07.04.2017 Views

Binnendijks 2017 13-14

Binnendijks van 8 en 9 april 2017

Binnendijks van 8 en 9 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>13</strong>/<strong>14</strong>, 8/9 APRIL <strong>2017</strong><br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN EN/OF<br />

ONTHEFFINGEN APV EN BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie Project/activiteit<br />

8 maart Kwadijkerweg 2 Evenementenvergunning Beemster Fortfair<br />

<strong>13</strong> maart Diverse locaties Vergunning plaatsen driehoeksborden campagne P3<br />

<strong>14</strong> maart Volgerweg 42b Evenementenvergunning Toneelvereniging Middenbeemster<br />

<strong>14</strong> maart Volgerweg 42b Melding snuffelmarkt<br />

<strong>14</strong> maart Gehele Beemster Evenementenvergunning Beemster Erfgoed Marathon<br />

23 maart Middenpad 2 Evenementenvergunning Volleybaltoernooi<br />

24 maart Gehele Beemster Evenementenvergunning toertocht Ronde van Noord-Holland<br />

3 april Rijperweg 83 Evenementenvergunning Koningsdag<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u dat kunt doen.<br />

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende instanties<br />

<strong>13</strong> maart <strong>2017</strong> Middenweg 45 Starten van het bedrijf Avos88952z5 RUD-IJmond<br />

M<strong>2017</strong>-0020<br />

07 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 95 Veranderen van het bedrijf Avmuplod85s RUD-IJmond<br />

M<strong>2017</strong>-0019<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

17 maart <strong>2017</strong> Hemsterhuisweg 8 Vergroten dakkapel en<br />

plaatsen berging<br />

17 maart <strong>2017</strong> Hobrederlaan 2 Oprichten loods voor<br />

agrarisch gebruik<br />

21 maart <strong>2017</strong> Oostdijk 20 Aanleg inrit<br />

21 maart <strong>2017</strong> Ter hoogte van Uitvoeren groot onderhoud<br />

Westdijk 46 t/m 48 (ophogen binnenberm kade)<br />

29 maart <strong>2017</strong> Noorddijk 5 Plaatsen dakkapel op<br />

voor- en zijgevel woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

24 maart <strong>2017</strong> Wormerweg 30 Funderingsherstel en<br />

gevelwijziging stolpboerderij<br />

28 maart <strong>2017</strong> Kappen 35 bomen:<br />

Bamestraweg<br />

34 bomen<br />

Zijkant Joris Arien 1 eik<br />

Ruijterstraat 26 Kap<br />

30 maart <strong>2017</strong> Hendrick de Keyserweg 7 Verlengen garage/berging<br />

en plaatsen veranda aan<br />

woning<br />

30 maart <strong>2017</strong> Nabij Oosthuizerbrug Vellen houtopstand<br />

tussen N509 en (populier)<br />

aansluiting met N247<br />

(Noordbeemster)<br />

30 maart <strong>2017</strong> Veldlust 7 Optrekken voorgevel woning<br />

30 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 54 Wijzigen voorgevel pand<br />

3 april <strong>2017</strong> Jisperweg 68 Oprichten melkveestal/<br />

beperkte millieutoets<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE<br />

VAN ONZE<br />

DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van<br />

nieuwsberichten van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via<br />

www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale<br />

nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een<br />

samenvatting van allerhande nieuws.<br />

Denk hierbij aan informatie over<br />

wegwerkzaamheden, evenementen, raad- en<br />

commissievergaderingen, maar ook over<br />

gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert,<br />

dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan<br />

via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

ALGEMEEN<br />

GEMEENTE BIEDT INWONERS<br />

MOGELIJKHEID RESTGROEN<br />

AAN TE KOPEN<br />

Gemeente Beemster krijgt regelmatig verzoeken van inwoners<br />

die graag een stukje openbaar groen kopen van de gemeente,<br />

bijvoorbeeld voor tuinuitbreiding. De gemeente heeft inmiddels<br />

beleid vastgesteld, waardoor het voor Beemsterlingen ook<br />

daadwerkelijk mogelijk wordt een aantal vierkante meters<br />

grond van de gemeente te kopen.<br />

Tot op heden was het nog niet mogelijk om in de gemeente<br />

restgroen te kopen. Inwoners uitten vaak de wens om een<br />

stukje gemeentegrond bij hun tuin te betrekken. Vanwege het<br />

ontbreken van beleid was het tot nu toe niet mogelijk om aanvragen<br />

in behandeling te nemen. Inwoners die interesse hebben<br />

om een stukje restgroen te kopen kunnen een aanvraag doen<br />

via onze vastgoedwinkel.<br />

Deze vindt u via www.purmerend.nl/vastgoedwinkel. Via de<br />

knop ‘restgroen’ komt u op de juiste pagina. Daar kunt u direct<br />

een concrete aanvraag indienen, die vervolgens getoetst wordt<br />

aan een aantal criteria. Na de toetsing wordt duidelijk of een<br />

perceel grond voor verkoop als restgroen in aanmerking komt.<br />

GEMEENTE VERBETERT FIETSOVER-<br />

STEEK PURMERENDERWEG IN ZUID-<br />

OOSTBEEMSTER<br />

Op dinsdag 11 april <strong>2017</strong> start aannemer Ooms uit Averhorn namens de<br />

gemeente met het verbeteren en veiliger maken van de fietsoversteek in de<br />

Purmerenderweg, nabij de Volgerweg. De Dorpsraad Zuidoostbeemster vroeg<br />

hier in een eerder stadium al aandacht voor. Na verschillende gesprekken over<br />

mogelijke oplossingen kan het werk nu starten.<br />

Tijdens de voorbereidingswerkzaamheden op dinsdag 11 en woensdag 12 april<br />

is doorgaand verkeer gewoon mogelijk. Op donderdag <strong>13</strong> april start asfalteringswerk<br />

en wordt verkeer wél omgeleid.<br />

OMLEIDING FIETSVERKEER<br />

(Brom)fietsers moeten tijdens het werk omrijden via de route Volgerweg-Oostdijk-Kwadijkerweg.<br />

Direct omwonenden worden voor uitvoering van de werkzaamheden<br />

nog door de aannemer die de klus op zich neemt geïnformeerd.<br />

BUURTBUS<br />

Voor de busverbindingen gelden de volgende maatregelen: de Buurtbus rijdt<br />

op donderdag <strong>13</strong> april via de Oostdijk en de Kwadijkerweg.<br />

PLANNING<br />

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit geldt vooral voor<br />

het asfalteren. Er wordt gewerkt op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur. De<br />

aannemer probeert overlast voor de omgeving te beperken. Geheel voorkomen<br />

is echter niet mogelijk.<br />

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE TIJDENS<br />

DIVERSE FEESTDAGEN<br />

Wegens de komende feestdagen (pasen, koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag<br />

en pinksteren) heeft het team burgerzaken aangepaste openingstijden<br />

in april, mei en juni. Hieronder volgt een overzicht.<br />

Gesloten:<br />

Maandag 17 april (tweede paasdag)<br />

Donderdag 27 april (Koningsdag)<br />

Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)<br />

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)<br />

Maandag 5 juni (tweede pinksterdag)<br />

Op http://www.beemster.net/content/openingstijden staan alle openingstijden<br />

van de gemeente.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • <strong>14</strong>62 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN <strong>13</strong>.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!