26.04.2017 Views

Oud-Loosdrechtse Bussche

Ordonnantie der Oud-Loosdrechtsche Bussche, anno 1820

Ordonnantie der Oud-Loosdrechtsche Bussche, anno 1820

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ORDONNANTIE<br />

DER<br />

OUD-LOOSDRECHTSCHE<br />

BUSSCHE,<br />

I<br />

Zoo als dezelve is goedgekeurd,<br />

op den 18' February 1820~<br />

B y<br />

TB U T R E C H T, .<br />

J. C. F LUC K, Boekverkoper tusfchen de<br />

Bezem• en Bakkerbrug, Lert. G. No • .20.<br />

I 8 .2 0,


~-.<br />

..<br />

'<br />

•<br />

.


0 R D 0 N-N A N T I E<br />

DER<br />

OUD•LOOSDRJECHTSCHE<br />

····••••t•• ë<br />

ART. I.<br />

·DB bepaling dezer Busch Jl:rekt zich niet verder uit<br />

dan· alleen in de 0 u D ~ L o o s o RE c H T.<br />

!2.<br />

Over deze Etisch zullen zyn Tien Dirigeerende Leeden,<br />

waarvan zes een Kommisfic zulJen uitmaken. om de nodige<br />

fchikkingen daar te ftell~n, welke Busmeest ers_ of Zieken·<br />

~zorgers-· Nodig z·öude o&rdeelen, _ De Dusmee,;teTs zntlen<br />

bet opzicht hebben over den o.nvang en Uitgaaf, en<br />

zullen .'s Jaarlyks d·en eeril:en Maandag in Febraary (z..oo,<br />

~t mogelyk is) Rekening en bewys doen van den Ontfling<br />

en Uitgaaf van 't vorige Jaar, i u, prefeJHie van twee.<br />

Leeden der Regeering,~en de Kómm'sfie s en ten a.anhorelit<br />

va·11 aHe Leeden ~ die .da;tr by begeren te kf>mea, ~lt va-n<br />

{ie Uitgaaf zal van \ _geen dat boven de Gb1lden is., behoorlyk<br />

Quitantie worden getoont· Ook is goedgifvonden<br />

om voortaan de jaulykfche Reken~JJg in d.tt Kt>rk van<br />

Ûti.D·LOQSDRECHT (zoozulkq~~.fchied,.,en mag)tedoen,<br />

of !liQ. ee'lle an4\ere daarto~ gef~tinkje; rn!Atts 9 Jll~J.te ·<br />

~ 1i A .: . ~ . ~ulk.:l


-9( 4 )9<br />

zulles tydlg door de Bode der Busch worden aange,;egd,<br />

op welke dag ook door Kommisfie en Regeerir1~ der Busch,<br />

de ominatiën zoQ voor Kommisfie als Busmeester en<br />

Ziekenbezorger zullen worden gemaakt en by meerderheid<br />

der fiernmen van hunlieden Nit-uwe Lee.ien werden geko·<br />

ren, de Ziekenbezorgers zullen 't op z.1ch,t hebben over<br />

de Zieken (nader in de volgende Artikelt!n gemeld) ca<br />

dezelve op zyn tyd het vVeekgeld bezorgen.<br />

AR.T. 3·<br />

De Regeerende Leeden der Busch zul1cn verplicht zy~<br />

wanneer deze! ve worden opgeroepen, te Kompareeren,<br />

(zich in 't Dorp bevindende) op de Boete van één Gulden,<br />

ook zal de jongfte Busmeester verplicht zyn, wanneer er<br />

een Lyk der Busch begraven word, hetzelve te volgen,<br />

indien dezelve zich in "t Dorp bevind, op de Boete van<br />

tien fiui vers, de Ziekenbezorgers zullen insgelyks verplicht<br />

zyn, het Weekgeld op zyn tyd by de Zieken te bezorgen,<br />

op de Boete van zes ftuivers, alle deze bovenfiaande<br />

Boeteos ~ullen zyo ten voordeele der Busch.<br />

..<br />

~<br />

Op den Rekendag bovengemeld, zullen door de Regeerende<br />

Leeden der Busch, vyf Leeden worden gekoren,<br />

die 't volgende Jaar het bewind zullen hebben met de<br />

vyf aangeblevenen van 't vorige Jaar, doch zoo iemand<br />

der Regeerende Leeden wiens tyd om is, door de Leeden<br />

word verzogt, om nog één of twee Jaren te blyven<br />

regeeren, en by zulks inwilligd zal het mogen gefchieden,<br />

zonder gevolg in het toekomende,. maar zulk één verzocht<br />

zynde, zal het hem vryflaan het aan te neemen of niet,<br />

maar iemand by wyze van Nominatie verkoren zynde., z.al<br />

zulks niet mogen weigeren, of zal uit de Busch' gefloten<br />

worden, ten ware hy driemaal in de Regeering der Busch<br />

hadde geweest. ART. 5·


9( 5 )-9-<br />

ART. 5•<br />

De tweeden Maandag in de maand February, en de<br />

tweeden Maandag. i~ Mey, de tweeden Maandag in Au.­<br />

gustus, als ook de tweeden Maandag in November, zul•<br />

len er Nieuwe Leeden in de Busch werden aangenomen ,<br />

en de Namen met den <strong>Oud</strong>erdom der Nieuwe Leeden in het<br />

:Boek daar toe reeds aangelegt, worden aangetekend. Nie.<br />

mand zal tot Lid der Busch w·orden aangenomen, die<br />

beneden de veertien of boven d~ vyftig Jaaren <strong>Oud</strong> is,<br />

evenwel met deze bepaling, zoo er een Lid door een onvermydelyk<br />

toeval uit de iuscb moge geraken, by voor·<br />

beeld, voor die gee die _wettig tot den Militaire dienst<br />

worden opgeroepen, en wederom thuis komende, verkiezende<br />

in de Busch te gaan, zullende hy verpligt zyn om<br />

zig binnen den tyd van zes weeken weder aan te geven,<br />

zullende als daa vry zyn van Infchryf- geld, en gelyk een<br />

ander Lid der Busch de Contributie betalew, doch zulk<br />

een zig niet aangevende binnen den voorfloerode tyd,<br />

zal gelyk een Nieuw Lid het lnfchryf· geld moeten betalen.<br />

Doch die geene die als Nieuwe Leeden in de Busch worden<br />

ingefchreven, zullen moeten betalen een Gulden tien<br />

Stuivers, en twee Stuiven voor een Reglement, doch die<br />

geene die door wanbetaling uit de Busch mogt geraken en<br />

wederom verkiezende om in de Busch te worden lngefchreven,<br />

zal voor Infchryf· geld moeten betalen twee Gulden<br />

twaalf Stuivers, doch binnen den tyd van twee Jaaren.<br />

6.<br />

Ju dien iemand zig vervoegende . by den Busmeester om<br />

ingefchreven te worden in de lluscb, ( dewyl er geen infchryving<br />

van kragt zal zyn, zoo zulks niet in prefentie<br />

van beide ·de Busmeesters gefchied) zal zoo nauwkeurig<br />

.zulks mogelyk is, zyn <strong>Oud</strong>erdom moeten opgeven, en<br />

zig wel wagten van te laten ._infchryven, indien hy onder<br />

A 3<br />

of


ef boven de gefl:elde Jaaren is, wyl het Busmeesters vry<br />

zal ftaan, om op de minste klagten tegen zulk een, hem<br />

~ Gople· uit ZY!l DJop ·Ceel te vorderen, of des noods<br />

t~r\<br />

z nen kosten het zelfs te ligten. en dan bevonden<br />

2~a dit zoo een perzoon beneden of boven dé bepaalde<br />

~~1t!W wu, zal hy al zyn geld dat hy by de infchryving<br />

:b!Ht gegeven en vetder heet't gecorltribueerd kwyt ~yn ~<br />

eb ook van zyn recht op de Busch verftoten tyn. ·<br />

AllT. 7•<br />

··· Ni~ntlncj · ~at ingef.chr~en worden dan die. welke van den<br />

HéYvorrn6e ' OoiSsdienst is. Iemand ingefchreven zynde<br />

eR Vát'l den Hervormde Kerk afvallende, zal ook uit de<br />

BUs


negen u uren zullen · zitten, doch zoe ien)and door wettige<br />

verhindering, niet op den geilelden ty,i is gekomen .. zal<br />

by daar van binnen den tyd van agt dagen kennis ml)etctn<br />

geeven, ten huize van den Ontfanger, en zal dan met een<br />

ft ui ver Boeten kunnen betalen, maar by nalatigheid van<br />

deze waarfchuwing zal hy verbeuren twee ftuivers Boete,<br />

de tweede Zitdag achtcrblyvende, verbeurd hy vier Rui•<br />

:vers Boete, gowaarfchuwd hebbende of nie.t, ·de dcrdo<br />

Zitdag achterbJyvende, en den Ontfanger niet gewaar.;<br />

fchuwd hebbende, zal hy uit de Busch gefloten worden,<br />

doch den Ontfanger gewaarfchuwd hebbende, zal hy de<br />

vierde Zitdag moeten komen betalen, en voor zyn ach·<br />

terblyven ~ten .geeven us ftuivus Boete, m:t:ir de vier·<br />

de Zitliag g~ptsfeer!i zyn&t, .en niet betaaL.i ,hebbtndé;<br />

al beeft hy gewurfchuwd, zal hy van 2ile recht en unfpraak<br />

op .de Huscn vervalhm . zyn, echter ~al het ieder<br />

Lid der Bascb va:yO:aan, om vooruit te betalt;n, al wilde<br />

by zulks voor.hctt gehe ~ Je Jur doen, .of zoo veel minde!'<br />

als by zulks goedyind, enrzoo ·zult UI) Jcwalll te QVerlyden<br />

voor dat dien tyti ,dien hy badde betaatd verfcbeMtJ is,<br />

zullende die r«Btctereruh P~ningen zyn · aiitbeftaande of<br />

:i.cgtverkrygende tetug gegeven worden. ·<br />

. AilT. IO.<br />

... wl-.<br />

Ook ia NUtgi!!iltld .dat ttoDit Komm~e, Bu.sme~s!efs<br />

of Zldoabtzargea-s het zy ieder afzondel1yk of · gekoft'lt.;t~·<br />

fttterd over· :vermceJde.-in_g van Infchryt" of Weetgcltt 2al<br />

kun~n diBpoa.c.eroo, zond.er koafcnt der llleer4orheid van<br />

aUe .ale Lee,d.ei:l. · r.<br />

• J I lo r • , "'(I<br />

• . • ~ ~ ~ ~ T,. ~<br />

Niemand der ingefchreven zynde Leeden, zul~n Q(..UnJ<br />

nen geld trekken voor dat zy een half Jaar zyn ingefchreven<br />

geweest, al ware het dat zy onverhoopt Zisk wierden<br />

of ftierven, een half Jaar in de Busch geweest zynde,<br />

r ' A<br />

·c. · ·. 4 en


$( 8· )9<br />

en Ziek wbrdende, zullen zv zulks door een fchrifrelvk<br />

bewys van den Chirurgyn bekend moeten maaken, al~ by<br />

den <strong>Oud</strong>il:en B usm·eester en Ziekenbezorger, indien iemand<br />

nalati~ zynde, het fchriftelyk bewys van . den Chirurgyn.<br />

Perz Jonen ter hand te ftellen, zal niet<br />

.<br />

aan bov~ngenoemde'<br />

ziektens, toevallen~<br />

makken komen te krygen ,<br />

..<br />

/<br />

'<br />

eerder het Weekgeld. kunnen genieten, voor dllt hy het<br />

· voorno~mde bewys had ter hand geil:eld, die hem . vervolgens<br />

dan ook moeten waarneemen, zoo en in dier voe~en,<br />

als in de volge1,1de Artikelen zal worden gemeld. ·<br />

ART. 'n,<br />

De Chirurgyn zal alle, de Leeden· der Bnsch, welke<br />

wonden of eenige diergelyke onge•<br />

moeten waarnemen en _hel·<br />

pen, zullende hy verplicht zyn, indien zulks noodzakelyk<br />

is·, by dezelve op de eerfl:e tyding zich te vervoegen,<br />

zoo het mogelyk is, en by nalatigheid van dien, op de<br />

Boete van ·drie Guldens, ten . voordeele der Busch_, en<br />

de nodige maatregelen bewerkil:elligen, welke hy in dier·<br />

gelyke omil:andigheden zou vermeeoen . te behooren, voorts<br />

zal het een ieder vryftaa.n, zulks verkiezende een Doctor<br />

voor zyn eigen rekening te ontbieden, doch niet d;n met~<br />

voorKennis van den Chirurgyn·, en zullen de geordonneerde<br />

Medicamenten, door den Chirurgyn bovengemeld moeten<br />

geleverd en . bezorgd worden, wanneer iemand der Zieken<br />

vermeende niet wel behandeld te worden, z;ullen de Ziekenbezorgers,<br />

zulks door een onpartydlg Doctor of Chirurgyn<br />

laten beflisfen voor rekening der "Busch, doch on ge~<br />

makken waar voor de Busch geen ortderftand geeft, nader<br />

' omfchreven in Artikel 1 5· zal de Çhirurgyn niet verplich-t<br />

zyn dezulk,en te bediene,t, maar blyven voor hunne eigen<br />

rekening.<br />

'<br />

><br />

\<br />

/


( 9 )-$-<br />

ART. 13·<br />

Een ~ieken voor Bedlegerig aangegeeven hebbendé, zal<br />

ieder Week uit de Busch geniett:n twee Gulden, er~ zal<br />

niet vermogen eenig werk te doen, noch uit zyn Huis<br />

te gaan, op verbeurte van die twee Gulden, en zyn aan·<br />

deel uit de Husch.<br />

Zoo iemand der Leeden eenige Accidenten, wonden of<br />

0ngemakken kwam te krygen, en niet bedlegerig zyncte,<br />

en echter hier door verhindert om zyn dagelyks beroep<br />

waar te neemen , en zich alsdan aangegeeven heeft, zal ieder<br />

Week genieten eeh Gulden tien ftuivers, doch zal niet<br />

vermogen eenig werk te doen, en zal niet verder mogen<br />

gaan, als na de Chirurgyn die daar over gaat, na de Kerk<br />

of Oeffen in g aan deze Plaats, en op z yn H offtede, me ede<br />

op verbeurte van die een Gulden tien ftuivers, en zyn<br />

aandeel uit de Busch. ·<br />

In deze twee bovenfiaande Artikelen zyn niet onder gerekend,<br />

dezulken die zich door Dro.akenfchap of anderzints<br />

moedwillig begeeven tot vegten, fnyden enz en daar<br />

door eenige ongemakken bekomen, noch ongemak uit ontucht<br />

gefproten, noch dezulken die zich aan de Ordon•<br />

nantie niet kunnen houden, in alle zulke en foortgelyke<br />

gevallen, zal de Busch geen onderftand doen.<br />

16.<br />

Iemand geld trekkende, zal op de volgende wyze wor:<br />

den behandeld, die een half Jaar heef1 getrokken, twee<br />

Gulden. en dan , noch niet is herfteld ~ aal noch een half<br />

A 5<br />

Jaar


9( 10 }9<br />

Jaar trekken een Gulden tien fiaivers, en zulk een noch<br />

niet herfield zynde, zal hem noch een half Jaar worden gegeeven,<br />

een GulJen, en zoo ook jemand die het eerfte<br />

half Jaar heeft getrokken eea Gulden tien fiui vers, zal<br />

.bot tweede half jaar trekken een Gulden, en het derde<br />

-half J~ar tien fiuivers, dan .dezul~en niet genezen zynde,<br />

zullen haar deel uit de Busch weg hebben, omtrent het<br />

Weekgeld, doch omtrent de Begrafenis hier na ' breder te<br />

bepalen, zullen zy behandeld worden als een Lid der Busch.<br />

- ART. '7·<br />

En om zoo veel mogelyk is aJle- misbruik ·'Voor · te ko·<br />

men, zal ieder Lid der Bu•ch de vryheid hebben·, -· zoo hy<br />

by een Lieken die geld trekt koornt, am ziende .)ttt die<br />

. Zieken iets doet, da[ firydig is met deze Ordonnatuie, om<br />

duelven te bekeuren, en zal voor zyn bekeuring de he1ft<br />

dei PeRoiogen die de Zieken die \V~ zou ,.enoten tJeb­<br />

.ben genieten, ell de amiere· helft zal-:z~n een V(!)OIIdctele der<br />

Busch, en de Zieken van alle recbt.op de Basch verfi:~<br />

ken zyn, doch dewyl het opzicht der Zieken aan de Ziekenbezorgers<br />

is tuevertrouwd. zullen die verplicht zyn<br />

om nauwkeurig acht op de Zieken te geeven, op d;<br />

Boete, nader omfcltreven by An. 3-<br />

"<br />

. I I 1.&. j •<br />

Iemand buiten ·deze Plaats %ynde, t• door Ziekte nv.tr­<br />

"WJleq w.-deade, .za.i zoo by eeni.grlints bn ver otrd worden,<br />

binnen 4eeze P.luu mo~ . IQfOJfeo.., _ o aar .zwllfs g4-<br />

heel onmogelyk zynde, zal hy zoo hy hem by de G t: quali. ,..<br />

ficeerde aan laat geven, eeo fchrifrelyk btwys van eelt<br />

Doctor of Chirurgyn laten toonen, dat het vervoeren ónmo~<br />

l' lyk of niet ~oo der .t


•<br />

tyd, dat hy zonder gevaar ~an vervoerd 1;-t•orden, d1t heeft<br />

ook geen betrekking op dezulken die Leeden der Busch<br />

zyn, en met er woon na ·een andere plaats vertrekken.<br />

ART. '9·<br />

' Indien iemand in de Busch zynde, komt te Overlyden,<br />

zal zulks terfl:ond by d~n <strong>Oud</strong>ften Busmçester en Ziekenbe.;.<br />

zorger moeten worden beleend gemaakt, en dan zal voornoemde<br />

Busmeester en .Ziekenbezorg.er· voor den Overledene<br />

moeten bezorgen, een behoorJykc Doodkist, zullènde de·<br />

/zelve öm de twee Ja aren op de minkostbaarfle wyze wor•<br />

den befteed, èn zullen zoo 't mogelyk is door een Lid der<br />

Busch worden gemaakt, een Gulden voor een Doodkleed,<br />

eenGraftin deKerkvanOun LoosDRECHT (zoo lang ,.<br />

zulks gefchiedtm mag) en over de Kist het befte -Zwarte<br />

Kleed, ea een halve Ton zes. Guldens Bier, Iemand in<br />

zytt eigen Graft hegraven wordende-, zullen de naa.stbefraande<br />

daar · voor genieten drie Gulder. s tien fiui vers, -docli<br />

alle koften van Graven enz. zullen voor rekening van de­<br />

Naastbefl:aande zyn, en zoo iemand op een andere plaats<br />

kwam te Overlyden en hier begraven werd, zullen alle<br />

koften van vervoeren Kerken-Gerechtigheden eiJZ. voor .<br />

. rekening der Naastbeftaande zyn, ma'ar iemand· op eetl<br />

andere pla-ats Overleden zynde, en daar begraven worden ..<br />

de, zullen de Naastbeftaande indien het Lyk een eerlykè<br />

Begrafenis geniet, dit navolgende genieten , een behoor•<br />

Iyke Doodkist, en voor het Doodkleed een Gulden,_ en een<br />

vierde Ton Zes Guldens Bier.<br />

J •<br />

Zoo er een Lid · Ber Busch is Overleden,- zullen de<br />

twaalf naastbywone.nde Leden der Bus eh verplicht zyn, het<br />

Lyk ter aarde · te beftellen, op de bo6-te ·van tien fl:ui vers,.<br />

wannëer · zy ' zi~h in 't Dorp bevind~n , , e.n de Bode der<br />

· · Bu~cb


Busch zal verplicht zyn, om op dezelve nauwkeurig acht<br />

te geeven, en zulks b~kenrl moeten maken, by den Busmeester,<br />

die alsdan de boetens zullen moeten invorderen,<br />

en den ge ene die weigerd, voornoemde boete te betalen,<br />

zal van alle recht en aanfpraak van de Busch vervallen<br />

zyn, ook zullen de Naastbeftaande van het Lyk verplicht<br />

zyn, voornoemde Lyk des middags van twaalf tot een<br />

uur te laten begraven, doch zoo het mogelykis, volgens<br />

oud gebruik onder het gel ui der Dorps Klok, wanneer er<br />

een Lid der Busch buiten deze plaats mogt komen te Overlyden,<br />

en hier begraven wordellde, zullç-n de Leeden der<br />

Busch verplicht zyn, daar waar het Lyk aangebracht word,<br />

(hier boven omfchreven) het Lyk ter aarde te beftellen,<br />

doch echter zonder bepaling van tyd. Doch iemand der<br />

Leeden v~rkiezende . de Dragers te betalen, zullen ver·<br />

plicht zyn, de twaalf Dragers voornoemd, .als Leeden der<br />

Busch te ttodigen , op de boete van dri.e-Galdens, ten voor·<br />

deele der Busch, doch zal het als d_a_n_ zoodanig Lid vryftaan<br />

de tyd of het uur der Begrafenis te bepalen zoo<br />

hy, zulks verkiest.<br />

Aa. T. u.<br />

I<br />

I<br />

Indien een Geldtrekkend Lid, door Ziekte enz. komt<br />

te Ovedyden, zullende de Naastbcnaande die week daar<br />

- by- in vervallen is voluit genieten, en zal voortaan verval<br />

van krachten voor geen ziekte gerekend worden, doch<br />

zal door een Doctor of Chirurgyn moeten worden beflist.<br />

!ll,<br />

Ook zullen, wanneer er een Lid der Busch is Overleden,<br />

de Leeden der Busch verplicht zyn ~ op de eerfl:en<br />

Busdag daar aan volgende te betalen, een fiuiver boven<br />

zyn ordinair Week2eld, voor de Begrafenis, waartoe ook<br />

Busmeesters verplicht zullen zyn, om ook door de Bode<br />

der Buscb aan alle de Leeden die zich binnen deze plaats<br />

pevinden, kennis te laaten geeven. AaT. ~3·


$o( I 3 )-$'<br />

'<br />

I<br />

'<br />

Vnn nu voortaan zullen alle de· Vrouwen van de Leeden der<br />

Busch, zoo dikwils als et een Lid der Busch komr te overlyden,<br />

zullen geven even gelyk de lVlans een Sruiver voor de B!>grafenis<br />

waar voor zy by bet overlyden ook als een Lid der Kusclt<br />

uir de Bnsch zullen begrave-n worden , mirs ook alle de L~edeo<br />

by het Overlyden met en benevens de Vrouwen voor dt>ze B'!·<br />

grafesis ook betalen é~n Sruiver, doch indien iemand der Vrouwen<br />

weigerd om die éé:J Stuiver re betalen, zal ook van dit<br />

voerrecht verfloken zyn, maar die bec~Jd zal by 'c Overlydeo<br />

dit voorrecht ook genieten.<br />

24·<br />

Wanneer er een Lid der Busch begraven wor.d, zullen de<br />

Naastbellaanden altyd om het Lyk te volgen de eerfte zyn, en<br />

wannc.-'Cr iemand zulks weigerde, zal de Busch· niec verpligt zyn<br />

om het Lyk voor Rekening der Busch te laten begraren.<br />

' .<br />

Ook zal de Bode der Busch verpligr zyn wanneer er een Lid der<br />

Busch komt te Overlyden ,' de bekenJmakirg re doen, zynde "in 'c<br />

zwart ~ekleed met een hangende Lanfer en Manrel en Bef en driekante<br />

Hoed, doch zllllen ayn voo5 Rekening der Busch, en zal<br />

telken reize dezelve by den <strong>Oud</strong>flen Busmeester moeten overhandigen,<br />

alwaar dezelve zullen hewaard worden. Voorts zal de Bode<br />

verpligt zyn, de bekendmaking op de kom~ mogelyke wyze te<br />

doen , ten minsten den volgende dag, doch zoo de Zondag rusfehen<br />

beide .alt, dan des Maandags daar aan volgende, en dat<br />

wel aan alle de Leeden der Busch in <strong>Oud</strong>-Loosdrecht, ook znl<br />

hy insgelyks by de Begrafenis voor het Lyk moeren uitgaan, .en<br />

de v9rige dag de Luiërs-Buuren en Dragers moeten nodigeu tot<br />

de Begrafenis, en zal by hier voor uit de Buscb genieeen twee<br />

Guldens, doch zoo hy verzogt word om tie Vrienden de bekenJ..<br />

making te cioen, en ook om dezelve te verzoeken~ zal by verpl!gt<br />

ZJD bet zelv~ te doen, dcx:h ~oor Rekening tier Naascbeftaanden.<br />

J\RT. ~6


ARr. 26.<br />

Busmee~rers zullen vcrpli~· zyn om r.i (>r meer ~an 75 Gulde s<br />

hy 1· a~ te hl u J, n en oe O\ erig Pe .nmt?;en in de Kas, een diCn<br />

ei1 de i de K r gema c-kr re htz ·rgen , ook zal men zorgen<br />

zou he mog:clyk is d.: .E.ff c·en die er ree..:s zyn te houden en<br />

'd;! Jn r~st daar van re• al ·.renH·e~e nm·e der llusch te befh:~e•ien<br />

en z,1o er boven dien soo Gu'd.::ns by Kus mogre komen, dan<br />

.die Pc:nnmgen d1e daar boven mog.cen gcrrJken en de fom van<br />

50 ui ena bclieptn, by vcrdeding aan de Leed ~ n at re geven"<br />

ot het Wtllter ·vierendeel J~ars gèen Contributie Ont\·angeo.<br />

Dat· het thans in I~as zynde geld ten voolaf;efe der Bosch<br />

zal wordèn uirJe:!e en dat niet al e _ n bet ' G~Jd, . maar ook de<br />

Oblig:uié.t in de K..!rkcn- Kas .zullea he n1 a worden.,. w rran<br />

de Bu~mecsters en een Lid der Commitifie ieder een Sleutel zal<br />

hebben.<br />

. 28.<br />

. w;nneer ~r een Lid .der Con mhGe Bu~meesrer of Ziekenbezorger<br />

ia de Kerkelyke R~>ge Jing word Y rkoonm, verva.Jen<br />

word vcrklaJrd, van vo:->rgcrucid~ werkzaamherlens in de Busc<br />

~n zal in zyn plna.s een aPaer verkot-'fcn worden, ook zal men<br />

.,zig z rgvuldig wagt(;n om e n L1d van 1\erkeriraad ae vcrkieïtcn,<br />

tot w:tatneming von eenige Po~>tcn hl de" Busch.<br />

Ook zal geen Lid ofLeeden der Busch zich mcr fcheldwoordè<br />

tegeus Commisfi , Bu~mecstt:rs no-6 · Zit!kenbezorgers op een hol>·<br />

fleonde wyze mogen uitlaten, op de bo"' e van zes ; olderJB. 1 tt'ft<br />

vooa:deele der Busch, in zoo hy zlitk& wei erd, voor,;oemde boete<br />

~ belJien zal hy vao Jllle. R·~cht en Aanfpra k voor alcoos op<br />

de EuM:ru crll:o~:IZY~ r ' J ' • _ •<br />

ARr, 30.


. ~<br />

.-.:<br />

ART. go.<br />

Busft)~ers en Ziekenbezorgers i!ullen vo.Br hunne ' moeite ge.<br />

nieren ein zirplaats in de Kerk ":an Ourl Loosdrechr, voor Rekening·<br />

'der·· Buscb, oot zullen dè twee opedbnnde pbat!cn. in<br />

de Bank ëaár toe ·-gemaakt· ..6er huurd worden ten voordel Ie der<br />

Bus eh.<br />

Ook zal er een Boek aangelegd worden waar in den ourlfien<br />

Busmee!ter verplfgt .., zyri ZDO ·er e~nige verandering~n w nden<br />

gemaakt r het .welt ip de~n Artikelen nie~ is gcmelJ , aan te<br />

tekenen. •<br />

Al her geen voorfebreven ftaat, is, na dat het behoorJyk door<br />

de Regeerende Leeden der Busch is goeJgekcurd, en aan·<br />

genomen~ om te laten drukken, en aan alle de Leeden een<br />

Exemplaar mede te deelen, om, voorraan de Busch daar na<br />

te Reguleeren, en indien er onverhocpt eeni .~e m en moge<br />

ontftaan, zal men den weg van vrit:ndelyke fc 'kkiog gebruiken.<br />

Dan, zoo her zelve vrugceloos mogt afloopen, zal men<br />

zich mogen vervoegen aan het Gemeeme • Beftuur te dezer<br />

Plaatfe •.<br />

Uit Náam der Regeerende Leeden der Buso!~.<br />

Was getel:encl,<br />

M. 'YÁN W.AYERENJ<br />

en<br />

Bttsckmeeaters.<br />

J. POR1'ENGEN.<br />

Aldus<br />

..


9( 16 )«$'<br />

Aldus deze Ordonnantie gezien err goedgekeurd.<br />

LOOSDRBCHT den 18 Fehruary 1820.<br />

Het Gemeen.te-Beatiw.r van.<br />

LoosDRBCHT,<br />

J. BLANKE N,<br />

Schout,<br />

Ter Ordon.n.. van lzetzelve,<br />

J. W. D lr WIT,<br />

8 ec re tari8 •<br />

,<br />

..

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!