20.07.2017 Views

HerinneringenBinnenSpreads

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Herinneringen<br />

aan de<br />

Bron<br />

verbazingwekkende bewijzen van kinderen<br />

uit de tijd voordat ze op aarde kwamen<br />

dr. wayne dyer<br />

met Dee Garnes


Noot van de uitgever: niemand weet, of kan exact omschrijven wat de<br />

Bron is, ook kleine kinderen niet. Je zult daarom merken dat de woorden hemel,<br />

Bron, Spirit en God door elkaar gebruikt worden voor de verschillende<br />

nuances van die Universele, prachtige, krachtige liefdesenergie die onze oorsprong<br />

is. Wanneer kinderen het woord God of hemel gebruiken, doen ze<br />

dat vanuit onschuld, en niet met de christelijke lading die wij volwassenen er<br />

vaak overheen leggen, en regelmatig krijgen ze zelf het woord God of hemel<br />

door om te gebruiken, getuige de verhalen van ouders die zeggen dat ze het<br />

nooit over God of de hemel hebben.<br />

De verhalen in dit boek zijn aangepast vanwege lengte en duidelijkheid.<br />

Een (*) naast de naam geeft aan dat haar of zijn adres niet was gegeven. Enkele<br />

mensen wilden anoniem, hun naam en adres is bij de uitgever bekend.<br />

w w w. a f s t e m m e n o p d e b r o n . n l<br />

Oorspronkelijke titel: Memories of Heaven • Copyright © 2015 Dr. Wayne W. Dyer en Dee<br />

Garnes • English language publication 2015 by Hay House Inc.<br />

Vertaling: Jörgen van Drunen<br />

Copyright foto hemel: © iStockPhoto/AlinaMD | Foto Wayne: © My Life Edizioni www.<br />

mylife.it | Foto Dee: © www.BetterTogetherPhotography.com | Pagina 7: iStockPhoto/<br />

Image Source | Pagina 19: iStockPhoto/Mkovalevskaya | Pagina 113: iStockPhoto/abu |<br />

Pagina 189: iStockPhoto/Poike | Het copyright van de kindertekeningen ligt bij de ouders/<br />

kinderen | Ontwerp binnenwerk: Rhett Nacson | Ontwerp omslag: Edith Hagenaar<br />

Nederlandse editie © 2017 Palaysia Productions, Amstelveen<br />

ISBN 978-94-92412-21-8 NUR 720, 854 eerste druk<br />

www.sunshineforthesoul.nl<br />

Voor Sailor,<br />

die als laatste bij ons is gekomen<br />

– Wayne<br />

Voor mijn echtgenoot Trey<br />

en onze kinderen Marcus en Shiloh<br />

– Dee<br />

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever<br />

stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of<br />

onvolledigheden in, of verkeerd gebruik van deze uitgave.<br />

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd<br />

gegevens bestand, of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet,<br />

of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any mechanical, photographic, or electronic process, or<br />

in the form of a phonographic recording; nor may it be stored in a retrieval system, transmitted, or otherwise be copied<br />

for public or private use—other than for “fair use” as brief quotations embodied in articles and reviews—without prior<br />

written permission of the publisher.<br />

The author of this book does not dispense medical advice or prescribe the use of any technique as a form of treatment<br />

for physical, emotional, or medical problems without the advice of a physician, either directly or indirectly. The intent<br />

of the author is only to offer information of a general nature to help you in your quest for emotional and spiritual wellbeing.<br />

In the event you use any of the information in this book for yourself, which is your right, the author and the<br />

publisher assume no responsibility for your actions.


inhoud<br />

H o o f d s t u k 5<br />

Herinneringen aan een spirituele verbinding<br />

met de Bron .....................................................................................138<br />

Inleiding van dr. Wayne Dyer .......................................................9<br />

Inleiding van Dee Garnes ............................................................13<br />

H o o f d s t u k 6<br />

Mystieke wijsheid en een voorspellende gave ...........................162<br />

H o o f d s t u k 1<br />

Herinneringen aan de Bron ............................................................20<br />

H o o f d s t u k 2<br />

Herinneringen aan vorige levens ..................................................54<br />

Hoofdstuk 3<br />

Herinneringen aan het kiezen van ouders ..................................82<br />

H o o f d s t u k 7<br />

Onzichtbare vriendjes en vriendinnetjes en<br />

bezoek vanuit de Bron ..................................................................190<br />

H o o f d s t u k 8<br />

Verhalen over engelen ...................................................................220<br />

Tekeningen.......................................................................................241<br />

H o o f d s t u k 4<br />

Herinneringen aan familiereïncarnaties en<br />

rolwisselingen ................................................................................ 114<br />

H o o f d s t u k 9<br />

Verhalen uit Nederland .................................................................250<br />

Nawoord ......................................................................................258


Een van de meest<br />

verantwoordelijke<br />

dingen die je als<br />

volwassene kunt doen,<br />

is meer kind te worden.<br />

- 6 - - 7 -


herinneringen aan de bron<br />

herinneringen aan de bron<br />

Toen mijn oudste zoon acht jaar oud was, maakte ik iets mee<br />

wat me ontzettend diep raakte en wat mijn leven heeft veranderd.<br />

Sean was een gevoelig kind met een open blik, een hart zo<br />

groot als de zon en een glimlach die de mensen om hem heen<br />

kon opvrolijken. Ik hield ontzettend veel van hem en probeerde<br />

voortdurend aan zijn fysieke behoeften tegemoet te komen, maar<br />

ik had altijd het gevoel dat ik niet echt met hem verbonden was.<br />

Ik wilde die verbinding zo graag ervaren, maar ik wist niet hoe.<br />

In die tijd had ik niet het spirituele of energetische bewustzijn om<br />

er woorden aan te kunnen geven. Ik wist gewoon dat Sean het<br />

ontbreken van deze verbinding ook voelde. Ik probeerde het te<br />

compenseren door goed voor hem te zorgen en hem veel genegenheid<br />

te geven, maar ik was ook controlerend en vaak boos. Dat<br />

wilde ik niet en ik probeerde het ook niet te zijn, maar het leek wel<br />

alsof die kant van mij een eigen leven leidde.<br />

Op een dag was ik weer eens flink controlerend geweest.<br />

Toen ik Sean ‘s avonds instopte, begon hij onbedaarlijk te huilen. Ik<br />

probeerde hem te laten zien dat ik met hem te doen had en vroeg<br />

hem wat er aan de hand was. Hij zei dat hij naar zijn moeder in<br />

de hemel verlangde. Ik vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Hij<br />

zei dat hij bij zijn moeder in de hemel wilde zijn en er niet tegen<br />

kon dat hij hier was. Ik werd er een beetje bang van, maar ik vroeg<br />

rustig of er iets was wat zijn moeder in de hemel wel aan hem gaf<br />

en ik niet. Hij zei: ‘Pure liefde.’<br />

Ik voelde dat mijn hart verzachtte toen ik zag dat mijn zoon<br />

zoveel pijn had en iets miste dat hij zo verdiende. Ik twijfelde er<br />

geen moment aan dat wat hij zei, echt zo was. Hij legde uit dat zijn<br />

moeder en Spirit in de hemel tegen hem hadden gezegd dat hij<br />

mij als aardse moeder moest kiezen. Hij zei ook dat hij zich kon<br />

herinneren dat hij in mij zat en dat het daar zo donker was.<br />

Ik vroeg Sean of hij zich nog wist hoe Spirit eruitzag. Hij beschreef<br />

Hem als een wezen van wit licht en vol liefde. Op dat moment<br />

wist ik dat Sean mij en zichzelf een geschenk had gegeven:<br />

een herinnering van deze kleine jongen die wilde dat zijn moeder<br />

hem ‘pure liefde’ gaf! Ik wist dat hij mij als moeder had gekozen<br />

om mij te leren hoe ik pure liefde kon ervaren en laten zien, en om<br />

zelf te leren hoe hij pure liefde van mij, zijn huidige moeder, kon<br />

ontvangen. Op die dag ontwaakte de Hemelse moeder in mij, hier<br />

op aarde!<br />

— Robin Lisa Haywood<br />

Union, Kentucky<br />

Toen mijn dochter Sarenna bijna twee was, praatte ze al volop.<br />

Ze keek me vaak recht in mijn ogen aan en zei dan dat ze zo blij<br />

was dat ze bij mij was, dat ze me zo miste toen ze wachtte tot ze op<br />

aarde bij mij kon zijn, dat ze vanuit de Andere Zijde naar me had<br />

gekeken en er bijna niet op kon wachten om weer bij mij te zijn.<br />

Als ik eraan terugdenk, voel ik nog steeds verbijstering.<br />

- 24 -<br />

- 25 -


herinneringen aan de bron<br />

herinneringen aan vorige levens<br />

Toen mijn zoon Kevin nog heel jong was, had hij het vaak<br />

over de tijd dat hij ‘in een cottage met een rieten dak woonde’. Hij<br />

zei dat hij toen erg oud en ziek was en meestal op een stoel bij<br />

het vuur zat. Als hij het over deze persoon had, was hij altijd heel<br />

ontspannen, meestal vlak voor het slapengaan. Na ongeveer een<br />

maand praatte hij er niet meer over. Als mijn vrouw en ik hem<br />

ernaar vroegen, leek hij het zich niet meer te kunnen herinneren.<br />

Ik heb wat onderzoek gedaan naar ‘cottages met rieten daken’<br />

en ontdekte dat ze voornamelijk in de middeleeuwen in bepaalde<br />

delen van Europa werden gebouwd. Ik vermoed dat Kevin zich<br />

het einde van dat leven herinnerde en dat dat misschien de reden<br />

was waarom hij het nog wist.<br />

Mijn zoon is nu bijna 19. Hoewel hij zich nog steeds niets<br />

meer van zijn ‘vorige leven’ kan herinneren, vind ik het interessant<br />

dat hij gefascineerd is door alles wat met de middeleeuwen<br />

te maken heeft.<br />

– Todd St. Clair<br />

Prince Edward Island, Canada<br />

Mijn dochter heeft fantastische herinneringen aan een vorig<br />

leven. Ze kon al vrij snel vloeiend praten en heeft me een paar<br />

keer verbijsterd met haar inzichten. Hoewel mijn man en ik in<br />

vorige levens geloven, hebben we het nooit met haar of in haar<br />

bijzijn over dit onderwerp gehad. Toen mijn dochter twee jaar oud<br />

was, zaten we een keer samen in bad. Ze zei: ‘Weet je, mama, in<br />

mijn andere leven was ik de mama en jij mijn kind, maar je was<br />

een jongetje. Je lag in bed en was erg ziek. Je bleef maar om mij<br />

roepen. Pas toen ik bij je bed kwam, kon je doodgaan.’<br />

In die periode raakte ze ook een keer mijn voorhoofd aan.<br />

Ik vroeg haar wat ze deed. ‘Ik raak je derde oog aan, mama,’ zei<br />

ze. ‘O, en hebben alle mensen een derde oog?’ antwoordde ik. ‘Ja,<br />

maar bij sommige mensen is het gesloten, dus kunnen ze er niet<br />

mee zien,’ antwoordde ze. Mijn man en ik hadden nog nooit over<br />

‘een derde oog’ gesproken.<br />

Toen Nelson Mandela overleed, was dat volop in het nieuws.<br />

Voor ons in Zuid-Afrika was het een enorm verlies. Mijn dochtertje<br />

was toen drie jaar oud en we hadden een keer een gesprek in<br />

de auto.<br />

Dochter: Wie is ‘Madiba’?<br />

Ik: Hij was een hele belangrijke man die ons heeft geleerd wat<br />

vrede is, en hij heeft mensen bij elkaar gebracht. Hij is overleden<br />

en daardoor zijn de mensen nu verdrietig.<br />

Dochter: Was hij oud?<br />

Ik: Ja, hij was oud.<br />

Dochter: Waarom zijn mensen dan verdrietig? Het was zijn<br />

tijd om te gaan. En hij komt toch wel weer terug als baby.<br />

– An-Li<br />

Zuid-Afrika<br />

- 68 - - 69 -


3<br />

hoofdstuk<br />

herinneringen<br />

aan het kiezen van ouders<br />

Ik herinner me nog een grappig gesprek met een van<br />

mijn dochters toen ze zeven jaar oud was. Serena observeerde<br />

voortdurend mijn gedrag als ouder en liet het vaak<br />

weten als ze het niet eens was met wat ik deed. Op deze<br />

dag onderbrak ik haar geklaag over mij en zei: ‘Ik doe mijn<br />

best om een zo goed mogelijke vader te zijn. Als de manier<br />

waarop ik jullie opvoed je niet bevalt, stel ik voor dat je<br />

stopt met klagen en de volledige verantwoordelijkheid op<br />

je neemt voor wat ik doe. Jij bent degene die mij als vader<br />

heeft gekozen en als je vindt dat ik geen goede vader ben,<br />

kun je beter jezelf de schuld geven voor je slechte keuze.’<br />

Ze keek me vragend aan en antwoordde: ‘Bedoel je<br />

dat ik jou als vader heb gekozen en mama als moeder?’<br />

Toen ik zei dat dat zo was, zette ze haar handen op haar<br />

herinneringen aan het kiezen van ouders<br />

heupen en zei: ‘Dan had ik zeker haast.’<br />

Ik heb het verhaal altijd erg leuk gevonden en ook al<br />

maakte ik er een beetje een grapje van, ik ben dat gesprek<br />

in de jaren erna als een stuk waardevoller gaan zien dan<br />

ik ooit had gedacht.<br />

De literatuur over vorige levens lijkt het idee te ondersteunen<br />

dat er sprake is van een selectieprocedure, vaak in<br />

samenwerking met ‘God’ of Spirit, waarbij bepaald wordt<br />

wie de ouders zullen worden van een kind dat vanuit de<br />

Bron incarneert. Dee en ik hebben duizenden reacties gekregen<br />

op onze oproep aan ouders om ons voorbeelden<br />

over dit onderwerp toe te sturen. De verhaaltjes die in dit<br />

hoofdstuk staan vertegenwoordigen slechts een klein percentage<br />

van alle reacties die we hebben ontvangen.<br />

De stukjes die we hebben gekozen zijn allemaal gebaseerd<br />

op wat kinderen spontaan hebben gezegd, zoals: ‘Ik<br />

ben zo blij dat ik jou als mijn moeder heb gekozen.’ Kinderen<br />

geven zeer specifieke details over het proces waarbij<br />

ze hun ouders kiezen, vaak in samenwerking met God,<br />

die ze meestal omschrijven als een liefdevolle, vreugdevolle<br />

aanwezigheid. Na het lezen van de duizenden reacties op<br />

- 82 -<br />

- 83 -


Wees je bewust van je<br />

onbegrensde verbinding met<br />

de Bron. Weet dat je meer<br />

bent dan een verzameling<br />

van botten, bloed en organen,<br />

ingekapseld in een lichaam<br />

bedekt met huid en haar,<br />

levend in een specifieke tijd.<br />

- 112 - - 113 -


herinneringen aan de bron<br />

herinneringen aan familiereïncarnaties<br />

Ik was op bezoek bij mijn kleinzoons toen Jake vier en Noah<br />

twee was. Terwijl hij lekker zijn ontbijtgranen zat op te peuzelen<br />

zei Jake: ‘In mijn vorige leven ging ik dood in drijfzand en mama<br />

ging dood toen ze me probeerde te redden. Noah was mijn tweelingbroer,<br />

maar hij ging niet dood, dus was hij erg bang toen we<br />

er niet meer waren. Toen we besloten om weer geboren te worden,<br />

kozen we mama en papa uit om weer onze ouders te worden.’<br />

‘Waar was je toen je hen koos?’ vroeg ik.<br />

Hij keek omhoog en zei: ‘We waren daarboven en keken van<br />

bovenaf naar mama en papa! Waar anders?’<br />

‘Nou, ik vroeg het me gewoon af,’ antwoordde ik.<br />

En meteen daarna zei hij: ‘Jij bent goud, net als Noah en ik.<br />

Mama is blauw, papa is groen en jij bent goud, maar je hebt een<br />

groot blauw licht dat uit het midden van je voorhoofd komt.’<br />

Mijn dochter, die in de keuken stond, legt uit: ‘Hij ziet aura’s.’<br />

— Carrie Hunter<br />

Victoria, British Columbia, Canada<br />

Mijn driejarige dochter zei tegen me dat ze het zoontje van<br />

haar oma Rosie was. Ik zei: ‘Nee, je bent altijd mijn meisje geweest.’<br />

Ze zei: ‘Je begrijpt het niet. Ik was haar zoontje en ik ging dood<br />

toen ik bijna vier was.’ Ik wist er te weinig van om haar nog meer<br />

vragen te kunnen stellen, zoals ‘Waar woonde je dan?’ Maar bijna<br />

tien jaar later ontdekte ik dat Rosie’s zoontje op driejarige leeftijd<br />

was overleden, en de kinderen hadden allebei blauwe ogen en<br />

blond haar.<br />

Mijn dochter is nu dertig en kan zich hier niets meer van herinneren.<br />

— Judy Knicely<br />

Newark, Ohio<br />

Toen mijn oudste zoon David nog klein was, reden we een<br />

keer over de Pacific Coast Highway in het Californische Cayucos.<br />

Hij begon te vertellen over een vorig leven dat we samen hadden<br />

gehad. Hij beschreef het heel duidelijk voor een vierjarige. Hij had<br />

het over de kleren in die tijd en over een groot schip dat over de<br />

oceaan voer.<br />

Hij zei dat wij op dit schip zaten en dat het zonk: ‘Weet je nog,<br />

mama, dat ik op die boot verdronk? Toen zei ik tegen je dat je nog<br />

een keer mijn mama zou zijn, en nu rijden we hier langs het water<br />

waarin ik doodging.’<br />

— Teresa Newton-Hughes<br />

Newbury Park, Californië<br />

- 126 -<br />

- 127 -


herinneringen aan de bron<br />

Mystieke wijsheid en voorspellende gaven<br />

Volwassenen zien kinderen vaak ten onrechte als onvolmaakte<br />

mensen die nog van alles moeten leren tot ze<br />

uiteindelijk volwassen zijn. Ik wil je graag aanmoedigen<br />

om kinderen te zien als spirituele wezens, de nakomelingen<br />

van een oneindig systeem met alle wijsheid, kracht<br />

en vermogens van de Bron waaruit ze zijn voortgekomen.<br />

Ieder mens is heel en compleet in het nu, ongeacht de<br />

chronologische leeftijd van het lichaam. Dus niemand is<br />

wijzer omdat hij of zij toevallig groter en ouder is.<br />

Als je er zo naar gaat kijken, kun je elk kind het respect<br />

geven dat een ontwikkelde spirituele meester verdient. In<br />

plaats van te veronderstellen dat een kind nog niet volwassen<br />

genoeg is om iets te bieden te hebben dat de moeite<br />

waard is, kun je beter heel goed naar kinderen luisteren en<br />

ze erbij te betrekken als ze bereid zijn om nadere uitleg te<br />

geven over wat ze al hebben gezegd.<br />

Elke keer als ik naar een pasgeboren kind kijk, heb ik<br />

in gedachten een gesprek met hem of haar en heb ik veel<br />

bewondering voor de wijsheid die de essentie van het kind<br />

is. Als je naar een jong kind kijkt, zie je de ontvouwing van<br />

oneindig bewustzijn. Vertrouw erop dat kinderen iets zeer<br />

waardevols te bieden hebben, vooral omdat ze nog niet<br />

hebben geleerd om aan zichzelf te twijfelen.<br />

Ik heb mijn kinderen in relatie tot hun innerlijk weten<br />

altijd als mijn leraren gezien, vooral als ze het over mystieke<br />

of spirituele zaken hebben. Wie ben ik om in twijfel te<br />

trekken wat zij diep van binnen voelen, vooral als ze bereid<br />

zijn om dit gevoel te verwoorden?<br />

Wat betreft kinderen die over esoterische en spirituele<br />

zaken praten, zou ik je willen vragen om wat ze zeggen<br />

niet te zien als de mijmeringen van onwetende kleine persoontjes,<br />

maar als een fontein van grote wijsheid.<br />

- 186 -<br />

- 187 -


herinneringen aan de bron<br />

Onzichtbare vriendjes en bezoek vanuit de Bron<br />

Toen mijn moeder op 90-jarige leeftijd overleed, was mijn<br />

kleindochter Sophie tweeënhalf. Terwijl de volwassenen een paar<br />

dagen bezig waren met de dingen die je moet doen als iemand is<br />

overleden, zei ik een keer: ‘Ik wou dat mam hier was. Ze zou het<br />

erg leuk hebben gevonden.’<br />

Sophie wees naar de hal zei: ‘Maar ze is hier. Ze is in de hal.’<br />

Ik wist gewoon dat mijn moeder daar was en dat mijn kleindochter<br />

haar zag. Wij konden haar niet zien omdat we te ver van<br />

Spirit verwijderd waren, maar Sophie en mam waren er wel!<br />

— Bob Bollmann<br />

Hemet, Californië<br />

hoe ze eruitzag. Mijn dochter zei: ‘Ze was mooi en had haar.’ Mijn<br />

oma had longkanker en de chemotherapie had ervoor gezorgd dat<br />

ze kaal werd.<br />

Ik vroeg haar wat ze droeg en mijn dochter zei: ‘Wit’ en dat<br />

ze ‘me zoende en knuffelde.’ Ik was verbijsterd, maar voor mijn<br />

dochtertje leek het de normaalste zaak van de wereld. Ik vraag<br />

me nu dus af hoe vaak onze overleden vrienden en familieleden<br />

bij onze kleintjes op bezoek komen.<br />

— Brooke Jenkins<br />

Riverton, Utah<br />

Mijn zoontje van tweeënhalf zei een keer toen hij op de rand<br />

van het bed zat: ‘Oma zegt dat je een prachtig huis hebt.’ Aangezien<br />

oma in het begin van de jaren zestig was overleden, vroeg ik<br />

hem hoe hij dit wist. Hij antwoordde: ‘Ze zit hier naast me.’<br />

— Angie Cabanas-Martilotto<br />

Weston, Florida<br />

Mijn oma was pas overleden en ik nam mijn dochtertje van<br />

tweeënhalf een keer mee naar haar graf. Ze liep gezellig naast<br />

me te kletsen. Ik dacht dat ze gewoon aan het spelen was. Toen ik<br />

haar vroeg met wie ze aan het praten was, zei ze: ‘Oma.’ Ik vroeg<br />

Ik heb een zeer oude en wijze spirituele leraar gehad die<br />

Bawa Muhaiyaddeen heette. Hij voltrok het huwelijk tussen mijn<br />

man mij en gaf onze dochter Sulaiha haar naam. Toen Sulaiha<br />

tien maanden oud was, werd bij haar vader longkanker vastgesteld.<br />

Ze hadden een zeer hechte band. Hij zei tegen haar dat hij<br />

‘weg moest gaan en misschien nooit meer terug zou komen’ en<br />

dat het niet haar schuld was. Bawa overleed toen ze twee was en<br />

toen haar vader haar over zijn eigen aanstaande dood sprak, zei<br />

ze: ‘Dan ben je bij Bawa.’<br />

Natuurlijk wisten we niet precies wanneer hij zou overlijden.<br />

Uiteindelijk gebeurde dat toen Sulaiha twee jaar en tien maanden<br />

oud was. Op de ochtend van die dag werd ze wakker en zei: ‘Bawa<br />

is gisteravond bij papa geweest!’<br />

- 214 -<br />

- 215 -


'De hemelpoort' door Rowina Koek (gemaakt op 14-jarige leeftijd)<br />

'De hemel' door Madelief Hendricks (gemaakt op 6-jarige leeftijd)<br />

- 244 - - 245 -


Onthoud deze<br />

drie magische woorden:<br />

Jij bent God.<br />

Over de auteurs<br />

Dr. Wayne W. Dyer was een internationaal vermaard schrijver<br />

en spreker op het gebied van zelfontwikkeling. Hij heeft meer<br />

dan veertig boeken geschreven, talloze audioprogramma’s en<br />

video’s gemaakt en is bij duizenden tv- en radioprogramma’s<br />

te gast geweest. Hij is de trotse vader van acht kinderen en<br />

opa van negen kleinkinderen. Wayne had een doctorstitel in<br />

educational counseling, die hij aan de Wayne State University<br />

behaalde, en hij is gasthoogleraar geweest aan de St. John’s<br />

University in New York.<br />

In 2015 verliet hij zijn lichaam om terug te keren naar de Bron. Dit is het<br />

laatste boek van zijn hand.<br />

www.waynedyer.nl<br />

Dee Garnes woont met haar man en twee kinderen op Maui.<br />

Ze heeft dertien jaar als massagetherapeute gewerkt en was<br />

daarna tot zijn dood assistent van dr. Wayne Dyer. Als ze tijd<br />

heeft en niet achter haar zoontje aan hoeft te rennen of voor<br />

haar dochtertje hoeft te zorgen, vindt ze het heerlijk om lange<br />

afstanden te zwemmen in de oceaan, te peddelsurfen en lange<br />

wandelingen te maken. Haar langste wandeling tot op heden<br />

besloeg vijftig dagen en ging over de Colorado Trail (bijna 800<br />

kilometer.)<br />

- 260 - - 261 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!