Views
1 year ago

Museum Praet maart 2005

Museum Praet maart

,ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiW Archeologische vondsten bewijzen: 4000 jaar \ryonen in Prin ce nh a ge/Pri ns enb e ek . ,,' , ;'..:,, l, *Ëd t-'-, ffi ilt:,,,", ,*i-tl; 'W !§r-:l l# ,.ffi*,-1i: ëËE:.r;E #1Ë=- ' "''-1 i;:;)i h o tt tl t.u rt d irer. t 1t rt h I it'rit i c.t. Lange tijd is gedacht dat archeologisch onderzoek in West-Brabant weinig zinvol was. Princenhageuaar Frans Brekelmans publiceefi in 1936 een artikel waatin irii op grond van vermeldingen in het dorpsarchief waar gesproken woÍdt over een oud kerkhof op Steenakker de mogelijkheid uitspreekt dat het "Immers heei goed mogelijk kan zijn dat rJit kerkhof een overbliifsel is uit den tijd dat deze streken nog niet gekerstend waten." In 1949 schrijft IvIr. H. Hardenberg een artikel over de oorspronkelijke naam van Princenhage. Hij maakt melding van archeologisch onderzoek in 1947 op de plek die eerder door F. Btekelmans werd aangeduid. Er werd niels gevonden en men blijfr zich vragen stellen over de vondst yan een stenen zerk in 1659. Hardenberg houdt er erop dat dit een zwerÍkei geweest moet zijn. Bij zandafgavingen op een perceel ten westen van Steenakker trof archeoloog L. Moelands in 1958 verspt'eide urnenscherïen aan, een fraai halsfragment en een ooï van een anrfora. De voorwerpen werden gedateerd uit de tweede eeuw. Ook werdel er spiikers, basaitiava en dakpanfragrnenter gevondeu die volgens Moelands waalschijnlijk aÍ'- komstig zijn van een primitieve woning uit het begin van onze jaartelling VERRAS§ENDE ONTDEKKTNGEN Onderzoekingen gedurende de iaatste tien .iaren van de aÍdeiing archeologie van de gemeente Breda op het grondgebied van de voormalige gemeente kincenhage/Prinsenbeek werpen een nieuw licht op de bewoningsgeschiedenis in deze streek. Een breed scala aan vondsten en bewoningssporen daterend vanaf het Nieuwe Steentijd (ca. 4500-2000 v. Chr.) tot heden is daar aan het licht gekomen. De opgravingen concentleerden zich op gebieden Emer, Huif- en Steenakker, Kesteren, Moskes en Adliaan KlaassenstmaÍ. Op de plaats rvaal het NAC-stadion staat werden in 1995 de eerste opgravingsvlakken opengetrrikken met het doel het verkrijgen van inzicht in de bewoningsgeschiedenis in relatie tol de ontwikkeling van het (cultuur)landschap. Daartoe werd een zo groot mogelijk deel van de dekzandnrggen vlakdekkend opgegraven: dat wil zeggen een aaneengesloten areaal, waarbij ook aandacht werd geschonken aan de ia-eere delen van het landsclrap. in totaal is ongeveer vijliig hectare, een oppervlak van ongeveer honderd voetbal' velden, archeolo-eisch onderzocht.

Nieuw uitgekomen in maart - Stripwinkel Blunder
rAntGroen 13 : januari - maart 2005 - Welkom op de site van ...
Foestrumer maart 2005 downloaden - Digitaal Dorp Westergeest
Foestrumer maart 2005 downloaden - Digitaal Dorp Westergeest
Annotatie bij EHRM 29 maart 2005 (Alinak / Turkije), EHRM ... - IViR
Nieuwsbrief maart 2012 Deel 4 Het eindspel is begonnen Nu komt ...
Nieuwsbrief maart 2012 Deel 4 Het eindspel is begonnen Nu komt ...
AMOS-ETVN (Jg. 4, 1 - maart 2007) - Comenius - Vereniging voor ...
AMOS-ETVN (Jg. 3, 1 - maart 2006).pdf - Comenius - Vereniging ...