15.03.2017 Views

Historische Tentoonstelling Hilversum 1928

Historische tentoonstelling van het Gooi en Omstreken in het hoofdgebouw van het dagblad De Gooi- en Eemlander te Hilversum. December 1928

Historische tentoonstelling van het Gooi en Omstreken in het hoofdgebouw van het dagblad De Gooi- en Eemlander te Hilversum. December 1928

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

V<br />

-.:·-.<br />

- -<br />

P..N<br />

HtT GOO I crt Oft\STRtKt"<br />

IN HET<br />

H OOFD ~tBOUW VAN HtT<br />

DA(lSL D<br />

t ,001-tM tEMLA<br />

tR<br />

- HILVtRSUM-DtCE.I'\6E.R- <strong>1928</strong> -


.......-~--~-~------------<br />

l~ittorische Kring Loosdrecht<br />

~~:::·-- ~ -==<br />

Archief/Verz ......................................................... .<br />

Tnv.nr ...... ~ .. ~ ................ Reg.nr ..........................<br />

"'"'. '..,...<br />

ll . l La ~ '\) •<br />

.&...: --!ii.U!.II.L ·••• ••f••••• •~••••••J •• 1•••\[ ••••••••••••••••••••••••·-·•••-•••••••


Historisc·he <strong>Tentoonstelling</strong><br />

'<br />

van het<br />

Gooi en Om.streken<br />

in het Hoofdgebouw van het<br />

Dagblad De Gooi- en Eemlander<br />

te <strong>Hilversum</strong><br />

December <strong>1928</strong>.


VOORWOORD.<br />

L. s.<br />

Toen bekend werd, dat het nieuwe Hoofdgebouw van het Dagblad<br />

, De Gooi- en Eemlander" ook zou bevatten een ruime en goed verlichte<br />

cxpositie-zaal en deze gaarne ter beschikking zou worden gesteld.<br />

heraamden ondergeteekenden het plan een ,<strong>Historische</strong> <strong>Tentoonstelling</strong><br />

betreffende het Gooi en Omstreken" te organiseeren.<br />

Overal waar wij dit plan openbaarden, vond het vee! instemming<br />

en zoo was de bereidheid, iets bij te dragen tot het welslagen er van<br />

algemeen.<br />

Zeer dankbaar en vereerd zijn wij, blijk te hebben mogen ontvangen<br />

van de hooge belangstelling van H. M. de Koningin-Moeder, die de<br />

ten~oonstelling met een tweetal inzendingen uit haar paleis Soestdijk<br />

verrijkte.<br />

Ten zeerste erkentelijk zijn wij voor de medewerking van nagenoeg<br />

alle Besturen der Gemeenten uit het Gooi en Omstreken en voor die van<br />

het Bestuur van Stad en Lande, uit welker archieven wij een keu!'<br />

mochten doen.<br />

Op hoogen prijs stellen wij de hulp van de Openbare Leeszalen,<br />

van Publieke Diensten en van vele particulieren. Dank zij den algemeenen<br />

en op prettige wijze verleenden steun is deze tentoonstelling even uitgebreid<br />

als belangrijk kunnen worden.<br />

De opening van de <strong>Tentoonstelling</strong> te doen samenvallen met de<br />

opening van haar nieuw Hoofdgebouw, was de wensch van de Directie<br />

van ,De Gooi'- en Eemlander" en ook wij zijn van meening, dat deze<br />

gebeurtenissen bij elkander passen. Met de geschiedenis van het moderne<br />

Gooi en Omstreken is dit blad ten nauwste verbonden. Van de groote<br />

verandering in deze streken, nadat in 1874 de Oosterspoorweg was<br />

aangelegd, van den wonderen groei en ontwikkeling der gemeenten,<br />

van al het vreemde door een nieuwen tijd geschapen, daarvan is eerst


het weekblad en in de Jaatste jaren het dagblad de trouwe en nauwkeurige<br />

berichtgever geweest. Wat beleefd werd in het moderne Gooien<br />

Eemland, vond weerklank in ,De Gooi- en Eemlander"; het is alles<br />

er in beschreven, behandeld, geprezen of becritiseerd, en dit van den<br />

beginne aan tot op dezen dag.<br />

Doch niet enkel voor de dingen van den dag, ook voor de historie<br />

der streek was in de kolommen van ,de Gooi- en Eemlander" steeds<br />

plaats. H0og- en Zeergeleerden, Geleerden en ongeleerden hebben altijd<br />

de grootst mogelijke gastvrijheid genoten als zij van hetgeen zij wisten<br />

uit vroeger tijden iets wilden openbaren. Daarom verheugt het ons, hier<br />

tijdelijk te kunnen bijeen brengen, niet enkel datgene wat betrekking<br />

heeft op het nieuwe Oooi en Omstreken, maar ook wat spreekt van<br />

een grijs verleden. Het voor-historische vindt Ge hier en hetgeen nog<br />

historie worden moet; voorwerpen uit de koepelgraven van voor duizenden<br />

jaren en een voorwerp, het schilderij, voorstellend het middelceuwsch<br />

Muiderslot, hetwelk bestemd werd voor een gebouw, dat nog<br />

lang niet voltooid is. Zoo verbindt zich het alleroudste met wat nog<br />

worden zal.<br />

Wie historie mint, zal hier vee! kunnen leeren en genieten; wie<br />

voor geschiedenis niet bijzonder voelt, doch de plaats en de streek lief<br />

heeft omdat hij er geboren is, of, aangetrokken door natuurschoon en<br />

hehaaglijke omgeving, hier zijn woning heeft gevestigd, dien zal het<br />

toch interesseeren te zien hoe het vroeger hier geweest is, hoe het is<br />

veranderd en gekomen tot de tegenwoordige gedaante.<br />

Zoo moge dan ieder naar eigen aard en op eigen wijze hier eenige<br />

leerzame, genotvolle of genoeglijke oogenblikken doorbrengen.<br />

De Commissie voor de <strong>Historische</strong> <strong>Tentoonstelling</strong><br />

van Het Gooi en w.JQmstreken:<br />

HILVERSUM, 15 December <strong>1928</strong>.<br />

]. BOBRHOUT, Voorz.<br />

Ds. F. W. DRIJVER.<br />

MEJ. A. M. GERBER.<br />

C. L. HEEK.<br />

A. M. ·VEBN.<br />

W. ]. j. VOOGSGEBRD.<br />

HENRI H. VAN CALKER, Seer.<br />

T. PLUJ.\t


HET GOOI<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

Arkel, G. van & A. W. Weissman. Noord-Hollandsche oudheden.<br />

Dee! 4. Amsterdam, 1900. Met illustraties.<br />

Gooiland, Amsterdam, biz. 1- 68.<br />

lnz. Universiteits Bibliotheelc. Utrecht.<br />

2 Balen, C. L. van. De wind als geologische factor in het Gooi. Met illus.<br />

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig<br />

·oenootschap. Serie 2.<br />

Inz. Universiteits Bibliotheelc. Utrecht.<br />

3 Dokkum, J. D. C. van, Het Gooi. Amsterdam, 1921. Met illustraties.<br />

lnz Openbare Leeszaal. Bussunz.<br />

4 Driiver, F. W., Opkomst en bloei van Gooi- en Eemland. Bussum 1913.<br />

Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Russum.<br />

5 Gooi, Het. Jaarboekje voor geschiedenis en plaatsbeschrijving; onder<br />

redactie van C. L. Heek. Jaargang 1 ( 1906). Met illustratics.<br />

lnz. Openbare /,eeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

6 Hedendaagsche historie, of, Tegenwoordige staat van aile volkeren .<br />

Amsterdam, 1750. Dee! 13. Met illustraties.<br />

Muiden, Naarden, Gooiland, Wecsp, Weesperkarspel en Hoog­<br />

Bi}lmer.<br />

1m. Ooenbare Leeszaal. Hilversunz.<br />

7 Hilfert [pseud. van P. J. van Ravesteijn ]. Gooische omtrekken. 1917<br />

Inz. f. Boerhout. Hilversunz.<br />

8 Kort getypt verslag omtrent de opgravingen in het Gooi in 1925.<br />

Met 4 foto's.<br />

Inz Genzeente Hilversunz.<br />

9 Hengel, J. F. van, Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland.<br />

's Gravenhage 1875. Met kaarten.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-5-


10 Polak, H., Het bedreigde Gooi. Met illustraties.<br />

Buiten, jaargang 16 (1922).<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

11 Hijk, J. A. de, Wandelingen door Gooi- en Eemland en omstreken.<br />

<strong>Hilversum</strong>, 1905. Met illustraties.<br />

Inz. Opcnbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

12 Sinne- en minnebeelden door jacob Cats' neef (Krantenknipsels).<br />

Een verzameling van aile gedic'hten, geschreven voor de Gooi- en<br />

Eemlander in de jaren 1922-- <strong>1928</strong>.<br />

Inz. Dagblad De Oooi· en Eemlander. <strong>Hilversum</strong>.<br />

13 Staverman, W. H., Potgieters lief en leed in het Gooi. Groningen 1919.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

14 Verbetering van de verbinding van het Gooi met de scheepvaartwegen<br />

. in Nederland. - Verslag van de Kamer van Koophandel en<br />

fabri.eken voor Gooiland. 1924.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

15 Aanval op het Gooi. (Krantenknipsels).<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

16 Samenvoeging der Gooische gemeenten. (Krantenknipsels.)<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

17 ,,Het Gooiland"; een courant v~n 1851.<br />

lnz. A. Veen. Laren.<br />

18 Het Gooische Nieuwsblad en De Gooi- en Eemlander.<br />

De 6 eerste en eenigste nummers van ,Het Gooische Nieuwsblad",<br />

weekblad uitgegeven door jorh. Geradts & Co. Het l·e nummer<br />

verscheen den lien N01v. 1871. Bij het 7e nummer veranderde de<br />

titel ·in: ,De Gooi- en· Eemlander".<br />

In 1922 veranderde rhet week>blad in dagblad.<br />

lnz. Mevr. de Wed. ]. de Man. Hi./versum.<br />

19 Dagblad ,De Gooi- en Eemlander", ingebonden jaargang 1927.<br />

lnz. Dagblad De Oooi- en Eemlander. <strong>Hilversum</strong>.<br />

TEEKENINGEN, GRAVURES EN KAARTEN.<br />

20 Gezicht in 't Gooiland. Ets, gekleurd door I. N. Fiehne, -+- 1800.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

21 Gezichten in het Gooi. Etsen door Spilman naar de Beijer en de Haan.<br />

Inz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

22 Gooiland 1864; serie van 12 chromo-litho's.<br />

lnz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

-6


;J<br />

23 Portret van Joh. Geradts; oprichter van de Gooi- en Eemlander. 1871.<br />

lnz. Dagblad De Gooi- en Eemlander. <strong>Hilversum</strong>.<br />

24 Hollandt comitatus. Utrecht episc.<br />

Kaart waarop .het Gooi uit den atlas van G. Mercator.<br />

lnz. Dr. F. Bastiaanse. <strong>Hilversum</strong>.<br />

25 Oudste kaart van Gooi- en Eemland (-+- 1520). Fotogr. reproductie.<br />

Het origineel berust in het RijksaPclhief.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

26 Oude kaart der ,Naarder- en Laarderkerkelanden" geteekend in 1828.<br />

liiZ. D. Doets. Nieuw-Loosdrecht.<br />

27 Nieuwe kaart van het baljuwschap van Gooyland, de Loosdrechten,<br />

Mynden, Hollands Loenen en Weesper Karspel. Tirion 1750.<br />

Inz. Gemeente Huizen .<br />

.<br />

28 Nieuwe kaart van Gooilandt, door H. Post. J. Ottens &: Zn., ± 1730.<br />

Gekleurd exemplaar.<br />

Inz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

29 Nieuwe kaart van Gooilandt. - Henrick Bicker.<br />

lnz. Gemeentewerken. Bussum.<br />

30 Kaartje van Gooiland, waarop o.a. voorkomen de namen der oucle<br />

's Gravelandsche buitenplaatsen. Gekleurd exemplaar.<br />

ln.?. f. f. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

31 Kaart betreffende de verdeeling der Gooische gemeenten.<br />

Inz. Gemeentewerken. Bussum.<br />

ERFGOOIERS.<br />

32 Backer, C., lets over Gooiland. Amsterdam 1838.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

33 Erfgooierswet 1912; met aanteekeningen door C. ]. Hee,mskerk.<br />

<strong>Hilversum</strong>, (1912).<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

34 Erk, j. Ph. van, De Erfgooierskwestie. Haarlem, 1927.<br />

Inz. Dr. f. Ph. van Erk. Blaricum.<br />

35 Gratama, S., Erfgooiersrechten (Handelingen en mededeelingen van de<br />

Mij. der Ned. Ietterkunde 1905-1906.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

36 Lennep, F. K. van, Bijdrage tot de kennis van den rechtstoestand der<br />

Erfgooiers. Amsterdam 1903.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

- 7


37 Moister, F. A., De eigendom der gemeene heiden en weiden van Gooiland.<br />

Amsterdam 1888.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

38 Peet jzn., J., De Erfgooierskwestie. <strong>Hilversum</strong>, ( 1902).<br />

Inz. f. f. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

39 Perk, A. Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruiksregten<br />

op de heiden en wei den in Gooiland; byzonder in betrekking<br />

tot qe vraag, wie de geregtigden zijn tot dat gebruik.<br />

Arnhem. 1842.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

40 l{anitz, J. A. de. Autoriteiten tegen erfgooiers. 's Gravenhage, 1906.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

41 Rinkel, L., Bijdrage tot den rechtstoestand der erfgooiers. Utrecht 1884.<br />

Inz. f. f. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

42 Stad en Lande van Gooiland: Het bevredigingsrapport (Krantenknipsels).<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

43 Thomassen, C. Erfgooiers en andere Gooiers; weg met het z.g. Bevredigingsrapport.<br />

Amsterdam. 1926.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

44 Voorbeytel, M. C. M., De strijd in het Gooi. Amsterdam, 1907.<br />

Inz. Gemeente Blaricum.<br />

45 Eerste bijeenkomst van het bestuur in het Gemeenlandshuis 1917. Foto.<br />

Inz. Stad en Lande van Gooiland.<br />

45a Laatste bijeenkomst van de ,Vergadering" van Stad en Lande in de<br />

raadszaal te Naarden, 1912. Foto.<br />

Inz. Stad en Lande van Gooilandl.<br />

46<br />

STAD EN LANDE VAN GOOILAND:<br />

I. Sohaarbrief 1762.<br />

II. Idem 1826.<br />

IH. Idem 1851.<br />

IV. Idem 1889.<br />

V. Idem 1895 (•l·aatste oude Bestum).<br />

Vol. Idem Nieuwe ParNj.<br />

VII. Reglement op :het gebruik van het Heideveld 1861.<br />

Vtlll. Idem 1895.<br />

IX. Soheiding met :het -Dornein 1836.<br />

X. Idem<br />

XI. Remonstr-anhe 1708.<br />

1843.<br />

XII. Reglement op de Jagt in 'het Koninkrijk Holland 1807.<br />

Inz. Stad en Lande van Gooiland.<br />

-8-


BAARN en SOESTDIJK.<br />

BOEKEN 'EN DOCUMENTEN.<br />

47 Pijpers, Pieter. Eemlands Tempe. ( 1803).<br />

Beschri}ft in diohtmaa·t he! toenmalige Eemland. Met eigenhandige<br />

opdracht van den auteur.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

48 Frederiks & Collard. Soestdijk.<br />

In opdr.acht van P1 ~ ins Hendrik in 1874. In 100 exemplaren als<br />

handsC'hrift gedrukt. Niet in ·den handel en daardoor zeer zeldzaam.<br />

lnz. Mevrouw Douariere Laten van Doe/en Grothe. Soestdijk.<br />

49 'i Gulden boekje van Soestdijk.<br />

Ben uiterst ze'ldzaam wer·kYe, in gouden letters gesteendrukt,<br />

behelzende bijzonderheden uit de geschi·edenis van Soestdijk, en aan<br />

Koningin Anna Paulowna aan.geboden op haar verjaardag in 1842,<br />

dtoor ]. H. Caan. (Niet in dien lhantdel).<br />

Inz. C. Horsman. Baarn.<br />

50 Aanteekeningboek van Schout enz. van Baarn; Folio.<br />

Inz. Gemeente Baarn.<br />

51 Extract uit de resolutien van de gerechten Soest, Baarn, Eemnes en<br />

Ter Eem, om de papieren van 't voormalige Hooge gerecht<br />

dezer dorpen op te vragen. 1702.<br />

Prins Willem Ill, Hooge Amba>chts>heer der genoemde dorpen,<br />

was in 1702 kinderl>oos gestorven en nu kwamen de Hooge<br />

Heerlij~heden weer aan de Staten van Utrecht.<br />

lnz. Gemeente Soest.<br />

52 Oude koopacte van een Baarnschen molenaar, op 12 Januari 1736.<br />

Fotografische reproductie.<br />

lnz. ]. Goudswaard. Baarn.<br />

53 Verkoopacte op perkament met uithangend zegel, waarop 't oude wapen<br />

van Baarn (de Bisschop). 1798.<br />

lnz. Gemeente Baarn.<br />

54 Twee ,convocaties" ( thans ,publicaties" geheeten) van het gerecht<br />

van Baarn, in 1792 en 1794.<br />

lnz. Gemeente Baa.rn.<br />

9-


55 Eerste gids en adresboek van Baarn. 1889.<br />

lnz. Oemeente Baarn.<br />

56 Pluim, T., Gids voor Baarn 1813-1913. (Onafhankelijksfeesten).<br />

Mret oude gez·ic'hten van Baa>m -en portretten der bm,gemeesters.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

57 Pluim, T., Baarn als tuinstad. 1910.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

58 Pluim, T., De nieuwste gids voor Baarn. 1926.­<br />

Inz. T . Pluim. Baarn.<br />

59 Gids van Soestdijk, Soest, enz. 1926.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

GRAVURES, TEEKENINGEN, ~OTO's EN KAARTEN.<br />

60 Het dorp Baren. Kopergravure van J. de Beyer. ± 1750.<br />

lnz. Burgemeester van Baarn.<br />

61 Gezicht op Baarn. Kopergravure van J. de Beyer. + 1740.<br />

Inz. T . Pluim. Baarn .<br />

.---- 62 Folio platen-album van Soestdijk. Kopergravures met de hand gekleurct.<br />

1695. Uiterst zeldzaam.<br />

INZ. H .M. DE KONINOJN-MOEDER.<br />

63 Het paleis Soestdijk. Staalgravure, + 1830.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

64 De kerk te Baarn. Kopergravure van J. de Beyer + 1750.<br />

lnz. Burgemeester van Baarn.<br />

65 Het dorp Vuurst en Gezicht op Vuurst. Kopergravures + 1780. ·<br />

Inz. A. Veenendaal. Amersfoort.<br />

66 Het oude gemeentehuis met schoolkinderen \/an de daaraan belendende<br />

dorpsschool + 1870.<br />

lnz. Oemeente Baarn.<br />

67 De voormalige R.-K. Pastorie op Zandvoort in 1860.<br />

Afgebroken in 1862, t-oen in d!! Kel'kstmat de nieuwe pastorie<br />

gelbouwd was.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

68 De Eembrug. Reproductie naar J. de Beyer. + 1740.<br />

In de Y.este Amersfoort, rechts het gemeent~huis. ·Eembrugge<br />

was V'Oorlheen een zelfstandi'g gereoht; wePd later met Baarn<br />

vereenigd.<br />

lnz. T . Pluim. Baarn.<br />

10-


69 Rustieke brug te Baarn. Crayonteekening door B. Tholen.<br />

lnz. Frederik Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

70 Album van Baam.<br />

Eers~e uitgave varn 'het Vreemldelingenverkeer, 1892.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

71 Album met oude toto's en prentbriefkaarten van Baarn.<br />

lnz. Gemeente Baarn.<br />

72 Album met potloodteekeningen van oude gebouwen uit Baarn.<br />

Inz. Gemeente Baarn.<br />

73 Verzameling van 8 platen uit 1820. Gekleu rde steendruk.<br />

I. Logement Gmeneveld. 5. Huis Peking.<br />

2. Kasteel Gmeneveld.<br />

6. Huize Rus~hoek .<br />

3. Logement Soesfldijk.<br />

7. De Brlink<br />

4. Paleis Soesrdijk<br />

8. Logement 't Reohtlhu·is.<br />

lnz. P. H. Burggraaf. Baarn.<br />

74 Het Chineesche huis Canton. Foto.<br />

Gebouwd door Reinhard Sdheerenlberg in 1793 e'n gesloopt in 1910.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

75 Gezicht op Peking en de Pekingkom te Baarn, uit Pijper's Eemlands<br />

Tempe. 1803.<br />

Het huis Peking ·is in 1791 gebouwd dom Reinhard Soheerenberg<br />

en 'in 1890 ges.Joopt. De Pekingkorn is in 1-825 gedempt.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

76 Het Chineesche huis Peking. Foto.<br />

Inz. T. Pluim. Baam.<br />

77 Huis ter Eem. Reproductie naar J. Stellingwerff.<br />

Dit kastee1 bestond reeds in 1252 en werd afgebroken ± 1700.<br />

Het stond aan de ovcerzijde van de Eembrug.<br />

Jnz. T. Pluim. Baarn.<br />

78 Het kasteel Drakesteyn aan de Vuursche. 1740. Kopergravure van J. de<br />

Beyer.<br />

lnz . . 4 . Veenendaal. Amersfoort.<br />

79 Het kasteel Drakesteyn aan de Vuursche in 1925. Prentbriefkaart.<br />

lnz. A. Veenendaal. Amersfoort.<br />

80 Oude Baamsche dans. Uitgevoerd op 't Landspel 1926. Foto.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

11-


81 Ridderhofstad Drakenburg ( op Groeneveld, bij Baarn). Reproductie<br />

naar een kopergravure van J. de Beyer + 1740.<br />

Een der ster'kste kasteel'en va'n E'em


CURIOSA.<br />

92 Fragmenten van steenen werktuigen in een grafheuvel bij de Vuursche<br />

gevonden. 1894.<br />

Inz. Oemeente Baarn.<br />

93 Fragmenten van een urn in een grafheuvel bij de Vuursche opgegraven.<br />

1896.<br />

Inz. Oemeente Baarn.<br />

94 Gipsafdruk van het stadszegel van Eembrugge.<br />

Het wapen stelt d~ ophaa'ibrug nv·er de Eem voor, met thet woord<br />

Pons= brug. Eembrugge beZJat reeds in 1300 sta>dsreohten.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

95 Groensteenen beitel gevonden bij de Vuursche in een grafheuvel.<br />

+ 3000 jaar oud.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

96 Gipsafgietsel van het oude stadswapen van Baarn, uit 1461; gevonden<br />

in het archief van St. Jan te Utrecht.<br />

z ,iHende tBiss·c'hop; randschrift: Sigi.Uum civitatis Barensis diocesis<br />

, Ultrajectensis, d.i.: zegel der stad van Baarn in de diocese van<br />

Utrecht.<br />

Inz. Oemeente Baarn.<br />

97 Het oude wapen van Baarn<br />

(St. Nioolaas); reeds in 1350 in g•ebruik. Het wer>d i·n 1866<br />

smade'iij'k door 1het tegenwoor.ctige vervangen.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

98 Steen aan de Vuursche. Foto.<br />

Door Dr. Van GiHen nnlan•gs genomen.<br />

Inz. Burgemeester van Baarn.<br />

99 Tinnen beker met het oude wapen van Baarn.<br />

Inz. Oemeente Baarn.<br />

100 Vuursteenen schrappertje (mesje), gevonden in een grafheuvel onder<br />

Baarn, + 4000 jaar oud.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

101 Ridderorde.<br />

Deze riddemrde werd door Konin'g Lodewijk Napeleon tijdens zijn<br />

korrstondig verblijf op Soestdijik aan ·een Baarnsch in,gezetene<br />

verJ.eend. Rands·dhrHt : Doe wei en zie niet om . ( 1808).<br />

Inz. C. Horsman. Baarn.<br />

-13-


· BL.ARICUM.<br />

BOEKEN, GRAVURES, FOTO's EN KAARTEN.<br />

102 Ollefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver: Het dorp<br />

Blaricum. 1795.<br />

Inz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

103 't Dorp Blarekum. Aquarel door M. de Goeje. 1796.<br />

lnz. f. f. Kok. <strong>Hilversum</strong>.<br />

104 Gezicht op Blarikum. Gravure + · 1795.<br />

Uiit: L. van Ollefen's Stad- en dorp-'besohrijver.<br />

Inz. B. van Beek. Kortenhoef.<br />

105 Het Paviljoen (met het koperen dak) te Blaricum.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

106 Paviljoen te Blaricum. Prentbriefkaart.<br />

Dit Pa¥iljoen, oork wel Rotonde -genaamd, werd g·ebouwd in 1836<br />

en ging in rhet midlden van de 19e eeuw ·in vorstelijke 1handen over.<br />

'Het we·rd in 1900 gesloopt en voor arbraa,k verkocht.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

108 Oud gekleurd kaartje, met beschrijving.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

/<br />

-14-


BUSSUM.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

109 Fabius, A. N.j., Geschiedenis van een honderdjarige, zijnde de opkomst<br />

van het dorp Bussum. Bussum, 1917. Met illustraties.<br />

Inz. Gemeente Bussum.<br />

110 Ollefen, L. van. De Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver: Het dorp<br />

Bussem. +- 1795.<br />

Inz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

111 Koninklijk besluit van 4 December 1816, waarbij Bussum tot een afzon-­<br />

derlijke gemeente wordt verklaard.<br />

Inz. Gemeente Bussum.<br />

112 Dossier krantenknipsels, voornamelijk uit de Gooi- en Eemlander,<br />

betreffende de jaren 1871-1906, verzameld door den heer<br />

Biegel.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

113 Het eerste adresboek voor de Gemeente Bussum. Bussum, 1893.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

114 Beknopte Gids voor Bussum; aangeboden door de Vereeniging ,Bussums<br />

Bloei".<br />

Inz. Gemeente Bussum.<br />

115 Oids voor Bussum en Naarden. Met illustraties.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

116 Oud gekleurd kaartje met beschrijving.<br />

Inz. Gemeente Blaricum.<br />

117 Situatiekaart van de renbanen bij Bussum. 20 Augustus 1881.<br />

Litho kleurendruk.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

ORA VURES EN POTO's.<br />

118 Het dorp Bussum. Gravure.<br />

Udt: Van Ollefen's StBJd- en donp-;beschrijver.<br />

Inz. B. van Beek. Kartenhoef.<br />

- 15-


119 Het dorp Bussum in Gooiland 1739.<br />

Inz. Gemeentewerken. Bussum.<br />

120 Hotel Nieuw Bussum. Staalgravure door van Kesteren.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

121 Melkerij op Gooiberg. Fotografische reproductie.<br />

lnz. Gemeente Bussum.<br />

122 Oud Bussumsche bleekerij aan de Landstraat. Fotografische reproductie.<br />

lnz. Gemeente Russum.<br />

123 Oud Bussumsche boerderij op Gooiberg. Fotografische reproductie.<br />

Inz. Gemeente Russum.<br />

124 Oud Bussumsche huisjes aan de Boschlaan. Fotografische reproductie.<br />

lnz. Gemeente Russum.<br />

125 Het Oude raadhuis. Fotografische reproductie.<br />

lnz. Gemeente Russum.<br />

126 Veerkamp. Fotografische reproductie.<br />

Inz. Gemeente Russum.<br />

127 Zwarte Weg. Fotografische reproductie.<br />

Inz. Gemeente Russum.<br />

128 Foto's van nieuwe arbeiderswoningen te Bussum.<br />

lnz. Gemeentewerken. Russum.<br />

129 Foto's betreffende de verbeteringen welke in verschillende wijken zijn<br />

aangebracht.<br />

Inz. Gemeentewerken. Russum.<br />

130 Luchtfoto van het N. W. gedeelte van Bussum.<br />

lnz. Gemeentewerken. Russum.<br />

131 Luchtfoto van het N. 0. gedeelte van Bussum.<br />

(Sportpark met zweminrichting).<br />

lnz. Gemeentewerken. Russum.<br />

- 16-


EEMNES.<br />

DOCUMENTEN<br />

132 De twee oudste stukken uit het Gemeentearchief. 1685.<br />

De gemeent.e Eemnes bezit een zeer rijk en gned geordend archief<br />

met vele oude dooumenten.<br />

lnz. Gemeente Eemnes.<br />

133 Reglement op de Eemnesser-sluis, 1827.<br />

Inz. T. Pluim . Baam.<br />

GRAVURES EN FOTO's.<br />

134 Eemnes-Buitendijks. Photografische reproductie naar kopergravure van<br />

J. de Beyer + 1740.<br />

lnz. T. Pluim. Baam.<br />

135 Het dorp Eemnes-Binnendijks. Teekening door I. Lierner.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

136 't Dorp Eemenes's Buitendijks. Kopergravure van J. de Beyer ± 1740.<br />

lnz. T. P/uim. Baam.<br />

137 Eemnes-Binnendijks. Fotoreproductie naar kopergravure van J. de Beyer<br />

+ 1740.<br />

Int.. T. Pluim. Baam.<br />

138 Serie oude ansichtkaarten enz. van Eemnes.<br />

Verzameld dnor den 'heer D . van Hoepe.n, Uemeente-Sccreta·ris.<br />

lnz. Gemeente Eemnes.<br />

139 Collectie toto's, voornamelijk van den watersnood 1916.<br />

Inz. P. ]. F. Harmsen. Baam.<br />

CURIOSA.<br />

140 Het origineele wapen van Eemnes, in 1816 verleend, als voortzetting<br />

van het oude.<br />

In keel (ron•d) drie Bissohoppelij'ke .hoof•den van zilver.<br />

lnz. Gemeente Eemnes.<br />

- 17


141 Gipsafdruk van het oude wapen van Eemnes.<br />

Eemnes was voorlheen ln twee zelfstandige dee! en gescheiden:<br />

Eemnes-Binnen en &mnes-'Buiten. ' t Laatste ~r·eeg in 1352 stadsreChten<br />

en 't eerste ('t kle·inste dee!) in 1438. Zij wer·den in 1811<br />

vereenigd.<br />

lnz. T. P/uim. Baarn.<br />

142 Groote tafelschel met opschrift ,Geregt Eemenes".<br />

lnz. Gemeente Eemnes.<br />

-18-


's-GRAVELAND.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

143 Ollefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver: Het dorp<br />

's Graaveland. 1795.<br />

lnz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

144 Troyen, C. P. van, De gemeente en polder 's Graveland.<br />

Tnz. Univusiteit Bibliofheek. Utrecht.<br />

145 De ,Cavel condetien van 's Gravenland, geleghen in Goyland". 1634.<br />

Tnz. Bestuur Polder. 's Grave/and.<br />

GRAVURES, TEEKENINGEN EN KAARTEN.<br />

146 Qezicht op het dorp 's-Graveland. Gravure +- 1795.<br />

Uit: Van 011efens's Stad- e·n Do'fp..Jbesohrijver.<br />

lnz. B. van Beek. Kortenhoef.<br />

147 Huize ,Gooilust". Beschrijving, met illustraties (Buiten, 1909).<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

148 De buitenplaats Trompenburg te 's Graveland. Aqua-tinte gravurP door<br />

L. Portman. 1816.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

149 De vaart te 's Graveland. Crayonteekening door ]. van Ravenswaay.<br />

Tnz . C. L. Heek. <strong>Hilversum</strong>.<br />

150 Vaartgezicht te 's Graveland. Gekleurde teekening van Nepveu.<br />

lnz. P ]. Eyma. Ankeveen.<br />

151 Zuid-Wolfsberg te 's Graveland. Teekcning door T. A. v. W. 1821.<br />

lnz. C. L. Heek. <strong>Hilversum</strong>.<br />

152 Oud gekleurd kaartje, met beschrijving.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

153 Aan 't Ankeveensche Pad te 's Graveland. Aquarel door P. de Goeje.<br />

1813.<br />

lnz. ]. ]. Kok. <strong>Hilversum</strong>.<br />

- 19-


HILVERSUM.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

154 Heek, C. L., De stichting van <strong>Hilversum</strong> 4 Maart 1424. <strong>Hilversum</strong> 1923<br />

Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

155 Heijden, L. J. v. d., Katholiek <strong>Hilversum</strong>, voorheen en thans. <strong>Hilversum</strong><br />

1917. Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

156 Schook, J. E. C., <strong>Hilversum</strong> van 1766- 1882. <strong>Hilversum</strong>, 1895.<br />

lnz. ]. Boerhout. <strong>Hilversum</strong>.<br />

157 ljssum, J. W. van, Beschrijving van <strong>Hilversum</strong>.<br />

Eeni,g belkend exemplaar met de etsen van W. Wri,ts er in gevoegd.<br />

lngepla'kt de voorstelling van <strong>Hilversum</strong> tijdens den brand van 25<br />

Juni 1766, uit de Ned. MePcmius.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

158 Mol, J. G. J. J., <strong>Hilversum</strong> en de Trompenberg als herstellingsoord.<br />

Utrecht 1876.<br />

Universiteits Bibliotheek. Utrecht.<br />

159 Dossier krantenknipsels betreffende de oprichting van het herstellingsoord<br />

,de Trompenberg" te Hilvcrsum; verzameld door<br />

Th. Hartkamp.<br />

lnz. C. L. Heek. <strong>Hilversum</strong>.<br />

160 Beschrijving van den brand te <strong>Hilversum</strong> op 25 Juni 1766, door eeu<br />

ooggetuige. In: De philosoof door Cornel is van Engelen.<br />

Dee! IV.<br />

lnz. c, L. Heek. Hilversu.m.<br />

161 Jansen, L. j. F., <strong>Hilversum</strong>sche oudheden; eene bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis<br />

der vroegste Europeesche volken. Arnhem<br />

1856. Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

162 Janssen, L. J. F., Oudheidkundige verhandelingen. Gedenkteekenen der<br />

Germanen. Arnhem, 1853.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

- 20-


163 Gedenkboek <strong>Hilversum</strong>, 1424-1924. Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

164 Reijmer, Mr. P. j., Rede uitgesproken in de Buitengewone zitting van<br />

den Gemeenteraad op 4 Maart 1924.<br />

lnz. ]. Boerhout. <strong>Hilversum</strong>.<br />

165 Oorkonde, door het V. V. <strong>Hilversum</strong> aan het Gemeentebestuur aangeboden<br />

bij gelegenheid van het overbrengen van , de Kei ''.<br />

lnz. V. V. te Hilv ersum.<br />

166 Naar <strong>Hilversum</strong>. Gids 1921.<br />

lnz. V. V. te Hilv ersum.<br />

167 Gids van <strong>Hilversum</strong>. 1927.<br />

lnz. V. V. te Hilv ersum.<br />

168 <strong>Hilversum</strong>, de hoofdplaats van het Gooi, 1927.<br />

lnz. V. V. te Hilv ersum .<br />

169 Dudok, W. M., Korte inleiding tot een bezoek aan de uitbreidingswerken<br />

der laatste jaren. 1927.<br />

lnz. V. V. te <strong>Hilversum</strong>.<br />

170 Kaartje van de <strong>Hilversum</strong>sche Meent door A Perk. 1820.<br />

lnz. Stad en Lande van Oooiland.<br />

GRAVURES, TEEKENINGEN, FOTO's EN KAARTEN.<br />

171 't Dorp <strong>Hilversum</strong>. Aquarel door M. de Goeje. 1796.<br />

lnz. ]. ]. Kok. <strong>Hilversum</strong>.<br />

172 Gezicht op <strong>Hilversum</strong>. Gravure + 1795.<br />

Uit : Van Ollefen's Stad- en dorp~b es c h rijver.<br />

lnz. B. v. Beek. Kortenhoef,<br />

173 Viif g-ezichten te <strong>Hilversum</strong>. Litho door P. van Looy naar H. Gerlings.<br />

lnz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

174 Foto's van huizen te <strong>Hilversum</strong>, afgebroken in 1924.<br />

lnz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

175 Vijftien foto's betreffende woningtoestanden in oud-<strong>Hilversum</strong>, en een<br />

prentbriefkaart van de Boomberglaan.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

176 Album <strong>Hilversum</strong> in beeld.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

177 Album bevattende foto's van <strong>Hilversum</strong> in den distributietijd.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Hilv ersum.<br />

-21-


178 Album met 59 foto's Oud-<strong>Hilversum</strong> betreffende.<br />

lnz. A. Veen. Laren.<br />

179 Album met foto's betreffende het overbrengen van ,de Kei".<br />

lnz. V. V. te <strong>Hilversum</strong>.<br />

180 De Brand in de Kerkstraat op 12 December 1900. Krijtteekening door<br />

H. Einmahl.<br />

Bij dezen brand werden ev·eneens het bureau en de drukkerij<br />

van de Gooi- en Eemlander verni·eld en al de •oude jaargangen,<br />

benevens het gansche archief gingen verloren.<br />

lnz. C. Nieuwenhuyzen. <strong>Hilversum</strong>.<br />

181 Brink in de Kerkstraat omstreeks 1900. Aquarel door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

182 Brinkje bij de Naarderstraat. 1905. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

183 Brinkje bij de Naarderstraat v66r 1912. Zwartkrijtteeken. van M. Betlem.<br />

Inz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

184 Brinkje bij de Naarderstraat + 1900. Zwartkrijtteekening van M!. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

185 De koemarkt op den Kerkbrink te <strong>Hilversum</strong> + 1850. Schilderij door<br />

J. de Rijk.<br />

lnz. A. Vlaanderen. Hilversunz.<br />

186 Cafe de Berg. 1913. Aquarel door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. Hilversunz.<br />

187 De Gooische Vaart. Schilderij van Corn. Bijlard.<br />

I nz. A Veen. Laren.<br />

188 Groest hoek Kerkstraat 1900. Penteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

189 De kerk en het regthuis te <strong>Hilversum</strong>. 1768. Foto naar een penneschets<br />

van W. Bilderdijk.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

190 De kleine en de groote klok in den kerktoren te <strong>Hilversum</strong>. Twee foto's<br />

op een blad.<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

191 Kerkstraat bij den Zeedijk. 1898. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

192 Kerkstraat 1900. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-22-


193 Kerkstraat omstreeks 1900. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Bet/em. <strong>Hilversum</strong>.<br />

194 De Kleine Drift te <strong>Hilversum</strong> in 1820. Foto naar de aqua rei van J. van<br />

Ravenswaay.<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

195 Luitgardeweg met St. Vitustoren 1903. Zwartkrijtteekening door<br />

M. Betlem<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

196 Op jagtlust te 's Graveland (lees Hilve~sum). Aquarelschets door J. H<br />

Veldhuizen.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

197 Theehuis aan de 's Gravelandscheweg, thans buitenplaats Rehel.<br />

Schilderij van C. Bylard.<br />

lnz. A. Veen. Laren.<br />

198 Stationsstraat 1898. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Bet/em. <strong>Hilversum</strong>.<br />

199 Veeneind met de oude R. K. Kerk 1876, Sepiateekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Bet/em. <strong>Hilversum</strong>.<br />

200 Zeedijk -+- 1900. Aquarel door M. Betlem.<br />

lnz. M. Bet/em. <strong>Hilversum</strong>.<br />

201 Havenstraat. 1900. Zwartkrijtteekening door M. Betlem.<br />

lnz. M. Betlem. <strong>Hilversum</strong>.<br />

202 Bundel foto's van Witten Hull. (Het bouwterrein van het meuwe raadhuis).<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

203 Het Raadhuisplan. (Wendingen; serie 6, no. 8).<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

203a Afbeelding van het ongeval op den Trompenberg in 1892. Uit Ned.<br />

Politienieuws door ]. Braakensiek.<br />

lnz. C. Vlaanderen K.Pzn. Hi.lversum.<br />

203b De <strong>Hilversum</strong>sche Schutterij, officieren en Kader bij de Mobilisatie in<br />

1870.<br />

lnz. L. Kramer. <strong>Hilversum</strong>.<br />

204 Schilderij van het ,Muiderslot" door A. G. Hulshoff Pol.<br />

Dit sohilderij is besternd te worden aangeboden aan ·het Ni·euwe<br />

R·aadhuis naar aanleiding van de geboorte van de 50.000ste inwoner.<br />

lnz. V. V. te <strong>Hilversum</strong>.<br />

- 23


205 Hendrik de Blinde. Foto naar de schilderij van ]. van Ravenswaay.<br />

Degeen, die den Stichtingsbrief van <strong>Hilversum</strong> den 25en juni 1766<br />

uit


212 Portret van Dr. F. H. van Hengel (geb. 6 Maart 1811 , overleden 18<br />

April 1892).<br />

Dokte>r van Hengel was een 'der merkwaa11digrste figuren in het<br />

<strong>Hilversum</strong> der vorige eeuw. Hij was de schrijver van de ,Uenees'kundige<br />

plaatsbesc:hrijving van Gooiland", stk'hter van ~ de Vereeniging<br />

v~oor w~arme Spijs uitdeeEng, onvermoeid strijder voor betere en meer<br />

hygienische toestanden, zeer bekwaam med~cus en obstetricus van<br />

naam.<br />

Inz. Mr. H. F. H. Wilbrink Hoitsema. <strong>Hilversum</strong>.<br />

213 Oud gekleurd kaartje met beschrijving.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

214 Plan van <strong>Hilversum</strong> door A. J. Kikkert. 1869.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

CURIOSA.<br />

215 Collecteprent van <strong>Hilversum</strong>, na den brand van 1766 te Amsterdam, bij<br />

P. J. Entrop verschenen; met gedicht door F. B. in boekdruk.<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

216 Kerfstok gebruikt tot in het laatst der negentiende eeuw, door de<br />

boeren, die voor de rogge, welke zij daarvoor bij den bakker<br />

hadden gedeponeerd, een zeker aantal brooden ontvingen.<br />

Telkens als brood gehaald werd sneed de bakker zooveel<br />

keepjes in den stok als brooden geleverd werden.<br />

Inz. C. Niwwenhuyzen. <strong>Hilversum</strong>.<br />

217 Uithangbord uit de achttiende eeuw van ,De gezonde Apotheek", hoek<br />

Groest en Kerkstraat. Het stelt de toenmaals gebruikte<br />

broodsoorten voor, benevens een doorgesneden beschuitbol.<br />

lnz. C. Nieuwenhuyzen. <strong>Hilversum</strong>.<br />

218 Uithangbord van Barend Andriessen, tijdens de Fransche Overheersching<br />

adjunct-maire en debitant van het tabaksmonopolie.<br />

lni . Th. W. Lammers Fzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

219 19e eeuwsch uithangbord van de zaak der familie Lammers in de<br />

Kerkstraat te <strong>Hilversum</strong>.<br />

Inz, Th. W. Lammers Fzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

220 Zilveren horloge, toebehoord hebbend aan Burgemeester de Wit. In de<br />

kast adreskaartje van Ludeman.<br />

221 Zilveren tabakdoos, toebehoord hebbend aan Burgemeester de Wit,<br />

benevens twee pijpewroeters.<br />

Inz. A. B. C. M. de Wit. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-25-


222 Voorwerpen die gevonden zijn tijdens het graafwerk van de fabriek der<br />

Gebr. Jaarsma aan de Liebergerheide in 1917.<br />

Z.g.n. Klokbe'ker. - Twee urnen. - Fragmenten van urnen. -:--'­<br />

Twee ijzeren zwaarden. - Twee ijzeren speerpunten. - Kegelvomng<br />

glaasje. - Kralen. - Spinsteentje. - rBron zen ringen en rfragmenten<br />

daarvan. - Bronzen naald. - Dee! van een schetdel. - Onderkaak<br />

van een mensch met gave 1 kiezen:<br />

Inz. Oebrs. ]aarsma. <strong>Hilversum</strong>.<br />

223 Herinneringsmedante, door het Gemeentebestuur van <strong>Hilversum</strong> aange·­<br />

boden aan den heer Floris Vos bij gelegenheid van het<br />

plaatsen van den ,<strong>Hilversum</strong>sche kei".<br />

Inz. Floris Vos. Naarden.<br />

224 Hand-brandspuit, in <strong>Hilversum</strong> gebruikt tot 1907, met slang, emmer,<br />

I an taarn, en z.<br />

225 Een stok, teeken van waardigheid, van den ,kommandeur" eener spuit.<br />

226 Een stok, idem, van den commandant van een waterwagen. Het water<br />

uit de pompen werd in groote bakken op een onderstel met<br />

wielen naar de spuit gebracht.<br />

227 Een stok, idem, van een slangenbewaarder. (bewaker) Van niet al te<br />

ver verwijderde pompen werd het water door een slang naar<br />

de spuit gevoerd. Het bewaken van die slang was noodig<br />

om te verhinderen dat de jeugd er op trapte of er op ging<br />

staan.<br />

228 Een armriem, het distinctief van de spuitgasten.<br />

229 Automobiel-lamp, draaiend op standaard. Vinding van Brandmeester<br />

Behnken. Bij brand in zeer afgelegen perceelen wordt een<br />

lamp van de motor-spuit genomen en op den stander gezct.<br />

In z. Gem. Brandweer. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-26-


HUIZEN.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

230 Ollefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dQrpbeschrijver: Het dorp<br />

Huizen -+- 1795.<br />

Inz. Mejuffrouw A. M. Gerber. Bussum.<br />

231 Memorie van eenige schouten, burgemeesteren en schepenen alhier tot<br />

Huysen geregeert. ( 1595-1727).<br />

In:t. f. Schram Fzn. Huizen.<br />

232 Het resolutieboek van den dorpe Huysen, beginnende in den jaarc<br />

1669-1752; idem 1753-1817.<br />

Inz. Oemeente Huizen.<br />

233 Geschiedkundig overzicht van de Huizerhaven. Getypt verslag.<br />

Inz. P. Visser. Huizen.<br />

234 Gids voor de gemeente Huizen (Gooi) en omstreken.<br />

In z. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

235 Westerman, M., Gedachten, bij mijn verblijf bij den heere A. Rooseboom<br />

op zijne hofstede Noord-Crailo, in de maand July<br />

1824. Gedicht.<br />

Inz. P. Visser. Huizen.<br />

GRAVURES, FOTO's EN KAARTEN.<br />

236 Gezicht op Huizen. Gravure -+- 1795.<br />

Inz. B. van Beek. Kortenhoef.<br />

237 Het Strand van het dorp Huizen, voor de opening van de haven op<br />

7 October 1854. Houtsnede.<br />

Deze aflbedding laat Z'ien, hoe men bij gemis van een haven, de<br />

visah va,n de sohepen aan wal brengt OV'er een afstand van 500 ellen.<br />

Inz. Oemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

238 Costuumprent van Huizen. Gekleurde litho naar Bing en Braet van<br />

Uberfeldt. -+- 1860.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

239 Serie ansichtkaarten betreffende oude kleederdrachten.<br />

Inz. P. Visser. Huizen.<br />

-27


240 Serie ansichtkaarten van de verdwenen molen.<br />

Deze molen st{)nd eertijds midden in 'het donp op een heuvel. Zij<br />

bevindt z·iah thans in het Openlucht Museum te Amhem.<br />

Inz. P. Visser. Huizen.<br />

241 Serie ansichtkaarten van Huizen.<br />

Inz. P. Visser. Huizen.<br />

242 Oud gekleurd kaartje, met beschrijving.<br />

Inz. Gemeente Blaricum.<br />

243 Caarte van Craylo, 17e eeuw. Reproductie.<br />

De Leeszaa'l bezit eveneens het origineel.<br />

Inz. Openbare Leeszaai. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-28 -


KORTENHOEF.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

244 llont, De. Geschiedenis van Kortenhoef.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

245 Oebeden en zegenwenschen uitgesproken te Kortenhoef en te Zuid­<br />

Beyerland, gezegd de Hitzert, bij den aanvang der jarcn<br />

1807 en 1810 door A. N. van Pellecom. Handschrift.<br />

Inz. P. v. d. Broeck. KortenhoeJ.<br />

246 Besluit van Lodewijk Napoleon over vervroegde betaling der verponding<br />

over 1810.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

247 Notificatie 4 Januari 1806. Invordering belastingen.<br />

Ina P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

248 Publicatie tot aanmoediging van 's Lands dienst 1809.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. KortenhoeJ.<br />

249 Ordonnantie op het begraven der dooden. 1671.<br />

lnz. Gemeente Kortenhoef.<br />

250 Reglement voor den sluyswagter van de Cortenhoefse sluys bij Vreeland<br />

1746.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

251 Stembiljet van 1821.<br />

Inz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

GRAVURES.<br />

252 Het dorp Kortenhoef. Ets door Spilman.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

253 Kortenhoef van 's Graveland gezien. 2 Litho's door Veltens.<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

254 Oezichten in het dorp. 2 Litho's.<br />

Inz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

-29 .-


CURIOSA.<br />

255 Drie antieke hoefijzers, opgevischt uit den polder Kortenhoef.<br />

lnz. Spek. Kortenhoef.<br />

256 Een blok antiek gewicht, koper.<br />

lnz. Gemeente Kortenhoef.<br />

257 Koperen tabaksdoos met ingekrast gezicht op Dordrecht, opgevischt<br />

in den polder onder Kortenhoef.<br />

lnz. P. v. d. Broeck. Kortenhoef.<br />

-30-


LAREN.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

~<br />

258 Bigot, L. C. F., Het Sint-Janskerkhof te Laren. Met illustraties. Eigen<br />

Haard, 1898. ·<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

259 Nieuwenhuis, G. J. J., Bijdrage tot de geschiedenis van het Gooil;md<br />

en vooral van Laren in en na de Reformatic. Amsterdam,<br />

1912. Met illustraties.<br />

lnz. Oemeente Blaricum.<br />

260 Nieuwenhuis, G. J. J., Geschiedenis van de parochie van St. Johanne~<br />

den Dooper te Laren (N.H.) na de Reformatie.<br />

lnz. ]. ]. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

261 Polak, H., Laren in het Gooi. Met illustraties Laren. 1925.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

SCHILDERIJEN, GRAVURES EN FOTO's.<br />

262 Het dorp Laeren. Ets door I. E. Graave ± 1803.<br />

U'it: Eeml-ands Tempe.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

263 Het dorp Laaren in Gooyland. 3 Gravures.<br />

Inz. Oemeente Laren.<br />

264 Gezicht op Laaren. Gravure + 1790.<br />

Ulit: L. van Ollefen's Stad- en dorp~beschrijver .<br />

Inz. B. van B.eek. Kortenhoef.<br />

265 Larenberg. Litho door P. J. Lutgers. 1869.<br />

Inz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

266 Brink te Laren met de voormalige St. Janskerk. 3 Litho's.<br />

Inz. Henri H. van Calker. <strong>Hilversum</strong>.<br />

267 Brink te Laren + 1894, ter plaatse van den voortuin van het tegenwoordige<br />

hotel Hamdorff.<br />

lnz. Oemeente Laren.<br />

31 -


268 De Larensche molen, toen deze nog vrij stond. Foto.<br />

lnz. Gemeente Laren.<br />

269 De Lingenskamp bij de Torenlaan te Laren in de dagen van Mauve.<br />

Schilderij van A. Hugenholtz.<br />

lnz. Gemeente Laren:<br />

270 De Ned. Hervormde Kerk v66r en na de restauratie. 3 Foto's<br />

lnz. Gemeente Laren.<br />

271 De omgeving van Klaaskampen te Laren, toen dit gedcelte van- het<br />

dorp nog vrijwel onbebouwd was. Foto naar een aquarel.<br />

lnz. Gemeente Laren.<br />

272 Openbare veiling van de afbraak der oude Openbare school in Laren.<br />

Penteekening van Willy Sluiter.<br />

lnz. Gemeente Laren.<br />

273 De opgeheven tot bij het Janskerkhof. Aquarel van C. Vredenburgh.<br />

lnz. Gerneente Laren.<br />

274 Schilderij van Frans Langeveld, dat aan den distributietijd te Laren<br />

herinnert.<br />

Inz. Gemeente Laren.<br />

275 Foto's welke aan den distributietijd te Laren herinneren.<br />

Inz. Gemeente Laren.<br />

276 Verschillende etsen, teekeningen en foto's van afgebroken huizen tc<br />

Laren, waaronder het oude z.g. ,,Klooster", dat tijdens de<br />

Reformatie als R. K. Kerk gebruikt werd.<br />

lnz. Gemeente Laren.<br />

277 Portret van Anton Mauve, geteekend door Wally Moes.<br />

Inz. f. Hamdorff. Laren<br />

278 Portret van Tymen de Sayer, eerste pastoor van Laren, na de Reformatie<br />

te Blaricum geboren. Teekening van P. Schick ( 1855).<br />

Het migineel han~t op de Pastorie t·e Blari·cum.<br />

Inz Gemeente Laren.<br />

279 Dineaux, E. T. eerste ,postdirecteur" in Laren. Schilderij van T. Offermans.<br />

lnz. Gemeente Laren. ·<br />

280 Prikezeltje; gezelschapsspel van de Larensche kunstschilders, uit den<br />

tijd van Art. Mauve, Alb. Neerhuys, Tony Offermans.<br />

lnz f. Hamdorff. Laren.<br />

-32


CURIOSA.<br />

281 Nieuwjaarswensch 1793.<br />

lnz. A. Veen. Laren.<br />

282 Een bidprentje van Pastoor Holscher, 1801.<br />

Inz. A. Veen. Laren.<br />

283 Een communieprentje van Alida Reyn, 1801.<br />

lnz. A. Veen. Laren.<br />

284 Een communieprentje van Klaas Jansz. Reyn, 1801.<br />

Inz. A. Veen. Laren.<br />

-33-


LOOSDRECHT<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

285 Tegenwoordige staat van Holland, deel 8. Beschrijving van de Loosdrechten<br />

in 1750 op biz. 47 en v.v.; kaartje op biz. 73.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

286 Ollefen, L. van, Stad- en dorpbeschdjver: Oud- en Nieuw-Loosdrecht<br />

in 1795.<br />

lnz. C. W. van Wieringen. Loosdrecht.<br />

287 Voogsgeerd, W., Geschiedenis van Loosdrecht, <strong>1928</strong> (voor zoover reeds<br />

verschenen).<br />

lnz. de Schrijver.<br />

288 Karsemeijer, W., ,De dad en des Heeren", gedenkboekje Afscheiding<br />

te Oud-Loosdrecht in 1834 .<br />

Inz. W. Karsemeijer ]zn. Nieuw-Loosdrecht.<br />

289 Hacke van Mijnden, Dr. j. C., ,Dante's Hel", enz., 3 deelen.<br />

Een >beroemde vertaling van dit wenk.<br />

lnz. Mej. ]. Chr. Hacke. Loosdrecht.<br />

290 Vellenga, Dr. 0., ,Het 300-jarig bestaan der Sypekerk herdacht". ( 1903)<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

291 Stichtingsakte der Sypekerk ( copie). Hierbij wordt Nieuw-Loosdrecht<br />

tot zelfstandige Parochie verheven.<br />

lnz. Archie! Sypesteyn.<br />

292 Oud document uit het archief Hacke van Mijnden, betreffende Ambachtsheerlijkheid<br />

Loosdrecht.<br />

lnz. Mej. ]. Chr. Hacke. Loosdrecht.<br />

293 ,Reglement op de Nagtwagt binnen de Jurisdictie van de Loosdrecht",<br />

van het jaar 1763.<br />

Jnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

294 Kerkelijke Rekeningen van 1727 tot 1824.<br />

Inz. Archie! Herv. Kerk. Nieuw-Loosdrecht.<br />

295 Nieuwe Wees-ordonnantie van 1769.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrec'ft.t.. .<br />

-34-<br />

..


296 ,Reglement voor Weesmeesteren in de Loosdrecht," van 1769.<br />

Inz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

297 Testament van 1721.<br />

Hierbij verm


308 ,De Sypesteyn", artikel van H. van B (oven), voorkomende in de<br />

, Wereldkroniek" van 24 Augustus 1912.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

309 ,De Sypesteyn", artikel van H. van Boven, voorkomende in ,Ons Eigen<br />

Tijdschrift", September 1925.<br />

lnz. Chr. Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

310 ,De verzameling op het kasteel Sypesteyn", artikel van Mr. M. J. Schretlen,<br />

voorkomende in ,Elsevier's Maandschrift", Dec. 1926.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

SCHILDERIJEN, ETSEN, FOTO's EN KAARTEN.<br />

311 Oud-Loosdrecht. Houtsnede 1739.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

312 Nieuw-Loosdrecht, houtsnede 1739.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

313 Nieuwersluis, 1744.<br />

lnz. Wed. A. Heineke. Loosdrecht.<br />

314 Oud-Loosdrecht, + 1790.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

315 Nieuw-Loosdrecht, + 1790.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

316 Het oude Raadhuis (Rec~thuis) zij- en vooraanzicht; afgebroken in 1880.<br />

lnz. Gemeentebestuur van Loosdrecht.<br />

317 Het oude Raadhuis ( vooraanzicht).<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

318 Het oude Raadhuis van binnen; (foto).<br />

Achter de ballustrade ziet mtn Schout en Sc.hepenen.<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

319 De Sypekerk, interieur; (reproductie); door Bosboom.<br />

Inz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

320 De Sypekerk, achteraanzicht (reproductie) van Fabius.<br />

Op den voorgr,ond een jaarlij,ks terugkeerende Fransc'he koperslager<br />

met zijn ezel (hij ouden van dagen nog in heugenis).<br />

lnz .. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

321 De oude kerk te Oud-Loosdrecht (foto), afgebroken in 1842.<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

-36-


322 Korenmolen ,de Baas" te Loosdrecht.<br />

Deze oudste molen vall Nederland bestond reeds in 1-tOO ('het<br />

_i.aartal der oudste korenmolen was tot dusrver 1439); hij werd<br />

smadelijk afgebro'ken in <strong>1928</strong>.<br />

lnz. Pam. Volkers. Nieuw-Loosdrecht.<br />

323 Geraamte van ,den Haas", zooals het gedurende den zomer van <strong>1928</strong><br />

te zien was.<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

324 Ptek, waar meer dan 5 eeuwen lang Loosdrechts korenmolen stond, ,na<br />

deszelfs algeheele verdwijning".<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

325 Portretten van Dirk Loenen en Echtgenoote uit 1813.<br />

Loenen heeft een Oranje-kGkRrde op den hoed.<br />

lnz. M. Loenen. Nieuw-Loosdrecht.<br />

326 Foto der oude torenklok in de Sypekerk. Op de klok komen de regelen<br />

voor:<br />

. .'k Woog 6000 pond en w1erd door 't Fransoh geboeft tot gruys<br />

'k Weeg 1700 nu en dien opnieuw Godts Huys".<br />

lnz. W . ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

327 Wapen-oorkonde van Loosdrecht.<br />

l nz. Gemeentebestuur. Loosdrecht.<br />

328 Foto van Dr. J. C. Hacke van Mijnden, schrijvcr van ,Dante's Hel" enz.<br />

lnz. Mej. ]. Chr. Hacke. Loosdrecht.<br />

329 Ruine van het kasteel Mijnden, zooals zij was in 1704; kleurteekening.<br />

lnz. Gemeentebestuur. Loosdrecht.<br />

330 Het Kasteel Sypesteyn in 1528; foto.<br />

lnz. ]. W. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

331 Het kasteel Sypesteyn in 1568; kleurteekening.<br />

lnz. Gemeentebestuur. Loosdrecht.<br />

332 Foto der blootgelegde grondslagen van het slot Sypesteyn in 1911.<br />

Vele fundeeringen van muren en poorten werden in nog bijna<br />

ongerepten staat blootgelegd.<br />

lnz. W. ]. Voof.{sgeerd. Loosdrecht.<br />

333 Serie foto's van het tegenwoordige, herbouwde Slot Sypesteyn.<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

334 Serie's ansichten van Loosdrecht (begin 20e eeuw) in 3 albums.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

335 Foto's der Loosdrechtsche Plassen.<br />

lnz. ,,'t Plashuis". Loosdrecht.<br />

-37-


336 Nieuwe Kaart van Mijnden en de 2 Loosdrcchtcn· enz. door Nic. Visscher<br />

( + 1700). Gekleurd exemplaar.<br />

lnz. Gemeente Kortenhoef.<br />

337 ,Nieuwe kaart van Mijnden en de Loosdrcchten" door Covens en Mortier<br />

( 1734). Gekleurd exemplaar.<br />

Op dezc kaart komt o.m. de Loosdrechtsche galg voor.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

338 Kaart van Loenen, met een ged. van Loosdrecht, door v. Bloemswaerdt.<br />

Bloemswaerdt's kaarten waren van kadastrale nauwkeurigheid.<br />

lnz. F. Daams. Loosdrecht.<br />

r 339<br />

Kaart van het Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk, waartoe<br />

ook Loosdrecht behoort.<br />

lnz D. Doets. Loosdrecht.<br />

340 Kaart van de Plassen beoosten de Vecht.<br />

Duidelijk is door een kade-lijn aangegeven, welk gedeelte van<br />

Loosdrecht en andere gemeenten bij . dijkbreuk door het Vechtwate1<br />

zou overstroomd worden en in o,ude tijden werd overstroomd.<br />

lnz. D. Doets: Loosdrecht.<br />

341 Kaart van de Bovenraadsche Kerkelanden, gemeten in 1827 en 1828.<br />

(Behoort bij de Verpachtingsvoorwaarden, nummer 301 in<br />

den catalogus).<br />

Als een 'halve cirkel omgaven deze Ianden, aan de kerken van<br />

Naarden en Laren be'hoorende, de oostzijde van Loosdrecht.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

342 Kaart van Ultrajectinae (Utrecht) omstreeks 1700, door Nic. Visscher.<br />

Duidelijk komt op d~e kaart de vroegere ~oestand uit, toen<br />

Loosdrecht nog bij Holland, doch Kortenhoef en Ankeveen biJ<br />

Utrecht be·hoorden.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

343 Kaart van 't Graafschap Holland, verdceld in Heemraad- en Baljuw-­<br />

schappen.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

344 Nieuwe kaart der 17 Nederlanden, ten tijde v. Lodewijk den Veertienden.<br />

Op deze kaart 'is Oud-Loosdreclht nog aangeduid onder den naam<br />

van ,Oukerk".<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

-38


CURIOSA.<br />

345 Daghoekje uit den Tiendaagschen Veldtocht, Augustus 1831, waarin de<br />

Loosdrechtsche schutter Klaas Seldenrijk zijn aanteekeningen<br />

gemaakt heeft.<br />

lnz. Kl. Seldenrijk. Loosdrecht.<br />

346 Metalen Kruis, verworven door Kl. Seldenrijk voor clcclname aan den<br />

Tiendaagschen Veldtocht.<br />

lnz. Kl. Seldenrijk. Loosdrerht.<br />

347 Sabel gedragen in den Tienclaagschen Veldtocht door den Loosdrechtschen<br />

dragonder Gerrit Veldhuizen.<br />

lnz. G. Veldhuizen. Oud-Loosdrecht.<br />

348 Certificaat aan Gerrit Veldhuizen uitgereikt, waarbij hij gerechtigd werd<br />

het metalen kruis te dragen.<br />

lnz. G. Veldhuizen. Oud-Loosdrecht.<br />

349 Verjaringsgedicht aan een Loosdrechtschen jongeling gczondcn, die in<br />

1831 in Brabant onder de wapenen was.<br />

lnz. W. ]. Voogsgeerd. Loosdrecht.<br />

350 Lotingsbriefje voor Cornelis Daams, om voor de Conscriptie, door<br />

Napoleon ingesteld, te loten in het jaar 1811.<br />

In z. f. Daams. Nieuw-Loosd'recht.<br />

351 Portret van Toos Voogd, een Loosdrechtsch meisje uit de vorige eeuw.<br />

Zij was zonder aarmen geboren, doch kon met de teenen<br />

schrijven, handwerken enz. De ,handteekening" is door Toos<br />

Voogd zelf geschreven.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

352 ,Handwerk" zonder handen vervaardigd door Toos Voogd.<br />

lnz. Wed. 'v. Henten. Loosdrecht.<br />

353 Idem<br />

354 Idem<br />

lnz. D. Doets. Loosdrechl.<br />

lnz. Mevr. 11.<br />

't End. Loosdrecht.<br />

355 Eikenhouten geldkistje, waarmee Toos Voogd de kermissen afreisde.<br />

lnz. Mevr. v. 't End. Loosdrecht.<br />

356 Zandlooper, in vroeger eeuwen dienst gedaan hebbende als tijdmeter in<br />

de Sypekerk.<br />

lnz. Kerkvoogdij Sypekerk. Loosdrecht.<br />

-39-


357 Oude mechaniek, vroeger in de Sypekerk dienst doende, om den predikant<br />

duidelijk te maken, dat zijn ,preektijd" verstreken was;<br />

het mannetje begon dan te ,Iuiden".<br />

lnz. Kerkvoogdij Sypekerk. Loosdrecht.<br />

358 Houten ,schoottasch" van 1769, waarin de kindcren vroeger hun boeken<br />

en schriften in de school bewaarden, en mee naar huis<br />

namen.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

359 Penteekening uit 1807; een puzzle-gedicht.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

360 Potje met 30 zilveren munten, opgegraven onder een haardstecn te Oud­<br />

Loosdrecht in 1902.<br />

De munten zijn ,dubbele gPooten", uit den tijd van Bisschop Jan<br />

van Arkel (1350). ·<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

361 Dukatenschaattje en dukaat.<br />

Zulk een weegschaaltje hadden de knoplieden in vroeger eeuwer.<br />

S'i'eeds bij zich, om de waarde der dukaten te bepalen, als ziJ<br />

,gesnoeid" waren.<br />

lnz. Wed. v. Henfen. Loosdrecht.<br />

362 Oude gewichten met ijksempels van 1655 en laterc jaren.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

363 Oud brandgias in etui, waarmee in vroeger eeuwen de pijp werd aan··<br />

gestoken.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

364 Geheim slot voor de, turfschuren, welke in de 18e en 19e eeuw in grooten<br />

getale Iangs den Veendijk voorkwamen.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

365 Drie puzle's van ± 1750.<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

366 Tonnetje met de eerste Loosdrechtsche Iucifers (nog brandbaar).<br />

lnz. Wed. v. Henten. Loosdrecht.<br />

367 Kinderkapertje, ongeveer 1750 vervaardigd van koordhandwerk.<br />

lnz. Wed. v. Henten.<br />

368 Nieuwjaarswensch op iijm van den Loosdrechtschen Iantaarnopsteker<br />

G. Masmeijer.<br />

lnz. D. Doets. Loosdrecht.<br />

-40


369 ' ,Ijzeren handeo" van den oud-tolbaas M. v. d. Akker te Oud-Loosdrecht,<br />

met vork en lepel, benevens bijgevoegd .uitknipseL uit het<br />

,Nieuws van den Dag" van 24 Augustus 1911. .,<br />

Jn z. D. Doets. Loosdrecht.<br />

370 Zeer kunstige penteekeoing, ,ter gedachteni~ aan jacob Jacobszoon Pos,<br />

die om trent negen jaaren out zijnde, . het eerste dee! van W. ·<br />

Bartjes in den tijd van vier maanden verstandig heeft uitgewerkt;<br />

Oud-Loosdrecht. A o . 1733".<br />

Dit knaa


379 Gevangenishek van de Loosdrechtsche gevangenis, afgebroken in 1880<br />

tegelijk met het oude Rechthuis.<br />

lnz. fhr. v. Sypesteyn. Loosdrecht.<br />

381 Haardplaat, voorstellende de Nederlandsche Maagd in den tuin, afkomstig<br />

uit een boerderij te Nieuw Loosdrecht.<br />

lnz. fhr. v. Sypesteyn. Loosdrecht.<br />

382 Oud-Loosdrechtsch porcelein (waaronder ook gemerkt ,Amstel'').<br />

lnzendingen van Mej. f.C. Hacke en de heeren f. v. Haselen, Ds.<br />

A. Voogel en D. Doets.<br />

382a Oorkondebord van het Oude Weeshuis te Oud-Loo~drecht 1791.<br />

lnz. Herv. Kerk. Oud-Loosdrecht.<br />

382b 17 Eeuwsche Korenweger.<br />

lnz. G. Veldhuyzen. Loosdrecht.<br />

-42-


MUIDEN.<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

383 Ollefen, -L. van, De Nederlandsche Stad- en dorpbeschrijver: De stad<br />

Muiden. 1795.<br />

Inz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

384 Drijver, F. W. Het Muiderslot in 1913. 4e dr. (Amsterdam, 1913).<br />

Met illustraties.<br />

Inz Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

385 Engelbert van Bevervoorde, K. Th., Oeschiedenis van het slot te Muiden<br />

vanaf de oudste tijden tot aan het begin van de 20e eeuw.<br />

Amsterdam, 1926. ·<br />

Inz Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

386 Gouw, J. ter, Het slot te Muiden. Met illustraties.<br />

Inz. Gemeente Muiden.<br />

387 Brandt, G., Het leeven van P. C. Hooft, en: De lijkreeden. Met in Ieiding<br />

en aanteekeningen door J. C. Matthes. Oroningen, 1874.<br />

Inz. Universiteits Bibliotheek. Utrecht.<br />

388 Hooft, P. C., Oeraerdt van Velsen Iyende. Treurspel, Amsterdam, 1628.<br />

Inz. Universiteits Bibliotheek. Utrecht.<br />

389 Tesselschade Roemers en hare vrienden in 1632-1649. Leiden, 1852.<br />

Met portret.<br />

Onuitge


392 Bekendmaking van den verkoop van het Slot te Muiden voor afbraak<br />

op 16 juli 1825.<br />

-In het ·einde van ·de 18e en ·in het begin van de 19e 'eeuw s~nnd<br />

het sl·ot aan ernstige verwaarloozing bloot. In 1825 werd 1het voor<br />

verk·oop als afbraak aangeslagen. Tegen dit vandal-isme werd protest<br />

aangeteekend en .het prachtige historisdhe monument werd gelu'kkig<br />

be'houden.<br />

lnz. Gemeente Muiden.<br />

SCHILDERIJEN, GRAVURES, FOTO's EN KAARTEN.<br />

393 Gezicht op Mt.tiden. Ets door G. Bouttats naar I. P. Peeters.<br />

lnz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

394 Gezicht op Muiden. Gravure + 1792.<br />

Ulit: L. van Ollefen's Stad- en dot,p-


MUIDERBERG.<br />

BOEKEN.<br />

404 Ollefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: Muiderberg.<br />

1795.<br />

lnz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

405 Buys, J. & Ph. W. Linden van Dijk. Beschrijving en verklaring van de<br />

echo te Muiderberg. (Natuurkundige verhandelingen van de<br />

Maatschappij der Wetenschappen, dee I 6).<br />

lnz. Universiteits BihJiotheek. Utrecht.<br />

406 Marum, M. van, Proefneming otntrent de echo te Muiderberg (als boven)<br />

lnz. Universiteits BiiJliotheek. Utrecht.<br />

407 Heinze, G. A. Een kunstenaarsleven's gedenkschriften ... Amsterdam,<br />

1905. Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

408 Hofdijk, W. j., Gedicht aan mijn vriend Joh. Hilman, hersteller van<br />

Helmers' grafzerk, op het kerkhof te Muiderberg. Met houtsnede<br />

naar Ch. Rochussen.<br />

lnz. Fr. Kuyper Dzn. <strong>Hilversum</strong>.<br />

GRAVURES.<br />

409 Het dorp Muiderberg. Gravure -+- 1895.<br />

Uiit: L. van Ollefen's Stad- en dorp-beschrijver<br />

lnz. B. van Beek. Kortenhoef.<br />

- 45-


NAARDEN.<br />

..<br />

BOEKEN EN DOCUMENTEN.<br />

I<br />

410 Brief naar de overgave der stad Naarden; met eene korte beschrijving,<br />

hoe deze stad reeds sinds hare stigting in 1350, tot op heden<br />

onderscheiden malen, belegeringen heeft uitgestaan.<br />

·Amsterdam 1814 .<br />

Mengelwerk VlOOr 1813, 1814. No.7.<br />

lnz. Universiteit Bibliotheek. Utrecht.<br />

411 Drijver, F. W., Naarden.<br />

lnz. Ds. F. W. Drijver. Naarden.<br />

412 [Fabius, A. N.J. J.] ps. F. A. Buis. De wallen van Naarden. Breda, 1887.<br />

Met kaarten. ·<br />

lnz. Univer.stiteit Bibliotheek. Utrecht.<br />

413 Gouw, J. ter, Oud-Naarden. <strong>Hilversum</strong>, 1897.<br />

lnz. Universiteit Bl'bliotheek. Leiden.<br />

414 Hortensius. Over de opkomst en den ondergang van Naarden; met vertaling<br />

en aanteekeningen van Peerlkamp en nalezingen en<br />

bijvoegsels van A. Perk. Utrecht, 1866.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

415 Ollefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: De stad<br />

Naarden. 1795.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

416 De ontmanteling van Naarden. (Krantenknipsels).<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

417 Steen, W. G. N. van der. De Mollusken van het Naardermeer. Met ills.<br />

Verslagen en bijdra.gen va'n de Vereen,i1ginrg tot 'behoud van<br />

natummonumenten in Nederland, 1913- 1917.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

418 (Treub, H., F. Vos & C. j. Koning]. Hofstede Oud-Bussum. Met illustr.<br />

Serie: Neerlands we1vaart N o. I.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

- -46


419 Verhaal van den moord te Naarden in 1572. Handschrift.<br />

lnz. f. Schram Fzn. Huizen.<br />

420 Comenius, J. A., Het labyrinth der wereld en het paradijs des harten.<br />

Utrecht 1926.<br />

lnz. Openbare Leeszaa/. Bussum.<br />

421 Drtina, F., Jan Amos Comenius (Komensky); zijn tijd, zijn Ieven en<br />

zijn werk. Amsterdam, 1920.<br />

lnz. Opeilbare Leeszaa/. Bussum.<br />

422 Oosterhuis,_ R. A. B., Johannes Amos Comenius en Naarden. <strong>Hilversum</strong>,<br />

1 928. Met illustraties.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

423 Acte van Keizer Karel V het vonnis bevestigend van den Hoogen Raad<br />

te Mechelen, betreffende het aantal beesten door ieder rechthebbende<br />

te scharen.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

424 Privilegieq, octroyen en actens, concernarende de stad Naarden (903--<br />

1646).<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

425 Privilegien gegeven door Hertog Willem van Beyeren aan Naarden, als<br />

ook het recht van visscherij in de grachten binnen hare<br />

vri-jheid.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

426 Register van de Schoute Burgemeesteren en de Schepenen deser steden<br />

Naarden van den jaaren 1512, tot den tegenwoordige<br />

jaaren (1752).<br />

Inz. Gemeente Naarden.<br />

GRAVURES, TEEKENINGEN, FOTO's EN KAARTEN.<br />

427 Gezicht op de stad Naarden. Gravure + 1750.<br />

Inz. Gemeente Naarden.<br />

428 De stad Naarden. Gravure + 1 790.<br />

Uit: L. van Ollefen's Staulnz.<br />

B. van Beek. Kortenhoef.<br />

en dorp-beschrijve:·<br />

429 Naerden. Ets door G. Bouttats naar I. Peeters.<br />

lnz. Geme'ente <strong>Hilversum</strong>.<br />

430 Naarden en Muiden in de eerste helft der 17e eeuw v66r het graven van<br />

de Muider trekvaart. Gravure.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>,<br />

-47-


431 De belegering en het overgaen der stadt Naerden en het-uyttrecken der<br />

Franse den 13 September 1673. Naar Romein de Hooghe.<br />

Gravure 1673.<br />

lnz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

432 De Moordt der Spanjaerden te Naerden, December 1572. Gravure<br />

door Jan Luyken .<br />

lnz. f. f. Klaarenbeek. Blariwm.<br />

433 Oe mannen van Naarden 1813-1814. Litho in kleuren naar J. C. van<br />

Rossum.<br />

Naarden op de Frans,chen herovNd. He11denkin•gsfeest 1864.<br />

lnz. Frederik Kuyper Dzn., <strong>Hilversum</strong>.<br />

434 Naerden, verovert door sijn koninkl. hoogheyt, den H. Prince van Orange ·<br />

den 13en September 1673. Gravure + 1700.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

435 lnterieur van de Waalsche Kerk te Naarden. Reproductie van Ch. van<br />

Kesteren.<br />

lnz. Comenius Museum. Naarden.<br />

436 Het Spaansche Huis, thans Comenius Museum. Foto.<br />

lnz. Comenitts Museum. Naarden.<br />

437 Raadhuis in Naarden. Photografische reproductie.<br />

lnz. Comenius Museum. Naarden.<br />

438 Stadhuis te Naarden, Litho van R. de Vries Jr. Naar een teekening van<br />

J. A. Rooseboom en Jb. Olie Jbz.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

439 Portret van Johannes Amos Comenius, geboren 28 Maart 1592, overleden<br />

15 Nov. 1671. Reproductie naar Th. Railland.<br />

lnz. Comenius Museum. Naarden.<br />

440 Kaart van Naarden en omstreken + 1725. Naar de kaart van J. P. Prevost,<br />

1726, met behulp van een nauwkeurige kaart van +<br />

1850 geteekend doorA. N. J. Fabius in 1887.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

441 Oud gekleurd kaartje met beschrijving.<br />

lnz. Gemeente Blaricum.<br />

442 Plattegrond van Naarden + 1550. Facsimile der oorspronkeljjke teekening<br />

van Jacob van Deventer.<br />

lnz. Gemeente Naarden.<br />

443 Handgekleurde plattegrond van Naarden uit Blaeu's atlas. ·· ·,<br />

lnz. f. f. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

-48-


444 Plattegrond van de vesting Naarden in 1673, zooals het door de Franschen<br />

werdt versterkt. Facsimile eener gravure van J. Harrewijn<br />

1684.<br />

Inz. Gemeente Naarden.<br />

445 Plattegrond van Naarden.<br />

Ui1:: Les forces de !''Europe.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

446 Plattegronden van de vesting Naarden in 1650 en 1673 en van het front<br />

Oranje Promers -+- 1685.<br />

Inz. Gemeente Naarden.<br />

447 Gegraveerd plan der stad -+- 1750.<br />

Inz. ]. ]. Klaarenbeek. Blaricum.<br />

448 Hofstede Oud-Bussem. Foto.<br />

Inz. Fiof'is Vas. Naarden.<br />

CURIOSA.<br />

449 Nachtwachts-nieuwjaarswensch te Naarden. I Januari 1867.<br />

Inz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

450 Omroepers-nieuwjaarswensch.<br />

lnz. Gemeente HiJversum.<br />

451 Lantaarnopstekers-nieuwjaars;wensch.<br />

lnz. Gemeente H i./versum.<br />

- 49-


SO EST.<br />

DOCUMENTEN.<br />

452 Acte van verzoening van de Gerechten Soest, Baarn en Eentnes in 1676.<br />

In dit stuk wordt, na de onderlinge ges·c·hillen, de vrede geteekend<br />

lnz. Gemeente Soest.<br />

453 Acte van aanstelling van J. van Sandick tot secretaris van Soest, 1720.<br />

,Deftig en breedsprakig".<br />

lnz. Gemeente Soest.<br />

454 Acten van personen uit Soest, die zich verbinden in het Bataafsch Ieger<br />

te dienen, 1799.<br />

lnz. Gemeente Soest.<br />

455 Het oudste archiefstuk van Soest.<br />

De Gemeente Soest bezit een nwoi ·oud-archief, indertijd ·gei·nventariseerd<br />

·door Mr. Fruin. Bijgaand stuk komt als n•o. I op de<br />

inventanis voor en bevat belangrijke gegevens over Soest, omstreeks<br />

4 eeuwen geleden, o.a. ae vermaarde: , •Costumen ende usantien".<br />

Inz. Gemeente Soest.<br />

456 Kohier van 't haardstede-geld uit 1692.<br />

A!Jle 1huizen met hun bewoners zijn hi·erin vermeld ; vde 'hedendaagsohe<br />

namen kwamen toen reeds vOO'L<br />

lnz. Gemeente Soest.<br />

457 Gemeente-begrooting van Soest over 1813.<br />

Een groot versCJhil met thans; trouwens to en te!de So est 1.'\0fJ<br />

inwoners, nu hijna 1het tienvou>d.<br />

Inz. Gemeente Soest.<br />

SCHILDERIJEN, GRAVURES EN FOTO's.<br />

458 Het dorp Soest. Reproductie naar een kopergravure van J. de Beyer<br />

+ 1740.<br />

lnz. T. Pluim. Baarn.<br />

459 Gezicht op den Toren van Soest, met oude diligence, Amersfoort op<br />

Amsterdam. Schilderij + 1825.<br />

Inz. W. van Leersum. Baarn.<br />

50-


460 De oude R. K. Kerk met Pastorie van Soest. Schilderijtje.<br />

Inz. Pastoor Vossenaar.<br />

461 De tegenwoordige R. K. Kerk, doch met den Toren, zooals die vroeger<br />

was. (-+- 50 jaar oud). Schilderijtje.<br />

Inz. Pastoor Vossenaar.<br />

462 Een oud huis in Soest. Schilderij. -+- 1825.<br />

In z. W. van Leersum. Baarn.<br />

463 De reeds verdwenen molen ,de Windhond" op den Soestereng ( 1925).<br />

Foto.<br />

In 1686 door de Prinses van Engeland, gemalin van Wi·llem IIi,<br />

bez.ocht en in 1912 door H.tM. de Koningun en Prinses juliana. Thans<br />

zijn de W!;elken reeds Z'OO goed als verdwenen.<br />

Inz. T. Pluim. Baarn.<br />

464 Wapen van Soest, bij Koninklijk Besluit verleend.<br />

Inz. Gemeente Soest.<br />

- 51 -


WE ESP<br />

BOEKEN.<br />

465 Ottefen, L. van, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver: De stad<br />

W eesp. 1 795.<br />

Inz. Mej. A. M. Gerber. Bussum.<br />

GRAVURES, FOTO's EN KAARTEN.<br />

466 Aanval op Weesp. Gravure 1787.<br />

Uit: Van Ollefen's Stad- en dorp-beschri.iver.<br />

Inz. B. van Beek. Kortenhoef.<br />

467 Gezicht op de stad Weesp. Gravure + 1790.<br />

Inz. B . van Beek. Kortenhoef.<br />

468 Weesp. Ets door G. Bouttats naar I. Peeters.<br />

Inz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

469 Beschrijvingen van: Het stadhuis en De oudheidkamer. Met illustraties.<br />

(Buiten 1922)<br />

Inz. Openbare Leeszaal. Bussum.<br />

470 Eerste en tweede gezicht in het Gijn. Gravure naar I. E. Grave.<br />

Inz. Gemeente <strong>Hilversum</strong>.<br />

471 Plattegrond van Weesp met stadhuis en kerk.<br />

Inz. Openbare Leeszaal. <strong>Hilversum</strong>.<br />

-52-


t<br />

·wnssng a; 7VVZSiJiJ1<br />

iJJVqUiJdQ JiJp iJSSiJJVJiJlfJO!Iql[J<br />

8'388'30 "W y "faw<br />

JOOp<br />

pJJJOZJiJtl pJiJM snJJ07VJV':J azaa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!