13.06.2017 Views

De stad van de vos

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Felix de Vos grote plannen voor de toekomst. Hij verlaat zijn nest op de helling en gaat met zijn glanzende laarzen op weg naar de stad, op zoek naar een baantje en een ontmoeting met de burgemeester, Willem de Wolf. Als de oude wolf gaat vissen op een verlaten eiland, laat hij Felix zijn kantoor gebruiken. Maar Felix wil zo graag hogerop komen dat zijn meedogenloze acties de inwoners van de stad angst aanjagen. Er is iets vreemds aan de hand op de zolder van de bibliotheek, en de postduiven van de stad verdwijnen op mysterieuze wijze. Zal er een voetbalwedstrijd komen met hun buurstad? En zal het net zoals altijd een vriendschappelijke wedstrijd worden?

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Felix de Vos grote plannen voor de toekomst. Hij verlaat zijn nest op de helling en gaat met zijn glanzende laarzen op weg naar de stad, op zoek naar een baantje en een ontmoeting met de burgemeester, Willem de Wolf.
Als de oude wolf gaat vissen op een verlaten eiland, laat hij Felix zijn kantoor gebruiken. Maar Felix wil zo graag hogerop komen dat zijn meedogenloze acties de inwoners van de stad angst aanjagen. Er is iets vreemds aan de hand op de zolder van de bibliotheek, en de postduiven van de stad verdwijnen op mysterieuze wijze.
Zal er een voetbalwedstrijd komen met hun buurstad? En zal het net zoals altijd een vriendschappelijke wedstrijd worden?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DUTCH<br />

EDITION<br />

TUULA PERE • ANDREA ALEMANNO<br />

<strong>De</strong> <strong>stad</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>vos</strong><br />

WickWick


<strong>De</strong> <strong>stad</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>vos</strong><br />

Tekst door Tuula Pere<br />

Illustraties door Andrea Alemanno<br />

Vormgeving door Peter Stone<br />

In het Ne<strong>de</strong>rlands vertaald door Mariken <strong>van</strong> Eekelen<br />

ISBN 978-952-325-744-3 (ePub)<br />

ISBN 978-952-325-244-8 (Print)<br />

Eerste druk<br />

Copyright © 2016 Wickwick Ltd<br />

Gepubliceerd in 2016 door Wickwick Ltd<br />

Helsinki, Finland<br />

Gedrukt in <strong>de</strong> Europese Unie<br />

The Fox's City, Dutch translation<br />

Story by Tuula Pere<br />

Illustrations by Andrea Alemanno<br />

Layout by Peter Stone<br />

Dutch translation by Mariken <strong>van</strong> Eekelen<br />

ISBN 978-952-325-744-3 (ePub)<br />

ISBN 978-952-325-244-8 (Print)<br />

First edition<br />

Copyright © 2016 Wickwick Ltd<br />

Published by Wickwick Ltd<br />

2016, Helsinki, Finland<br />

Printed in EU<br />

Originally published in Finland by Wickwick Ltd in 2016<br />

Finnish “Ketun kaupunki”, ISBN 978-952-325-194-6 (Print), ISBN 978-952-325-694-1 (ePub)<br />

US English “The Fox's City”, ISBN 978-952-325-195-3 (Print), ISBN 978-952-325-695-8 (ePub)<br />

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted<br />

in any form or by any means, mechanical, electronic, photocopying, recording, or otherwise, without the prior<br />

written permission of the publisher Wickwick Ltd. The only exception is brief quotations in printed articles and<br />

reviews. For <strong>de</strong>tails and written permissions, contact rights@wickwick.fi.<br />

Wickwick books are available at special discounts when purchased in quantity for premiums and promotions as<br />

well as fundraising or educational use. Special editions can also be created to specification. For <strong>de</strong>tails, contact<br />

specialsales@wickwick.fi.


DUTCH<br />

EDITION<br />

<strong>De</strong> <strong>stad</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>vos</strong><br />

Tuula Pere • Andrea Alemanno<br />

W<br />

ickWick<br />

Children’s Books from the Heart<br />

1


Een jonge <strong>vos</strong> met <strong>de</strong> naam Felix hield er<strong>van</strong> om steentjes<br />

langs <strong>de</strong> helling naar bene<strong>de</strong>n te laten rollen, in <strong>de</strong><br />

richting waar <strong>de</strong> <strong>stad</strong> lag. Vanaf <strong>de</strong> rand kon hij genieten<br />

<strong>van</strong> het uitzicht en plannen maken voor <strong>de</strong> toekomst.<br />

“Als ik wat ou<strong>de</strong>r ben, verhuis ik naar <strong>de</strong> <strong>stad</strong>,” bedacht<br />

Felix. “Mijn geboortedorp is veel te klein voor zo’n groot<br />

talent als ik.”<br />

Felix was in<strong>de</strong>rdaad niet zoals <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re <strong>vos</strong>sen. He zag er<br />

scherp uit, had een zeer goe<strong>de</strong> reukzin, en was erg bij <strong>de</strong> tijd.<br />

Maar hij miste ook veel belangrijke kwaliteiten. Hij kon zich<br />

maar moeilijk inleven met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re dieren. En als hij het<br />

wel kon, dan zou het hem maar weinig kunnen schelen.<br />

“Op een goe<strong>de</strong> dag zal ik <strong>de</strong> <strong>stad</strong> en <strong>de</strong> hele wereld eens laten<br />

zien wie ik ben,” schepte hij op en rol<strong>de</strong> een grote steen naar<br />

bene<strong>de</strong>n.<br />

2


3


4<br />

Bij Felix thuis waren er 7 welpen, en hij was zelf <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>lste. Zijn ou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong><strong>de</strong>n<br />

goed hun best om voor hun kroost te zorgen en hiel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> al hun kleintjes even<br />

veel. Felix vond echter dat hij niet genoeg aandacht of voedsel kreeg. En wat nog<br />

belangrijker was, hij vond dat hij niet genoeg speelgoed, kleding of an<strong>de</strong>re dingen<br />

had.


“Maar Felix, zoveel spullen heb je helemaal niet nodig,” zuchtte zijn moe<strong>de</strong>r vaak.<br />

“Je kasten en la<strong>de</strong>n puilen al uit. Ik <strong>de</strong>nk niet dat je zelf weet wat je allemaal hebt.”<br />

“Maar mam, ik moet een snellere fiets hebben,” drong <strong>de</strong> jonge <strong>vos</strong> aan. “Ik wil mijn<br />

ou<strong>de</strong>re broers en zussen verslaan in een race, en dan alle an<strong>de</strong>re kin<strong>de</strong>ren uit het<br />

dorp!”<br />

5


<strong>De</strong> moe<strong>de</strong>r<strong>vos</strong> begon zich zo langzamerhand steeds meer zorgen te maken. Ze<br />

vroeg uitein<strong>de</strong>lijk Dokter Uil om advies. Hij was <strong>de</strong>gene die <strong>de</strong> dieren <strong>van</strong> het<br />

bergdorpje vaak bezochten als ze problemen had<strong>de</strong>n.<br />

“Ik weet niet wat ik moet doen,” klaag<strong>de</strong> <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r<strong>vos</strong>. “Felix wordt steeds moeilijker.<br />

Eerst plaag<strong>de</strong> hij <strong>de</strong> jongere kin<strong>de</strong>ren, en hij pakte hun eten en speelgoed af, maar<br />

nu valt hij ie<strong>de</strong>reen lastig.”<br />

6


“Doen <strong>de</strong> grotere kin<strong>de</strong>ren niets om hem tegen te hou<strong>de</strong>n?”vroeg Dokter Uil zich af.<br />

“<strong>De</strong> berenbroertjes zijn zo sterk dat je zou <strong>de</strong>nken dat Felix hen wel met rust laat.”<br />

“Mijn lieve vriend, ik ben bang dat je het niet begrijpt. Hij is zo sluw gewor<strong>de</strong>n dat<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kin<strong>de</strong>ren vaak niet eens merken hoe hij zijn zin doordrijft.”<br />

7


Er was in<strong>de</strong>rdaad geen <strong>de</strong>ugniet die slimmer was dan Felix. Zelfs <strong>de</strong> speelgroep<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> dierenkin<strong>de</strong>ren werd een complete chaos door <strong>de</strong> streken die hij uithaal<strong>de</strong>.<br />

<strong>De</strong> kin<strong>de</strong>ren gingen op een an<strong>de</strong>re manier met elkaar spelen. Ze <strong>de</strong><strong>de</strong>n geen<br />

verstoppertje meer, ze <strong>de</strong><strong>de</strong>n geen balspelletjes meer, en ook bouw<strong>de</strong>n ze geen<br />

boomhutten meer, of dammetjes in het beekje. Felix ver<strong>de</strong>el<strong>de</strong> <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren in twee<br />

teams. Zelf koos hij <strong>de</strong> grootste, snelste en handigste kin<strong>de</strong>ren voor zijn eigen team.<br />

Het an<strong>de</strong>re team bestond uit <strong>de</strong> kleinere, zwakkere en langzamere kin<strong>de</strong>ren.<br />

8


Eerst probeer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> dierenkin<strong>de</strong>ren om hem te negeren, maar beetje bij beetje gaven<br />

ze toch toe. Uitein<strong>de</strong>lijk wil<strong>de</strong> ie<strong>de</strong>reen bij het team <strong>van</strong> Felix, want dat won altijd<br />

alle prijzen.<br />

Als iemand hem toch uitdaag<strong>de</strong> kwam Felix altijd snel met een plan om hem te<br />

verslaan. Zijn tegenstan<strong>de</strong>rs kregen te kampen met vervelen<strong>de</strong> tegenslagen, zoals<br />

een mysterieuze lekke band, of een ingestorte boomhut. Soms waren <strong>de</strong> kastelen in<br />

<strong>de</strong> zandbak kapot gestampt door iemand met grote laarzen. Ze waren <strong>van</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

grootte als die laarzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> leidster <strong>van</strong> <strong>de</strong> speelgroep, maar niemand verdacht<br />

haar natuurlijk.<br />

9


10


<strong>De</strong> zachte lentewin<strong>de</strong>n gingen over in <strong>de</strong> bran<strong>de</strong>n<strong>de</strong> zomerzon, en beetje bij<br />

beetje wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> herfstregens ver<strong>van</strong>gen door <strong>de</strong> strenge vorst <strong>van</strong> <strong>de</strong> winter.<br />

Dan kwam er weer lente. Felix was geen jong <strong>vos</strong>je meer, hij was nu volwassen.<br />

Hij bestu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> zijn spiegelbeeld in <strong>de</strong> spiegel, tevre<strong>de</strong>n met wat hij zag. Hij stond<br />

rechtop, met zijn borst vooruit, en zijn kin een beetje omhoog.<br />

“Het is tijd om het nest te verlaten,” zei Felix. “Ik ga naar <strong>de</strong> grote <strong>stad</strong> aan <strong>de</strong> zee.”<br />

“Pas goed op jezelf, lieve jongen,” zei zijn moe<strong>de</strong>r, terwijl ze <strong>de</strong> tranen uit haar ogen<br />

veeg<strong>de</strong>. “En vergeet ons niet, hier in het dorpje.”<br />

“Tot ziens!” riep Felix vrolijk en vertrok. Hij dacht al aan alle nieuwe mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

en avonturen die hem te wachten ston<strong>de</strong>n, en keek niet eens om.<br />

11


Toen hij dichterbij <strong>de</strong> <strong>stad</strong> kwam, ging Felix op een steen zitten. Hij pakte een<br />

blad op <strong>van</strong> <strong>de</strong> grond en poetste daarmee zijn laarzen totdat ze blonken, en<br />

veeg<strong>de</strong> het stof <strong>van</strong> zijn vacht. Hij moest er goed uitzien, want hij was <strong>van</strong> plan om<br />

<strong>de</strong> burgemeester om een baantje te vragen. Willem <strong>de</strong> Wolf had vast wel behoefte<br />

aan zo’n slimme, jonge assistent. Felix was zeker iemand die dingen voor elkaar<br />

kreeg.<br />

<strong>De</strong> ou<strong>de</strong> wolf was al lang burgemeester. On<strong>de</strong>r zijn leiding was <strong>de</strong> <strong>stad</strong> bij <strong>de</strong> zee<br />

gegroeid en had zich ontwikkeld. <strong>De</strong> inwoners waren erg blij met hem.<br />

En nu, met zijn glanzen<strong>de</strong> laarzen, stapte Felix het kantoor <strong>van</strong> Willem <strong>de</strong> Wolf<br />

binnen, en bood <strong>de</strong> burgemeester zijn diensten aan.<br />

“Ik <strong>de</strong>nk dat het wel klopt dat ik oud begin te wor<strong>de</strong>n, en ook wel een beetje moe,”<br />

gaf <strong>de</strong> wolf toe.<br />

“Ja, dat is zo,” stem<strong>de</strong> Felix in. “Ik <strong>de</strong>nk dat een korte vakantie op een afgelegen<br />

eiland u goed zou doen. On<strong>de</strong>rtussen zal ik alle taken op me nemen.”<br />

“Misschien heb je gelijk. Erasmus, die in <strong>de</strong> bibliotheek werkt, zal je on<strong>de</strong>r zijn hoe<strong>de</strong><br />

nemen. Hij is al zolang ik me kan herinneren een goe<strong>de</strong>, betrouwbare vriend voor<br />

me geweest,” zei Willem <strong>de</strong> Wolf, die het met <strong>de</strong> suggestie <strong>van</strong> Felix eens was. “We<br />

kunnen elkaar op <strong>de</strong> hoogte hou<strong>de</strong>n door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> postduiven.”<br />

Felix lachte spottend hierom, maar hij hield zijn gedachten voor zichzelf. Er zou<strong>de</strong>n<br />

veel dingen gaan veran<strong>de</strong>ren in <strong>de</strong> <strong>stad</strong>, en in <strong>de</strong> plannen <strong>van</strong> Felix was geen plaats<br />

voor bibliothecarissen of postduiven.<br />

12


13


14<br />

<strong>De</strong> ou<strong>de</strong> burgemeester liep langzaam naar <strong>de</strong> boot toe, die op hem lag te wachten<br />

aan <strong>de</strong> kust. He keek erg uit naar <strong>de</strong> ontspannen<strong>de</strong> dagen die hij mee zou<br />

maken op het rustige eiland. Ein<strong>de</strong>lijk zou hij alle tijd <strong>van</strong> <strong>de</strong> wereld hebben om te<br />

gaan vissen, en om daarna in een hangmat uit te rusten terwijl hij genoot <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

avondzon.


Het busje met daarin <strong>de</strong> bagage <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester<br />

na<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong> haven. <strong>De</strong> inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong> had<strong>de</strong>n<br />

zich verzameld om <strong>de</strong> wolf uit te zwaaien, die nog nooit vakantie <strong>van</strong> zijn werk had<br />

genomen. Willem zwaai<strong>de</strong> terug naar <strong>de</strong> menigte, ontspannen glimlachend naar<br />

ie<strong>de</strong>reen.<br />

Felix <strong>de</strong> Vos liep kwik voor het busje uit. Met zijn hoofd opgeheven keek hij naar <strong>de</strong><br />

mensen, en fantaseer<strong>de</strong> hoe het zou zijn als ze hier voor hem ston<strong>de</strong>n. Die dag zou<br />

ook snel komen.<br />

15


16


Felix ging ’s ochtends vroeg terug naar <strong>de</strong> <strong>stad</strong>. Hij marcheer<strong>de</strong> recht op het lege<br />

kantoor <strong>van</strong> <strong>de</strong> wolf af en ging op een statige bureaustoel zitten. Na even te<br />

hebben nagedacht, begon hij woest op <strong>de</strong> bel te drukken, die op het bureau stond.<br />

“Waar bleven jullie nou?” snauw<strong>de</strong> Felix tegen <strong>de</strong> conciërge en al het kantoorpersoneel<br />

die geschrokken het kantoor inkwamen. “Jullie zijn hier niet voor <strong>de</strong> lol, jullie zijn<br />

hier om te werken! We hebben heel veel te doen, dus pak jullie notitieblokken er<br />

maar bij.”<br />

Het personeel begon snel alle opdrachten en plannen te noteren, en ze bleven maar<br />

komen. <strong>De</strong> conciërge stuur<strong>de</strong> memo’s met instructies door het hele <strong>stad</strong>huis, en<br />

maakte briefjes vast aan <strong>de</strong> pootjes <strong>van</strong> <strong>de</strong> postduiven voor berichten die ver<strong>de</strong>r weg<br />

bezorgd moesten wor<strong>de</strong>n.<br />

“Wat ontzettend ou<strong>de</strong>rwets en langzaam,” snoof Felix opgewon<strong>de</strong>n. “We moeten<br />

af <strong>van</strong> die postduiven. We hebben op zijn minst een half dozijn getrain<strong>de</strong> haviken<br />

nodig om ze te ver<strong>van</strong>gen. Laat ze nu meteen uit <strong>de</strong> bergen komen.”<br />

“Maar <strong>de</strong> postduiven zijn belangrijk. Met hun hulp kunnen we in contact blijven<br />

met <strong>de</strong> burgemeester nu hij op vakantie is,” probeer<strong>de</strong> <strong>de</strong> conciërge te zeggen, maar<br />

<strong>de</strong> <strong>vos</strong> luister<strong>de</strong> niet.<br />

17


Een paar dagen later bracht <strong>de</strong> eerste postduif een bericht <strong>van</strong><br />

het eiland. Het was een brief <strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> burgemeester.<br />

Beste Felix.<br />

Mijn vakantie is heerlijk tot nu toe, ik heb al<br />

veel vis ge<strong>van</strong>gen en <strong>de</strong> wind is zacht. Zorg<br />

alsjeblieft goed voor <strong>de</strong> <strong>stad</strong> en <strong>de</strong> inwoners.<br />

Als je vragen hebt kun je altijd bij Erasmus<br />

terecht. En als het dringend is kun je altijd een<br />

postduif met een bericht naar mij sturen, en<br />

dan kom ik zo snel mogelijk terug.<br />

Zonnige groetjes aan ie<strong>de</strong>reen,<br />

Jullie eigen burgemeester Willem <strong>de</strong> Wolf<br />

18


Felix las snel het briefje, maakte er een prop <strong>van</strong> en gooi<strong>de</strong> het in <strong>de</strong> prullenbak.<br />

Er was een nieuw plan aan het ontstaan in zijn hoofd. Om het uit te voeren, had<br />

hij een aantal vogelkooien nodig, een val, en een hoop lekker vogelvoer. En daarbij<br />

zou hij ook een afgelegen plek moeten vin<strong>de</strong>n, waar niemand ooit kwam.<br />

Hij draai<strong>de</strong> zich om met <strong>de</strong> draaistoel, en zijn ogen vielen op <strong>de</strong> ramen <strong>van</strong> <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bibliotheek, die tegenover het <strong>stad</strong>huis stond.<br />

“Misschien moet ik morgen toch maar eens bij Erasmus <strong>de</strong> bibliothecaris langs<br />

gaan,” dacht Felix met een sluwe glimlach.<br />

19


<strong>De</strong> volgen<strong>de</strong> ochtend stond Erasmus op <strong>de</strong> trap <strong>van</strong> <strong>de</strong> bibliotheek, te wachten<br />

om <strong>de</strong> ver<strong>van</strong>ger <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester te ontmoeten. Hij verbaas<strong>de</strong> zich wel een<br />

beetje over <strong>de</strong> plotselinge interesse <strong>van</strong> <strong>de</strong> ver<strong>van</strong>ger voor het bibliotheekgebouw,<br />

maar hij liet hem gehoorzaam alles zien, <strong>van</strong> <strong>de</strong> kel<strong>de</strong>r tot <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>r.<br />

“Eigenlijk zou ik een sleutel <strong>van</strong> <strong>de</strong> bibliotheek moeten hebben,” zei Felix aan het<br />

ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> rondleiding. “Ik ben tenslotte <strong>de</strong> ver<strong>van</strong>ger <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester en ik<br />

moet toegang hebben tot <strong>de</strong> bibliotheek wanneer ik maar wil.”<br />

“Nou ja, als je dat nodig vindt,” zei Erasmus en gaf Felix <strong>de</strong> reservesleutel.<br />

Die nacht haastte een donkere figuur zich heen en weer op <strong>de</strong> trappen <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

bibliotheek, met vogelvallen, kooien en vogelvoer in zijn armen. Vanaf <strong>de</strong> straat<br />

bene<strong>de</strong>n zag niemand dat <strong>de</strong> ramen <strong>van</strong> <strong>de</strong> bibliotheek open waren en dat er sporen<br />

<strong>van</strong> granen en vogelvoer op <strong>de</strong> vensterbanken lagen, die direct naar <strong>de</strong> vallen toe<br />

leid<strong>de</strong>n.<br />

Binnen een paar dagen waren alle postduiven <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong> opgesloten op <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bibliotheek.<br />

20


21


22


Het voetbalteam <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong> bereid<strong>de</strong> zich voor op <strong>de</strong> grote wedstrijd. Erasmus,<br />

<strong>de</strong> bibliothecaris, was penningmeester <strong>van</strong> <strong>de</strong> club, en hij had een ontmoeting<br />

met <strong>de</strong> <strong>vos</strong> om een aantal dingen te regelen. <strong>De</strong> laatste wedstrijd <strong>van</strong> het seizoen<br />

kwam eraan, en het bezoeken<strong>de</strong> team kwam helemaal uit <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re <strong>stad</strong> hiernaartoe.<br />

<strong>De</strong> <strong>stad</strong> bruiste <strong>van</strong> opwinding: <strong>de</strong> inwoners waren het voetbal<strong>stad</strong>ion klaar aan het<br />

maken voor <strong>de</strong> wedstrijd, hotelkamers voor <strong>de</strong> gasten wer<strong>de</strong>n schoongemaakt, er<br />

werd extra voedsel gekookt en <strong>de</strong> straten wer<strong>de</strong>n versierd.<br />

“We moeten <strong>de</strong>ze wedstrijd winnen. Oh, wat een geweldig feest zal het zijn<br />

als we onze overwinning vieren, en ik zal een inspireren<strong>de</strong> toespraak hou<strong>de</strong>n,<br />

op een hoog podium,” zei <strong>de</strong> <strong>vos</strong>. “Wat jammer dat het bezoeken<strong>de</strong> team in<br />

zo’n goe<strong>de</strong> vorm is.”<br />

“Maar is traditie niet het belangrijkst?” vroeg Erasmus <strong>de</strong> bibliothecaris, en<br />

probeer<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>vos</strong> was af te remmen. He was<br />

ook een groot voetbalfan, maar hij wist dat<br />

hij ook zon<strong>de</strong>r overwinning <strong>van</strong> <strong>de</strong> sport<br />

zou kunnen genieten.<br />

“Natuurlijk niet,” snoof <strong>de</strong> <strong>vos</strong>. “Wat<br />

belangrijk is, is dat we groots winnen en <strong>de</strong><br />

grootste prijs krijgen. Zo krijgen we alle eer.”<br />

23


Erasmus schud<strong>de</strong> zijn hoofd en ging terug naar <strong>de</strong> rustige bibliotheek. <strong>De</strong> <strong>vos</strong> was<br />

nu alleen, en kon in alle rust plannen be<strong>de</strong>nken, waarbij niets hem te veel was.<br />

<strong>De</strong> tij<strong>de</strong>lijke burgemeester <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong> bepaal<strong>de</strong> dat het bezoeken<strong>de</strong> team hun<br />

training moest doen op een klein veldje in <strong>de</strong> buitenwijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong>. <strong>De</strong> waterpijpen<br />

wer<strong>de</strong>n op datzelf<strong>de</strong> moment gerenoveerd en het grasveld was niet in beste staat.<br />

24


Het thuisteam mocht trainen in een mooie, nieuwe sporthal die naast het<br />

nieuwe <strong>stad</strong>ion stond. Om succes te garan<strong>de</strong>ren had hij zes coyotes aan het<br />

team toegevoegd, die bekend ston<strong>de</strong>n <strong>van</strong>wege hun ruwe spel. Volgens <strong>de</strong> regels<br />

moesten alle spelers inwoner zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong> waar ze voor uitkwamen. <strong>De</strong> nieuwe<br />

burgemeester liet daarom barakken aanleggen naast het <strong>stad</strong>ion speciaal voor <strong>de</strong><br />

coyotes.<br />

“Niemand zou ergens over moeten kunnen klagen,” glimlachte <strong>de</strong> <strong>vos</strong>, tevre<strong>de</strong>n met<br />

zichzelf. “We hebben het helemaal volgens het boekje gedaan.”<br />

25


<strong>De</strong> week voor <strong>de</strong> wedstrijd stak <strong>de</strong> <strong>vos</strong> al zijn energie in het plannen <strong>van</strong> het<br />

overwinningsfeest. Hij wil<strong>de</strong> geen tijd beste<strong>de</strong>n aan slapen of eten. Er<br />

ontston<strong>de</strong>n klitten in zijn vacht, hij had donkere kringen on<strong>de</strong>r zijn ogen en zijn<br />

plannen wer<strong>de</strong>n steeds vreem<strong>de</strong>r.<br />

“Alle inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong> moeten er hetzelf<strong>de</strong> uitzien. Ie<strong>de</strong>reen krijgt een nieuwe<br />

halsband, met het wapen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong> erin gedrukt,” zei hij opgewon<strong>de</strong>n. “Nee,<br />

in plaats <strong>van</strong> het wapen moet mijn foto erin staan. Ik ben tenslotte<br />

<strong>de</strong> burgemeester nu.”<br />

26


Toen bedacht hij dat ie<strong>de</strong>reen samen moest komen voor een repetitie, waar ze<br />

<strong>de</strong> nieuwe slogans moesten leren. Naast het aanmoedigen <strong>van</strong> het team, moest<br />

<strong>de</strong> menigte ook <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> zin zingen: “Lang leve <strong>de</strong> <strong>vos</strong>, onze grote lei<strong>de</strong>r en<br />

voetbalvriend.”<br />

27


28


Erasmus maakte zich ernstig zorgen. <strong>De</strong> plannen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>vos</strong> zou<strong>de</strong>n het hele evenement ruïneren. <strong>De</strong><br />

bibliothecaris had geprobeerd zich aan te passen aan <strong>de</strong><br />

ein<strong>de</strong>loze opdrachten, maar dit ging hem toch echt te ver.<br />

“Dit is niet het sportfestijn dat onze ou<strong>de</strong> wolf zou willen<br />

dat we vier<strong>de</strong>n,” dacht Erasmus. “Ik vraag me af of hij wel<br />

weet wat er hier aan <strong>de</strong> hand is.”<br />

<strong>De</strong> bibliothecaris zat alleen in <strong>de</strong> bibliotheek. Niemand<br />

had nog tijd om boeken te komen lenen. Terwijl hij over<br />

<strong>de</strong> vreem<strong>de</strong> situatie nadacht, viel hem opeens iets op.<br />

Het gebouw was toch niet helemaal stil. Ergens boven<br />

hem kon hij een vreemd soort, koerend geluid horen.<br />

Het klonk alsof er een grote ketel op het fornuis stond<br />

te pruttelen.<br />

Erasmus ging op zoek naar <strong>de</strong> oorzaak <strong>van</strong> het<br />

geluid. Hij keek in ie<strong>de</strong>re kamer, één voor één, en ging<br />

uitein<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> trap op naar <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>r. Het geluid werd<br />

lui<strong>de</strong>r.<br />

29


<strong>De</strong> zware <strong>de</strong>ur naar <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>r ging open. Erasmus kon zijn ogen niet geloven.<br />

<strong>De</strong> hele ruimte was gevuld met postduiven in kooien. <strong>De</strong> postduiven <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

burgemeester zaten er ook tussen, met het wapen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong> om hun nek.<br />

“Ik begin te snappen wat er hier aan het gebeuren is,” dacht Erasmus, bedachtzaam<br />

knikkend. “Ik moet snel een bericht naar <strong>de</strong> burgemeester sturen. Dit is het ein<strong>de</strong><br />

<strong>van</strong> zijn vakantie.”<br />

Snel daarna steeg er een postduif op <strong>van</strong>af <strong>de</strong> vensterbank en vloog in <strong>de</strong> richting<br />

<strong>van</strong> het vakantie eiland dat zichtbaar was aan <strong>de</strong> horizon. Toen gaf Erasmus alle<br />

opgesloten vogels wat voer en zette <strong>de</strong> <strong>de</strong>urtjes <strong>van</strong> <strong>de</strong> kooien wagenwijd open.<br />

<strong>De</strong> inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong> waren verbaasd te zien dat er een groep onrustige<br />

postduiven rondvloog over <strong>de</strong> bibliotheek en het <strong>stad</strong>huis.<br />

30


31


32


Willem <strong>de</strong> Wolf was woe<strong>de</strong>nd. Zijn vakantiestemming verdween als sneeuw<br />

voor <strong>de</strong> zon op het moment dat hij het dringen<strong>de</strong> bericht <strong>van</strong> Erasmus las.<br />

Dat was iets wat hij niet had verwacht, hoewel hij moest toegeven dat <strong>de</strong> jonge <strong>vos</strong><br />

wel wat overdreven ijverig had geleken.<br />

“Laten we <strong>de</strong> belangrijkste bagage op <strong>de</strong> boot zetten en op weg gaan,” zei <strong>de</strong> ou<strong>de</strong><br />

wolf tegen zijn vrouw. “<strong>De</strong> <strong>stad</strong> moet zo snel mogelijk weer terug wor<strong>de</strong>n gebracht<br />

naar normaal. Ik kan later altijd nog gaan vissen.”<br />

Tegen <strong>de</strong> middag was <strong>de</strong> wolf terug in zijn kantoor. Hij liet zijn ver<strong>van</strong>ger plaatsnemen<br />

tegenover zijn bureau en eiste een verklaring. <strong>De</strong> <strong>vos</strong> beschreef alles wat hij had<br />

bereikt in glorieuze <strong>de</strong>tails, en gaf overal een positieve draai aan.<br />

“Je kunt zeggen wat je wilt,” mopper<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>vos</strong>. “Je bent geobse<strong>de</strong>erd door macht.<br />

Het is als een ziekte. Ik zou je eigenlijk naar het verlaten eiland moeten sturen om<br />

te herstellen.”<br />

33


Uitein<strong>de</strong>lijk werd <strong>de</strong> wolf wat min<strong>de</strong>r boos. <strong>De</strong> <strong>vos</strong> kreeg toestemming om naar<br />

<strong>de</strong> laatste voetbalwedstrijd te komen, en hij mocht zelfs naast hem komen<br />

zitten op <strong>de</strong> eretribune. Maar hij mocht geen toespraak hou<strong>de</strong>n, en <strong>de</strong> inwoners <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>stad</strong> mochten hun eigen kleding kiezen.<br />

<strong>De</strong> <strong>vos</strong> was geïrriteerd dat <strong>de</strong> coyotes die hij had ingehuurd niet voor het thuisteam<br />

mochten spelen. <strong>De</strong> wolf gaf geen toestemming, hoe hard <strong>de</strong> <strong>vos</strong> ook probeer<strong>de</strong> hem<br />

over te halen.<br />

“In <strong>de</strong>ze <strong>stad</strong> spelen we fair,” zei <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> burgemeester. “Maar ik heb iets te<br />

doen gevon<strong>de</strong>n voor je coyotes. Kijk maar.”<br />

34


35


36


<strong>De</strong> coyotes ston<strong>de</strong>n in het gangpad en <strong>de</strong><strong>de</strong>n een gymnastiekoefening om het<br />

publiek te vermaken. Groot en breedgeschou<strong>de</strong>rd als ze waren maakten ze<br />

zon<strong>de</strong>r moeite een pirami<strong>de</strong> en <strong>de</strong><strong>de</strong>n ze krachtoefeningen met elkaar.<br />

Ondanks dat het een spectaculaire voorstelling was kon Felix <strong>de</strong> Vos zijn teleurstelling<br />

maar nauwelijks verbergen. In plaats <strong>van</strong> <strong>de</strong> gymnastiek had hij <strong>de</strong> coyotes liever na<br />

<strong>de</strong> wedstrijd op het podium gezien, met een gou<strong>de</strong>n medaille rond hun nek.<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> dromen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>vos</strong> vernietigd toen het bezoeken<strong>de</strong><br />

team <strong>de</strong> spannen<strong>de</strong> wedstrijd met één doelpunt verschil won. Felix <strong>de</strong><br />

Vos liet zijn hoofd hangen.<br />

“Kom op Felix, het is maar een spel,” troostte <strong>de</strong> wolf. “En volgend<br />

jaar is er weer een vriendschappelijke wedstrijd. Dat is wat echt<br />

telt.”<br />

37


Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Felix<br />

<strong>de</strong> Vos grote plannen voor <strong>de</strong> toekomst. Hij verlaat zijn<br />

nest op <strong>de</strong> helling en gaat met zijn glanzen<strong>de</strong> laarzen op weg<br />

naar <strong>de</strong> <strong>stad</strong>, op zoek naar een baantje en een ontmoeting<br />

met <strong>de</strong> burgemeester, Willem <strong>de</strong> Wolf.<br />

Als <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> wolf gaat vissen op een verlaten eiland, laat hij<br />

Felix zijn kantoor gebruiken. Maar Felix wil zo graag hogerop<br />

komen dat zijn meedogenloze acties <strong>de</strong> inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong><br />

angst aanjagen. Er is iets vreemds aan <strong>de</strong> hand op <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>r<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> bibliotheek, en <strong>de</strong> postduiven <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>stad</strong> verdwijnen<br />

op mysterieuze wijze.<br />

Zal er een voetbalwedstrijd komen met hun buur<strong>stad</strong>? En zal<br />

het net zoals altijd een vriendschappelijke wedstrijd wor<strong>de</strong>n?<br />

wickwick.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!