26.04.2017 Views

Oud-Loosdrechtse Bussche

Ordonnantie der Oud-Loosdrechtsche Bussche, anno 1820

Ordonnantie der Oud-Loosdrechtsche Bussche, anno 1820

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ORDONNANTIE<br />

DER<br />

OUD-LOOSDRECHTSCHE<br />

BUSSCHE,<br />

I<br />

Zoo als dezelve is goedgekeurd,<br />

op den 18' February 1820~<br />

B y<br />

TB U T R E C H T, .<br />

J. C. F LUC K, Boekverkoper tusfchen de<br />

Bezem• en Bakkerbrug, Lert. G. No • .20.<br />

I 8 .2 0,


~-.<br />

..<br />

'<br />

•<br />

.


0 R D 0 N-N A N T I E<br />

DER<br />

OUD•LOOSDRJECHTSCHE<br />

····••••t•• ë<br />

ART. I.<br />

·DB bepaling dezer Busch Jl:rekt zich niet verder uit<br />

dan· alleen in de 0 u D ~ L o o s o RE c H T.<br />

!2.<br />

Over deze Etisch zullen zyn Tien Dirigeerende Leeden,<br />

waarvan zes een Kommisfic zulJen uitmaken. om de nodige<br />

fchikkingen daar te ftell~n, welke Busmeest ers_ of Zieken·<br />

~zorgers-· Nodig z·öude o&rdeelen, _ De Dusmee,;teTs zntlen<br />

bet opzicht hebben over den o.nvang en Uitgaaf, en<br />

zullen .'s Jaarlyks d·en eeril:en Maandag in Febraary (z..oo,<br />

~t mogelyk is) Rekening en bewys doen van den Ontfling<br />

en Uitgaaf van 't vorige Jaar, i u, prefeJHie van twee.<br />

Leeden der Regeering,~en de Kómm'sfie s en ten a.anhorelit<br />

va·11 aHe Leeden ~ die .da;tr by begeren te kf>mea, ~lt va-n<br />

{ie Uitgaaf zal van \ _geen dat boven de Gb1lden is., behoorlyk<br />

Quitantie worden getoont· Ook is goedgifvonden<br />

om voortaan de jaulykfche Reken~JJg in d.tt Kt>rk van<br />

Ûti.D·LOQSDRECHT (zoozulkq~~.fchied,.,en mag)tedoen,<br />

of !liQ. ee'lle an4\ere daarto~ gef~tinkje; rn!Atts 9 Jll~J.te ·<br />

~ 1i A .: . ~ . ~ulk.:l


-9( 4 )9<br />

zulles tydlg door de Bode der Busch worden aange,;egd,<br />

op welke dag ook door Kommisfie en Regeerir1~ der Busch,<br />

de ominatiën zoQ voor Kommisfie als Busmeester en<br />

Ziekenbezorger zullen worden gemaakt en by meerderheid<br />

der fiernmen van hunlieden Nit-uwe Lee.ien werden geko·<br />

ren, de Ziekenbezorgers zullen 't op z.1ch,t hebben over<br />

de Zieken (nader in de volgende Artikelt!n gemeld) ca<br />

dezelve op zyn tyd het vVeekgeld bezorgen.<br />

AR.T. 3·<br />

De Regeerende Leeden der Busch zul1cn verplicht zy~<br />

wanneer deze! ve worden opgeroepen, te Kompareeren,<br />

(zich in 't Dorp bevindende) op de Boete van één Gulden,<br />

ook zal de jongfte Busmeester verplicht zyn, wanneer er<br />

een Lyk der Busch begraven word, hetzelve te volgen,<br />

indien dezelve zich in "t Dorp bevind, op de Boete van<br />

tien fiui vers, de Ziekenbezorgers zullen insgelyks verplicht<br />

zyn, het Weekgeld op zyn tyd by de Zieken te bezorgen,<br />

op de Boete van zes ftuivers, alle deze bovenfiaande<br />

Boeteos ~ullen zyo ten voordeele der Busch.<br />

..<br />

~<br />

Op den Rekendag bovengemeld, zullen door de Regeerende<br />

Leeden der Busch, vyf Leeden worden gekoren,<br />

die 't volgende Jaar het bewind zullen hebben met de<br />

vyf aangeblevenen van 't vorige Jaar, doch zoo iemand<br />

der Regeerende Leeden wiens tyd om is, door de Leeden<br />

word verzogt, om nog één of twee Jaren te blyven<br />

regeeren, en by zulks inwilligd zal het mogen gefchieden,<br />

zonder gevolg in het toekomende,. maar zulk één verzocht<br />

zynde, zal het hem vryflaan het aan te neemen of niet,<br />

maar iemand by wyze van Nominatie verkoren zynde., z.al<br />

zulks niet mogen weigeren, of zal uit de Busch' gefloten<br />

worden, ten ware hy driemaal in de Regeering der Busch<br />

hadde geweest. ART. 5·


9( 5 )-9-<br />

ART. 5•<br />

De tweeden Maandag in de maand February, en de<br />

tweeden Maandag. i~ Mey, de tweeden Maandag in Au.­<br />

gustus, als ook de tweeden Maandag in November, zul•<br />

len er Nieuwe Leeden in de Busch werden aangenomen ,<br />

en de Namen met den <strong>Oud</strong>erdom der Nieuwe Leeden in het<br />

:Boek daar toe reeds aangelegt, worden aangetekend. Nie.<br />

mand zal tot Lid der Busch w·orden aangenomen, die<br />

beneden de veertien of boven d~ vyftig Jaaren <strong>Oud</strong> is,<br />

evenwel met deze bepaling, zoo er een Lid door een onvermydelyk<br />

toeval uit de iuscb moge geraken, by voor·<br />

beeld, voor die gee die _wettig tot den Militaire dienst<br />

worden opgeroepen, en wederom thuis komende, verkiezende<br />

in de Busch te gaan, zullende hy verpligt zyn om<br />

zig binnen den tyd van zes weeken weder aan te geven,<br />

zullende als daa vry zyn van Infchryf- geld, en gelyk een<br />

ander Lid der Busch de Contributie betalew, doch zulk<br />

een zig niet aangevende binnen den voorfloerode tyd,<br />

zal gelyk een Nieuw Lid het lnfchryf· geld moeten betalen.<br />

Doch die geene die als Nieuwe Leeden in de Busch worden<br />

ingefchreven, zullen moeten betalen een Gulden tien<br />

Stuivers, en twee Stuiven voor een Reglement, doch die<br />

geene die door wanbetaling uit de Busch mogt geraken en<br />

wederom verkiezende om in de Busch te worden lngefchreven,<br />

zal voor Infchryf· geld moeten betalen twee Gulden<br />

twaalf Stuivers, doch binnen den tyd van twee Jaaren.<br />

6.<br />

Ju dien iemand zig vervoegende . by den Busmeester om<br />

ingefchreven te worden in de lluscb, ( dewyl er geen infchryving<br />

van kragt zal zyn, zoo zulks niet in prefentie<br />

van beide ·de Busmeesters gefchied) zal zoo nauwkeurig<br />

.zulks mogelyk is, zyn <strong>Oud</strong>erdom moeten opgeven, en<br />

zig wel wagten van te laten ._infchryven, indien hy onder<br />

A 3<br />

of


ef boven de gefl:elde Jaaren is, wyl het Busmeesters vry<br />

zal ftaan, om op de minste klagten tegen zulk een, hem<br />

~ Gople· uit ZY!l DJop ·Ceel te vorderen, of des noods<br />

t~r\<br />

z nen kosten het zelfs te ligten. en dan bevonden<br />

2~a dit zoo een perzoon beneden of boven dé bepaalde<br />

~~1t!W wu, zal hy al zyn geld dat hy by de infchryving<br />

:b!Ht gegeven en vetder heet't gecorltribueerd kwyt ~yn ~<br />

eb ook van zyn recht op de Busch verftoten tyn. ·<br />

AllT. 7•<br />

··· Ni~ntlncj · ~at ingef.chr~en worden dan die. welke van den<br />

HéYvorrn6e ' OoiSsdienst is. Iemand ingefchreven zynde<br />

eR Vát'l den Hervormde Kerk afvallende, zal ook uit de<br />

BUs


negen u uren zullen · zitten, doch zoe ien)and door wettige<br />

verhindering, niet op den geilelden ty,i is gekomen .. zal<br />

by daar van binnen den tyd van agt dagen kennis ml)etctn<br />

geeven, ten huize van den Ontfanger, en zal dan met een<br />

ft ui ver Boeten kunnen betalen, maar by nalatigheid van<br />

deze waarfchuwing zal hy verbeuren twee ftuivers Boete,<br />

de tweede Zitdag achtcrblyvende, verbeurd hy vier Rui•<br />

:vers Boete, gowaarfchuwd hebbende of nie.t, ·de dcrdo<br />

Zitdag achterbJyvende, en den Ontfanger niet gewaar.;<br />

fchuwd hebbende, zal hy uit de Busch gefloten worden,<br />

doch den Ontfanger gewaarfchuwd hebbende, zal hy de<br />

vierde Zitdag moeten komen betalen, en voor zyn ach·<br />

terblyven ~ten .geeven us ftuivus Boete, m:t:ir de vier·<br />

de Zitliag g~ptsfeer!i zyn&t, .en niet betaaL.i ,hebbtndé;<br />

al beeft hy gewurfchuwd, zal hy van 2ile recht en unfpraak<br />

op .de Huscn vervalhm . zyn, echter ~al het ieder<br />

Lid der Bascb va:yO:aan, om vooruit te betalt;n, al wilde<br />

by zulks voor.hctt gehe ~ Je Jur doen, .of zoo veel minde!'<br />

als by zulks goedyind, enrzoo ·zult UI) Jcwalll te QVerlyden<br />

voor dat dien tyti ,dien hy badde betaatd verfcbeMtJ is,<br />

zullende die r«Btctereruh P~ningen zyn · aiitbeftaande of<br />

:i.cgtverkrygende tetug gegeven worden. ·<br />

. AilT. IO.<br />

... wl-.<br />

Ook ia NUtgi!!iltld .dat ttoDit Komm~e, Bu.sme~s!efs<br />

of Zldoabtzargea-s het zy ieder afzondel1yk of · gekoft'lt.;t~·<br />

fttterd over· :vermceJde.-in_g van Infchryt" of Weetgcltt 2al<br />

kun~n diBpoa.c.eroo, zond.er koafcnt der llleer4orheid van<br />

aUe .ale Lee,d.ei:l. · r.<br />

• J I lo r • , "'(I<br />

• . • ~ ~ ~ ~ T,. ~<br />

Niemand der ingefchreven zynde Leeden, zul~n Q(..UnJ<br />

nen geld trekken voor dat zy een half Jaar zyn ingefchreven<br />

geweest, al ware het dat zy onverhoopt Zisk wierden<br />

of ftierven, een half Jaar in de Busch geweest zynde,<br />

r ' A<br />

·c. · ·. 4 en


$( 8· )9<br />

en Ziek wbrdende, zullen zv zulks door een fchrifrelvk<br />

bewys van den Chirurgyn bekend moeten maaken, al~ by<br />

den <strong>Oud</strong>il:en B usm·eester en Ziekenbezorger, indien iemand<br />

nalati~ zynde, het fchriftelyk bewys van . den Chirurgyn.<br />

Perz Jonen ter hand te ftellen, zal niet<br />

.<br />

aan bov~ngenoemde'<br />

ziektens, toevallen~<br />

makken komen te krygen ,<br />

..<br />

/<br />

'<br />

eerder het Weekgeld. kunnen genieten, voor dllt hy het<br />

· voorno~mde bewys had ter hand geil:eld, die hem . vervolgens<br />

dan ook moeten waarneemen, zoo en in dier voe~en,<br />

als in de volge1,1de Artikelen zal worden gemeld. ·<br />

ART. 'n,<br />

De Chirurgyn zal alle, de Leeden· der Bnsch, welke<br />

wonden of eenige diergelyke onge•<br />

moeten waarnemen en _hel·<br />

pen, zullende hy verplicht zyn, indien zulks noodzakelyk<br />

is·, by dezelve op de eerfl:e tyding zich te vervoegen,<br />

zoo het mogelyk is, en by nalatigheid van dien, op de<br />

Boete van ·drie Guldens, ten . voordeele der Busch_, en<br />

de nodige maatregelen bewerkil:elligen, welke hy in dier·<br />

gelyke omil:andigheden zou vermeeoen . te behooren, voorts<br />

zal het een ieder vryftaa.n, zulks verkiezende een Doctor<br />

voor zyn eigen rekening te ontbieden, doch niet d;n met~<br />

voorKennis van den Chirurgyn·, en zullen de geordonneerde<br />

Medicamenten, door den Chirurgyn bovengemeld moeten<br />

geleverd en . bezorgd worden, wanneer iemand der Zieken<br />

vermeende niet wel behandeld te worden, z;ullen de Ziekenbezorgers,<br />

zulks door een onpartydlg Doctor of Chirurgyn<br />

laten beflisfen voor rekening der "Busch, doch on ge~<br />

makken waar voor de Busch geen ortderftand geeft, nader<br />

' omfchreven in Artikel 1 5· zal de Çhirurgyn niet verplich-t<br />

zyn dezulk,en te bediene,t, maar blyven voor hunne eigen<br />

rekening.<br />

'<br />

><br />

\<br />

/


( 9 )-$-<br />

ART. 13·<br />

Een ~ieken voor Bedlegerig aangegeeven hebbendé, zal<br />

ieder Week uit de Busch geniett:n twee Gulden, er~ zal<br />

niet vermogen eenig werk te doen, noch uit zyn Huis<br />

te gaan, op verbeurte van die twee Gulden, en zyn aan·<br />

deel uit de Husch.<br />

Zoo iemand der Leeden eenige Accidenten, wonden of<br />

0ngemakken kwam te krygen, en niet bedlegerig zyncte,<br />

en echter hier door verhindert om zyn dagelyks beroep<br />

waar te neemen , en zich alsdan aangegeeven heeft, zal ieder<br />

Week genieten eeh Gulden tien ftuivers, doch zal niet<br />

vermogen eenig werk te doen, en zal niet verder mogen<br />

gaan, als na de Chirurgyn die daar over gaat, na de Kerk<br />

of Oeffen in g aan deze Plaats, en op z yn H offtede, me ede<br />

op verbeurte van die een Gulden tien ftuivers, en zyn<br />

aandeel uit de Busch. ·<br />

In deze twee bovenfiaande Artikelen zyn niet onder gerekend,<br />

dezulken die zich door Dro.akenfchap of anderzints<br />

moedwillig begeeven tot vegten, fnyden enz en daar<br />

door eenige ongemakken bekomen, noch ongemak uit ontucht<br />

gefproten, noch dezulken die zich aan de Ordon•<br />

nantie niet kunnen houden, in alle zulke en foortgelyke<br />

gevallen, zal de Busch geen onderftand doen.<br />

16.<br />

Iemand geld trekkende, zal op de volgende wyze wor:<br />

den behandeld, die een half Jaar heef1 getrokken, twee<br />

Gulden. en dan , noch niet is herfteld ~ aal noch een half<br />

A 5<br />

Jaar


9( 10 }9<br />

Jaar trekken een Gulden tien fiaivers, en zulk een noch<br />

niet herfield zynde, zal hem noch een half Jaar worden gegeeven,<br />

een GulJen, en zoo ook jemand die het eerfte<br />

half Jaar heeft getrokken eea Gulden tien fiui vers, zal<br />

.bot tweede half jaar trekken een Gulden, en het derde<br />

-half J~ar tien fiuivers, dan .dezul~en niet genezen zynde,<br />

zullen haar deel uit de Busch weg hebben, omtrent het<br />

Weekgeld, doch omtrent de Begrafenis hier na ' breder te<br />

bepalen, zullen zy behandeld worden als een Lid der Busch.<br />

- ART. '7·<br />

En om zoo veel mogelyk is aJle- misbruik ·'Voor · te ko·<br />

men, zal ieder Lid der Bu•ch de vryheid hebben·, -· zoo hy<br />

by een Lieken die geld trekt koornt, am ziende .)ttt die<br />

. Zieken iets doet, da[ firydig is met deze Ordonnatuie, om<br />

duelven te bekeuren, en zal voor zyn bekeuring de he1ft<br />

dei PeRoiogen die de Zieken die \V~ zou ,.enoten tJeb­<br />

.ben genieten, ell de amiere· helft zal-:z~n een V(!)OIIdctele der<br />

Busch, en de Zieken van alle recbt.op de Basch verfi:~<br />

ken zyn, doch dewyl het opzicht der Zieken aan de Ziekenbezorgers<br />

is tuevertrouwd. zullen die verplicht zyn<br />

om nauwkeurig acht op de Zieken te geeven, op d;<br />

Boete, nader omfcltreven by An. 3-<br />

"<br />

. I I 1.&. j •<br />

Iemand buiten ·deze Plaats %ynde, t• door Ziekte nv.tr­<br />

"WJleq w.-deade, .za.i zoo by eeni.grlints bn ver otrd worden,<br />

binnen 4eeze P.luu mo~ . IQfOJfeo.., _ o aar .zwllfs g4-<br />

heel onmogelyk zynde, zal hy zoo hy hem by de G t: quali. ,..<br />

ficeerde aan laat geven, eeo fchrifrelyk btwys van eelt<br />

Doctor of Chirurgyn laten toonen, dat het vervoeren ónmo~<br />

l' lyk of niet ~oo der .t


•<br />

tyd, dat hy zonder gevaar ~an vervoerd 1;-t•orden, d1t heeft<br />

ook geen betrekking op dezulken die Leeden der Busch<br />

zyn, en met er woon na ·een andere plaats vertrekken.<br />

ART. '9·<br />

' Indien iemand in de Busch zynde, komt te Overlyden,<br />

zal zulks terfl:ond by d~n <strong>Oud</strong>ften Busmçester en Ziekenbe.;.<br />

zorger moeten worden beleend gemaakt, en dan zal voornoemde<br />

Busmeester en .Ziekenbezorg.er· voor den Overledene<br />

moeten bezorgen, een behoorJykc Doodkist, zullènde de·<br />

/zelve öm de twee Ja aren op de minkostbaarfle wyze wor•<br />

den befteed, èn zullen zoo 't mogelyk is door een Lid der<br />

Busch worden gemaakt, een Gulden voor een Doodkleed,<br />

eenGraftin deKerkvanOun LoosDRECHT (zoo lang ,.<br />

zulks gefchiedtm mag) en over de Kist het befte -Zwarte<br />

Kleed, ea een halve Ton zes. Guldens Bier, Iemand in<br />

zytt eigen Graft hegraven wordende-, zullen de naa.stbefraande<br />

daar · voor genieten drie Gulder. s tien fiui vers, -docli<br />

alle koften van Graven enz. zullen voor rekening van de­<br />

Naastbefl:aande zyn, en zoo iemand op een andere plaats<br />

kwam te Overlyden en hier begraven werd, zullen alle<br />

koften van vervoeren Kerken-Gerechtigheden eiJZ. voor .<br />

. rekening der Naastbeftaande zyn, ma'ar iemand· op eetl<br />

andere pla-ats Overleden zynde, en daar begraven worden ..<br />

de, zullen de Naastbeftaande indien het Lyk een eerlykè<br />

Begrafenis geniet, dit navolgende genieten , een behoor•<br />

Iyke Doodkist, en voor het Doodkleed een Gulden,_ en een<br />

vierde Ton Zes Guldens Bier.<br />

J •<br />

Zoo er een Lid · Ber Busch is Overleden,- zullen de<br />

twaalf naastbywone.nde Leden der Bus eh verplicht zyn, het<br />

Lyk ter aarde · te beftellen, op de bo6-te ·van tien fl:ui vers,.<br />

wannëer · zy ' zi~h in 't Dorp bevind~n , , e.n de Bode der<br />

· · Bu~cb


Busch zal verplicht zyn, om op dezelve nauwkeurig acht<br />

te geeven, en zulks b~kenrl moeten maken, by den Busmeester,<br />

die alsdan de boetens zullen moeten invorderen,<br />

en den ge ene die weigerd, voornoemde boete te betalen,<br />

zal van alle recht en aanfpraak van de Busch vervallen<br />

zyn, ook zullen de Naastbeftaande van het Lyk verplicht<br />

zyn, voornoemde Lyk des middags van twaalf tot een<br />

uur te laten begraven, doch zoo het mogelykis, volgens<br />

oud gebruik onder het gel ui der Dorps Klok, wanneer er<br />

een Lid der Busch buiten deze plaats mogt komen te Overlyden,<br />

en hier begraven wordellde, zullç-n de Leeden der<br />

Busch verplicht zyn, daar waar het Lyk aangebracht word,<br />

(hier boven omfchreven) het Lyk ter aarde te beftellen,<br />

doch echter zonder bepaling van tyd. Doch iemand der<br />

Leeden v~rkiezende . de Dragers te betalen, zullen ver·<br />

plicht zyn, de twaalf Dragers voornoemd, .als Leeden der<br />

Busch te ttodigen , op de boete van dri.e-Galdens, ten voor·<br />

deele der Busch, doch zal het als d_a_n_ zoodanig Lid vryftaan<br />

de tyd of het uur der Begrafenis te bepalen zoo<br />

hy, zulks verkiest.<br />

Aa. T. u.<br />

I<br />

I<br />

Indien een Geldtrekkend Lid, door Ziekte enz. komt<br />

te Ovedyden, zullende de Naastbcnaande die week daar<br />

- by- in vervallen is voluit genieten, en zal voortaan verval<br />

van krachten voor geen ziekte gerekend worden, doch<br />

zal door een Doctor of Chirurgyn moeten worden beflist.<br />

!ll,<br />

Ook zullen, wanneer er een Lid der Busch is Overleden,<br />

de Leeden der Busch verplicht zyn ~ op de eerfl:en<br />

Busdag daar aan volgende te betalen, een fiuiver boven<br />

zyn ordinair Week2eld, voor de Begrafenis, waartoe ook<br />

Busmeesters verplicht zullen zyn, om ook door de Bode<br />

der Buscb aan alle de Leeden die zich binnen deze plaats<br />

pevinden, kennis te laaten geeven. AaT. ~3·


$o( I 3 )-$'<br />

'<br />

I<br />

'<br />

Vnn nu voortaan zullen alle de· Vrouwen van de Leeden der<br />

Busch, zoo dikwils als et een Lid der Busch komr te overlyden,<br />

zullen geven even gelyk de lVlans een Sruiver voor de B!>grafenis<br />

waar voor zy by bet overlyden ook als een Lid der Kusclt<br />

uir de Bnsch zullen begrave-n worden , mirs ook alle de L~edeo<br />

by het Overlyden met en benevens de Vrouwen voor dt>ze B'!·<br />

grafesis ook betalen é~n Sruiver, doch indien iemand der Vrouwen<br />

weigerd om die éé:J Stuiver re betalen, zal ook van dit<br />

voerrecht verfloken zyn, maar die bec~Jd zal by 'c Overlydeo<br />

dit voorrecht ook genieten.<br />

24·<br />

Wanneer er een Lid der Busch begraven wor.d, zullen de<br />

Naastbellaanden altyd om het Lyk te volgen de eerfte zyn, en<br />

wannc.-'Cr iemand zulks weigerde, zal de Busch· niec verpligt zyn<br />

om het Lyk voor Rekening der Busch te laten begraren.<br />

' .<br />

Ook zal de Bode der Busch verpligr zyn wanneer er een Lid der<br />

Busch komt te Overlyden ,' de bekenJmakirg re doen, zynde "in 'c<br />

zwart ~ekleed met een hangende Lanfer en Manrel en Bef en driekante<br />

Hoed, doch zllllen ayn voo5 Rekening der Busch, en zal<br />

telken reize dezelve by den <strong>Oud</strong>flen Busmeester moeten overhandigen,<br />

alwaar dezelve zullen hewaard worden. Voorts zal de Bode<br />

verpligt zyn, de bekendmaking op de kom~ mogelyke wyze te<br />

doen , ten minsten den volgende dag, doch zoo de Zondag rusfehen<br />

beide .alt, dan des Maandags daar aan volgende, en dat<br />

wel aan alle de Leeden der Busch in <strong>Oud</strong>-Loosdrecht, ook znl<br />

hy insgelyks by de Begrafenis voor het Lyk moeren uitgaan, .en<br />

de v9rige dag de Luiërs-Buuren en Dragers moeten nodigeu tot<br />

de Begrafenis, en zal by hier voor uit de Buscb genieeen twee<br />

Guldens, doch zoo hy verzogt word om tie Vrienden de bekenJ..<br />

making te cioen, en ook om dezelve te verzoeken~ zal by verpl!gt<br />

ZJD bet zelv~ te doen, dcx:h ~oor Rekening tier Naascbeftaanden.<br />

J\RT. ~6


ARr. 26.<br />

Busmee~rers zullen vcrpli~· zyn om r.i (>r meer ~an 75 Gulde s<br />

hy 1· a~ te hl u J, n en oe O\ erig Pe .nmt?;en in de Kas, een diCn<br />

ei1 de i de K r gema c-kr re htz ·rgen , ook zal men zorgen<br />

zou he mog:clyk is d.: .E.ff c·en die er ree..:s zyn te houden en<br />

'd;! Jn r~st daar van re• al ·.renH·e~e nm·e der llusch te befh:~e•ien<br />

en z,1o er boven dien soo Gu'd.::ns by Kus mogre komen, dan<br />

.die Pc:nnmgen d1e daar boven mog.cen gcrrJken en de fom van<br />

50 ui ena bclieptn, by vcrdeding aan de Leed ~ n at re geven"<br />

ot het Wtllter ·vierendeel J~ars gèen Contributie Ont\·angeo.<br />

Dat· het thans in I~as zynde geld ten voolaf;efe der Bosch<br />

zal wordèn uirJe:!e en dat niet al e _ n bet ' G~Jd, . maar ook de<br />

Oblig:uié.t in de K..!rkcn- Kas .zullea he n1 a worden.,. w rran<br />

de Bu~mecsters en een Lid der Commitifie ieder een Sleutel zal<br />

hebben.<br />

. 28.<br />

. w;nneer ~r een Lid .der Con mhGe Bu~meesrer of Ziekenbezorger<br />

ia de Kerkelyke R~>ge Jing word Y rkoonm, verva.Jen<br />

word vcrklaJrd, van vo:->rgcrucid~ werkzaamherlens in de Busc<br />

~n zal in zyn plna.s een aPaer verkot-'fcn worden, ook zal men<br />

.,zig z rgvuldig wagt(;n om e n L1d van 1\erkeriraad ae vcrkieïtcn,<br />

tot w:tatneming von eenige Po~>tcn hl de" Busch.<br />

Ook zal geen Lid ofLeeden der Busch zich mcr fcheldwoordè<br />

tegeus Commisfi , Bu~mecstt:rs no-6 · Zit!kenbezorgers op een hol>·<br />

fleonde wyze mogen uitlaten, op de bo"' e van zes ; olderJB. 1 tt'ft<br />

vooa:deele der Busch, in zoo hy zlitk& wei erd, voor,;oemde boete<br />

~ belJien zal hy vao Jllle. R·~cht en Aanfpra k voor alcoos op<br />

de EuM:ru crll:o~:IZY~ r ' J ' • _ •<br />

ARr, 30.


. ~<br />

.-.:<br />

ART. go.<br />

Busft)~ers en Ziekenbezorgers i!ullen vo.Br hunne ' moeite ge.<br />

nieren ein zirplaats in de Kerk ":an Ourl Loosdrechr, voor Rekening·<br />

'der·· Buscb, oot zullen dè twee opedbnnde pbat!cn. in<br />

de Bank ëaár toe ·-gemaakt· ..6er huurd worden ten voordel Ie der<br />

Bus eh.<br />

Ook zal er een Boek aangelegd worden waar in den ourlfien<br />

Busmee!ter verplfgt .., zyri ZDO ·er e~nige verandering~n w nden<br />

gemaakt r het .welt ip de~n Artikelen nie~ is gcmelJ , aan te<br />

tekenen. •<br />

Al her geen voorfebreven ftaat, is, na dat het behoorJyk door<br />

de Regeerende Leeden der Busch is goeJgekcurd, en aan·<br />

genomen~ om te laten drukken, en aan alle de Leeden een<br />

Exemplaar mede te deelen, om, voorraan de Busch daar na<br />

te Reguleeren, en indien er onverhocpt eeni .~e m en moge<br />

ontftaan, zal men den weg van vrit:ndelyke fc 'kkiog gebruiken.<br />

Dan, zoo her zelve vrugceloos mogt afloopen, zal men<br />

zich mogen vervoegen aan het Gemeeme • Beftuur te dezer<br />

Plaatfe •.<br />

Uit Náam der Regeerende Leeden der Buso!~.<br />

Was getel:encl,<br />

M. 'YÁN W.AYERENJ<br />

en<br />

Bttsckmeeaters.<br />

J. POR1'ENGEN.<br />

Aldus<br />

..


9( 16 )«$'<br />

Aldus deze Ordonnantie gezien err goedgekeurd.<br />

LOOSDRBCHT den 18 Fehruary 1820.<br />

Het Gemeen.te-Beatiw.r van.<br />

LoosDRBCHT,<br />

J. BLANKE N,<br />

Schout,<br />

Ter Ordon.n.. van lzetzelve,<br />

J. W. D lr WIT,<br />

8 ec re tari8 •<br />

,<br />

..

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!