Helperbel 04_2017_LR

wijkhelpman

helperbel

• Verkeersdrukte en parkeeroverlast rond scholen

• Villa Hilghestede, een bedevaartplaats

• Thomsonstraat doet mee aan opertie Steenbreek

2017

4


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Helper Kerkstraat 4

Helperdiep 16

Nieuws van het wijkcomité

Verkeersdrukte en parkeeroverlast rond scholen 6

Bezoek website wijkcomité 17

De Algemene Leden Vergadering van het wijkcomité 26

Wijkcomité Helpman en het verkeer in 2017 35

Activiteiten in de wijk

Leesgroep? 10

Volleybalvereniging zoekt nieuwe leden 12

Spelen met natuur 14

8 e Groot Gronings Kerstconcert 25

Coenderspark: park voor de wijk! 30

Andere tijden

Villa Hilghestede, een bedevaartplaats 22

Nieuws van de gemeente

Stadsdeelnieuwsbrieven 12

Mensen in de wijk

Thomsonstraat doet mee aan operatie Steenbreek 19

Column: Vooruitgang 20

14 22

30

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal.

Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren.

Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 3, september 2017 3


Tekst en foto: Ina Timmer

In de Helper Kerkstraat staat een Lindeboom van

ongeveer 100 jaar. Deze boom moet jammer genoeg

gekapt worden omdat er zwam in zit. Boomchirurgen

hebben geconstateerd dat er sprake is van achterstallig

onderhoud en de boom niet meer te redden is.

Op verzoek van enkele bewoners van de Helper Kerkstraat

is de boom met deze foto vereeuwigd.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 3, september 2017 5


Tekst en foto’s: Matty Fransen

Verkeersdrukte en parkeeroverlast rond scholen

In Helpman hebben we een aantal scholen

voor het basisonderwijs, scholen waar

jonge kinderen naar toe komen en weer

vertrekken. Het is begrijpelijk en logisch dat

er bij het begin en eind van de schooldag

extra verkeersdrukte is in een aantal

straten. Die drukte komt door fietsers,

auto’s en voetgangers.

Ouders en verzorgers hebben de verantwoordelijkheid

om hun kinderen veilig op

school te krijgen, maar de scholen doen zelf

ook veel om alles in goede banen te leiden.

Voor zover dat mogelijk is. We hebben

hierover een gesprek met Ton Wiegman,

directeur van de Groningse Schoolvereniging

(GSV), en met Saskia Havinga, directeur

van de Joseph Haydnschool.

De Groningse Schoolvereniging (GSV)

De GSV is een tweetalige basisschool met

een aparte internationale en hoogbegaafdenafdeling.

De school heeft drie locaties

Sweelincklaan, Chopinlaan en Hora

Siccamasingel. De school heeft ongeveer

800 leerlingen.

Ton Wiegman

Directeur Ton Wiegman: ‘’Vanuit de school

besteden we veel aandacht aan praktische

zaken rond het halen en brengen van de

kinderen. Veel leerlingen komen met de

fiets. Om bij de fietshokken te komen

gebruiken we verschillende ingangen. Van

Ton Wiegman

de leerlingen komt 50% uit de wijk, 25 % uit

de schil eromheen en 25% van elders.

Doordat veel ouders de kinderen halen en

brengen, ook met de auto, is het in korte tijd

een grote drukte in de omgeving van de

school en bij de in-en uitgangen. Wij geven

in onze schoolgids, op de site en op vergaderingen

met ouders tips en regels over

verantwoord parkeren, ruimte voor de

stadsbus, niet op oversteekplaatsen staan

of in een bocht, zeker ook niet op groenstroken

of op de stoep. Dit lijken logische zaken

maar we moeten ze steeds herhalen. ‘

6


Nieuws van het wijkcomité

‘Een veilige verkeerssituatie is in het belang

van iedereen’, aldus Wiegman. We hebben

een verkeerscommissie, bestaande uit

ouders en leerkrachten. Zij houden in de

gaten wat er gebeurt en ondernemen zo

nodig actie. En geven bijvoorbeeld het

advies: parkeer de auto een eindje hiervandaan

en loop even, dat kost soms maar 5

minuten extra. Ook is er contact met Veilig

Verkeer Nederland. Toch geeft de grote

verkeersdrukte mopperende ouders en

andere weggebruikers. Er is soms wat

blikschade. Gelukkig zijn er tot dusver geen

persoonlijke ongelukken gebeurd.’

Verkeersplan Helpman

Wiegman heeft de indruk dat door de

genomen verkeersmaatregelen in Helpman

de situatie licht is verbeterd, er is meer

duidelijkheid. Veel straten zijn ingericht voor

eenrichtingsverkeer, en bijna overal mag

maximaal 30 km worden gereden. “Handhaven

is minimaal, maar het is vooral zaak dat

verkeersdeelnemers rekening houden met

elkaar. Lastig is de buslijn 8, in de Beethovenlaan

mag deze er van beide kanten in

rijden terwijl het voor het overige verkeer

een eenrichtingsstraat is. De straat is te

smal. De GSV heeft actief mee gedaan met

de gesprekken over het Verkeersplan

Helpman, dit is in goed overleg tot stand

gekomen. Maar nogmaals, de GSV is steeds

bezig de omgeving zo veilig mogelijk te

maken en houden. Zo is er ook een ingang

aan de achterkant gekomen, aan de

Helperbrink. De meeste ouders zijn welwillend

en zaken zijn goed bespreekbaar, maar

we kunnen als school niets afdwingen.”

Toekomstplannen

De GSV is in 1973 in dit deel van Helpman

gekomen, maar gaat mogelijk verhuizen.

Ton Wiegman: “We hebben verregaande

plannen om te gaan verhuizen met de

school. Door de groei zitten we in een te

krap jasje en moeten we noodgedwongen

tunnelbouw vanaf Duinkerkenstraat

gebruik maken van verschillende gebouwen

en dat is niet ideaal. We hopen binnen een

half jaar duidelijkheid te kunnen geven of

we op de huidige locatie blijven of waar we

naar toe gaan. Er is nu een aantal opties die

we uitwerken, uiteraard samen met de

gemeente Groningen. Eén van de locaties is

en blijft dus ook onze huidige plek, maar we

kijken ook naar twee andere locaties in

Groningen-Zuid. We willen graag meer

ruimte in en vooral ook rondom de school

en we willen weer onder één dak zitten. Ik

verwacht dat rond 2020 alles is afgerond.”

Helperbel nr. 3, september 2017 7


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 050 - 313 80 05 / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

Persoonlijk interieuradvies op maat

iedereen.

Cursussen Thuis op maat

Privéles Alsof je een of plek bijna. bereikt.

Om je heen kijkt en weet

Blokken van 10 lessen.

dat je thuis bent.

ViaVief Interieuradvies

☆ inspiratie is overal ☆

viavief.nl | Vivi Bolhuis | 06-10 30 53 11 | De Savornin Lohmanlaan 4 Groningen

www.italicon.nl

> Helperplein

Groningen De cursussen Zuid worden gegeven

> Canadalaan

aan

de

> Damsterdiep

050-2807280

Dr. D. Bossstraat

www.logopediegroningen.nl

(zijstraatje van

De Savornin Lohmanlaan)

8


Nieuws van het wijkcomité

het belangrijk dat kinderen tussen de

middag voldoende tijd hebben om te

lunchen en te spelen. Maar we hebben hier

uiteraard de mogelijkheid van overblijven

en velen maken daar gebruik van.”

De Joseph Haydnschool

De Joseph Haydnschool is een basisschool

die valt onder het Openbaar Onderwijs

Groningen. De school is al heel lang

gehuisvest aan de Haydnlaan in Helpman

en is een voorbeeld van de Amsterdamse

School, een architectuurstijl. Een groot deel

van de leerlingen zit in dit gebouw.

De school heeft ook locaties aan de

Sweelinck laan en aan de Helperbrink.

Saskia Havinga

Saskia Havinga is al 18 jaar directeur van de

Haydnsschool. Ze vindt het geen probleem

dat er verschillende locaties zijn. “Hierdoor

hebben zowel de jonge als de oudere

kinderen voldoende speelruimte en zijn er

aparte ingangen en schoolpleinen. De

meeste leerlingen komen uit de wijk, een

enkeling komt elders vandaan. Dus we zijn

in de eerste plaats een buurtschool. We

kennen hier geen continurooster, we vinden

Verkeersplan Helpman

In verband met de Aanpak Ring Zuid is er

een verkeersplan voor Helpman opgesteld.

Saskia Havinga: “Gedurende twee jaar zijn

we in gesprek geweest met alle betrokkenen,

uiteraard Aanpak Ring Zuid, de

gemeente Groningen en alle scholen. Goede

gesprekken. De bedoeling is dat kinderen zo

veilig mogelijk van huis naar school kunnen

en weer terug. Daarvoor is er in veel straten

is nu eenrichtingsverkeer, zijn er drempels

gekomen, is er 30-km ingevoerd, staan er

felgekleurde palen in de omgeving, zijn er

rondom de school oversteekplekken en is de

weg versmald. Wij adviseren de ouders en

verzorgers waar mogelijk de kinderen

lopend of met de fiets naar school te

brengen. Dat gebeurt ook veel. We hebben

verschillende ingangen gemaakt en

eigenlijk alles gedaan wat we konden

bedenken.”

“Ook met hulp van Veilig Verkeer Nederland

zijn we nu een verkeersveilige school”, aldus

Saskia Havinga. “We geven over verkeersveiligheid

onderricht aan de kinderen, we

overleggen met ouders, we schakelen soms

de wijkagent in. Soms helpt het ook om via

de kinderen de ouders aan te spreken.

Omdat de Haydnschool een echte buurtschool

is wordt er voor het halen en

brengen van de kinderen minder gebruik

van de auto gemaakt.”

Helperbel nr. 3, september 2017 9


Activiteiten in de wijk

Leesgroep?

Al een tijd ben ik op zoek naar mensen met wie ik samen een leesgroep op kan zetten.

Nu bedacht ik opeens dat een oproep in de Helperbel daarvoor natuurlijk een prachtig

medium is. In onze wijk wonen vast geïnteresseerde lezers die het ook leuk vinden eens

met anderen te praten over wat ze hebben gelezen en wat zij en anderen daarvan vinden.

Hoe kan het er uit zien?

We stellen een groepje samen van zo’n zes tot acht mensen, die eens per zes of acht weken

op een steeds wisselend thuisadres bij elkaar komen. Dat kan op een avond of op een

woensdagmiddag. We kunnen bij de start een lijstje met een paar boeken maken, of steeds

voor de volgende keer een titel bedenken, maar daar gaat wel meer tijd in zitten. Ik heb wel

ideeën over hoe we het in kunnen vullen, maar dat komt later.

Wat te lezen?

Ik hou zelf van de wat oudere literatuur zoals van Albert Camus, José Saramago, maar ook

auteurs van een latere generatie, al ben ik niet zo’n liefhebber van de jongste schrijvers die

de ene na de andere prijs winnen omdat ze zulke geweldige boeken schrijven. Maar ik wil

me ook graag laten verrassen door suggesties van anderen. Geschiedenis en kunst lees ik

ook graag. Voor wie leeftijd van belang is: ik ben in de zomer zestig geworden.

Laat maar horen, ik ben benieuwd.

Hartelijke groet,

Joke Winters, op 06 39001550 of jwinters@live.nl.

10


Service

De

Op zoek naar babyspullen?

Isis Kraamzorg heeft een eigen Kraambank. Als je een babyuitzet

niet zelf kunt betalen, kun je een beroep doen op de Kraambank. Wij

zamelen tweedehands kinderwagens, ledikantjes, babykleding

en -artikelen (behalve speelgoed en knuffels) in en geven die via de

Kraambank door aan gezinnen die het nodig hebben.

De Kraambank heeft twee vestigingen:

Groningen, Queridolaan 5

Heerenveen, K.R. Poststraat 131

Misschien is de Kraambank ook iets voor jou!

Kijk voor meer informatie op

www.kraambank.nl of bel ons op 0513-727042.

De Kraambank heeft het en geeft het!

Kraambank Heerenveen: K.R. Poststraat 131, Heerenveen • Kraambank Groningen: Queridolaan 5, Groningen

0513 727 042 • info@isiskraamzorg.nl • www.isiskraamzorg.nl

v.1/2017/11

Helperbel nr. 3, september 2017 11


Nieuws van de gemeente

Stadsdeelnieuwsbrieven

In de vorige Helperbel werd al gemeld dat de gemeente Groningen stadsdeelnieuws brieven

gaat introduceren. Momenteel zijn er ruim 800 leden per Stadsnieuwsbrief en dat terwijl

de grote campagne nog moet gaat starten. We streven naar in totaal 10.000 abonnees.

Vijf stadsdelen

Er zijn 5 stadsdeelnieuwsbrieven. Voor elk stadsdeel is er een stadsdeelnieuwsbrief en

beslaat het gebied waar ook uw wijkwethouder en gebiedsteam actief is.

Het is de bedoeling om op deze manier de samenwerking tussen wijkbewoners en de

gemeente een stap verder te brengen.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling? U kunt een abonnement nemen op deze stadsdeelnieuwsbrief via

de wegpagina www.gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief.

Zijn er nog onderwerpen waarvan u vindt dat de gemeente hier meer aandacht aan moet

besteden in uw Stadsdeelnnieuwsbrief dan kunt u dat ook via de site laten weten.

Activiteiten in de wijk

Volleybalvereniging LvW zoekt nieuwe leden

Vind je het leuk om mee te doen? Iedereen die plezier beleeft aan volleybal spelen is van

harte welkom op de donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in het gemeentelijk gymlokaal

aan de Chopinlaan 4. Leeftijd maakt niet uit, gezelligheid en plezier in het volleyballen

staan voorop. Kom gerust een keertje vrijblijvend kijken/meedoen. Voor meer informatie

kun je contact opnemen met Gerard Gasman, telefoon 06-55910349 of een berichtje sturen

naar g.gasman@home.nl.

12


INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

Helperbel nr. 3, september 2017 13


Activiteiten in de wijk

SPELEN MET NATUUR

Wist u dat Helpman een ecologisch hovenier rijk is met een heel bijzondere tuin! Een

tweetal enthousiaste wijkbewoners wil begin 2018 een groepje jonge kinderen en hun

ouders kennis laten maken met deze tuin.

Ontdekkingsreis

Onder begeleiding van de hovenier, Michiel Coesel, gaan we op ontdekkingsreis in de

natuur. Wie weet vinden we nestjes en holen van dieren die daar wonen! Niet alleen kijken

en luisteren, maar ook met je fantasie aan het werk en iets maken met materiaal uit de

natuur staat op het programma. Van te voren kun je zelf al vast wat zoeken naar mooie

bladeren of takken, steentjes of wat je maar mooi vindt. Ook de ouders doen mee aan deze

activiteit. Zij assisteren bij het creatieve werk van de kinderen en voelen zich misschien wel

uitgedaagd om zelf ook iets moois te maken!

14


Tekst: Werkgroep Spelen met Natuur, Hermie Monster-Hooijer, Hester Aanen

Foto’s: Michiel Coesel

Waar?

We verzamelen ons in de activiteitenruimte

van de Goeman Borgesiuslaan. Daar staat

de koffie/thee en ranja klaar en start het

programma. Aangezien we afhankelijk zijn

van het weer, wordt het programma daar op

aangepast. Warme (regen)kleding en

laarzen zijn als standaard uitrusting wel

prettig. Mocht het weer te slecht zijn dan

verplaatsen wij de activiteit naar een

volgende zondag. (20-01).

Wanneer?

Datum 14 januari 2018 Plaats Terras

Goeman Borgesiuslaan 245a, parkzijde Tijd

13.00 – 15.00 uur Kosten €2 Opgave

Werkgroep Spelen met de natuur E:

lotje1243@kpnmail.nl Tot ziens!

Opgeven

Wij vragen u om uw opgave per mail te doen,

zodat wij in de gelegenheid zijn u tijdig in te

lichten. Mocht u nog wat meer informatie

willen dan kunt u altijd even contact

opnemen met de werkgroep. En, heeft u

belangstelling en kent u anderen uit de buurt

die dit ook leuk vinden en de Helperbel niet

hebben gelezen………hoort zegt het voort!

Helperbel nr. 3, september 2017 15


Wijk in beeld

16


Nieuws van het wijkcomité

Bezoek website wijkcomité

Deze grafiek geeft de bezoeken aan de website van de wijk Helpman weer (www.wijkhelpman.nl)

in de periode eind juli t/m eind oktobe 2017.

De pieken die te zien zijn komen overeen met de concerten in het Sterrebos.

wijk helman

Alle websitegegevens

Doelgroepoverzicht

Alle gebruikers

100,00% Sessies

GA NAAR RAPPORT

25 jul. 2017 - 22 okt. 2017

Overzicht

300

Sessies

150

augustus 2017 september 2017 oktober 2017

Sessies

1.791

Gebruikers

1.382

Paginaweergaven

5.197

New Visitor

Returning Visitor

29,3%

Pagina's/sessie

2,90

Gem. sessieduur

00:01:38

Bouncepercentage

49,13%

70,7%

% nieuwe sessies

70,74%

Plaats Sessies % Sessies

1. Groningen 1.063 59,35%

2. Amsterdam 150 8,38%

3. Haren 48 2,68%

4. Assen 27 1,51%

5. Hoogezand 25 1,40%

6. Bedum 24 1,34%

7. Clifton 24 1,34%

8. Roden 18 1,01%

9. Rotterdam 16 0,89%

10. Winsum 16 0,89%

Helperbel nr. 3, september 2017 17


Praktijk Souldrops

Lichaamsgerichte Psychotherapie & Coaching

Op zoek naar meer kwaliteit van leven?

Mindfulness

Stresscoaching

Innerlijk Kindwerk

Traumatherapie

Familie Opstellingen

Begeleiding aan kinderen & jongeren

Je bent van harte welkom.

Hereweg 100 Groningen

info@praktijksouldrops.nl • 06-50655197

www.praktijksouldrops.nl

INTAKE

GRATIS

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

deco

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

HOME

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 AE Groningen (Helpman)

Tel.: 050-5252829,

Kijk

Fax

op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

Stadjerspas

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

18


Tekst en foto’s: Anja Rietema

Mensen in de wjk

Thomsonstraat doet mee aan Operatie Steenbreek

Een artikel in de Helperbel attendeerde een aantal bewoners

van de Thomsonstraat op de (landelijke) actie Steenbreek.

Hierbij kunnen straatstenen worden vervangen door groen. De

gemeente Groningen ondersteunt deze actie.

Groener

De bewoners van de Thomsonstraat wilden de aanblik van de

straat graag een groener karakter geven. Nu zag je veel stenen

muurtjes als je de straat inreed. De initiatiefnemers namen

contact op met de gemeente Groningen die graag dit soort

lokale initiatieven ondersteunt.

Plannen

In overleg met de gemeente zijn de plannen verder uitgewerkt. Bewoners werden gepolst

om mee te doen en dit resulteerde in 22 aanmeldingen. Bij elk deelnemend huis is een

gedeelte van de straat vervangen door een plantenbak van 35 bij 190 cm. De gemeente

voerde de grondwerkzaamheden uit en leverde de planten.

Planten en bollen

Op zaterdag 7 oktober verzamelden, ondanks het druilerige weer, 22 bewoners van de

Thomsonstraat zich om een keuze te maken uit de beschikbare planten en bollen en deze

in de grond te zetten. Met veel enthousiasme werden de planten en bollen gepoot, waarbij

de kinderen flink meehielpen. De pootwerkzaamheden zijn nog gefilmd door OOGTV. De

beelden zullen in de loop van 2018 getoond worden.

De planten geven de straat nu al een fleurig aanzicht en wanneer de bollen uitkomen zal de

straat helemaal mooi groen zijn.

Meer informatie over de actie Steenbreek kan gevonden op

www.operatiesteenbreek.nl/groningen

Helperbel nr. 3, september 2017 19


Column

Vooruitgang

Ruim vijfentwintig jaar geleden vroegen vrienden uit Amsterdam - zelf afkomstig

uit kleinere nederzettingen dan Groningen en die zichzelf direct na vestiging in onze

hoofdstad tot wijze wereldburgers hadden benoemd - ons niet of maar hoe lang wij nog

in Groningen zouden blijven wonen. Stilzwijgend gaven ze daarmee eigenlijk aan dat in

je Groningen de ontwikkeling van de wereld en de vooruitgang zou missen. Die laatste

vond ook elders plaats. In Groningen veranderde immers nooit iets, en dat was stilstand,

dus achteruitgang. Toen we vervolgens ook nog eens verhuisden uit de binnenstad naar

Helpman, kregen we niet eens meer dit soort vragen, maar alleen meewarige blikken.

‘Onder protest’, ik moet het toegeven, hebben we die stap van de binnenstad naar Helpman

destijds gemaakt. Wegens behoefte aan meer woon- en werkruimte. Het was hier toen erg

rustig te – bijna tegen het saaie aan – op slechts een dikke tien minuten fietsen van het

centrum van de stad. We settelden ons in zo’n typische jaren straat uit de jaren dertig

waarin sinds die tijd niks leek te zijn veranderd behalve het toenemende aantal auto’s.

Dacht je dat blik weg, dan waande je je gewoon in die jaren dertig. Toen wij ons hier

achttien jaar geleden vestigden leek zelfs de samenstelling van het bewonersbestand van

onze straat en die om ons heen zelfs nog uit de jaren dertig te stammen. Samenvattend te

kenschetsen als: homogeen. Heel Nederlands ook. Zo homogeen Nederlands zelfs dat we de

diversiteit en hectiek van de binnenstad al snel begonnen te missen. Maar toen startte er

iets bijzonders. Tenminste, we dachten dat het toen begon. Maar het ligt veel meer voor de

hand om te veronderstellen dat het al veel langer bezig was, maar dat we het toen pas

bewust waarnamen.

Overal om ons heen waren allerlei dingen aan het veranderen. Als we buiten waren, op

straat of in de tuin, hoorden we in de loop der jaren een steeds grotere variëteit buitenlandse

stemmen: Duitse, Amerikaanse, Engelse, Spaanse, Poolse, Chinese of bijvoorbeeld

Arabische stemmen. Niet alleen afkomstig van het toenemende aantal internationale

studenten, maar ook van kort of langer hier bivakkerende expats en klussende immigranten

en vluchtelingen. Ook de diversiteit aan restaurants en het aanbod elders van spijzen,

20


Hero Helpman

dranken en dienstverlening - van kleermaker tot hammam - nam kosmopolitische vormen

aan. De snelheid van de internetverbinding accelereerde en kon wedijveren met die in

wereldsteden. Ondertussen was achter de rustieke bakstenen façades van de huizen een

continue metamorfose gaande: huizen werden geïsoleerd, gemoderniseerd, uitgebreid en

gestileerd. Ook de bewoning van de huizen veranderde, er waren meer verschillende

samenlevingsvormen en leefstijlen waarneembaar. En: vanuit Groningen-Zuid was je op je

fiets - via Groningen Airport Eelde - eerder in steden zoals Londen en Kopenhagen dan in

Amsterdam, maar op diezelfde fiets ook zo in uitgestrekt weideland of gevarieerd bos. Zeer

waarschijnlijk is er nog veel meer veranderd en aan het veranderen dan we waarnemen.

Kortom: het is niet alleen werelds maar ook ontwikkelend wonen in Helpman.

Helperbel nr. 3, september 2017 21


Andere tijden

Villa Hilghestede, een bedevaartplaats

De plek

Rond 1482 werd bij een inbraak in het klooster van Aduard een aantal heilige voorwerpen

gestolen. De buit bestond uit drie gewijde hosties, twee kelken en een hostievaas. De dief

begroef de hosties in linnen doeken op de plek waar nu Villa Hilghestede staat (Hillegen

Stede = Heilige Plaats). De rest van de buit werd in een sloot gegooid. De dief werd

gearresteerd, bekende en de buit werd teruggevonden. Volgens de overlevering hebben

zich, nadat de hosties opnieuw ingewijd waren, wonderen op die plek voltrokken: Hilligen

Stede was een bedevaartplaats geworden.

Deel van de bedevaarttraditie werd het offeren voor het nabijgelegen Leprozen- of

Jurgensgasthuis, waar de stad Groningen zijn lepralijders buiten de muren van de stad

onderbracht. Ook na de Reductie van 22 juli 1594, toen de Spanjaarden voor het leger van

prins Maurits van Nassau capituleerden en de stad en Ommelanden zich aansloten bij de

Republiek der Verenigde Nederlanden, bleef Hillegen Stede als bedevaartsoord bestaan. De

plek was tot in de 19e eeuw ook het eindpunt van een jaarlijkse processie van weeskinde-

22


Tekst en foto: Jan Rasterhoff

ren die vanuit de stad onder het zingen van psalmen naar Helpman trokken.

Tot zover de plek.

Het gebouw

Villa Hilghestede, het gebouw zoals het er nu staat, stond oorspronkelijk aan het Winschoterdiep

in Zuidbroek. Het was eigendom van de toenmalige burgemeester S. Talma

Stheeman. Toen hij, na een conflict met andere bestuurders, naar Groningen vertrok, liet hij

zijn huis steen voor steen afbreken en in 1895 weer opbouwen aan de Verlengde Hereweg.

De bewoners

In 1933 werd de villa de nieuwe locatie van het Groene Weeshuis.

Het Groene Weeshuis werd in 1621 gevestigd in het voormalige Jacobijnerklooster aan de

Oude Ebbingestraat. Er bestonden ook het Blauwe Weeshuis en het Rode Weeshuis. De

kleuren verwijzen naar de kleding van de weeskinderen. Vanaf 1826 werden de drie

weeshuizen samengevoegd onder de naam Groene Weeshuis. Het Jacobijnerklooster in de

binnenstad werd te klein en verwisseld voor twee villa’s in Helpman, Hilghestede en het

schuin ertegenover gelegen Pax Sperata. Het klooster aan de Oude Ebbingestraat werd in

maart 1934 afgebroken. Na de Tweede Wereldoorlog deed alleen Hilghestede nog steeds

dienst als weeshuis. In 1960 werden de weeskinderen ondergebracht in pleeggezinnen. In

1971 werd het weeshuiswerk definitief beëindigd door de oprichting van de stichting Het

Groene Weeshuis, die zich bezig ging houden met jeugdwerk in brede zin.

Na vertrek van de stichting uit het pand is het nog bezet geweest door krakers en in 1979

op last van de rechter ontruimd. Nadat het was opgeknapt zijn er in mei 1980 in Turkije

vervolgde en gevluchte Syrisch Orthodoxe Turken, Armeniërs en Koerden ondergebracht. In

1983 is het pand in gebruik genomen als kantoorpand.

De architectuur

De villa is gebouwd in een eclectische bouwstijl, waarbij verschillende historische stijlen

met elkaar werden gecombineerd. Kenmerkend voor de bouwstijl, die gedurende de tweede

helft van de 19e eeuw populair was, is een klassieke (neoclassicistische) maatvoering,

aangevuld met rijke decoraties uit de tijd van de barok.

In de loop der jaren is er aan het oorspronkelijke ontwerp het een en ander aangepast. Zo is

in 1925 aan de noordelijke zijgevel een aanbouw geplaatst met een buitentrap en een

trapopgang naar de verdieping. Later zijn de vensters van het souterrain vernieuwd. De

dakkapellen zijn ook niet oorspronkelijk; ze zijn in 1933 geplaatst om meer slaapruimte voor

de weeskinderen te creëren. Ondanks deze wijzigingen heeft het gebouw zijn monumentale

karakter behouden. In 1997 werd het aangewezen als rijksmonument.

Helperbel nr. 3, september 2017 23


jf

Mennes Reparatiebedrijf

050 577 79 19 / 06 508 52 963

jf

Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36

24


Activiteiten in de wijk

8e Groot Gronings Kerstconcert

Noord Nederlands Opera- & Operettekoor (NNOOK) uit Groningen

in samenwerking met homomannenkoorZangzaad uit Groningen

Zondag 17 december 2017, 14.45 - 17.00 uur, zaal open om 14.15 uur

San Salvatorkerk, Hora Siccamasingel 202, Groningen

Op zondagmiddag 17 december 2017 wordt, mede door het succes van de voorgaande jaren,

voor de 8e keer het Groot Gronings Kerstconcert georganiseerd. Net als vorige jaren is de

organisatie in handen van het Noord Nederlands Opera- & Operettekoor.

Samen met het homomannenkoor Zangzaad zullen wij onze muzikale klanken ten gehore

brengen. Het Noord Nederlands Opera- & Operettekoor is een gemengd koor, bestaande uit

55 leden, staat onder leiding van dirigent Arnold Jonker en wordt begeleid door de vaste

repetitor Hessel Bij de Leij.

Het homomannenkoor Zangzaad staat onder leiding van Esther van Dijk en wordt op piano

begeleid door Bram de Wit.

Helperbel nr. 3, september 2017 25


Nieuws van het wijkcomité

Tekst: Hein Meijer

De Algemene Leden Vergadering van het wijkcomité

Op 21 november kwamen de donateurs/

leden van het wijkcomité Helpman en het

bestuur bijeen voor de jaarlijkse ledenvergadering.

De zaal Groenestein zat vol!

Agenda

Naast de financiële verantwoording bood

de agenda alle ruimte om stil te staan bij de

ontwikkelingen rond het verkeer in onze

wijk en de vorderingen van de Zuidelijke

Ringweg en de Helperzoomtunnel. Dit in

het bijzijn van de heer Huizinga van de

gemeente Groningen (verkeer) en de heren

Kramer en Keissen van respectievelijk de

bouwer, Herepoort Combinatie, en de

organisatie, aanleg Zuidelijke Ringweg.

De leden stemden in met de begroting en

de verantwoording. We staan er goed voor.

Naast de reserveringen voor bijvoorbeeld de

Helperbel, Sterrebosactiviteiten en kunstinitiatieven,

is er ruimte voor bewonersinitiatieven.

Ideeën/initiatieven zijn welkom!

Gemeente

Voor de pauze is uitvoering van gedachten

gewisseld met de heer Huizinga van de

gemeente. Hij gaf een schets van projecten

die op stapel staan. Zoals het parkeren in

Helpman Oost, het parkeren op het

Helperplein/Verlengde Hereweg, het

Helperzoomfietspad en de Ecologische

Opgave. Het werd meteen zeer levendig.

Allemaal projecten die maatregelen met

zich meebrengen. En die maatregelen, ook

al zijn ze overwogen en onderbouwd,

stellen niet iedereen tevreden. Enerzijds

komen de projecten natuurlijk niet zomaar

uit de lucht vallen en is er overlegd met de

wijk, maar anderzijds hebben maatregelen

altijd te maken met hoe je veiligheid

beleeft. En die beleving van verkeersveiligheid

stond in de vergadering centraal. Er

werden vele concrete vragen gesteld en ook

antwoorden besproken. De heer Huizinga

zegde toe de vragen en opmerkingen mee

te nemen naar de gemeentelijke achterban.

Het bestuur van het wijkcomité zegde toe

dat vanuit het comité -nogmaals- een brief

naar de gemeente gaat met de signalen uit

de algemene ledenvergadering.

Ontwikkelingen

Na de pauze leidden de heren Kramer en

Keissen de aanwezigen langs alle komende

ontwikkelingen en kunstwerken die de

Zuidelijke Ringweg zal opleveren. Een

doorkijk naar zien hoe het nu is, hoe het

eruit ziet tijdens de bouw en vooral het

resultaat vanuit diverse plekken gezien. Met

daarbij de uitnodiging aan bewoners om

wensen en tips door te geven en vragen te

blijven stellen. Zie ook www.aanpakringzuid.

nl. Tijdens de ledenvergadering werden veel

vragen gesteld, bijvoorbeeld over rijroutes,

stoplichten en over groen. En ook kritische

kanttekeningen geplaatst, bijvoorbeeld over

geluid en milieu, over veiligheid straks bij de

Helperzoomtunnel, over sluipverkeer. Vragen

waar de bouwers mee aan de slag kunnen.

Maar procedures liggen grotendeels achter

ons. Komt het op tijd klaar? “Welk politiek

antwoord moet ik geven?” Er zijn 400

werknemers en 40 opdrachtgevers aan de

slag. Iedereen heeft er belang bij dat alles op

tijd verloopt en gezamenlijk wordt hier alle

energie in gestoken.

26


Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

Helperbel nr. 3, september 2017 27


Service

Avondje weg?

Licht aan en deur op slot!

Maak het inbrekers

niet te makkelijk.

• doe net alsof u thuis bent

• laat binnen en buiten een

lamp aan

• zorg voor goede sloten

Kerstmarkt ZINN

ZINN locatie De Brink houdt haar traditionele kerstmarkt van 10.00 tot 16.00 uur. Er is een

Rad van Fortuin en er zijn diverse winter- en kerstartikelen te koop, zoals kaarten, kleding en

sieraden. En natuurlijk zijn er diverse lekkernijen te koop en te nuttigen.

Iedereen is van harte welkom!

De kerstmarkt wordt gehouden op woensdag 13 december 2017 van 10.00 tot 16.00 uur,

ZINN locatie De Brink, Helper Brink 59

28


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

Helperbel nr. 3, september 2017 29


Activiteiten in de wijk

Coenderspark: park voor de wijk!

De werkgroep Coenderspark bestaat uit 6 buurtbewoners uit Helpman/Coendersborg. Om

het Coenderspark (park rondom de Coendersborg) meer een park voor de wijk te maken,

hebben we samen met jong en oud uit de wijk een plan ontwikkeld. Inmiddels wordt het

plan uitgevoerd. In de Helperbel van juni 2016 hebben we u aangekondigd dat de raad

is voorgesteld om € 300.000 beschikbaar te stellen voor het aantrekkelijker maken van

het Coenderspark. De raad heeft het voorstel met een grote meerderheid omarmd en

inmiddels zijn de resultaten stapsgewijs zichtbaar.

30


Tekst: Toke Keijer

Spelen, wandelen, picknicken en ontmoeten in het park

De afgelopen 3 jaar hebben we samen met de buurtbewoners hard gewerkt om zo ver te

komen. In de zomervakantie van 2017 hebben de buurtbewoners al met elkaar kunnen

genieten van het nieuwe speelobject, de ontmoetingsbank en de nieuwe paden. Ouders die

met kinderen komen picknicken en spelen, ouderen en hondenbaasjes die een ommetje

maken en oudere kinderen komen bij elkaar. Spontane ontmoetingen maar ook buurtbewoners

met de afspraak ‘we zien elkaar in het park’. Mond-op-mond reclame deed zijn werk.

Diverse bezoekers roepen de buurtbewoners met honden op om de hondenpoep op te

ruimen, de honden niet in het zand van het speeltoestel te laten spelen en hen niet los te

laten lopen als er kinderen spelen. Wilt u hier rekening mee houden?

Er is geen prullenbak bij het speelopbject geplaatst. Gelukkig nemen de meeste bezoekers

hun afval mee, zo houden we het park mooi schoon!

Geplande werkzaamheden

De brug is al geplaatst, maar de werkzaamheden voor de paden ernaar toe zijn nog niet

gereed. In november wordt gestart met onder andere de parkeerplaats, het toegangspad,

de bloemenborders en het herstel van het pad aan de noordzijde.

Feestelijke opening voorjaar 2018

De feestelijke opening staat gepland in mei/juni 2018. We zullen deze feestelijke dag nader

aankondigen via facebook en onze mailinglist. Wij hebben het plan opgevat om na de

opening jaarlijks met de buurt op landelijke Burendag (in 2018 op 22 september) een

gezellige Coendersparkactiviteit te organiseren. Wilt u ook op de hoogte blijven? Like de

pagina (zoek op Coenderspark) en/of mail ons coenderspark@gmail.com.

We zijn als werkgroep trots op het plan dat we samen met de buurt hebben gemaakt en

het resultaat tot nu toe: een Park voor de Wijk!

Helperbel nr. 3, september 2017 31


32


Service

Mantelzorg

Jaarlijks voert de stichting Werk&Mantelzorg onderzoek uit onder werkende

mantelzorgers. Opmerkelijke feiten en cijfers uit dit onderzoek over de periode 2014 -

februari 2017 zijn:

• Er zijn steeds meer mensen die werk en mantelzorg combineren. Ook het aantal

werkende mannen die mantelzorgen neemt toe.

• Nog steeds onderschatten leidinggevenden en collega’s het aantal mantelzorgers in een

organisatie; het aantal mantelzorgers is twee keer zo groot als men denkt.

• In 2012 zei 4% de combinatie werk/mantelzorg slecht tot heel slecht te kunnen combineren,

nu is dat gestegen naar 15%. De toenemende zorgdruk op mantelzorgers kan hier

een oorzaak van zijn.

• Meer leidinggevenden en mantelzorgers gaan samen het gesprek aan over de combinatie

werk en mantelzorg. Ook meer collega’s zoeken de dialoog en meer mantelzorgers

stellen hun leidinggevende en collega’s op de hoogte van de situatie thuis.

• Mantelzorgers zijn minder positief over de bereidheid tot maatregelen, meedenken over

oplossingen en begrip van hun leidinggevende. Mantelzorgers zijn wel positiever over

het kunnen overdragen van werk aan collega’s.

• Met name flexibel werken en het gebruik van flexibele regelingen neemt toe, terwijl het

gebruik van verlofregelingen is afgenomen.

Helperbel nr. 3, september 2017 33


levensgemak

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

34


Tekst: Ada de Jager

Nieuws van het wijkcomité

Wijkcomité Helpman en het verkeer in 2017

Ook het afgelopen jaar is er veel inzet en betrokkenheid geweest van het wijkcomité bij de

diverse verkeersprojecten die Helpman aangaan.

B&W

Het begon eind 2016 met de brief aan B&W, op verzoek van de Algemene Leden Vergadering,

over de gevaarlijke verkeerssituaties die zijn ontstaan door de in- en uitvoering van het

30-km regiem. Met daarbij het verzoek voor een spoedige oplossing.

In de reactie van B&W is ingegaan op de voorbereiding van de plannen in overleg met

bewonersgroepen, scholen en verkeersdeskundigen zoals politie. B&W zagen geen

aanleiding het plan ingrijpend te wijzigen mede gelet op de gewenningsperiode.

Extra budget

Het wijkcomité heeft in mei in het hoorgesprek van en met de Raad, waarbij alle wijkbesturen

waren uitgenodigd om verkeersknelpunten in hun wijk aan te geven, nog eens gewezen

op onze brief aan B&W. Ook hebben wij gevraagd om extra budget voor het oplossen van

verkeersproblemen in de stad en uiteraard in onze wijk. Ons verzoek voor extra budget is in

een motie omgezet en is gehonoreerd. Welke knelpunten er mee opgelost worden moeten

we afwachten. Er zijn veel knelpunten in de stad.

Verschillende projecten

Er speelde veel dit jaar. Het wijkcomité nam deel aan diverse partcipatiegroepen, adviserend,

informerend met daarbij de verschillende belangen in het oog houdend. Daarnaast

regelmatig overleg met ambtenaren en wethouder over de lopende projecten. En natuurlijk

ook contact met bewoners die meer informatie wilden of bezwaren hadden. Het betreft de

volgende projecten:

• Het Parkeerplan Helpman Oost.

Eind november is het parkeerplan

door de politiek vastgesteld.

Besloten is tot betaald parkeren,

als voorkeursvariant uit de

participatiegroep en na inspraak

van de bewoners. Een lid van de

participatiegroep en wij zijn

hierover geïnterviewd door

RTVNoord. De uitvoering van het

project is naar verwachting 2e kwartaal 2018.

Helperbel nr. 3, september 2017 35


• Fietspad Helperzoom. Ook hier zal

de besluitvorming eind 2017 rond zijn. De

participatiegroep heeft een voorkeursvariant

aangegeven die gevolgd is. Er is

binnen het project veel aandacht voor de

ecologie en de verkeersveiligheid. De

uitvoering van het plan in 2018 zal direct

plaatsvinden na voltooiing van de

Helperzoomtunnel. Dat om de overlast

zo veel mogelijk te beperken.

• Parkeren en overlast Helperplein en omliggende straten en Parkeren Verlengde Hereweg.

Met bewoners en ondernemers is een inventarisatie gemaakt van de problemen en

gezocht naar mogelijke oplossingen. Gekeken wordt naar invoering betaald parkeren en

enkele infrastructurele aanpassingen. De planvorming loopt nog en wij zullen het proces

nauwlettend volgen.

• Engelse Kamp. Ook hierbij is het wijkcomité betrokken en zijn wij geïnformeerd over de

bebouwing en parkeerplannen in de wijk. Hier zal betaald parkeren ingevoerd worden,

mede gelet op de parkeerproblemen in Helpman Oost. Het bouwproject is nog in

ontwikkeling.

• Openbaar Vervoer buslijn 8. Door de

aanleg van de Helperzoomtunnel, het

fietspad Helperzoom en de uitvoering

van het 30-km regiem gaan de verkeersstromen

anders lopen. De route van

buslijn 8 wordt aangepast. Het hoe en

wanneer is nog niet duidelijk, maar wij

zijn in overleg en houden een vinger aan

de pols.

• GSV en Haydnschool. We hebben gesprekken gevoerd met beide directies van de scholen

om te kijken welke verkeersmaatregelen zij zelf nemen. U vindt de interviews in deze

Helperbel.

36


Nieuws van het wijkcomité

• Herepoortcombinatie. Dat is de combinatie die, samen met Aanpak Ring Zuid, de aanleg

van de ringweg maar ook die van de Helperzoomtunnel voor haar rekening neemt.

Regelmatig hebben we overleg en worden we geïnformeerd over de stand van zaken,

wat mee en tegen zit en wat de wijk op korte termijn te wachten staat. Hierbij letten we

vooral op de informatievoorziening naar bewoners.

• Groningen Bereikbaar. Ook die organisatie weet ons te vinden (en wij hen) voor het

uitwisselen van informatie, de communicatie naar burgers en bedrijven en mogelijke

samenwerking.

Zoals eerder gezegd er speelt veel. We zijn tevreden over de goede contacten met ambtenaren,

politiek en organisaties. Over de samenwerking met hen, de betrokkenheid van

bewoners al dan niet in participatiegroepen en het uiteindelijke resultaat. Al beseffen we

natuurlijk wel dat niet iedereen tevreden zal zijn met de uitkomsten. Wij zetten ons in voor

een leefbare wijk, waarbij de diverse belangen door de bewoners in participatiegroepen en

via inspraak worden meegenomen. En doen dat op een zo neutraal mogelijke manier.

Helperbel nr. 3, september 2017 37


38


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 088 234 34 34

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw

zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart

in het juni-nummer van de

Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Sjoukje Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Ada de Jager

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Matty Fransen

Hein Meijer

Hermie Monster-Hooijer

Jan Rasterhoff

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81ING0002666256

Helperbel nr. 3, september 2017 39


Vooruitblik nummer 1:

• Helperbad

• Horeca Helpman

Kijk voor het laatste nieuws op de geheel

vernieuwde website: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

23 februari 2018 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines