Views
1 year ago

Museum Praet maart 2000

Museum Praet maart

\ tÈ Tlent alrlla'y,a[ itr Pr,imrcenlh Viercnvecrtig jaar geleden startte men in Prirrcenhage met het georganiseertle càrnaval voor kinderen. llij gelegenheid van het vier maal elf .iubileurn organiseert stichting Princenhaags N{useunr een tentoonstelling op zaterdag 1 en zondag 2 april in de \{artirruskerk in Princenhage. Openingsli.iden: zaterulag ran 13.{l{l tol 17.00 urtr en zotttlag ratt I l.(X) tot 17.í|0 uur. Carnaval ir l8í)9 Rccds in IE09 u,as cr sprake \ i-ui icn \ il\- renavcrrrtlvieting in Plinecnhtige tn onrliggcndc gctrtccnte tt. Ottxlat ht't hicr cn ciaar ncl cr-rs utt dc lrand licp. wcrci cl ccl-l c\- t1 a -gerneentel'aads vit'-{aderitr g hi ieen'lerr)cll('il er] trtoest cleze zich tlitspreken oler burpaakle verhoclctr cn de bilett die rlaarop stond. Dit is het begin van de terltLrolisle l- 1ing. (ieorganiscerd carnaval vraagt vecl werk Hct z\1,aaficpunt r,an cle tenltr{}Í}§tÍ]lling ligt op tle peliocle tlat cr in Prilrcenhitge gcorg;nisecrd {kintlcr)catlavnl plaats I indt I)e Prin:cn pirsscren cle revuc: tlc costu- 111c1i1rg riin ltel ::evol.t cn rle klcding Iart crrnlalsreLtnigingen ktijgen volop arntlaclrt. Ilxt ilr't orgluliseretr ratl catttitril uict zolrAirr ccu peLrienschilleti* is lrliikt o.a. uit de tekenin.sen die als iranilleitlin-u dienden bij JL' hilu\\ \ irlt \\'.r!L'll\..Icr,,1. t'tt rct.ietttts. t'it de rele ïirto's r an ec(ivileiterl ;'.;rl cluitlelr jk r.vorclen lliit Crirttar al in I'ritlcctth:ise st..ds hccÍi Lritgcblonkcn in orrsincle vonclsten en in het betrekken rrtl rle gerleen:cha1r bi.i carnavrl Ltutt;erittq tutt Prit» Kttillis itt l96l Foto's te kooP Naast hcl -croLe iiartttil tentc)ongeslalde iirur's q'aaritt r-crr br-cld -scseiictst l'orclt vrn carnzrvillsr.ietders eu carnavaisactivitcitcn. worclcrt er rtrin viit1lonclcrci Íbto's tc koop itangeboclett. Het betrcli hier Íi)tu's dic de laatstc viitticn jaal gemarikt ziin voor de carnavitlskrant l)e [.-apteen u-n die vcc]al niet ziln geplaatst. llct rrch icl' r'an stichting (,.(,-. 't Ao!.ie ktn nu tijdens dc tcntrlonstclling I'ol dsn opgcschoond- De fotir's kunnetr niet worden ntbesteld. lilct dc nlotto's t'n nr.tg vclc alldclc zakcll. De Pri nc.'nh artgse cern avill sc irtbs I crtcrcll r:cn eièlen hijdragc ttt tle vt.rrttt van ilc clubkL-ding. Ecn Tuttcr-kicl !:n cr-rl \4irandal'rkxrse zullen niet otithreken. f)aàrllaasl tonen divet'se cu'ttat'alsverenigitlgcn hnn eigen cirrnirr.'alsilttrihu{cn. Oudste fïlm uit 1958 Ecn vnn dc tlcilcttlrrichtcrs viul het gcorganisccrile carnlvtl. Louis Kock. was ectl r'cnloril lih'ni:r-. r\ltn ht'm rs hct tc daukert. clat ri.e nu nog kunneu zien op i.r'elke wi.ize Prrns Cicistan I irr 1958 op dc Hartgscrnlrkt verscheeti. l)c treeste aandacht Lrp iilnrpr:hir,-i hr'ht r'rl Jc '|)rsilni\ilir'lcll rr'- richt op de pcriode tot 1978. Carnar'aliierders uit dte pertcide zLlllen zich u'ellicht r-rp cle berveuende beeklen herketlnen. Ca r na valsattri b uten. Stichting C.(-i. 't Aogje leverde iils holler erancier van clezc' tcntoonstclling rle gt()(jt5lc lrltliage. Te tleuken valt tiaalbi"i aiur de onclersclteidingen. prijz.:rt \:0or Llc opocht. ilc tliversr- herinneringsplaatjes irau de optocht. dc iaarli.jkse enthletnen ('jít'Lstun ittrt Met r. \1/it'.tt'

Peuleschilleke 2018
Lees de Lapteen van 2009 - Princenhage.net
Lapteen van 2010 - Princenhage.net
Jaargang 22 - Maart 2006 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene
Klik hier voor de Ganzegatter 2011 - Stichting Organisatie Carnaval ...
Bijlagenboek maart 2013 - Gemeente Oisterwijk