Views
1 year ago

Museum Praet maart 2001

Museum Praet maart

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiw Kwf,e to[*[f,es pek=ka=t€]*moen,f,fle IVIallef,se [es tn Prflneenhage? Neen. nraar hct hacl rvcl gokr-rnd. Hct schrilije rvaar bovenstaande titel in ter'ug le vinden is, kornt wel uit de tijd toen onze -jongens tcrLlgkwanrcn, clic in voornralig Nederlandsch-Indië (huidige lndonesië) r,oor herstei van de vooroorlogse c»'dc rnocstcn zor-{cn. Ecn eenvoudig stcnciltjc. in cr:n kaltje gcr.iiet en bestemd voor dc jonge misdienaar. Naurvelijks op ilc lagcrc school cn dus ook het lezen no.g nie-t n-rachtig n.rcldden zich enthor.rsiaste jou_serls bij de pasterrr of het klooster lan on'l rnisclienuar te wor-den. Our het taalprobleeur van de elleriongsten oir te iossen. cle nris u'erd nog in het Latijn geiiouclen, moet er ooit een pater oÍ'zlrster zijn gew,eest. die rnet ziin of haar onderu,ijskennis de vasie gel.reden volgens het Romeinsc Nlissaa] in Íïlnetische letter-{repen heetï neergeschreven. "Kr.vie tol-lies pek-ka-ta nroerrclie..." betekent cian ook sewoon: "Giy die de zonclen cler u.ereld \{regneenit.,.." lben bij de laatste redactiever-laderin-u van l!{useumPraet besloten q'erd or.n rvat schenkingen aan het Princenhaags Museurn ontler cle loLrpe te nenre n bleek al gauw dat, hoe ecnvoudig de Íoto. het docurnent of voorwerp is. bij elk van deze items weer een complete geschiedenis hoort of soms en dat getreurr-lc rrrij persoonli.ik. her-inner-ingen lau .jc.jeugd naar boven doen kornen. Een keurig schriÍije zoals 't hovcngenoemde (van cle helaas te vroeg ovcrlccien bakker Hirbert Snels) uit lrct bcgin van cle jaren '50. was er bii ons niet bi.j. Dc oorlog had in het Zeeuw's-Vlaamse dolpjc door zijn lig-uing aan hct Kanaal Gent-Ternenzen tijclens de heslissende íiise crnd '.1,1 niet vecl heel gelaten en cl n,as gehrek aan alles, De rlisgebr:den il'erden vt'rclr de rrisrlienaar- in spó forretisch op ccn" r-rit ccn schrift gescheurd. blaadje geschrevcn en die nrocht je bij de originele, op kaart geplakte Lati.inse tckst houden, tot 3e hct kon drome n..,. W Flirnrboulvcr.r. (zic lirto) zoals cinze stichting er ecn van clhr. E. r,an tlerr Wrjngar,rrd mocht onlr,an-§en, k',vlnrcn alleen op hocutijdagen te Voor.schiin. Voorzranstaancle leden van dc paroclric drocgcrr dczc bijzondcre kandelaars die het baklakijn rnet het Allerheilieste als hct warc bewnakten. Liit irct pcrspectiel' \'an een 7-jarig jongetle leek het of Christus zclf (hier echtcl vcrvangen door een \'Í[l die prachtige paters Capucijncn ). gccscorieerd ckrcir- Romeinse soldafen dool de uit-uesh-ekte tuin van de Zirstets van het H.Hart tr'ok. Een processie o\'er sn-aill net lls Princenhirge. lvtrs in nrijn dorp nret "tneerdere geloven" moeiliik tc rcalisc ren. Geerr Ntxrrd-lerland rnaar toch eerr lardige con-rpetitie tussen pr'otestilnte. go'clonneerdc cn kalholickc je ugd. Diczcllïe .jcugd stond dan wel weer hantl in hand crr vol trots het Wilhelmus nrt'c tc zitttcn. [(rcn ()n7c -i,,ttgcn. uit Indië krvamen. Het u,as op ecn z-()nlerrrlond en na het lol zou c'le Linlare een sclcnade \'ool' onze "locul hcro" vcrzoÍgen. Er weld ecn ereboog opgcstclcl cn hct helc huis vcrsicrd nrct rood-witblauwc vlag-uetjcs. Zclfs dc nrin uerr.l vr)orzicn vun c\tlil olanje hlocrnetjes tAÍiikaarrtjes'l) onr dt-' r'elbonrlenheid nret hel. konineshlris te onclelsil'epen. [n de velte hoolden u,e de nruziek aankornen. De veldlvachter Iiep statig \roorop. zijn fiets kr-rnstig met de linkerhancl voorlduwenci. Na een pittige nrars iik gelool Anchors Au,,a1,) cn r\:at toersprakcn dool dc plaatsclijkc notubelen en ecn berJenkje vtn onzLl soldaat. u,crdcn cnigc couplcttcn virn lret volkslicd gczongcn. IIicl cn clalr lnet een brok in de keel. Het feestje cindigcle uret een tractatie: vool de jeugd een (zeer) clunne rarla en een echte Zeeuwse bolus. Wat '"r,as tlat lekkerl De Íbto rnet de rnelkr.vinkel viul Balertans. r,crsield bi.j aankon'r.st van .zorrn Ceer tlrlcl ztrlke herirrrrcrirr-ucn itt jc' ripkonren. rnarl te-relijkertijcl vraag je .ie af. hoeveel jtingens uit Princenhl-te waren er in ïnclië? Wie lvas er in Korca? Zijn er Íirto's vtn hun verblijl en zijn ze wei allenraal leruggekotllL'l-1. . .. Nlisschien toch de nroeite u,'aarcl onr er eens aandachl aan te bestcdcn. Bur-rdervijn van de Calseijde

Ons Amsterdam maart 2001 - de Leeuw Zuurwaren
Nieuwsbrief nr. 38, maart 2009 - Museum Willem van Haren
28e jaargang No. 108 April 2001 - Historische Vereniging ...
HD dagen in maart - iMMovator
(Molenbeek) - maart 12 - Geneeskunde voor het Volk
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven : afdeling Wedden. Maart 2001.
Orathor Maart 2004 - e.t.s.v. Thor
Toon artikel Kosmetiek maart 2013 (pdf) - Puurenkuur
WonenDoeJeZo Midden Nederland, editie maart 2016
Jaargang 22 - Maart 2006 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene
Parochieblad feb – maart 2013 - De Goede Herder
Schoon! Maart 2009 - Facilicom
Bijlagenboek maart 2013 - Gemeente Oisterwijk
Brancheprofiel de Koffiebar in beeld maart 2009 - Van Spronsen en ...
Klik hier voor de maart 2013 editie van HLMND magazine.
Inschrijven vóór dinsdag 13 maart - kies je sport
Evacuatieberekeningen op nationale schaal - 13 Maart 2013
Zondag 20 Maart 1910. 67* Jaar N° 3427. Bureel en Werkhuizen ...
Maarten en Gitta kochten zes jaar terug een hervormde ... - Redres
Verhalen uit de genealogie Van Praet - Laurentii
Verhalen uit de genealogie Van Praet - Laurentii