Views
9 months ago

Museum Praet oktober 1999

Museum Praet oktober 1999

ffiE$EEffiIffiFEEET r- lttlornturieblad van Stichtirrg Princerth«tgs Museutn - E.rtra bijlage bij Wijkblad Princenhoge'oktober 1999 iExposiif,e ,,D€ tering naar de nering" De Stichting Princenhaags Museurn zal de 3aarli.lks terugkerende exposiiie dit jaar houden op zaterdag 9 en zondag 10 oktober a-s. in de St. Martinuskerk te Princenhage. Dit jaar is gekozen vooÍ het thema " 100 Jaar ambacht & u,inkel in het dorp Princenhage" en verschaÍl de bezoeker een beeld over de activiteiter van de neringdoenden. In samenu'erking inet de OVP (Ondernemers Vereni,sing I't-i ncenhagc) zijn docunrcntcn, Íirto':.r,r ;rttdetc archiefstukken bi.jr'errgebraclrl i :ul .lc iii lopetrde i'euu,. Door i rrlltl,l.'\r11 \'aLn hel r,erenrgirrgrarcllef i art r rrLrt I9-ii.t ir ectt compleet or erzie ht '' an rille -sebeurtenissen niet rnogeli.lk. (ie lukkr-s zrjn door indiviilr-rclc ra'rnkeliers en arnbachtelijke bcdrijr.'en in telessallte Íbto' s en docutuetttett te:r bcschikkirrg gestelcl uit die beu'uste tiid. Na 1950. i'ool veel Princcnhiigenaars ook nog dc nrccst hcrkcnl'rarc periodc. zijn er puirlicatie.i zoals .,St. Nicola:rsbode". ..De Kleile Troni" en het ..\\'ijkbiad Princenhlge". ir.ttussen eerr onrrusbat-e schirkel tussen nricldetrstilirri iln Lre§ oners- Dit nurnnrer r.ln \'{usetttn-Pt'let. tiat huis aan-huis verspreid z-al worden in geheel Princenhage en Westerpark, is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Cemeente Breda. Naast de gebruikelijke rubrieken zoals "Ooggetuigen" en "Princenhaagse kunstenaars" deze kecr ook een ingezonden stuk oler cle Liesbosstraat lan rvinkelier .Ian \ooilenr. uiens oudeL: -n !1()olf,iralar'> reed: er-n bedrijf in Princenher.' haddr'n. -\driliin r ln Beek rec()n5truc€rde het leisr erhaal over zrjn grootvader .lanus Havermans. die een zaak had op t1e Haagsemarkt. waar nu cle Ia. Bachman is gevestigd. Deze kruiclenier met annex rnanul'acturenz-aak ging naar de Passiespelcn in Obcrammercau en \\'is waarschilnlijk een van de rr eirri...rrr rrit Princenhrsc in i910. tlie na:rr hel buitenland ieisrle. roll die ti,id een brizcnrl.rhcrtl. D.' lJi crlcrrtir Vin ./rjn XOOI PRINCENHÀCE ]\,IEEST UITCEBREID KR U] DEN I E RSBEDR IIF lvlANUF^CTURENI-lÀN DEL TER PLAÀTSE ^)iNEx TELE 'OON S55 Wii sttan LJ te:: riienste,nei eiqe:: dutobesteldier,st er uiterst lage prilzen Klxrpt bi j i-lcivculrcr! rs 't is: (locclkoopcr íln . winkel in de WVgids van Princenhage uit 1932 ziet u hiemboven. De voorplaaÍ van diezeltïe gids wordt op de achterzijde van deze Museum- Praet aÍgedrukt. De tekening is van G. B. Glisiagers, een Princenhaags kunslenaa1. waarovef u meer op pagina 6 zult lezcn. Wi-i wcnsen u veel plezier rnel di1 nummer er hopen u ti.idens de expositie te mogen ontrnoeterl. Winkelinterieur antzo 1932: Mevr. Havernlons4'ot den Hurk en dochter {Ílttn,qsertnrkï) Bestuul Stichting Prinoenhaags Museum

Black Redder oktober 2010 - DBSV Red Socks
t Klepke nr. 12 oktober 1999 - Verbond der Schuttersgilden Genk
de Groote Klok - oktober 2012 - de Groote Sociëteit Zwolle
Jaargang 24 - Oktober 2008 - Museum Brigade en Garde Prinses ...
nr. 04. 20 oktober 2009 - Koninklijke HFC
10 oktober 2012 - Cursiefje
Lees Stormvogel oktober - vv Kerkwijk
Oktober 2012 - Eilat editie - De Stukkenjagers
oktober 2011 - De Panne
OktObER - Oosterhoutse Golf Club
Oktober 2011 - Avant Courir Winterguard
Molenvenner oktober 2012 - Stiphout Vooruit
Impost 39 (3 MB PDF) - Belasting & douane museum
1 Officieel cluborgaan van sportvereniging DSVP oktober 2008 ...
Alain Clark en Tim Akkerman | oktober 2010 - Fleur Baxmeier
oktober 2011 - Hac '63
Jaargang 21 - Oktober 2005 - Museum Brigade en Garde Prinses ...
Nr 2011-4 (oktober-december).pub - Mollet-Cornelis
Nieuwsbrief vwo onderbouw - Lyceum Ypenburg
seizoen 2007/2008 nummer 2 - Rondom Voetbal
t Spuigat van oktober 2005 - Waterscouting Klimopgroep ...