<br />

31 -


268 De Larensche molen, toen deze nog vrij stond. Foto.<br />

lnz. Gemeente Laren.<br />

269 De Lingenskamp bij de Torenlaan te Laren in de dagen van Mauve.<br />

Schilderij van A. Hugenholtz.<br />

lnz. Gemeente Laren:<br />

270 De Ned. Hervormde Kerk v66r en na de restauratie. 3 Foto's<br />

lnz. Gemeente Laren.<br />

271 De omgeving van Klaaskampen te Laren, toen dit gedcelte van- het<br />

dorp nog vrijwel onbebouwd was. Foto naar een aquarel.<br />

lnz. Gemeente Laren.<br />

272 Openbare veiling van de afbraak der oude Openbare school in Laren.<br />

Penteekening van Willy Sluiter.<br />

lnz. Gemeente Laren.<br />

273 De opgeheven tot bij het Janskerkhof. Aquarel van C. Vredenburgh.<br />

lnz. Gerneente Laren.<br />

274 Schilderij van Frans Langeveld, dat aan den distributietijd te Laren<br />

herinnert.<br />

Inz. Gemeente Laren.<br />

275 Foto's welke aan den distributietijd te Laren herinneren.<br />

Inz. Gemeente Laren.<br />

276 Verschillende etsen, teekeningen en foto's van afgebroken huizen tc<br />

Laren, waaronder het oude z.g. ,,Klooster", dat tijdens de<br />

Reformatie als R. K. Kerk gebruikt werd.<br />

lnz. Gemeente Laren.<br />

277 Portret van Anton Mauve, geteekend door Wally Moes.<br />

Inz. f. Hamdorff. Laren<br />

278 Portret van Tymen de Sayer, eerste pastoor van Laren, na de Reformatie<br />

te Blaricum geboren. Teekening van P. Schick ( 1855).<br />

Het migineel han~t op de Pastorie t·e Blari·cum.<br />

Inz Gemeente Laren.<br />

279 Dineaux, E. T. eerste ,postdirecteur" in Laren. Schilderij van T. Offermans.<br />

lnz. Gemeente Laren. ·<br />

280 Prikezeltje; gezelschapsspel van de Larensche kunstschilders, uit den<br />

tijd van Art. Mauve, Alb. Neerhuys, Tony Offermans.<br />

lnz f. Hamdorff. Laren.<br />

-32


CURIOSA.<br />

281 Nieuwjaarswensch 1793.<br />

lnz. A. Veen. Laren.<br />

282 Een bidprentje van Pastoor Holscher, 1801.<br />

Inz. A. Veen. Laren.<br />

283 Een communieprentje van Alida Reyn, 1801.<br />

lnz. A. Veen. Laren.<br />

284 Een communieprentje van Klaas Jansz. Reyn, 1801.<br />

Inz. A. Veen. Laren.<br />

-33-


LOOSDRECHT<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

285 Tegenwoordige staat van Holland, deel 8. Beschrijving van de Loosdrechten<br />

in 1750 op biz. 47 en v.v.; kaartje op biz. 73.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

286 Ollefen, L. van, Stad- en dorpbeschdjver: Oud- en Nieuw-Loosdrecht<br />

in 1795.<br />

lnz. C. W. van Wieringen. Loosdrecht.<br />

287 Voogsgeerd, W., Geschiedenis van Loosdrecht, <strong>1928</strong> (voor zoover reeds<br />

verschenen).<br />

lnz. de Schrijver.<br />

288 Karsemeijer, W., ,De dad en des Heeren", gedenkboekje Afscheiding<br />

te Oud-Loosdrecht in 1834 .<br />

Inz. W. Karsemeijer ]zn. Nieuw-Loosdrecht.<br />

289 Hacke van Mijnden, Dr. j. C., ,Dante's Hel", enz., 3 deelen.<br />

Een >beroemde vertaling van dit wenk.<br />

lnz. Mej. ]. Chr. Hacke. Loosdrecht.<br />

290 Vellenga, Dr. 0., ,Het 300-jarig bestaan der Sypekerk herdacht". ( 1903)<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

291 Stichtingsakte der Sypekerk ( copie). Hierbij wordt Nieuw-Loosdrecht<br />

tot zelfstandige Parochie verheven.<br />

lnz. Archie! Sypesteyn.<br />

292 Oud document uit het archief Hacke van Mijnden, betreffende Ambachtsheerlijkheid<br />

Loosdrecht.<br />

lnz. Mej. ]. Chr. Hacke. Loosdrecht.<br />

293 ,Reglement op de Nagtwagt binnen de Jurisdictie van de Loosdrecht",<br />

van het jaar 1763.<br />

Jnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

294 Kerkelijke Rekeningen van 1727 tot 1824.<br />

Inz. Archie! Herv. Kerk. Nieuw-Loosdrecht.<br />

295 Nieuwe Wees-ordonnantie van 1769.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrec'ft.t.. .<br />

-34-<br />

..


296 ,Reglement voor Weesmeesteren in de Loosdrecht," van 1769.<br />

Inz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

297 Testament van 1721.<br />

Hierbij verm


308 ,De Sypesteyn", artikel van H. van B (oven), voorkomende in de<br />

, Wereldkroniek" van 24 Augustus 1912.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

309 ,De Sypesteyn", artikel van H. van Boven, voorkomende in ,Ons Eigen<br />

Tijdschrift", September 1925.<br />

lnz. Chr. Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

310 ,De verzameling op het kasteel Sypesteyn", artikel van Mr. M. J. Schretlen,<br />

voorkomende in ,Elsevier's Maandschrift", Dec. 1926.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

SCHILDERIJEN, ETSEN, FOTO's EN KAARTEN.<br />

311 Oud-Loosdrecht. Houtsnede 1739.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

312 Nieuw-Loosdrecht, houtsnede 1739.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

313 Nieuwersluis, 1744.<br />

lnz. Wed. A. Heineke. Loosdrecht.<br />

314 Oud-Loosdrecht, + 1790.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

315 Nieuw-Loosdrecht, + 1790.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

316 Het oude Raadhuis (Rec~thuis) zij- en vooraanzicht; afgebroken in 1880.<br />

lnz. Gemeentebestuur van Loosdrecht.<br />

317 Het oude Raadhuis ( vooraanzicht).<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

318 Het oude Raadhuis van binnen; (foto).<br />

Achter de ballustrade ziet mtn Schout en Sc.hepenen.<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

319 De Sypekerk, interieur; (reproductie); door Bosboom.<br />

Inz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

320 De Sypekerk, achteraanzicht (reproductie) van Fabius.<br />

Op den voorgr,ond een jaarlij,ks terugkeerende Fransc'he koperslager<br />

met zijn ezel (hij ouden van dagen nog in heugenis).<br />

lnz .. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

321 De oude kerk te Oud-Loosdrecht (foto), afgebroken in 1842.<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

-36-


322 Korenmolen ,de Baas" te Loosdrecht.<br />

Deze oudste molen vall Nederland bestond reeds in 1-tOO ('het<br />

_i.aartal der oudste korenmolen was tot dusrver 1439); hij werd<br />

smadelijk afgebro'ken in <strong>1928</strong>.<br />

lnz. Pam. Volkers. Nieuw-Loosdrecht.<br />

323 Geraamte van ,den Haas", zooals het gedurende den zomer van <strong>1928</strong><br />

te zien was.<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

324 Ptek, waar meer dan 5 eeuwen lang Loosdrechts korenmolen stond, ,na<br />

deszelfs algeheele verdwijning".<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

325 Portretten van Dirk Loenen en Echtgenoote uit 1813.<br />

Loenen heeft een Oranje-kGkRrde op den hoed.<br />

lnz. M. Loenen. Nieuw-Loosdrecht.<br />

326 Foto der oude torenklok in de Sypekerk. Op de klok komen de regelen<br />

voor:<br />

. .'k Woog 6000 pond en w1erd door 't Fransoh geboeft tot gruys<br />

'k Weeg 1700 nu en dien opnieuw Godts Huys".<br />

lnz. W . ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

327 Wapen-oorkonde van Loosdrecht.<br />

l nz. Gemeentebestuur. Loosdrecht.<br />

328 Foto van Dr. J. C. Hacke van Mijnden, schrijvcr van ,Dante's Hel" enz.<br />

lnz. Mej. ]. Chr. Hacke. Loosdrecht.<br />

329 Ruine van het kasteel Mijnden, zooals zij was in 1704; kleurteekening.<br />

lnz. Gemeentebestuur. Loosdrecht.<br />

330 Het Kasteel Sypesteyn in 1528; foto.<br />

lnz. ]. W. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

331 Het kasteel Sypesteyn in 1568; kleurteekening.<br />

lnz. Gemeentebestuur. Loosdrecht.<br />

332 Foto der blootgelegde grondslagen van het slot Sypesteyn in 1911.<br />

Vele fundeeringen van muren en poorten werden in nog bijna<br />

ongerepten staat blootgelegd.<br />

lnz. W. ]. Voof.{sgeerd. Loosdrecht.<br />

333 Serie foto's van het tegenwoordige, herbouwde Slot Sypesteyn.<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

334 Serie's ansichten van Loosdrecht (begin 20e eeuw) in 3 albums.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

335 Foto's der Loosdrechtsche Plassen.<br />

lnz. ,,'t Plashuis". Loosdrecht.<br />

-37-


336 Nieuwe Kaart van Mijnden en de 2 Loosdrcchtcn· enz. door Nic. Visscher<br />

( + 1700). Gekleurd exemplaar.<br />

lnz. Gemeente Kortenhoef.<br />

337 ,Nieuwe kaart van Mijnden en de Loosdrcchten" door Covens en Mortier<br />

( 1734). Gekleurd exemplaar.<br />

Op dezc kaart komt o.m. de Loosdrechtsche galg voor.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

338 Kaart van Loenen, met een ged. van Loosdrecht, door v. Bloemswaerdt.<br />

Bloemswaerdt's kaarten waren van kadastrale nauwkeurigheid.<br />

lnz. F. Daams. Loosdrecht.<br />

r 339<br />

Kaart van het Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk, waartoe<br />

ook Loosdrecht behoort.<br />

lnz D. Doets. Loosdrecht.<br />

340 Kaart van de Plassen beoosten de Vecht.<br />

Duidelijk is door een kade-lijn aangegeven, welk gedeelte van<br />

Loosdrecht en andere gemeenten bij . dijkbreuk door het Vechtwate1<br />

zou overstroomd worden en in o,ude tijden werd overstroomd.<br />

lnz. D. Doets: Loosdrecht.<br />

341 Kaart van de Bovenraadsche Kerkelanden, gemeten in 1827 en 1828.<br />

(Behoort bij de Verpachtingsvoorwaarden, nummer 301 in<br />

den catalogus).<br />

Als een 'halve cirkel omgaven deze Ianden, aan de kerken van<br />

Naarden en Laren be'hoorende, de oostzijde van Loosdrecht.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

342 Kaart van Ultrajectinae (Utrecht) omstreeks 1700, door Nic. Visscher.<br />

Duidelijk komt op d~e kaart de vroegere ~oestand uit, toen<br />

Loosdrecht nog bij Holland, doch Kortenhoef en Ankeveen biJ<br />

Utrecht be·hoorden.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

343 Kaart van 't Graafschap Holland, verdceld in Heemraad- en Baljuw-­<br />

schappen.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

344 Nieuwe kaart der 17 Nederlanden, ten tijde v. Lodewijk den Veertienden.<br />

Op deze kaart 'is Oud-Loosdreclht nog aangeduid onder den naam<br />

van ,Oukerk".<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

-38


CURIOSA.<br />

345 Daghoekje uit den Tiendaagschen Veldtocht, Augustus 1831, waarin de<br />

Loosdrechtsche schutter Klaas Seldenrijk zijn aanteekeningen<br />

gemaakt heeft.<br />

lnz. Kl. Seldenrijk. Loosdrecht.<br />

346 Metalen Kruis, verworven door Kl. Seldenrijk voor clcclname aan den<br />

Tiendaagschen Veldtocht.<br />

lnz. Kl. Seldenrijk. Loosdrerht.<br />

347 Sabel gedragen in den Tienclaagschen Veldtocht door den Loosdrechtschen<br />

dragonder Gerrit Veldhuizen.<br />

lnz. G. Veldhuizen. Oud-Loosdrecht.<br />

348 Certificaat aan Gerrit Veldhuizen uitgereikt, waarbij hij gerechtigd werd<br />

het metalen kruis te dragen.<br />

lnz. G. Veldhuizen. Oud-Loosdrecht.<br />

349 Verjaringsgedicht aan een Loosdrechtschen jongeling gczondcn, die in<br />

1831 in Brabant onder de wapenen was.<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

350 Lotingsbriefje voor Cornelis Daams, om voor de Conscriptie, door<br />

Napoleon ingesteld, te loten in het jaar 1811.<br />

In z. f. Daams. Nieuw-Loosd'recht.<br />

351 Portret van Toos Voogd, een Loosdrechtsch meisje uit de vorige eeuw.<br />

Zij was zonder aarmen geboren, doch kon met de teenen<br />

schrijven, handwerken enz. De ,handteekening" is door Toos<br />

Voogd zelf geschreven.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

352 ,Handwerk" zonder handen vervaardigd door Toos Voogd.<br />

lnz. Wed. 'v. Henten. Loosdrecht.<br />

353 Idem<br />

354 Idem<br />

lnz. D. Doets. Loosdrechl.<br />

lnz. Mevr. 11.<br />

't End. Loosdrecht.<br />

355 Eikenhouten geldkistje, waarmee Toos Voogd de kermissen afreisde.<br />

lnz. Mevr. v. 't End. Loosdrecht.<br />

356 Zandlooper, in vroeger eeuwen dienst gedaan hebbende als tijdmeter in<br />

de Sypekerk.<br />

lnz. Kerkvoogdij Sypekerk. Loosdrecht.<br />

-39-


357 Oude mechaniek, vroeger in de Sypekerk dienst doende, om den predikant<br />

duidelijk te maken, dat zijn ,preektijd" verstreken was;<br />

het mannetje begon dan te ,Iuiden".<br />

lnz. Kerkvoogdij Sypekerk. Loosdrecht.<br />

358 Houten ,schoottasch" van 1769, waarin de kindcren vroeger hun boeken<br />

en schriften in de school bewaarden, en mee naar huis<br />

namen.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

359 Penteekening uit 1807; een puzzle-gedicht.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

360 Potje met 30 zilveren munten, opgegraven onder een haardstecn te Oud­<br />

Loosdrecht in 1902.<br />

De munten zijn ,dubbele gPooten", uit den tijd van Bisschop Jan<br />

van Arkel (1350). ·<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

361 Dukatenschaattje en dukaat.<br />

Zulk een weegschaaltje hadden de knoplieden in vroeger eeuwer.<br />

S'i'eeds bij zich, om de waarde der dukaten te bepalen, als ziJ<br />

,gesnoeid" waren.<br />

lnz. Wed. v. Henfen. Loosdrecht.<br />

362 Oude gewichten met ijksempels van 1655 en laterc jaren.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

363 Oud brandgias in etui, waarmee in vroeger eeuwen de pijp werd aan··<br />

gestoken.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

364 Geheim slot voor de, turfschuren, welke in de 18e en 19e eeuw in grooten<br />

getale Iangs den Veendijk voorkwamen.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

365 Drie puzle's van ± 1750.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

366 Tonnetje met de eerste Loosdrechtsche Iucifers (nog brandbaar).<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

367 Kinderkapertje, ongeveer 1750 vervaardigd van koordhandwerk.<br />

lnz. Wed. v. Henten.<br />

368 Nieuwjaarswensch op iijm van den Loosdrechtschen Iantaarnopsteker<br />

G. Masmeijer.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

-40


369 ' ,Ijzeren handeo" van den oud-tolbaas M. v. d. Akker te Oud-Loosdrecht,<br />

met vork en lepel, benevens bijgevoegd .uitknipseL uit het<br />

,Nieuws van den Dag" van 24 Augustus 1911. .,<br />

Jn z. D. Doets. Loosdrecht.<br />

370 Zeer kunstige penteekeoing, ,ter gedachteni~ aan jacob Jacobszoon Pos,<br />

die om trent negen jaaren out zijnde, . het eerste dee! van W. ·<br />

Bartjes in den tijd van vier maanden verstandig heeft uitgewerkt;<br />

Oud-Loosdrecht. A o . 1733".<br />

Dit knaa


379 Gevangenishek van de Loosdrechtsche gevangenis, afgebroken in 1880<br />

tegelijk met het oude Rechthuis.<br />

lnz. fhr. v. Sypesteyn. Loosdrecht.<br />

381 Haardplaat, voorstellende de Nederlandsche Maagd in den tuin, afkomstig<br />

uit een boerderij te Nieuw Loosdrecht.<br />

lnz. fhr. v. Sypesteyn. Loosdrecht.<br />

382 Oud-Loosdrechtsch porcelein (waaronder ook gemerkt ,Amstel'').<br />

lnzendingen van Mej. f.C. Hacke en de heeren f. v. Haselen, Ds.<br />

A. Voogel en D. Doets.<br />

382a Oorkondebord van het Oude Weeshuis te Oud-Loo~drecht 1791.<br />

lnz. Herv. Kerk. Oud-Loosdrecht.<br />

382b 17 Eeuwsche Korenweger.<br />

lnz. G. Veldhuyzen. Loosdrecht.<br />

-42-


MUIDEN.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

383 Ollefen, -L. van, De Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver: De stad<br />

Muiden. 1795.<br />

Inz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

384 Drijver, F. W. Het Muiderslot in 1913. 4e dr. (Amsterdam, 1913).<br />

Met illustraties.<br />

Inz Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

385 Engelbert van Bevervoorde, K. Th., Oeschiedenis van het slot te Muiden<br />

vanaf de oudste tijden tot aan het begin van de 20e eeuw.<br />

Amsterdam, 1926. ·<br />

Inz Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

386 Gouw, J. ter, Het slot te Muiden. Met illustraties.<br />

Inz. Gemeente Muiden.<br />

387 Brandt, G., Het leeven van P. C. Hooft, en: De lijkreeden. Met in Ieiding<br />

en aanteekeningen door J. C. Matthes. Oroningen, 1874.<br />

Inz. Universiteits Bibliotheek. Utrecht.<br />

388 Hooft, P. C., Oeraerdt van Velsen Iyende. Treurspel, Amsterdam, 1628.<br />

Inz. Universiteits Bibliotheek. Utrecht.<br />

389 Tesselschade Roemers en hare vrienden in 1632-1649. Leiden, 1852.<br />

Met portret.<br />

Onuitge


392 Bekendmaking van den verkoop van het Slot te Muiden voor afbraak<br />

op 16 juli 1825.<br />

-In het ·einde van ·de 18e en ·in het begin van de 19e 'eeuw s~nnd<br />

het sl·ot aan ernstige verwaarloozing bloot. In 1825 werd 1het voor<br />

verk·oop als afbraak aangeslagen. Tegen dit vandal-isme werd protest<br />

aangeteekend en .het prachtige historisdhe monument werd gelu'kkig<br />

be'houden.<br />

lnz. Gemeente Muiden.<br />

SCHILDERIJEN, GRAVURES, FOTO's EN KAARTEN.<br />

393 Gezicht op Mt.tiden. Ets door G. Bouttats naar I. P. Peeters.<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

394 Gezicht op Muiden. Gravure + 1792.<br />

Ulit: L. van Ollefen's Stad- en dot,p-


MUIDERBERG.<br />

BOEKEN.<br />

404 Ollefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Muiderberg.<br />

1795.<br />

lnz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

405 Buys, J. & Ph. W. Linden van Dijk. Beschrijving en verklaring van de<br />

echo te Muiderberg. (Natuurkundige verhandelingen van de<br />

Maatschappij der Wetenschappen, dee I 6).<br />

lnz. Universiteits BihJiotheek. Utrecht.<br />

406 Marum, M. van, Proefneming otntrent de echo te Muiderberg (als boven)<br />

lnz. Universiteits BiiJliotheek. Utrecht.<br />

407 Heinze, G. A. Een kunstenaarsleven's gedenkschriften ... Amsterdam,<br />

1905. Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

408 Hofdijk, W. j., Gedicht aan mijn vriend Joh. Hilman, hersteller van<br />

Helmers' grafzerk, op het kerkhof te Muiderberg. Met houtsnede<br />

naar Ch. Rochussen.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

GRAVURES.<br />

409 Het dorp Muiderberg. Gravure -+- 1895.<br />

Uiit: L. van Ollefen's Stad- en dorp-beschrijver<br />

lnz. B. van Beek. Kortenhoef.<br />

- 45-


NAARDEN.<br />

..<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

I<br />

410 Brief naar de overgave der stad Naarden; met eene korte beschrijving,<br />

hoe deze stad reeds sinds hare stigting in 1350, tot op heden<br />

onderscheiden malen, belegeringen heeft uitgestaan.<br />

·Amsterdam 1814 .<br />

Mengelwerk VlOOr 1813, 1814. No.7.<br />

lnz. Universiteit Bibliotheek. Utrecht.<br />

411 Drijver, F. W., Naarden.<br />

lnz. Ds. F. W. Drijver. Naarden.<br />

412 [Fabius, A. N.J. J.] ps. F. A. Buis. De wallen van Naarden. Breda, 1887.<br />

Met kaarten. ·<br />

lnz. Univer.stiteit Bibliotheek. Utrecht.<br />

413 Gouw, J. ter, Oud-Naarden. <strong>Hilversum</strong>, 1897.<br />

lnz. Universiteit Bl'bliotheek. Leiden.<br />

414 Hortensius. Over de opkomst en den ondergang van Naarden; met vertaling<br />

en aanteekeningen van Peerlkamp en nalezingen en<br />

bijvoegsels van A. Perk. Utrecht, 1866.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

415 Ollefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: De stad<br />

Naarden. 1795.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

416 De ontmanteling van Naarden. (Krantenknipsels).<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

417 Steen, W. G. N. van der. De Mollusken van het Naardermeer. Met ills.<br />

Verslagen en bijdra.gen va'n de Vereen,i1ginrg tot 'behoud van<br />

natummonumenten in Nederland, 1913- 1917.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

418 (Treub, H., F. Vos & C. j. Koning]. Hofstede Oud-Bussum. Met illustr.<br />

Serie: Neerlands we1vaart N o. I.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

- -46


419 Verhaal van den moord te Naarden in 1572. Handschrift.<br />

lnz. f. Schram Fzn. Huizen.<br />

420 Comenius, J. A., Het labyrinth der wereld en het paradijs des harten.<br />

Utrecht 1926.<br />

lnz. Openbare Leeszaa/. Bussum.<br />

421 Drtina, F., Jan Amos Comenius (Komensky); zijn tijd, zijn Ieven en<br />

zijn werk. Amsterdam, 1920.<br />

lnz. Opeilbare Leeszaa/. Bussum.<br />

422 Oosterhuis,_ R. A. B., Johannes Amos Comenius en Naarden. <strong>Hilversum</strong>,<br />

1 928. Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

423 Acte van Keizer Karel V het vonnis bevestigend van den Hoogen Raad<br />

te Mechelen, betreffende het aantal beesten door ieder rechthebbende<br />

te scharen.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

424 Privilegieq, octroyen en actens, concernarende de stad Naarden (903--<br />

1646).<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

425 Privilegien gegeven door Hertog Willem van Beyeren aan Naarden, als<br />

ook het recht van visscherij in de grachten binnen hare<br />

vri-jheid.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

426 Register van de Schoute Burgemeesteren en de Schepenen deser steden<br />

Naarden van den jaaren 1512, tot den tegenwoordige<br />

jaaren (1752).<br />

Inz. Gemeente Naarden.<br />

GRAVURES, TEEKENINGEN, FOTO's EN KAARTEN.<br />

427 Gezicht op de stad Naarden. Gravure + 1750.<br />

Inz. Gemeente Naarden.<br />

428 De stad Naarden. Gravure + 1 790.<br />

Uit: L. van Ollefen's Staulnz.<br />

B. van Beek. Kortenhoef.<br />

en dorp-beschrijve:·<br />

429 Naerden. Ets door G. Bouttats naar I. Peeters.<br />

lnz. Geme'ente <strong>Hilversum</strong>.<br />

430 Naarden en Muiden in de eerste helft der 17e eeuw v66r het graven van<br />

de Muider trekvaart. Gravure.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>,<br />

-47-


431 De belegering en het overgaen der stadt Naerden en het-uyttrecken der<br />

Franse den 13 September 1673. Naar Romein de Hooghe.<br />

Gravure 1673.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

432 De Moordt der Spanjaerden te Naerden, December 1572. Gravure<br />

door Jan Luyken .<br />

lnz. f. f. Klaarenbeek. Blariwm.<br />

433 Oe mannen van Naarden 1813-1814. Litho in kleuren naar J. C. van<br />

Rossum.<br />

Naarden op de Frans,chen herovNd. He11denkin•gsfeest 1864.<br />

lnz. Frederik Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

434 Naerden, verovert door sijn koninkl. hoogheyt, den H. Prince van Orange ·<br />

den 13en September 1673. Gravure + 1700.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

435 lnterieur van de Waalsche Kerk te Naarden. Reproductie van Ch. van<br />

Kesteren.<br />

lnz. Comenius Museum. Naarden.<br />

436 Het Spaansche Huis, thans Comenius Museum. Foto.<br />

lnz. Comenitts Museum. Naarden.<br />

437 Raadhuis in Naarden. Photografische reproductie.<br />

lnz. Comenius Museum. Naarden.<br />

438 Stadhuis te Naarden, Litho van R. de Vries Jr. Naar een teekening van<br />

J. A. Rooseboom en Jb. Olie Jbz.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

439 Portret van Johannes Amos Comenius, geboren 28 Maart 1592, overleden<br />

15 Nov. 1671. Reproductie naar Th. Railland.<br />

lnz. Comenius Museum. Naarden.<br />

440 Kaart van Naarden en omstreken + 1725. Naar de kaart van J. P. Prevost,<br />

1726, met behulp van een nauwkeurige kaart van +<br />

1850 geteekend doorA. N. J. Fabius in 1887.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

441 Oud gekleurd kaartje met beschrijving.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

442 Plattegrond van Naarden + 1550. Facsimile der oorspronkeljjke teekening<br />

van Jacob van Deventer.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

443 Handgekleurde plattegrond van Naarden uit Blaeu's atlas. ·· ·,<br />

lnz. f. f. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

-48-


444 Plattegrond van de vesting Naarden in 1673, zooals het door de Franschen<br />

werdt versterkt. Facsimile eener gravure van J. Harrewijn<br />

1684.<br />

Inz. Gemeente Naarden.<br />

445 Plattegrond van Naarden.<br />

Ui1:: Les forces de !''Europe.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

446 Plattegronden van de vesting Naarden in 1650 en 1673 en van het front<br />

Oranje Promers -+- 1685.<br />

Inz. Gemeente Naarden.<br />

447 Gegraveerd plan der stad -+- 1750.<br />

Inz. ]. ]. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

448 Hofstede Oud-Bussem. Foto.<br />

Inz. Fiof'is Vas. Naarden.<br />

CURIOSA.<br />

449 Nachtwachts-nieuwjaarswensch te Naarden. I Januari 1867.<br />

Inz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

450 Omroepers-nieuwjaarswensch.<br />

lnz. Gemeente HiJversum.<br />

451 Lantaarnopstekers-nieuwjaars;wensch.<br />

lnz. Gemeente H i./versum.<br />

- 49-


SO EST.<br />

DOCUMENTEN.<br />

452 Acte van verzoening van de Gerechten Soest, Baarn en Eentnes in 1676.<br />

In dit stuk wordt, na de onderlinge ges·c·hillen, de vrede geteekend<br />

lnz. Gemeente Soest.<br />

453 Acte van aanstelling van J. van Sandick tot secretaris van Soest, 1720.<br />

,Deftig en breedsprakig".<br />

lnz. Gemeente Soest.<br />

454 Acten van personen uit Soest, die zich verbinden in het Bataafsch Ieger<br />

te dienen, 1799.<br />

lnz. Gemeente Soest.<br />

455 Het oudste archiefstuk van Soest.<br />

De Gemeente Soest bezit een nwoi ·oud-archief, indertijd ·gei·nventariseerd<br />

·door Mr. Fruin. Bijgaand stuk komt als n•o. I op de<br />

inventanis voor en bevat belangrijke gegevens over Soest, omstreeks<br />

4 eeuwen geleden, o.a. ae vermaarde: , •Costumen ende usantien".<br />

Inz. Gemeente Soest.<br />

456 Kohier van 't haardstede-geld uit 1692.<br />

A!Jle 1huizen met hun bewoners zijn hi·erin vermeld ; vde 'hedendaagsohe<br />

namen kwamen toen reeds vOO'L<br />

lnz. Gemeente Soest.<br />

457 Gemeente-begrooting van Soest over 1813.<br />

Een groot versCJhil met thans; trouwens to en te!de So est 1.'\0fJ<br />

inwoners, nu hijna 1het tienvou>d.<br />

Inz. Gemeente Soest.<br />

SCHILDERIJEN, GRAVURES EN FOTO's.<br />

458 Het dorp Soest. Reproductie naar een kopergravure van J. de Beyer<br />

+ 1740.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

459 Gezicht op den Toren van Soest, met oude diligence, Amersfoort op<br />

Amsterdam. Schilderij + 1825.<br />

Inz. W. van Leersum. Baarn.<br />

50-


460 De oude R. K. Kerk met Pastorie van Soest. Schilderijtje.<br />

Inz. Pastoor Vossenaar.<br />

461 De tegenwoordige R. K. Kerk, doch met den Toren, zooals die vroeger<br />

was. (-+- 50 jaar oud). Schilderijtje.<br />

Inz. Pastoor Vossenaar.<br />

462 Een oud huis in Soest. Schilderij. -+- 1825.<br />

In z. W. van Leersum. Baarn.<br />

463 De reeds verdwenen molen ,de Windhond" op den Soestereng ( 1925).<br />

Foto.<br />

In 1686 door de Prinses van Engeland, gemalin van Wi·llem IIi,<br />

bez.ocht en in 1912 door H.tM. de Koningun en Prinses juliana. Thans<br />

zijn de W!;elken reeds Z'OO goed als verdwenen.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

464 Wapen van Soest, bij Koninklijk Besluit verleend.<br />

Inz. Gemeente Soest.<br />

- 51 -


WE ESP<br />

BOEKEN.<br />

465 Ottefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver: De stad<br />

W eesp. 1 795.<br />

Inz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

GRAVURES, FOTO's EN KAARTEN.<br />

466 Aanval op Weesp. Gravure 1787.<br />

Uit: Van Ollefen's Stad- en dorp-beschri.iver.<br />

Inz. B. van Beek. Kortenhoef.<br />

467 Gezicht op de stad Weesp. Gravure + 1790.<br />

Inz. B . van Beek. Kortenhoef.<br />

468 Weesp. Ets door G. Bouttats naar I. Peeters.<br />

Inz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

469 Beschrijvingen van: Het stadhuis en De oudheidkamer. Met illustraties.<br />

(Buiten 1922)<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

470 Eerste en tweede gezicht in het Gijn. Gravure naar I. E. Grave.<br />

Inz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

471 Plattegrond van Weesp met stadhuis en kerk.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-52-


t<br />

·wnssng a; 7VVZSiJiJ1<br />

iJJVqUiJdQ JiJp iJSSiJJVJiJlfJO!Iql[J<br />

8'388'30 "W y "faw<br />

JOOp<br />

pJJJOZJiJtl pJiJM snJJ07VJV':J azaa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!