Helperbel 2016, nummer 4

wijkhelpman

Helperbel 2016, nummer 4

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Nieuwe bestuursleden wijkcomité

• J.E. van Hasselt, Tricotage- en confectiefabriek

• Huis voor kwetsbare moeders in Helpman

2016

4


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Herfst in Helpman 4

Herfst 16

Nieuws van het wijkcomité

Stand van zaken parkeren Helpman-Oost 6

Fietsplan Plus, het Helperzoomfietspad 7

Nieuwe bestuursleden wijkcomité 14

Gerda Bosma over zeven jaar voorzitterschap 22

Een impressie van de ALV 2016 30

Activiteiten in de wijk

Positieve kennismaking organisaties Helpman 9

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dat loopt geweldig

Andere tijden

J.E. van Hasselt Tricotage- en Confectiefabriek 19

Liever geen Troelstralaan 25

Nieuws van de gemeente

050-logo op verkeerslichten voor fietsers 10

Controleurs hondenbelasting op pad 10

Werken in de wijk

Huis voor kwetsbare moeders in Helpman 12

De kat is koning bij de kattenkliniek 27

Ten Wolde makelaars stelt zich voor 34

10 20 27

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren,

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 4, december 2016

3


Foto: Rietje Beeren

Wijk in beeld

Deze sfeervolle herfstfoto is gemaakt

aan het Boutenspad, parallel aan de

Verlengde Hereweg, achter het Rabenhauptterrein.

Wellicht een stukje van

de wijk dat niet veel mensen kennen.

4 Helperbel nr. 2, juni 2016

5


Tekst: Matty Fransen, Ada de Jager

Stand van zaken

parkeren Helpman Oost

Over de te nemen maatregelen om de

parkeeroverlast in Helpman Oost te

verminderen zijn gesprekken gaande tussen

de gemeente en een participatiegroep,

bestaande uit betrokken bewoners en een

afvaardiging van het Wijkcomité Helpman.

Informatieavond

Op 4 oktober organiseerde de gemeente

samen met de participatiegroep een

informatieavond over de voorgestelde

parkeermaatregelen. Het voorstel is om

betaald parkeren in te voeren. Dat blijkt de

meest effectieve maatregel om parkeeroverlast

tegen te gaan. Tijdens de avond konden

bewoners zich persoonlijk informeren over

de voor- en nadelen van deze maatregel.

Daarbij werden uitgebreid argumenten

gewisseld. De avond werd druk bezocht.

Peiling

De informatieavond was de opmaat naar

een peiling onder bewoners van Helpman-

Oost. Via een internetpeiling konden

bewoners aangeven of ze voor of tegen

betaald parkeren zijn. De resultaten hiervan

zijn in bewerking en een concept rapport is

in de maak. In november is er weer een

overleg met de participatiegroep.

Zo gauw er verder nieuws is te melden

plaatsen we dit in de nieuwe Helperbel dan

wel op de website.

30 km Helpman

We zouden er al aan gewend moeten zijn,

aan de veranderingen door de 30km

aanpassingen en maatregelen in onze wijk.

Er is veel veranderd om de verkeersveiligheid

te vergroten. Toch leidt dat her en der

tot ontevredenheid.

Klachten

Dat heeft soms te maken met de verkeerskundige

aanpassing, soms met het verkeersgedrag

van de gebruikers. Zo hebben

een aantal wijkbewoners hun klachten per

e-mail kenbaar gemaakt bij het gemeentelijk

loket verkeer@groningen.nl Het gaat

dan vooral over de maximum snelheid en de

eenrichtingsaanpassingen in bepaalde

straten. De Savornin Lohmanlaan is voor

wat betreft de maximumsnelheid van 30

km een voorbeeld. Daar wordt vaak te hard

gereden.

Handhaven

Als wijkcomité hebben ook wij de gemeente

daarvan op de hoogte gebracht en te horen

gekregen dat er gehandhaafd zal worden.

Een goed voornemen lijkt ons.

Mocht u klachten met betrekking tot de

verkeerssituaties in de wijk hebben dan kunt

u die melden via voornoemd emailadres. En

ja…..wij houden goed contact met de

gemeente in deze zaak zo lang dat nodig is.

Fietsplan Plus, het Helperzoomfietspad

De eerste bijeenkomst van de

participatiegroep en de gemeente na

de vakantie vond plaats op 26 oktober.

Dat het plan leeft bleek uit de opkomst.

Ruim 20 wijkbewoners waren aanwezig

naast de projectleider, verkeerskundige,

stedenbouwkundige en secretaris van de

gemeente.

Fietspaden

Het fietspad bij de Saaksumborg blijft rond

de Saaksumborg zoals het nu is, maar in

aan gepaste vorm. De bijeenkomst ging

daar om over het fietspad Helperzoom van de

Helperbrink tot aan de Goeman Borgesiuslaan.

De gemeente presenteerde verschillende

varianten:

1. Een dubbel fietspad aan de westzijde

van de Helperzoom;

2. Verschillende varianten aan de oostzijde

van de Helperzoom;

3. Een enkelvoudig fietspad aan beide

zijden.

Het verschil tussen een fietspad en een

fietsstrook: een fietspad sluit niet aan aan

de weg, een fietsstrook doet dat wel. De

Helperzoom is dus nu voorzien van een

fietsstrook.

Discussie

Er werd flink gediscussieerd over de diverse

voor- en nadelen van iedere uitwerking. De

belangrijkste discussiepunten waren

verkeersveiligheid, bomen, ecologische

hoofdstructuur, vleermuizen en parkeren.

Uitwerking

Eén uitwerking leek het meest aan te

spreken, een dubbelfietspad aan de

oost zijde Helperzoom met gebruikmaking

van het wandelpad. Alleen…het fietspad

komt dan op grond van het Waterschap en

bovendien lopen daar een gas- en persdrukleiding.

De gemeente gaat nog in overleg

met Enexis en het Waterschap om te kijken

of deze uitwerking gerealiseerd kan worden.

Een van de wijkbewoners kwam met een

voorstel voor aanpassing op het enkelzijdige

fietspad aan beide zijden. De verkeerskundige

onderzoekt deze voorgestelde

aanpassing, ook naar een goede aansluiting

van het fietspad bij de Helperzoomtunnel

als uitgangspunt voor het fietspad.

De gemeente overlegt over de plannen

Fietsplan Plus, naast het participatieoverleg,

ook met de Provincie, De Fietsersbond, het

OVbureau, de Politie en het wijkcomite.

Inloopavond

Afgesproken is dat de gemeente een

concept eindplan opstelt dat zal worden

gepresenteerd op een inloopavond eind

november/begin december voor de

betrokken bewoners. De uiteindelijke

politieke besluitvorming zal naar verwachting

in januari 2017 plaatsvinden.

Aan het eind van de bijeenkomst werd door

de aanwezige wijkbewoners waardering

uitgesproken voor het doorlopen participatieproces

bij dit project en de inzet van de

projectleider en verkeerskundige. Ook al

was er veel discussie en leidde dat niet tot

een unaniem voorstel, deze avond werd net

als de vorige als heel waardevol gezien. We

wachten het eindplan met spanning af.

6

Helperbel nr. 4, december 2016

7


Tekst: Jelco Caro & Mark Aalders,

bestuur GLTB

Activiteiten in de wijk

Positieve kennismaking organisaties Helpman

Woensdag 5 oktober vond in het Theehuis van Tennispark Vorenkamp de eerste

bijeenkomst plaats van een groep in onze wijk actieve maatschappelijke organisaties.

Initiatiefnemer was het bestuur van de tennisvereniging GLTB. Een vereniging die zich tot

doel stelt om, naast het faciliteren van een fijn partijtje tennis, ook voor (niet-leden in) de

wijk van meer waarde te zijn.


30 MINUTEN TOTAL BODY WORKOUT

SPECIAAL VOOR VROUWEN

0 MINUTEN TOTAL BODY WORKOUT

PECIAAL VOOR VROUWEN

GA JIJ DE CHALLENGE AAN?

GA JIJ DE CHALLENGE AAN?

Deelnemers

Genodigden waren de beide locaties van de NOVO (het logeerhuis aan de Chopinlaan en De

Kleine Beer aan de Goeman Borgesiuslaan), Het Oude RKZ, Het Wijkcomité Helpman, WIJ De

Wijert, De Vereniging Volkstuinen Tuinwijck, de Buurt- en Speeltuinvereniging Helpmanoost

en ZINN locatie De Brink. Alle organisaties waren op de bijeenkomst met één of

meerdere personen vertegenwoordigd, hetgeen de belangstelling goed illustreerde.

Samenwerking

De agenda bestond uit het kennismaken met elkaar, elkaars achterban en doelgroep, de

voornaamste thema’s en doelen voor de komende jaren. Plus de mogelijkheden om elkaar

hierbij te versterken. De aanwezigen hebben veel opgestoken van de boeiende verhalen

over wie waartoe aanwezig is in Helpman. De consensus was dat partijen nadrukkelijk

open staan voor vormen van samenwerking en het doen van verzoeken aan elkaar. Concreet

voorbeeld: wanneer de ene partij op zoek is naar een dagbestedingsactiviteit en de andere

partij hiervoor een geschikte plek en dito activiteit in de aanbieding heeft. Ook het gebruik

maken van elkaars accommodaties voor bijvoorbeeld overleg, of andere (sport)activiteiten

werd door de aanwezigen als een zeer wel denkbare vorm van samenwerking genoemd.

Conclusie

De bijeenkomst heeft nu al een drempelverlagend effect gehad. De contactgegevens zijn

uitgewisseld en hebben al geleid tot vervolgacties. Voor meer informatie over dit initiatief

en/of belangstelling om aan te haken, kan contact worden opgenomen met het bestuur

van de GLTB via secretaris@gltb.nl.

WWW.CURVES.NL/ACTIE

WWW.CURVES.NL/ACTIE

8

CURVES CURVES APELDOORN GRONINGEN NOORD

Tel: 055 050 - 5250067 521 44 20

30 MINUTEN TOTAL BODY WORKOUT

Koninginnenlaan PC Hooftlaan 2 b 68-2, | Groningen 1245AB

CURVES CURVES APELDOORN GRONINGEN NOORD

SPECIAAL VOOR Tel: VROUWEN 055 050 - 5250067 521 44 20

GA JIJ DE Koninginnenlaan PC CHALLENGE Hooftlaan AAN? 2 b 68-2, | Groningen 1245AB

CURVES APELDOORN NOORD

Tel: 055 - 521 44 20

Koninginnenlaan 68-2, 1245AB

WWW.CURVES.NL/ACTIE

CURVES APELDOORN NOORD

Tel: 055 - 521 44 20

30 MINUTEN TOTAL BODY WORKOUT

SPECIAAL VOOR VROUWEN

GA JIJ DE CHALLENGE AAN?

Helperbel nr. 4, december 2016 9


Tekst en foto: www.gemeente.groningen.nl

Nieuws van de gemeente

050-logo op alle

verkeerslichten voor

fietsers

Het logo is de blikvanger van alle activiteiten

die voortkomen uit de Fietsstrategie

2015-2025.

De gemeente Groningen gaat alle gemeentelijke

fietsverkeerslichten in de stad

voorzien van het 050 Fietsstad-logo.

Dit is een door de gemeenteraad vastgesteld

plan om het fietsen in Groningen nog

comfortabeler, veiliger en aantrekkelijker te

maken. Het logo wordt daarnaast gebruikt

voor de promotie van Groningen als

Fietsstad.

De vervanging van de standaard fietssjablonen

door 050-logo’s start naar verwachting

eind dit jaar en kost rond de 30.000 euro.

Controleurs

hondenbelasting op pad

Medewerkers van de gemeente

controleren vanaf maandag 7 november

of de bij inwoners aanwezige honden

geregistreerd staan. Hebt u een of meer

honden en betaalt u hiervoor nog geen

hondenbelasting? Medewerkers van

de gemeente gaan vanaf maandag 7

november op pad om te controleren

of de bij inwoners aanwezige honden

geregistreerd staan.

Huis-aan-huis

Negen controleurs gaan gedurende zes tot

zeven weken huis-aan-huis aanbellen. De

kans is dus groot dat u controle krijgt.

Betaalt u nog geen belasting voor uw hond,

maak dit dan zo snel mogelijk in orde.

Puppy’s

U moet uw hond binnen twee weken na

aanschaf aanmelden bij de gemeente. Voor

puppy’s jonger dan twee maanden bij de

moederhond, blindengeleidehonden en

hulphonden met certificaat hoeft u geen

belasting te betalen. De gemeente gebruikt

het geld van de hondenbelasting o.a. voor

hondenvoorzieningen.

Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

10 11


Tekst Sjoukje Kooistra

Werken in de wijk

Huis voor kwetsbare moeders in Helpman

Tienerzwangerschap komt ook in Nederland nog steeds voor en heeft vaak een negatieve

impact op de directe omgeving. Naast tienermoeders zijn er ook (aanstaande) moeders

die door een belastende voorgeschiedenis niet in staat worden geacht om zelfstandig

hun kind op te voeden. Daarom worden ze vaak gedwongen hun kind af te staan, en

dan wordt het kind in een pleeggezin geplaatst. Maar met de juiste begeleiding, zorg en

ondersteuning krijgen zij een kans om het kind bij zich te houden.

In het huis voor kwetsbare moeders wordt in een beschermde woonomgeving veiligheid

geboden, waar het mogelijk is de moeder te begeleiden in de zorg voor het kind. De moeder

leert zelfstandig de zorg en de opvoeding van haar kind op zich te nemen.

Kindvriendelijke woonwijk

Martinizorg heeft een tweetal locaties in de provincie Groningen die zijn ingericht tot een

huis voor kwetsbare moeders. Beide gebouwen staan in een kindvriendelijke woonwijk en

zijn kleinschalig van opzet. De cliënten hebben een verstandelijke beperking en/of gedragsof

psychiatrische problematiek.

Op deze plek kunnen jonge meisjes die zwanger zijn en kwetsbare jonge moeders zoveel

mogelijk zelfstandig onder begeleiding en zorg met hun kind wonen.

De jonge moeders worden door een team van vaste begeleiders ondersteund in alle

facetten van het moederschap. Dit begeleidingstraject is er op gericht dat de moeders na

verloop van tijd zelfstandig kunnen gaan wonen. Wanneer ze nog leerplichtig zijn krijgen ze

de kans hun school af te ronden en/of werkervaring op te doen. Dankzij het begeleidingstraject

waarin zij kennis en vaardigheden hebben opgedaan kunnen zij mogelijk op eigen

benen staan.

Plan

Om dit alles te realiseren wordt een plan opgesteld dat aansluit op de behoefte van de

moeder en haar kind. Ook wordt rekening gehouden met de sociale, culturele en etnische

achtergrond van de moeder. Door deze vorm van zorg wordt voorkomen dat het kind in een

pleeggezin wordt geplaatst.

In de kern komt het er op neer dat het huis voor kwetsbare moeders in het leven is geroepen

om die condities te scheppen die noodzakelijk zijn voor deze moeders om zich te

kunnen ontwikkelen en hun kind op verantwoorde wijze op te kunnen voeden.

Prettige ontspannen sfeer

Wanneer ik het pand van MartiniZorg binnenloop wordt er nog druk gewerkt om van dit

huis een prettige woonplek te maken. Ik wordt ontvangen door Gretha Roosien die, met een

baby op de arm, mij de woonkamer laat zien. Hier zitten verschillende moeders met hun

kleine kinderen waarvan een aantal gevoed worden, koffie te drinken. Er hangt een prettige

ontspannen sfeer in huis.

Even later maak ik kennis met Astrid de Koe die verantwoordelijk is voor de coördinatie.

Er werken 12 personen van tuinman tot psycholoog. Ook is het mogelijk werk te bieden aan

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn 17 kamers die intussen allemaal bezet zijn.

Astrid is enorm enthousiast en positief. Ik ben onder de indruk van haar motivatie. Beide

dames hebben in heel korte tijd veel bereikt.

Opening

Ze hebben de hele inventaris bij elkaar gekregen van familie en vrienden. En tijdens mijn

bezoek worden de hal en gang voorzien van nieuwe, gemakkelijk schoon te houden

vloerbedekking. Er lopen monteurs rond die de verwarming inspecteren en door al die

activiteiten besluit ik mijn bezoek kort te houden. Op 4 november werd het huis geopend

door de wethouder van Sociale Zaken en Jeugdzorg, M. Gijsbertsen.

12 Helperbel nr. 4, december 2016

13


Tekst : Hein Meijer, Hermie Monster-Hooijer, Jan Rasterhoff

Nieuws van het wijkcomité

Nieuwe bestuursleden wijkcomité

Het wijkcomité heeft drie nieuwe bestuursleden. Op deze pagina’s stellen ze zich zelf voor.

Hein Meijer

Ik ben Hein Meijer.

Binnen het

wijkcomité ga ik

de rol invullen van

secretaris. Als

trouw lezer van de

Helperbel las ik de

vacature en na een

leuk kennismakingsgesprek

met

een aantal bestuursleden ben ik begonnen!

Alweer een paar bijeenkomsten verder ben

ik aangenaam verrast door de energie en het

enthousiasme van het wijkcomité.

Wie ben ik en waar kom ik vandaan?

62 jaar geleden ben ik geboren aan de

singels. In de binnenstad waren toen nog

veel kinderen. We speelden wat af, bijvoorbeeld

in de zandbak waar later het Julianaplein

kwam. Drijfzand! En voordat de A28

open ging naar Haren op de fiets over de

nog lege snelweg naar Paterswolde.

Later, midden jaren 70, ben ik met mijn

vrouw in de Oosterpoort gaan wonen,

daarna naar de Wijert Zuid, waar we vier

kinderen kregen en nu sinds 2001 aan de

Hereweg, op de palen van de dienstkeuring.

Werk

Qua werk was ik in de jaren 80 docent op

het individueel onderwijs, in de jaren 90

werkte ik bij de GGD en de Brandweer (toen

de hulpverleningsdienst) en vervolgens een

jaar of 15 bij een groot bedrijf in het midden

van het land. Vanaf vorig jaar werk ik full

time op de meldkamer in Drachten. Daar

ben ik verantwoordelijk voor alles wat met

informatie en ICT te maken heeft.

Wat nog meer

Naast werk is er natuurlijk veel meer en dat

doen we ook. Italië met ons busje, kleine

wandelvakanties, bridgen en af en toe naar

Zuid Afrika en Namibië. En in onze groter

wordende familie (nu vier keer aanhang en

vijf kleinkinderen) vermaken we ons

uitstekend.

Altijd in Stad blijven wonen, mijn vrouw

werkt hier ook. Altijd ook meer op het

zuiden van de stad georiënteerd. Wat een

rijke historie kom je hier tegen! Ik vind het

erg leuk om oude kaarten en boeken van

onze stad door te ploegen.

Bijdrage

De “overheid” treedt steeds meer terug.

Steeds meer wordt overgelaten aan

particuliere initiatieven. Met alle app-jes

van tegenwoordig zie je dat bewoners

makkelijker met elkaar in contact kunnen

komen. Voor alledaagse dingen, maar bv

ook voor snelle hulpverlening bij reanimaties.

Als bewoners in onze wijk komen we

steeds meer zelf aan zet. En zijn we ook

kritisch. Het wijkcomité zie ik als een zeer

belangrijk platform om te bevorderen wat

ons allemaal bindt en waar nodig een goed

geluid te laten horen namens de wijk. Er

gebeurt hier genoeg en ik draag graag mijn

steentje bij!

Hermie Monster-Hooijer

Met belangstelling las ik in de Helperbel

dat meedenken en praten een goede

gelegenheid is om kennis te maken met de

wijk.

Sinds oktober 2015 wonen wij in Helpman

(Groot Martijn). Ik ben werkzaam geweest

in de intramurale gezondheidszorg en wel

bij kinderen met een verstandelijke

beperking.

Sinds 10 jaar ben ik vrijwilligster in een

hospice ‘De Schutse’ in Appingedam, onze

vorige woonplaats. Naast mijn werk in het

hospice ben ik consulent bij de NVVE

(Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig

Levenseinde).

Actief zijn in het wijkcomité is voor mij een

nieuwe uitdaging. Ik wil graag een bijdrage

leveren door middel van projecten in de

wijk en mij inzetten voor een goede

gezonde verhouding met de gemeente en

de leefbaarheid in de wijk.

Jan Rasterhoff

Ik ben Jan Rasterhoff, geboren in 1949 in het

Rooms Katholiek Ziekenhuis in Helpman.

Tot mijn zeventiende woonde ik in de Van

Starkenborghstraat. In 1967 verhuisde ik

met mijn ouders naar Coendersborg, Groen

van Prinstererlaan 1. Ik mag wel zeggen dat

ik een echte Helpenees ben. Inmiddels

getrouwd met Ineke ben ik door mijn werk

terechtgekomen in Assen en Putten. De

drang om weer in Groningen te gaan

wonen, maar dan alleen in Helpman, was

dermate groot dat wij, inmiddels met onze

zoon en dochter, in 1987 in mijn ouderlijk

huis aan de Groen van Prinstererlaan

neerstreken. En, de geschiedenis herhaalde

zich, onze kinderen gingen in de 80-er jaren

naar basisschool Josef Haydn, in mijn tijd

Coendersschool. Tot mijn 63e heb ik altijd

gehockeyd. Klussen was en is mijn lust en

mijn leven, zeker nu ik als pensionado alle

tijd van de wereld heb. Onze kleinkinderen

in Den Haag en Berlijn houden ons

natuurlijk ook regelmatig bezig...

Voor het wijkcomité zal ik:

- in de Helperbel de historie van onze wijk

onder de aandacht brengen (ideeën

altijd welkom op janrast@yahoo.com)

- proberen onze mooie wijk leefbaar te

houden.

14 Helperbel nr. 4, december 2016

15


Foto: Roelof van der Wal

Wijk in beeld

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

herfstsfeer

16 17


Tekst: Jan Rasterhoff

Andere tijden

J.E. van Hasselt Tricotage- en Confectiefabriek

We kennen allemaal de Van Hasselt-klok op de hoek Verlengde Hereweg en Helperbrink.

Sommige mensen denken dat Van Hasselt het merk van de klok is, maar niets is minder

waar: de klok was een geschenk van ene heer Van Hasselt aan het dorp Helpman. Handig,

want vanuit zijn woonkamer kon hij dan goed zien hoe laat het was.

J.E. van Hasselt (Groningen 1874-Auschwitz 1942) was namelijk eigenaar-directeur van de

J.E. van Hasselt Tricotage- en Confectiefabriek in Helpman en woonde aan de Verlengde

Hereweg 33. Het enorme fabriekscomplex achter zijn huis lag tussen de Verlengde Hereweg,

Helper Weststraat, huidige Van Iddekingeweg en de Helper Molenstraat. Er werd

voornamelijk tricot-ondergoed gemaakt (tricotage betekent ‘het machinaal vervaardigen

van fijn gebreide stoffen’).

Tricotage

Van Hasselt werkte eerst in de zaak van zijn vader, daarna liep hij een jaar stage in een

tricotagefabriek in België. Na het stagejaar nam hij In 1890 de zaak van zijn vader in de stad

over. In 1908 vond hij in Helpman, toen nog gemeente Haren, een geschikt bouwterrein

voor zijn nieuw te bouwen tricotagefabriek. In de daarop volgende jaren werd het complex

steeds verder uitgebreid: naast de tricotagefabriek verrees er in 1916 een confectiefabriek

en in 1928 zelfs een tweede confectiefabriek in Assen.

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

Tram

Directeur Van Hasselt was zeer begaan met zijn personeel, dat voor een groot deel voor het

woon-werkverkeer aangewezen was op de Groninger tram die van de stad naar Haren reed.

Zo schreef hij op 3 oktober 1910 een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente

Groningen met het verzoek, hoewel zijn fabriek in de gemeente Haren stond, of het

niet mogelijk was om een extra rijtuig aan de overvolle Groninger tram te koppelen. Opdat

de arbeiders niet naar huis hoefden te lopen.

In 1929 neemt J.C. Mekel de zaak over. De tricotagefabriek ging verder onder de naam NV

Tricotagefabriek Mekel & Co en Van Hasselt werd er President Commissaris en medeaandeelhouder.

De confectiefabrieken deed hij in 1936 over aan I. Hertzberger.

Ridderorde

Ondanks zijn drukke werkzaamheden deed Van Hasselt veel voor de gemeenschap. Zo was

hij medeoprichter van het Stadspark, medeoprichter en bestuurslid van de Montessorischool,

penningmeester van de vereniging De Harmonie, President Commissaris van de NV

Helperbad en Warmte Centrale, en van verschillende bouwbedrijven. Hij was in Groningen

18 Helperbel nr. 4, december 2016 19


Andere tijden

een graag gezien figuur en heeft veel bijgedragen aan de verbetering en verfraaiing van

Helpman. Voor zijn inzet voor de stad werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Orange

Nassau.

Einde levenswerk

In januari 1953 was het definitief gedaan met het levenswerk van Van Hasselt: in De

Harmonie werd tijdens een openbare verkoping de inventaris van zowel de tricotage- als de

confectiefabriek geveild.

In datzelfde jaar vroeg Oscar Keip (fabrikant van onder andere lastransformatoren en

-elektroden) de gemeente Groningen om aanpassingen aan de fabriek te mogen verrichten.

Op 16 september 1955 verhuisde NV Varios (Oscar Keip) van het Winschoterdiep naar

Helpman. Drie jaar na de overname door een Zweeds bedrijf wordt in 1983 ook dit bedrijf

opgedoekt.

Directeurswoning

En dan het huis Verlengde Hereweg 33. De Groninger architect M.G. Eelkema (1883-1930)

kreeg rond 1915 de opdracht van J.E. van Hasselt om daar een directeurswoning te bouwen.

De woning moest ook als nieuwe toegangspoort dienen voor de tricotagefabriek. Oorspronkelijk

werd de poort afgesloten door een prachtig ijzeren hek en een bijzondere lamp.

De woning werd gebouwd (en in 1920 opgeleverd) in een voor de stad Groningen zelden

voorkomende expressionistische bouwtrant. In 1994 is de woning aangewezen als rijksmonument,

onder andere vanwege zijn betekenis voor de sociaal-economische geschiedenis

van het dorp Helpman.

Op www.gava.nl, zoekterm ‘Varios’ is een bedrijfsfilm te zien hoe laselektroden

worden gemaakt en met de zoekterm “Hasselt” een film van de tricotagefabriek

uit 1920. Een roemruchte geschiedenis, waarvan velen het bestaan waarschijnlijk

niet wisten…

20 20 Helperbel nr. 4, december 2016

21


Tekst: Gerda Bosma

Nieuws van het wijkcomité

Gerda Bosma over zeven jaar voorzitterschap

Acht jaar geleden kwam ik mijn voorganger Henk Spoeltman tegen bij een

Sterrebosconcert. Hij vond dat ik het voorzitterschap van het wijkcomité Helpman van

hem zou moeten overnemen. Dat vond ik een rare vraag, ik was geen bestuurslid, er waren

toch wel bestuursleden die het stokje van hem konden overnemen. Ik wilde het wel even

bekijken en uitgenodigd worden voor een bestuursvergadering.

Bestuur

Het bleek een kleine groep. Begin 2010 waren er 5 bestuursleden maar het waren wel

enthousiaste mensen. Desgevraagd bleek inderdaad dat niemand voorzitter wilde worden.

Toen besloot ik het te doen, ik had weliswaar ervaring met voorzitter zijn, maar had niet

veel kennis van de wijk en de zaken die daar speelden. Aan het eind van 2010 waren we met

8 bestuursleden. Van de huidige bestuursleden waren Michel van den Heuvel, Herman

Marsman en Sjoukje Kooistra daar ook bij.

Problemen aankaarten

Gaandeweg voelde ik me zeer verbonden met de wijk en ging ik met plezier naar de vele

bijeenkomsten met wijkbewoners die veelal een probleem wilden aankaarten en de

algemene ledenvergaderingen. Met Eric Mooij, namens de gemeente onze contactpersoon

en Harry Delamarre over het grijs en groen in de wijk hadden we zeer regelmatig een goed

overleg.

Onderwerpen

Het is te veel om alle onderwerpen waar we als wijkcomité mee bezig waren in de afgelopen

7 jaar te memoreren. Het waren veel, ik noem willekeurig enkele. Minder leuke, maar

vooral ook heel leuke:

Groen wandelpad door de wijk, parkeerproblemen, Helperbel, Sterrebosconcerten, Kunstmarkt,

Vrijmarkt, Borgschouw, aantallen studenten in één straat, onveilige verkeersituaties,

mogelijke afbraak van de Coendersborg, behoud ambtelijke ondersteuning, etc., etc.

Ik hoop dat de verkeerswijzigingen in de wijk de verwachte toename van het aantal auto’s

(geschat op 9.000 per dag) positief zal beïnvloeden. We zullen zien.

Wat betreft de parkeerproblematiek in onze wijk als gevolg van de grote hoeveelheid

vreemdparkeerders (medewerkers van DUO veelal) ziet het er naar uit dat er - na dit

probleem vaak aan de orde te hebben gesteld bij de gemeente - een oplossing gevonden

gaat worden in een vorm van betaald parkeren. Geen fraaie oplossing, maar waarschijnlijk

toch een verbetering voor de bewoners in de betreffende straten.

Meer ruimte

Ik stop ermee, door de pensionering van mijn man wil ik graag de ruimte hebben om wat

vaker op reis te gaan en geen rekening te hoeven houden met agenda’s. Gelukkig zijn er

inmiddels ook weer drie nieuwe bestuursleden bijgekomen, dat is goed voor Helpman. Het

is een fijne club bestuursleden (9 personen inmiddels) die zich net als vele anderen

vrijwillig inzetten voor Helpman. En we hebben goede ambtelijke ondersteuning in de

persoon van Tjeerd Flokstra.

Last but not least vind ik het heel fijn dat Sjoukje Kooistra als vicevoorzitter bereid is mij op

te volgen.

Ik bedank allen voor de samenwerking en wens een ieder evenveel plezier als ik had bij het

werk voor onze wijk.

Gerda Bosma

Eigenlijk is het geweldig dat er altijd Helpenaren waren die zich vrijwillig inzetten voor een

activiteit. De bestuursvergadering waren altijd heel plezierig.

Verkeer

De laatste jaren stonden vooral in het teken van de plannen voor de Zuidelijke Ringweg en

de Helperzoomtunnel. We hebben als wijk intensief actie gevoerd – net als Groningen

verdient beter - voor wijziging van de plannen, tot aan de Raad van State toe. Helaas heeft

dat niet geleid tot aanpassing die voor onze wijk positiever zou uitpakken.

22

Helperbel nr. 4, december 2016

23


jf

Tekst: Stad van het Noorden van Maarten Duijvendak

& Bart de Vries.

Andere tijden

Mennes Reparatiebedrijf

050 577 79 19 / 06 508 52 963

Liever geen Troelstralaan

Hoewel de SDAP in Groningen in het midden van de jaren dertig

al ruim tien jaar deel uitmaakte van het college van B en W, was

de partij en alles wat de partij symboliseerde nog geen algemeen

geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel.

jf

De zwaartepunten van de sociaal-democratische gemeentepolitiek

uit deze jaren waren opbouwend werk in het direct belang van de

bevolkingsgroepen die in de schaduw leven, zoals nieuwe

voorzieningen instituten, volkshuisvesting, zuigelingenzorg,

schoolvoeding, schoolkleding, schoolartsendiensten, bad- en

washuizen en voorbereidend onderwijs.

De gemeente bemoeide zich met al deze onderwerpen. En het leidde er toe dat de arbeider

niet arm meer was. In de jaren dertig waren het vooral de gevolgen van de economische

crisis die de aandacht van de raad en het gemeentebestuur vroegen.

Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Tegen deze achtergrond deed het

college van B en W van Groningen in

1936 een voorstel om een in aanbouw

zijnde straat in Helpman te

vernoemen naar de in 1930 overleden

voorman van de sociaal-democraten,

mr. P.J. Troelstra. Verschillende

bewoners waren het niet eens met

dit voorstel. In de raadsvergadering

waar het voorstel werd besproken

kwam de aap uit de mouw. De rechtse

partijen – en kennelijk ook een deel

van de bewoners – vonden het

staatkundig streven van Troelstra verderfelijk voor volk en natie. In 1918 wilde Pieter Jelles

Troelstra een socialistische revolutie uitroepen. Ook dit droeg ertoe bij dat de rechtse

partijen tegen vernoeming waren.

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36

Uiteindelijk werd een toezegging gedaan dat andere nieuwe straten in Helpman zouden

worden genoemd naar mannen als dr. Schaepman, dr. Kuyper en wijlen minister president

Cort van der Linden. Na deze toezegging werd ingestemd met de Troelstralaan.

Foto Troelstra: door IISG - http://www.flickr.com/photos/iisg/4068290738/in/photostream, CC BY 2.0, https://commons.

wikimedia.org/w/index.php?curid=15339337

24

Helperbel nr. 4, december 2016

25


Tekst en foto’s: Marjan van den Bosch

Werken in de wijk

DE KAT IS

KONING BIJ DE

KATTENKLINIEK

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

Net buiten Helpman, aan de Van

Lenneplaan 15, is de enige kattenkliniek

van Groningen gevestigd. Dierenarts Astrid

Rutsen runt samen met de assistentes

Renate, Bianca en Corien deze kliniek waar

uitsluitend katten worden behandeld.

Het zal natuurlijk niemand verbazen dat

Astrid een echte kattenliefhebber is. Toch

leek haar loopbaan aanvankelijk te worden

bepaald door de studie milieukunde die ze

aan de Hogere Agrarische school in

Groningen had gedaan. Pas op haar 25e

Astrid aan de operatietafel voor katten besloot ze haar baan als procestechnoloog

bodemsanering te verruilen voor een studie

diergeneeskunde in Utrecht. Dat bleek een gelukkige keus, want na het afronden van die

studie kon ze meteen aan de slag als dierenarts, eerst in Vianen en later in Drachten en

Burgum. In de loop der jaren kwam Astrid erachter dat ze niet alleen een liefhebber van

katten is, maar dat ze daarnaast ook heel handig met deze beestjes is. Tegen de tijd dat ze

begon na te denken over een eigen praktijk, las ze een artikel over een kattenkliniek. De keus

voor zo’n speciale kliniek, helemaal toegespitst op de behandeling van katten, was daarna

snel gemaakt.

Locatie

Astrid woonde in die tijd nog met haar man en drie kinderen in Marum, maar inmiddels

zijn ze verhuisd naar de Groenendaal in Helpman. De zoektocht naar een geschikt pand

leidde in april 2015 namelijk naar de Van Lenneplaan en Astrid wil graag in de buurt van

haar kliniek wonen. Als er bijvoorbeeld wat met de ter observatie opgenomen katten is, via

de camera’s in de hokken kan Astrid dat thuis zien en horen, kan ze snel ter plekke zijn.

26

Helperbel nr. 4, december 2016

27


Werken in de wijk

Verbouwen

In het pand van de kattenkliniek waren voorheen een Duitse bakker en een medische

instrumentenmaker gevestigd. Astrid heeft dus flink moeten verbouwen om het pand

geschikt te maken als kliniek. Het pand is nu onder andere voorzien van twee spreekkamers,

een operatiekamer, een röntgenruimte, een opnameruimte, een quarantaineruimte en een

wachtruimte. Achterin komt bovendien nog een kattenhotel, waar maximaal 5 katten in

aparte units kunnen verblijven als hun baasjes tijdelijk onderdak voor hun kat nodig

hebben.

Inrichting

Bij binnenkomst in de wachtruimte lijkt het net alsof je een gezellige huiskamer binnenstapt.

Er staan stoeltjes en een bank met leuke kussentjes, er ligt een vloerkleed, er staan

overal planten en ook de koffie ontbreekt niet. Astrid legt uit dat ze de ruimte niet alleen

heeft ingericht met het oog op de kattenbezitters, maar vooral ook met het oog op de

katten. Zo zijn er bewust hoge tafeltjes neergezet, omdat katten graag hoog willen zitten.

Als de eigenaren hun kattenmanden op die tafels zetten raken de beestjes minder snel

gestrest. En een stressvrije omgeving vindt Astrid heel erg belangrijk voor haar patiënten.

Ze heeft het liefst dat katten zich in de kliniek veilig genoeg voelen om los rond te lopen en

dat ze uit zich zelf op de behandeltafel springen. Minimale stress betekent ook dat honden

absoluut het pand niet in mogen. Katten zijn namelijk heel gevoelig voor geur en ze kunnen

nog dagenlang ruiken dat er een hond binnen is geweest. Volgens Astrid kunnen ze zelfs

ruiken dat in een spreekkamer een hele boze kat is geweest. De enkele keer dat dat gebeurt,

vindt de volgende afspraak plaats in de andere spreekkamer, zodat die geur de volgende

patiënt bespaard blijft.

Gedrag

Het leuke aan haar werk vindt Astrid dat ze haar werk zelf in kan richten en dat werken met

katten heel afwisselend is. “Het gaat om geboorte en dood en alles er tussen in. Bovendien

ben ik voor katten eigenlijk een soort combinatie van wat een huisarts, tandarts, psycholoog

en chirurg voor mensen is.” Doordat Astrid voortdurend met katten werkt, gaat ze hen

ook steeds beter ‘lezen’. Ze besteedt ook heel veel aandacht aan het gedrag van katten.

Waarom willen sommige katten bijvoorbeeld niet op de kattenbak of waarom vallen

sommige katten kinderen aan? Voor bijzondere gedragsproblemen kan Astrid zelfs een

beroep doen op een speciale gedragsdeskundige voor katten.

Behandelingen

De meest voorkomende behandelingen die bij de kliniek worden gedaan zijn het chippen

en inenten van jonge katjes, ontwormen, castraties en sterilisaties en bloed- en urineonderzoek.

Spoedgevallen komen ook voor, bijvoorbeeld als een kat heel benauwd is, als er een

keizersnede moet plaatsvinden, als katers niet kunnen plassen of als er een kat is aangereden.

Er zijn zowel ‘s middags als ’s avonds spreekuren en Astrid legt, indien nodig, ook

bezoeken aan huis af. De kliniek heeft, vooral door mond-tot-mond reclame, inmiddels 1200

ingeschreven patiënten, waarvan de meeste uit de Wijert en Helpman. Als dat aantal verder

groeit, overweegt Astrid eventueel een tweede dierenarts te zoeken. De kliniek moet alleen

niet al te groot worden: “Ik wil geen imperium met allemaal wisselende gezichten”. Dat zou

immers zo maar weer stress kunnen opleveren bij de cliëntele!

Voor meer informatie: www. kattenkliniekgroningen.nl

28 Helperbel nr. nr. 3, 4, september december 20162015 29


Tekst: Hein Meijer

Nieuws van het wijkcomité

EEN IMPRESSIE VAN DE ALV 2016 VAN

WIJKCOMITÉ HELPMAN

Op 9 november vond de Algemene Ledenvergadering van het Wijkcomité Helpman

plaats. De ALV werd bijgewoond door het bestuur, ambtelijke ondersteuning, ruim 25

donateurs en de nieuwe stadsdeelcoördinator. De sfeer was prettig, scherp, kritisch,

interactief, concreet, af en toe applaus, gezellige pauze.

Voorzitter

Gerda Bosma was bij de ALV voor het laatst voorzitter. Ze geeft de hamer door aan

Sjoukje Kooistra. Gerda begon zeven jaar geleden. Ze somt op wat er allemaal aan

onderwerpen in die zeven jaar is langsgekomen, indrukwekkend eigenlijk. Ze heeft het

met veel plezier gedaan en maakt nu haar man met pensioen gaat graag wat meet tijd

in de huisagenda vrij.

Verkeer

Je merkt dat het verkeer, en niet alleen de gevolgen van de aanpak Ringweg, een item is

dat heel erg leeft in de buurt. Voor velen ook een extra reden om de ALV te bezoeken.

We spreken over het gevoel van onveiligheid, het parkeren, de opstoppingen, het

sluipverkeer, de 30 km zones en het handhavingsbeleid van de gemeente (die als eerste

aan zet is met stimulerende maatregelen).

Geld en verantwoording

Herman Marsman geeft tekst en uitleg. Ook

hij ontkomt niet aan een applaus!

Stadsdeelcoördinator

Anne Krijn Piersma stelt zich voor. Hij is de

nieuwe coördinator voor “Zuid” (=alles

beneden het station + Zeeheldenbuurt en

Oosterpoort). Hij richt zich vooral op groen,

wegen, speeltoestellen, riolering etc. Hij legt

heel goed uit hoe de nieuwe aanpak van de

gemeente in elkaar zit. Plat gezegd bel je

hem niet voor een stoeptegel, daar heb je

nu immers loketten voor. Hij is aanspreekpunt

voor initiatieven, gezamenlijke ideeën,

bewonersbetrokkenheid, weet waar je voor

andere zaken bij de gemeente terecht kunt.

Ook geeft hij uitleg over hoe de gemeente

bijvoorbeeld omgaat met bomen die het

niet meer doen. een straat wordt op een

gegeven moment in zijn geheel aangepakt.

Alweer applaus.

Het wijkcomité heeft zich steeds sterk bemoeid met de ringweg, vooral eerst met

Michel en vervolgens nu met Ada en Matty (Michel gaat zich meer op de website

richten). Ze worden dan ook beloond met een applaus. Je zou kunnen zeggen dat

inhoudelijk de inbreng van het wijkcomité 100% is overgenomen, maar dat we toch nu

met lege handen staan.

Tijdens de vergadering wordt goed besproken wat diverse wijkbewoners en ook het

wijkcomité allemaal ondernemen in de contacten en de overleggen. Concreet wordt de

afspraak gemaakt dat het wijkcomité alle contacten ook scherp gaat vastleggen. We

houden de druk erop. Voor de goede orde: het wijkcomité is geen loket voor de gemeente.

Een ieder moet gewoon alles bij de gemeente blijven melden.

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Zwemjuf neemt afscheid van het Helperbad

• Rots en Water weerbaarheidstraining

• Uit het oog, op het hoofd

2016

3

Gezocht: redacteur

De Helperbel is nog op zoek naar een redacteur.

Hiervoor is alleen belangstelling voor de wijk

noodzakelijk. De redactie van de Helperbel komt 12 keer

per jaar bijeen. Heb je belangstelling mail dan naar

redactie@wijkhelpman.nl.

30 Helperbel nr. 4, december 2016

31


Service

7e Groot Gronings Kerstconcert op zondag 18

december 2016 in de San Salvatorkerk te Groningen

Op zondagmiddag 18 december 2016 wordt voor de 7e keer het Groot Gronings

Kerstconcert georganiseerd. Net als vorige jaren is de organisatie in handen van het Noord

Nederlands Opera- & Operettekoor, samen met het studenten Popkoor Estrellas zullen zij

weer prachtige muzikale klanken ten gehore brengen.

Het Noord Nederlands Opera- & Operettekoor is een gemengd koor, en bestaat uit 55 leden,

en staat onder leiding van dirigent Arnold Jonker en wordt begeleid door de vaste repetitor

Hessel Bij de Leij.

Het studenten Popkoor Estrellas, bestaat uit 25 leden en staat onder leiding van dirigent

Wilfred Reneman en wordt begeleid op piano door Bram van der Veen.

Het Noord Nederlands Opera- & Operettekoor zal in zijn programma voor de pauze,

prachtige opera, operette en musical liederen ten gehore brengen en na de pauze bekende,

maar misschien ook minder bekende kerstliederen. Het popkoor Estrellas brengt een

gevarieerd kerstprogramma.

Aan het eind van het concert zal er een samenzang zijn, van bekende kerstliederen, met het

publiek.

De toegangsprijs aan de kassa van de San Salvatorkerk op zondag 18 december is € 15,00.

In de voorverkoop, die op 30 november, 7 en 14 december, tussen 14.00 en 16.00uur in het

Multi Functioneel Centrum de Wijert, P.C. Hooftlaan 1 in Groningen plaats vindt en via de

leden van beide koren, is de prijs € 12,50.

Het programmaboekje is gratis en in de pauze krijgt u van ons een drankje aangeboden.

Telefonische informatie over dit concert en het bestellen van kaarten wordt gegeven via

deze telefoonnummers 050-5415897 of 050-5770807

Ook kunt u kaarten bestellen via de websites van de koren, t.w. www.nnook.nl en

www.popkoorestrellas.nl

32 Helperbel nr. nr. 4, 1, december maart 2016 2016 33


Tekst en foto: Ten Wolde makelaars

Werken in de wijk

Janneke van der Wenden en Vera van Putten

Ten Wolde makelaars stelt zich voor

Half september zijn wij als makelaarskantoor uit Emmen in Groningen geland. We zijn

inmiddels als zo’n 20 jaar aan het makelen in Emmen. Omdat er inmiddels drie gecertificeerde

makelaars bij ons rondlopen hadden wij de mogelijkheid om ergens een nieuwe

locatie te openen. Janneke van der Wenden is opgegroeid in de stad en heeft daar lang

gewoond. Voor ons een reden om hier een kantoor te openen. De kennis die je opdoet als je

ergens van jongs af aan woont kun je niet snel ergens anders opdoen.

Groningen is een prachtige stad met veel sfeer en qua huizenmarkt het tegenovergestelde

van Emmen. Daar is sprake van krimp. Voor ons leuk om ook de andere kant mee te maken.

We hebben inmiddels het eerste huis verkocht en hebben een aantal gesprekken gevoerd

met goed resultaat. Ons kantoor is fulltime bevrouwd, dus binnenlopen kan altijd, voor een

goed gesprek of voor het maken van een afspraak.

Het kantoor is gevestigd aan de Van Iddekingeweg 136.

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

34 Helperbel nr. 4, december 2016

35


Service

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland

Bibliotheek locatie de Wijert

Kinderen en jongeren met vragen over hun rechten en

plichten kunnen gratis advies vragen bij de Kinder- en

Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland.

Wij zijn rechtenstudenten en zetten ons op vrijwillige

basis in voor de rechtspositie van kinderen en jongeren

tot en met 21 jaar. Ook helpen wij ouders, grootouders en

hulpverleners die vragen hebben op het gebied van jeugdrecht.

In ons pand aan het Hoendiep 95 houden wij drie keer per week spreekuur: op maandag,

woensdag en donderdag van 15.00 – 17.00. Je kunt dan langskomen, naar ons bellen of een

chatbericht versturen. Een email sturen naar info@kjrw-noord.nl kan altijd. Ons advies is

gratis en alles wat ons wordt toevertrouwd blijft geheim.

Kijk voor meer informatie op onze website: kjrw-noord.nl

Kledinginzameling voor voedselbank

Iedere vrijdag is er van 16.00 - 18.00 uur inzameling van kleding voor Maxima in de hal van

het MFC De Wijert/Helpman, PC Hooftstraat 1. De kleding is voor de bezoekers van de

Voedselbank. De Voedselbank werkt samen met Kledingbank Maxima (voor minima),

Oosterhamriklaan 91. Het gaat om schone en gangbare kleding, schoenen, tasjes, sieraden

en (kinder)boeken. De voedselbank helpt wekelijks 600 huishoudens; waarvan ongeveer

600 kinderen. Goede kleding is voor kinderen erg belangrijk. Het vergroot het

zelfvertrouwen en het voorkomt vaak pestgedrag. Alle informatie en foto’s staan op

www.kledingbankmaxima.nl. Er is geen inzameling in de maanden juli en augustus en in de

kerstvakantie.

Sluiting kerst en oud & nieuw

Alle locaties zijn GESLOTEN op de volgende dagen:

Eerste en Tweede Kerstdag zondag 25 en maandag 26 december

Oudjaarsdag

zaterdag 31 december

Nieuwjaarsdag

zondag 1 januari

Leesclub makkelijk lezen de Wijert

Lezen is leuk. Samen lezen is nog leuker. Dat geldt ook voor mensen die moeite hebben met

lezen. Voor hen is er de Leesclub Makkelijk Lezen. Iedereen die moeite heeft met lezen, maar

er wel graag beter in wil worden is welkom. Meedoen is helemaal gratis en de deelnemers

krijgen een boek cadeau.

Groninger Forum | Locatie De Wijert, Van Ketwich Verschuurlaan 100 | Iedere dinsdag, 9.30

- 10.30 uur | Gratis entree

Nationale voorleesdagen - 25 januari t/m 4 februari

Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel,

vergroot de woordenschat en geeft hen veel plezier. Tijdens de Nationale Voorleesdagen

willen we laten zien dat voorlezen ook gewoon leuk is.

Er is een prentenboek top tien samengesteld.

Voorleesontbijt

Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het verhaal uit het Prentenboek van het Jaar 2017

De kleine walvis, geschreven door Benji Davies en geïllustreerd door Edward van de Vendel.

Woensdag 25 januari, 9.30 uur | Locatie De Wijert en alle andere wijkvestigingen (op locatie

Oude Boteringestraat 18 beginnen we een uurtje later: 10.30 uur).

Voorstelling

Theater Pannenkoek bewerkt ‘Kom uit die kraan’ van Tjibbe Veldkamp komt deze voorstelling

tijdens de Nationale Voorleesdagen voor ons spelen! Data en tijden onder voorbehoud.

Locatie De Wijert: vrijdag 3 februari, 14.00 uur

Nationale Voorleesdagen | 25 januari t/m 4 februari | www.nationalevoorleesdagen.nl

36 Helperbel nr. 4, december 2016

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw

zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart

in het juni-nummer van de

Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Sjoukje Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Matty Fransen

Hein Meijer

Hermie Monster-Hooijer

Jan Rasterhoff

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81 INGB 0002666256

Voor klachten/vragen over

verkeerswijzigingen in Helpman:

verkeer@groningen.nl

38 Helperbel nr. 4, december 2016

39


Vooruitblik nummer 1:

• Bouwen in Helpman

• Gezocht: nieuw koningsdagcomité

Kijk voor het laatste nieuws op de geheel

vernieuwde website: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

17 februari 2017 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines