Views
6 months ago

Museum Praet maart 2005

Museum Praet maart

,ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiW Archeologische vondsten bewijzen: 4000 jaar \ryonen in Prin ce nh a ge/Pri ns enb e ek . ,,' , ;'..:,, l, *Ëd t-'-, ffi ilt:,,,", ,*i-tl; 'W !§r-:l l# ,.ffi*,-1i: ëËE:.r;E #1Ë=- ' "''-1 i;:;)i h o tt tl t.u rt d irer. t 1t rt h I it'rit i c.t. Lange tijd is gedacht dat archeologisch onderzoek in West-Brabant weinig zinvol was. Princenhageuaar Frans Brekelmans publiceefi in 1936 een artikel waatin irii op grond van vermeldingen in het dorpsarchief waar gesproken woÍdt over een oud kerkhof op Steenakker de mogelijkheid uitspreekt dat het "Immers heei goed mogelijk kan zijn dat rJit kerkhof een overbliifsel is uit den tijd dat deze streken nog niet gekerstend waten." In 1949 schrijft IvIr. H. Hardenberg een artikel over de oorspronkelijke naam van Princenhage. Hij maakt melding van archeologisch onderzoek in 1947 op de plek die eerder door F. Btekelmans werd aangeduid. Er werd niels gevonden en men blijfr zich vragen stellen over de vondst yan een stenen zerk in 1659. Hardenberg houdt er erop dat dit een zwerÍkei geweest moet zijn. Bij zandafgavingen op een perceel ten westen van Steenakker trof archeoloog L. Moelands in 1958 verspt'eide urnenscherïen aan, een fraai halsfragment en een ooï van een anrfora. De voorwerpen werden gedateerd uit de tweede eeuw. Ook werdel er spiikers, basaitiava en dakpanfragrnenter gevondeu die volgens Moelands waalschijnlijk aÍ'- komstig zijn van een primitieve woning uit het begin van onze jaartelling VERRAS§ENDE ONTDEKKTNGEN Onderzoekingen gedurende de iaatste tien .iaren van de aÍdeiing archeologie van de gemeente Breda op het grondgebied van de voormalige gemeente kincenhage/Prinsenbeek werpen een nieuw licht op de bewoningsgeschiedenis in deze streek. Een breed scala aan vondsten en bewoningssporen daterend vanaf het Nieuwe Steentijd (ca. 4500-2000 v. Chr.) tot heden is daar aan het licht gekomen. De opgravingen concentleerden zich op gebieden Emer, Huif- en Steenakker, Kesteren, Moskes en Adliaan KlaassenstmaÍ. Op de plaats rvaal het NAC-stadion staat werden in 1995 de eerste opgravingsvlakken opengetrrikken met het doel het verkrijgen van inzicht in de bewoningsgeschiedenis in relatie tol de ontwikkeling van het (cultuur)landschap. Daartoe werd een zo groot mogelijk deel van de dekzandnrggen vlakdekkend opgegraven: dat wil zeggen een aaneengesloten areaal, waarbij ook aandacht werd geschonken aan de ia-eere delen van het landsclrap. in totaal is ongeveer vijliig hectare, een oppervlak van ongeveer honderd voetbal' velden, archeolo-eisch onderzocht.

Informatieblad maart 2005 - De Haan
vissen op zeeuws water, door g.r. meijling, maart 2005 +.pdf
Download rapport - Biax Consult
Jaargang 22 - Maart 2006 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene
Evacuatieberekeningen op nationale schaal - 13 Maart 2013
Totale Scan 6, december 2005 - UMC Utrecht
Bijlagenboek maart 2013 - Gemeente Oisterwijk
maart - Gemeente Lille
citaten uit de tafelgesprekken - Geschriften van Maarten Luther
Maart 2012 - Nederlands Vereniging In Karinthie
KBP-advertorial maart 2010_def corr.indd - Kempisch Bedrijvenpark
infra HSL & Infraspeed - BAM Civiel
Fietsscan Stationsgebied Sliedrecht, Gouda, maart 2009. - Timenco
luther, zijn weg en werk: dr. w.j. kooiman - Geschriften van Maarten ...
Forum 4, maart - april, jaargang 16 - Artesis Hogeschool Antwerpen
MDK-Actueel 21 - maart 2012 ( PDF 2444Kb) - Agentschap ...