26.11.2017 Views

KAS_portfolio 2017-10

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

architectuur+

stedenbouw


Tema woonhuis

Ontwerp voor een woonhuis in een

suburb van de Ghanese havenstad Tema.

Op een kavel van ongeveer 500

vierkante meter is een vrijstaande

woning met 8 kamers, een patio en 3

terrassen ontworpen.

Het huis biedt door het tropendak, de

overdekte buitenruimten en de kleine

gevelopeningen optimaal comfort

tijdens zowel de grote hitte als de hevige

regenval in dit gebied.

De maatvoering van het gebouw is in z’n

geheel gebaseerd op de maat van een

standaard betonblok.

opdrachtgever

Particulier

ontwerp

Roeland Koster

Werkzaamheden

Definitief Ontwerp

Werktekeningen

jaar

1993-1995

status

Gerealiseerd

2 Koster architectuur + stedenbouw


Heino Carport

Carport op een boskavel nabij Heino.

De hoofdconstructie bestaat uit 5

verduurzaamde vurenhouten spanten

die de bovenbouw dragen.

In de bovenbouw bevindt een kleine

berging die met een losse ladder te

bereiken is.

Het gebouw is in de werkplaats in delen

gemaakt en op lokatie gemonteerd en

afgetimmerd.

opdrachtgever

Particulier

ontwerp

Roeland Koster

werkzaamheden

Definitief Ontwerp

Werktekeningen

jaar

1995-1996

status

Gerealiseerd

4 Koster architectuur + stedenbouw


Ypenburg Singels

Singels is het meest stedelijke

deelgebied van Ypenburg.

In een structuur van bouwblokken zijn

4500 woningen, een winkelcentrum en

diverse voorzieningen opgenomen.

Singels is onderverdeeld in 7

deelplannen die van elkaar worden

gescheiden door langgerekte

watersingels.

Voor het deelgebied Singels is een

structuurschets en een catalogus

openbare ruimte gemaakt die de basis

vormde voor de beoordeling van in

competitie ingezonden plannen.

opdrachtgever

Samenwerkingsverband Ypenburg

ontwerp

Wolter van Proosdij

Ton Schaap

Roeland Koster

Werkzaamheden

Structuurschets

Planbeoordeling

Planbegeleiding

jaar

1996-1999

status

Gerealiseerd

6 Koster architectuur + stedenbouw


Ypenburg De Bras

In deelgebied de Bras is het

oorspronkelijke slotenpatroon

getransformeerd naar een informeel

woonmilieu dat wordt ontsloten door

lange smalle woonpaden.

De 4 deelplannen worden van elkaar

gescheiden door groengebieden waarin

zich sportterreinen en infrastructuur

bevinden. Het programma van

deelgebied de Bras bestaat uit 1900

woningen en een aantal voorzieningen.

Voor het deelgebied de Bras is een

structuurschets en een catalogus

openbare ruimte gemaakt die de basis

vormde voor de beoordeling van in

competitie ingezonden plannen.

opdrachtgever

Samenwerkingsverband Ypenburg

ontwerp

Wolter van Proosdij

Clemens Nuyens

Roeland Koster

werkzaamheden

Structuurschets

Planbeoordeling

Planbegeleiding

jaar

1997-1999

status

Gerealiseerd

8 Koster architectuur + stedenbouw


Ypenburg De Venen

In deelgebied de Venen zijn grote

bestaande kassencomplexen vervangen

door nieuwe woningbouwhoven.

De bestaande lintbebouwing langs de

Veenweg wordt aangevuld met

verspreide, ‘vrije’ woningbouw.

De hoven worden omgeven door brede

sloten met daarlangs openbare

voetpaden in het groen.

Deelgebied de Venen bestaat uit

ongeveer 1800 woningen.

Voor het deelgebied de Venen is een

structuurschets en een catalogus

openbare ruimte gemaakt die de basis

vormde voor de beoordeling van in

competitie ingezonden plannen.

opdrachtgever

Samenwerkingsverband Ypenburg

ontwerp

Wolter van Proosdij

Roeland Koster

werkzaamheden

Structuurschets

Planbeoordeling

Planbegeleiding

jaar

1997-1999

status

Gerealiseerd

10 Koster architectuur + stedenbouw


Heino Recreatiewoning

De woning bestaat uit woonkamer,

keuken, slaapkamer, badkamer en

bergruimte en heeft een oppervlakte

van 55 m2.

De aan de zuidzijde gelegen dubbelhoge

woonkamer en de keuken profiteren

door de volledig verglaasde gevel

optimaal van de zon en zicht op het bos.

In combinatie met de geheel gesloten

noordzijde ontstaat een energiezuinige

woning.

De houtskeletbouwwoning is in de

werkplaats in delen vervaardigd en op

lokatie geassembleerd en afgebouwd.

opdrachtgever

Particulier

ontwerp

Roeland Koster

werkzaamheden

Definitief Ontwerp

Bestek

Werktekeningen

Directievoering

jaar

1999-2001

status

Gerealiseerd

12 Koster architectuur + stedenbouw


Zoetermeer

Zegwaartseweg-Noord

Stedenbouwkundig Plan voor een oud

lint tussen de twee uitbreidingswijken

Noordhove en Oosterheem.

De bestaande bebouwing wordt

aangevuld met circa vrije 130 kavels die

worden ontsloten door een structuur

van groene laantjes.

Zoveel mogelijk karakteristieke slootjes

en bestaande bomen blijven behouden.

opdrachtgever

gemeente Zoetermeer

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

werkzaamheden

Stedenbouwkundig Plan

Beeldkwaliteitsplan

jaar

2001-2003

status

In uitvoering

14 Koster architectuur + stedenbouw


Maasland

Commandeurspolder III

Dorpsuitbreiding waarbij door een

toevoeging van watergangen drie

eilanden worden gevormd.

De eilanden worden verbonden door

een centrale as en kennen een losse,

veelvormige bebouwing van ongeveer

200 woningen.

De woningen zijn gegroepeerd rond een

aantal parkeerhoven waardoor de

centrale as parkeervrij blijft.

opdrachtgever

Gemeente Maasland

Gemeente Midden-Delfland

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

werkzaamheden

Stedenbouwkundig Plan

Inrichtingsplan openbare ruimte

Beeldkwaliteitsplan

Supervisie

jaar

2002-2009

status

In uitvoering

16 Koster architectuur + stedenbouw


Den Haag Transvaal

In vervolg op ons stedenbouwkundig

ontwerp voor de Kempstraat en

omgeving hebben we een inrichtingsplan

voor de openbare ruimte voor fase

2 en 3 van het wijkplan Transvaal

gemaakt, bestaande uit een reeks

woonstraten afgewisseld met bijzondere

verblijfsruimten als bijvoorbeeld de

Morgenzonlaan. Onder een dak van

Gleditsia´s vormt deze autoluwe laan de

langzaam verkeersverbinding tussen de

Julianakerk en het nieuw in te richten

Beyersveld.

Aan de kant van de De La Reyweg vormt

het Kempplein de toegang tot de wijk.

opdrachtgever

Staedion

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

Darrin Spel

werkzaamheden

Stedenbouwkundig Plan

Inrichtingsplan openbare ruimte

Supervisie

jaar

2004-2009

status

Gerealiseerd

18 Koster architectuur + stedenbouw


Nieuwveen Hazeweg

Uitbreiding aan de dorpsrand van

Nieuwveen. Drie mini-buurtjes vormen

twee vensters op het open landschap.

Uitwerking van het eerste buurtje met

u-vormige randbebouwing die maximaal

van de uitzichten profiteert en

tegelijkertijd de bestaande rand vrijwel

ongemoeid laat.

Langs de nieuwe buitenrand bevinden

zich een openbaar wandelpad en

speelgelegenheid.

De 6 blokjes in het binnenwerk worden

omsloten door de naar binnen gehaalde

sloot en vormen zo een schiereiland met

een sterk eigen karakter.

opdrachtgever

Ceres Projecten

ontwerp

Wolter van Proosdij

Roeland Koster

werkzaamheden

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan openbare ruimte

Beeldkwaliteitsplan

jaar

2004-2007

status

Gerealiseerd

20 Koster architectuur + stedenbouw


Noordwijk

Spacebusinesspark

Nabij Estec ontwikkelt de gemeente

Noordwijk een bedrijvenpark gericht op

de ruimtevaart.

Het plan bestaat uit een drietal riante

bomenlanen en een flexibel in te

vullen verkaveling.

Alle kavels worden met hagen omzoomd

en bebouwing moet aan eenvoudige

maar strikte regels voldoen.

Ten behoeve van de openbare ruimte

is een speciale betonsteen met

schelptoeslag ontwikkeld en toegepast.

opdrachtgever

Gemeente Noordwijk

ontwerp

Wolter van Proosdij

Roeland Koster

werkzaamheden

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan openbare ruimte

Beeldkwaliteitsplan

Supervisie

jaar

2005->>>>

status

In uitvoering

22 Koster architectuur + stedenbouw


Nieuwveen Rugstreeppad

Plan voor 24 woningen in ons

stedenbouwkundig plan Hazeweg.

6 blokjes van 4 woningen zijn

gegroepeerd op een schiereilandje in

het hart van de lokatie.

Ze hebben een lage gootlijn en een hoge

geknikte kap.

Aan de straatzijde staan ze in de rooilijn

en vormt een veranda de overgang naar

het openbaar gebied, aan de achterzijde

is er een tuin.

De beukbreedte is 4,80 meter.

5 blokjes zijn voor de verhuur, 1 voor de

verkoop.

opdrachtgever

Ceres Projecten

ontwerp

Roeland Koster

werkzaamheden

Voorlopig Ontwerp

Definitief Ontwerp

jaar

2005-2007

status

Gerealiseerd

24 Koster architectuur + stedenbouw


Capelle ad IJssel

Kanaalweg

Via een nieuw aan te leggen oprijlaan

wordt een kleinschalig luxe woongebied

ontsloten dat zich vanzelfsprekend in

het bestaande landschap voegt.

De oprijlaan is de hoofdonsluiting

van het gebied en vormt tegelijkertijd

de scheiding met het aangrenzende

bedrijventerrein.

De bestaande sloten zijn als

uitgangspunt genomen voor de nieuwe

watergangen.

De woningtypen varieren van

appartementen en rijwoningen tot

twee-onder-een kapwoningen en

vrijstaande (water)villa’s.

opdrachtgever

Gebroeders Blokland

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

werkzaamheden

Prijsvraagontwerp

jaar

2005-2006

status

Prijsvraag (3e prijs)

26 Koster architectuur + stedenbouw


Zoetermeer

Verlengde Australiëweg

Viaducten

De verlengde Australieweg vormt een

belangrijke nieuwe entree naar

Zoetermeer.

In het tracee hebben we viaducten en

een parkodukt ontworpen.

Veel aandacht is besteed aan

duurzaamheid en elegantie van

landhoofden, pijlers en leuningen.

Zo buigen de landhoofden mee met de

weg en wisselt het aanzicht van de

leuning door het dynamisch perspectief

van de automobilist.

opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

werkzaamheden

Voorlopig Ontwerp

Definitief Ontwerp

jaar

2005-2008

status

Gerealiseerd

28 Koster architectuur + stedenbouw


Maasland

Commandeurspolder III

Bruggen

De 3 eilanden van de wijk

Commandeurspolder III worden

verbonden door 5 bruggen.

De bruggen bestaan uit voorgespannen

betonnen liggers, stalen hekwerken en

bakstenen landhoofden die een visuele

verbinding met de bebouwing in de wijk

vormen.

De gemeente heeft het schetsontwerp

uitgewerkt en de bouw begeleid.

opdrachtgever

gemeente Midden-Delfland

ontwerp

Roeland Koster

werkzaamheden

Schetsontwerp

jaar

2006

status

Gerealiseerd

30 Koster architectuur + stedenbouw


Dordrecht Amstelwijck

Plan voor een bedrijvenpark ten zuiden

van Dordrecht. Na het mislukken van

een eerdere ontwikkeling is door ons

een nieuw plan gemaakt waar de

reeds voor een deel aangelegde civiele

infrastructuur in is opgenomen.

Gekozen is voor een opzet met

bloembaden met bedrijfsbebouwing

gescheiden door op de omgeving

gerichte groene vingers.

De bloembladen zijn afgezoomd met een

haag en bomen.

In de middencirkel is plaats voor een

solitair in het oog springend gebouw.

opdrachtgever

gemeente Dordrecht

vof Amstelwijck

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

werkzaamheden

Stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitsplan

Inrichtingsplan openbare ruimte

jaar

2006-2010

status

In uitvoering

32 Koster architectuur + stedenbouw


Zoetermeer Parkeiland

Plan voor 50 vrije kavels op een eiland in

de wijk Oosterheem. De kavels zijn door

hagen omzoomd en gegroepeerd rond

een brink. Meer dan de helft van de

kavels ligt aan het water.

Het eiland wordt door 3 bruggen met de

omgeving verbonden.

Voor de woningen wordt geen Stijl

voorgeschreven maar wel goede details

en een ordentelijk materiaalgebruik.

Om de sturing van het proces te

vereenvoudigen is een duidelijke

beeldkwaliteitsplan gemaakt.

opdrachtgever

gemeente Zoetermeer

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

werkzaamheden

Stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitsplan

Planbegeleiding

jaar

2007-2008

status

In uitvoering

34 Koster architectuur + stedenbouw


Den Haag Haveltestraat

Plan voor de vernieuwing van het gebied

achter het stadsdeelkantoor Leyweg.

Het programma dat nu in z’n geheel

uit kleinere appartementen bestaat

wordt vervangen door een mix van

grondgebonden woningen en grotere

appartementen.

De huidige verkavelingsrichtingen zijn

gehandhaafd. Bestaande straatprofielen

worden geherprofileerd.

Twee looproutes verbinden de wijk via

een reeks van groene plantsoenen

met de singel aan de rand.

Een groot deel van de woningen heeft

een parkeerplaats op privéterrein.

opdrachtgevers

Staedion

Vestia

Haagwonen

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

werkzaamheden

Stedenbouwkundig plan

Beelkwaliteitsplan

jaar

2008-2009

status

Studie

36 Koster architectuur + stedenbouw


Vlaardingen Olmendreef

Vervanging van een in onbruik geraakte

kerk door een complex met

patiowoningen. Het complex presenteert

zich, conform de stedenbouwkundige

eis, als een duidelijke eenheid.

De individuele woningen blijven op

verzoek van de opdrachtgever duidelijk

herkenbaar. De 10 woningen liggen

rug aan rug met met de patio’s gericht

op het zuiden. Op de begane grond

bevinden zich de berging, keuken en

woonkamer, op de verdieping zijn er 2

slaapkamers en een badkamer. Parkeren

vindt plaats voor de deur op straat.

Te elfder ure is de bestaande kerk door

de opdrachtgever doorverkocht.

De nieuwe gebruiker handhaaft zowel de

kerkfunctie als het gebouw.

opdrachtgever

Bouhuisen Groep

ontwerp

Roeland Koster

werkzaamheden

Definitief ontwerp

Bouwaanvraag

jaar

2008-2009

status

Studie

38 Koster architectuur + stedenbouw


Benthuizen Bentwoudpark

Dorpsinbreidingslokatie met ongeveer

60 woningen aan de zuidzijde van

Benthuizen.

Rond een nieuw aan te leggen

langgerekte vijver liggen een klein

villabuurtje met vrije kavels en een

projectmatig aan te leggen deel met

tweekappers, appartementen en

rijwoningen.

De nieuwe paden en wegen zorgen

voor een optimale verbinding tussen

Benthuizen en het Bentwoud.

opdrachtgever

gemeente Rijnwoude

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

werkzaamheden

Stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitsplan

jaar

2009-2012

status

In uitvoering

40 Koster architectuur + stedenbouw


Zoetermeer Parkbrug

Prijsvraagontwerp voor een “groene”

langzaam verkeersbrug tussen

het westerpark en toekomstig

recreatiegebied Nieuwe Driemanspolder.

De brug is een elegante, organisch

gevormde betonconstructie gevuld met

open grond waarin bomen en hagen

staan.

De vaasvormige dwarsdoorsnede van

de constructie leidt tot een breed groen

dek en poortachtige onderdoorgangen.

‘s avonds en ‘s nachts worden de bogen

aangelicht.

opdrachtgever

gemeente Zoetermeer

ontwerp

Roeland Koster

Jeroen Meijdam (DHV)

werkzaamheden

Schetsontwerp

jaar

2009

status

Prijsvraagontwerp (2e prijs)

42 Koster architectuur + stedenbouw


Scherpenzeel Plan Zuid

Plan Zuid gaat maximaal uit van de

bestaande landschappelijke context.

De nieuwe dorpsrand wordt gevormd

door bomenlanen waaraan steeds

voorzijdes van woningen liggen.

Waar dit kan wordt bestaande

bebouwing en infrastructuur in het plan

opgenomen.

Verrommeling wordt geamoveerd.

De bestaande kenmerkende groene

lobben blijven behouden en worden in

hun structuur versterkt.

De vernieuwde slotenstructuur leidt tot

een verbeterde waterhuishouding voor

aanliggende bestaande woonwijken.

opdrachtgever

Gemeente Scherpenzeel

ontwerp

Wolter van Proosdij

Roeland Koster

werkzaamheden

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundige

Randvoorwaarden

jaar

2009-2010

status

Studie

44 Koster architectuur + stedenbouw


Den Haag Leyweg tophalte

De halte is deel van de verduurzaming

van het gebied rond de Leyweg waar

een verbeterde openbare ruimte het

nieuwe stadsdeelkantoor verbindt met

het gerevitaliseerde winkelcentrum.

De halte is overdekt met de constructie

van een standaard Romneyloods

waarvan de buitenkanten zijn afgewerkt

met begroeid stalen gaas.

De zo ontstane groene tunnel vormt een

groen landmark langs de Leyweg.

opdrachtgever

DHV

ontwerp

Roeland Koster

werkzaamheden

Schetsontwerp

jaar

2010

status

Studie

46 Koster architectuur + stedenbouw


Zoetermeer Palenstein

Palenstein is de eerste flatwijk van

Zoetermeer en wordt in de komende

jaren gereconstrueerd.

In opdracht van zowel gemeente als

woningbouwverenigingen hebben we

een ontwerp gemaakt dat elementen

van voorgaande planvorming opneemt

in een sterker en praktischer geheel.

Een nieuw winkelcentrum en een groene

singel spelen een centrale rol in het

gebied. Met een waterhuishouding die

van met af een bepalende rol speelde,

een uitgekiende woningtypologie en

aandacht voor het civiele kostenaspect.

opdrachtgever

gemeente Zoetermeer

De Goede Woning

Vidomes

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

Marcel Keijzer (gemeente Zoetermeer)

werkzaamheden

Stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitsplan

jaar

2010-2014

status

In uitvoering

48 Koster architectuur + stedenbouw


Marken Bennewerf

Bebouwing in Marken vindt vanouds

plaats op terpen hier werven geheten.

Wij ontwierpen een nieuwe werf die het

welbekende Markense beeld oproept.

De nieuwe werf is zeer nauwkeurig

gepositioneerd ten opzicht van de

bestaande kern. In de terp bevindt zich

een garage met 50 parkeerplaatsen.

Daarboven liggen 35 woningen in

diverse typen langs smalle straatjes.

Op stategische plaatsen is er zicht vanaf

de terp op het open landschap en de

bestaande kern van Marken.

De beeldkwaliteit wordt gekenmerkt

door een steeds te bepalen afstemming

tussen historisch beeld en huidige eisen.

opdrachtgever

Algemene Woningbouwvereniging

Monnickendam

ontwerp

Roeland Koster

Wolter van Proosdij

werkzaamheden

Stedenbouwkundig Plan

Beeldkwaliteitsplan

jaar

2011-2013

status

Studie

50 Koster architectuur + stedenbouw


Zevenhuizen

Burgemeester

Klinkhamerweg

Op een lokatie nabij het centrum van

Zevenhuizen, tussen Burgemeester

Klinkhamerweg en dijkpark worden een

aantal verouderde woningen vervangen

door nieuwbouw.

Deze zal bestaan uit een gevarieerde

bebouwingswand langs de Burgemeester

Klinkhamerweg en een aantal

seniorenbungalows in 1 laag langs het

dijkpark.

Alle woningen hebben een parkeerplaats

op eigen terrein zodat het parkeren in

openbaar gebied beperkt kan blijven.

opdrachtgever

Woonpartners Midden-Holland

ontwerp

Roeland Koster

werkzaamheden

Stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitsplan

Supervisie

jaar

2011-2015

status

Gerealiseerd

52 Koster architectuur + stedenbouw


Amstelveen

Bovenkerkerweg

Herverkaveling van een voormalig

boerenerf aan de zuidoostrand van

Amstelveen. In de geest van de Ruimte

voor ruimteregeling worden een aantal

bouwvallige- en ontsierende schuren

en silo´s afgebroken en vervangen door

passende woningen op grote kavels.

De monumentale boerderij en een

monumentale boom blijven behouden

en vormen samen met de toegevoegde

bebouwing een nieuw woonerf.

Door het herstel en de uitbreiding van

het slotenpatroon wordt de bestaande

landschapsstructuur versterkt.

opdrachtgever

particulier

ontwerp

Roeland Koster

werkzaamheden

Verkavelingsplan

Beeldkwaliteitsplan

jaar

2017

status

In ontwikkeling

54 Koster architectuur + stedenbouw


Projectenlijst

1992-1993 Breda / Uitbreiding koepelgevangenis / Gerealiseerd

1992-1993 Haarlem / Uitbreiding koepelgevangenis / Gerealiseerd

1993-1995 Tema Ghana / Architectonisch ontwerp woonhuis / Gerealiseerd

1993 Amsterdam Kromme Waal / Interieurontwerp woonboot / Gerealiseerd

1994 Amsterdam Nieuwe Uylenburgerstraat / Tekenwerk 60 appartementen / Gerealiseerd

1994 Amsterdam Rozengracht / Tekenwerk Uitbreiding woonhuis / Gerealiseerd

1995-1996 Heino / Architectonisch ontwerp carport / Gerealiseerd

1996-1999 Den Haag Ypenburg de Singels / Structuurschets 4500 woningen, voorzieningen en bedrijven/ Gerealiseerd

1997-1999 Den Haag Ypenburg De Bras / Structuurschets 2300 woningen / Gerealiseerd

1997-1999 Den Haag Ypenburg De Venen / Structuurschets 2500 woningen / Gerealiseerd

1997-1998 Heino / Architectonisch ontwerp tuinhuis / Gerealiseerd

1998-1999 Den Haag Ypenburg de Neus / Structuurschets 2 Ha voorzieningen / Gerealiseerd

1999-2001 Heino / Architectonisch ontwerp recreaewoning / Gerealiseerd

1999 Den Haag Ypenburg bedrijventerrein de Bras / Structuurschets 4 Ha bedrijventerrein / In uitvoering

1999 Den Haag Ypenburg Fokker / Structuurschets 23 Ha bedrijventerrein / Gerealiseerd

1999-2001 Amsterdam-Noord Chrysantenstraatgebied / Stedenbouwkundig plan 6 Ha bedrijventerrein

2001-2003 Zoetermeer Zegwaartseweg-Noord / Stedenbouwkundig plan 130 villa’s / In Uitvoering

2001 Scheveningen Dr Lelykade / Stedenbouwkundig plan 170 woningen, bedrijven

2002-2009 Maasland Commandeurspolder III / Stedenbouwkundig plan, Inrichngsplan, beeldkwaliteitsplan en supervisie,

200 woningen / Gerealiseerd

2002 Den Haag A12 zone / Masterplan 50 ha voorzieningen en bedrijven

2002 Krimpen ad IJssel Rondweg / Stedenbouwkundig plan 300 woningen

2002 Den haag vd Heimstraat / Interieurontwerp appartement / Gerealiseerd

2002-2003 Den Haag Ypenburg deelplan 19 / Stedenbouwkundig plan 1000 woningen, voorzieningen en bedrijven

2003 Zoetermeer Kwadrant / Stedenbouwkundig plan 8 Ha woningen, bedrijven

2003 Maasland Oostgaag / Stedenbouwkundig plan 10 woningen

2003 Maasland Campus / Stedenbouwkundig plan 8 Ha woningen, voorzieningen

2003 Roerdam Hoogvliet Wilhelm Tellplaats / Stedenbouwkundig plan 120 woningen, bedrijven

2003 Roerdam Hoogvliet Manonstraat / Architectonisch ontwerp 16 woningen

2004 De Lier Lierweg / Stedenbouwkundig plan 90 woningen

2004 Dirksland Kleine Boezem II / Stedenbouwkundig plan 100 woningen

2004 Zierikzee Noorderpolder / Stedenbouwkundig plan 480 woningen

2004-2005 Vianen Vijeerenlanden / Stedenbouwkundig plan 150 woningen, voorzieningen

2004 Capelle ad IJssel Middelwatering / Stedenbouwkundig plan 250 woningen

2004-2009 Den Haag Transvaal fase 2-3 / Stedenbouwkundig plan, Inrichngsplan, 350 woningen, voorzieningen en bedrijven

/ Gerealiseerd

2004-2007 Nieuwveen Hazeweg / Stedenbouwkundig plan, Inrichngsplan, 80 woningen / Gerealiseerd

2005-2006 Maasland Oostgaag / Stedenbouwkundig plan 20 woningen

2005-2007 Nieuwveen Hazeweg / Architectonisch ontwerp 24 rijwoningen / Gerealiseerd

2005 Zaltbommel Staonslokae / Stedenbouwkundig plan 250 woningen, voorzieningen, bedrijven

2005-2010 Noordwijk SpacebusinessPark / Stedenbouwkundig plan, Inrichngsplan, supervisie 15 Ha

bedrijvenpark / In uitvoering

2005-2006 Capelle ad IJssel Kanaalweg / Stedenbouwkundig plan 80 woningen / Prijsvraag 3e prijs

2005-2008 Zoetermeer Verlengde Australieweg / Architectonisch ontwerp 3 viaducten en parkodukt / Gerealiseerd

2005 Rijswijk Vlietzigt / Stedenbouwkundig plan 400 woningen

2006-2007 Bergschenhoek de Kade / Stedenbouwkundig plan 36 villa’s / In uitvoering

2006 Maasland Commandeurspolder / Architectonisch ontwerp 5 bruggen / Gerealiseerd

2006-2010 Dordrecht Amstelwijck Businesspark / Stedenbouwkundig plan, Inrichngsplan openbare ruimte 21 Ha

bedrijvenpark / In uitvoering

2007 Maasland Oude Veiling / Stedenbouwkundig plan 41 woningen

2007 Maasland Centrum / Stedenbouwkundig plan 80 woningen, voorzieningen

2007-2008 Zoetermeer Parkeiland / Stedenbouwkundig plan 50 villa’s / In Uitvoering

2008 Moordrecht Vijfakkers-Noord / Stedenbouwkundig plan 320 woningen

2008-2009 Pijnacker Ackerswoude / Stedenbouwkundig plan 1300 woningen

2008 Scheveningen Haven-Noord / Masterplan 700 woningen

56 Koster architectuur + stedenbouw


2008-2009 Den Haag Haveltestraat / Stedenbouwkundig plan 450 woningen

2008-2009 Vlaardingen Olmendreef / Architectural design 10 paowoningen

2009-2012 Benthuizen Zuidrand / Stedenbouwkundig plan 250 woningen / In uitvoering

2009 Den Haag Leyweg / Inrichngsplan 2 ha openbaar gebied

2009 Zoetermeer Driemanspolder / Architectonisch ontwerp parkbrug / Prijsvraag (2e prijs)

2009-2010 Scherpenzeel Plan Zuid / Stedenbouwkundig plan 250 woningen

2010 Den Haag Leyweg / Architectonisch ontwerp tramstaon Randstadrail

2010-2014 Zoetermeer Palenstein / Stedenbouwkundig plan 630 woningen / In uitvoering

2010-2011 Bergschenhoek Rabobank / Inrichngsplan 0,5 Ha monumentaal boerderijerf

2011-2015 Zevenhuizen Burgemeester Klinkhamerweg / Stedenbouwkundig plan 20 woningen / In uitvoering

2011-2013 Marken Bennewerf / Stedenbouwkundig plan 35 woningen

2013 Benthuizen School met de Bijbel / Lokaestudie / In voorbereiding

2013->>>> Zoetermeer Jongerenwoningen / Lokaestudie 200 jongerenwoningen / In ontwikkeling

2013 Den Haag Oud Vroondaal / Verkavelingsplan 135 villa’s

2013-2015 Zevenhuizen Schoolstraat / Stedenbouwkundig plan 20 woningen / In uitvoering

2014 Monnickendam Kloosterdijk / Verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan 4 villa’s / Vastgesteld

2014 Waddinxveen Meteorenweg / Lokaestudie 10 woningen / Vastgesteld

2015->>>> Zevenhuizen Zevenster / Lokaestudie 66 woningen

2015->>>> Zoetermeer Katwijkerlaantracee / Lokaestudie 48 woningen / In ontwikkeling

2015-2016 Gouda Westergouwe / Advisering stedenbouw en architectuur deelgebied T3A

2016-2017 Heino / Architectonisch ontwerp uitbreiding recreaewoning / Gerealiseerd

2016->>>> Waddinxveen Park Triangel / Verkavelingsstudie deelgebied E1 23 woningen / In ontwikkeling

2016->>>> Zoetermeer / Lokaestudie 48 rijwoningen / In ontwikkeling

2016->>>> Gouda Gunning lokae / Lokaestudie woningen / In ontwikkeling

2016->>>> Roerdam Kralingseweg / Verkavelingsstudie / In ontwikkeling

2017 Waddinxveen Park Triangel / Verkavelingsstudie deelgebied D

2017->>>> Amstelveen Bovenkerkerweg / Verkavelingsplan en beeldkwaliteit vm boerenerf / In ontwikkeling

2017->>>> Broek in Waterland Noordmeer / Verkavelingsplan en beeldkwaliteit vm boerenerf / In ontwikkeling

2017->>>> Zevenhuizen Leliestraat / Stedenbouwkundig plan 60 woningen / In ontwikkeling

Opdrachtgevers

gemeente Amsterdam

gemeente Bergschenhoek

gemeente Dordrecht

gemeente Den Haag

gemeente Midden-Delfland

gemeente Noordwijk

gemeente Pijnacker-Nootdorp

gemeente Rijnwoude

gemeente Scherpenzeel

gemeente Zoetermeer

stadsgewest Haaglanden

Samenwerkingsverband Ypenburg

Ackerswoude Beheer

Ontwikkelingscombinatie Vroondaal

VOF Amstelwijck

ABB Ontwikkeling

AM Grondbedrijf

BAM Vastgoed

COD

Gebroeders Blokland

Boender en Maasdam

Bouhuisen Groep

Bouwfonds

Van den Bruele Kaufman

Heijmans

Interpolis

Johan Matser Projectontwikkeling

Maasstede

Mozaek Wonen

Multi Vastgoed

Rabo Vastgoed

Roosdom Tijhuis

Schouten de jong

Varese

Algemene Woningbouwvereniging M’dam

Ceres projecten

De Goede Woning

Haagwonen

Staedion

Vestia

Vidomes

Woonbron Maasoevers

Woonpartners Midden-Holland

Woonwaard

Rijksgebouwendienst

DHV

familie van Dijk

familie van Geemen

familie Koster

familie Ligthart

familie Quarshie

erven familie Heemskerk

familie van Doornik-Ermers

Koster architectuur + stedenbouw 57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!