Views
1 year ago

Museum Praet juni 1999

Museum Praet juni 1999

MU§EUM Pnmffiw Inkt n* at i e b I a d t' ntt S i i cht i n g P rinc e nlw a g s M us e u n r Extra biibge bii Wiikhlad Princenhage - iuni 199{ Princenhage een dorp om méér Yan te weten ! LI rvoont in een hijzonder dorp. Een clorp, dat weiiswaar sinds 19'12 géén z-elflstandige gemeetlle lnecr is. maar waaryan cle kern vrijlvel geheel in tact is gebleven. Een dorp. tr:t in deze eeuw met cr:Í! grondgebicd dat veel groter was als dat van buutman Breda. Een dorP met een l.ristorische ontrvikl'leling van ruinr 800 jaar, met historische gebouwen zoals raadhuis. kerken, boerderijert en landgoederen. En in die wercl. zoals nn. geleefd en gewet'kt. Wellicht hebl n eelder kennis gemaakl met Stichtitlg Princenhaags Museum' Bijvoorbeeld tijdens tentoonstellingen in de Martinuskerk: 1998 Vt'rdwenen maar niet ve rgeten. of een jaar eerder tijilens een expositie over Princenhaagsc schitders. Het Princenhaags Museum probeert niet alleen allerlei zaken uit het verleclen van Pdi:cenhage te bewaren en zo nu en da11 te tentoonstellen. maar zo worden ook de acluele veranderingen in ons dorp op beeldband vastgelegd. Zoal§ b.v. de projectet HSL en de vemiettwing van de Ai6/A 58. Beide doorsnijden het grondgebied van oude Princenhage. Ai deze ontwikl

Aanspraak juni 2011 - Svb
April-Mei-Juni - 192e De Wouw
Kenavenster juni 2010.pdf
Liesbeth van der Pol: 'Het Scheepvaart museum kan mij ... - Deerns
Aanspraak Juni 2013 - Svb
juni nr. 128 - Genie Onderofficieren
IC Hou - juni 2009 - SJKS
Algemeen Nijmeegs Studentenblad / juni 2013 - ANS-Online
Dorpsvisie Echten, juni 2011 - echten ...kei van een dorp
Jaarboek natuurstudie 1999 - Natuurpunt Velpe-Mene
jaargang 3 juni 2010 nummer 10 periodiek magazine SNN Incas3 ...
6e JAARGANG - nummer 3 van 14 april t/m 1 juni 2012 - St ...
6e jaargang nummer 3 - 30 juni 2011 - Schaakcombinatie HTV
Juni 2009 - Korfbalvereniging Luctor
Vizier 24 - Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
Rondom de Toren - Editie 924
Jaargang 24 - Oktober 2008 - Museum Brigade en Garde Prinses ...
2013 Juni Informatiemagazine Brandweer ZHZ.pdf