Views
1 year ago

Museum Praet jaargang 3 no.1 totaal

Museum Praet jaargang 3 no.1

MUSEUM PBAET - 3" iaargang - nummer 1 mei t998 musoumffiPrilet Wij beginnen dit nummer met enkele "persoonlijke" mededelingen: Onze donateurs hebben wij onlangs meegedeeld dat wij cle redactie zullen versterken zodat Museumpraet in de toekomst elk kwartaal verschijnt. Dit is intussen gelukt; we heten redacteur Joep van Dun van harte welkom en wensen hem veel succesl Medebestuurslid Martin Beyer heeft te kerulen gegegeven een stapje terug te willen doen en nu echt van z'Í pensioen te gaa[ genieten. Martin heeft ons gesteund bij veie activiteiten zowel binnen als buiten de vereniging en daarvoor willen wij hem van harte dankenl Tot slot: onze vormgever Cees Hoosemans ontving op de verjaardag van Hare Majesteit een koninklijke onderscheiding voor z'n inzet bij de Princenhaagse gemeenschap. Cees, van harte! De activiteiten rond 800-jaar Princenhage komen in mei 1998 volop tot uiting. Ook het Princenhaags Museum zal hierbii haar acte de présence geven en wel met een expositie in de Martinuskerk op zaterdag 16 mei van 11.00-16.00 u en zondag 17 mei van 11.30 - 16.30 uur. De titel Yerdwenen matr niet vergeten duidt aan waar het accent van deze expositie ligt. Met ondersteuning van mevÍouw Marie-Louise van dsn V/ijngaard van de archiefdienst Breda werd 't voor de Stichting Princerhaags Museum mogelijk gemaakt deze tildsdocumenten te kopiëren en voor de tentoonstelling te gebruiken. Verdwenen tramsporen, statige huizen die deels verbouwd of afgebroken werden, oude boerderijen en schilderachÍige straattaferelen (goeie ouwe tijd?) laten een Princenhage zíer, dat bijzonder goed als decor voor een historische Íilm zou kunnen dienen. De collectie fbto's wordt aangevuid met bijzondere voorwerpen in bezit van de Martinusparochie, uit ons eigen depot en misschien zelfs ook nog Yan het Breda's Museum, dat volop in een verhuizingzit. Met behulp van oude schoolplaten wordÍ een tijdsbeeid opgeroepen zodat ook de leerlingen van de Princenhaagse basisschoien een indruk krijgen van de historie van ons dorp. Voor hen zijn er speciale openingstijden. En dan alvast noteren:26 mei a.s., na afloop van de KKP vergadering in de Koe zal dhr. Rob van Uden een lezing houden over Princenhaagse volksverhalen. Namens het bestuur wens is ik u veel kijk- en luisÍergenot in de komende weken. Boudewijn van de Calseijde, v o o rzitt e r Prince nhaa g s Mus eum l_ I I ': Foto van de molen "Vrede en Hoop" te Princenhage. De hoogste windmolen ter wereW is een wereldmonument in Pincenhage..! Deze plaat werd getekend door technisch tekenaar Dhr. Bruinikweerd in de jaren twintig stagiair bij gemeentewerken Príncenhage. De fot is van de íentoonstelling "Schiderachtig Pincenhage" in 1995 georganiseerd in de Martinuskerk door de Sticlzting Princenhaags Museum.

Jaargang 19 bulletin no.3 (2009) Cas Smithuijsen - Vereniging ...
jaargaNg 4 NUmmer 1 - Unfc
Jaargang 11 | uitgave 1 | aPriL 2010 - Efm
Jaargang 40, nummer 3, april 2012 - Heilige Nicolaas Parochie ...
24e jaargang nummer 1 februari 1992 - Holland Historisch Tijdschrift
4e JAARGANG - nummer 5 van 3 juli t/m 29 augustus 2010
Jaargang 8, nummer 3, 2013 - GGzE
51e jaargang 2009 - 1 - Jeugdorkest Jong Excelsior
Verenigingsblad Jaargang 39, nummer 3, juli 2011. Gratis voor ...
Verenigingsblad Jaargang 39, nummer 3, juli 2011. Gratis voor ...
Nummer 3 Jaargang 5 juni 2007 Hét magazine voor ... - OSD signaal
Jaargang 24 - Oktober 2008 - Museum Brigade en Garde Prinses ...
jaargang 18 bulletin no.2 (2008) Peter Hecht - Vereniging Rembrandt
6e JAARGANG - nummer 3 van 14 april t/m 1 juni 2012 - St ...
4e JAARGANG - nummer 5 van 3 juli t/m 29 augustus 2010
6e jaargang nummer 3 - 30 juni 2011 - Schaakcombinatie HTV
51e jaargang 2009 - 3 - Jeugdorkest Jong Excelsior
Het Klökske Jaargang 6 no 5 (1 oktober - 9 dec 2012) - Roermond ...
1 SUCCULENTA jaargang 79 (1) 2000 - Au Cactus Francophone
Arnemuiden Glossy jaargang 1 nummer 1.indd - Origin Media Venture
24e jaargang nummer 1 februari 1992 - Holland Historisch Tijdschrift
Het Klökske Jaargang 6 no 3 (14 mei - 15 juli 2012) - Roermond ...
Jaargang 15 bulletin no.1 (2005) Kunst verzamelen - Vereniging ...
30e jaargang nr. 2 11 februari 2010 1 - AV Hollandia