19.05.2017 Views

Binnendijks 2017 19-20

Binnendijks van 20 en 21 mei 2017

Binnendijks van 20 en 21 mei 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>19</strong>/<strong>20</strong>, <strong>20</strong>/21 MEI <strong><strong>20</strong>17</strong><br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

1 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Noorddijk 25 Beperkte milieutoets voor<br />

kleinschalige geitenhouderij<br />

3 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Westdijk 37 Splitsen woning<br />

3 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Verschillende, zie onder: Kappen 86 bomen<br />

Nicolaas Cromhoutlaan tov nr 3<br />

Rijperweg 41 to zijgevel<br />

Bamestraweg groensingel rond nieuw bedrijventerrein<br />

Zuiderweg naast 181 brandweerkazerne<br />

Koksburg naast nr 6<br />

Pijlenburg tussen de nrs 2, 9 en <strong>19</strong><br />

Westerhem tussen nr 79 en 81<br />

Bernardus Hollanderstraat to nr 8<br />

Koopmansingel to nr 44<br />

Raadhuisstraat tussen nr 5 en 7<br />

Nicolaas Cromhoutlaan va de Rijperweg<br />

de 4e, 6e, 10e en 15e boom links<br />

H.M. van Randwijklaan voor en naast<br />

nr 2, voor nr 6, 8 en 12<br />

Oldebarneveldweg to nr 7, 10 en 13<br />

Loeffendijk tussen 1 tm 8<br />

Zuiderpad voor <strong>20</strong>, 21, 27, 30 en 45<br />

Insulindeweg SVB Voetbalvereniging slootkant<br />

5 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Middenweg 185 Tijdelijk bord in voortuin<br />

5 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Jisperweg 21 Vervangen brug door dam<br />

met duiker + aanleg/<br />

veranderen inrit<br />

5 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Zuiderpad 6a Renoveren dak en gevels<br />

stallen<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingetrokken<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING<br />

REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

11 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Jisperweg 99 Oprichten agrarische loods<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

HUISNUMMERBESLUIT<br />

Burgemeester en wethouders besloten op 4 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> het volgende huisnummer<br />

vast te stellen:<br />

Tobias de Coenestraat 3a in Middenbeemster (besluitnummer 1371585)<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

ALGEMEEN<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN APV EN<br />

BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Activiteit<br />

1 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Nekkerweg 24 Ontheffing sluitingstijd<br />

Midzomer saunanacht<br />

1 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Kern Middenbeemster Evenementenvergunning<br />

Beemster Feestweek<br />

1 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Middenweg 167 Evenementenvergunning,<br />

ontheffing sluitingsuur en<br />

ontheffing DHW Beemster<br />

Feestweek<br />

1 mei <strong><strong>20</strong>17</strong> Middenweg 142 Vergunning plaatsen<br />

voorwerpen op de weg,<br />

ontheffing sluitingsuur en<br />

ontheffing DHW Beemster<br />

Feestweek<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

<strong>20</strong>03 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN BEEMSTER<br />

Maandag 5 juni is het Tweede Pinksterdag. Daardoor vervroegen we de<br />

inzameling van grofvuil een week, naar maandag 29 mei.<br />

GEZOCHT: BETROKKEN BEEMSTERLINGEN<br />

VOOR ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN<br />

Woont u in Beemster of heeft u er binding mee? Weet u waar Beemsterlingen behoefte aan hebben en wat er speelt<br />

binnen de gemeenschap? Bent u bekend met én heeft u belangstelling voor de Participatiewet, Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning en de jeugdzorg? Dan zijn wij op zoek naar u!<br />

Het gemeentebestuur van Beemster zoekt namelijk 2 leden die de Adviesraad Sociaal Domein komen versterken. Deze voorziet<br />

burgemeester en wethouders gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, van advies. Denk hierbij vooral aan advies over hoe de<br />

gemeente omgaat met de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verstrekking van gemeentelijke voorzieningen<br />

in het kader van de Jeugdzorg.<br />

Meer weten?<br />

Op www.beemster.net vindt u de uitgebreide vacaturetekst. U kunt ook een kijkje nemen op www.asd-beemster.nl<br />

of contact opnemen met Catalijne Kraijo via (0299) 452130 of cam.kraijo@purmerend.nl. Reageren kan tot 14 juni.<br />

TOEPASSEN GEMEENTELIJKE<br />

COÖRDINATIEREGELING MIDDENPAD<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de coördinatieregeling ex<br />

artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast voor het bestemmingsplan<br />

‘Middenpad’, de omgevingsvergunning voor de bouw van 6 woningen in het<br />

plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster en het met de woningbouw<br />

samenhangende besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.<br />

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan,<br />

de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden<br />

Wet geluidhinder te besluiten. Dit betekent dat voor de besluiten die genomen<br />

moeten worden voor woningbouw in het plangebied ‘Middenpad’ gelijktijdig<br />

dezelfde procedure wordt doorlopen. Op de te coördineren besluiten is de<br />

uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht<br />

van toepassing. Het gecoördineerde project valt onder de Crisis en<br />

Herstelwet.<br />

Tegen het besluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling<br />

kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.<br />

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN<br />

MIDDENPAD<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan<br />

‘Middenpad’ ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van<br />

de Wet ruimtelijke ordening.<br />

Het bestemmingsplan maakt het oprichten van in totaal 15 woningen mogelijk<br />

in het plangebied ‘Middenpad’ in Zuidoostbeemster. Het plangebied maakt onderdeel<br />

uit van het woningbouwplan ‘De Nieuwe Tuinderij’.<br />

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpvaststellingsbesluit<br />

met ingang van 22 mei tot en met 3 juli <strong><strong>20</strong>17</strong> van maandag t/m vrijdag van<br />

8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot <strong>19</strong>.00 uur voor een ieder<br />

ter inzage in het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster.<br />

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.beemster.net/<br />

bestemmingsplannen en ruimtelijkeplannen.nl.<br />

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan iedereen schriftelijk of<br />

mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren<br />

brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van<br />

de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die<br />

buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen<br />

hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen,<br />

kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente<br />

Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.<br />

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING<br />

OPRICHTEN 6 WONINGEN<br />

APPELS EN PERENPAD<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene<br />

bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning<br />

te verlenen voor het oprichten van 6 woningen in het plangebied ‘Middenpad’<br />

te Zuidoostbeemster (de percelen Kruidenierspeerstraat 13 t/m 23 oneven).<br />

De ontwerpomgevingsvergunning, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen<br />

met ingang van 22 mei tot en met 3 juli <strong><strong>20</strong>17</strong> van maandag t/m vrijdag van<br />

8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot <strong>19</strong>.00 uur voor een<br />

ieder ter inzage in het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster.<br />

Daarnaast is de ontwerpomgevingsvergunning gedurende deze<br />

periode te raadplegen via www.beemster.net/bestemmingsplannen.<br />

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of<br />

mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp-omgevingsvergunning naar<br />

voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij burgemeester<br />

en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.<br />

Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van<br />

Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze<br />

naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum<br />

van de gemeente Purmerend, (0299) 452 452.<br />

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE<br />

TIJDENS FEESTDAGEN<br />

Team burgerzaken heeft aangepaste openingstijden in mei en juni:<br />

GESLOTEN<br />

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)<br />

Maandag 5 juni (tweede pinksterdag)<br />

Op http://www.beemster.net/content/openingstijden staan<br />

alle openingstijden van de gemeente.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT <strong>19</strong>.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!