28826_Baril_Fireshield_SB_Datasheet_NL

marketing.baril

28826_Baril_Fireshield_SB_Datasheet_NL

BARIL

28826 BARIL FIRESHIELD SB

Mono component Intumescerende - dunne film

TOEPASSING

Baril Fireshield SB wordt gebruikt voor de brandvertragende

bescherming van staalstructuren. Applicatie in de daarvoor

geschikte ruimtes. Getest en beoordeeld volgens de norm EN

13381-8:2013. Biedt bescherming aan staalconstructies voor

RF 30/60/90/120 minuten voor kritische staaltemperaturen

van 350°C tot en met 750°C.

SYSTEEM

Baril Fireshield SB maakt deel uit van een brandvertragend

verfsysteem.

Primer:

Brandvertragende coating:

Eindlaag: 1comp.

(binnen toepassing)

Eindlaag: 2comp.

(buiten toepassing)

WERKPROCES

Verdunnen:

Applicatie

omstandigheden:

Applicatie

methode:

16442 UniBar ZFC

28826 Baril Fireshield SB

bijv. 11841 Bariflex HB Finish

bijv. 17854 PolyDur TC Express

Het toevoegen van een verdunner moet

worden voorkomen, omdat het product klaar

voor gebruik is.

Oppervlaktetemperatuur: minimaal 5°C met

een maximum van 40°C . De tempratuur van

het substraat moet ook boven de 5°C zijn.

Relatieve vochtigheidsgraad: maximaal 80%.

Een goede ventilatie is noodzakelijk (tijdens

applicatie en droging).

Bij voorkeur met Airless-applicatie* roer

goed voor applicatie, totdat het product

compleet homogeen is. Baril Fireshield

SB kan ook met kwast, roller worden

aangebracht. Bij applicatie met de kwast

moet een techniek worden gebruikt die het

‘opleggen van de verf’ wordt genoemd om te

voorkomen dat kwastmarkeringen zichtbaar

zijn. Een korte vachtroller toont een lichte

textuur wanneer de applicatie gereed is.

(kwast of roller alleen gebruiken voor kleine

stukken).

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

Esthetische producteigenschappen:

Glans:

Mat

Kleur:

Wit

Producteigenschappen:

Volume vaste stof: Ca. 75 volume %

VOS:

≤ 266 gr/ltr.

Dichtheid:

Bij 20°C ± 1,32 kg/ltr.

Droge laagdikte: Standaard: 300-1200 μm (afhankelijk

van applicatie methode)

Droogtijd bij 50% R.V. en bij voldoende ventilatie

15°C 23°C

Overschilderbaar*: dft van 400µm: 3 uur* 3 uur*

Overschilderbaar*: dft van 650µm: 4 uur* 4 uur*

Overschilderbaar*: dft van 900µm: 5 uur* 5 uur*

* deze gegevens zijn “richtinggevend” en kunnen veranderen

naargelang de ventilatie/vochtigheid en temperatuur. (Hoe

hoger de vochtigheid, hoe trager het drogings/uithardings

proces zal verlopen).

* nooit meer dan 2 lagen per 24 uur aanbrengen.

Algemeen:

Bovengenoemde overschildertijden zijn “overschildertijden

Baril Fireshield SB” met zichzelf.

Eindlaag aan te brengen, na het uitvoeren van de noodzakelijke

laagdikte metingen. Daarom bij voorkeur minimale

overschildertijd van 24 uur respecteren (vanaf dft >500µm Baril

Fireshield SB) vooraleer de eindlaag aan te brengen.

Laden/manipuleren:

Om laad/los en montage beschadigingen zoveel mogelijk te

beperken adviseren wij om steeds voldoende tijd te voorzien om

“het verfsysteem” te laten uitharden.

* Baril Coatings adviseert GRACO Mark V

Spraying equipment.

Sustainable Coating Solutions

Product Datasheet


28826 BARIL FIRESHIELD SB

VERWERKINGSGEGEVENS

Airless spuiten*

Verdunner n.v.t. n.v.t.

Kwast-roller

Aantal

Spuitopening min. 0,017-0,025 inch

Spuitdruk 200 bar 70-100 bar

Pomp ratio

45:1 (min.)

Droge laagdikte 500-1200 µm 250-400 µm

* Baril Coatings adviseert GRACO Mark V spuitapparatuur

Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie met X5100

PRODUCT INFORMATIE

Verpakking:

Houdbaarheid:

26,5 kg blik.

12 maanden, mits in originele goed gesloten

verpakking en binnen opgeslagen bij een

temperatuur tussen 5°C en 40°C.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Om gewenste duurzaamheid te garanderen biedt Baril Coatings

tijdens het applicatietraject de mogelijkheid tot een intensieve

begeleiding en controle op uitgevoerde werkzaamheden volgens

ISO 12944.

Deze controle en begeleiding door Baril Coatings ontslaat de

applicateur niet van zijn verantwoordelijkheid van de door hem

uitgevoerde werkzaamheden. De applicateur dient zich terdege in

kennis te stellen van de laatst uitgegeven productinformatiebladen

en algemene voorwaarden staalconservering opgesteld door Baril

Coatings.

Baril Coatings is niet aansprakelijk voor applicatie en applicatie

omstandigheden. De uiteindelijke duurzaamheid wordt in grote

mate bepaald door factoren die buiten onze invloedsfeer vallen en

valt derhalve buiten de verantwoordelijkheid van Baril Coatings.

VOORBEHANDELING

Voorbehandeling, staal onbehandeld:

Het oppervlak dient voorbehandeld te worden conform ISO

12944 deel 4, paragraaf 6.2.3. Vet, olie, vuil e.d. verwijderen

met behulp van een geschikt reinigingsmiddel, bijvoorbeeld

EnviClean PR (voor gebruik zie productblad). Stralen tot reinheid

Sa 21/2, volgens ISO8501-1. Na het stralen het gehele oppervlak

ontdoen van stof met behulp van vocht- en vetvrije perslucht.

Binnen 4 uur voorzien van eerste laag 16442 UniBar ZFC.

MILIEU EN GEZONDHEID

Etikettering: Etiketteringsvoorschrift: volgens de

Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG. Zie

veiligheidsinformatieblad (vb).

Schadelijk en irriterend bij inademing, bij

aanraking met de huid en ogen en bij opname

door de mond. Spuitnevel niet inademen.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met

overvloedig water afspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen. Niet eten, drinken of

roken tijdens gebruik.

UN: 1263

BIJWERKEN

Wanneer tijdens transport of door montage het verfsysteem

en de brandwerende laag BARIL FIRESHIELD SB beschadigd is

geraakt zullen alle beschadigingen moeten worden hersteld.

Beschadigingen ter grootte van een 1 Euro munt binnen

een oppervlak ter grootte van 1 A4 hoeven uit brandwerend

oogpunt niet persé gerepareerd te worden. Door het omringend

opzwellende materiaal wordt deze plek dan alsnog beschermd.

Indien reparatie noodzakelijk is zullen deze alleen mogen worden

uitgevoerd met het originele product BARIL FIRESHIELD SB in

dezelfde laagdikte als opgegeven volgens de calculatie o.b.v.

de laagdikte tabellen. Alle door transport en montage ontstane

mechanische beschadigingen, onbehandelde lasstroken,

las- en brandplekken ontroesten met roterende staalborstels,

schuurschijven, plamuurmes of handstaalborstels en grof

schuurpapier tot reinheidsgraad St3, volgens ISO 8501-1. Vet, olie,

vuil e.d. verwijderen met behulp van een geschikt reinigingsmiddel,

bijvoorbeeld ENVICLEAN PR (voor gebruik zie productblad).

De overgang van gereinigde gedeelten naar gedeelten met nog

intacte verflagen vloeiend afvlakken door middel van schuren en

schrapen. Na het schuren het hele oppervlak ontdoen van stof

met behulp van vocht- en vetvrije perslucht. Het geheel bijwerken

met het gehele verfsysteem, zoals beschreven in het bijbehorende

bestek. Lichte oppervlaktebeschadigingen alleen bijwerken met het

product van de eindlaag, zoals beschreven in HET verfadvies.

ONDERHOUD

Jaarlijkse inspectie van het gehele oppervlak. Eventuele

gebreken bijwerken conform het bijwerkadvies. Een

regelmatige reiniging van het oppervlak wordt aanbevolen.

Na aflopen van de garantieperiode oppervlak controleren op

gebreken en bijwerken volgens het bijwerkadvies.

GARANTIE & DISCLAIMER

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts

een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde

omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist,

volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van

producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT

E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN

aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking

tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade

of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen.

Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BARIL

Version 20160530/HJ

More magazines by this user
Similar magazines