31.08.2017 Views

Binnendijks 2017 33-34

Binnendijks van 26/27 augustus 2017

Binnendijks van 26/27 augustus 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS NUMMER <strong>33</strong>/<strong>34</strong>, 25/26 AUGUSTUS <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende instanties<br />

11 augustus <strong>2017</strong> Veeteeltlaan 1, 1464NM Westbeemster Veranderen bedrijf M<strong>2017</strong>-0077 - Awyx65d9knd OD IJmond<br />

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING<br />

UITGEBREIDE PROCEDURE<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

21 augustus <strong>2017</strong> Rijksweg A7 2 Actualisatie omgevings-<br />

(Esso Middelsloot) vergunning/milieu<br />

Beroepsmogelijkheid:<br />

Het besluit ligt met ingang van 28 augustus <strong>2017</strong> tot en met 9 oktober <strong>2017</strong><br />

van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter<br />

inzage in het Beemster gemeentehuis. Tijdens de terinzagetermijn kunnen<br />

belanghebbenden een beroepschrift indienen bij rechtbank Noord-Holland,<br />

locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.<br />

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw<br />

naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt<br />

en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd.<br />

Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de<br />

Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te<br />

treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen als onverwijlde spoed, gelet<br />

op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.<br />

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken<br />

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor<br />

de precieze voorwaarden.<br />

INGETROKKEN AANVRAAG<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

5 augustus <strong>2017</strong> Zuiderweg <strong>34</strong>a Plaatsen dakkapel op<br />

voordakvlak en dakopbouw<br />

op achterdakvlak woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING<br />

REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

10 augustus <strong>2017</strong> Gerrit Köhnestraat 4 Plaatsen dakkapel op<br />

voordakvlak woning<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

9 augustus <strong>2017</strong> Purmerenderweg <strong>33</strong> Realiseren bed & breakfast<br />

in woning<br />

11 augustus <strong>2017</strong> Veeteeltlaan 1 Oprichten ligboxenstal<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN APV<br />

EN BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

14 augustus <strong>2017</strong> Rijperweg, Evenementenvergunning<br />

Middenbeemster Kortebaandraverij<br />

op 31 augustus<br />

14 augustus <strong>2017</strong> Rijperweg 83, Evenementenvergunning<br />

Middenbeemster Beemster Foodfestival<br />

op 1 en 2 september<br />

14 augustus <strong>2017</strong> Kern Middenbeemster Evenementenvergunning<br />

Zondagmarkt<br />

op 3 september<br />

14 augustus <strong>2017</strong> Rijperweg, Ontheffing art. 35<br />

Middenbeemster Drank- en Horecawet<br />

Kortebaandraverij<br />

14 augustus <strong>2017</strong> Rijperweg 83, Ontheffing art. 35<br />

Middenbeemster<br />

Drank- en Horecawet<br />

Kortebaandraverij, Foodfestival<br />

en Zondagmarkt<br />

15 augustus <strong>2017</strong> Rijperweg 83, Ontheffing geluid<br />

Middenbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

MAATWERKVOORSCHRIFTEN<br />

ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het opleggen<br />

van maatwerkvoorschriften aan glastuinbouwbedrijf Kuijk Techniek, Zuiderweg<br />

70A te Zuidoostbeemster. De maatwerkvoorschriften luiden als volgt:<br />

Gelet op de artikelen 3.69 en 3.74 van het Activiteitenbesluit milieubeheer<br />

wordt algehele ontheffing verleend voor de verplichte rapportage van de hoeveelheid<br />

toegediende meststoffen.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 5 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster.<br />

De raadscommissie start om 19.30 uur, de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de<br />

volgende onderwerpen:<br />

Voorstel tot het behandelen van het eindrapport schuldhulpverlening van de<br />

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. De rekenkamercommissie<br />

doet met dit rapport aanbevelingen aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie<br />

licht het rapport in de commissievergadering toe.<br />

Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de sloop van<br />

een kas en bouw van een stolpwoning op het perceel Kolkpad 3 te Zuidoostbeemster.<br />

Dit verzoek houdt in dat een woning kan worden gebouwd ter compensatie van<br />

de te slopen kas. Het college stelt de gemeenteraad voor om hieraan medewerking<br />

te verlenen.<br />

Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de realisatie van<br />

een dierenkliniek en beperkte autoverhuur bij tuincentrum Overvecht op het<br />

perceel Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster.<br />

Aan dit verzoek verleende de gemeenteraad eerder planologische medewerking.<br />

Dit voorstel is nu opnieuw geagendeerd om procedurele redenen.<br />

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenpad.<br />

Dit bestemmingsplan heeft tot doel om de bouw van 15 woningen langs het<br />

Middenpad in het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij West te Zuidoostbeemster<br />

planologisch mogelijk te maken.<br />

Beeldvormende bespreking van de brief van de provincie Noord-Holland over<br />

de financiële positie <strong>2017</strong> van de gemeente.<br />

De provincie Noord-Holland heeft de gemeenteraad gevraagd om schriftelijk<br />

te reageren op bevindingen van de provincie in het kader van het financieel<br />

toezicht. De behandeling in de commissievergadering is de eerste bespreking<br />

hierover om te komen tot deze schriftelijke reactie.<br />

Voorstel tot het vaststellen van de nota Grondbeleid.<br />

Grondbeleid is een instrument om ruimtelijke doelstellingen van de gemeente<br />

te realiseren. Het college stelt de gemeenteraad voor om het grondbeleid via<br />

deze nota vast te leggen en daarmee te kiezen voor een maatwerkbenadering<br />

waarbij de risico’s beperkt moeten zijn voor de gemeente.<br />

Voorstel tot het instellen van een auditcommissie.<br />

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een auditcommissie in te stellen bestaande<br />

uit 3 (raads)leden met het doel om de raad over financieel-technische<br />

aangelegenheden te adviseren in het kader van de controlerende taak van de<br />

raad.<br />

Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor het jaarrekeningtraject<br />

<strong>2017</strong> en tot het starten van de aanbesteding accountantscontrole jaarrekeningtrajecten<br />

2018-2022.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 5 september bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

VOLG VERGADERING LIVE<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen.<br />

Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het<br />

gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag van<br />

13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht vindt u<br />

op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op met<br />

de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!