Views
11 months ago

Museum Praet december 2000 totaal

Museum Praet december 2000

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiw I nlo rntu t i e bl utl tart .\ { i c h ti n g Pr-incenhctttgs Museum - Extt'u bi.ituge bii Wiikhlutl Prfitcenhage ' tlecember 20(n ïlerugbtrik op iElYen stils ax 2000 en,rrp Prln crëlrj.tËtg'o en naar 200:L Op 1 en 2 april losten we onze beloften in die we in 1996 deden aan stichting C.C. 't Aogje otn bij gelegenheid vriit hun -14-jarig bestaran een tentoottsïelling te wijden aan catnavai in 't Aogje. De film van \'Ieneer Kok uit 1958 met dc lanccring van Prins Gielstan I rx,'as uniek. De overzichtstentoonstelling van de werken van Jan Theuns tiidens het kermisrveekend overtrof alle verwachtingen. Ongeveer 1 500 rnensen trezochten clcz-e expositle en waren vol waardering over iret werk van Theuns. Het Lritblcngen vatt \4uscunrpract in rvijkblad Princenhage is voor geinteresseerden in de geschiedenis van Princenhage een goede zaak. lv{ede dankzij de bi.jdragen van Rabotrank Princenhage en onze donateurs was dat mogelijk. Op diverse verhalen en Íbto's in Museurnpract ontvingen uij reacties. Eklers in dit blad lee:t U over: . Het werk van iie video werkgroep . De goederen die onze stichting in eisendom en/of bruikleen ontvins. . De redding van een 179-jarige kilometerpaal is een verhaal apart . Rinie Maas vertelt over Jantje de Schoenlapper . De geschiedenis van de Rabobank Stichting Princenhaags Mltseum wenst iedereen tijne feestdagen en eer voorspoedig 2001. Volgend jaar laten wij rveer van olls horen vía fuIuseumpraet en in het weekend van 23 september organiseert de stichting een expositie over vervoer in vroeger dagen. r-a r ai.--- UÈP ,il.e EI - ÈnoIa Breda, ló25. lVlotlcleri,qe loopgraren, mi-rt, kort ?tt reqett. Eett drttssi,q lontl rttl irt lomlten gehrrltlt. hongerigt Sparnse soldulen tlie al nutttrtden geen soldi.i meer ltel';' bt:n Ltnfrtrng.en, mo(1r rtrct ltun piekett, ltallebuarclen, httttkbussett an nutskeltcn tt'l' ken,sy,eer een .srrtkje terreitr pntheren te r(n»'er(n rtJt tle Hollutttlse ketters dic cb beleg,ertle stttrl terdecli.gen. Ai'en toe yyttrdt t,r yot.ttrtiïgtut,g geboekt, .sttttts vinden er .qt'.'t:t htt'tr i (tti tníttt t(gett iltittt pluttt-r, bii :luiien en ;al.l: in lrct tlonker t'in onder de riictruleli.jL qcbitt! qe,qno,r.n rrtoiltngtnrgett. En ds htl tle,sttldatett ttllenurul tereel t1 t)t'ill. sloltt *c utn ltet rnuilt:tt". Tttt :ot'er tlt tek.st ttp tle otttshg vatt lrcl bi) uitgere rij Pntnt te Í)lunt rerst'henen futek "Dt,Tott t'utt Bretltt" (El Sttl tle Bretlct)t'un tle Sltrtttnse .st lti'ijt,ar .4rturtt Pérc:-Reyt,rïe . Mour lie.t'st -t00.000 exernpluren u'erdert ltittttt:tt ttén ntutitttl ittrt rlc Slttittttsa ritqcttt'verkotltr. Het v'erltctctl, tle ovt»turett vurt c.tts.titttrt Dicqo Alrtrri.rtc en -i.1n.jorr.qt ritnttltirage r lfiígo Balbotr s7:;eelt:,idt a.l'ri.idens fut belac t'ttrt Bret!Lt. I)t jotrqert v-rxtr de nruren wm Bretlu. J(!r'tn l($er, :.a vtilt /tet rerittct!. rettclt hij :.i.itt relaas attn :iin rriertd Die gtt Ve!rr:.t1ue-.(lie ilp dtlt morlt€ttÍ \\'erkr (titrr Ltrs Lan:.as, lf)e !mrsen) lrct berttemdt s(ki!' dcrij tlie tle ort'rguve t,an Bretlu uls rlternu hac.Íi. Natuurlijk is dit een geromantiseerd ver'- aatlrvezig. maar dit getal zou later sterk haal, mi..t enkcic fictieve namen zoals aangrtteien. Zoais in die tijd gebruikeli"ik die van het staclje Oudkerk en hel werd door (vriend & vijand; uitbundig Ooste rkirnaal en \\/aar de r:ivier.. de NÍerck gebmik -gemaaki van huurlegers. in cie delta van de N'1rr;ts r. loeit. lVlaar het Princenhage was de "r'erschansing" steerbeeld dat de lezer in deze donkere r,'oor de Graf von Isenburg en zijn Duitclagen voor Kerstmis tttet veel germak schc troepen. Het beleg op zich \À.'as een voor de gcest kan halcn is pcrtlct: kou. niet al te zu'are rnilitaire bezigheicl, alnattigheid. mist en de zeer dras.sige ge- thans r,oor de belegeraars. Zor-een dat hieclerr die tL)t \er voorbij Princeuhage niemandr-ritdestadkon,dusvooral veel strekten. We kunnen otrs voorsteilen hoe patrouilles lopen en rilden en af en toe een jongcling nls lnigo Balbao (hr-i was eeu kanonskogel over de muur at\chiepas I jiiar '1 ) zich moest voelcn otn in een ten om het de belegerden niet te mak&evoor hem onvriendeliik en kil land gele- lijk te inaken. Een beroemde uitval was gerd te zijn. ls hij 't misschien die tii- b.r'. die van de Kapitein van Lokeren, ciens het beleg enkele van ziin kantera- commandant van de garde, die met 600 delr verloren lreeti en wiens graven men man voetvolk en tlvee "vendelen ruibijna vierhonderd jaar later op Steenak- ters" eel1 3 uren durend gevecht leverde ker zou terugvinden'? in de "rigting van Zuilen bij Hage". Niemand van de zich achter schansen Het rvas allernaal begonnen op 29 au- bevindende Spaanse troepen werd gegustus I624 toen de opperbevelhebber. wond. alleen de comrnandanÍ van de de Genuese markies Anrbrogio Spinola. ''Hollandsen" werd gedood. de toren van de kert te Ginneken be- Spinola vermoedde dat de Staatsen zouklom. Vanaf dit punt kon hij cle kwartie- cien proberen de stad met schepen vanaf ren aanrvijzen. positie; die door zijn de noordkant te bevoorraden of in het troepen werden ingenomen. Ziin troe- elgste geval Breda te ontzetien. Hij liet penrnacht van 18000 rnan. waarnree hii een dubbele wal rc»td de stad leggen van op t6-luli van dat jaar was vertroklien. waaruit hij zich te-een de uitvallen van was voc,riopig opgesplitst. Slechts 4000 de belegerden kon beschermen, de stad nran waren in het begin van irct beleg onder druk zetteu en gelijkti-ldig een

Totale Scan 6, december 2005 - UMC Utrecht
periodiek van de VV S jaarg ang 1 nummer 3 december 2000 Met ...
december - Oosterhoutse Golf Club
Nieuwsbrief december 2012 - Music & Lights
Perspectief december '07 - Cofier
Nieuwsbrief CAV 40 jaar/ december 2008 - Stichting CAV
Weerspiegel van december 2012 downloaden - Vereniging voor ...
Krul nr. 8 december 2012 - FNV Bouw
22ste jg., december 2012, nr. 84
Het Groenhuysen Blad december 2010 - Stichting Groenhuysen
Muzenkunst uitgave december 2012.pub - Geleens Mannenkoor ...
Informatieblad december 2008 - De Haan
Nieuwsbrief December 2012 - Rotterdam Chapter
Vrijuit - editie december 2011 - Aclvb
Nieuwsbrief CAV 40 jaar/ december 2008 - Stichting CAV