DIOR Studiegids 2016

thijnklokkenburg
  • No tags were found...

DIOR Academy studiegids voor 2016

DIOR Academy

studiegids


INHOUD

LEERGANGEN

Leergang Medewerker informatiedienstverlening 9

Leergang Recordmanager 20

Leergang Informatiemanager / adviseur 32

OPLEIDINGEN

Projectmanagement

PRINCE2® Foundation (Partnership Centric en DIOR Academy) 43

Scrum / Agile 44

Procesmanagement

Lean Six Sigma Orange Belt 47

Lean Six Sigma Green Belt 48

Lean Six Sigma Blue Belt 49

Lean Six Sigma Practitioner 50

BiSL Foundation 51

SharePoint

SharePoint: Start! (wat is SharePoint en hoe pas je het toe?) 52

To the Point met SharePoint! (tools en bouwstenen voor succesvolle

53

implementatie)

Informatiemanagement / informatiebeheer

Kwaliteitszorg en Auditing 54

Zaakgericht werken 55

Waardering, selectie en vernietiging 56

Gemeentelijke selectielijst 57

Big Data 58

Ontwikkelingen en trends in informatiemanagement 59

Informatiebeveiliging 60

Juridische en organisatorische consequenties digitaal werken 61

Wet- en regelgeving, normen en standaarden 62

TRAININGEN

Training Spelling en grammatica 65

Training Mailen zonder fouten 66

Training Resultaatgericht werken en time management 67

Training Persoonlijke impact en Het merk IK 68

Incompany trajecten 71

- 3 -


INLEIDING

De nieuwe studiegids van DIOR Academy (hierna te noemen DIOR) is uit!

DIOR heeft meer dan 25 jaar ervaring met het opleiden van medewerkers

werkzaam op het gebied van informatiemanagement.

In deze gids vind je het reguliere opleidingsaanbod: leergangen, opleidingen

en trainingen. Daarnaast bieden wij incompany trajecten aan, in deze studiegids

lees je meer hierover en laten wij klanten aan het woord.

DIOR biedt kwalitatief goede opleidingen, mede dankzij onze geschoolde

docenten met praktijkervaring. Onze opleidingen zijn afgestemd op de praktijk,

vanaf dag één worden studenten gestimuleerd om kennis en vaardigheden

direct op de werkvloer toe te passen. Deze werkwijze ‘leren door doen’

heeft al vele tevreden klanten opgeleverd.

Digitaal bewustzijn

Digitalisering is niet alleen een technische aangelegenheid. Het is een organisatorische

verandering. De manier van werken (de structuur, de processen

en de functies) veranderen in meer of mindere mate. Digitalisering heeft impact

op uw organisatie als geheel. Hiervan moet de organisatie zich bewust

worden en, belangrijker nog, hierop moet geanticipeerd worden. In onze opleidingen

vormen het digitaal bewustzijn en duurzame inzetbaarheid van uw

mensen essentiële componenten.

Leermiddelen en methoden van de DIOR-opleidingen

Om optimaal van de lesdagen gebruik te maken, neemt de student vooraf

het theoretisch kader door. Tijdens de lesdagen past de student door middel

van praktijkcases de verworven kennis toe. Dit kan individueel of in groepsverband.

De volgende vaardigheden staan centraal: problemen vaststellen,

keuzes maken, prioriteiten stellen, plannen opstellen en presenteren.

Bij een aantal modules wordt gewerkt met opdrachten die betrekking hebben

op informatiemanagement binnen de eigen organisatie. De kennis en

vaardigheden worden meteen toegepast in de eigen werksituatie.

- 4 -


Incompany opleidingen

Heeft jouw organisatie behoefte aan op maat gemaakte incompany opleidingen?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Het fundament van de soepele

overgang van de opleiding naar de werkomgeving wordt gelegd bij de intake.

Tijdens de intake worden de huidige praktijk en de daarbij behorende specifieke

uitdagingen en te behalen leerdoelen en studieresultaten besproken

en vastgesteld. Van daaruit wordt het theoretisch kader en het lesmateriaal

aangepast aan de dagelijkse praktijk van de eigen organisatie. Tijdens de lesdagen

wordt de theorie behandeld door middel van casussen. Bij deze casussen

wordt gebruik gemaakt van materiaal (documenten, informatie, processen

en eventueel systemen) van de eigen organisatie. Je krijgt eventueel

praktijkopdrachten die je op de eigen werkplek moet uitvoeren. Incompany

trajecten worden aangeboden op onze leslocatie in Den Haag of bij de organisatie

op locatie.

Terugkomdagen

DIOR biedt naast de opleidingen ook zogenaamde ‘terugkomdagen’ aan. Na

afronden van de opleiding zal de student geconfronteerd worden met praktijkproblemen

en situaties die vragen kunnen oproepen. Deze zaken kunnen

tijdens een terugkomdag worden besproken met de docent.

Samenwerking DIOR en Cobuzz

Naast het reguliere opleidingsprogramma verzorgt DIOR het opleidingsprogramma

voor de young professionals van Cobuzz. Deze adviseurs in opleiding

worden in het eerste jaar opgeleid tot informatieadviseur, waarbij de focus ligt

op zakelijke effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Op basis van een inhoudelijk

sterk programma leren de young professionals projectmatig werken met

PRINCE2, Lean Six Sigma en Agile / Scrum en gedegen verandermanagement.

Vanaf dag 1 voeren zij, met praktische handvatten uit de opleiding, informatiemanagementopdrachten

uit voor verschillende opdrachtgevers.

Na het eerste jaar kunnen de adviseurs doorstromen naar de opleiding tot

business analist. Hierbij vindt een verdiepingsslag plaats op het gebied van

business informatieanalyse: welke informatiebehoeften zijn er in een organisatie?

Hoe vertaal je deze naar een passende oplossing? En hoe krijg je de

organisatie betrokken en zorg je dat dit zo blijft, zodat de gekozen oplossing

daadwerkelijk gebruikt wordt en tot het gewenste resultaat leidt? Aan het

eind van de opleiding vindt per deelnemer een verdere specialisatie plaats

naar één van de rollen van de Cobuzz adviseurs: analist, tolk, constructeur

of masseur.

- 5 -


Certificering

De DIOR opleidingen zijn CRKBO gecertificeerd.

Alle onderwijskundige prestaties geleverd door DIOR Academy zijn vrijgesteld

van BTW.

Inlichtingen en aanmeldingen

Wil je geadviseerd worden over passende opleidingen voor individuele medewerkers

of heb je ondersteuning nodig bij het opstellen van een opleidingsplan

voor de gehele afdeling of voor een persoonlijk ontwikkelplan?

Neem dan contact met ons op!

Je kunt bellen, e-mailen of gewoon binnenlopen.

Adres:

Bezuidenhoutseweg 1, 2594 AB Den Haag

Telefoonnummer: 070 8200 628

E-mailadres: info@dior.nl

Wil je je aanmelden? Doe dat dan via onze website www.dior.nl of bel!

Leergangen

Het DIOR-stelsel

De DIOR leergangen zijn opgebouwd uit modules. Elke module vertegenwoordigt

een korte afgebakende opleiding gericht op een bepaald specialisme

binnen informatiemanagement.

Niveau

Leergang Medewerker

informatiedienstverlening

Niveau

instroom

VMBO / MAVO

Niveau

uitstroom

Leergang Recordmanager MBO HBO

Leergang Informatiemanager /

adviseur

MBO

HBO

Voor het volgen van de bovenstaande leergangen wordt aangeraden dat de

student beschikt over het vermelde werk- en denkniveau (niveau instroom

of een gelijkwaardige combinatie van kennis en ervaring).

- 6 -


Diploma’s en certificaten

Je kunt de DIOR leergangen als leergang of per losse module volgen. Indien

de leergang in willekeurige volgorde wordt gevolgd, wordt er per module een

certificaat uitgereikt. Als er een specifiek aantal certificaten is behaald heb je

recht op een deeldiploma. Bij het behalen van het vereiste aantal deeldiploma’s

heb je recht op het bijbehorende diploma.

- 7 -


- 8 -


LEERGANG MEDEWERKER INFORMATIEDIENST­

VERLENING

Digitalisering heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol ingenomen

binnen de overheid. Bij het uitvoeren van haar taken gebruikt en creëert de

overheid veel informatie. Informatie is daarom een van de voornaamste bedrijfsmiddelen

van de overheid. Voor de overheid, die te maken heeft met eisen

van behoorlijk bestuur, is de kwaliteit van de informatie essentieel.

Toegankelijke en betrouwbare informatie is onmisbaar voor een verantwoordelijke,

aanspreekbare en servicegerichte overheid, die daarnaast transparant

is en proactief verantwoording aflegt aan burgers en volksvertegenwoordiging.

Verbetering van de dienstverlening betekent ook dat er hogere eisen moeten

worden gesteld aan de inrichting van de informatiehuishouding en aan de

wijze waarop werkprocessen worden ingericht en uitgevoerd.

Het Nieuwe Werken is de verzamelnaam van diverse manieren van slimmer,

efficiënter en effectiever werken. Door Het Nieuwe Werken krijgt de medewerker

informatiedienstverlening met veel veranderingen te maken op

technisch, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Ook moet hij in de huidige

situatie opereren vanuit een geheel andere instelling. Daar waar hij vroeger

vooral binnen het domein van de documentaire administratie bleef, moet hij

tegenwoordig midden in de organisatie staan. Hij moet kunnen meepraten

over de inrichting en organisatie van de processen en de daaraan gekoppelde

informatiestromen. Deze veranderingen vragen om nieuwe kennis, vaardigheden

en aanpak.

Met de opleiding Medewerker informatiedienstverlening bieden wij een zo

breed mogelijk kennis- en vaardighedenpakket aan dat het mogelijk maakt een

goede overstap te maken van het oude werken naar Het Nieuwe Werken.

De Leergang Medewerker informatiedienstverlening (MID) bestaat uit de

volgende modules:

MID1 Basis informatiedienstverlening

MID2 Organisaties, structuren en processen

MID3 Informatiehuishouding

MID4 Informatiebeheer

MID5 Toegankelijkheid en structuur

MID6 Waardering en selectie

MID7 Communicatie en klantgerichtheid

MID8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening

- 9 -


Certificaten en diploma’s

U kunt in plaats van de gehele leergang ook losse certificaten en diploma’s

behalen.

• Basisdiploma Informatiedienstverlening

Dit diploma bevat de volgende modules:

MID1 Basis informatiedienstverlening

MID2 Organisaties, structuren en processen

MID3 Informatiehuishouding

MID7 Communicatie en klantgerichtheid

• Diploma Informatiebeheer 1

Dit diploma bevat de volgende modules:

MID1 Basis informatiedienstverlening

MID3 Informatiehuishouding

MID4 Informatiebeheer

MID7 Communicatie en klantgerichtheid

• Diploma Informatiebeheer 2

Dit diploma bevat de volgende modules:

MID1 Basis informatiedienstverlening

MID5 Toegankelijkheid en structuur

MID6 Waardering en selectie

MID7 Communicatie en klantgerichtheid

• Diploma Kwaliteitszorg

Dit diploma bevat de volgende modules:

MID1 Basis informatiedienstverlening

MID3 Informatiehuishouding

MID7 Communicatie en klantgerichtheid

MID8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening

- 10 -


MID1 BASIS INFORMATIEDIENSTVERLENING

Inhoud

• Informatiedienstverlening en de veranderingen.

• Organisaties, structuren en processen.

• Informatiehuishouding.

• Informatiebeheer.

• Toegankelijkheid en structuur.

• Waardering en selectie.

• Communicatie en klantgerichtheid.

• Kwaliteitszorg informatiedienstverlening.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Weet je welke veranderingen in de informatiedienstverlening plaatsvinden

en waarom deze veranderingen nodig zijn.

• Heb je kennis van de inrichting en structuur van de eigen organisatie en

weet je welke processen er worden uitgevoerd.

• Heb je kennis van de processen van informatiemanagement, ken je de weten

regelgeving en normen en standaarden die bij de uitvoering van de processen

van belang zijn en ken je de normen voor een goede kwaliteitszorg.

• Kan je op basis van de verworven vaardigheden en competenties op een

effectieve wijze met collega’s en klanten (zowel intern als extern) omgaan.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 980,00

- 11 -


MID2 ORGANISATIES, STRUCTUREN

EN PROCESSEN

Inhoud

• Organisatiekunde.

• Organisatiestructuren.

• Processen.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Weet je wat organisatiekunde inhoudt en waarom de kennis over organisatiekunde

belangrijk is voor de informatiedienstverlener.

• Weet je hoe de eigen organisatie is gestructureerd en welke processen er

worden uitgevoerd.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 980,00

- 12 -


MID3 INFORMATIEHUISHOUDING

Inhoud

• Uitgangspunten informatiehuishouding.

• Kaders, normen en standaarden.

• Documentmanagement.

• Workflowmanagement.

• Recordsmanagement.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Weet je welke uitgangspunten belangrijk zijn bij de inrichting van de informatiehuishouding

en welke kaders, normen en standaarden daartoe

bijdragen.

• Weet je wat documentmanagement, workflowmanagement en recordsmanagement

inhouden, welke systemen daarvoor kunnen worden ingezet

en hoe het programma van eisen van de genoemde systemen eruit kan

zien.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 980,00

- 13 -


MID4 INFORMATIEBEHEER

Inhoud

• Kaders informatiebeheer.

• Documentbehandeling.

• Zorg en beheer van informatie.

• Informatieverstrekking.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Ken je de formele kaders m.b.t. het beheer van informatie.

• Weet je uit welke processen documentbehandeling bestaat.

• Weet je waarom registratie nodig is en weet je dit effectief toe te passen.

• Weet je uit welke processen de zorg en het beheer van informatie bestaan.

• Weet je hoe dossiers op een goede wijze kunnen worden gevormd en beheerd

en welke wettelijke regels van de eigen organisatie gelden bij het

verstrekken van informatie.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 980,00

- 14 -


MID5 TOEGANKELIJKHEID EN STRUCTUUR

Inhoud

• Uitgangspunten ordening en structuur.

• Methoden voor toegankelijkheid.

• Doel en functie van een structuurplan.

• Onderdelen van een structuurplan.

• Werken met structuurplannen.

• Implementatie en onderhoud van een structuurplan.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Ken je de uitgangspunten die belangrijk zijn bij het ordenen en structureren

van informatie.

• Ken je de methoden voor het realiseren van de toegankelijkheid van de

informatie.

• Ken je het doel en de functie van een structuurplan en kun je ermee werken

en het onderhouden.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 980,00

- 15 -


MID6 WAARDERING EN SELECTIE

Inhoud

• Uitgangspunten en kaders.

• Bestaande methodes voor waardering en selectie.

• Bewerken, overbrengen en vernietigen.

• De nieuwe waarderingsmethodiek.

• Waardering en selectie digitale informatie.

• E-depot.

Resultaten.

Na het volgen van deze module:

• Ken je zowel de uitgangspunten en kaders als de bestaande en nieuwe methoden

voor het waarderen en selecteren van archiefbescheiden.

• Kun je de bescheiden / dossiers bewerken in te vernietigen en naar een

archiefbewaarplaats over te brengen bescheiden .

• Kun je de digitale informatie waarderen en weet je wat een e-depot is en

welke relatie er bestaat tussen een e-depot en digitale archiefbescheiden.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 980,00

- 16 -


MID7 COMMUNICATIE EN KLANTGERICHTHEID

Inhoud

• Vaardigheden voor effectief communiceren.

• Het interview.

• Non-verbale communicatie.

• Effectief presenteren.

• Effectief vergaderen.

• Klantgerichtheid.

• Normen en resultaten klantgerichtheid.

• Geprogrammeerde klantgerichtheid.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Weet je hoe het proces van communicatie verloopt en ken je het belang

van feedback. Hierdoor ben je in staat de storingen in de communicatie te

verkleinen of zelfs te voorkomen.

• Kun je een interview voorbereiden en succesvol uitvoeren en beheers je

technieken om effectief te vergaderen.

• Weet je wie de interne en externe klanten zijn en hoe je de klantzorg kunt

verbeteren.

• Weet je effectief met klachten om te gaan en deze om te buigen naar verbetering

van de kwaliteit van de dienstverlening.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 980,00

- 17 -


MID8 KWALITEITSZORG INFORMATIEDIENST­

VERLENING

Inhoud

• Algemene kaders en begrippen.

• Aanleiding en geschiedenis kwaliteitszorg.

• Kwaliteitssystemen.

• Methode en instrumenten.

• Meten, verbeteren en borgen.

• Nieuwe ontwikkelingen.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Weet je wat kwaliteitszorg inhoudt en ken je de gangbare kwaliteitssystemen

en methoden en technieken.

• Kun je de kwaliteit meten en eventueel verbeteren en helpen borgen.

• Weet je welke nieuwe ontwikkelingen er zijn om de kwaliteit van de informatiehuishouding

te meten en te verbeteren.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 980,00

- 18 -


Notities

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

- 19 -


LEERGANG RECORDMANAGER

Zowel de papieren als de digitale informatiehuishouding van overheden is

niet altijd op orde. Goed opgeleid personeel op het gebied van informatiemanagement

is één van de oplossingen om dit probleem op te lossen.

De grote uitdaging voor dit personeel is om ervoor te zorgen dat informatie

vindbaar, toegankelijk en betrouwbaar is en blijft. De beschikbaarheid van

kwalitatief goede informatie is van cruciaal belang binnen de overheid als

kennisintensieve organisatie. Ook de huidige samenleving vraagt om snelle

en kwalitatief goede informatie die altijd en overal opvraagbaar is.

De Leergang Recordmanager is noodzakelijk voor iedereen die betrokken is

bij informatiemanagement en zijn kennis over digitalisering en de impact van

digitalisering voor een organisatie wil uitbreiden. De opleiding zorgt voor

een meer dynamische en proactieve rol bij de implementatie van nieuwe

systemen.

De Leergang Recordmanager bestaat uit de volgende modules:

1 Basis informatiemanagement

2 Organisaties, structuren en processen

3 Document- en workflowmanagement

4 Records- en webcontentmanagement

5 Structuurplannen en metadatamodellen

6 Waardering en selectie

7 Wet- en regelgeving informatiemanagement

8 Projectmanagement

9 Beleidsontwikkeling

- 20 -


Certificaten en diploma’s

Diploma Recordbeheerder

Dit diploma bevat de volgende modules:

1 Basis informatiemanagement

2 Organisaties, structuren en processen

3 Document- en workflowmanagement

4 Records- en webcontentmanagement

Diploma Recordcoördinator

Dit diploma bevat de volgende modules:

1 Basis informatiemanagement

2 Organisaties, structuren en processen

3 Document- en workflowmanagement

4 Records- en webcontentmanagement

5 Structuurplannen en metadatamodellen

6 Waardering en selectie

7 Wet- en regelgeving informatiemanagement

Diploma Recordmanager

Dit diploma bevat de volgende modules:

1 Basis informatiemanagement

2 Organisaties, structuren en processen

3 Document- en workflowmanagement

4 Records- en webcontentmanagement

5 Structuurplannen en metadatamodellen

6 Waardering en selectie

7 Wet- en regelgeving informatiemanagement

8 Projectmanagement

9 Beleidsontwikkeling

- 21 -


1D BASIS INFORMATIEMANAGEMENT

Inhoud

• De status van het vakgebied.

• Vernieuwing en effecten daarvan.

• Veranderingsprocessen DIV.

• Organisaties.

• Processen.

• Documentaire informatiesystemen.

• De NEN 2082.

• Metadata.

• Belangrijke wettelijke kaders.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Heb je inzicht in de veranderingen bij de overheid in het kader van de nota

Informatie op Orde en de effecten daarvan op informatiemanagement.

• Heb je zicht op de veranderde rol van de DIV, de verandering in de organisatie

in het kader van digitaal werken en het procesgericht denken.

• Ken je op hoofdlijnen de nieuwe informatiesystemen en normen en standaarden

en enkele belangrijke wettelijke kaders voor de inrichting van de

informatiehuishouding.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 1.695,00

- 22 -


2D ORGANISATIES, STRUCTUREN EN PROCESSEN

Inhoud

• Organisatiekunde.

• Organisatievormen en -structuren.

• Processen.

• Proces- en organisatiestructuur.

• Processen en functies.

• Missie, visie en strategie.

• Procesdenken bij de overheid.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Heb je kennis van organisaties en structuren.

• Ken je de uitgangspunten met betrekking tot de missie, visie en processen.

• Ken je het belang van procesdenken en kun je in je eigen organisatie vorm

helpen geven aan dit procesdenken.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 1.695,00

- 23 -


3D DOCUMENT- EN WORKFLOWMANAGEMENT

Inhoud

• Visie, beleid en uitgangspunten informatiebeheer.

• Documentmanagement systemen (DMS).

• Kiezen van een DMS.

• Het opstellen van een programma van eisen (PvE).

• Richtlijnen, normen en beleidsuitgangspunten.

• Informatiebeveiliging.

• Integratie DMS met andere systemen.

• Zaakgericht werken.

• Workflowmanagement (WFM).

• Bedrijfsprocessen.

• Programma van eisen (PvE).

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Ben je in staat de visie, het beleid en de uitgangspunten van het informatiebeheer

van je eigen organisatie vorm te helpen geven.

• Ken je de betekenis van de informatiesystemen in je eigen organisatie.

• Ben je in staat een programma van eisen op te stellen waar de systemen

(DMS / WFM en aanverwante systemen) aan zouden moeten voldoen.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 1.695,00

- 24 -


4D RECORDS- EN WEBCONTENTMANAGEMENT

Inhoud

• Algemene kaders recordmanagement.

• Recordsmanagement applicatie (RMA).

• Kiezen van een RMA.

• Het opstellen van een programma van eisen (PvE).

• Richtlijnen, normen en standaarden.

• Informatiebeveiliging.

• Integratie RMA met andere systemen.

• Zaakgericht / procesgericht werken.

• Substitutie.

• Webcontent management (WCM).

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Ken je de uitgangspunten, kaders en normen en standaarden voor recordmanagement

en kan je een programma van eisen opstellen.

• Kun je een digitaal handboek opstellen ter ondersteuning van het besluit

tot substitutie.

• Ken je het belang van webcontentmanagement in relatie tot de processen

van informatiemanagement.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 1.695,00

- 25 -


5D STRUCTUURPLANNEN EN METADATAMODELLEN

Inhoud

• Algemene kaders.

• Visie en uitgangspunten.

• Richtlijnen, normen en standaarden.

• Doel, ontwikkeling, gebruik en onderhoud structuurplannen.

• Belang en toepassing metadata.

• Beschrijven van entiteiten en elementen metagegevens overheidsinformatie.

• Toepassingsprofielen.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Ken je de uitgangspunten, kaders en normen en standaarden voor het

ontwikkelen van een structuurplan.

• Kun je in overleg met de proceseigenaar hier invulling aan geven, waarbij

het belang van de proceseigenaar nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht.

• Kun je ten aanzien van de processen van een organisatie een metadataset

ontwikkelen, herkenbaar en effectief voor de proceseigenaar en zijn

mede werkers.

• Kun je de processen koppelen aan de formele selectiecriteria, zowel voor

digitale als voor analoge archieven.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 1.695,00

- 26 -


6D WAARDERING EN SELECTIE

Inhoud

• Uitgangspunten en kaders.

• Bestaande methoden voor selectie.

• Bewerken, overbrengen en vernietigen.

• De bewerking van het archief.

• Inventarisatie, overbrenging en vernietiging.

• Nieuwe waarderingsmethodiek.

• Het instrumentarium.

• E-Depot, belang en diensten.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Ken je de uitgangspunten en kaders voor waardering en selectie.

• Kun je instrumenten, zoals selectielijsten e.d. koppelen aan zowel de

digitale als analoge informatie.

• Heb je inzicht in de generieke waarderingsmethodiek en kun je de informatie

inrichten, vooruitlopend op opslag in een e-depot.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 1.695,00

- 27 -


7D WET- EN REGELGEVING INFORMATIE­

MANAGEMENT

Inhoud

• Algemene kaders en belangrijke aandachtsgebieden.

• Samenhang in het wettelijke kader m.b.t. overheidsinformatie.

• Wetten en regels voor het beheren van overheidsinformatie.

• Wetten en regels voor het openbaar maken van overheidsinformatie.

• Wetten en regels voor informatiebeheer van een elektronische overheid.

• Invloeden wet- en regelgeving bij de inrichting van de informatiehuishouding.

• Invloeden wet- en regelgeving bij de digitalisering.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Heb je kennis en inzicht in wet- en regelgeving die de informatiehuishouding

in de digitale omgeving beïnvloeden.

• Kun je deze kennis aanwenden in gesprekken, projecten en werkgroepen

die zich met digitalisering bezighouden.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 1.695,00

- 28 -


8D PROJECTMANAGEMENT

Inhoud

• Kenmerken van projectmatig werken.

• De principes van projectmanagement.

• De projectvoorbereiding.

• Het opdelen en faseren van projecten.

• Het inrichten van projecten.

• Projectplanning en -begroting.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Ben je in staat een projectorganisatie op te zetten, een projectplan te maken

en daaraan leiding te geven en het succesvol af te ronden.

• Beheers je de technieken voor de verslaglegging, controle van de voortgang

en kun je de voortgangsrapportage opstellen.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 1.695,00

- 29 -


9D BELEIDSONTWIKKELING

Inhoud

• Organisatiekunde.

• Organisatiestructuren.

• Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders.

• Het besluitvormingsproces.

• Het beleidsvormingsproces bij de overheid.

• De veranderende overheid.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Beschik je over kennis en vaardigheden om de nieuwe uitgangspunten op

het terrein van informatiemanagement tot uitdrukking te laten komen in

goed beleid, goede regels en richtlijnen.

• Kun je beleid ontwikkelen, rekening houdend met de huidige en toekomstige

ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 1.695,00

- 30 -


Notities

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

- 31 -


LEERGANG INFORMATIEMANAGER / ADVISEUR

Overheidsorganisaties krijgen steeds meer te maken met hogere eisen van

hun lokale, nationale, Europese en mondiale omgeving. Zo wordt de roep om

digitale dienstverlening (e-overheid) steeds luider en stellen burgers steeds

hogere verwachtingen ten opzichte van behoorlijk bestuur, transparantie,

efficiëntie en verantwoording.

Deze ontwikkelingen zorgen voor een groeiende noodzaak tot een effectieve

samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling tussen afdelingen

en overheden onderling in een open omgeving. Daarbij komt dat internet

mede zorgt voor toenemende internationalisering en complexiteit in beleid

en wetgeving.

De ontwikkelingen hebben invloed op alle overheidsorganisaties, ongeacht

type en grootte. In al die ontwikkelingen is de beschikbaarheid van toegankelijke

en betrouwbare overheidsinformatie een sleutel tot succes. Om dit

te bereiken moeten heldere beleidsuitgangspunten worden vastgelegd. Van

moderne informatiemanagers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende

kennis en vaardigheden beschikken om deze uitgangspunten tot uitdrukking

te laten komen in duidelijke en begrijpelijke regels en richtlijnen.

Andere vaardigheden die een informatiemanager moet beheersen zijn: het

managen van projecten, uitvoeren van onderzoek, ontwikkelen van nieuwe

informatiestructuren en het in gang zetten van veranderingstrajecten. Ook

zijn er bedrijfskundige kennis en vaardigheden nodig om normen, prestatie-indicatoren

en een personeelssterkte vast te stellen en om kengetallen

en ratio’s te kunnen bepalen.

De opleiding tot Informatiemanager / adviseur is absoluut noodzakelijk voor

iedereen die leiding / adviezen geeft op het terrein van informatiemanagement

en succesvol wil opereren op strategisch en tactisch niveau. De informatiemanager

komt alles te weten over digitale dienstverlening, het ontwikkelen

van een visie, beleidsuitgangspunten, regels, richtlijnen, normen en

kengetallen. Ook is hij in staat een project succesvol te leiden.

- 32 -


De Leergang Informatiemanager / adviseur bestaat uit de volgende modules:

1 Projectmanagement

2 Analyse van werkprocessen en informatie

3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan

4 Proces en Arbeid

5 Beleidsontwikkeling

6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement

7 Management- en adviesvaardigheden

Certificaten en diploma’s

Diploma Project- en procesmanagement

Dit diploma bestaat uit de volgende modules:

1 Projectmanagement

2 Analyse van werkprocessen en informatie

3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan

4 Proces en Arbeid

Diploma Beleid en informatiemanagement

Dit diploma bestaat uit de volgende modules:

1 Projectmanagement

5 Beleidsontwikkeling

6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement

7 Management- en adviesvaardigheden

Diploma Informatiemanager / adviseur

Dit diploma bestaat uit de volgende modules:

1 Projectmanagement

2 Analyse van werkprocessen en informatie

3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan

4 Proces en Arbeid

5 Beleidsontwikkeling

6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement

7 Management- en adviesvaardigheden

- 33 -


1 PROJECTMANAGEMENT

Inhoud

• Kenmerken van projectmatig werken.

• De principes van projectmanagement.

• De projectvoorbereiding.

• Het opdelen en faseren van projecten.

• Het inrichten van projecten.

• Projectplanning en -begroting.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Ben je in staat een projectorganisatie op te zetten, een projectplan te maken

en daaraan leiding te geven en het succesvol af te ronden.

• Beheers je de technieken voor de verslaglegging, controle van de voortgang

en kun je de voortgangsrapportage opstellen.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 2.200,00

- 34 -


2 ANALYSE VAN WERKPROCESSEN EN INFORMATIE

Inhoud

• Inleiding systeemkunde.

• Inleiding systeemtheorie.

• Organisaties als open systemen.

• Organisaties als socio-technische systemen.

• Integrale organisatieontwikkeling.

• De intake.

• Diagnose.

• Weerstand.

• Het vooronderzoek.

• De detailanalyse.

• Het herontwerp.

• Herontwerpen van informatiehuishouding.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Kun je een basis leggen voor een attitude van waaruit je met principes van

de organisatie- en systeemkunde en met behulp van instrumenten voorstellen

kunt formuleren voor verbetering van werkprocessen en informatiehuishouding.

• Ben je in staat om systematisch naar je eigen organisatie, de werkprocessen

en informatiehuishouding te kijken vanuit verschillende invalshoeken.

Duur:

6 lesdagen

Tarief: € 3.075,00

- 35 -


3 ONTWERPEN EN IMPLEMENTEREN VAN EEN

VERANDERINGSPLAN

Inhoud

• De implementatie van een veranderingsplan.

• Projectmatig werken.

• Projectmanagement.

• Veranderingsmanagement.

• Inleiding organisatieverandering.

• Fasering veranderingsproces.

• Managementvaardigheden.

• Houding van medewerkers bij verandering.

• Belemmeringen in een veranderingsproces.

• Instrumenten.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Heb je kennis, vaardigheden en instrumenten om op een flexibele, doelmatige

en doeltreffende wijze veranderingsplannen op te stellen en te realiseren,

waarbij de aanpak interdisciplinair is.

• Ben je in staat te beoordelen wanneer samenwerking en communicatie

met andere disciplines noodzakelijk of gewenst is.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 2.220,00

- 36 -


4 PROCES EN ARBEID

Inhoud

• Inleiding arbeidsstudie.

• Historie van de arbeidskunde.

• Arbeidskundige begrippen.

• Methodestudie.

• Kwalitatieve analyse.

• Vastleggingstechnieken.

• Arbeidsmeting.

• Zelfregistratie.

• Multi-moment opnamen.

• De intervalopname met tempo.

• Tijdstudie.

• Het opzetten van een normeringsonderzoek.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Kun je de benodigde personeelssterke en normen en kengetallen berekenen

en prestatie-indicatoren vaststellen en hanteren.

• Kun je op een wetenschappelijke en bedrijfskundig verantwoorde basis de

relatie tussen werkprocessen en de daarvoor benodigde arbeid leggen.

• Beheers je de techniek van multi-moment opname en kun je een normeringsonderzoek

uitvoeren.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 2.220,00

- 37 -


5 BELEIDSONTWIKKELING

Inhoud

• Organisatiekunde.

• Organisatiestructuren.

• Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders.

• Het besluitvormingsproces.

• Het beleidsvormingsproces bij de overheid.

• De veranderende overheid.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Bezit je kennis en vaardigheden om de nieuwe uitgangspunten op het terrein

van informatiemanagement tot uitdrukking te laten komen in goed

beleid, goede regels en richtlijnen.

• Kun je beleid ontwikkelen, rekening houdend met de huidige en toekomstige

ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 2.200,00

- 38 -


6 INTEGRALE KWALITEITSZORG INFORMATIE­

MANAGEMENT

Inhoud

• Kwaliteit en kwaliteitszorg.

• Methode en instrumenten.

• Meten, verbeteren en borgen.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Ben je in staat op basis van het IKZ-model en / of INK-model inzicht te

creëren in de kwaliteit van de informatiehuishouding met als doel risico’s

te verkleinen of te elimineren, kosten te minimaliseren en baten te optimaliseren.

• Kun je KPI’s benoemen om de kwaliteit van de informatiehuishouding te

meten, rekening houdend met de vigerende wet- en regelgeving, normen,

standaarden en overige eisen en wensen vanuit de eigen organisatie.

• Ben je in staat een kwaliteitszorgsysteem voor je eigen organisatie op te

zetten.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 2.220,00

- 39 -


7 MANAGEMENT- EN ADVIESVAARDIGHEDEN

Inhoud

• De manager / adviseur en zijn omgeving.

• Besluitvorming en creativiteit.

• Projecten managen.

• Kwaliteitsbewaking en procesontwikkeling.

• Verschillende vormen en invloeden van relaties.

• Conflictmanagement.

• Managementstijlen en leiderschap.

• Motiveren.

• Prestatiebeoordeling en loopbaanbegeleiding.

• Groepsvorming en teambuilding.

• Structuur en ontwerp van organisaties.

• Cultuur en macht in de organisatie.

• Communicatievaardigheden.

• Adviesvaardigheden.

• Gebruik en voorkoming van stress.

• Effectief vergaderen.

• Werving en selectie.

Resultaten

Na het volgen van deze module:

• Ken je het brede terrein van het managen en het adviseren van de afdeling.

• Bezit je de competenties en vaardigheden die onlosmakelijk aan het leidinggeven

en adviseren verbonden zijn.

Duur:

4 lesdagen

Tarief: € 2.220,00

- 40 -


Notities

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

- 41 -


- 42 -


PRINCE2® FOUNDATION

Inhoud

• Basisprincipes van projectmanagement.

• Uitgangspunten en principes van PRINCE2.

• Identificatie van processen rond een project.

• Beheersing van processen.

• Effectief anticiperen op verandering in de projectomgeving.

• Opzetten van een projectorganisatie.

Resultaten

• Je kent de terminologie van PRINCE2 en je weet hoe je een project kunt

opstarten en uitvoeren conform PRINCE2.

• Je kunt PRINCE2 effectief inzetten binnen het eigen werkveld.

Certificering

De training wordt afgesloten met een officieel examen van APMG International.

Wanneer je het examen haalt, ben je internationaal gecertificeerd voor

PRINCE2.

Partnership Centric en DIOR

Gecertificeerde partners

‘PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. The PRINCE2 Licensed

Affiliate logo is a trade mark of AXELOS Limited. Centric is Licensed

Affiliate van Symbision Academy and GoodSense for PRINCE2®. Symbision

Academy and GoodSense are Accredited Training Organisation (ATO) for

PRINCE2®’.

Duur:

Tarief:

3 lesdagen incl. examen

€ 1.695,00 incl. biologische lunch

- 43 -


SCRUM / AGILE

Inhoud

• Verhoogt de effectiviteit van jouw team.

• Maakt het team écht zelfsturend en legt de verantwoordelijkheid binnen

het team zelf.

• Zorgt voor een precieze uitvraag bij de klant wat de wensen zijn (gebaseerd

op zogenaamde user stories).

• Zet ALTIJD de waarde voor de klant centraal.

• Er is iedere 2-4 weken sprake van een oplevering van een (deel van) een

product.

• Biedt duidelijke structuur in werkwijzen, opleveren van deelproducten en

team-effort.

Resultaten

• Je kent alle begrippen en de rollen binnen de Scrum methodiek.

• Je hebt geoefend met het toepassen van de begrippen op basis van de eigen

casuïstiek.

• Je hebt een beeld van de toepasbaarheid van deze methodiek t.o.v. andere

methodieken.

• Je hebt een beeld van de toepasbaarheid van de Scrum methode in het

eigen werkveld.

• Je kunt een officieel examen afleggen (voor het behalen van een certificaat

voor Scrummaster of Product owner).

Duur:

Tarief:

3 lesdagen

€ 1.395,00 + examenkosten, incl. biologische lunch

- 44 -


Notities

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

- 45 -


LEAN SIX SIGMA

Zoek je een duurzame methodiek waarmee je processen blijvend verbetert

in de eigen organisatie? Lean Six Sigma geeft je de tools om problemen in

jouw werkomgeving aan te kunnen pakken. Hierdoor worden processen

korter, verbetert de communicatie en is informatie beter te vinden.

Lean Six Sigma komt voort uit de samenvoeging van de filosofieën Lean en

Six Sigma. Volgens het DMAIC model (Define, Measure, Analyse, Improve

en Control) worden in een aantal stappen concrete resultaten geboekt. Het

geeft geen korte termijn oplossing, maar zorgt voor een lange termijn verbetering.

Dit heeft vrijwel altijd een kostendaling tot gevolg.

De werkvormen zijn afwisselend en er is voldoende ruimte voor eigen inbreng.

- 46 -


LEAN SIX SIGMA ORANGE BELT

Inhoud

• Basisopleiding Lean (Six Sigma).

• Belangrijkste vaardigheden voor procesverbetering.

• Zeer interactief en gericht op samenwerken.

• Zelf leren verbeteren in de praktijk via een klein project.

Resultaten

• Je hebt ervaring opgedaan met het verbeteren van een proces.

• Je kunt verspillingen in een proces beter ontdekken en definiëren.

• Je kent een aantal manieren om in groepsverband problemen te analyseren.

• Je hebt inzicht gekregen in Lean Six Sigma en de filosofie daarachter.

Duur:

Tarief:

4 lesdagen

€ 1.695,00 incl. biologische lunch

- 47 -


LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

Inhoud

• Vervolg op de Orange Belt opleiding.

• Veel statistiek, op zo’n manier dat het gaat leven en leuk is.

• Verdieping van het DMAIC model, begrippen, methoden en technieken.

• Uitvoeren van een verbeterproject.

Resultaten

• Je hebt goede ervaring opgedaan met het verbeteren.

• Je bent goed op de hoogte van een aantal basale statistische methoden.

• Je weet hoe je problemen in de organisatie kunt aanpakken en processen

kunt verbeteren.

• Je voelt je sterker en je hebt tools waarmee je direct aan de slag kunt.

Duur:

Tarief:

6 lesdagen

€ 2.950,00 incl. biologische lunch

- 48 -


LEAN SIX SIGMA BLUE BELT

Inhoud

• Gericht op Lean voor het operationeel management.

• Methoden en technieken voor procesverbetering op dagelijkse basis.

• Inzicht krijgen in hoe het nu echt gaat op de eigen afdeling, dit in samenwerking

met collega’s.

• Het realiseren van een cultuur waarin continu verbeteren een tweede natuur

is voor iedere medewerker.

Resultaten

• Je weet hoe je problemen kunt aanpakken en processen kunt verbeteren.

• Je hebt met het team een structuur opgezet, waarin het mogelijk is dagelijks

relevante problemen op te pakken.

• Je hebt met het team in één van de processen een significante verbetering

doorgevoerd.

• Je voelt je sterker en je hebt tools waarmee je direct aan de slag kunt.

Duur:

Tarief:

5 lesdagen

€ 2.325,00 incl. biologische lunch

- 49 -


LEAN SIX SIGMA PRACTITIONER

Inhoud

• Vervolg op de Orange Belt opleiding.

• Focus op de logistieke principes van Lean.

• Veel aandacht voor het inrichten van processen en visueel management.

• Uitvoeren van een verbeterproject.

Resultaten

• Je hebt goede ervaring opgedaan met het verbeteren.

• Je hebt je verdiept in de belangrijkste logistieke Leanmethoden.

• Je weet hoe je problemen in de eigen organisatie kunt aanpakken en

processen kunt verbeteren.Je voelt je sterker en je hebt tools waarmee je

direct aan de slag kunt.

Duur:

Tarief:

4 lesdagen

€ 1.695,00 incl. biologische lunch

- 50 -


BiSL FOUNDATION

Inhoud

• Functioneel Beheer is als onderdeel van de gebruikersorganisatie verantwoordelijk

voor de instandhouding en aansturing van de informatievoorziening

van een organisatie. De Business Information Services Library

(BiSL) geeft een praktische structuur en richtlijnen om dit goed te organiseren.

• Deze training brengt je middels praktische voorbeelden de basis principes,

processen en begrippen bij met betrekking tot BiSL.

Resultaten

• Je hebt kennis gemaakt met de verschillende BiSL procesclusters, de BiSL

processen daarbinnen en BiSL terminologie.

• Je hebt inzicht gekregen in BiSL-raamwerk en interne samenhang van

processen.

• Je hebt concrete handvatten gekregen voor toepassing van BiSL in de

eigen organisatie.

• Je hebt inzicht in het toenemend belang van functioneel beheer.

• Je hebt de kennis om enthousiasme te kweken voor deze aanpak.

Duur:

Tarief:

2 lesdagen

€ 930,00 + examenkosten, incl. biologische lunch

- 51 -


SHAREPOINT: START! (WAT IS SHAREPOINT EN

HOE PAS JE HET TOE?)

Inhoud

• Je bent nog onbekend met SharePoint en wilt er graag eens mee werken.

• Uitleg basiselementen SharePoint en onderbouwing hiervan met praktijkvoorbeelden.

• Je wordt meegenomen en uitgedaagd om over jouw eigen situatie na te

denken.

• Je gaat zelf achter de knoppen zitten en werken met SharePoint ondervinden.

Resultaten

• Je hebt een beeld van SharePoint en de ontwikkelingen van het Microsoftplatform.

• Je weet hoe SharePoint ingezet wordt in verschillende omgevingen, waaronder

jouw eigen omgeving.

• Je weet hoe je de sterke punten van SharePoint kunt benutten.

• Je kunt werken met de belangrijkste SharePoint functies (aan de knoppen).

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 52 -


TO THE POINT MET SHAREPOINT!

(TOOLS EN BOUWSTENEN VOOR SUCCESVOLLE

IMPLEMENTATIE)

Inhoud

• Geschiedenis en toekomst van werken met SharePoint en de visie van Microsoft.

• Praktijkvoorbeelden van implementatie binnen de overheid, zorg en industrie.

• Eerlijke en onafhankelijke mening over wat wel en niet te doen met Share-

Point en aanvullende software en app.

• Impact van SharePoint op de eigen organisatie: op IV en ICT beheer enerzijds

en op de werkplek en werkwijze van medewerkers anderzijds.

• Aanpakmogelijkheden met praktijkvoorbeelden.

Resultaten

• Je hebt kennis over SharePoint toepassingen en mogelijkheden.

• Je kent best practices voor de aanpak van een SharePoint implementatie.

• Je kent de dilemma’s en risico’s rond een SharePoint implementatie.

• Je kent de belangrijke succesfactoren.

• Je weet wat werken met SharePoint inhoudt en wat het gebruik betekent

voor de eigen organisatie.

• Je krijgt reflectie op ingebrachte praktijkvraagstukken over SharePoint

implementaties.

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 53 -


KWALTITEITZORG EN AUDITING

Inhoud

• Hoe zet je een kwaliteitssysteem op, rekening houdend met de inregeling

van de PDCA Cyclus?

• Plan: Wat wil je als organisatie bereiken? Welke doelen stel je als organisatie?

• Do: Hoe ga je de gestelde doelen realiseren? Hoe voer je de benodigde

werkzaamheden uit?

• Check: Hoe controleer je of gestelde doelen ook daadwerkelijk zijn behaald?

Hier hoort ook het auditen bij: op basis van welke criteria weet je of

je de gestelde doelen hebt behaald?

• Act: welke maatregelen tref je om de gestelde doelen alsnog te behalen als

blijkt dat bijsturing nodig is?

Resultaten

• Je beheerst theoretische basiskennis van kwaliteitssystemen.

• Je hebt inzicht in de impact van een kwaliteitssysteem op klanten, organisatie

en processen.

• Je bent bewust, enthousiast en betrokken.

• Je hebt praktijkervaring met het opzetten van een kwaliteitssysteem en

met de betreffende uitvoerende werkzaamheden.

• Je hebt inzicht in de wijze waarop een integraal kwaliteitssysteem (PDCA

cyclus) ingericht kan worden en hoe dit praktisch gebruikt kan worden.

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 54 -


ZAAKGERICHT WERKEN

Inhoud

• Doel en uitgangspunten zaakgericht werken.

• Digitaal zaak en –procesgericht werken.

• Zaaktypecatalogus, zaaktypen, zaken.

• Het zaakdossier.

• Integratie van informatiemanagement en zaakgericht werken.

• Vullen van een zaakdossier.

• Betekenis voor de eigen organisatie en haar medewerkers.

Resultaten

• Je leert wat proces- en zaakgericht werken voor jezelf en de totale organisatie

betekent.

• Je krijgt inzicht in de methode en technieken die met zaakgericht werken

te maken hebben.

• Je kunt een (door)start maken met proces- en zaakgericht werken.

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 55 -


WAARDERING, SELECTIE EN VERNIETIGING

Inhoud

• Een betrouwbare, transparante en servicegerichte overheid: informatiehuishouding

op orde.

• Verantwoorden welke informatie bewaard en toegankelijk gemaakt of

vernietigd wordt.

• De overheid moet in staat zijn om te voorzien in de informatiebehoeften

van zowel de burger als de eigen medewerker.

• Nieuwe aanpak voor waardering en selectie:

- Selectielijsten, selectie aan de bron.

- Zorgen voor de gewenste versnelling met behoud van de vereiste zorgvuldigheid.

- Bijdragen aan een duurzame informatiehuishouding in een digitaal tijdperk.

- Zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige informatiecollectie.

Resultaten

• Je weet om welke wijzigingen het gaat.

• Je weet hoe de nieuwe wijze van waardering en selectie in de eigen organisatie

effectief kan worden ingezet.

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 56 -


GEMEENTELIJKE SELECTIELIJST

Inhoud

• De nieuwe waarderingsmethodiek.

• De ideevorming rondom de nieuwe selectiemethodiek.

• De opzet van de nieuwe concept selectielijst.

• De verschillen met de huidige concept selectielijst.

• De toepassing van de nieuwe concept selectielijst.

• Basisprincipes van bewaar- en selectiebeleid.

• Vaststellen van bewaartermijnen en procedures.

• Wetgeving en juridische aspecten.

• Digitale duurzaamheid.

• Conversie en substitutie.

• Bedrijfskritische documenten.

Resultaten

• Je hebt inzicht in de totstandkoming van de nieuwe concept selectielijst.

• Je weet wat de overeenkomsten en verschillen zijn met de huidige selectielijst

en je kunt de nieuwe selectielijst toepassen.

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 57 -


BIG DATA

Inhoud

• Wat is Big Data?

• Wat kun je met Big Data?

• Hoe Big Data in te zetten in uw organisatie (aandachtspunten)?

• Big Data versus datamanagement.

Resultaten

• Je weet wat Big Data is.

• Je weet wat Big Data voor jou en de eigen organisatie kan betekenen.

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 58 -


ONTWIKKELINGEN EN TRENDS IN INFORMATIE­

MANAGEMENT

Inhoud

• Architectuur: wat is het en hoe passen we het toe.

• ICT en informatiemanagement in het 9-vlaksmodel. De positionering van

het ‘oude’ DIV en archief en de veranderingen in ons werk op het gebied

van processen, systemen, middelen en mensen.

• Trends als het Internet of things, Big Data, gegevensmanagement, het

Nieuwe Werken, social business & social media, mobiele technologie, zoeken

en vinden, information overload. We geven samen invulling aan wat

deze ontwikkelingen voor de eigen werkomgeving betekenen.

• Relevante wet- en regelgeving: van nieuwe selectielijsten tot NEN-normen.

• In 2017 moeten klanten (burgers en bedrijven) alle dienstverlening digitaal

kunnen afnemen. Wat is daar nog voor nodig bij een organisatie?

Resultaten

• Je bent gesprekspartner op het gebied van informatiemanagement.

• Je kunt de I-visie van de eigen organisatie plaatsen in het licht van het aloude

informatiebeheer.

• Je hebt meer zicht op jouw eigen rol en mogelijkheden in de informatiehuishouding.

• Je kunt nieuwe ontwikkelingen herkennen en benoemen en je weet welke

impact het heeft op de eigen organisatie.

Duur:

Tarief:

2 lesdagen

€ 790,00 incl. biologische lunch

- 59 -


INFORMATIEBEVEILIGING

Inhoud

• Theoretisch kader dat op interactieve wijze inzicht geeft in informatiebeveiliging.

• Een casus die we gezamenlijk gaan uitwerken.

• Verdieping op de casus naar aanleiding van invloeden op de informatiebeveiliging.

• Hoe nu verder, met name in relatie tot de Wet meldplicht datalekken.

Resultaten

• Je bent in staat om op basis van de best practices risicoanalyse een baseline

informatiebeveiliging te doorgronden.

• Je bent in staat om het beveiligingsbewustzijn binnen de eigen organisatie

te vergroten.

• Je kunt actuele dreigingen op waarde schatten.

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 60 -


JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE CONSE­

QUENTIES DIGITAAL WERKEN

Inhoud

• Wat is wel en niet toegestaan met de gegevens en inzichtelijkheid in het

afwegingsproces in relatie tot bijv. de beantwoording van het WOB-verzoek?

• Vanuit juridisch oogpunt is het veranderen van het privacy statement niet

meer toegestaan.

• In het geval van persoonsgegevens heeft de autoriteit persoonsgegevens

een boetebevoegdheid.

• De governance, risk en compliance eisen gaan in op welke gegevens wel en

niet gekoppeld mogen worden. Dit is een andere invalshoek dan de vertrouwelijkheid,

die veelal gaat over wie gegevens mag inzien.

Resultaten

• Je bent in staat om de kans op boetes van de meldplicht datalekken en

de versnelling van cybercrime naar het management te vertalen naar een

groeipad voor de privacy maatregelen.

• Je bent in staat een Privacy Impact Assessment uit te voeren en de technisch

/ organisatorische knelpunten in de eigen organisatie te duiden.

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 61 -


WET- EN REGELGEVING, NORMEN EN STANDAARDEN

Inhoud

• Algemene kaders en belangrijke aandachtsgebieden.

• Samenhang in het wettelijke kader m.b.t. overheidsinformatie.

• Wetten en regels, normen en standaarden voor het beheren van overheidsinformatie.

• Wetten en regels voor het openbaar maken van overheidsinformatie.

• Wetten en regels voor informatiebeheer van een elektronische overheid.

• Invloed wet- en regelgeving bij de inrichting van de informatiehuishouding.

• Invloed wet- en regelgeving bij de digitalisering.

Resultaten:

• Je hebt kennis en inzicht in wet- en regelgeving die de informatiehuishouding

in de digitale omgeving beïnvloeden.

• Je kunt deze kennis aanwenden in gesprekken, projecten en werkgroepen

die zich met digitalisering bezighouden.

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 62 -


Notities

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

- 63 -


- 64 -


TRAINING SPELLING EN GRAMMATICA

Inhoud

• Bijspijkeren van kennis van de Nederlandse grammatica en spelling.

• Oefenen van de basisprincipes van zinsontleding en woordspelling.

• Zinsopbouw.

• Belangrijkste spellingsregels.

• Verkrijgen van inzicht in de grammatica en het toepassen van de regels.

• Oefenen met concrete opdrachten.

Resultaat

• Je weet hoe je een zin goed opbouwt.

• Je kunt het onderwerp, de persoonsvorm, het gezegde, het lijdend voorwerp

en het meewerkend voorwerp in een zin onderscheiden.

• Je kent de belangrijkste spellingsregels en je weet hoe je ze toepast.

Duur:

2 x 1 dagdeel

Tarief: € 395,00

- 65 -


TRAINING MAILEN ZONDER FOUTEN

Inhoud

• Kort, foutloos en aansprekend schrijven.

• Alle soorten teksten komen aan bod, zoals e-mail, brieven en nieuwsberichten.

• Een echte ‘doe-training’. Je gaat meteen aan de slag.

• Je kunt eigen teksten meenemen om te oefenen.

Resultaten

• Je hebt de techniek van het aansprekend schrijven in de vingers.

• Je weet hoe je een tekst schrijft die de lezers meteen begrijpen.

• Je mag teksten per e-mail blijven voorleggen aan de trainer voor feedback.

Duur:

2 x 1 dagdeel

Tarief: € 395,00

- 66 -


TRAINING RESULTAATGERICHT WERKEN EN TIME

MANAGEMENT

Inhoud

• Weer een dag voorbij. Regelmatig betrappen wij onszelf erop dat de ‘waan

van de dag’ regeert. In deze training leer je bewuster en effectiever met

tijd om te gaan, zodat je geplande resultaten behaalt.

• We kijken naar de ‘mindset’ die je erop nahoudt en de gewoontes die zijn

ingesleten.

Resultaten

• Je hebt geleerd hoe je beter met de tijd om kunt gaan en wat daarbij

handig is en wat niet.

• Je weet wat een effectieve ‘mindset’ en houding is als het gaat over

timemanagement.

• Je weet wat er nodig is om efficiënt te plannen om jouw doelen te bereiken.

• Je weet hoe je focus kunt houden op wat belangrijk is.

• Je reageert met zelfvertrouwen op mensen en zaken die je afhouden van

het werk.

• Je leert ‘nee’ zeggen, zonder de verbinding te verliezen.

• Je weet hoe je taken kunt delegeren.

Duur:

Tarief:

1 lesdag

€ 395,00 incl. biologische lunch

- 67 -


TRAINING PERSOONLIJKE IMPACT EN HET MERK

‘IK’

Inhoud

• In de wereld van vandaag verwacht men sterke persoonlijkheden, authenticiteit

en bovenal dat je impact hebt met wie je bent en wat je doet.

• Er zijn twee hele belangrijke zaken om daar te komen: hoe kijk je naar jezelf

en hoe presenteer je je naar de wereld toe.

• Kijken naar het eigen gedrag en gedachten om van daaruit nieuwe vaardigheden

aan te leren die helpen impact te hebben.

• Personal branding: hoe zet je jezelf in de wereld en hoe doe je dat dan?

Resultaten

• Je weet hoe je in de wereld wilt staan en hoe je wilt dat anderen je zien.

• Je leert zelfvertrouwen te vergroten en met vertrouwen nieuwe situaties

in te stappen.

• Je kent technieken om jouw impact te vergroten.

• Je kunt jezelf in diverse situaties presenteren op een korte formele en informele

wijze.

• Je kunt op boeiende en bindende wijze vertellen.

• Je hebt handvatten om jouw eigen merk te ontwikkelen.

• Je kunt je eigen merkstrategie formuleren.

• Je kunt je eigen persoonlijke pitch voor jouw merk maken in lijn met jouw

merkstrategie.

Duur:

Tarief:

2 lesdagen

€ 790,00 incl. biologische lunch

- 68 -


Notities

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

- 69 -


- 70 -


INCOMPANY TRAJECTEN

OPLEIDING (INCOMPANY) BASIS INFORMATIE­

MANAGEMENT GEMEENTE HUIZEN

DIOR heeft het afgelopen jaar veel incompany trajecten uitgevoerd, o.a.

voor de Gemeente Huizen. Gezien de veranderingen en ontwikkelingen binnen

het vakgebied informatiemanagement, de verdergaande digitalisering

en de invoering van het zaakgericht werken binnen de gemeente Huizen is

het een opleidingstraject samengesteld (5 lesdagen). De transitie van DIV

naar professioneel informatiemanagement staat centraal. Vanuit deze insteek

is het essentieel om een grondige kennis te hebben van de organisatie,

de structuren en de processen. Ook is het van belang dat er een relatie wordt

gelegd tussen de processen en de informatie. Vanuit document- en workflowmanagement

en records- en webcontentmanagement wordt vervolgens

de link gelegd naar het zaakgericht werken. Kwaliteitszorg vormt overkoepelend

een belangrijke factor.

De opleiding is in samenwerking met de gemeente opgesteld. Naast het theoretisch

kader vormen de casussen een essentieel onderdeel van de opleiding.

Hier wordt de link gelegd met de eigen praktijk. Er wordt gewerkt met

processen, zaken en informatie uit de eigen organisatie. Wat speelt er binnen

de organisatie, welke ontwikkelingen, uitdagingen en valkuilen zijn er?

Onderdelen:

• Basis informatiemanagement

• Organisatie, structuren en processen

• Document- en workflowmanagement

• Recordsmanagement

• Waardering en selectie

• Zaakgericht werken

• Kwaliteitszorg

- 71 -


INCOMPANY TRAJECT GEMEENTE DEN HAAG

Het vakgebied van informatiebeheer verandert snel. Dit heeft gevolgen

voor organisaties, medewerkers en hun werkzaamheden. Zo ook bij de Gemeente

Den Haag, die de rugzak van ruim 100 medewerkers graag uitbreidt

met up-to-date kennis om ze klaar te maken voor de toekomst. Om dit te bereiken

heeft DIOR een maatwerk programma van trainingen en workshops

samengesteld, vanuit de behoefte van medewerkers en de organisatie. Tot

voor kort hebben de diverse afzonderlijke DIV / DIM-afdelingen een eigen

opleidingsbeleid gevoerd, maar met het oog op de bundeling van de bedrijfsvoeringsfuncties

wordt aan alle medewerkers DIV / DIM een geïntegreerd

en gemeenschappelijk vormings- en opleidingsplan aangeboden.

DIOR en de Gemeente Den Haag hebben samen een menukaart gemaakt.

Met deze 'menukaart' stellen de medewerkers hun eigen opleidingsplan samen.

Er zijn opleidingen en trainingen op verschillende niveaus: basis, verdieping

en masterclasses. Daarnaast is er een expertclass voor ambitieuze,

talentvolle DIV / DIM professionals die zich verder willen ontwikkelen richting

tactische / strategische functies.

Het is een uitgebreid programma met zowel inhoudelijke opleidingen op het

gebied van informatiebeheer, projectmanagement en procesoptimalisatie

als trainingen waarmee specifieke vaardigheden verder ontwikkeld worden,

zoals bijvoorbeeld klantgericht werken of adviesvaardigheden.

Ter oriëntatie heeft DIOR voorafgaand aan dit traject een ‘Proeverij’ georganiseerd.

Alle docenten hebben tijdens deze informatiemarkt hun trainingen

/ opleidingen toegelicht. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de medewerkers

een goed, op maat gemaakt opleidings'menu' konden samenstellen.

Alle opleidingen worden 2 x per jaar aangeboden, zodat iedereen tijd krijgt

en de kans heeft een goede keuze te maken en in het eigen tempo opleidingen

te volgen.

- 72 -


Quote Gemeente Huizen:

Bij de opleiding Basis Informatiemanagement werd de lesstof op

een zeer plezierige manier overgebracht op onze DIV medewerkers.

Hierdoor hebben zij meer kennis en vertrouwen gekregen om een

centrale rol in zaakgericht werken op zich te nemen.

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

R. Jansen

Coördinator Informatie Dienstverlening

Gemeente Huizen

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Quotes medewerkers Gemeente Den Haag:

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

- 73 -


Notities

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

- 74 -


.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

- 75 -


DIOR Academy Bezuidenhoutseweg 1 2594 AB Den Haag T 070 - 8200 628 info@dior.nl www.dior.nl

Similar magazines