Schoolbrochure Sint-Jozefsschool 2017-2018

sjeizer

Individuele leerlingenbegeleiding. 25

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 25

2 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 27

2.1. Algemeen 27

RECHT OP INSCHRIJVING 28

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden in de kleuterschool? 28

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden in de lagere school? 29

Duur van het gewoon lager onderwijs: 31

het getuigschrift basisonderwijs 31

2.2. Instapdata kleuters 32

2.3. Weigeren / Ontbinden van de inschrijving / Beëindigen 33

2.3.1. Weigeren 33

2.3.2. Ontbinden 33

2.3.3. Beëindigen 34

2.3.4. Screening niveau onderwijstaal 34

3 OUDERLIJK GEZAG 35

3.1. Zorg en aandacht voor het kind 35

3.2. Neutrale houding tegenover de ouders 35

3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders 35

3.4 Co-schoolschap 35

4 ORGANISATIE VAN ONZE LEERLINGGROEPEN 35

4.1. Algemeen 35

4.2. Wie kan de beslissing tot zittenblijven nemen? 36

4.3. Hoe gebeurt dit? 36

5 AFWEZIGHEDEN 36

5.1. Algemeen 36

5.2. Wegens ziekte 37

5.2. Andere afwezigheden 38

5.2.1. Van rechtswege gewettigde afwezigheden 38

5.2.2. Afwezigheden mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de school 39

5.2.3. Afwezigheden van trekkende bevolking 40

5.2.4. Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden door schoolexterne

hulpverleners 40

5.2.4.1. Omwille van revalidatie na ziekte of ongeval 40

5.2.4.2. Omwille van een behandeling van een stoornis, vastgelegd in een officiële

diagnose 41

5.2.5. Problematische afwezigheden 42

6 ONDERWIJS AAN HUIS 42

6.1. Synchroon internetonderwijs 42

6.2. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 42

6.2.1. Welke leerlingen komen in aanmerking? 43

6.2.2. Vaststelling en toekenning van het recht op TOAH 43

6.2.3. Aard van de aandoening en duur van de afwezigheid op school 43

6.2.4. Aanvraag door de ouders 44

6.2.5. Afstand tussen school en verblijfplaats van het kind 45

6.2.6. Opname in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool

verbonden is of opname in een K-dienst 46

3

More magazines by this user
Similar magazines