10.04.2017 Views

Krit Maandag 10 April 2010 small

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Krit 10 April 2017 Nuus 13

Deon Meyer en Chanette Paul in gesprek oor misdaadromans by die

ATKV­Boeke­oase.

Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Soos gewoonlik het die reën weer vanjaar die KKNK besoek, met nat gevolge vir besoekers en teatereienaars.

By die Johnny Bisschoff­saal moes werkers met besems en moppe die water uitvee.

Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Angels on Horseback: Skop, Skiet and Blonder is van die op en wakker

musiekproduksies wat mense na die Wilde Weste laat verlang.

Foto: NARDUS ENGELBRECHT

Karen Zoid in volle glorie in haar optrede saam met die Gereformeerde Blues Band waartydens daar teruggereis is na die

begindae van die Alternatiewe Afrikaanse Musiekbeweging en die Voëlvry­toer.

Foto: JACO MARAIS

Anna Davel en Refentse Morake het konsertgangers op die

Huisgenoot­verhoog in die Rivierbuurt vermaak.

Foto: JACO MARAIS

Geborg deur die Algemene Afvaardiging van die Vlaamse Regering

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!