Schoolbrochure Sint-Jozefsschool 2017-2018

sjeizer

1


Voorwoord 6

Deel I. INFORMATIEF LUIK 7

CONTACT MET DE SCHOOL 7

1 de directie 7

2 het schoolbestuur 7

3 de scholengemeenschap Zoniën 7

4 het secretariaat 8

5 de zorgcoördinator 8

6 ons schooladres 8

7 onze website 8

ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 8

1 schooluren 8

2 Opvang 9

1 Algemeen 9

2 Avondopvang & studiemoment 9

3 Middagtoezichten, refter en warme maaltijden 10

4 Busvervoer 11

5 Data van de vrije dagen en pedagogische studiedagen 11

6 Vakanties 11

7 Data oudercontacten 12

8 Data restaurantdagen, schoolfeest en voorstelling(en) 12

9 Data vergaderingen van de ouderraad 12

SAMENWERKING 12

1 de schoolraad 12

2 de ouderraad 13

3 het LOC 14

4 zorgvuldig bestuur 15

Wat is zorgvuldig bestuur? 15

5 leerlingenrechten 16

6 klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 17

7 het VCLB 18

Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 18

Samenwerking school-CLB 19

Hoe werkt het CLB? 19

Het CLB-dossier 20

Wat te doen bij een besmettelijke ziekte? 20

Kan elk kind van 12 jaar zelfstandig beslissen? 20

Deel II. PEDAGOGISCH PROJECT 21

Deel III. HET SCHOOLREGLEMENT 24

1 ENGAGEMENTSVERKLARING 24

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. 24

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 24

2


Individuele leerlingenbegeleiding. 25

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 25

2 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 27

2.1. Algemeen 27

RECHT OP INSCHRIJVING 28

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden in de kleuterschool? 28

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden in de lagere school? 29

Duur van het gewoon lager onderwijs: 31

het getuigschrift basisonderwijs 31

2.2. Instapdata kleuters 32

2.3. Weigeren / Ontbinden van de inschrijving / Beëindigen 33

2.3.1. Weigeren 33

2.3.2. Ontbinden 33

2.3.3. Beëindigen 34

2.3.4. Screening niveau onderwijstaal 34

3 OUDERLIJK GEZAG 35

3.1. Zorg en aandacht voor het kind 35

3.2. Neutrale houding tegenover de ouders 35

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 35

3.4 Co-schoolschap 35

4 ORGANISATIE VAN ONZE LEERLINGGROEPEN 35

4.1. Algemeen 35

4.2. Wie kan de beslissing tot zittenblijven nemen? 36

4.3. Hoe gebeurt dit? 36

5 AFWEZIGHEDEN 36

5.1. Algemeen 36

5.2. Wegens ziekte 37

5.2. Andere afwezigheden 38

5.2.1. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 38

5.2.2. Afwezigheden mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de school 39

5.2.3. Afwezigheden van trekkende bevolking 40

5.2.4. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden door schoolexterne

hulpverleners 40

5.2.4.1. Omwille van revalidatie na ziekte of ongeval 40

5.2.4.2. Omwille van een behandeling van een stoornis, vastgelegd in een officiële

diagnose 41

5.2.5. Problematische afwezigheden 42

6 ONDERWIJS AAN HUIS 42

6.1. Synchroon internetonderwijs 42

6.2. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 42

6.2.1. Welke leerlingen komen in aanmerking? 43

6.2.2. Vaststelling en toekenning van het recht op TOAH 43

6.2.3. Aard van de aandoening en duur van de afwezigheid op school 43

6.2.4. Aanvraag door de ouders 44

6.2.5. Afstand tussen school en verblijfplaats van het kind 45

6.2.6. Opname in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool

verbonden is of opname in een K-dienst 46

3


6.2.7. De organisatie van het Tijdelijk Onderwijs aan Huis 47

6.2.8. Aandachtspunten bij het aanvraagformulier voor Tijdelijk Onderwijs aan Huis 47

7 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN [EXTRA-MUROSACTIVITEITEN] 48

8 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS 49

8.1. Algemeen 49

8.2. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift 49

8.3. Beroepsprocedure 49

8.3.1. Wie kan er beroep indienen tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift

basisonderwijs? 49

8.3.2. Wat houdt het overleg dat moet voorafgaan aan de beroepsprocedure in? 50

8.3.3. Bij wie en hoe kunnen de ouders het beroep instellen? 50

8.3.4. Hoe is de beroepscommissie samengesteld? 51

8.3.5. Hoe werkt de beroepscommissie? 51

8.3.6. Welke beslissing kan de beroepscommissie nemen? 52

8.3.7. Wanneer worden ouders op de hoogte gebracht van de beslissing van de

beroepscommissie? 52

9 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN 54

9.1. Ordemaatregelen 54

9.2. Tuchtmaatregelen 54

9.2.1. Een preventieve schorsing als bewarende maatregel 54

9.2.2. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 55

9.2.4. Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve)

uitsluiting 55

9.3. Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting 56

10 BIJDRAGEREGELING 56

10.1. Algemeen 56

10.2. Verplichte uitgaven 57

10.3. Niet-verplichte uitgaven 57

10.4. De dubbele maximumfactuur 59

10.4.1. Algemeen 59

10.4.2. De scherpe maximumfactuur 59

10.4.3. De minder scherpe maximumfactuur 60

10.5. Overzichtsschema van de facturatieperiodes 60

11 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING 61

12 VRIJWILLIGERS 61

13 WELZIJNSBELEID 62

13.1. Preventie 62

13.1.1. Verwachtingen naar de ouders 62

13.1.2. Verwachtingen naar de kinderen 62

13.2. Verkeersveiligheid 62

13.3. Medicatie 63

13.4. Stappenplan bij ongeval of ziekte 63

13.4.1. Eerste hulp bij een ongeval of ziekte van de leerling op school 63

13.4.2. Verzekering en ongevalsaangifte 64

13.4.3. Besmettelijke ziekten en luizen 64

13.5. Rookverbod 65

14 LEEFREGELS 65

4


14.1. Aankomen op school 65

14.2. Niet tijdig aankomen op school 66

14.3. Respect 66

14.4. Klaslokalen 66

14.5. Rijen en refter 67

14.6. Naar huis 67

14.7. Speelplaatswerking 68

14.8. Persoonlijke voorwerpen 68

14.9. Kledij 69

14.10. Iets vergeten? 69

14.11. Schade aangericht op school door een leerling 70

14.12. Meegeven van geld 70

14.13. Snoepen en verjaardagen 70

14.14. Drank & tussendoortjes op school 71

14.15. Schoolagenda en rapporten 72

14.16. Optreden tegen pesten op school, ook preventief 73

Nieuw: KIVA op school 75

14.17. Tijdschriften 75

14.18. Klasbibliotheek 75

14.19. Schoolbenodigdheden 76

15 PRIVACY 77

15.1. Verwerken van persoonsgegevens 77

15.2. Schoolverandering en de overdracht van leerlinggegevens 77

15.2.1. Schoolverandering 77

15.2.2. Overdracht van leerlinggegevens 78

15.3. Recht op inzage, toelichting en een kopie 79

15.4. Publiceren van foto’s 79

16 EEN NEDERLANDSTALIGE SCHOOL 79

17 ELEKTRONISCHE POST, BESTELLINGEN & ALLERHANDE FORMULIEREN 79

18 KLACHTENREGELING 80

19 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 81

20 1 SEPTEMBER 2017: Intrek in de gerenoveerde kleuterschool! 81

5


Voorwoord

Beste Ouders,

U heeft ongetwijfeld een aantal verwachtingen ten aanzien van onze school. Ze wil de kinderen een

bepaalde kennis, een aantal vaardigheden en goede attitudes bijbrengen. Dat willen wij als schoolteam

doen vanuit onze ‘onderwijsdroom’. Wij willen als school vertrekken vanuit een mooie droom, een soort

verlangen naar al het goede voor uw kind in deze wereld. Daarvoor willen wij de basis leggen.

Om mooie dromen te realiseren zijn er verschillende dingen nodig: bouwstenen, cement, inzet en

wilskracht, een plan, … in één woord ‘een gedragen project’, ons opvoedingsproject. In onderwijsterminologie

spreekt men van een pedagogisch project, een schoolreglement, de leerplannen, de

schoolorganisatie, … kortom de schoolwerkplanning.

En zo beland ik bij wat ik in de komende bladzijden voor u wil toelichten nl. onze droom vertaald in de

schoolwerkplanning van de Sint-Jozefsschool te Eizer. Hierin zie ik drie grote onderdelen:

I. Een informatief luik

II.

III.

Ons pedagogisch project

Het schoolreglement

En terwijl U dit leest staat er alweer een nieuw schooljaar voor de deur. U en uw kind zullen vlug wennen

aan de dagelijkse tred van de doordeweekse schooldagen. Uiteraard ben ik samen met het team blij uw

kind(eren) te mogen verwelkomen in onze school. We zullen ons dan ook inspannen om onze belofte van

degelijk onderwijs en goede opvoeding waar te maken. Onze inzet zal – samen met uw inzet –

ongetwijfeld goede vruchten afwerpen. Dat hoop ik van ganser harte. Wat er ook is, een kleine of grote

vraag, een probleem of wat dan ook, kom gerust binnen, e-mail of bel even op, samen zoeken we naar

een oplossing. We maken graag tijd.

Weet dat de inschrijving van uw kind in onze school tevens betekent dat u ons opvoedingsproject - met

name het pedagogisch project en het schoolreglement - onderschrijft. En dat u bijgevolg uw kind ook zal

stimuleren en helpen om dit eveneens na te leven. Zo bouwen we samen aan een optimale sfeer.

Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Dit wordt dan telkens op de schoolraad

besproken.

Overtuigd dat uw kind(eren) gelukkig zal (zullen) zijn op onze school en dat het (ze) zich vlug thuis zal

(zullen) voelen, dank ik u voor uw vertrouwen en reken ik op de beste samenwerking.

Welkom!

Danny Soetaert

directeur

6


Deel I.

INFORMATIEF LUIK

Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer het nodig is, kunnen we

de informatie in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

CONTACT MET DE SCHOOL

1 de directie

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school. Hij draagt verantwoordelijkheid over de

administratieve, pedagogische en financiële kant van het onderwijs. De directie is de mentor van het hele

schoolteam. Hij zet de lijnen uit voor de voortdurende onderwijsvernieuwing en zorgt voor een goede

teamspirit.

De directie wil u op elk moment graag ontvangen. Hij wil graag met u alle problemen i.v.m. uw kinderen

bespreken om samen naar een oplossing te zoeken. Hij wil u graag uitleg verschaffen bij vragen over het

schoolse leven. Toch is het aangeraden, om indien mogelijk, een afspraak te maken.

Directeur: Danny Soetaert e-mail: ​directie@sjeizer.be

2 het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Dit schoolbestuur is dan

ook verantwoordelijk voor een degelijk verloop van het onderwijs en is de eindverantwoordelijke voor het

personeelsbeleid. Zij is gebonden aan de wettelijke plichtplegingen van het departement onderwijs en de

katholieke koepel van het basisonderwijs. Zij kiest binnen haar geleding een voorzitter.

Het schoolbestuur kan voor advies een beroep doen op de begeleidingsdiensten van het Vlaamse

Verbond van het Katholieke Basisonderwijs (VVKBaO) en natuurlijk ook op de directie van de school zelf

waaraan zij ook heel wat volmachten overdraagt.

De leden van het schoolbestuur: Carla Timmermans (voorzitter), Jean-Louis Tastenhoye,

Willy Puttemans, Anne-Mieke Demaegdt, Jos Dekelver

Adres: VZW Schoolcomité Sint-Jozef

Duisburgsesteenweg 134 - 3090 Overijse

3 de scholengemeenschap Zoniën

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Zoniën, samen met de vrije scholen van Neerijse,

Maleizen, Tombeek, Jezus-Eik, de Sint-Clemensschool in Hoeilaart, het H.-Hartcollege in Tervuren, de

St.-Annaschool in Duisburg, de Mariaschool in Tervuren, Ganspoel in Huldenberg en De Waaier in Bertem.

Onderling werken wij op zoveel mogelijk domeinen samen in een constructieve sfeer.

De coördinerende directeur is:

Mark Van Eenaeme

mark.vaneenaeme@zonien.org

Adres:

Directeur coördinatie

Scholengemeenschap Zoniën

Waversesteenweg 2 1560 Hoeilaart

7


​4

het secretariaat

U kan telefonisch contact opnemen met de school via het algemeen schoolnummer: 02 687 87 67.

Onze administratief medewerker, Els Vanderlinden zal u dan te woord staan.

Via mail is het secretariaat bereikbaar op ​secretariaat@sjeizer.be

5 de zorgcoördinator

Onze school telt 2 zorgcoördinatoren. Zij ondersteunen onze klasjuffen en zorgjuffen, leggen contacten

met het VCLB, met de ouders maar ook nog met externe hulpverleners zoals bv. logopedisten.

❏ Voor de lagere school is dit Elke Debremaeker. Zij is op dinsdag op school aanwezig.

Haar mailadres is ​elkedebremaeker@gmail.com

❏ Voor de kleuterschool is dit Pascale Scheys.

Haar mailadres is ​pascale.scheys@sjeizer.be

Juf Pascale zal dit tevens voor het eerste leerjaar waarnemen, ter ondersteuning van juf Elke.

6 ons schooladres

Sint-Jozefsschool

Duisburgsesteenweg 134

3090 Overijse

7 onze website

www.sjeizer.be

Als ouder van de school hebt u een

gebruikersnaam en paswoord nodig.

Hiermee kan u inloggen en zo komt u op een

afgeschermd gedeelte waar u extra info over de

school krijgt en waar u ook bestellingen kan

plaatsen, inschrijvingen kan realiseren en de

nodige documenten kan downloaden.

ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

1 schooluren

De school is open van 7.30 uur tot 18.00 uur, op woensdag tot 13.00 uur.

De lessen beginnen om 8.35 uur en eindigen om 15.30 uur, op woensdag om 11.55 uur.

8.35 uur - 11.55 uur Les, onderbroken met een pauze van 20 minuten

11.55 uur - 13.05 uur Middagpauze

13.05 uur - 15.30 uur Les, onderbroken met een pauze van 20 minuten

8


2 Opvang

1 Algemeen

We voorzien op school in een voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur tot 8.35 uur en in een naschoolse tot

18.00 uur.

De ​voorschoolse opvang ​van 7.30 uur tot 8.00 uur is betalend. Hiervoor wordt een bedrag van € 1 per dag

aangerekend. Vanaf 8.00 uur is deze gratis.

De ​naschoolse opvang ​is betalend vanaf 16.30 uur. Per half uur betaalt u vanaf dat moment € 0,75. Per

begonnen kwartier na 18 uur wordt een toeslag van € 5,00 gerekend. Woensdag moeten de kinderen

afgehaald worden ten laatste om 13.00 uur. Ook hier geldt de toeslag van €5 indien u te laat komt.

Indien uw kind gebruik maakt van de ​buitenschoolse opvang ​op woensdag,

ingericht door de gemeente, gelieve een lunchpakket te voorzien.

Onder toezicht van een begeleider van kamp Kwadraat (IBO) kunnen de

leerlingen rond iets over twaalf uur hun boterhammen reeds nuttigen bij ons

op school in de refter.

De kinderen zullen op school opgehaald worden om 12.45 uur door een bus

van de gemeente en ze zullen in Kamp Kwadraat aankomen omstreeks 13.15

uur. Daar kan u hen dan ook afhalen. Voor meer informatie over deze buitenschoolse opvang, raadpleeg

zeker de site van de gemeente.

Ook tijdens vakanties en schoolvrije dagen kan u hier terecht.

Wie dus opvang zoekt, zeker snel raadplegen!!

http://www.kampkwadraat.be/nl/204/navigation/204/kinderopvang.html

2 Avondopvang & studiemoment

Om het wachten op de ouders voor de kinderen 's avonds zinvoller te maken, gaan de kinderen van de

naschoolse opvang (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) om 16.30 uur binnen voor de

avondstudie. Concreet betekent dit dat de kinderen na de lessen even spelen en daarna in de schoolrefter

worden opgevangen voor de studie. Alle kinderen van de lagere school maken dan in stilte verplicht hun

schoolwerk (huiswerk en lessen). De kleuters worden tussen 16.00 uur en 17.15 uur opgevangen in een

aparte klas op school. Zij kunnen zich dan voluit ontspannen. Het kan ook gebeuren dat de kinderen

buiten mogen spelen (zandbak, speeltuig, …).

De avondstudie staat onder toezicht en is verplicht voor alle kinderen die na 16.30 uur op school blijven

en niet meer onder actief toezicht van een volwassene staan (vb. ook tijdens oudercontacten). Bijgevolg

zullen kinderen na deelname aan extra avondactiviteiten op school, verplicht in de opvang gebracht

worden indien ze niet onmiddellijk na de activiteit worden afgehaald door de ouders. Zorg dat uw lager

schoolkind steeds iets bij heeft om zinvol bezig te zijn na het beëindigen van het schoolwerk (een

leesboek of stripverhaal is hiervoor het meest aangewezen). Na 17.00 uur kunnen zij ook terecht in de

spelletjeskast van de school. Voorzie voor uw kind ook een vieruurtje ( koek,…) in de boekentas.

In het begin van het schooljaar krijgt u een brief waarin u de uren vastlegt wanneer u opvang wenst. Om

de onkosten te dekken, vragen we een bijdrage van € 0,75 per begonnen halfuur, en dit vanaf 16.30 uur.

vb.1. voor een kind dat in de opvang blijft tot 17.50 uur betaalt u € 2,25.

vb.2. voor een kind dat in de opvang blijft tot 17.20 uur betaalt u € 1,50.

De opvang eindigt om 18 uur. Per begonnen kwartier na 18 uur wordt een toeslag van € 5,00 gerekend.

9


Gelieve uw kind tijdig af te halen, de opvangverantwoordelijken hebben ook huishoudelijke

verplichtingen! Indien u om één of andere reden toch te laat zou komen, gelieve dan steeds de school

telefonisch te verwittigen!

Uw kind mag de studie of opvang alleen verlaten onder begeleiding. Kinderen die een schriftelijke

toelating van de ouders hebben (aan te vragen via de website - zie later) mogen zelfstandig vertrekken.

Wanneer u meerdere kinderen in de opvang hebt, gelieve deze dan steeds samen op te halen.

De naschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van werkende ouders die niet in de mogelijkheid zijn om

hun kinderen op te (laten) halen. Het maken van de huistaken kan dan ook enkel wanneer de grootte van

de groep van de opvang dit toelaat.

Bij het afhalen van uw kind(eren) bent u verplicht de weeklijst van de avondopvang te handtekenen. Zo

hebt u dagelijks een goede controle van de correcte aanduiding. De opvangjuf duidt nog steeds zelf de

opvangperiodes aan.

Indien niet afgetekend, is er bij facturatie geen verhaal mogelijk bij desbetreffende dag(en).

Gaat een kind mee met een andere ouder, een opa/oma, een oudere (12+) broer/zus,… dan tekent deze

op de lijst af. Breng de school hiervan schriftelijk op de hoogte (omwille van de veiligheid,…).

Kinderen die op onze school zitten, kunnen ​niet​ voor mekaar aftekenen. (bv. leerling 6’de lj. kan

geen broertje ophalen tijdens de kleuteropvang).

Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders, ook omwille van de veiligheid.

Kinderen die na 16.30 uur alleen naar huis mogen – ook weer mits een schriftelijke toestemming

van de ouders – moeten ook op de lijst tekenen (hun naam bv.).

Op onze website kan u een formulier ‘Toestemming alleen naar huis’ invullen.

3 Middagtoezichten, refter en warme maaltijden

De school heeft eigen schoolrefters waar de kinderen hun boterhammen (in een brooddoos) kunnen

opeten. Iedereen brengt in een hervulbare drinkbeker water mee. ​Er kunnen dus géén drankjes meer

aangekocht worden!​ Brikjes of blikjes worden niet toegelaten. Ook geen aluminiumfolie.

U kan nog wel soep bestellen voor uw kind(eren). Dit gebeurt jaarlijks of maandelijks via onze website.

De leerkracht of toezichter stipt alles aan op de klaslijsten, de kosten worden verrekend via de

tweemaandelijkse factuur (zie verder in de brochure).

Er is ook een warme schoolrefter (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). We werken met bereide

maaltijden, aangeleverd door catering Hanssens. Verse en lekkere maaltijden zijn een garantie.

Bestellen doet u enkel nog via onze website. Dit kan één maal voor het ganse jaar, ofwel maandelijks.

Bestelt u maandelijks, dan moet dit één week op voorhand gebeuren. De school brengt u hiervan telkens

op de hoogte per mail. Ook het menu vindt u op onze website terug.

Enkel indien u niet over een e-mailadres beschikt, geeft de school een maaltijdenformulier mee met uw

kind. Dit brengt u dan tijdig binnen, enkel op het secretariaat.

Indien uw kind wegens afwezigheid geen warme maaltijd neemt, terwijl het toch was ingeschreven, dient

u het secretariaat de dag zelf ​telefonisch ​te verwittigen vóór 8.40 uur. Zo niet wordt de bestelde maaltijd

toch doorgerekend aan de ouders.

U betaalt de maaltijden via de tweemaandelijkse factuur (zie later).

Om alle refteronkosten te kunnen dekken, vraagt de school een forfaitaire bijdrage (zie verder in de

brochure).

10


4 Busvervoer

Het leerlingenvervoer 's morgens en 's avonds wordt georganiseerd door en onder de

verantwoordelijkheid van de gemeente Overijse. De uurregeling voor de tussenliggende op- en

afstapplaatsen en de route kan u bekomen op het secretariaat of via onze website.

Aanvraag tot afwijkingen op de busroute en mededelingen of klachten moeten door u steeds persoonlijk

via de gemeente gebeuren (vragen naar Katrijn Dewit).

Indien er niemand op het afgesproken afhaalpunt en op het afgesproken uur klaar staat, rijdt de bus

onmiddellijk door en worden de kinderen na de busroute in de opvang van onze school afgezet.

Zowel ‘s morgens als ‘s avonds is er voor onze kinderen op de schoolbus begeleiding voorzien door de

gemeente. Het betalen gebeurt via de school naar de gemeente Overijse. De begeleider noteert wie er

gebruik van maakt. Maandelijks maken we de rekening. Voor alle duidelijkheid nog even de prijzen:

(onder voorbehoud van wijziging).

Het is noodzakelijk dat u zich jaarlijks inschrijft om gebruik te maken van gemeentelijk busvervoer. U

wordt hiervan op de hoogte gebracht op het einde van het schooljaar voordien. Via het secretariaat van

onze school zal u de nodige documenten doorgemaild krijgen.

Om toch up to date te blijven: Hier de link naar de site van de gemeente: ​gemeentelijk schoolbusvervoer

5 Data van de vrije dagen en pedagogische studiedagen

Deze kan u terugvinden op de schoolkalender die bij het begin van het schooljaar aangeboden wordt.

Ook op onze site kan u steeds de schoolkalender raadplegen.

❏ Maandag 18 september 2017 - eerste facultatieve verlofdag

❏ Woensdag 4 oktober 2017 - pedagogische studiedag

❏ Woensdag 29 november 2017 - pedagogische studiedag

❏ Woensdag 21 februari 2017 - pedagogische studiedag

❏ Maandag 30 april 2018 - tweede facultatieve vrije dag

6 Vakanties

● Herfstvakantie: van 30 oktober tot en met 5 november 2017

● Kerstvakantie: van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018

● Krokusvakantie: van 12 februari tot en met 18 februari 2018

● Paasvakantie: van 2 april tot en met 15 april 2018 (paasmaandag: 2 april 2018)

11


● Dag van de Arbeid: 1 mei 2018

● Hemelvaart: 10 mei en 11 mei 2018 (11 mei = Brugdag)

● Pinkstermaandag: 21 mei 2018

● Zomervakantie: van vrijdag 29 juni (11.55 uur) tot en met 31 augustus 2018

7 Data oudercontacten

Deze kan u terugvinden op de aangekochte schoolkalender of op onze online schoolkalender.

8 Data restaurantdagen, schoolfeest en voorstelling(en)

Terug te vinden op de aangekochte schoolkalender of op onze online schoolkalender.

9 Data vergaderingen van de ouderraad

Terug te vinden op de aangekochte schoolkalender of op onze online schoolkalender.

SAMENWERKING

1 de schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan. In onze schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de

ouderraad en het personeel. Elke afvaardiging wordt om de 4 jaar verkozen. Deze raad heeft een aantal

overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en

omgekeerd.

De verslagen van de schoolraad kunnen ingekeken worden op het secretariaat van de school.

De overlegbevoegdheid is van toepassing op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in

de school.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers van en aangeduid door de

ouderraad, afgevaardigden van het schoolbestuur en afgevaardigden van het personeel.

Contact met de schoolraad verloopt via de voorzitter.

Samenstelling schoolraad​:

Afgevaardigden van de ouders

● Olivier de Schietere de Lophem, voorzitter ouderraad

● Alan Pauwels, penningmeester ouderraad

Afgevaardigden van het personeel

● Annelies Danau (voorzitter)

● Eef Lahaye (secretaris)

Afgevaardigden van het schoolbestuur

● Carla Timmermans, schoolbestuur

● Willy Puttemans, schoolbestuur

Danny Soetaert, directeur

12


2 de ouderraad

De ouderraad is een vereniging van ouders van leerlingen van de school (zowel van de lagere school als

van de kleuterklassen) en streeft een aantal doelstellingen na:

- een nauwe samenwerking stimuleren tussen de ouders, school en schoolbestuur ten

voordele van de opvoeding van het kind

- in samenwerking met het schoolteam het opvoedingsproject verbeteren

- is de spreekbuis van ouders en leerlingen en behartigt hun belangen

- ze organiseert allerhande activiteiten en feestelijkheden waarvan de opbrengsten dienen

ter ondersteuning van activiteiten die door de school worden ingericht

Alle ouders van leerlingen zijn welkom tijdens de vergaderingen van de ouderraad. Er wordt gestreefd

naar minstens twee vertegenwoordigers per klas. De klasafgevaardigden zijn eigenlijk de voelhorens van

wat er leeft bij de ouders van die bepaalde klas. Elke ouder kan bij hen terecht met vragen, suggesties die

dan doorgespeeld worden aan de ouderraad.

Hoe werkt de ouderraad?

De voltallige ouderraad vergadert ongeveer om de drie maanden. Tijdens de vergaderingen worden de

objectieven bepaald en worden de verschillende activiteiten besproken en georganiseerd.

Een beperkte structuur, verkozen uit de ouders van de raad, stelt de agenda op, bepaalt de krachtlijnen,

legt de officiële contacten naar buiten uit (gemeentebestuur, andere scholen...) en bewaakt het financieel

beheer.

Binnen de ouderraad worden, in functie van de behoeften, kleinere werkgroepen opgericht die een

bepaald thema uitwerken (bv. verkeersveiligheid, communicatie, pas geverfd, groene ouders, welzijn en

gezondheid, festiviteiten).

Verwezenlijking van de doelstellingen

Om de doelstellingen te verwezenlijken

- kan de ouderraad allerlei activiteiten organiseren van informatieve en vormende aard.

- kan zij allerlei initiatieven nemen die de samenwerking tussen de school en de ouders kunnen

bevorderen.

- kan zij activiteiten van sociale en culturele aard beleggen om de ouderwerking op school vorm te

geven.

- levert ouders aan om in de interne beroepscommissie te zetelen.

Samenstelling bestuur ouderraad en contact:

e-mail: ​ouderraad@sjeizer.be

secretaris: Jan Mertens penningmeester: Alan Pauwels

voorzitter: Olivier de Schietere de Lophem

De zetelende ouderraad bepaalt via het huishoudelijk reglement de manier waarop deze raad voor de

volgende mandaatperiode zal worden samengesteld. De zetelende ouderraad staat ook in voor de

organisatie van die samenstelling.

13


Alle ouders worden op de hoogte gebracht over en betrokken bij de samenstelling van de ouderraad en

kunnen zich kandidaat stellen.

De ouderraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar.

De ouderraad kan zelf een regeling uitwerken over de manier waarop mandaten worden beëindigd,

waarbij geheel of gedeeltelijk mag worden afgeweken van de wettelijke regeling. Als de raden geen eigen

regeling uitwerken, dan gelden de wettelijke bepalingen. Deze wettelijke regeling bepaalt dat de ouders

van rechtswege hun mandaat beëindigen van zodra hun kinderen de school hebben verlaten.

3 het LOC

LOC staat voor lokaal onderhandelingscomité. ​In het LOC ​onderhandelen ​bestuur en vertegenwoordigers

van het personeel over personeelsaangelegenheden zoals:

❏ Het arbeidsreglement

❏ De algemene principes van het personeelsbeleid

❏ De regeling van de arbeidstijd & de prestatieregeling

❏ De maatregelen van inwendige orde

De conclusies van een onderhandeling worden vermeld in een protocol. Als in het LOC een eenparig

akkoord wordt gesloten, kan het bestuur achteraf geen beslissing nemen die van dat akkoord afwijkt.

Daarnaast heeft het LOC volgende bevoegdheden:

❏ Het LOC heeft ​recht op informatie​ over:

❏ Tewerkstelling

❏ De organisatie en het beleid van het schoolbestuur

❏ Het financieel beleid

❏ De infrastructuur

❏ Gebeurtenissen of beslissingen die gevolgen hebben voor het personeel

❏ Het LOC ​ziet toe​ op de naleving van de sociale wetgeving en van de sociale en administratieve

reglementeringen in de onderwijswetgeving.

❏ Het LOC ​bemiddelt​ bij alle geschillen of betwistingen van collectieve aard die in een school

Samenstelling

ontstaan of dreigen te ontstaan.

In het LOC zetelen evenveel afgevaardigden van het schoolbestuur als van het personeel. Beide partijen

vaardigen minstens 2 vertegenwoordigers af. Zijn er meer dan 25 personeelsleden? Dan komt er per

begonnen schijf van 25 personeelsleden telkens 1 vertegenwoordiger van zowel personeel als

schoolbestuur bij, met een maximum van 8 vertegenwoordigers van het personeel en van het

schoolbestuur. De vertegenwoordigers van het personeel zijn de vakbondsafgevaardigden. Zijn er meer

plaatsen voor vertegenwoordigers van het personeel in het LOC dan er vakbondsafgevaardigden zijn? Dan

kiest het personeel de bijkomende vertegenwoordigers. De vakbonden dragen de kandidaten voor.

In het basisonderwijs zetelt de directeur van de school als adviseur in het LOC.

Momenteel is er op onze school geen LOC wegens geen kandidaten.

14


4 zorgvuldig bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: AGODI

t.a.v Marleen Broucke, Adviseur

Kamer 1C 24

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

02 553 65 56

Mail: ​zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

​http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/

Wat is zorgvuldig bestuur?

Scholen houden zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes:

1 . Beheersing onderwijskosten

1.1. Scholen in het basisonderwijs vragen geen directe of indirecte inschrijvingsgelden. Verder

vraagt de school geen bijdrage voor onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een

eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. In het basisonderwijs moet de

bijdrage van de ouders in verhouding zijn met de geleverde prestatie door de school.

1.2. Een school in het basis- en secundair onderwijs geeft aan de ouders een overzicht van de

financiële bijdragen via het schoolreglement. Het schoolreglement en dus ook de

bijdrageregeling komen ter sprake in de schoolraad.

2. Eerlijke concurrentie

Onderwijsinstellingen mogen publiciteit maken en informatie geven over het eigen opvoedings-,

onderwijs- en begeleidingsaanbod.

Informatie over of vergelijkingen met andere onderwijsinstellingen is niet toegelaten. Ook de

andere activiteiten van de scholengetuigen van een eerlijke concurrentie: in overeenstemming

met de regelgeving en het behoorlijk gedrag onder onderwijsinstellingen.

3. Verbod op politieke activiteiten

Een onderwijsinstelling kan binnen haar domein geen mededelingen of activiteiten dulden die

rechtstreeks of onrechtstreeks de verspreiding van politieke ideeën meebrengen.

4. Handelsactiviteiten

Onderwijsinstellingen kunnen handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van

koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met haar onderwijs- of begeleidingsopdracht.

1. Daden van koophandel worden in enge zin geïnterpreteerd : handelsactiviteiten die

enkel en alleen als doel hebben de verrijking van het bestuur of van personen betrokken

bij het onderwijs of de begeleiding, zonder dat er een algemene of concrete aanwending

is in het kader van de taken en doelstellingen.

2. De verenigbaarheid met de onderwijs- of begeleidingsopdracht houdt in dat de

handelsactiviteiten kaderen in de normale dienstverlening aan de leerlingen of het

leerprogramma. Indien de handelsactiviteiten buiten dat kader vallen moeten ze een

occasioneel karakter hebben.

5. Reclame en sponsoring

Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een

bijdrage in met als doel om de bekendheid te verhogen. In vele gevallen maakt de regelgeving

geen onderscheid tussen reclame en sponsoring. Onderwijsinstellingen die reclame en

sponsoring door derden toelaten houden zich aan een aantal beginselen :

● de verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij van reclame. Er wordt

15


5 leerlingenrechten

aangenomen dat met verplichte onderwijsactiviteiten en leermiddelen datgene bedoeld

is om de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

● de facultatieve onderwijsactiviteiten in het basisonderwijs en alle onderwijsactiviteiten

in de andere onderwijsniveaus zijn vrij van reclame, behalve als het enkel gaat om een

verwijzing naar het feit van de tussenkomst van een persoon of een organisatie

(sponsoring).

● Reclame en sponsoring zijn kennelijk verenigbaar met de taken en doelstellingen van de

instelling.

● Reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de

betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de onderwijsinstelling niet in het gedrang.

Elke basis- en secundaire school stelt samen met de schoolraad een basisvisie op over het

schoolbeleid inzake reclame en sponsoring. Deze afspraken komen in het schoolreglement.

6. Participatie gesubsidieerd onderwijs

De schoolraad moet alle personeelsleden, leerlingen en ouders inlichten over de werking van de

onderwijsinstelling. De schoolraad beschikt over een algemeen informatierecht, een

adviesbevoegdheid inzake studieaanbod, samenwerking, schoolvervoer, nascholing en

projecten, een overlegbevoegdheid over het schoolreglement, bijdrageregeling, schoolwerkplan,

extra-muros, infrastructuurwerken, aanwending lestijden, welzijn.

Commissie inzake Leerlingenrechten

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten

t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)

H. Consciencegebouw

Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11

1210 Brussel

02/553 92 12

Mail: ​commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

​http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

De Commissie inzake Leerlingenrechten heeft ​afgelijnde taken:

● U kan als ouder bij de Commissie terecht indien u een ​niet-gerealiseerde inschrijving​ van

uw kind betwist en een ​klacht​ wil indienen. De leden van de Commissie zullen nagaan of

er voldaan is aan de voorwaarden van het Decreet Basisonderwijs om de inschrijving te

weigeren. De uitspraken van de Commissie kan u raadplegen op deze website. In ons

huishoudelijk reglement vindt u terug hoe u een klacht kan indienen.

● U kan als ouder bij de Commissie terecht indien de inschrijving van uw kind ontbonden

wordt tijdens de schoolloopbaan naar aanleiding van de wijzigende nood aan

aanpassingen en u deze ontbinding van inschrijving betwist.

16


6 klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Adres: Guimardstraat 1

1040 Brussel

Tel.: 02 507 06 01

Mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een regeling voor de behandeling van klachten van

leerlingen en hun ouders over basis- en secundaire scholen, centra voor deeltijds

beroepssecundair onderwijs en internaten. Met deze regeling willen we vanuit de eigenheid

van het katholieke onderwijsnet een kwaliteitsvolle klachtenbehandeling garanderen.

De beoordeling van individuele klachten gebeurt door een Klachtencommissie.

Onbevooroordeeld, objectief en op vertrouwelijke wijze zal die commissie alle ontvankelijke

klachten inhoudelijk verder onderzoeken. Ze betrekt daarbij alle partijen, dus ook het

aangeklaagde bestuur.

Om haar neutraliteit en onafhankelijkheid te garanderen, is de Klachtencommissie als volgt

samengesteld:

● de Vlaamse Scholierenkoepel;

● de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen;

● de Vrije-CLB-Koepel;

● het Christelijk Onderwijzersverbond (basisonderwijs) of de Christelijke

Onderwijscentrale (secundair);

● de besturen van de Nederlandstalige katholieke onderwijsinstellingen;

● Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De klachtenprocedure bestaat uit twee verschillende fases:

● in een eerste informele fase kunnen de leerling en zijn ouders hun ongenoegen in

onderling overleg proberen op te lossen via de interne kanalen van het betrokken

bestuur;

● pas wanneer de ongenoegens na het lokale overleg blijven bestaan, kunnen de

leerling en zijn ouders zich onder bepaalde voorwaarden in een tweede en meer

formele fase tot de Klachtencommissie wenden.

Op elk moment kunnen de betrokkenen overgaan tot bemiddeling (ook gekend als

“mediation”).

De klachtenprocedure verschilt fundamenteel in aard en opzet van een gerechtelijke

procedure. Gedragingen en beslissingen waarover onvrede bestaat, worden immers louter

beoordeeld. Aan die beoordeling zijn geen gerechtelijke gevolgen verbonden. De uitkomst

van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect.

17


7 het VCLB

Onze school werkt samen met:

​VCLB Leuven

Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven

Tel: 016/28 24 00 Fax: 016/28 24 99

info@vclbleuven.be​ ​directie@vclbleuven.be​ ​www.vclbleuven.be

In elke school is een CLB-team gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding. De CLB-anker is het

aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, leerkrachten en interne zorg. Het CLB-anker is op vaste tijdstippen

aanwezig op school. De arts en paramedisch werker staan in voor de medische onderzoeken, vaccinaties

en vragen over gezondheid.

De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers van onze school vind je:

- op de website van de school;

- op de website van VCLB Leuven (​www.vclbleuven.be​ > praktisch > scholen);

- in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar.

De CLB-medewerkers van onze school zijn:

CLB-anker(s):

Fran Vandeborght (kleuter- en lagere school)

CLB-arts:

Lut Tuts

CLB-verpleegkundige: Suzanne Briers

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Hieronder wordt kort beschreven wat CLB-medewerkers voor jou kunnen doen. Meer uitgebreide

informatie vind je op​ ​www.vclbleuven.be​. In de loop van het schooljaar krijgen ouders en leerlingen

concrete informatie over medische onderzoeken, eventuele inentingen of andere initiatieven van het CLB.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in

onze begeleiding en heeft recht op informatie, hulp en privacy. Dit geldt ook voor de ouders. Als de

leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De

leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de

begeleiding. De CLB-medewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle partners.

Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies,

diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen:

- Gedrag, gevoelens en relaties: als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt.

- Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.

- Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als een leerling of zijn ouders vragen hebben over lichamelijke

ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.

- Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen

moeilijk is.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de leerling en de school naar gepaste hulp.

Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan.

18


- In de 2​ de​ kleuterklas en het 5​ de​ leerjaar is er een uitgebreid medisch onderzoek. Ter voorbereiding van

deze onderzoeken vragen we aan de ouders om een vragenlijst in te vullen.

- Een gedeeltelijk medisch onderzoek is voorzien in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar en in het

derde leerjaar in de lagere school.

- De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen. Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten.

- Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB.

Het CLB heeft een bijzondere opdracht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De

CLB-medewerkers brengen in overleg met leerling, ouders en school de wenselijke aanpassingen in kaart.

Ze kunnen onder bepaalde voorwaarden een verslag opstellen dat recht geeft op ondersteuning vanuit

het buitengewoon onderwijs of een individueel aangepast curriculum in het gewoon of buitengewoon

onderwijs.

Samenwerking school-CLB

Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. School en CLB stellen een gezamenlijk

beleidsdocument op met afspraken en aandachtspunten. Via de schoolraad kunnen ouders en leerlingen

zich daarover uitspreken.

CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de school wel goed.

School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover die voor de begeleiding op school

noodzakelijk zijn. Dit gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim waaraan alle

medewerkers zich houden. Het CLB noteert relevante gegevens in het CLB-dossier.

Hoe werkt het CLB?

CLB-medewerkers bieden hulp op vragen van leerlingen, ouders of leerkrachten. Zij werken samen met

hen aan oplossingen. Ouders beslissen mee over de stappen in de begeleiding en worden maximaal

betrokken. Bij oudere leerlingen (+12 jaar) beslist de leerling over het verloop van de begeleiding.

Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding

wordt enkel verder gezet als de leerling (+12 jaar) of zijn ouders (-12 jaar) hiermee instemmen.

Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de medische onderzoeken,

preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met besmettelijke ziekten en de begeleiding bij

afwezigheidsproblemen.

De CLB-medewerkers van een school staan niet alleen. Binnen het CLB maken zij deel uit van een team

van collega’s. Zij overleggen regelmatig met elkaar.

De begeleiding van het CLB is gratis.

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met alle informatie.

Het medisch onderzoek gebeurt door de CLB-arts en -paramedisch werker. In uitzonderlijke gevallen kan

je vragen om het onderzoek te laten gebeuren door een andere arts. Hiervoor neem je contact op met de

directeur van het CLB.

De CLB-medewerkers werken samen met andere diensten en hulpverleners en kunnen in overleg met

ouders en leerlingen naar hen doorverwijzen. Voor intensieve vormen van begeleiding binnen de integrale

jeugdhulp kan het CLB een aanvraagdossier opstellen. Het CLB kan in specifieke situaties ook helpen

verhoogde kinderbijslag aan te vragen.

Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een problematische leefsituatie of een vermoeden van

kindermishandeling nemen zij in elk geval initiatief tot overleg of begeleiding.

19


Het CLB-dossier

Wat staat er in een CLB-dossier?

Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan waarin gegevens over de medische onderzoeken en

begeleidingsgegevens genoteerd worden. Dit gebeurt volgens vastgelegde regels waarin veel aandacht is

voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Mag je het CLB-dossier inkijken?

De leerling (+12 jaar) of zijn ouders (-12 jaar) kunnen kennis nemen van de gegevens in het CLB-dossier.

Dat gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken CLB-medewerkers die de informatie in het

dossier kunnen duiden. Je hebt geen toegang tot gegevens die de privacy van anderen schenden.

Wat gebeurt er met het CLB-dossier als je van school verandert?

Als een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, wordt het dossier 10 dagen

na de start in onze school automatisch bezorgd aan VCLB Leuven. Als je dit niet wenst, moeten de ouders

(-12 jaar) of de leerling (+12 jaar) binnen de 10 dagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de

vorige school begeleidt. Identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens in het kader van de

verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken, afwezigheidsproblemen) worden in elk geval

overgedragen.

Wat gebeurt er met het dossier als je het onderwijs verlaat?

Wanneer een leerling het secundair onderwijs definitief verlaat, wordt het dossier bewaard op het CLB.

Het wordt gedurende 10 jaar gearchiveerd, te rekenen vanaf de datum van de laatste vaccinatie of het

laatste medisch onderzoek. Voor leerlingen die hun loopbaan beëindigden in het buitengewoon onderwijs

blijft het dossier bewaard tot ze de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben. Daarna wordt het dossier

vernietigd.

Wat te doen bij een besmettelijke ziekte?

Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten. Om

besmettingsrisico’s te beperken moet de CLB-arts zo vlug mogelijk op de hoogte zijn van besmettelijke

aandoeningen. Voor de volgende besmettelijke ziekten moet een melding gebeuren: bof, voedselinfectie,

buiktyfus, difterie, escherichia coli infectie, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, hepatitis B,

impetigo (krentenbaard), kinkhoest, kinderverlamming (polio), mazelen, roodvonk, (scarlatina), schurft

(scabies), schimmelinfectie van de huid, shigellose en tuberculose. Bij twijfel nemen ouders best

telefonisch contact met de CLB-arts.

De melding aan het CLB (016 28 24 00) kan gebeuren door de ouders zelf, door de behandelende arts of

door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Voor dringende melding van infectieziekten buiten de

kantooruren kan men de dienst infectieziektebestrijding contacteren op het nummer 02 512 93 89.

De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de noodzakelijke maatregelen.

Kan elk kind van 12 jaar zelfstandig beslissen?

Elke leerling heeft recht op begeleiding en privacy. Vanaf 12 jaar kan je in principe ook zelfstandig

oordelen:

- of je ingaat op een begeleidingsvoorstel;

- of je ouders toegang krijgen tot de gegevens over jou in je dossier;

- om de overdracht van je dossier te weigeren.

Op deze leeftijdsgrens zijn uitzonderingen mogelijk.

20


Deel II.

PEDAGOGISCH PROJECT

​ In onze droom verscheen een boom met vier sterke wortels

Gezin

De lokale gemeenschap

School en leren

De wereld van vandaag

1. De betrokkenheid tussen gezin en school.

oudercontacten, overlegmomenten, feestelijkheden zoals vaderdag, moederdag, musical,

restaurantdagen, Breekeizer (schoolfeest), Eizerdag of Eizerweek, ouderraad met

werkgroepen…

2. Het ”leren” stimuleren door een warme, hartelijke school te zijn

met een grote betrokkenheid van onze kinderen en leerkrachten.

verjaardagen, schoolprojecten (KIVA), klasweekend, toneel, openluchtklassen,

dolfijnenklas, zorgbreedte, verkeersdag, culturele uitstappen, werken aan relationele

vorming…

3. De school, een kloppend hart binnen Eizer, Overijse en de omliggende gemeenten.

ontmoetingsplaats binnen de lokale gemeenschap en contacten met tal van verenigingen

en handelaars, eerste en plechtige communie, uitnodigen tot gezinsvieringen, processie,

deelname aan kerstmarkt,…

4. Opvoeden binnen de wereld van vandaag.

ict-onderricht, technologische activiteiten, aandacht voor cultuur en problematiek in

andere landen: armoede, kloof tussen arm en rijk, racisme, de natuur, meegeven van

waarden zoals solidair zijn maar ook de handen uit de mouwen steken: acties voor het

goede doel, koffiestop, broederlijk delen, … en dit alles geïnspireerd vanuit de visie van

een katholieke dialoogschool.

Vanuit deze 4 wortels of pijlers voeden wij onze boom en streven naar een boom met

een sterke stam, een prachtige kruin en met een massa vruchten aan kennis,

vaardigheden en attitudes.

Samen met uw hulp, ouders, zal deze "droomboom" zich echt ontwikkelen tot een

droom van een boom. Of heel concreet: uw en ons droomkind wensen we te vormen tot

"een droom van een kind".

De twee volgende pagina’s willen nog wat meer duiding geven.

21


In onze dromen verscheen een boom met vier sterke wortels: gezin, school en leren, de lokale

gemeenschap en de wereld van vandaag.

Langs de stam (de school) groeien onze leerlingen van 2,5-jarige kleuters naar aankomende pubers van

twaalf jaar. De kinderen worden door het sap in de stam – vanuit de vier wortels – gevoed tot een

prachtige kruin met een massa vruchten aan kennis, kunnen en attitudes.

Even het belang van elke pijler toegelicht. Alles wat in uw gezin gebeurt, uw aandacht en zorg, de

waarden die u uw kinderen meegeeft, de normen en afspraken, maar ook de genegenheid en de liefde en

zelfs de onvolkomenheden zijn van wezenlijk belang voor het gedrag en het presteren van uw kind op

school. Uiteraard is deze factor onmiskenbaar aanwezig in ons bezig zijn op school. Hoe groter de

betrokkenheid tussen gezin (ouders) en school, hoe meer kans op slagen. Als school proberen we deze

betrokkenheid waar het kan gestalte te geven: oudercontacten, overlegmomenten, feestelijkheden als

moederdag, vaderdag, restaurantdagen, Eizerdag of Eizerweek, verkeersdag en nog andere feesten, het

zijn alle momenten waarop dit kan gebeuren. Uw aanwezigheid is dan ook steeds van het allergrootste

belang. Uiteraard blijft de kleinschaligheid van de school eveneens een garantie voor deze betrokkenheid

en verbondenheid met het gezin van elk van onze leerlingen. Persoonlijk contact met elke individuele

leerkracht en met de directeur zijn – na afspraak – steeds mogelijk. Maak hiervan gerust gebruik.

Ook de wijze waarop de school omgaat met haar leerlingen en poogt het leren te stimuleren kan als

fundament van een evenwichtig opgroeien worden beschouwd (dit is de tweede pijler). Een aantal

waarden hieromtrent probeert de Sint-Jozefsschool hoog in haar vaandel te dragen. Daar zijn vooreerst

de betrachting om een warme, hartelijke school te zijn met grote betrokkenheid van het team en de

kinderen. Allereerst proberen we dat te realiseren binnen het team. Daaruit ontstaat een grote dosis

welbevinden. Als dàt kan groeien binnen een personeelsgroep zal dit ongetwijfeld vonken slaan naar de

kinderen op school. Enthousiasme roept enthousiasme op. Enkele gebeurtenissen op school sterken me

dat dit in onze school wel echt oké is. Vaak en telkens opnieuw komen bij feestelijkheden, maar ook zo

maar eens, oud-leerlingen nog eens op bezoek in de school bij hun gewezen juffen en meesters. De

kinderen vergeten ook nooit het vieren van de verjaardag van hun meester of juf. En er zijn ook onze

schoolprojecten, het klasweekend, de voorstellingen, opvolging van kinderen via de zorgklas –

zorgverbreding – logo en kiné, … én heel wat kinderen komen ’s morgens heel vroeg om te spelen én …

omdat ze graag naar school komen. Ook de wijze waarop nieuwe kinderen worden opgevangen spreekt

boekdelen. Maar vooral ook de zorg van elke titularis en ondersteunende juf of meester voor elk

individueel kind en elk individueel probleem voedt deze tweede pijler.

In het gehucht Eizer en omgeving leeft wat men noemt een lokale gemeenschap. Binnen zo’n

gemeenschap is het de bedoeling dat de school als een kloppend hart is. De school is zelden organisator

van activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeenschap maar altijd min of meer betrokken (actief of

passief). Zo worden leden geleverd voor de plaatselijke verenigingen. Voor de Eizerse feesten, de eerste

en plechtige communie, de processie, de gezinsvieringen, … worden de kinderen en hun gezin

uitgenodigd deel te nemen. Maar ook het bezoek aan tal van typische plaatselijke aangelegenheden zoals

een serrist, de winkels, de houtzagerij, de bloemist, … .

In september hebben we op school ook onze Eizerdag (lagere school) en Eizerweek ( kleuters): de

kinderen leren hier Eizer kennen via tal van educatieve, leerrijke en leuke activiteiten. Ook wordt er hier

een beroep gedaan op ouders om een handje te komen helpen.

22


Zo proberen de gemeenschap van Eizer en de Sint-Jozefsschool (die niet meer weg te denken is in het

dorp) in elkaar te vloeien tot één vruchtbare symbiose.

Tenslotte is ook de wereld van vandaag – waarin onze leerlingen opgroeien – een meer dan

beïnvloedende factor binnen het opvoedingsgebeuren. Er is het tijdperk van de multimedia, van de

informatisatie en vertechnisering. Kinderen van vandaag spreken over andere landen en continenten alsof

de ganse wereld in hun voortuin ligt. Dit brengt natuurlijk ook mee dat ze worden geconfronteerd met de

vaak immense problemen van onze maatschappij: de schrijnende armoede op sommige plaatsen, de

overbevolking, de grote kloof tussen arm en rijk, … Hier heeft de school als taak inzichten bij te brengen,

waarden te ontwikkelen, op te roepen tot solidariteit en inzet. Reeds in de basisschool worden klemtonen

gelegd want zegt het spreekwoord niet: ‘Jong geleerd, is oud gedaan?’ Het venster op deze boeiende

wereld openen wordt dan ook in onze school voorzichtig en zachtjes aan gedaan. Getuigen hiervan onze

acties, de koffiestop, de studie van derdewereldprojecten, maar ook tal van lessen met

‘grensverleggende’ thema’s.

Zoals eerder beschreven zorgen deze vier pijlers (wortels) voor het levenssap van de boom. Gans de

kleuter- en lagere schoolcarrière stijgt dit sap – door het bezig zijn van het schoolteam met uw kind – op

naar de kruin van de ‘droomboom’ waar het vele vaardigheden voortbrengt. En inderdaad, dàt willen we

met uw kind bereiken: vaardigheden op gebied van kennis, kunnen en attitudes of zoals u wil, hoofd,

handen en hart ten volle tot ontwikkeling brengen. Een greep uit de vruchten die we tenslotte willen

plukken in de kruin van de jonge boom (de jonge prépuber die als twaalfjarige naar het middelbaar trekt):

interesses ontwikkelen en tonen; een ruime mate van orde en netheid bereiken; geheugen ontwikkelen;

zich leren goed voelen; eerlijkheid en vertrouwen ontwikkelen en stimuleren; beleefdheid leren; leren

omgaan met agressie; conflicten beheersen; samen spelen en delen; het luisteren in al zijn facetten onder

de knie krijgen; een zekere vorm van (zelf)discipline bereiken; respect leren opbrengen; gevoelig zijn voor

humor; zich houden aan afspraken; openstaan voor de waarden en rijke verscheidenheid van het

christelijk geloof, met respect voor andere geloofsovertuigingen(= katholieke dialoogschool); aandacht

hebben voor de vrede (bij zichzelf en in de wereld kortbij en veraf); leren leren; zich inspannen voor een

taak; zich leren uiten; correct en nauwkeurig werken; een goed en aangenaam taalgebruik ontwikkelen;

afdoend leren lezen, schrijven en rekenen, … .

U merkt het, een hele opgave. Regelmatig wordt op vergaderingen en overleg, tijdens studiesessies en

nascholing, maar ook dagdagelijks tijdens de voorbereiding van het schoolwerk door het team en de

individuele leerkracht nagedacht over hoe deze ‘vruchten’ kunnen worden ontwikkeld. Dit alles gieten in

concrete doelstellingen voor het opvoedingswerk is dan ook een mooie uitdaging. Regelmatige bezinning

en resultaattoetsing blijven hoe dan ook noodzakelijk.

Zoals enkele jaren geleden de eerste aanzetten zijn gegeven om alles wat leefde in onze school en het

team te bevragen en op papier te zetten in een ‘opvoedingsproject’, zo is deze neerslag van hoe we ons

opvoedingswerk zien, een middel om te komen tot (zelf)evaluatie. In welke mate slagen we in de

realisatie van het boven beschreven project of met het beeld van onze droom? Welke vruchten draagt de

jonge boom? En uiteraard, waar nodig wordt bijgeschaafd, waar wenselijk wordt gewijzigd, waar goed en

mooi wordt volhard. Samen met uw hulp ouders, zal deze ‘droomboom’ zich echt ontwikkelen tot een

droom van een boom. Of heel concreet: uw en ons droomkind wensen we te vormen tot ‘een droom van

een kind’.

23


Deel III.

HET SCHOOLREGLEMENT

1 ENGAGEMENTSVERKLARING

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen.

Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de

volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse

afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de

werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van het schooljaar voor elke klas een klassikaal

oudercontact. U kan er kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en met de manier van werken.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via

onze rapporten.

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u

weten op welke data die doorgaan. Wie uitzonderlijk niet op het individueel oudercontact kan aanwezig

zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment, dit tijdens de schooluren, of aansluitend op het

begin-en einduur van de schooldag.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u op elk moment zelf een

gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u best via een nota in de agenda van uw kind

of via een mail naar de leerkracht zelf.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de

opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de

geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van uw

schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Om naar een Nederlandstalige lagere school voor gewoon onderwijs te kunnen gaan in het kalenderjaar

waarin je kind 6 jaar wordt, moet het in het eraan ​voorafgaande schooljaar​ minstens ​220 halve dagen

aanwezig zijn in een erkende ​Nederlandstalige kleuterschool​. Voor het schooljaar 2108-2019 wordt dit

250! Is dat niet het geval, dan beslist de klassenraad van de lagere school of je kind daar mag starten, dan

wel of het nog een jaar in het kleuteronderwijs moet blijven.

De kleuterschool registreert per halve dag of je kind aanwezig is. De lagere school zal die informatie

24


opvragen bij de kleuterschool van je kind. Daarom moet je bij de inschrijving de adresgegevens van de

kleuterschool meedelen.

De regel van de voldoende aanwezigheid in de kleuterklas geldt ​niet​:

- Als je je kind inschrijft in de lagere school in het kalenderjaar dat het ​5 jaar​ wordt. De klassenraad beslist of

een kind eerder in het lager onderwijs mag instappen.

- Als je je kind inschrijft in de lagere school in het kalenderjaar dat het ​7 jaar​ of ouder wordt. Dan heeft het

op basis van de leeftijd recht om in te stappen.

- Als je kind naar het ​buitengewoon onderwijs​ gaat. De ouders beslissen wanneer hun kind in het

buitengewoon lager onderwijs instapt.

Regelmatige aanwezigheid in de kleuterklas is sowieso ​heel belangrijk​ voor je kind. Uit onderzoek blijkt dat

kinderen die niet of weinig naar de kleuterschool gingen, met een grote achterstand starten in het lager

onderwijs. Dat is nog meer het geval als een kind niet vertrouwd is met de onderwijstaal.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het

CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 8.35 uur

verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan

zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

Hoe wij samenwerken met het CLB vindt u in deel 1 - samenwerking - 4 het VCLB van deze brochure.

Daar staan ook de contactgegevens van het CLB.

U kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak

zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen.

Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde

momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan

individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. We gaan dan samen

met jullie na welke aanpassingen nodig zijn. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het

betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar

aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis

van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van

wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal

georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u

als ouder verwachten.

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en

naleeft.

25


Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit

kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe

alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven (bv. verteltassen) en

maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van uw kind weg te

werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van

Nederlands. Dit kan onder meer via volgende suggesties:

● Nederlandse lessen te volgen (voor uzelf of voor uw kind). Dit kan via het cultureel centrum Den

Blank in Overijse (tel. 02 687 59 59) of via “ Het huis van het Nederlands”(tel. 02 253 60 16 of via

de website ​www.huisvlaamsbrabant.be​ ).

● Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij

het leren van zijn lessen, … (bv. Uw kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige

huiswerkbegeleidingsdienst of een begeleider te zoeken, …)

● Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.

● Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.(vb. Chiro Eizer: website:

http://www.chiroiserna.be​ ).

● Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.

● Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep (vb. muziekharmonieën

Eendracht Maakt Macht of Sint-Rochus, contactgegevens te verkrijgen via het schoolsecretariaat).

● Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten)

zoals de ​BKO​ Kunstschool – Brusselsesteenweg 145 F – 3090 ​Overijse​ - Tel: 02 687 57 37.

● Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over

te praten.

● Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.

● Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.

● ‘s Avonds voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.

● Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw

kind zelf te laten lezen (bibliotheek Overijse: Begijnhof 13, 3090 Overijse – tel. 02 687 57 18).

● Binnen de school en bij elke schoolactiviteit Nederlands te praten met uw kind, met andere

kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.

● Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.

● Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten (contacteer hiervoor de

gemeentediensten van

Overijse).

● Uw kind in te schrijven

voor Nederlandstalige

taalkampen.

26


2 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN

2.1. Algemeen

We hebben graag dat ouders van nieuwe leerlingen – na een telefonische afspraak – de school bezoeken

tijdens de schooluren. Na de telefonische afspraak volgt steeds een gesprek waar de nodige inlichtingen

verstrekt worden en de administratieve zaken worden besproken. Na het gesprek volgt er dan een

rondleiding doorheen de school. Zo kunnen ouders de sfeer komen opsnuiven die er heerst en hebt u de

school ‘in werking’ gezien.

U kan, na afspraak, het hele jaar door een informatiegesprek aanvragen met de directie.

Inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart

van het voorafgaande schooljaar.

De inschrijvingen die in maart 2018 plaatsvinden, zijn dus voor het schooljaar 2018 - 2019.

Onze school werkt met voorrangsperiodes:

Alle kleuters, geboren in 2016​, worden dan ingeschreven tijdens drie periodes:

1.​ ​BRUSSEN: ​Voorrang voor broers en zussen of leerlingen van dezelfde leefentiteit

​Vanaf 1 maart 2017 tot en met 14 maart 2018

2.​ ​PERSONEEL: ​Voorrang voor kinderen van personeelsleden

​Op 15 maart 2018

3.​ ​OPEN INSCHRIJVINGEN: ​Alle kinderen kunnen ingeschreven worden

​Op vrijdag 16 maart 2018 vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur

Nadien op afspraak

Wat verduidelijking over deze categorieën:

​BRUSSEN:​ Kunnen als broer en zus of als leerling van eenzelfde leefentiteit worden beschouwd:

- effectieve broers en zussen ( hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet

wonend op hetzelfde adres

- halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend

op hetzelfde adres

- kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke

ouder(s) hebben

PERSONEEL:​ Een personeelslid kan een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet het personeelslid (ongeacht functie en

tewerkstellingsbreuk) een contract hebben van lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen op

de dag van inschrijving.

BELANGRIJK:​ Na elke voorrangsperiode (1+2) wordt desbetreffende voorrang afgesloten. Als een

leerling niet ingeschreven is tijdens de voorrangsperiode die op hem betrekking heeft, is hij zijn

voorrang kwijt.

27


RECHT OP INSCHRIJVING

Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school gekozen door zijn ouders.

Leerlingen die voldoen aan de ​toelatingsvoorwaarden ​ ​en​ ​waarvan de ouders het ​pedagogisch project

en ​ ​het ​schoolreglement​ ​voor akkoord hebben ondertekend, worden chronologisch ingeschreven en zijn

dan leerling van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we jullie schriftelijk hiervan op de hoogte brengen.

Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dienen jullie hiertegen een bezwaar in via een mail naar

de directie van de school. De inschrijving van uw kind wordt dan beëindigd op 31 augustus van het

lopende schooljaar.

Kinderen worden ingeschreven voor de ganse basisschool, dus geen nieuwe inschrijving bij de overgang

van kleuter naar lagere school.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind

bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het

kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, SIS-kaart,…). Alle

kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij

worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.

We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het

niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

De persoonlijke gegevens van de kinderen worden in het dossier bewaard en dienen alleen voor de

administratie van de school. De wet op de privacy van 8 december 1992 is ook hier van toepassing. Elke

ouder heeft het recht deze gegevens te raadplegen en zo nodig te laten verbeteren.

De inschrijving stopt enkel in volgende gevallen:

- wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen

- wanneer de ouders niet akkoord gaan met de nieuwe versie van het schoolreglement

- bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel

- wanneer een kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de

school een individueel aangepast programma haalbaar ziet)

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden in de kleuterschool?

Kleuters vanaf 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs aanwezig zijn op de volgende

instapdagen:

- de eerste schooldag na de zomervakantie

- de eerste schooldag na de herfstvakantie

- de eerste schooldag na de kerstvakantie

- de eerste schooldag van februari

- de eerste schooldag na de krokusvakantie

- de eerste schooldag na de paasvakantie

- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

28


Dit betekent dat een kleuter wordt toegelaten en als regelmatige leerling beschouwd wordt vanaf de

instapdag volgend op de datum waarop het de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt heeft. Vóór de

instapdag kan deze kleuter dus nog niet naar school.

Een kleuter die de leeftijd van drie bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven worden en toegelaten worden

in de school zonder rekening te houden met de instapdagen. Er wordt dus rekening gehouden met het

geboortejaar!

Bv.: Een kleuter geboren op 8 maart 2016 wordt op 8 september 2017 2 ½ jaar.

Hij mag dus instappen op de eerste schooldag na de herfstvakantie.

Verlengd verblijf in de kleuterschool

Een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, kan nog een

schooljaar kleuteronderwijs volgen. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 schooljaar.

Het verlengd verblijf kan het gevolg zijn van een beslissing van de klassenraad van

het lager onderwijs om het 6-jarig kind, dat géén 220 halve dagen aanwezigheid

kleuteronderwijs heeft, niet toe te laten tot het gewoon lager onderwijs.

Het kan evenwel ook zijn dat het zesjarig kind wel voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het

gewoon lager onderwijs (220 halve dagen aanwezigheid of toelating door de klassenraad lager onderwijs),

maar dat de ouders toch de beslissing nemen om het kind nog een jaar langer kleuteronderwijs te laten

volgen. Zowel de klassenraad als het bevoegde CLB geven de ouders hierover voorafgaandelijk advies,

zodat de ouders met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen. Het is noodzakelijk dat de ouders

toelichting krijgen bij deze adviezen (eventueel tijdens een gesprek met de directeur en de betrokken

klastitularis). Nadat de ​ouders​ op de hoogte zijn van de voor- en nadelen en de mogelijke consequenties,

nemen zij de uiteindelijke beslissing.

Voor een zesjarig kind dat niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs is er

uiteraard geen advies van het CLB aan de ouders nodig. Wel dienen de ouders de motivering te krijgen

waarom de klassenraad dit zesjarig kind niet tot het gewoon lager onderwijs toelaat.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden in de lagere school?

De klassenraad van de school voor lager onderwijs beslist voortaan over de toelating tot het gewoon lager

onderwijs van alle vijfjarigen, alsook over de toelating van de zesjarigen die het jaar ervoor onvoldoende

aanwezig waren in het Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs.

Als zesjarigen worden beschouwd, al wie zes jaar geworden is vóór 1 januari van het

lopende schooljaar; als vijfjarigen worden beschouwd, al wie vijf jaar geworden is vóór

1 januari van het lopende schooljaar (bijvoorbeeld: voor het schooljaar 2017-2018

worden alle kinderen geboren in 2011 beschouwd als zesjarigen, de kinderen geboren

in 2012 zijn de vijfjarigen).

29


Toelatingsvoorwaarden voor zesjarigen:

Zesjarigen die in het voorgaande schooljaar ingeschreven waren in een erkende

Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en er ten minste 220 halve dagen aanwezig

geweest zijn, hebben een recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs. De ouders van deze

voldoende aanwezige leerlingen maken zelf de keuze of de leerling op zes jaar in het gewoon

lager onderwijs instapt of een jaar langer kleuteronderwijs volgt (zie hoger).

Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is een advies van het CLB

vereist.

Voor zesjarigen die geen 220 halve dagen aanwezigheid in een erkende Nederlandstalige school

voor kleuteronderwijs hebben, beslist de klassenraad van het lager onderwijs over de toelating.

De manier waarop de klassenraad deze beslissing neemt bepaalt de school zelf.

Wij doen dit door contactopname met de kleuterschool (zorgteam en klasleerkracht - inzage in

het leerlingvolgsysteem van de leerling), eventueel wordt het advies ingewonnen van het CLB en

met een gesprek met de ouders.

De school deelt de beslissing omtrent de toelating tot het gewoon lager onderwijs mee uiterlijk

de tiende schooldag van september, voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september. Voor

leerlingen die vanaf 1 september ingeschreven worden, deelt de school de beslissing mee uiterlijk

tien schooldagen na de inschrijving.

In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.

Wanneer deze termijnen overschreden worden is de leerling ingeschreven.

Wanneer de beslissing tot toelating negatief is, moet deze beslissing schriftelijk meegedeeld en

gemotiveerd worden.

Vanaf het schooljaar 2018-2019​ ​wordt het aantal halve dagen dat zesjarigen in kleuteronderwijs

aanwezig moeten geweest zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager

onderwijs , verhoogd . Zij moeten het voorgaande schooljaar ingeschreven en ten minste ​250

halve dagen​ aanwezig zijn geweest in een Nederlandstalige erkende kleuterschool om recht te

hebben op toelating tot het gewoon lager onderwijs. Concreet betekent dit dat vijfjarige kleuters

tijdens ​het schooljaar 2017-2018​ ten minste ​250 halve dagen​ aanwezig moeten geweest zijn om

rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019.

De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen die niet

voldoende aanwezig zijn geweest .

Toelatingsvoorwaarden voor vijfjarigen:

Het is steeds de klassenraad van de lagere school die beslist over de toelating van een vijfjarige

tot het gewoon lager onderwijs. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier dus.

Voorafgaand aan deze beslissing wint de klassenraad het advies in van het CLB.

Dezelfde procedure als hierboven wordt gehanteerd.

Toelatingsvoorwaarden voor zevenjarigen en ouder:

Deze leerlingen hebben op basis van hun leeftijd recht op toelating tot het gewoon lager

onderwijs. De vereiste van voldoende aanwezigheid in het Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs

of toelating door de klassenraad is op hen niet van toepassing.

Als zevenjarigen worden beschouwd: alle leerlingen die zeven jaar geworden zijn vóór 1 januari

30


van het lopende schooljaar. Bijvoorbeeld voor de toelating tot het schooljaar 2016-2017 worden

alle leerlingen geboren in 2009 beschouwd als zevenjarigen.

Duur van het gewoon lager onderwijs:

In principe duurt het lager onderwijs zes jaar.

Een (regelmatige) leerling kan pas ten vroegste zijn getuigschrift lager onderwijs behalen als hij

voor 1 januari van het lopende schooljaar reeds acht jaar geworden is.

Maximumduur​:

- Een leerling die 14 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, kan nog 1 jaar lager

onderwijs volgen. Dit kan enkel na een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het

CLB. Na kennismaking van de adviezen van de klassenraad en het CLB nemen de ouders de

uiteindelijke beslissing. De ouders kunnen dus niet verplicht worden hun kind op leeftijd van 14

jaar lager onderwijs te laten volgen, ook al is er een gunstig advies van de klassenraad.

- Voor een 13-jarige leerling die een achtste jaar lager onderwijs wil volgen, is geen gunstig advies

van de klassenraad en het CLB vereist. De ouders nemen zelf deze beslissing.

- Een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, kan niet meer

toegelaten worden tot het lager onderwijs.

het getuigschrift basisonderwijs

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Het

getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen

uit het leerplan, die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt. Werden die doelen in

onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een getuigschrift aanreiken dat aangeeft welke doelen

de leerling wel bereikt heeft.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen, op

voorwaarde dat dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden

beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan geen lager onderwijs meer volgen,

tenzij na toelating door de klassenraad. Dit laat toe om specifieke situaties op te vangen, waarbij de

school het zinvol vindt om de leerling nog lager onderwijs te laten volgen. In de uitzonderlijke gevallen dat

de klassenraad dergelijke beslissing neemt, is dit meestal zo omdat zowel de ouders als de klassenraad

van oordeel zijn dat de leerling emotioneel nog niet klaar is om het secundair onderwijs aan te vatten.

Wanneer een leerling een deel van zijn loopbaan lager onderwijs in het gewoon en een ander deel

in het buitengewoon onderwijs heeft doorgebracht, dan is de mogelijke duur van het lager

onderwijs dat van het buitengewoon onderwijs.

Voor kinderen uit het buitenland waarvan niet kan achterhaald worden of ze al kleuter en/of lager

onderwijs volgden is het geboortejaar of de leeftijd niet bepalend voor de klas waarin de school de

leerling onderbrengt. Uiteraard moeten de toelatingsvoorwaarden voor het niveau (kleuter- of

lager onderwijs) wel gerespecteerd blijven. Ook kan deze leerling maximaal acht jaar lager

onderwijs volgen en kan hij/zij niet langer in het lager onderwijs ingeschreven worden wanneer

hij/zij vijftien jaar geworden is of wordt.

31


Voorbeeld: Een 7-jarige leerling komt uit het buitenland in de school toe. Volgens zijn

geboortejaar ( leeftijd) zou deze leerling al een jaar lager onderwijs achter de rug moeten

hebben en dus in het 2’de jaar lager onderwijs ingeschreven kunnen worden. Wanneer de

schoolloopbaan van het kind niet achterhaald kan worden, kan de school evenwel

beslissen dit kind in het eerste jaar in te schrijven. Deze leerling kan in totaal nog 8 jaar in

het lager onderwijs doorbrengen, Op het ogenblik dat hij het achtste jaar aanvat is deze

leerling immers nog geen 15 jaar.

2.2. Instapdata kleuters

32


2.3. Weigeren / Ontbinden van de inschrijving / Beëindigen

Onze school heeft een maximumcapaciteit die bepaald wordt op 26 leerlingen per geboortejaar bij de

kleuters en op 26 leerlingen per klas in de lagere school.

Wanneer de capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

2.3.1. Weigeren

❏ Het schoolbestuur weigert leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

❏ Het schoolbestuur weigert leerlingen die tijdens het schooljaar van school veranderen als deze

inschrijving tot doel heeft of ertoe leidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend

naar verschillende scholen zal gaan.

❏ Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in deze school als de betrokken leerling hier het

lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd verwijderd.

❏ Het schoolbestuur heeft een capaciteit bepaald. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt,

moet het schoolbestuur deze leerling weigeren.

❏ Het schoolbestuur moet leerlingen weigeren als een bijkomende inschrijving na de start van de

inschrijvingen voor volgend schooljaar ertoe zou leiden dat de capaciteit voor dat volgend

schooljaar overschreden zou worden.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van

niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde

leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De

volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister

valt weg op de vijfde schooldag van oktober van

het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Een

schoolbestuur dat een leerling weigert, moet dit binnen

een termijn van 4 kalenderdagen motiveren. De motivering

gebeurt volgens een opgelegd model: ‘Mededeling van een

niet-gerealiseerde inschrijving’.

Dit model geeft ook aan waar ouders terecht kunnen voor

informatie en bemiddeling en dat alle belanghebbenden

een klacht kunnen indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, kortweg CLR.

De contactgegevens vindt u op:

​http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie/contact.htm​ .

2.3.2. Ontbinden

Leerlingen die beschikken over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, worden

door de school ingeschreven onder ‘ontbindende voorwaarde’. Dit verslag maakt deel uit van de

informatie die ouders bij een vraag tot inschrijving aan de school overmaken.

Wanneer pas na een inschrijving blijkt dat de leerling in kwestie dit verslag heeft, wordt de inschrijving

automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.​(*)

Het ter beschikking stellen van het verslag door de ouders gaat samen met de verbintenis van de school

tot het organiseren van overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB.

Dit overleg handelt over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een

gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een

33


individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60

kalenderdagen.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen die nodig zijn, bevestigt,

wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en

uiterlijk 1 maand - vakantieperioden niet inbegrepen - na de kennisgeving van de bevestiging van de

disproportionaliteit.

Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de

vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dat toegang geeft

tot het buitengewoon onderwijs nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad,

de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag werd afgeleverd, om de

leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast

curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te

ontbinden.

​(*) De school zal dan alsnog overleg organiseren met de ouders, klassenraad en

CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een

gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken

op basis van een individueel aangepast curriculum.

2.3.3. Beëindigen

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of

via elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord. Indien

de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van

het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Concreet gebeurt dit op onze school als volgt:

Ouders die akkoord gaan met de wijziging van het schoolreglement, vullen het document ‘Akkoord

schoolreglement’ in op de website van de school. Dit wordt automatisch doorgestuurd naar de directie en

het secretariaat van de school. Dit dient te gebeuren vóór 31 augustus.

Ouders die niet akkoord gaan met de wijziging, kunnen vooraleer hiervan een schriftelijke bevestiging te

sturen, een overleg met de directie aanvragen. Indien ze daarna nog steeds niet akkoord gaan, vullen ze

het document ‘Niet-akkoord schoolreglement’ in op de website en dit vóór 31 augustus. Hiermee wordt

de inschrijving van hun kind beëindigd.

Indien we vanaf 31 augustus nog niets ontvangen hebben, gaan we ervan uit dat uw kind ingeschreven

blijft.

2.3.4. Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening

uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien

dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige

nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

34


3 OUDERLIJK GEZAG

3.1. Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen waarvan de ouders een echtscheiding doormaken, wil

de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. Deze kinderen kunnen ook

terecht de vertrouwenspersoon van de school.

3.2. Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan

gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de

school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de

afspraken zoals opgelegd door de rechter. De ouders dienen dan wel de school op de hoogte te stellen

van die beslissingen van het vonnis, waar de school ‘nood’ aan heeft.

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze

van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

U neemt dan ook best contact op met de directie om deze zaken door te spreken.

3.4 Co-schoolschap

Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het

verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen,

weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

4 ORGANISATIE VAN ONZE LEERLINGGROEPEN

4.1. Algemeen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan

overgaan naar een volgende leerlingengroep. Bij ons op school werken we met klassen, gebaseerd op de

leeftijd van de kinderen.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (Bijvoorbeeld in de

kleuterschool na een instapdatum).

Onze school creëert steeds een opvoedings- en leeromgeving waar de nodige aanpassingen gebeuren

voor elke leerling, zodat deze een ononderbroken leerproces kan doormaken. Concreet betekent dit dat

we een leerling steeds jaarlijks van de ene klas naar de andere laten overgaan. In de klaspraktijk gebeurt

dit door te remediëren, differentiëren, compenserende maatregelen te geven, aan de leerlingen een

aangepaste begeleiding te geven door het zorgteam,… aangepaste zorg (REDELIJKE AANPASSINGEN) dus

voor elk kind. Pas wanneer al deze genomen maatregelen tekort schieten, kan - bij uitzondering dus -

zittenblijven pas in overweging genomen worden.

35


4.2. Wie kan de beslissing tot zittenblijven nemen?

Bij de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar zijn het de ouders die het laatste woord

hebben. Tenzij er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden. Bij alle andere overgangen is het de

school die de beslissing neemt.

4.3. Hoe gebeurt dit?

Voorafgaand aan de beslissing tot zittenblijven overlegt de school (klassenraad) met het CLB.

De beslissing wordt naar de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht.

De school geeft ook aan welke aandachtspunten er voor het volgende schooljaar zijn. Zo kan er gericht

rekening gehouden worden met de specifieke sterktes en zwaktes van de betrokken leerling in het jaar

van zittenblijven. De leerling kan op onze school nog blijven rekenen op de nodige extra ondersteuning.

Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de

beste oplossing is.

5 AFWEZIGHEDEN

5.1. Algemeen

In het kleuteronderwijs

Omdat er in het kleuteronderwijs geen leerplicht is, moet afwezigheid niet door medische attesten

worden gewettigd. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer

informeren over de afwezigheid van hun kind.

Opgepast: voor leerplichtige kleuters: zie regelgeving lager onderwijs

In het lager onderwijs

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar

waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs

overstappen, eveneens leerplichtig.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school.

Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar

daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw

verplichtingen terzake zijn.

Datum : ……………………………..

AFWEZIGHEIDSKAART ​(Deze kaart invullen en ​onmiddellijk​ op school terug

bezorgen)

Mijn zoon/dochter :

(Naam + voornaam) …………...………………...……… uit klas ………

was afwezig van …………………….. tot en met ………………………. wegens ziekte.

Voor meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een ​medisch attest ​verplicht.

Handtekening ouder(s),

36


5.2. Wegens ziekte

Is uw kind ​meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen​ ziek of afwezig, dan is steeds een ​medisch attest

vereist. (Bv.: Als uw kind vrijdag en de daaropvolgende maandag nog steeds afwezig is, is een medisch

attest vereist: uw kind is immers 4 opeenvolgende kalenderdagen afwezig.)

Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts,

een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Als het enkel gaat om een ​consultatie​ (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die ​zo

veel mogelijk buiten de schooluren​ plaatsvinden.

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een

doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één

medisch attest die het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Als een afwezigheid om deze reden zich dan

effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Voor ​ziekte ​tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk

briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. U gebruikt

hiervoor onze standaard afwezigheidskaart. Deze kan u van onze website halen.

Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

U verwittigt de school zo vlug mogelijk en bezorgt het attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis.

U verwittigt de school ​telefonisch​, indien mogelijk voor het begin van de lessen (8.35 uur).

Zo kunnen wij de klasleerkracht hiervan nog op de hoogte brengen.

Indien het niet anders kan, kan u de school ook via mail verwittigen, maar mails worden niet steeds

dezelfde dag nog behandeld.

37


5.2. Andere afwezigheden

5.2.1. Van rechtswege gewettigde afwezigheden

❏ het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak

woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind. Het betreft hier enkel de dag van

de begrafenis zelf. Indien het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag

vergt, bv. omdat het een begrafenis in het buitenland betreft, dan is voor die bijkomende dag(en)

steeds een toestemming van de directie vereist.

❏ het bijwonen van een familieraad

❏ de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in

het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank)

❏ het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de

jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum)

❏ onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar

vervoer, overstroming,..)

❏ feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet

erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse,

katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst)

De anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de vakantieperiodes.

Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).

Voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het

Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest

van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen).

Voor de orthodoxe godsdienst betreft het Kerstfeest (2 dagen) voor de jaren waarin het orthodox

Kerstfeest niet samenvalt met het katholiek Kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren

voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

❏ het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging

als topsportbelofte (betreffende zwemmen, tennis en gymnastiek) aan sportieve manifestaties.

Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar

bedragen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen

aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de leerling (als lid van de uniesportfederatie)

geselecteerd is. De uniesportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de

leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar en

dient dus elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document en/of een door u

geschreven verantwoording.

38


5.2.2. Afwezigheden mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de school

❏ voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloedof

aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind.

Het betreft hier niet de dag van de begrafenis, maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw

kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten

een begrafenis in het buitenland bij te wonen.

❏ actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of

als lid van een club geselecteerd is.

Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bv. de deelname aan een

kampioenschap of competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar

hiervoor afwezig zijn (achtereenvolgend of gespreid over het schooljaar)

❏ in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Voor deze afwezigheden moet de directeur vooraf zijn akkoord verleend hebben.

Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

❏ afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6

lestijden per week (sporttrainingen) (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een

dossier én een goedkeuring van dit dossier door de directie.

Het dossier bestaat uit: - gemotiveerde aanvraag van de ouders

- verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie

aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een

trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit

trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school

verantwoordt.

- een medisch attest van een sportarts, verbonden aan een erkend

keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap

Sporttrainingen moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Indien het

trainingsschema van de leerling dermate zwaar is dat dit niet volledig buiten de schooluren

gegeven kan worden, kan een afwijking voorzien worden zodat de trainingen binnen én buiten de

schooluren een harmonisch geheel vormen. De afwezigheid mag in geen geval leiden tot een

achterstand op school. Het akkoord van de directie houdt meteen ook een engagement van de

school in om de afwezige lestijden zo goed mogelijk te ondervangen. De directie kan zo’n

aanvraag wel steeds weigeren.

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een ​schriftelijke verantwoording ​van de afwezigheid aan de

school bezorgen.

Opgelet!

Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kunt

opeisen. Enkel de directeur ( en dus niet de leerkracht) kan beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Indien de directie de afwezigheid om persoonlijke redenen weigert, dan is hiertegen geen

beroepsmogelijkheid mogelijk. Onder geen enkel beding kan de directeur toestemming verlenen om

buiten de schoolvakanties met vakantie te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

39


5.2.3.​ ​Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en

circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners.

Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich - door de inschrijving van uw kind in onze school - ertoe

dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden die hierboven

beschreven staan).

Niettemin kunnen er zich in ​echt uitzonderlijke omstandigheden​ situaties voordoen waarbij het

omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed

met de school bespreken. U maakt dan met de school duidelijke afspraken over hoe uw kind in die

periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact

zal blijven. Deze afspraken moeten in een ​overeenkomst ​tussen uzelf en de school neergeschreven

worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.

Kort samengevat: Uw kind is gewettigd afwezig mits

- de ouders noodzakelijke verplaatsingen doen omwille van beroepsredenen

- de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt

- de school en de ouders zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van het kind

Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bv. op een woonwagenpark), dan

moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn

5.2.4. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden door schoolexterne hulpverleners,

die hierbij door de wet gemachtigd zijn (revalidatiecentrum, logopedist, kinesitherapeut,…)

Er kunnen zich hier twee mogelijkheden voordoen:

5.2.4.1. Omwille van revalidatie na ziekte of ongeval

Vooraleer een akkoord, moet de school beschikken over een dossier met volgende elementen:

1° Verklaring van de ouders waarom revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden

2° medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de

revalidatie plaatsvindt

3° advies, geformuleerd door CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders, dat

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is

4° toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling,

vermeld in het medisch attest, niet overschrijdt

De duur van afwezigheid kan maximaal 150 minuten per week bedragen, verplaatsingen

inbegrepen.

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de

arts van het CLB, in overleg met klassenraad en ouders. Uit dit advies moet blijken dat

de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft, maar ook dat door die afwezigheid

het leerproces van die leerling niet ernstig wordt benadeeld.

40


5.2.4.2. Omwille van een behandeling van een stoornis, vastgelegd in een officiële diagnose

Een bewijs van diagnose moet terug te vinden zijn in het revalidatiedossier voor deze leerling op

school. Indien dit voor specifieke diagnoses (omwille van privacy) niet mogelijk is, kan het bewijs

geleverd worden op basis van een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd

in een officiële diagnose. Vooraleer een akkoord, moet de school beschikken over een

dossier met volgende elementen:

1° Verklaring van de ouders waarom revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden

2° een advies, geformuleerd door CLB in overleg met klassenraad en ouders, dat

motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is

Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard

is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord

kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden

als schoolgebonden aanbod.

Onder schoolgebonden aanbod wordt verstaan:

het reguliere pedagogisch-didactische aanbod voor alle leerlingen, de

aanvullende zorgmaatregelen op niveau van de school of scholengemeenschap,

en de schoolexterne dienstverlening door personeel of diensten, gefinancierd of

gesubsidieerd door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Deze omschrijving

is conform de adviezen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

3° een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker

over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie

zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een

evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB.

4° een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet

worden, rekening houdend met bovenvermeld evaluatieverslag.

De duur van afwezigheid kan maximaal 150 minuten per week bedragen, verplaatsingen

inbegrepen.

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de

klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige

kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen. Het advies moet

motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet

aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt

benadeeld. Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse

Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of

ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs kan de

afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie

daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan

de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren.

Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. De

gemeenschapsinspectie zal door de school verwittigd worden.

41


5.2.5. Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk.

Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage.

Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Voor problematische afwezigheden tot en met 4 halve schooldagen zijn geen specifieke bepalingen inzake

deze begeleiding opgelegd. De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5

al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematische afwezigheid zijn geregistreerd,

moet de school deze melden aan het CLB en werkt de school met het CLB samen aan de begeleiding van

de leerling. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

6 ONDERWIJS AAN HUIS

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen

ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft het onder bepaalde voorwaarden recht op

tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

6.1. Synchroon internetonderwijs

Synchroon internetonderwijs (SIO) is er voor kinderen die tijdens het schooljaar langdurig of voor korte

opeenvolgende periodes afwezig zijn op school wegens ziekte of een ongeval.

Door synchroon internetonderwijs kan je kind via de computer thuis de lessen op school ‘live’ meevolgen.

SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt je kind voor op zijn terugkeer naar

school. Het zorgt ervoor dat de band met de school, de leerkrachten en de medeleerlingen behouden

blijft. Voor jou en voor de school is SIO gratis.

Bednet vzw organiseert en begeleidt het synchroon internetonderwijs in alle scholen

van het leerplichtonderwijs die daarvoor in aanmerking komen. Het ministerie van

Onderwijs subsidieert Bednet vzw voor die dienstverlening.

Synchroon internetonderwijs biedt niet voor elk ziek kind een oplossing. Samen met

alle betrokkenen zal Bednet vzw afwegen of SIO voor jouw kind een haalbare en

goede oplossing is. Bednet vzw gaat samen met de behandelende arts na of je kind

niet te ziek is om tijdens schooldagen voldoende gebruik te maken van SIO.

Ook de periode van voorziene afwezigheid speelt een rol.

Je kan pas van SIO genieten als: - Je kind minimaal 6 weken afwezig zal zijn

- Je kind veelvuldig afwezig zal zijn: minimaal 54 halve dagen per jaar

Op de website van Bednet vzw lees je meer over die bijkomende voorwaarden: ​http://www.bednet.be/

SIO is een tijdelijke oplossing. Het doel is je kind - zodra het kan - weer les te laten volgen op school.

6.2. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Kinderen die wegens ziekte, langdurig of korte opeenvolgende periodes niet op school aanwezig kunnen

zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs

of een combinatie van beiden. De school gaat dan op zoek naar een leerkracht om 4 lestijden

per week onderwijs aan huis te geven. In overleg met de ouders kan de school ook contact opnemen met

vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan

de lessen. De school en de ouders maken ook correcte afspraken over opvolging en evaluatie.

42


6.2.1. Welke leerlingen komen in aanmerking?

Leerplichtige leerlingen en kleuters die 5 jaar geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar,

kunnen gebruik maken van de regeling TOAH indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

6.2.2. Vaststelling en toekenning van het recht op TOAH

Er zijn drie criteria waarmee rekening gehouden wordt bij het al dan niet toekennen van TOAH:

- De aard van de aandoening en duur van afwezigheid op school;

- De aanvraag door de ouders;

- De afstand van de school tot de verblijfplaats van de leerling.

Alle voorwaarden verbonden aan deze criteria moeten gelijktijdig voldaan zijn.

6.2.3. Aard van de aandoening en duur van de afwezigheid op school

Bij de vaststelling van het recht op TOAH wordt onderscheid gemaakt tussen afwezigheid wegens ziekte of

ongeval en afwezigheid wegens chronische ziekte. Naargelang het vastgestelde ziektebeeld verschilt de

vereiste duur van de afwezigheid op school.

a. Afwezigheid wegens ziekte of ongeval

Het kind is bij de start of tijdens het schooljaar meer dan 21 kalenderdagen

ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval.

Bij het in aanmerking nemen van de 21 opeenvolgende kalenderdagen worden de

vakantieperiodes meegeteld.

Zo bestaat de mogelijkheid dat een deel of zelfs de totaliteit van de wachttijd tijdens het

vorige schooljaar opgebouwd werd.

Voorbeelden:

Een kind wordt ziek op 2 januari (kerstvakantie). De periode van 2 januari tot en met

8 januari valt in de kerstvakantie, maar telt mee voor de berekening van de 21

kalenderdagen die recht geven op tijdelijk onderwijs aan huis. Dit kind heeft recht

op tijdelijk onderwijs aan huis vanaf 23 januari.

Een kind wordt ziek op 1 augustus. De eerste schooldag van september heeft dit

kind onmiddellijk recht op tijdelijk onderwijs aan huis, aangezien dit kind al een

volledige maand ziek is.

Een kind dat - na een ononderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen - wegens ziekte

of ongeval op weekbasis minder dan halftijds aanwezig kan zijn op school, blijft recht

hebben op tijdelijk onderwijs aan huis.

In de praktijk gaat het om kinderen die wekelijks minder dan 5 halve dagen aanwezig zijn.

In dit geval kunnen tijdelijk onderwijs aan huis en onderwijs op school gecombineerd

worden. We vermijden zo dat herstellende jongeren onmiddellijk het recht op onderwijs

aan huis verliezen.

43


. Afwezigheid wegens chronische ziekte

Een chronische ziekte wordt gedefinieerd als een ziekte waarbij een continue of repetitieve

behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is.

Het gaat bijvoorbeeld om nierpatiëntjes, astmapatiëntjes, ...

Telkens wanneer een kind in de loop van het schooljaar een totaal van 9 halve schooldagen

afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het recht op vier lestijden tijdelijk onderwijs aan huis.

Voorbeelden:

Een kind is wekelijks een halve dag afwezig omdat het naar de nierdialyse moet. Na 9

weken heeft dit kind een schoolweek afwezigheid (9 halve schooldagen) omwille van

chronische ziekte opgebouwd en heeft het recht op vier lestijden tijdelijk onderwijs aan

huis. Na de 18de week heeft het kind opnieuw een schoolweek afwezigheid opgebouwd en

heeft het opnieuw recht op vier lestijden tijdelijk onderwijs aan huis.

Een kind met een chronische ziekte is in een bepaalde week 3 dagen afwezig. Daarna gaat

het terug naar school maar 3 weken later is het kind 2 dagen ziek. Dit kind is, omgerekend,

een volledige schoolweek afwezig geweest en heeft dus recht op vier lestijden tijdelijk

onderwijs aan huis.

6.2.4. Aanvraag door de ouders

a. Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval

De ouders gebruiken het passend aanvraagformulier en dienen de aanvraag in bij de

directeur van de thuisschool. De huisarts of de behandelende arts vult luik 2 in van het

aanvraagformulier. Hij/zij bevestigt daarbij dat het kind niet of minder dan halftijds naar

school kan, maar dat het toch onderwijs mag volgen.

Het tijdelijk onderwijs aan huis wordt bij de vaststelling van het recht, vanaf de 22’ste

kalenderdag afwezigheid georganiseerd voor de duur die door de arts bepaald wordt op

het ziekteattest.

Indien de ziekteperiode noodgedwongen verlengd wordt, kunnen de ouders op basis van

een aanvullende medische vaststelling een verlenging van TOAH aanvragen. De verlenging

wordt aangevraagd via een nieuw aanvraagformulier.

Als deze aanvraag voor verlenging door het schoolbeheerteam goedgekeurd wordt, loopt

het georganiseerde TOAH door zonder dat het kind opnieuw de wachttijd moet doorlopen.

Er is eveneens geen wachttijd voorzien voor de kinderen die na het onderwijs aan huis

terug naar school gaan, maar binnen drie maanden volgend op het georganiseerde TOAH

opnieuw afwezig zijn wegens ziekte. Bij de bepaling van de termijn van 3 maanden worden

de schoolvakanties niet meegeteld.

Voorbeeld:

Een kind krijgt tijdelijk onderwijs aan huis tot 15 juni en gaat vanaf 16 juni

terug naar school. Het daaropvolgende schooljaar wordt het kind ziek op 30

september. Dit kind heeft onmiddellijk recht op tijdelijk onderwijs aan huis

aangezien de maanden juli en augustus geen deel uitmaken van de termijn

van 3 maanden.

44


. Bij afwezigheid wegens chronische ziekte

De ouders gebruiken het passend invulformulier en dienen de aanvraag in bij de directeur

van de thuisschool. De geneesheer-specialist stelt het chronische ziektebeeld van het kind

vast en vermeldt dit in luik 2 van het aanvraagformulier. Hij/Zij bevestigt dat het kind

onderwijs mag krijgen.

Na elke nieuwe periode van 9 halve dagen afwezigheid dienen de ouders een aanvraag

voor TOAH in.

De medische vaststelling van de chronische ziekte geldt echter voor het volledige

schooljaar, zodat er bij elke afwezigheid in de loop van het schooljaar niet opnieuw een

attest moet ingediend worden.

Kinderen met een chronisch ziektebeeld zijn in loop van een schooljaar vaak op

onregelmatige tijdstippen afwezig.

Voor chronisch zieke kinderen vervalt daarom de wachttijd van 21 opeenvolgende

kalenderdagen.

Chronisch zieke kinderen hebben recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis na elke

opgebouwde afwezigheid van 9 halve schooldagen. Deze 9 halve schooldagen afwezigheid

hoeven niet op elkaar aan te sluiten.

Omgerekend zijn 9 halve schooldagen het equivalent van een volledige schoolweek.

6.2.5. Afstand tussen school en verblijfplaats van het kind

De afstand tussen de school en de verblijfplaats van betrokken leerling mag ten hoogste 10 km zijn voor

het gewoon kleuter- of lager onderwijs en ten hoogste 20 km zijn voor het buitengewoon kleuter- of lager

onderwijs.

De verblijfplaats van de betrokken leerling kan de eigen woonplaats zijn maar ook die van de grootouders.

Soms kan dit het ziekenhuis zijn waar het kind opgenomen is.

45


6.2.6. Opname in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool

verbonden is of opname in een K-dienst

Een kind kan in een ziekenhuis of preventorium opgenomen zijn waar ziekenhuisonderwijs wordt

georganiseerd. Dit zijn de type 5-scholen.

Soms verblijft een kind in een K-dienst (“dienst met onderwijsbehoefte” in de kinderpsychiatrie) die ook

onderwijsbegeleiding voorziet.

In deze gevallen wordt de thuisschool “tijdelijk ontslagen van de verplichting” om onderwijs aan huis te

organiseren.

Aangezien het kind ingeschreven blijft in de thuisschool (dit is de school van het gewoon of buitengewoon

onderwijs waar het kind is ingeschreven) zal deze school de type 5-school of de K-dienst bijstaan met de

organisatie van een zinvol onderwijsaanbod. De thuisschool kan de ziekenhuisschool informatie geven

over bvb. de gebruikte handboeken, mogelijke aandachtspunten voor de leerlingen, het programma enz.

Indien het kind tussen twee behandelingen of tijdens een herstelperiode na de opname niet naar school

kan, zal de thuisschool aansluitend onderwijs aan huis organiseren, indien aan alle voorwaarden voldaan

is

Dit gebeurt in overleg met de type 5-school of de K-dienst.

Om tegemoet te komen aan de problematiek van de onderwijsbegeleiding bij een korte opname in een

ziekenhuis of preventorium met type 5-school of in een K-dienst, wordt voor de thuisschool bij de

organisatie van TOAH voor de zieke leerling (chronisch en niet-chronisch) eenzelfde principe gehanteerd:

Het begrip “instelling” gebruiken we hierna voor een ziekenhuis of preventorium met type5-school of

K-dienst.

1) Indien de leerling op weekbasis minder dan halftijds opgenomen wordt in een instelling, blijft de

thuisschool verplicht om TOAH in te richten. Het TOAH mag echter niet in de instelling georganiseerd

worden door de thuisschool.

In overleg met de ouders worden door de school en de begeleidende leerkracht duidelijke afspraken

gemaakt in verband met de momenten waarop het TOAH zal gegeven worden.

2) Indien de leerling op weekbasis meer dan halftijds opgenomen wordt in een instelling, wordt de

thuisschool ontheven van de verplichting om TOAH in te richten.

Dit houdt in dat de thuisschool een tweeledige keuze heeft:

- ofwel ziet de thuisschool af van de organisatie van TOAH

- ofwel wordt het recht op TOAH verder voorzien en effectief uitgevoerd door de thuisschool. De school

houdt rekening met het feit dat het TOAH niet in de instelling mag doorgaan maar achteraf op de

verblijfplaats van de leerling thuis (of op school buiten de reguliere lestijden) moet georganiseerd worden.

Het spreekt voor zich dat ook in dit geval de beslissing in overleg met alle betrokken partners genomen

wordt. Het standpunt van de ouders en de haalbaarheid van de beslissing mogen hierbij niet uit het oog

verloren worden.

Indien de thuisschool verder voorziet in de organisatie van TOAH voor een chronisch zieke leerling, tellen

de opnamedagen in het ziekenhuis mee voor de bepaling van het recht op het volgende blokje van 9 halve

dagen.

Alle wijzigingen die zich in de loop van het schooljaar voordoen bij de organisatie van TOAH voor een

zieke leerling, worden door de directie onmiddellijk aan het schoolbeheerteam gemeld.

46


6.2.7. De organisatie van het Tijdelijk Onderwijs aan Huis

a. Informatieverplichting TOAH voor de school

De school moet de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de

mogelijkheden van het TOAH, vanaf het moment dat een leerling potentieel rechthebbende blijkt

te zijn.

Vijfjarige kleuters zijn nog niet leerplichtig, dit neemt niet weg dat ook de ouders van deze

doelgroep betrokken worden bij de communicatie over TOAH.

Meer info en de nodige documenten: ​http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/toah

b. Bijkomende lestijden

Om het Tijdelijk Onderwijs aan Huis te kunnen organiseren worden vier bijkomende lestijden per

week en per leerling gefinancierd of gesubsidieerd. De reiskosten van het personeelslid die de

leerling begeleidt, worden vergoed.

6.2.8. Aandachtspunten bij het aanvraagformulier voor Tijdelijk Onderwijs aan Huis

De ouders van het zieke kind doen een aanvraag voor Tijdelijk Onderwijs aan Huis door middel van het

aanvraagformulier in bijlage:

Voor niet-chronisch zieke kinderen:

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=3842

Voor chronisch zieke kinderen:

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=3843

Het eerste luik wordt ingevuld door de ouders en vermeldt de aanvraagdatum van het TOAH, rekening

houdend met de diagnose van de behandelende arts.

Luik 2 van het aanvraagformulier wordt ingevuld door de behandelende arts:

Voor niet-chronisch zieke kinderen (ziekte of ongeval) attesteert de behandelende (huis)arts:

- de aanvang en de vermoedelijke duur van de afwezigheid (ten minste 21 opeenvolgende kalenderdagen)

- dat de leerling niet of minder dan halftijds aanwezig kan zijn op school maar dat hij/zij toch onderwijs

mag volgen.

Voor chronisch ziek kinderen attesteert de behandelende geneesheerspecialist:

- dat de leerling aan een chronische ziekte lijdt en, omgerekend, een schoolweek afwezigheid

opgebouwd heeft

- dat de leerling toch onderwijs mag volgen.

47


De directeur vult het voor hem/haar voorbehouden luik van het aanvraagformulier in en zendt het

ingevulde aanvraagformulier naar het schoolbeheerteam (SBT).

Als de aanvraag niet in orde is, zal het schoolbeheerteam (eventueel telefonisch) bijkomende gegevens

opvragen.

Het schoolbeheerteam zendt de gecontroleerde aanvraag, al dan niet goedgekeurd, terug naar de school.

Indien het Tijdelijk Onderwijs aan Huis niet wordt toegestaan, zal de reden hiervoor in het vak

"opmerkingen" vermeld zijn.

7 EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN [EXTRA-MUROSACTIVITEITEN]

Deze passen altijd in de leeractiviteiten en het leerprogramma van de betrokken klas. De kosten worden

al dan niet doorgerekend en begrensd volgens het principe van de (dubbele) maximumfactuur.

De praktische afspraken worden telkens vooraf elektronisch of per brief meegedeeld.

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse

uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-murosactiviteit weigeren, dienen

zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen

op de school aanwezig te zijn.

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders

vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. Leerlingen die niet

deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Enkele voorbeelden van ééndaagse uitstappen die de school organiseert:

- theatervoorstellingen in een cultureel centrum

- sportdagen buiten de school

- schoolreizen

- boswandelingen

- bezoeken aan musea …

Meerdaagse uitstappen die de school organiseert:

- boerderijklassen in de derde kleuterklas

- zooklassen in het eerste en tweede leerjaar

- zeeklassen in het vijfde en zesde leerjaar

48


8 GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

8.1. Algemeen

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift.

Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate de

doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op

voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden

beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

8.2. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen.

Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de

ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in

de bijdrageregeling.

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat

na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en

beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair

onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte en de zelfsturing die

hij toont, zeker een rol spelen.

De klassenraad houdt dus onder andere rekening met onderstaande criteria:

de schoolrapporten van het lopende en voorgaande schooljaar, de evaluaties van het lopende en

voorgaande schooljaar, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de leerling in kwestie (waarin bv. ook

de extra maatregelen genotuleerd staan die een leerling heeft gekregen),… .

De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie van de

individuele leerling.

Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De

beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing

omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.

Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

8.3. Beroepsprocedure

Belangrijke noot​: Wanneer we in dit punt spreken van dagen, bedoelen we telkens alle dagen, maar

zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.

8.3.1. Wie kan er beroep indienen tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs?

Elke ouder die niet akkoord gaat met het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs, kan beroep

indienen, op voorwaarde dat er eerst overleg​ ​is geweest met de school.

49


8.3.2. Wat houdt het overleg dat moet voorafgaan aan de beroepsprocedure in?

Ouders die niet akkoord gaan met het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs, kunnen een

overleg vragen met de directeur (of zijn afgevaardigde). De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een

overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. De aanvraag

van de ouders tot dit overleg moet binnen de 3 dagen gebeuren, volgend op de ontvangst van de

schriftelijke motivering van de klassenraad. De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een

schriftelijk verslag van gemaakt worden. Deze aanvraag gebeurt elektronisch naar het mailadres van de

directie.

Het verplicht overleg met de directie vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten

werden uitgedeeld.

Na dit overleg kan de directeur (of zijn afgevaardigde) beslissen om de klassenraad opnieuw te laten

samenkomen. Deze komt - indien nodig - samen binnen de 6 dagen, volgend op het overleg met de

ouders. De klassenraad kan dan het getuigschrift alsnog toekennen of bij de oorspronkelijke beslissing

blijven.

De beslissing van de directeur (of zijn afgevaardigde) om de klassenraad niet samen te laten komen of, in

geval de klassenraad wel samenkomt, de beslissing van de opnieuw samengekomen klassenraad, moet

door de ouders schriftelijk in ontvangst genomen worden. De directeur verwittigt de ouders hiervan 3

kalenderdagen nadat de klassenraad eventueel is samengekomen. Als de ouders de beslissing op deze

datum niet in ontvangst nemen, wordt ze toch geacht in ontvangst genomen te zijn.

Tussen overleg ouders en het versturen van deze schriftelijke mededeling kunnen dus 9 dagen gaan. Dit

zal gebeuren met een aangetekende brief.

Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te roepen,

hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan kunnen de ouders schriftelijk beroep aantekenen bij

de beroepscommissie. Dit moet gebeuren binnen de 3 dagen, volgend op de schriftelijke mededeling. De

ouders doen dit via een aangetekend schrijven rechtstreeks aan het schoolbestuur. De poststempel op de

aangetekende zending of de datum van het ontvangstbewijs gelden als bewijsdatum. Als het getuigschrift

wel toegekend wordt, dan zullen de ouders genoegdoening hebben en zal de procedure hier stoppen.

8.3.3. Bij wie en hoe kunnen de ouders het beroep instellen?

De ouders tekenen beroep aan bij het schoolbestuur. Ze dateren en ondertekenen het beroep en

vermelden ten minste het voorwerp van het beroep, met beschrijving van de feiten en met een

motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift betwist wordt. Ze kunnen overtuigingsstukken

bijvoegen.

Mevrouw Carla Timmermans,

voorzitter schoolbestuur

VZW Schoolcomité Sint-Jozef

Duisburgsesteeennweg 134

3090 Overijse

50


8.3.4. Hoe is de beroepscommissie samengesteld?

Het schoolbestuur richt de beroepscommissie op en bepaalt ook de samenstelling. Het schoolbestuur

moet zich daarbij wel aan een aantal bepalingen houden:

Er moeten zowel interne leden als externe leden in de beroepscommissie zetelen.

Interne leden zijn leden van de klassenraad die beslist hebben het getuigschrift basisonderwijs niet toe te

kennen. Als intern lid moet in elk geval de directeur of zijn afgevaardigde in de beroepscommissie zetelen.

Een lid van het schoolbestuur wordt ook beschouwd als een intern lid en kan (moet niet) in de

beroepscommissie zetelen.

Externe leden zijn personen die niet behoren tot het betrokken schoolbestuur en ook niet behoren tot de

school die het getuigschrift basisonderwijs niet uitgereikt heeft.

Leden van de ouderraad of – met uitzondering van het personeel – leden van de schoolraad, worden

geacht een extern lid te zijn.

Het schoolbestuur duidt de voorzitter aan onder de externe leden.

De samenstelling van een beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen. Binnen de

behandeling van één dossier kan de samenstelling niet wijzigen, tenzij het door ziekte, overmacht of

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

8.3.5. Hoe werkt de beroepscommissie?

De werking van de beroepscommissie, ook de stemprocedure, wordt bepaald door het schoolbestuur.

Wel moeten volgende bepalingen in acht genomen worden.

Leden van de beroepscommissie zijn aan discretieplicht onderworpen. Ze zijn allen stemgerechtigd. Bij

stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden

gelijk zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij het nemen van een

beslissing wordt steeds naar een consensus gestreefd. Bij de behandeling van een dossier hoort de

beroepscommissie in elk geval de ouders in kwestie.

De ouders worden binnen de 10 dagen, volgend op het ontvangen van het beroep door het

schoolbestuur, uitgenodigd voor een gesprek. In deze brief staan ook de namen van de leden van de

beroepscommissie vermeld. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of

overmacht. De ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

De beroepscommissie kan ook één of meer leden van de klassenraad horen. De beroepscommissie beslist

verder autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen. Ze

oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de regelgeving en met het

schoolreglement. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

51


8.3.6. Welke beslissing kan de beroepscommissie nemen?

De beroepscommissie kan het beroep afwijzen op grond van onontvankelijkheid onder de volgende

voorwaarden: - de termijn voor indiening van het beroep is overschreden.

- het beroep voldoet niet aan de vormvereisten.

Deze afwijzing van het beroep moet gemotiveerd worden.

Indien het beroep ontvankelijk is, kan de beroepscommissie tot de beslissing komen dat het getuigschrift

basisonderwijs toch uitgereikt wordt, of de eerste beslissing tot niet uitreiking van het getuigschrift

bevestigen.

Het schoolbestuur is verplicht de beslissing van de beroepscommissie te aanvaarden. Het schoolbestuur

aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.

8.3.7. Wanneer worden ouders op de hoogte gebracht van de beslissing van de beroepscommissie?

De ouders worden uiterlijk op 15 september die volgt op het niet uitreiken van het getuigschrift

basisonderwijs schriftelijk via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie op de

hoogte gebracht van de beslissing.

Hieronder een schema die de ganse procedure nogmaals verduidelijkt:

52


53


9 ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN

Tuchtmaatregelen kunnen toegepast worden op leerplichtige leerlingen in het lager onderwijs. Kleuters

kunnen dus niet preventief geschorst of (tijdelijk of definitief) uitgesloten worden. Vijfjarigen die

vervroegd ingestapt zijn in het lager onderwijs, zijn leerplichtig en vallen dus wel onder deze regelgeving.

9.1. Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk

personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging in de agenda

- een strafwerk

- een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie

- een time-out

- …

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een

begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een

probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er

een tuchtmaatregel genomen worden.

9.2. Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige

belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en

integriteit van zichzelf, van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur of zijn

afgevaardigde een tuchtmaatregel nemen.

Overzicht van maatregelen:

- Een preventieve schorsing als bewarende maatregel

- Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en

maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen (​geen​ beroep hiertegen mogelijk)

- een definitieve uitsluiting. (beroep hiertegen mogelijk)

9.2.1. Een preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure

beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of

een tuchtsanctie aangewezen is. Hiertegen is dus geen beroep mogelijk door de ouders.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van

de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure

wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf

opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende

schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste

periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

54


9.2.2. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen, behalve

zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen.

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke/definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure

gevolgd:

1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval

van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van

het CLB die een adviserende stem heeft.

2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk per

aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de

school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon. Het

gesprek vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met

inbegrip van het advies van de klassenraad.

4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk

gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de

betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve

uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve

uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand

na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer

verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien

dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande

schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

9.2.4. Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk

wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten

van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de

school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een

andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig,

maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de

opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd

bekend gemaakt aan de ouders.

55


9.3. Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen.

De procedure gaat als volgt:

1. Binnen 5 dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk via

een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving

en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de

beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur

verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van

de ouders grondig zal onderzoeken.

3. De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen voor een gesprek. Deze kunnen

zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden

van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij

het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te

duiden. Het gesprek gebeurt ten laatste 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.

Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep

gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

5. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf

dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

De samenstelling en de werking van de beroepscommissie kon u reeds lezen onder punt 8:

Getuigschrift basisonderwijs.

10 BIJDRAGEREGELING

10.1. Algemeen

Hieronder volgt een lijst met aangelegenheden waarvoor we een bijdrage vragen aan de ouders zodat u

een redelijke inschatting kan maken van de onkosten gespreid over een schooljaar. Deze lijst bevat zowel

verplichte als niet-verplichte onkosten. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen.

Deze worden voor u echter begrensd door de dubbele maximumfactuur. Daarover leest u verderop meer.

Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. Voor een aantal posten kennen

we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Het schoolbestuur baseert zich voor het

bepalen van die richtprijs op de prijzen van vorig schooljaar. Bij afwezigheden en annulaties kunnen

kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan

recupereren.

56


Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de

directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.

We verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening

geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte

afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in

eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het

versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke

intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de

schoolrekeningen. Dit betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te

betalen. We kunnen niet ingaan op de vraag om de schoolrekeningen te splitsen. Als ouders het niet eens

geraken over het betalen van de rekeningen, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening.

Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo

verschuldigd. Bij het secretariaat kan u een aanvraag indienen met melding van deze reden.

De bijdrageregeling wordt steeds besproken op de schoolraad.

We organiseren heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor kinderen. De

kosten die hiervoor doorgerekend worden aan

de ouders, worden begrensd door de dubbele

maximumfactuur. Deze omvat de scherpe en

de minder scherpe maximumfactuur. In een

volgend punt krijgt u hier meer uitleg over.

De minder scherpe maximumfactuur kan u op

onze website raadplegen, zodat u weet

waaraan uw centen gespendeerd worden.

10.2. Verplichte uitgaven

❏ Zwemmen [3’de KK tot en met 5e lj. - 6’de lj. gratis]:

jaarabonnement + vervoer € 34,00

❏ Culturele uitstap (1 tot 2x per jaar) - per uitstap tussen € 7 en € 8,50

❏ Sportdag (1 x per jaar): tussen € 20,00 en € 25,00

❏ Schoolreis (1x per jaar): ongeveer € 28

❏ Gymkledij: T-shirt school (niet-verplicht:Korte broek) € 10,00

❏ Verkeersdag lagere school € 2,50

10.3. Niet-verplichte uitgaven

❏ Zeeklassen 5’de en 6’de leerjaar: € 253,00

❏ Klasweekend 6e leerjaar € 55,00

❏ Zooklassen De Zonnegloed 1e en 2e leerjaar € 172,00

❏ Gemeentelijk busvervoer: dagticket € 2,00

❏ Ochtendopvang van 7.30 uur tot 8.00 uur € 1,00

❏ Refteronkosten​*​: forfaitair bedrag voor 2 maanden € 6,50

57


*​Om alle kosten te kunnen dekken met betrekking tot reftergebruik en de toezichten

hierbij, rekenen we hiervoor tweemaandelijks het bedrag van 6,50 euro aan. Er werd

hierbij rekening gehouden met de schoolvakanties, vrije dagen én eventuele

ziektedagen:

Effectieve schooldagen waarbij de refter gebruikt wordt = 142 dagen.

Dit wordt verminderd tot 130 dagen (mogelijke ziektedagen).

Dagonkost: 0,25 euro

Totaal: 130 x 0,25 euro = 32,50 euro - Verdeeld over 10 maanden geeft dit 3,25 euro.

Manier van factureren: Elke twee maand 6,50 euro:

- Factuur sept. - okt. - gaat begin november mee

- Factuur nov. - dec. - gaat begin januari mee

- Factuur jan. - febr. - gaat begin maart mee

- Factuur maa. - apr.- gaat begin mei mee

- Factuur mei - juni - gaat einde juni mee

❏ Avondopvang: - per begonnen half uur vanaf 16.30 uur € 0,75

- boete per begonnen kwartier (​na 13.00 uur [woe] / 18.00 uur​) € 5,00

❏ Dranken : soep € 0,60

❏ Tijdschriften jaarabonnement (vrijblijvend) (richtprijzen)

Kleuters:

Doremini / Doremix / Doremi + Kid’i* € 35

Leesbeestje (1OK & 1KK) met luistercd € 21

Leesknuffel (2KK & 3KK) + Kid’i € 37

Kerst-, Paas- of Vakantieboek € 6

Vakantieoefenboek (1, 2 & 3 KK) € 6

Vakantiekalender (3KK) € 8

Zomerbingel-app (3KK) € 9

Voordeelpakket (vakantiekalender+zomerbingel-app) € 10

Lagere school:

Zonnekind, Zonneland, Zonnestraal € 37

Robbe en Bas (1’ste & 2’de lj.) € 28

Leeskriebel (3e en 4e) € 28

Vlaamse filmpjes (5e en 6e ) € 31

Kerst-, Paas- of Vakantieboek € 6

Vakantieoefenboek (1e tem 4e ) € 6

Vakantieoefenboek ( 5e en 6e ) (set van 2) € 11

Vakantiekalender (1e tem 6e ) € 8

Vakantiebingel + app voor i-pad € 9

Voordeelpakket (vakantiekalender+zomerbingel-app) € 10

❏ nieuwjaarsbrief € 0,75

❏ schoolkalender € 5,00

❏ pannenkoeken carnaval € 2,50

58


❏ schoolfotograaf ( vrijblijvend / richtprijs )

Klasfoto € 2,50

6 kleine foto’s / grote foto € 6 / € 7

Hele map zonder klasfoto € 13,00

❏ Recht op inzage leerlingdossier: prijs per kopie: zwart/wit & kleur: € 0,20 / € 0,40

❏ warme maaltijden: - kleuters € 4,10

- lagere school € 4,50

❏ bouwfonds: 3 periodes: factuur sept. / febr. / april € 6

10.4. De dubbele maximumfactuur

10.4.1. Algemeen

We organiseren voor de kinderen tal van activiteiten om het leren boeiend en aangenaam te maken.

Zulke activiteiten brengen kosten met zich mee, die we aan de ouders doorrekenen. Deze gemaakte

kosten worden evenwel begrensd door wat men noemt de dubbele maximumfactuur. We maken hierin

een onderscheid tussen de scherpe en de minder scherpe maximumfactuur.

10.4.2. De scherpe maximumfactuur

Omvat culturele activiteiten (toneelbezoek Den Blank, film, tentoonstellingen), sportactiviteiten

(sportdag, zwemabonnement) en schooluitstappen van één dag (schoolreis, sportdag, bosuitstap,...),

alsook een bijdrage voor de verkeersdag lagere school.

Ook materialen die de ouders vroeger verplicht zelf moesten aankopen voor bepaalde activiteiten, vallen

hieronder (vb. knutselmateriaal voor cadeautje vaderdag).

Op het principe van de dubbele maximumfactuur wordt een uitzondering gemaakt voor turnkledij. Omdat

onze school de turnkledij goedkoper kan aanbieden dan wanneer de markt speelt, wordt deze kost niet

verrekend in de maximumfactuur. Hiervoor werd gunstig advies gegeven door de schoolraad.

De scherpe maximumfactuur is voor een kleuter 45 euro en voor een leerling lagere school 85 euro per

schooljaar. Dit zijn de maximale bedragen die via factuur jaarlijks aan de ouders mogen doorgerekend

worden voor bovenvermelde activiteiten. Zo blijven de kosten voor alle ouders beperkt. Het verschil met

de werkelijke kost wordt betaald door de school.

Onderstaande tabel verduidelijkt dit:

KLEUTERSCHOOL

Geïndexeerd bedrag schooljaar 20172018

Per kleuterklas

45 euro

LAGERE SCHOOL

Per leerjaar

85 euro

Hoe pakken we dit concreet aan?

Om het administratief voor de school en voor de ouders eenvoudig en werkbaar te maken, werd door de

schoolraad de volgende manier van werken goedgekeurd:

De bedragen zullen 3 maal per jaar gefactureerd worden:

- 1’ste maal: op factuur in september

- 2’de maal: op factuur van februari

- 3’de maal: op factuur van april

59


Welke bedragen hieraan gekoppeld zijn, verduidelijkt onderstaande tabel:

2017 - 2018

factuur

september

factuur

februari

factuur

april

KLEUTERSCHOOL

Per kleuterklas 45 euro € 15 € 15 € 15

LAGERE SCHOOL

Per leerjaar 85 euro € 30 € 30 € 25

10.4.3. De minder scherpe maximumfactuur

Omvat de meerdaagse activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere

klassen voornamelijk tijdens de schooluren.

Zeeklassen 5’de + 6’de lj., boerderijklassen 3’de KK, de driedaagse zooklassen 1’ste + 2’de lj.

De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro en voor een leerling ​425 euro ​voor

de volledige duur van het lager onderwijs. Op die manier kan elk kind normaal gezien mee op meerdaagse

uitstap.

Concreet betekent dit voor onze school dat de onkosten voor de boerderijklassen volledig door de school

worden betaald. De onkosten van de zeeklassen en de zooklassen worden volledig door de ouders

betaald.

10.5. Overzichtsschema van de facturatieperiodes

Factuur Wat Wanneer

September - Minimum-maximumbedrag

- Vrijwillige bijdrage bouwfonds

September-oktober - Maaltijden, drankjes, bestellingen,...

- Refteronkosten

November-december - Maaltijden, drankjes, bestellingen,...

- Refteronkosten

Februari - Minimum-maximumbedrag

- Vrijwillige bijdrage bouwfonds

Januari - februari - Maaltijden, drankjes, bestellingen,...

- Refteronkosten

April - Minimum-maximumbedrag

- Vrijwillige bijdrage bouwfonds

Maart-april - Maaltijden, drankjes, bestellingen,...

- Refteronkosten

Mei-juni - Maaltijden, drankjes, bestellingen,...

- Refteronkosten

Derde week van september

Begin november

Begin januari

Tweede week van februari

Begin maart

Eerste week na

paasvakantie

Begin mei

Einde juni

60


11 GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING

In de school wordt in het algemeen geen reclame geafficheerd. Sponsoring of reclame is incidenteel (vb.

sporadisch voor het schoolfeest op een paneel) en tijdelijk. Indien met een sponsor een samenwerking op

meer reguliere basis wordt overwogen, komt dit eerst als agendapunt op de raad van beheer van het

schoolbestuur.

Tevens geldt dat reclame verenigbaar moet zijn met het opvoedingsproject van onze school en dat de

sponsor – naar persoon, bedrijf of organisatie, dienst of product – acceptabel moet zijn voor de school en

haar specifieke opdrachten. Deze principes houden in dat reclame en sponsoring door derden in

overeenstemming moeten zijn met de goede smaak en het fatsoen, verenigbaar moeten zijn met de

pedagogische en onderwijskundige taak en doelstellingen van de school, niet in strijd mogen zijn met het

onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt, de onderwijsinhoud.

Tevens mogen ze de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden, geen aantasting betekenen van de

objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de

scholen en de daarbij betrokkenen.

Er mag geenszins schade berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke ingesteldheid van de

leerlingen.

Er wordt geen of slechts een marginaal winstoogmerk beoogd. Bedoeling is schoolse onkosten te dekken

(vb. huren van spelelementen voor het schoolfeest ). Er worden geen daden van koophandel verricht.

Bij het lenterestaurant organiseert de ouderraad een tombola. Hiervoor worden bij de plaatselijke

handelaars en bedrijven prijzen opgehaald. De opbrengst hiervan gebruikt de ouderraad om haar

onkosten te dekken en om voor onze schoolkinderen eens een extraatje te voorzien (boeken per klas,

Sinterklaas, Pasen,…).

12 VRIJWILLIGERS

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De

vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school

doet dit via onderstaande bepalingen.

Organisatie

VZW Schoolcomité Sint-Jozef, Duisburgsesteenweg 134, 3090 Overijse

Maatschappelijk doel: onderwijs.

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van lichamelijke schade en

burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie

en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum Handelsstraat 72,

1040 Brussel.

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een

vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd eveneens afgesloten bij Interdiocesaan

Centrum.

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen of vertrouwelijke informatie die hem/haar zijn

toevertrouwd.

61


13 WELZIJNSBELEID

13.1. Preventie

13.1.1. Verwachtingen naar de ouders

De ouders geven zelf het goede voorbeeld. Zij stimuleren hun kinderen om de regels betreffende

preventie in de school toe te passen. Ouders trachten de informatie betreffende veiligheid, gezondheid,

welzijn en milieu, die verspreid wordt via onder meer het schoolreglement, klasbezoeken,

oudercontacten, nieuwsbrieven van de ouderraad,... in samenspraak met het kind ook thuis door te

nemen.

Wat ziektes betreft, hebben ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor

maatregelen kunnen nodig zijn. De arts die een ziekte vaststelt, zal zeggen of je de schooldirectie moet

verwittigen. De schooldirectie is in dat geval wettelijk verplicht de CLB-arts te contacteren. De CLB-arts

neemt maatregelen -voor zover dit nodig is- voor de leerling, de klas of de school.

Indien uw kind problemen heeft met zijn of haar gezondheid, fysisch of psychisch, is het aan te raden de

betrokken leerkracht en de directeur hiervan op de hoogte te brengen.

13.1.2. Verwachtingen naar de kinderen

De kinderen worden geacht het preventiebeleid van de school toe te passen. Concreet betekent dit dat ze

de afspraken betreffende veiligheid, gezondheid en milieu die verspreid worden via o.a. klas- en

schoolafspraken, naleven.

Kinderen dienen respectvol met elkaar om te gaan en zijn beleefd tegen alle personeelsleden van de

school.

Andere kinderen fysiek pijn doen en verbaal of non-verbaal pesten zijn gedragsvormen die in onze school

niet thuishoren. De leerlingen geven liefst zo vlug mogelijk aan bij de leerkracht die toezicht houdt,

wanneer zij met onaanvaardbaar gedrag van medeleerlingen of volwassenen geconfronteerd worden. Na

overleg wordt eventueel een gesprek met de zorgleerkracht, zorgcoördinator, vertrouwenspersoon of de

directie voorzien, al naargelang de ernst van de situatie. Het is uiteraard niet toegelaten dat ouders zich

rechtstreeks wenden tot de leerling(en) in kwestie.

13.2. Verkeersveiligheid

Omdat het verkeer aanzienlijk druk is langs de schoolpoort is het niet verantwoord kinderen van de

kleuterschool en de laagste graad van de lagere school zonder ouderbegeleiding met de fiets naar school

te sturen. Ook binnen de schoolmuren gelden de voorschriften voor verkeersveiligheid. Fietsers stappen

af aan de schoolpoort en stallen hun fietsen in het fietsenrek in de garage. Bij het verlaten van de school

stappen ze pas op na het verlaten van de parking, nadat ze goed het aankomend verkeer hebben

waargenomen. Maak ook gebruik van de verkeerslichten!

Ook de ouders verzoeken we vriendelijk maar met aandrang blijk te geven van orde en voorzichtigheid.

Het goede voorbeeld is nog steeds in. Laat uw wagen a.u.b. niet achteloos achter half op het voetpad of

op een plaats waar hij de gewone gang van zaken en de veiligheid van de kinderen verstoort. De

gemeentepolitie verzekert ons meer toezicht te zullen houden en vraagt ook de ouders om hun

medewerking.

Omdat we streven naar een maximale veiligheid (zichtbaarheid) in de schoolomgeving vragen we dat u

uw kinderen een fluovest laat dragen op de weg van en naar de school.

62


Van fietsers mogen we verwachten dat ze een fietshelm dragen.

U kan fluovesten met schoollogo bestellen via het beveiligd gedeelte van onze website of via het

secretariaat.

De prijs per stuk bedraagt € 5,00 en wordt automatisch gefactureerd via de eerstvolgende

schoolrekening. De kledij wordt door ons aan uw kind bezorgd, u hoeft daarvoor niet naar de school te

komen. Indien thuis zou blijken dat de maat toch niet ideaal is, mag u de fluovest de volgende dag via uw

kind terug meegeven naar de school ter omruiling. Gelieve ons dan een mail te sturen (of briefje mee te

geven) met de gewenste maat.

Als uw kind thuis al een fluovest heeft, mag deze uiteraard ook gedragen worden en hoeft u geen nieuwe

te kopen!

U kan voor uzelf uiteraard ook een fluovest bestellen, zeker indien u zelf uw kind van en naar de school

begeleidt. Een goed voorbeeld doet volgen!

Ook de ouderraad is begaan met de veiligheid van onze kinderen en zal tijdens het jaar dan ook acties

ondernemen.

13.3. Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om

medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd

worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste

dosering en toedieningswijze bevat. Op onze site kan u zo’n

document downloaden en afdrukken.

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school geen

medicatie toedienen. Eerst zullen de ouders of een andere

opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd

worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de

school een arts om hulp verzoeken. In dringende gevallen en/of bij

onbereikbaarheid van ouders, contactpersoon of dokter zal de

school medicatie toedienen volgens het principe van de goede

huisvader.

13.4. Stappenplan bij ongeval of ziekte

13.4.1. Eerste hulp bij een ongeval of ziekte van de leerling op school

Wanneer een kind zich verwondt op school, vraagt het verzorging aan de persoon die toezicht houdt.

De eerste hulp wordt toegediend door het personeelslid dat op dat ogenblik bij het kind is. Op school is er

ook steeds iemand beschikbaar die een EHBO-diploma op zak heeft.

In ernstige gevallen verwittigt het secretariaat één van de ouders, familieleden of vrienden die via de

inschrijvingsfiche zijn genoteerd. Indien de betreffende persoon kan komen, zal hij/zij het kind verder

opvolgen.

Indien men niemand kan bereiken, wordt geen enkel risico genomen en wordt de huisarts (op

inlichtingenformulier), de schoolarts of de dienst spoedgevallen gecontacteerd.

Deze procedure wordt ook gevolgd bij ziekte.

De ouders worden dus steeds als eerste op de hoogte gebracht.

63


13.4.2. Verzekering en ongevalsaangifte

Verzekering

Alle kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen die zich voordoen in de school of op de kortste

weg van en naar school. Ik wil er u op wijzen dat de verzekeringsmaatschappijen de clausule "kortste weg

van en naar de school" eng kunnen interpreteren.

Alle aangiften en briefwisseling worden door de school gestuurd naar het Interdiocesaan Centrum,

Handelsstraat 72, 1040 Brussel. Zij behandelen al onze dossiers zelf bij de verzekeringsmaatschappij(en).

Ongevalsaangifte

De procedure die gevolgd moet worden wanneer een kind lichamelijk letsel oploopt op school of op weg

van of naar de school:

​Geval A: de school gaat zelf naar de dokter:

De ongevalsaangifte gebeurt elektronisch. De directeur tracht zo vlug mogelijk de dichtstbijwonende

dokter te bereiken. De dokter vult het geneeskundig getuigschrift in. De school betaalt de dokter.

Achteraf betalen de ouders de school terug (via de schoolfactuur). Met het formulier bestemd voor de

mutualiteit, het (de) doktersbriefje(s), de eventuele apothekersnota('s) e.d. gaan de ouders naar het

ziekenfonds. Deze vult de uitgavenstaat in en betalen de normale vergoedingen uit. U dient dan het

geneeskundig getuigschrift en het formulier ‘uitgavenstaat’ van de mutualiteit op te sturen naar:

Interdiocesaan Centrum, Afdeling Verzekeringen, Handelsstraat 72 te 1040 Brussel.

De verzekeringsmaatschappij betaalt tenslotte het verschil tussen de werkelijk betaalde kosten en de

terugbetaling door het ziekenfonds aan u terug. Let echter op dat de nieuwe wetgeving op de

ziekteverzekering in bepaalde gevallen een gedeelte remgeld voorziet dat niet door de mutualiteit wordt

terugbetaald en dat niet verzekerbaar is.

Opmerking : Als het dossier bij de verzekeringsmaatschappij niet wordt afgesloten, kunnen eventuele

latere onkostennota's gevolg van het ongeval blijvend doorgestuurd worden naar de verzekering. Het

dossiernummer van de school kan u altijd opvragen bij de directeur. Noteer zelf ook het dossiernummer

van het ongeval van uw kind.

Geval B : als uzelf als ouders naar de dokter gaat:

De directeur doet een elektronische ongevalsaangifte.

U ontvangt een formulier "geneeskundig getuigschrift” en “uitgavenstaat”. Verder volgt u dezelfde

procedure als hierboven beschreven.

13.4.3. Besmettelijke ziekten en luizen

Bij besmettelijke ziekte (griep, keelontsteking, mazelen, rubella, buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B,

meningokokken meningitis, poliomyelitis, difterie, roodvonk, besmettelijke tuberculose, shigellose,

salmonellose, kinkhoest, bof, schurft, windpokken, impetigo, schimmelinfecties van de scheden of van de

gladde huid, parelwratten, hoofdluizen, HIV-infectie) hoort uw kind in alle rust te herstellen en kan (mag)

het bijgevolg niet naar school komen.

Wanneer uw kind ziek wordt op school (of een ongeval heeft), wordt u hiervan (telefonisch) verwittigd.

Wij gaan ervan uit dat u dan al het mogelijke doet om uw kind zo snel mogelijk van school te (laten) halen.

Dit alles eveneens om medeleerlingen te beschermen.

Elke besmettelijke ziekte moet verplicht aan de school gemeld worden in het kader van de

moederschapsbescherming van eigen personeel en ouders.

64


Wanneer bij uw kind luizen worden vastgesteld, verwachten wij eveneens dat het gepast behandeld

wordt vooraleer naar school te komen. Alle ouders uit de betreffende klassen zullen verwittigd worden

dat er op school luizen werden gesignaleerd zodat ook zij hiervoor extra aandachtig kunnen zijn. Wij

verwachten dat ook deze ouders hun kind controleren en indien nodig behandelen. De school kan ook

een controle aanvragen en laten uitvoeren door de schoolarts van het CLB.

Wanneer bij uw kind luizen op school worden vastgesteld, wordt u hiervan elektronisch verwittigd. . Wij

gaan ervan uit dat u dan al het mogelijke doet om uw kind zo snel mogelijk van school te (laten) halen om

de behandeling te starten. Dit eveneens om medeleerlingen te beschermen.

Indien steeds dezelfde kinderen voortdurend en hardnekkig luizen hebben, kan de school vragen aan de

ouders om deze kinderen tijdelijk thuis te houden tot het euvel verholpen is.

13.5. Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school.

Het verbod geldt eveneens voor de e-sigaret.

In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur

‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s morgens en

18.30 uur ‘s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen

worden.

14 LEEFREGELS

14.1. Aankomen op school

Wanneer u uw kind(eren) naar school brengt, begeleidt u ze tot aan de witte inkomdeur of tot het bruine

poortje. Daar kan u van hen afscheid nemen.

Ouders van kleuters kunnen hun kind begeleiden tot aan het bruine poortje en daar afscheid nemen.

Indien er toch nog ouders van deze kleuters zijn die nog even bij hun kind willen blijven, dan kan u dit

enkel en alleen maar doen in de Groene Zone: deze bevindt zich onder de galerij en herkent u aan de

groene banken waarop u dan kan plaatsnemen. Zo blijft de doorgang ook verzekerd en is er bij slecht

weer nog ruimte voor de kinderen zelf.

Wanneer de eerste bel gaat, neemt u afscheid en begeleidt u uw kind eventueel naar de klasrij.

Bij het tweede belsignaal verwachten we dat alle ouders de speelplaats verlaten hebben.

Ouders van onze lagere schoolkinderen nemen dus steeds afscheid aan de witte inkomdeur of het bruine

poortje.

Onze leerkrachten zijn er om op uw kind(eren) toezicht te houden.

U kan aan de toezichthoudende leerkracht wel iets melden, maar zelf optreden op de speelplaats wordt

niet toegelaten (bv. aanspreken van andere kinderen in verband met negatief gedrag). Dat is de taak van

de school.

Indien u nog een korte babbel met andere ouders wenst te doen, dan kan u dit achter het bruine poortje

aan de ingang van de school, zonder evenwel het binnen- en buitenkomen van andere kinderen en ouders

te hinderen.

Buiten de schoolpoort kan dit natuurlijk ook, zonder de doorgangen te belemmeren.

65


Wenst u met een leerkracht nog even iets te bespreken, wacht dan niet op de speelplaats totdat het belt,

maar kom even vóór beltijd aankloppen in de leraarszaal. Eénmaal de bel gaat om 8.35 uur, zijn de

leerkrachten bezig met het klasgebeuren.

14.2. Niet tijdig aankomen op school

Te laat komen stoort het klasgebeuren en benadeelt uw kind dat te laat komt.

Aan ouders wordt gevraagd erop toe te zien dat u en/of uw kind thuis tijdig vertrekt.

Ook aan de ouders van de kleuters vragen we uitdrukkelijk om uw kleuter op tijd naar school te brengen!

Door dit te doen, toont u respect voor de klaswerking van de leerkrachten.

Op tijd zijn betekent dat uw kind op school is om bij het eerste belsignaal (8.35 uur) in de klasrij te gaan

staan. Op tijd zijn is één van de vier engagementen die u als ouder hebt ondertekend in de

engagementsverklaring. De school zal dan ook optreden tegen het regelmatig laattijdig toekomen op

school.

Als leerplichtige kinderen zonder geldige reden te laat komen, krijgen ze een opmerking.

Als leerlingen meermaals te laat komen, volgt een ordemaatregel.

De ouders zullen in dat geval worden uitgenodigd door de directeur, eventueel met het CLB-anker van de

school.

De klasleerkracht duidt 2x per dag de afwezigheden en de reden ervan aan.

Dit gebeurt de eerste 10 minuten bij aanvang van de lessen ’s morgens en de eerste 10 minuten na

aanvang van de lessen ’s middags. Laattijdige leerlingen zullen dan ook zo aangeduid worden in het

aanwezigheidsregister van de klasleerkracht.

Even ook een aandachtspunt in verband met veiligheid: Wanneer u toch eens te laat op school zou

aankomen met uw kind en u hoort de alarmsirene van de school gaan, gaat u direct naar de tuin van de

school zonder de speelplaats te betreden en meldt u aan de leerkracht van de klas de naam van uw kind.

Dit geldt ook voor grootouders, tantes,… die de kinderen brengen.

14.3. Respect

We verwachten van onze kinderen dat ze respect hebben voor alle leerkrachten en volwassenen

waarmee ze in contact komen. Een elementaire vorm van beleefdheid is op zijn plaats en dit in een open

sfeer.

Ook in hun onderlinge relaties leren onze kinderen met elkaar leven, leren en spelen.

We hebben respect voor ons eigen materiaal en dat van anderen: schoolgerei, speeltuigen, kleding,

boekentassen, meubels, bibliotheekboeken, …

Bij opzettelijke vernieling van materiaal wordt dit door betrokkene vergoed. Zorg ook altijd voor een

beleefde houding, vooral op uitstappen, in de bus, bij vieringen, …

Respect voor de natuur mag zeker niet ontbreken en een gezonde dosis bekommernis voor het milieu.

14.4. Klaslokalen

We brengen alleen per uitzondering én steeds met toelating, spullen naar binnen (bv. bij verjaardagen,

spreekbeurten, instrumenten van de muziekschool, …).

Tijdens de speeltijden en pauzes lopen we niet zomaar binnen voor een vergeten drankje, koek, jas of …

Om een juf of meester te helpen in de klas word je gevraagd én zorgt de juf of meester voor een

toelatingsbriefje.

66


14.5. Rijen en refter

Op het eind van elke speeltijd en ’s morgens, ’s middags en ’s avonds worden rijen gevormd. Bij het eerste

belsignaal komen we direct in de rij staan. Het tweede signaal roept ons op ordelijke en stille rijen te

vormen. Daarna gaan we in stilte, ordentelijk en met de boekentassen naar boven/ beneden per klas.

’s Middags worden er refterrijen gevormd zoals het hoort en zoals afgesproken.

Kinderen die met de bus gaan worden rond 16.00 uur (rond 12.40 uur op woensdag) verzameld aan het

poortje (na een belsignaal).

De kinderen die nog wat blijven spelen of in de opvang blijven, zetten de boekentassen op het rek en

mogen reeds gaan spelen. Ook de kleuters die moeten blijven, zetten hun boekentasje op de daartoe

voorziene plank (onder begeleiding van de leidsters).

Opgelet: Er wordt geen oversteekrij meer georganiseerd die de kinderen tot de parking van de taverne

‘Het Gebroken Hof’ brengt. Iedereen haalt dus zijn kind(eren) op school op vanaf 15.40 uur. Een

toezichter zal dan de schoolpoort open zetten, nadat de fietsers de school verlaten hebben.

14.6. Naar huis

De kinderen verlaten de school nooit alleen, ze gaan steeds mee met een ophaler. Kinderen die wel de

schriftelijke toelating hebben van hun ouders om alleen te gaan, zijn uiterst voorzichtig en gaan op het

afgesproken uur zonder omwegen naar huis. U dient hiervoor op onze website een formulier in te vullen:

‘Toestemming kind alleen naar huis’. Uw kind krijgt dan een ‘pasje’ die hij/zij toont aan de toezichters

vooraleer de school te verlaten.

De fietsers die alleen naar huis fietsen, verzamelen aan de witte schoolpoort en worden door een

toezichter begeleid. Deze juf zal dan ook van 15.40 uur tot 15.50 uur aan het zebrapad van de school

staan om iedereen veilig over te laten, tenzij er een agent is natuurlijk.

Wie de school verlaten heeft na de lessen komt niet terug tenzij na afspraak en met toelating.

Wees steeds voorzichtig op straat!

We vragen met aandrang aan de ouders:

1. Om niet met de auto op de parking van de school of het rusthuis te komen (er zijn

parkeerplaatsen aan de kerk of op de parking van de taverne van Het Gebroken Hof).

2. ’s Avonds te wachten voor de schoolpoort tot een leerkracht om 15.40 uur deze opent.

3. Om te proberen tijdig uw kind te komen ophalen. Lukt dit toch niet, vindt u uw kind in de

opvang.

4. Om zelf het voorbeeld te geven aan uw kind en dus waar nodig over te steken op het

zebrapad.

5. Om uw auto reglementair te parkeren.

6. De elders gemaakte afspraken stipt na te leven en te doen naleven door uw kinderen.

Er wordt geen toelating meer gegeven om kinderen vroeger te komen afhalen dan 15.40 uur.

Uitzonderlijk wordt dit toegestaan mits schriftelijke goedkeuring van de directie vanaf 15.30 uur en

woensdag vanaf 11.55 uur voor het volgen van therapieën (logo, kiné,…). Er wordt hiervoor een medisch

attest gevraagd.

67


14.7. Speelplaatswerking

Spelen doen we op de speelplaats en zeker niet in de klas, in de gangen, op de trappen, in de hal, in de

toiletten, in de tuin, op de parking of in de garages.

We zetten ’s morgens en ’s avonds of bij uitstappen onze boekentassen op het rek. We gebruiken onze

kledij niet als speelgoed. Trekken en sleuren en wild zijn is uit den boze. Jassen horen aan de kapstokken

aan de klassen of op het rek op de speelplaats. Ben je te beroerd om een jas van de grond op te rapen?

Waardevolle voorwerpen blijven thuis. De school is niet verantwoordelijk voor ontvreemding.

Op het speeltuig wachten we geduldig onze beurt af en wordt er zeker niet geduwd, getrokken of met

houtsnippers gegooid. Kinderen die met materiaal uit de speelgoedkoffers spelen, dragen hiervoor goed

zorg en zetten die na de speeltijd netjes terug op hun plaats.

Persoonlijk speelgoed (ook voor de kleuters) is verboden. Een knuffel daarentegen kan wel (binnen de

muren van de onthaaklas) maar houd er rekening mee dat deze verloren kan gaan (een schoolse

omgeving is geen thuissituatie).

Speelgoedrages (speelkaarten, stickers,…): Dit kan voor de school enkel op de speelplaats (pauzes). De

kinderen dragen hiervoor zelf de verantwoordelijkheid. Bij te veel misbruiken, ruzies, diefstal grijpen we

in. In geval dat de situatie te erg wordt, wordt het voor die bepaalde speelgoedrage stopgezet. In dit geval

worden de ouders per mail verwittigd.

Een overzicht van speeltijdafspraken

1. We spelen samen, sportief en eerlijk en liefst met onze klasgenootjes.

2. We verzorgen ons taalgebruik. De school staat erop dat er altijd Nederlands wordt gesproken.

3. We vragen toelating voor het halen van de bal en om naar het toilet te gaan.

4. We voetballen alleen met de plastieken ballen van de school. We hangen niet aan de doelen.

Wanneer kleuters en lagere schoolkinderen samen spelen, wordt er niet gevoetbald. Op de

speelplaats hangt een vereenvoudigd reglementje voor de kinderen uit.

5. Bij regen zijn alle kinderen onder het afdak. Na het tweede belsignaal gaan we rustig naar boven

met de leerkracht. Ook onder de galerij worden er eerst rijen gevormd.

6. We blijven uit de zandbak en uit de hal (en bij nat weer uit het speeltuig).

7. Vergeet ons milieuproject niet en zorg dat alle afval in de juiste afvalbak terecht komt.

8. Laat niets ‘per ongeluk’ op de grond vallen en wees niet te ’mooi’ om jassen en papiertjes die toch

op de grond liggen op te rapen, ook al is het niet van jou.

14.8. Persoonlijke voorwerpen

Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten.

Alle persoonlijke voorwerpen dragen de naam van de eigenaar. Gevonden voorwerpen worden een tijdje

bewaard en/of uitgestald op het rek waar de eigenaar ze kan komen afhalen. Niet afgehaalde voorwerpen

worden bij de start van elke grote vakantie definitief overgemaakt aan een hulporganisatie, nadat ze eerst

enkele dagen op een goed zichtbare plaats werden uitgestald (het verlorenvoorwerpenrek).

Persoonlijk audiovisueel materiaal (vb. gsm, i-pod, digitaal fototoestel, mp3-speler, PSP-speler, cd-speler,

iPad, radio,…) of gevaarlijk materiaal (vb. zakmes,…) zijn verboden op school, tenzij uitzonderlijke

goedkeuring door de directie. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of

beschadiging van persoonlijke voorwerpen van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich

tijdens pauzes sociaal integreren in plaats van zichzelf te ‘entertainen’.

68


Leerlingen die met de fiets of openbaar vervoer naar huis gaan, mogen een gsm op zak hebben mits

bepaalde regels en nadat de ouders hiervoor een aanvraag bij de directie hebben ingediend.

De gsm (i-phone,...) wordt niet gebruikt binnen de schoolomgeving. Deze dient dus uitsluitend om de

ouders, de school te verwittigen bij onverwachte situaties buiten de schoolpoort (bus te laat, platte

fietsband,...). Leerlingen die deze regel niet respecteren, zullen hun gsm moeten inleveren bij de juf of

directie. ‘s Avonds kunnen ze deze dan terugvragen.

14.9. Kledij

Als school wensen wij een positieve, gemoedelijke, familiale, open en sociale uitstraling te

bewerkstelligen. De kledij en het voorkomen zijn hierin een belangrijk punt. Dit zijn onze richtlijnen: kledij

moet verzorgd zijn en niet uitdagend of aanstootgevend voor anderen (deftig, geen buitenissige

opschriften,...). Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden.

Buiten de leslokalen mogen hoofddeksels gedragen worden. In de klaslokalen en andere schoolruimtes

mogen geen hoofddeksels gedragen worden.

Gelieve de kledij zoveel mogelijk te naamtekenen zodat ze bij verlies kan worden terugbezorgd. De school

kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de beschadiging van kledingstukken en

sieraden van de leerlingen.

Sieraden (juwelen, uurwerken,...) worden best thuis gelaten. Oorbelletjes moeten veilig zijn tijdens het

spel. Zichtbare piercings en tattoos, extreme haartooi en haarkleuren worden niet toegelaten op school.

Wat de gymkledij (enkel voor leerlingen uit de lagere school) betreft, deze bestaat uit een eenvoudige

korte donkergroene sportbroek en de verplichte T-shirt met schoolembleem (beiden aan te schaffen op

het secretariaat of via de website tegen de prijs van € 10/stuk), witte kousen en gympantoffels of

sportschoenen.

Voor schoolse uitstappen (sportdag, schoolreizen,...) raden we eveneens het school-t-shirt aan

(herkenbaarheid en groepsgevoel).

14.10. Iets vergeten?

We zullen nog slechts zeer uitzonderlijk kinderen die iets vergeten zijn in hun klas, terug naar de klas laten

gaan. Dit geldt zowel voor en na de schooluren als tijdens de schooltijd.

De leerkracht die toezicht doet zal zelf oordelen of datgene wat de leerling in de klas moet halen

gerechtvaardigd is. Voor deze maatregel hebben we drie redenen. Ten eerste mogen leerlingen tijdens de

schooluren nooit onttrokken zijn aan het toezicht van de opvoeder; ten tweede voorkomt het mogelijke

diefstallen en ten derde leren we onze kinderen een zekere vorm van discipline. Het is in elk geval zo dat

er toelating moet worden gevraagd, ook al is de deur open (En zeker na schooltijd).

69


14.11. Schade aangericht op school door een leerling

De school kan niet automatisch aansprakelijk gesteld worden voor schade die kinderen elkaar op de

school toebrengen. Ze kan evenmin voor diefstal aansprakelijk gesteld worden. Wie schade berokkent aan

anderen, aan meubilair of aan de gebouwen, dient de schade te herstellen of de herstellingswerken te

bekostigen.

In elk geval zal bij opzettelijk vernielen en kapot maken waarbij de betrokkenen bekend zijn, kordaat

worden opgetreden. De schuldigen zullen streng gestraft worden en eventuele schorsing van de school

wordt niet uitgesloten. Elke vorm van schadeberokkening wordt in elk geval degelijk onderzocht. We

vragen tevens aan de ouders hun kinderen hieromtrent aan te pakken. Aangifte bij politie is mogelijk.

Beter is echter te helpen voorkomen. Niemand houdt van opzettelijke brutaliteit of vernielzucht. Ouders

spelen hierin een belangrijke rol.

Zorg er ook voor dat kinderen geen geld of waardevolle voorwerpen bij hebben. Laat geld steeds

onmiddellijk afgeven. Dit voorkomt diefstal. Betalingen gebeuren meestal wel via de schoolfacturaties.

14.12. Meegeven van geld

Mogen we nog eens uitdrukkelijk de regeling voor het meegeven van geld onder uw aandacht brengen

(dit is zelden nodig, meestal werken we via maandelijkse facturatie):

1. Steeds in een gesloten omslag.

2. Naam en klas van uw kind op de buitenkant.

3. Steeds reden van betaling vermelden, eventueel vergezeld van de nodige documenten.

Het is voor de leerkracht soms onmogelijk om bezig te zijn met de kinderen en tegelijkertijd her en der los

geld te moeten ontvangen voor allerlei dingen. In het belang van uzelf en de kinderen vragen we beleefd

deze regeling stipt na te leven. Dank vooraf.

14.13. Snoepen en verjaardagen

Geen snoep op school! Snoep gezond, eet fruit! Geen zoetigheden op onze school en zeker geen

kauwgom. Kauwgom is niet toegelaten. Verjaardagsattenties houden we sober en functioneel. Een

bruikbaar geschenkje zoals schrijfgerei of schoolmateriaal is evenzeer te waarderen. Dus zeker géén chips

en dergelijke meegeven a.u.b.

Chips en ander snoepgoed zal dan ook niet uitgedeeld worden. Houd hier dus rekening mee!

Op onze school houdt men aan een eenvoudige taart of cake of gebakjes. De verjaardag wordt

gezamenlijk gevierd in de klas. Elke jarige wordt dan in de bloemetjes gezet.

Eventueel een zelf meegebracht ijsje in zomertijd kan wel.

We laten geen ijskar en dergelijke naar school komen om dan ijsjes,... te bedelen aan de kinderen. Vaak

past dit niet in de klasactiviteiten en we willen de attenties juist sober houden.

Uitnodigingen voor verjaardagen worden niet via de school meegegeven tenzij alle kinderen uitgenodigd

worden. Iedereen heeft uiteraard de vrijheid uit te nodigen wie hij/zij wil. De school echter leert kinderen

niemand uit te sluiten. Het is dan ook nooit leuk, noch voor sommige kinderen, noch voor de leerkracht,

dat bij het uitdelen in de klas bepaalde kinderen reikhalzend naar hun uitnodiging kijken en er géén

ontvangen. Hier wil de school liever niet tussenkomen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om

uitnodigingen bij de genodigden te bezorgen buiten de school om ( mail, sociale media,…).

70


14.14. Drank & tussendoortjes op school

Iedereen is verplicht om mee te werken aan de zorg voor ons milieu. Onze school heeft als

opvoedingsgemeenschap de taak de kinderen en hun ouders op te roepen voor deze zorg. Er mag met

enige fierheid gezegd worden dat dankzij de inspanning van allen onze berg afval sterk geslonken is en dat

er prima gesorteerd wordt.

De regeling voor meebrengen van drank ziet er als volgt uit in onze school:

De kinderen moeten eigen drank meebrengen, maar dan alleen in hervulbare veldflessen of stevig

afsluitbare bekers, die na spoelen telkens opnieuw kunnen worden gebruikt. Brikjes en blikjes zijn niet

toegelaten. De leerkrachten zien erop toe dat brikjes niet geopend mogen worden en deze worden dan

ook terug mee naar huis gegeven.

Ook de boterhammen moeten in een brooddoos worden meegegeven. Aluminiumfolie is verboden.

Gelieve brooddoos en beker te naamtekenen, zodat ze bij verlies of vergetelheid kunnen worden

terugbezorgd. Ik ben overtuigd dat het milieu een zorg van iedereen is en dat alle ouders begrip

opbrengen voor deze regeling en hun kinderen aansporen zich hieraan te houden.

Nieuw vanaf schooljaar 2017-2018: zowel voor kleuter als lagere school!

Wat betreft de tussendoortjes:

Voor elke voormiddagpauze voorziet u voor uw kind een stukje fruit of

een stukje rauwe knabbelgroente (bv. wortel). Dit wordt steeds

meegebracht in een daartoe voorzien genaamtekend plastic doosje. De

juffen verzamelen deze doosjes in een daartoe voorziene bak en zorgen

dat deze weer mee naar huis gaat. Kinderen die iets anders

meebrengen, zullen dit niet mogen nuttigen. Dat zal terug meegegeven

worden naar huis.

Voor de namiddagpauze voorziet u zelf het tussendoortje: gezonde

koeken of groenten (liefst geen fruit meer omwille van de versheid). Kies voor een afwisseling in gezonde

koeken. Ook dit wordt meegebracht in een genaamtekend plastic doosje. Kinderen die ‘s avonds in de

opvang blijven, kunnen hier dan een extra koek of groente in kwijt (of u voorziet een boterhammetje

extra in de brooddoos).

Wat betreft de drankjes:

De kinderen brengen steeds hun eigen drank mee: dit gebeurt in

genaamtekende veldflessen of hersluitbare bekers. Mogen we vragen om

vanaf nu enkel nog water met de kinderen mee te geven? De kinderen

kunnen dan makkelijk hun bekers hervullen wanneer dit nodig blijkt.

Fruit en koeken worden dus steeds meegebracht in een doosje. Zo vermijden

we de vele papiertjes, verminderen we onze afvalberg en helpen we het

milieu een handje! Ook willen we op deze manier onze kinderen hiervan

bewust maken.

We durven ons sterk maken dat u als ouder deze gezondere aanpak zeker zal ‘smaken’.

71


14.15. Schoolagenda en rapporten

In de schoolagenda noteert het kind dagelijks de lessen en taken. Wekelijks wordt de schoolagenda

gehandtekend door de ouders. Voor korte aan- of opmerkingen zowel van de ouders als van de

leerkrachten is er eveneens ruimte. Ook wordt de agenda wekelijks nagekeken door de leerkracht.

Mogen we vragen gebruik te maken van de agenda om berichten mee te geven voor de leerkracht.

Bijvoorbeeld: uw kind mag niet zwemmen, uw kind is ziek en moet binnen blijven, er is iets niet duidelijk,

u heeft vragen, u moet iets meedelen, … . U hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om dit via mail aan de

leerkrachten te laten weten. Deze communicatie gaat ook sneller.

U mag wel niet verwachten dat de leerkrachten binnen een tijdspanne van 1 dag reageren op uw mails.

Buiten hun dagtaak hebben ze ook nog andere schoolse avondtaken én een gezinsleven. Voor dringende

zaken kan u dus best telefonisch contact opnemen met de school.

In de kleuterschool werkt men met wekelijkse mailtjes naar de ouders. Hierin staan de weekactiviteiten

vermeld en ook wat van uw kleuter verwacht wordt i.v.m. meebrengen van materiaal, uitstappen,

berichtgeving, … Gelieve dus geregeld te kijken of er geen berichten zijn in uw mailbox. Ook worden er

geregeld fotomailtjes doorgestuurd van gebeurtenissen in de klas.

De ontwikkeling van de informatisering staat niet stil. En vanuit de grotere autonomie van scholen

proberen we reeds enkele schooljaren een schooleigen rapport te creëren. Het rapport wordt ook op het

einde van het schooljaar in de school terugbezorgd om de inschrijving voor het volgend leerjaar te

bevestigen en opdat het kan gebruikt worden als schakel in het leerlingvolgsysteem. Na het 6’de leerjaar

mogen de kinderen het rapport definitief houden.

Einde december en einde schooljaar krijgen de kinderen een overzichtsrapport (toetsen december of juni

en dagelijks werk doorheen het jaar zijn hierin verrekend). De andere rapporten noemen we een

detailrapport (oplijsting van de gedane toetsen gedurende een bepaalde periode).

In de lagere school werken we met een puntenrapport (5-jaarlijks), een ict-rapport en een rapport

Muzische Vorming & Sociale Vaardigheden. Voor bewegingsopvoeding krijgt u ook al eens een ‘rapport’

mee. Hier krijgt u een beeld van de vorderingen van de kinderen op gebied van atletiek, gymnastiek,

balvaardigheid en zwemmen. Ook in de kleuterschool krijgt u een ‘Kijk eens wat ik kan’-rapport mee.

Het toetsen, de rapporten, kortom het evaluatieproces is momenteel een onderwerp van bespreking

binnen het team.

Bv. Moeten alle leergebieden nog een score (punten) krijgen? Hoe kunnen we de vaardigheden van de

kinderen ook beter, anders evalueren? Kunnen we de ontwikkeling van elk kind niet beter in kaart

brengen? Kan er minder/anders getoetst worden om van hieruit de zorg voor onze kinderen te

optimaliseren? …

Bij wijzigingen zullen we u zeker tijdig op de hoogte brengen.

72


14.16. Optreden tegen pesten op school, ook preventief

Kinderen spelen met elkaar en daarbij komt soms eens ruzie voor. Ruzie maken en oplossen hoort bij het

leven. Het is noodzakelijk dat een kind hier af en toe mee geconfronteerd wordt, zodat hij zich in zijn

latere leven op gepaste wijze kan gedragen in groep, in de samenleving. Dit gebeurt met vallen en

opstaan. Wanneer dit lerend gedrag overgaat in pestgedrag, spreekt men van een probleem.

Preventief wordt er hier op school ook aan gewerkt: het creëren van een veilig klasklimaat, het naleven

van de klasregels en de overstijgende schoolafspraken, aanbieden van spellen op de speelplaats, inzetten

op relationele opvoeding, een anti-pestweek,… .

1. Signaleren en onderkennen van het probleem

Het is belangrijk om als leerkracht tijdig de signalen op te vangen om vervolgens de nodige stappen te

ondernemen. Het observeren van gedragingen van leerlingen is de eerste stap.

Pestsituaties worden vaak door ouders gemeld. De ouders van een kind dat gepest wordt contacteren de

school met deze melding. Omgekeerd gebeurt dit nog maar zelden. Leerkrachten en ouders moeten alert

zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en in beide gevallen (pester-gepeste) opmerkelijke

gedragingen melden aan de school.

2. Plan van aanpak

- Melden aan collega’s (via mail, pv, …)

Observeren en overleggen met als doel correcte informatie te verzamelen.

- Gesprek met het doelwit

Als de leerkracht het pesten ontdekt begint de leerkracht met een gesprek met het doelwit over zijn of

haar beleving en gevoelens. Ook over het effect van de pesterijen.

Je ondervraagt niet specifiek over de voorvallen, maar je moet wel weten wie erbij betrokken is.

Tijdens dit gesprek legt de begeleider (indien nodig) de procedure uit en vraagt deze het vertrouwen van

het doelwit. Op het einde vraagt de leerkracht wat hij wel en wat hij niet mag vertellen aan het

groepje. Het doelwit kan ook uitgenodigd worden om een tekst, tekening, gedicht of andere creatieve

uitdrukking te maken over het effect van de pesterijen.

- Samenroepen van de gekozen leerlingen samen

De begeleider heeft een bijeenkomst met het groepje leerlingen dat tijdens het gesprek met het doelwit

gekozen is (pester(s), meelopers, niet betrokken, mondige jongeren en/of vrienden van het doelwit).

Het doelwit is niet aanwezig; een groepje van zes tot acht jongeren is ideaal.

De begeleider vertelt het groepje jongeren dat er een probleem is, hoe het doelwit zich voelt en

gebruikt eventueel het creatieve middel dat het doelwit heeft aangereikt om het effect van de

pesterijen te benadrukken. Op geen enkel moment worden er details van de incidenten of

beschuldigingen uitgesproken.

- Gedeelde verantwoordelijkheid

Elk lid van de groep wordt aangemoedigd om een voorstel tot handelen te doen, waardoor het doelwit

kan geholpen worden om zich terug beter te voelen. De begeleider reageert aanmoedigend, maar deze

dringt niet aan op een uitgesproken belofte om gedrag te veranderen.

De begeleider beëindigt de bijeenkomst door de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij de groep te

laten. Na een week wordt er een nieuw gesprek vastgelegd om te zien hoe het loopt.

Ongeveer een week later bespreekt de begeleider met elke leerling afzonderlijk - ook met het doelwit –

hoe de week verlopen is. Dit geeft de begeleider de mogelijkheid om het gebeuren van nabij te volgen

en houdt de betrokkenheid van de jongeren bij het hele proces in stand.

73


3. Begeleiding

van de gepeste leerling

- Medeleven tonen en luisteren

- Vragen stellen: Hoe wordt er gepest, door wie, wanneer, hoe vaak

- Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet zij/hij voor tijdens en na

het pesten

- Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De

leerling in laten zien da je op een andere manier kunt reageren

- Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest

- Nagaan welke oplossing, reactie het kind zelf wil

- Sterke kanten van de leerling benadrukken

- Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt

- Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pesters

- Praten: Zoeken naar de reden van het pesten

- Contact tussen ouders en school optimaliseren. Elkaar informeren en overleggen.

- Inleven in het kind, wat is de oorzaak van het pesten

4. Mogelijke gevolgen

De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk hoelang de pester door blijft gaan met zijn/haar pestgedrag

en geen verbetering vertoont in zijn/haar gedrag:

1. Eén of meerdere pauzes binnen blijven.

Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn.

Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in het

pestprobleem.

Door gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt. Afspraken maken met

de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen aan het einde van

iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.

2. Een gesprek met de ouders

De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te

maken.

De school heeft alle activiteiten vastgelegd en de school heeft al het mogelijke gedaan om een

einde te maken aan het pestprobleem.

3. Deskundige hulp inschakelen

Bij aanhoudend pestgedrag kan er deskundige hulp worden ingeroepen. De

schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.

4. In andere groep plaatsen

Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een andere

groep te plaatsen, binnen de school (parallelklas).

5. Schorsing of tijdelijke uitsluiting

In extreme gevallen kan een leerling geschorst of tijdelijk verwijderd worden.

74


Omdat wij een verantwoordelijkheid hebben tegenover de kinderen om een veilige leeromgeving

te scheppen, is het belangrijk dat we accuraat en effectief kunnen reageren op pestgedrag.

Wij willen als school deze problematiek onder ogen zien en structureel aanpakken om ervoor te

zorgen dat “pesten” tot een minimum gereduceerd wordt.

De Sint-Jozefsschool Eizer wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, een omgeving

waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen.

Nieuw: KIVA op school

Dit zal in 2017-2018 opgestart worden en is één van de prioriteiten van de school. In de loop van het

schooljaar zal u hiervan zeker geregeld meer horen.

Kiva is een wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma, dat wil bijdragen tot een veilig en positief

school- en klasklimaat. Het wil pesten terugdringen door een schoolgebonden aanpak,

pestproblematieken beter en efficiënter aanpakken en de negatieve gevolgen van het pesten

verminderen.

Dit alles moet resulteren in minder angst bij onze kinderen, een groeiend vertrouwen in elkaar

bewerkstelligen en het welbevinden verbeteren. Dit zal dan ook een positief effect brengen op de

leermotivatie en de schoolresultaten.

Wist u trouwens dat ‘kiva’ een Fins woord is dat fijn, leuk, tof betekent?

We willen er dus samen een fijne school van maken!

14.17. Tijdschriften

In de loop van de eerste dagen van september ontvangt u een brief met een waaier van mogelijkheden

betreffende de bestelling van tijdschriften via de school.

Wil u zich a.u.b. houden aan de uiterlijke datum van inschrijving, zoals vermeld op het document. De

betaling ervan gebeurt via de maandelijkse facturatie.

Tijdschriften zijn niet verplicht op school.

14.18. Klasbibliotheek

In principe gaat elke klas van de lagere school wekelijks of om de veertien dagen naar de klasbibliotheek.

De kinderen hebben een gratis leeskaart of leeswijzer. Ook het uitlenen van de boeken is gratis.

Wie zijn/haar boek verliest of beschadigt moet de prijs van het boek betalen of zorgt zelf voor een nieuw

exemplaar.

Regelmatig worden de klasbibliotheken, vaak dankzij de steun van de ouderraad en een financiële input

van de school zelf, uitgebreid.

75


14.19. Schoolbenodigdheden

Een lijst van materialen die u moet voorzien wordt bij de inschrijving bezorgd en/of in de lagere school op

het einde van het vorige schooljaar meegegeven. U vindt deze ook op de website.

Tijdens de klassikale oudercontacten in september worden de lijsten toegelicht.

In het kader van de maatregelen rond kosteloos onderwijs, krijgt elk kind begin september een (kosteloos)

pakket van de school. Met de materialen uit dit pakket kan het kind gedurende één of meerdere

schooljaren werken. Indien er materialen uit het pakket moeten aangevuld worden tijdens of na het

schooljaar (vb. verlies, stuk) , dient u deze materialen zelf te voorzien.

Opgepast: niet alle materialen worden (school)jaarlijks gegeven! De materialen die in de lijst gemarkeerd

worden met een * , zijn duurzamer en worden enkel meegegeven in het 1e leerjaar, in het 4e leerjaar en

aan nieuwe leerlingen die instappen in een andere klas van de lagere school.

Het materialenpakket omvat:

inktuitwisser met stiftje achteraan (vanaf 2​ e​ lj.)

1 schaar ​*​, 1 slijper (potje)​*

2 potloden in 1​ e​ lj. 1 potlood vanaf 2​ e​ t.e.m. 6​ e​ lj.

1 blauwe en 1 groene balpen 1 meetlat 30 cm​*

1 doos kleurpotloden (set van 12 stuks) 1 vulpen (Stabilo, 2​ e​ lj. en 5​ e​ lj., links-of

rechtshandig)

1 gom en 1 lijmstift

Vullingen worden in de klas gegeven

1 fluostift (3​ e​ /4​ e​ lj.) en 2 fluostiften (5​ e​ /6​ e​ lj.) 1 geodriehoek (1x in 3​ e​ lj. en 1 x in 5​ e​ lj.)

tussenbladen voor mappen

Woordenboeken, atlassen, passers en zakrekenmachines worden in de klas aangeboden en

meegegeven naar huis indien nodig. U hoeft deze bijgevolg ook niet te voorzien.

76


15 PRIVACY

15.1. Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat

is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te

kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de

gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel via de schriftelijke informatie van

de ouders (bv. info op inschrijvingsdocumenten). De privacywet geeft je het recht te weten welke

gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten

verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

15.2. Schoolverandering en de overdracht van leerlinggegevens

15.2.1. Schoolverandering

Het decreet basisonderwijs heeft de regelgeving inzake school veranderen vereenvoudigd. Nu ligt de

verantwoordelijkheid volledig bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop van

het schooljaar van school verandert. Er is geen goedkeuring van de directeur, inspecteur, het

departement of de minister nodig.

De te volgen procedure is heel eenvoudig. De directeur van de nieuwe school zal de directeur van de

oorspronkelijke school de schoolverandering schriftelijk en aangetekend meedelen. De datum van de

poststempel bepaalt in gevallen van ‘betwisting’ de rechtsgeldigheid van de inschrijving.

Schoolverandering naar Wallonië of naar het buitenland: Scholen die van hun eigen leerlingen op de

hoogte gebracht worden van zo’n verandering, schrijven de leerling zelf uit zonder een bericht af te

wachten van de nieuwe school. De kans is klein dat zo’n mededeling zal gebeuren, aangezien deze scholen

niet onderhevig zijn aan de hierboven vermelde procedure.

Schoolverandering van het gewone naar het buitengewone onderwijs moet vergezeld zijn van een verslag

dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Uit het verslag moet blijken dat redelijke

aanpassingen niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school.

Je kind heeft een individueel aangepast leertraject nodig .

Een verslag bestaat uit een attest en een protocol. In het attest moet staan:

- Welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is

- Voor het buitengewoon secundair onderwijs ook welke opleidingsvorm het meest geschikt is

Het protocol bundelt alle documenten die de oriëntering van de leerling naar het type en onderwijsvorm

motiveren en verantwoorden.

Een leerling kan alleen naar een school met het type en - in het secundair onderwijs - de opleidingsvorm

waar het verslag naar oriënteert.

77


Als ouder heb je recht op het verslag. Je hebt het nodig om je kind in te schrijven in een school voor

buitengewoon onderwijs dat het type en de opleidingsvorm aanbiedt die op het attest staan.

Schoolverandering van het buitengewone naar het gewone onderwijs is ook volledige

verantwoordelijkheid van de ouders en verloopt zoals de procedure van een gewone schoolverandering.

Ouders die opteren voor huisonderwijs moeten uiterlijk op de derde schooldag van het schooljaar een

verklaring van huisonderwijs met bijhorende informatie over het huisonderwijs indienen bij het

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Van huisonderwijs naar schoolonderwijs omschakelen kan altijd.

Om deze situaties te kunnen opvolgen én om de leerplicht van de betrokken kinderen te garanderen,

vraagt het Agentschap voor Onderwijsdiensten dat scholen de omschakeling van schoolonderwijs naar

huisonderwijs en vice versa melden.

Voor meer informatie over huisonderwijs:

http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/faq/huisonderwijs/

15.2.2. Overdracht van leerlinggegevens

Om het mogelijk te maken dat een school een nieuwe leerling snel, efficiënt en gericht kan begeleiden is

het van belang dat deze school informatie doorkrijgt van de oude school en dus niet ‘van nul’ moet

starten.

De overdracht gebeurt (enkel) voor die gegevens die betrekking hebben op de onderwijsloopbaan van de

leerling. Bijvoorbeeld: gegevens over de leerprestaties van de leerling, specifieke begeleidingsbehoeften

die een leerling heeft, adviezen/beslissingen van de klassenraad t.a.v. deze leerling, ....

Belangrijk principe is dat bij de overdracht steeds het belang van de leerling voor ogen gehouden wordt.

Er kunnen ook geen gegevens doorgegeven worden die betrekking hebben op schending van leefregels,

dit omdat de leerling in de nieuwe school op dit punt een nieuwe kans moet kunnen krijgen.

Binnen voorgaande marges is het aan de school om te bepalen welke gegevens doorgegeven worden.

De school kiest hoe ze zulke gegevens doorgeeft: elektronisch en/of via papier.

Ouders kunnen zich verzetten tegen de overdracht van leerlingengegevens, tenzij het gaat om gegevens

waarvan de regelgeving stelt dat ze moeten overgedragen worden.

Volgende gegevens worden altijd aan de nieuwe school bezorgd en verzet hiertegen is niet mogelijk:

- kopie van een gemotiveerd verslag

- kopie van een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs

Wat betreft de overdracht van de basofiche van onze school naar de secundaire school:

De basofiche wordt steeds opgesteld in samenwerking met de ouders.

Deze wordt door ons automatisch doorgegeven aan de nieuwe secundaire school, tenzij u hiertegen

bezwaar aantekent. U doet dit door de directie hiervan via mail op de hoogte te stellen.

Ouders kunnen zich ook enkel verzetten tegen de overdracht nadat ze, op hun verzoek, deze gegevens

hebben ingezien. Om inzage te krijgen in het leerlingdossier dat voor overdracht bestemd is, neemt u

contact op met de directie van de school. Ook wanneer u verzet aantekent (na inzage dus) tegen deze

overdracht, doet u dit via de directie. U doet dit binnen de tien kalenderdagen via ​directie@sjeizer.be​ .

Indien tussen ouders een conflicterende mening bestaat over de overdracht van de gegevens die

betrekking hebben op hun kind (de ene ouder gaat akkoord met een gegevensoverdracht maar de andere

ouder niet) én de school is op de hoogte van het verzet van één van de ouders, dan mag de school de

gegevens niet overdragen.

78


15.3. Recht op inzage, toelichting en een kopie

Ouders hebben inzagerecht in de gegevens met betrekking tot hun kinderen. Ouders hebben dus ook

inzage in de evaluatiegegevens van hun kinderen.

Ouders hebben ook recht op een kopie van deze gegevens, maar pas nadat de school toelichting bij de

gegevens verschaft heeft. De school vraagt een vergoeding voor deze kopies. Zie bijdrageregeling.

Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden. Een kopie mag niet verspreid

worden noch publiek worden gemaakt. De informatie mag bovendien enkel gebruikt worden in functie

van de onderwijsloopbaan van de leerling.

Als bepaalde gegevens ook een derde leerling betreffen en volledige inzage in de gegevens door ouders

de persoonlijke levenssfeer van deze derde leerling zouden schenden, wordt de toegang tot deze

gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

15.4. Publiceren van foto’s

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, in de schoolkrant, in de nieuwsbrieven

van de ouderraad, in eizerWijzer (dorpskrantje), op het prikbord in de inkomhal of via mails die binnen het

schoolcircuit verschijnen of verstuurd worden. Schooljaar 2017 - 2018 zal de school ook een

facebookpagina hebben. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken

hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op

elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen

beelden van je kind meer publiceren. U doet dit via een mail naar ​directie@sjeizer.be​ .

Wanneer op school externen komen en bv. beeldmateriaal zouden willen gebruiken (bv. een reportage

van een televisiezender), zullen we u eerst hiervan op de hoogte brengen en om uw akkoord vragen.

16 EEN NEDERLANDSTALIGE SCHOOL

Ouders die voor onze school kiezen verbinden zich ertoe het Nederlandstalig karakter van onze school te

respecteren. Dit wil zeggen: “De voertaal op onze school is het Nederlands, ook bij contact met ouders.”

De school verwacht dat anderstalige ouders een inspanning doen om deze regel te respecteren binnen de

schoolmuren en bij contacten in schools verband, zeker in de aanwezigheid van schoolkinderen (zie ook

engagement ouders – school).

17 ELEKTRONISCHE POST, BESTELLINGEN & ALLERHANDE FORMULIEREN

Indien u dat wenst verloopt de briefwisseling vanuit de school volledig via e-mail. Voordeel hiervan is dat

u zeker bent dat u alle brieven persoonlijk krijgt. Het is voor ons ook kostenbesparend en milieuvriendelijker.

De kleuterjuffen winnen hier ook veel tijd mee vermits zij anders alle brieven in de

boekentasjes moeten steken. U hoeft enkel uw e-mailadres en akkoord te geven bij de inschrijving. Denk

er wel aan elke wijziging in uw e-mailadres (eveneens tijdelijke problemen) onmiddellijk te melden aan de

school. Alle bestellingen (tijdschriften, soep en warme maaltijden, …) en invullen van formulieren,

gebeurt eveneens via onze website. Dit omwille van dezelfde redenen als hierboven beschreven.

79


18 KLACHTENREGELING

Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen,

handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van

bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met de directeur.

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in

onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een

oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij

hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek

Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen

dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur,

formeel te behandelen. Dit moet gebeuren via een brief naar het secretariaat van de Klachtencommissie.

Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie

Guimardstraat 1

1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het

daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie:

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan

de volgende voorwaarden voldoet:

❏ de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben

plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

❏ de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds

onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.

❏ de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.

❏ de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten

minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het

schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.

❏ de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken

vallen niet onder haar bevoegdheid:

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die

betrekking hebben over een misdrijf)

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende

decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet

genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v.

de personeelsleden

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat

(bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing,

…)

80


Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat

beschikbaar is via ​http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/​ .

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen,

maar geen bindende beslissingen nemen. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur.

Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

19 INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ​ ​infobrochure onderwijsregelgeving​ .

Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die

opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud van

de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging

van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via mail.

Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

20 1 SEPTEMBER 2017: Intrek in de gerenoveerde kleuterschool!

Onze school heeft een bouwfonds

waar u als ouders geheel vrijblijvend kan

aan deelnemen, want we kunnen elk

financieel ruggensteuntje gebruiken.

We zullen u hiervan nog gedetailleerd

briefen bij het begin van het schooljaar.

81

More magazines by this user
Similar magazines