Views
1 year ago

Museum Praet Jan Theuns

Museum Praet Jan Theuns

M[I§[[IM ffiPnflil { nt'brnut i e bl u tÍ r' rs tt S Í i c h ï i tt g P ri nt e nh u u g s M u s e L r t t t' eitt s is siril Wie was die man wiens landschappen eI1 poltrrltcn r:ict;rlleen dc ini,roners van Princenhage en Breda nog steeds lascinereÍr, maar wiens werk de Nederl:rndse kunstrvereld van r, óór de Tweede Wereldoorlo-e. in lep en roer blacht? Dit laatste overigens zottcler dat Jan Theuns zich dat bervusl w;rs of dat hii el riik van geworden z.ou t-ijn. Hij w+s wel de bekendste Princenhaagse schilder en genoot zijn Íaanr als kopiïst van oude meesters. Jan Theuns is als het ware "de huisschiltler" van hel Princenhaags Museum. mede orldat enkele jaren geler-1en de autettrsleclrteu vln zijn werli door zijn dochter aan onze Stichting werdett geschonken. Uit clankbaarheid t.o.v. Mevrouw Diny [.adner-Theuns cn als eerbÈloon voor deze in ons dorp geholen kunrtenaar organiseert dc Stichting Princenhaags Museunt een riverzichtsteltoonstelling tijdens het kermisweekenrl van 2000. Het kerrnisweekend is bewust gekozen: tot de mooiste schilderijeu iu zijn oeuvre horen wel de Kermis te Princenhagc en de Kerrnis te Ginneken. Maar laten we ons eersi even verdiepen in de loopbaan van Jan Theuns cn ,rrat in de gerenommeerde vakpers over hem werd geschreven, We nenren "de Scheenk" ter harrd. r-e-s maar de irijbel van ile vaderlandse schilderskunst en daar lezen wij in beknopte omschrijving van Mak van Waay (destijds directeur van de Maatschappij voor Knnst- en Antiekveiling te Amsterdarn) het volgende : .Ul' I yeel I 3, -o n t'fi ;D e) I gum§3 g iieJ] .,... Ë "Theuns, Johannes; geboren tc Plincenhage 2l oktober 1877. overleden te Breda 25 maart 196i. \Uoonde en werkte Íe Breda. Was leerling van de Arnbachtsschool en de Avondtekenschool te Breda. daama van G.W.M. van de Heijden. Was aanvankelijk huis- en dekoratieschilder. legde zich laler tneer en rneer op het kunstschildelen toe. Schilderde en tekende portretten, boeteninter"ieurs lnet figuren. landschappen. stadsgezichtcn cn stillevcns. is bekend ge worden door zijn kopicën. Hij was een zéér knappe kopiïst naar het w,erk van Ret:brandt. u,aardoor er intertijd moeilijklrerlen zi.jn ontsiaan, omdat zijn voortbrengsels ais echt werden en worden veLhande ld." .foto Jan Themts. Dit laatste wordt in het archief van het Princenhaags Museum gedocumenteeld cloor diverse knipsels r.rit de landeliike dagbladen van de twintiger en dertigenjaren. Yen'olg op pagintt 2

Jaren die tellen in pdf - Breda's Museum
volledig geïllustreerd pdf bestand - Breda's Museum
vriendenbulletin 2012 Nr 2 - Afrika Museum
Stedelijk Museum Kampen - Frans Walkate Archief
Boekje uit 1928 over de Oudheidkamer Culemborg. - Voet van ...
De gevel blijft klassiek, maar kreeg door de zwarte ... - Caroline Notte
JAN VANRIET - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
De Route van Breda naar Princenhage (1993)
Een zeventiende eeuws gezicht op Breda - Breda's Museum
Recencie SOLO. Henk Wildschut - Kunstschrift - Museum Jan Cunen
Biografie Heesters 1939/40 - Stichting Vrienden van Museum Jan ...
wijkblad nr 25 2012-2013.pdf - Wijkblad Princenhage
Nieuws voor de Vrienden jan-apr 2012 def - Koninklijk Museum voor ...
HET JAN DE JONG HUIS - de Jan de Jong Stichting