GLP_verkiezingsprogramma-almere_2018-2022

groenliberalepartij

Verkiezingsprogramma GLP voor de gemeente Almere - 2018 - 2022

laat zien dat het ook anders kan...

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

2

1. Voor de burger, door de burger 5

'de afstand tussen burger en politiek verkleinen'

2. Veiligheid 7

'de stad een veilige haven maken voor iedereen'

3. Zorg 11

'zorg kan efficiënter en klantgerichter'

4. Onderwijs 15

'onderwijs op maat voor iedereen'

5. Economie 17

'zuinig aan met het geld van de burger'

6. Democratie en openbaarheid van bestuur 18

'streven naar een transparant stadsbestuur'

7. Sociale voorzieningen 22

'iedereen komt zijn/haar plicht na, zowel burger als overheid'

8. Vrijwilligerswerk 25

'vrijwilligerswerk zoveel mogelijk stimuleren'

9. Wonen 26

'een passende woning voor elke bewoner'

10. Infrastructuur en wegen 29

'de stad en wegen begaanbaar houden'

11. Ondernemen 32

'werkgelegenheid vergroten'

‘Omdat het ook anders kan’


12. Kunst, cultuur, recreatie en sport 34

'jong en oud moeten zich kunnen vermaken in de stad'

13. Integratie en diversiteit 37

'streven naar een leefbare stad'

14. Milieu & duurzaamheid 39

'aandacht schenken aan de leefomgeving'

15. Dier en natuur 41

3

'dieren het respect geven dat ze verdienen'

16. Aandachtspunten voor de toekomst:

1. Schaalsprong van Almere 45

2. De superprovincie 45

3. De Floriade 45

4. Samenwerken met bedrijven en burgers 45

5. Tot slot 46

Waarom GLPOmdat wij doen wat wij zeggen

Omdat wij luisteren

Omdat wij zichtbaar zijn

Omdat wij verantwoordelijkheid nemen

Omdat de bewoners van Almere ertoe doen

Omdat wij van onze stad houden

Welke woorden passen echt bij GLP:

Sociaal – Liberaal – Innovatie – Onderwijs – Zorg - Inspraak – Goed wonen –

Ondernemend – Cultureel – Dieren – Duurzaam – Groen

‘Omdat het ook anders kan’


Geachte lezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Groen Liberale Partij. Dit

verkiezingsprogramma geldt voor de periode 2018-2022, voor de gemeente Almere. Wij

zullen op 21 maart namelijk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen binnen deze

gemeente.

GLP is de landelijke, lokale partij die klein wil beginnen op gemeentelijk niveau. Pas als we in

genoeg gemeenten meedoen en weten wat er zoal in het land speelt, zullen we aan de

Tweede Kamer verkiezingen mee gaan doen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Almere en

we zien hier veel zaken die verbeterd kunnen worden. Daarom vinden wij Almere een

uitstekende gemeente om te beginnen.

4

GLP is een partij waar groene politiek en alle vormen van liberalisme samenkomen. Tevens

hebben wij een aantal sociale punten die we graag willen verwezenlijken. Wij vinden namelijk

dat je voor mensen die dat zelf niet kunnen, op moet komen. 'Ikke, ikke, ikke en de rest kan

stikken' is gedachtegoed waar we niet achterstaan. Verder vinden we het belangrijk dat

iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar leven. In dat opzicht zijn we dus zeker

liberaal.

Ook is GLP een partij waar burgerparticipatie hoog in het vaandel staat. Samen met de

burger kijken wat de mogelijkheden zijn in Almere, samen de stad mooier maken. Is dat niet

een ideaal dat elke politieke partij na zou moeten streven?

Wij hebben een duidelijk idee hoe Almere er in de toekomst uit 'moet' komen te zien. In ons

verkiezingsprogramma kunt u veel van onze standpunten lezen. Over de meest

uiteenlopende zaken hebben wij ideeën die we graag gerealiseerd zouden zien. Van

veiligheid tot dierenwelzijn, van vrijwilligerswerk tot duurzaamheid en van zorg tot

bestuurlijke vernieuwing. En het mooiste komt nog: alle onderwerpen vinden wij even

belangrijk. Wij zullen ons voor alles in gaan zetten, omdat we van mening zijn dat er op elk

vlak veel kan veranderen. Het motto van ons verkiezingsprogramma is niet voor niets: 'omdat

het ook anders kan’.

We hopen dat u dit verkiezingsprogramma met plezier leest. En natuurlijk hopen we ook dat

u zich kunt vinden in onze standpunten en dat u samen met ons Almere wil veranderen.

Want daar draait het uiteindelijk toch om in de politiek?

Met vriendelijke groet,

Het partijbestuur GLP

‘Omdat het ook anders kan’


5

1. Voor de burger, door de burger

'de afstand tussen burger en politiek verkleinen'

1.01 Het stadhuis is een werkplek

Het stadhuis is een mooie werkplek, maar niet meer dan dat. In principe is de werkplek van alle

raadsleden namelijk de hele stad. Daarom zullen wij stimuleren dat raadsleden meer de wijken ingaan

om met bewoners te praten. Zo weten we wat er echt speelt in de stad en behouden we het contact

met de burger. Politiek bedrijf je immers toch voor de burger?

1.02 De burger laten meebeslissen

De afgelopen raadsperiodes was het verscheidene keren raak. In verschillende wijken in Almere bleek

'ineens' dat er plannen waren om een bepaald gedeelte te bebouwen. Een goed en recent voorbeeld

is de Laren in Almere Haven. Wat hier vooral opviel was dat burgers te laat ingelicht werden,

informatie vaak niet makkelijk bereikbaar was en dat er met de inspraak van de burgers te weinig

werd gedaan. Onnodig en ongewenst! Voorbeelden als bomen in Kruidenwijk of onaangekondigde

spoedwoningen voor statushouders. Deze manier van doen draagt niet bepaald bij aan het

vertrouwen in de lokale politiek en dat is een zeer ongewenste ontwikkeling. Door de burger actief te

‘Omdat het ook anders kan’


laten meedenken en meebeslissen ontstaat er een breder draagvlak en zullen meer mensen tevreden

blijven over hun leefomgeving.

Hoe ziet GLP het voor zich?

Bestemmingsplannen en andere informatie over de eigen wijk moet dichter bij huis komen te liggen ter

inzage. Ook moet de burger goed weten hoe hij bezwaar aan kan tekenen. En om nog een stap

verder te gaan: wij willen burgerparticipatie een structureel onderdeel maken van het beleidsproces.

De volgende zaken zijn erg belangrijk bij burgerparticipatie:

1. De gemeente moet de burger veel duidelijker informeren over haar beleidsplannen

2. Hierna moet de burger een inspraakmogelijkheid krijgen. In een uitzonderlijk geval kan de

gemeente van inspraakmogelijkheden afzien, maar dan moet zij de burger wel de reden

hiervan vertellen.

3. Daarna moet er echt wat met de inspraak van de burgers worden gedaan. Dit betekent niet

dat de gemeente automatisch alle verzoeken moet inwilligen, maar wel dat de verzoeken

serieus moeten worden overwogen. Het moet dus niet alleen bij mooie woorden blijven.

Zoethoudertjes hebben we genoeg gehad!

6

1.03 Debatcultuur in de stad versterken

Een andere manier om de bewoners van de stad betrokken te laten zijn is door het organiseren van

debatavonden. Dit hoeft niet alleen te gaan over onderwerpen waar de burger direct mee te maken

heeft, maar kan ook gebruikt worden om het blikveld van de burger te verbreden. Nederland staat niet

echt bekend om zijn debatcultuur en wat ons betreft kan dit best wat verbeteren. Wij zullen ons

daarom in de komende raadsperiode hard maken voor het versterken van de debatcultuur in Almere.

‘Omdat het ook anders kan’


2. Veiligheid

'de stad een veilige haven maken voor iedereen'

2.01 Meer handhavers op straat

Sinds de Politiewet 2012 hebben we geen lokale politie meer, maar een nationale. Hierdoor is het een

en ander veranderd. De burgemeester mag binnen deze nieuwe structuur bepalen hoeveel

politieagenten er komen te werken in een stad. Aangezien de Groen Liberale partij is voor meer blauw

op straat, zullen wij de burgemeester aansporen om meer agenten aan te vragen voor Almere.

7

2.02 Aangiften moeten altijd serieus genomen worden

De politie moet aangiften altijd serieus nemen en ze allemaal opnemen. Om het proces van aangifte

doen makkelijker te maken, moet één van de politiebureaus altijd -dus ook 's nachts- open zijn. Het is

belangrijk dat burgers altijd ergens terechtkunnen. Ook moet het makkelijker worden voor de agenten

om aangiften te verwerken. Op die manier kunnen zij meer tijd op straat aanwezig zijn. Verder zijn we

in principe geen voorstander van extra cameratoezicht. Extra cameratoezicht is alleen zinvol in echte

probleemgebieden, maar mag nooit als een oplossing van het probleem worden gezien. Slechts als

een tijdelijke oplossing.

2.03 Veel problemen, veel oplossingen...

Voor de verschillende vormen van geweld moeten gepaste oplossingen komen:


Huiselijk geweld

Hiervoor is een goede samenwerking onontbeerlijk tussen de verschillende organisaties die op

huisbezoek gaan bij 'probleemgezinnen'. Deze organisaties moeten goed weten hoe ze de

symptomen van huiselijk geweld kunnen herkennen, zowel tegen mensen als tegen dieren.


Hangjongeren

De belangrijkste vraag in deze is waarschijnlijk: waarom hangen deze jongeren rond en waardoor

veroorzaken ze overlast? Vaak is de reden hiervan dat ze geen eigen hangplek hebben. Een andere

reden kan zijn dat ze (tijdelijk) geen werk hebben. Wij willen graag dat de oorzaken aangepakt

worden. Alleen symptoombestrijding is geen oplossing. GLP wil zoeken naar duurzame oplossingen.


Overvallen

In overleg met winkeliersverenigingen en winkeliers willen wij graag dat er genoeg aan beveiliging van

de winkels wordt gedaan. In het verleden zijn er vaker inbraakgolven geweest en deze moeten we

voorkomen.


Inbraken

Helaas is het aantal inbraken in Almere groot. In 2013 was er zelfs maar één gemeente waar meer

inbraken zijn gepleegd. Het aantal daalt, maar er is nog genoeg werk te verrichten! GLP wil meer

inbraken tegengaan door alle woningen in Almere te voorzien van extra sloten en van een -eventueel

vernieuwd- politiekeurmerk veilig wonen. Hierdoor zal de kans op inbraken aanzienlijk afnemen.

Door dit project in heel Almere te laten plaatsvinden, hoeft het niet gigantisch duur te worden. In

‘Omdat het ook anders kan’


andere steden is een soortgelijk project een succes gebleken. Ook zal het de politie veel werk uit

handen nemen, doordat zij zich minder met inbraken bezig hoeven te houden. Deze tijd kunnen zij

besteden aan andere zaken.


Politie

Administratieve taken zoveel mogelijk uit handen nemen, zodat de opgeleide agenten hun tijd kunnen

besteden aan het opsporen van misdaden en zich op straat kunnen begeven.


Huisjesmelkers

Dit zullen we niet tolereren. De huisjesmelkers zijn de baas en huurders hebben geen poot om op te

staan. We moeten de huisjesmelkers een halt toeroepen en de huurders beschermen.

8


Asowoningen

Of we aso's nu midden in de stad plaatsen of aan de rand, het principe blijft hetzelfde: we tolereren

iets dat eigenlijk aangepakt zou moeten worden. GLP heeft de voorkeur voor effectief, duurzaam

beleid ten opzichte van asociale huishoudens.


Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook de overheid krijgt hiermee te

maken. Mensen met specialistische kennis zijn nodig om cybercriminaliteit zoveel mogelijk te

bestrijden.


Softdrugs

GLP is voorstander van het legaliseren van softdrugs (hasj en wiet). Softdrugs mag alleen in

coffeeshops verhandeld worden. Verder vinden we dat coffeeshops niet in de buurt van scholen en

niet midden in de centra gevestigd moeten zijn. Tevens ziet GLP graag dat de gemeente Almere zich

gaat inzetten om gereguleerde wiet te gaan telen.


De dader betaalt

We willen een streng lik-op-stuk beleid hanteren. Ook moeten daders altijd de volledige kosten

terugbetalen. Schoonmaakkosten en kosten van vernielingen en diefstallen worden -als het aan ons

ligt- dus verhaald op de daders. (Samenwerking met SODA – Service Organisatie Directe

Aansprakelijkstelling - www.so-da.nl)


Buurtappgroepen

Wij stimuleren de buurtappgroepen en vinden dat men er nog meer gebruik van kan maken met alles

wat te maken heeft met een leefbare omgeving. Ook zullen we de politie erop wijzen vaker gebruik te

maken van een buurtappgroep.


Meer aandacht voor slachtoffers

Eén van onze speerpunten is méér aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Nu gaat die aandacht

nog steeds te veel naar de dader. Vanuit ons eigen rechtsgevoel willen wij dat omdraaien, want ook

slachtoffers hebben vaak hulp nodig bij hun geschonden vertrouwen of traumatische ervaring. De

slachtoffers van misdrijven hebben vaak levenslang.

‘Omdat het ook anders kan’


Steviger aanpak blijft nodig

GLP wil burenterreur nog harder en consequenter bestrijden. Preventief fouilleren waar nodig

uitbreiden. Woningovervallers keihard aanpakken. Meer voorlichting over veiligheidsrisico’s aan

ouderen. Want elke oudere die we mogelijke ellende kunnen besparen, is er één!


Maximale inzet van nieuwe middelen

GLP wil bewoners direct betrekken bij het oplossen en voorkomen van veiligheidsproblemen in hun

wijk. Daarnaast zijn er vaak kortere lijnen mogelijk en kan er snel gehandeld worden. Deze en

soortgelijke initiatieven ondersteunt GLP maximaal. Ook houden deze initiatieven grote groepen

jongeren van het criminele pad af door ze op een goede manier in de kraag te grijpen. Zo hoort het.

De reclassering moet er voor zorgen dat ex-criminelen op het rechte pad blijven. Nu zijn de resultaten

vaak bedroevend. Dat moet en kan beter, door er bovenop te zitten en ze echt (niet alleen op papier)

te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij.

9


Politie als gezaghebbend rustpunt

Nog steeds zijn er te veel mensen in onze stad die vinden dat ze het recht hebben om van de regels

af te wijken. GLP wil een politie die keihard en professioneel afrekent met deze mentaliteit. Simpel

gezegd: voor iedere Almeerder moet duidelijk zijn dat de politie de baas is op straat. De politie dient

respect af te dwingen door houding en gedrag. De opstelling van de politietop is daarbij cruciaal.


Druk uitoefenen voor hogere straffen

Om het goede werk van de politie beter te laten ‘lonen’, dienen er structureel hogere straffen te

worden uitgedeeld. En omdat niet de gemeente maar de Tweede Kamer strafmaten bepaalt, willen

we de desastreuze gevolgen van de lage straffen onvermoeibaar onder de neuzen van Kamerleden

en het Openbaar Ministerie wrijven. Anders kunnen we nog zo hard ons best doen, maar worden we

achter onze rug uitgelachen door harde criminelen. Dat mag niet gebeuren!


Doorpakken, consequent doorpakken

GLP maakt keuzes die in Nederland (niet internationaal!) als ‘hard’ en ‘meedogenloos’ worden

gekwalificeerd. Dat moet dan maar. Wij zijn voor doorpakken. We doen dat voor de goedwillende

Almeerder. Dus? Meer ruimte om criminele families snel uit hun huis te zetten. Meer politie-inzet op

criminele hotspots. Actievere wijkagenten, die veel surveilleren in de wijk. Meer prioriteit voor de

patseraanpak: want als je nog nooit hebt gewerkt en wel in de duurste BMW kunt rijden, heb je wat uit

te leggen. Een flink hoger oplossingspercentage van misdaden. Vaker snelrecht en gebiedsverboden

voor hooligans en feestverstoorders. Het verplicht muilkorven van agressieve honden. Een veel

hardere aanpak van wapengeweld, onder meer via thuiscontroles bij veelplegers. Speciale teams om

zakkenrollen een halt toe te roepen. Zero-tolerance jegens geweld tegen overheidspersoneel. Betere

ondersteuning door politie, BOA’s en van soms minder ervaren beveiligers. Maar ook: betere

afspraken maken met de horeca om overmatig drank en druggebruik terug te dringen. En, tot slot,

invoering van Megans Law: de straat of buurt informeren als er een veroordeelde pedoseksueel komt

wonen.


Onderbelichte zaak: dierenwelzijn

Tot slot willen wij (meer) aandacht voor de honderdduizenden dieren en huisdieren die geen stem

hebben, maar wel recht hebben op een fatsoenlijke behandeling. Wij zetten in op speciale teams die

deze vorm van criminaliteit kundig kunnen opsporen en hard kunnen aanpakken. En verder willen we

het risico dat dieren aan veroordeelde dierenbeulen worden toegewezen zo klein mogelijk maken.

‘Omdat het ook anders kan’


Voor dit soort mensen willen we een levenslang houdverbod in de APV (Algemene Plaatselijke

Verordening).

2.04 BOA’s

Naast het opschroeven van het aantal agenten, is het een goede overweging om ook meer BOA’s

(handhavers) in te zetten bij de ‘lichtere taken’ van de politieagenten. Op deze manier kunnen agenten

de actieve en zwaardere taken uitvoeren.

Een voorbeeld is het inzetten van twee BOA’s op een bus om de veiligheid van vervoerders en

reizigers te verbeteren. Met name in de avond en tijdens spitsmomenten.

10

‘Omdat het ook anders kan’


3. Zorg

'zorg kan efficiënter en klantgerichter'

3.01 Goede zorg is van iedereen!

Net als veiligheid is zorg een onderwerp waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Iedereen

wordt op een zekere dag oud of -helaas- ziek. Als je daarbij bedenkt dat onze gezondheid minstens

even belangrijk is voor ons welbevinden als een veilige leefomgeving, dan is het logisch dat we hier

veel tijd en moeite in steken. Het is belangrijk om te inventariseren hoe we er met zijn allen voor

kunnen zorgen dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Zowel voor jong als oud en voor rijk en

arm. Als we dit niet doen en we lukraak gaan bezuinigen op dit belangrijke gebied, dan zullen we daar

allemaal de nadelen van ondervinden na verloop van tijd.

11

Hoe de zorg te verbeteren?

Er moet zo efficiënt mogelijk te werk worden gegaan. Ook moet worden nagegaan of alle bestaande

managementlagen wel echt nodig zijn. Wij zijn niet principieel tegen managers in de zorg, want juist zij

kunnen een meer efficiënte aanpak aanwakkeren. Wel zijn we tegen overbodige managers en vinden

we dat zij moeten vertrekken. Hierdoor kunnen we kosten besparen en tevens de zelfstandigheid van

werknemers stimuleren.

3.02 Bij jeugdzorg belang van kind vooropstellen

In 2015 werd jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Wij willen dat dit op een goede manier

gebeurt en dat het belang van het kind voorop staat. Ook moeten de misstanden die er nu nog zijn,

worden aangepakt en moeten organisaties beter samen gaan werken.

GLP wil daarom geen bureaucratische wirwar meer, maar simpelere oplossingen bij de mensen thuis:

hulp bij de opvoeding, het stellen van regels en zorgen dat het huishouden op orde is. Dat vraagt om

professionals die niet bang zijn om kordaat op te treden als dat nodig is en waarbij het belang van het

kind altijd voorop staat.

Ons nationaal programma vermeld dat wij het beter vinden als het al geld voor Jeugdzorg verdeelt

wordt door het ministerie voor Volksgezondheid tussen de gemeenten. Dit biedt duidelijkheid bij

inkoop ervan.

Verder zijn wij tegen een stop van opnames als het geld voor jeugdzorg al op is en korten dat niet op

volgend jaar. Wij zijn voor een gezonde boekhouding, maar als de gemeente steken laat vallen en er

zijn meer gevallen van opnames, dan laten wij jongeren niet in ongezonde situaties achter, omdat het

bestemde potje op is.

3.03 WMO beleid aanzienlijk verbeteren

De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) is belangrijk voor veel Almeerders. Zij die extra

ondersteuning nodig hebben van het Rijk, moeten erop kunnen vertrouwen dat de WMO goed

geregeld is. Op dit moment loopt dit niet erg soepel in Almere. GLP wil dat het toekennen van wmoaanvragen

beter gaat verlopen in onze gemeente. Wij vinden dat mensen niet uit hoeven te wijken

naar doktoren in andere gemeenten, omdat het daar beter geregeld is. Ook willen wij dat de WMO

aanvragen niet alleen digitaal kunnen worden gedaan, maar ook schriftelijk. Daarnaast willen wij dat

‘Omdat het ook anders kan’


de WMO middelen zoveel mogelijk hergebruikt worden en dat er maatwerk wordt verricht. Alle regels

en de hele WMO procedure moeten onder de loep worden genomen en zo snel mogelijk verbeterd

worden.

3.04 Zorggroep Almere dient concurrentie te krijgen

In 5.03 leggen wij u uit dat wij tegen monopolies zijn en waarom. Zorggroep Almere dient een

concurrent te krijgen bij het aanbieden van zorg. Gezien zij de enige zorgaanbieder zijn die werkt

binnen het wijkteam.

3.05 Reorganisatie wijkteams

De wijkteams zijn vaak onvolledig aanwezig, proberen samen te werken vanuit verschillende

disciplines en belangen, waardoor het handelen voor de burger langzaam verloopt. Het doorpakken bij

ondersteunings- en/of hulpvragen blijft achterwege. Door een reorganisatie van de wijkteams kunnen

de vragen sneller opgepakt worden en adequater gehandeld worden. Zodat er ook beter wordt

samengewerkt tussen de hulpbehoevende, de mantelzorger en het wijkteam.

12

3.06 Gezamenlijke woonunits

Het gaat om eigentijdse units, die ook ingezet worden bij moder- nisering/renovatie van

zorginstellingen als verpleeghuizen. Door deze units gaan wij de verkwisting van de belastingbetaler

tegemoet komen, doordat in deze units alle voorzieningen aanwezig zijn. Denk hierbij aan een traplift

en wonen zonder drempels. Verder willen wij dat deze units worden voorzien van een huisartsenpost

en een huishoudelijke hulpdienst. Ook zullen deze units voorzien zijn van een activiteitencentrum en

een ontmoetingsruimte. Een ieder blijft geheel opzich zelf wonen en behoudt zijn eigen voordeur.

Deze units moeten in elke wijk van Almere geplaatst worden. Door deze units gaan we de

vereenzaming van ouderen tegen en bieden ze een veilige plek om te wonen. Een ieder die nu nog

woont in een WMO-woning kan daar gerust blijven. We willen twee soorten units namelijk voor

jongeren en voor de ouderen.

3.07 Menselijke maat

GLP vindt dat kwaliteit en maatwerk, door middel van kleinschalige zorg in de wijk, voorop moet staan.

Daarom ook is GLP voorstander van de zogenaamde decentralisaties die de mogelijkheid bieden om

zorg eenvoudig en dichtbij mensen te organiseren. We regelen hulp voor u als die nodig is. Is het niet

voor de boodschappen of de was, dan is het wel voor het lezen van de post of het uitleggen van de

iPad.

GLP wil de zorg teruggeven aan de wijkverpleegkundige en hulpverlener door deze zo min mogelijk te

belasten met allerlei overbodige regels, protocollen en managers. Moderne technologie en waar

mogelijk gemotiveerde vrijwilligers en goed begeleide mantelzorgers kunnen de toegewijde

zorgprofessionals ondersteuning bieden.

Bij de onafhankelijke cliëntenondersteuning die nu gedaan wordt door MEE vinden wij dat de

aanbieder nu behoort te liggen bij verschillende organisaties. Een ervaringsdeskundige hoeft niet op

de hoogte te zijn van de aandoeningen van de hulpvrager en wij vinden het meer van belang dat de

wensen van de betrokkende altijd voorop blijven staan en dat die mensen altijd uit vrijwilligers

bestaan.Dit om belangenverstrengelingen tegen te gaan.

‘Omdat het ook anders kan’


3.08 Niet onnodig pamperen

Dus we gaan geen geld meer steken in welzijnsorganisaties die spelletjes, buurtbarbecues en

zogenaamde cursussen “zelfstandig ondernemerschap” bedenken. Al deze activiteiten kunnen en

worden ook door mensen zelf georganiseerd. Een traject voor persoonlijke ontwikkeling is niet nodig

als je zonder meer aan het werk kunt. Welzijnswerk moet de grootste problemen helpen oplossen,

zodat mensen hun leven weer op de rails krijgen en aan het werk kunnen. Want werk biedt naast

inkomen ook zelfrespect en een sociaal netwerk.

3.09 Vertrouwen van ouderen terugwinnen

GLP gaat het vertrouwen van de oudere Almeerder terugwinnen door hen, zoals wij dat geleerd

hebben, te waarderen in plaats van te schofferen. U bent misschien wel gepensioneerd, maar

volgens ons zeker niet uitgerangeerd! GLP wil dat de kennis en kunde van ouderen juist wordt benut.

Senioren moeten niet aan de kant staan maar mee kunnen draaien in de samenleving. Gratis

openbaar vervoer vanaf 65 jaar levert hier een goede bijdrage aan, wat ons betreft wordt dit dus ook

gratis!

13

GLP zal niet rusten voordat senioren weer veilig de straat over kunnen en in een schoon Almere

wonen. De aanpak van eenzaamheid en verwaarlozing krijgt onze allerhoogste prioriteit.

Ouderenmishandeling en misbruik, zoals het plunderen van bankrekeningen, moet voorkomen en

zwaar bestraft worden.

3.10 GGZ

Bij GGZ moeten de wachtlijsten korter voor zowel de basis- als de specialistische zorg. Verder moeten

wij onze rol als centrumgemeente serieuzer nemen, door onze voorzieningen niet op minimaal niveau

te behouden. Wij zullen er op moeten toezien dat de GGZ in zijn geheel wordt verbeterd.

3.11 Keuze patiënt voorop

GLP wil af van de 6 profielen die men bedacht heeft om mensen in hun hulpvraag te voorzien. Wij

vinden dat alles rondom de zorgprofielen met betrekking tot de aanbestedingen de komende jaren dan

alleen gegund zal worden door de grotere aanbieders die een heel pakket aan zorg moeten/kunnen

aanbieden, waardoor de vrijheid van keuze van de cliënt niet meer meetelt.

3.12 Zorg voor de mantelzorg

Er moet meer aandacht en zorg komen voor de mantelzorger. We moeten ervoor zorgen dat de

mantelzorger zoveel mogelijk wordt ontlast. We willen dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op de

samenwerking tussen formele en informele zorg, het ontlasten (met maatwerk) van mantelzorgers.,

geld besteden aan de mensen zelf en niet aan een nieuw mantelzorgplein op internet, waarin je bijv.

als mantelzorger gebruik kan maken van een korting op de sportschool. Een mantelzorger heeft

oprechte aandacht nodig en zo nodig iemand naast diegene, die hem/haar ontlast van zorgplannen,

indicaties e.d. Overigens de kortingsbonnen voor mantelzorgers stoppen, wegens “budgetaire

redenen”. We willen hiermee de mantelzorger voorzien van bijv. cursussen die nodig zijn bij het

uitvoeren van de mantelzorg. Zo ontlast je uiteindelijk iedereen.

‘Omdat het ook anders kan’


3.13 Zorg is er voor een ieder

We staan achter de collectieve zorgverzekering, maar we vinden ook dat mensen die in “verborgen”

armoede leven (bijv. een van de ouderen werkt nog, maar de schulden zijn dermate hoog, dat het

gezin nauwelijks kan leven) tevens recht hebben op deze zorgverzekering. Wel zullen we elk jaar

opnieuw moeten onderhandelen met een zorgaanbieder om toch elke keer weer de beste zorg te

krijgen voor een acceptabel bedrag.

14

‘Omdat het ook anders kan’


4. Onderwijs

'onderwijs op maat voor iedereen'

4.01 Almere is nog niet klaar voor een universiteit

Wij gaan niet inzetten op het oprichten of binnenhalen van een geaccrediteerde universiteit. Wij

vinden het momenteel belangrijker dat het huidige aanbod van scholen en opleidingen klaar zijn met

het invoeren van de nieuwe keuzedelen/vakken, aansluiting op de lokale markt en dat de

voorzieningen voor leerlingen plus studenten voldoende zijn. Studentenhuisvesting is immers nog

steeds een actueel agendapunt.

15

4.02 Geen zwakke scholen meer

Het niveau van onderwijs moet omhoog in onze gemeente. Dit geldt natuurlijk voor alle scholen:

lagere, middelbare, mbo, hbo en universiteit. De afgelopen raadsperiode zijn een aantal scholen al in

kwaliteit gestegen, maar toch krijgen veel scholen nog steeds niet het label 'goed'. In de raadsperiode

2018-2022 moet hier extra aandacht naartoe gaan. GLP wil het niveau van onderwijs zo hoog

mogelijk krijgen.

4.03 Werkloze leraren voor de klas

Een manier om leerlingen meer kansen te geven om de lesstof echt te begrijpen is door te streven

naar kleinere klassen. GLP heeft een nieuwe manier gevonden om dit ideaal te bereiken. Wij willen

namelijk werkloze leraren als 'aanvullende docent' voor de klas laten staan, natuurlijk met behoud van

uitkering. Voor alle partijen zitten hier voordelen aan. De leraren krijgen op deze manier bijvoorbeeld

geen gat in hun cv. Voor de leerlingen houdt het in dat een klas van 30 leerlingen (fictief gesteld) kan

worden opgedeeld in twee klassen van 15. Bij de opdeling kan er worden gekeken naar de

verschillende niveaus van de leerlingen. Zo kunnen de 'zwakkere' leerlingen de extra aandacht krijgen

waar ze naar verlangen en kunnen hun prestaties toenemen. Natuurlijk zal de wethouder van

onderwijs specifiek toezicht houden op de kwaliteit van dit onderwijs. Een bijkomend voordeel is dat er

op deze manier geen ouders voor de klas hoeven te staan of leerlingen naar huis hoeven te worden

gestuurd in geval van ziekte van de leraar.

4.04 Kennismakingsdagen organiseren

Ergens in maart/april kan er door scholen in Almere een 'kennismakingsdag' georganiseerd worden.

Het mooiste zou het zijn als alle scholen dit gezamenlijk op één locatie doen. Hier kunnen zij zich die

dag presenteren. Ook woningbouwcorporaties die studentenhuisvesting aanbieden kunnen hierbij

aanwezig zijn. Tevens kunnen we er horecaondernemers bij betrekken. Voor ouders en leerlingen is

het voordeel van een kennismakingsdag dat ze in een keer een goed overzicht hebben van de

mogelijkheden in Almere. Het is de bedoeling dat de organisatie van de kennismakingsdag elk jaar

door een andere school wordt gedaan.

4.05 Meer natuureducatie: schooltuinen

We zullen het niet verplichten, maar willen het wel erg graag stimuleren: schooltuinen bij scholen. Niet

alleen is het leuk voor kinderen om ook wat praktijklessen te volgen, maar ze leren er ook veel van op

het gebied van voedsel, gezondheid en natuur. Een moestuin kan bovendien een extra dimensie

geven aan het biologie-onderwijs of vakken als mens&natuur.

‘Omdat het ook anders kan’


4.06 Meer alternatieven voor de maatschappelijke stage

Enkele scholen in Almere hebben na het afschaffen van de maatschappelijke stage (die een kort

leven was geschonken) een soortgelijke variant aangehouden. Dat vinden wij prachtig! De lokale

gemeenschap krijgt iets van een leerling en de leerling doet ervaring op. Deze ervaring kan richting

geven bij de leerling bij het kiezen van een juiste vervolgkeuze binnen het onderwijs en/of dat de

leerling een gevoel meemaakt van dankbaarheid. Dat willen wij graag meer zien.

4.07 Schoolzwemmen moet terug

GLP wil het schoolzwemmen terug, onze kinderen groeien op in een waterrijke gemeente. Daarom is

de veiligheid van onze kinderen heel erg belangrijk. Naast de veiligheid is er een extra

bewegingsmoment tijdens schooltijd. GLP wenst hiervoor gebruik te maken van niet recreatiebaden

maar uitsluitend lesbaden.

16

‘Omdat het ook anders kan’


5 Economie

'zuinig aan met het geld van de burger'

5.01 Een sluitende begroting

Hiermee bedoelen we dat er niet meer geld mag worden uitgegeven, dan er binnenkomt. Dit houdt

dus in dat de gemeente Almere goed moet kijken waar het geld aan uitgegeven wordt.

5.02 Minder subsidie, meer sponsoring

17

Stichtingen en verenigingen in Almere moeten veel meer de eigen broek ophouden. Er is in de loop

van de tijd in Nederland een klimaat ontstaan van handje ophouden. Volgens ons kan dit best anders.

Stichtingen en verenigingen die het echt niet lukt om sponsoren te vinden, willen we nog wel helpen

door het verstrekken van subsidie, maar het moet niet zo zijn dat iedere vereniging of stichting meteen

bij de gemeente aanklopt en om geld vraagt. Vooral stichtingen en verenigingen met een educatief

doel, zullen we hierbij niet vergeten. Natuurlijk zullen we niet direct alle subsidie stopzetten. Dit zal

gefaseerd moeten gebeuren. Ook willen we de geldstromen naar stichtingen en verenigingen in het

algemeen makkelijker maken. Dit is zowel voor ons als voor de stichtingen en verenigingen een stuk

makkelijker en overzichtelijker.

5.03 Monopolies tot een minimum beperken

Er zijn redenen genoeg om tegen een monopolie te zijn. De belangrijkste is echter deze: de klant heeft

geen keus en de prijs wordt bepaald door slechts één producent. Dit is een ongewenste situatie, want

de prijs kan op deze manier erg hoog worden. Concurrentie zorgt vaak voor een betere prijs. Hier kan

de consument weer van profiteren. Om die reden zullen wij monopolies binnen onze stadsgrenzen

zoveel mogelijk tegengaan en vermijden.

Een voorbeeld hiervan is de NUON met stadsverwarming. Zij zijn enige aanbieder en dat leidt tot

hogere prijzen en minder klantgerichtheid.

5.04 Er staat een pot met goud aan het eind van de regenboog

En die pot heet 'algemene middelen'. Deze pot maakt het erg moeilijk voor de burger om inzicht te

krijgen in de bestedingen van de gemeente. Daarom stellen wij voor om de pot algemene middelen af

te schaffen en de inkomsten en uitgaven van de gemeente overzichtelijk te maken voor iedereen.

5.05 Stoppen of omvormen van de EDBA

Het Economic Development Board Almere heeft zijn kansen en financiële middelen gehad, maar het

heeft te weinig opgeleverd. De 100.000 banen in 2030 lijkt vooralsnog een droom, als wij het huidige

aantal erbij zouden pakken. De huidige vorm van het EDBA brengt te weinig op, qua werkgelegenheid

of het opleveren van inkomsten.

Een andere vorm zou kunnen zijn dat ondernemerschap gepromoot en gefaciliteerd word bij lokale

opleidingen. Denk daarbij aan o.a. wedstrijden op het Aeres waarbij één of enkele uitvindingen een

startkapitaal ontvangen met de voorwaarde om het in Almere op te zetten. Dit kunnen o.a. projecten

waar de woningbouw of lokale waterschappen baat bij hebben. Kortom, overweegbare opties genoeg.

‘Omdat het ook anders kan’


6. Democratie, openbaarheid van bestuur en

overheidsbeleid

18

'streven naar een transparant stadsbestuur'

6.01 Alles binnen handbereik in de wijk

Om de veiligheid, leefbaarheid en de sociale cohesie te verbeteren in Almere, willen wij gaan werken

met wijkcentra in alle buurten van Almere. De huidige buurtcentra in de verschillende wijken kunnen

hiervoor gebruikt worden. De wijkcentra zullen vaak open zijn en voor iedereen toegankelijk.

Er zijn allerlei zaken die hier plaats kunnen vinden:

1. De wijkagent kan hier spreekuren houden.

2. Er kan een jeugdhonk komen met jeugdwerkers. Zij kunnen zorgen voor ontspanning voor de

jongeren en bovendien jongeren op weg helpen die moeite hebben om een baan te vinden.

3. Een bejaardensoos zodat ouderen ongestoord een kaartje kunnen leggen.

4. Medewerkers van schuldhulpverlening kunnen hier plaatsnemen en spreekuren houden.

5. Woningbouwcorporaties en de gebiedsmanager kunnen hier spreekuren houden.

6. Het kan een broedplaats worden voor bewonersinitiatieven.

7. Bewoners kunnen er voor een klein bedrag ontbijten en dineren.

8. Er kan een afdeling van het werkplein komen. Tevens kunnen zij hier vacatures ophangen.

9. Faciliteren van initiatieven die de gezondheid bevorderen en om de Nederlandse taal te leren.

10. Bewoners kunnen bestemmingsplannen hier inzien en eventueel petities tekenen.

11. Er kan eventueel een kinderdagverblijf komen voor kinderen van minima.

6.02 Weg met de politieke markt (of eigenlijk de carrousel)!

Een tijd geleden heeft Almere de politieke markt ingevoerd om de burger meer bij de politiek te

betrekken. Dit model verving het oude model dat nog steeds in andere gemeenten gebruikt wordt met

commissies en raadsvergaderingen. GLP vindt de politieke markt ondemocratisch. Het presidium

heeft teveel macht, na een handtekeningenactie mag de burger hopen dat hij antwoord krijgt op zijn

vragen en de verantwoordelijke wethouder zit daar niet altijd bij. De burger mag eigenlijk alleen

luisteren en geen vragen stellen. Ook is al vaak gebleken dat bewoners niet weten wat er in hun eigen

wijk gaat gebeuren op het gebied van bebouwing. De bestemmingsplannen kunnen wel worden

ingezien, maar vaak komt men daar veel te laat achter. Dit kan best anders!

GLP komt daarom met een drastische verbetering ten opzichte van de huidige politieke markt. Wij

willen dat het volgende gaat veranderen:

‘Omdat het ook anders kan’


1. De Raad zal niet meer elke donderdag vergaderen, maar nog slechts een keer per twee

weken.

2. Naast de algemene Raadsvergadering zullen de raadsleden verdeeld worden over 4

verschillende commissies. Deze commissies zijn vergelijkbaar met de commissies in de rest

van Nederland. (Een voorbeeld van een commissie is die van 'leefomgeving')

3. Voordat de Algemene Raadsvergadering in de Raadzaal zal plaatsvinden, zullen er eerst

vergaderingen plaatsvinden per kerngebied. Almere bestaat uit de volgende kerngebieden:

Haven, Hout (om organisatorische redenen zal Hout bij Haven worden gevoegd), Stad,

Buiten, Poort en Pampus (om organisatorische redenen zal Pampus bij Stad gevoegd

worden). Hier zal allereerst de betreffende commissie bij aanwezig zijn. Tevens kunnen

bewoners die met de kwestie te maken hebben een of twee personen uitkiezen die namens

hen mee mogen praten met de raadsleden. Zij krijgen dus niet een paar minuten om hun

verhaaltje te doen, zoals nu vaak het geval is, maar zij mogen de hele commissievergadering

meediscussiëren. De uiteindelijke besluitvorming vind later plaats in de Raadzaal.

4. Na elke commissievergadering is er tijd voor insprekers. Iedereen moet zich van tevoren

aanmelden bij de griffier of in het wijkcentrum en krijgt dan 3 minuten om een onderwerp

onder de aandacht te brengen. Wanneer het een nieuw onderwerp betreft, zullen er twee

raadsleden worden aangewezen die zich met dit onderwerp gaan bezighouden.

19

Door deze manier van werken zullen wij ervoor zorgen dat bewoners gehoord worden en mee

kunnen praten over kwesties die hen aangaan.

6.03 De burger mag weten waar zijn geld aan besteed wordt

Wij streven naar volledige openbaarheid van financiën van de gemeente. Volgens ons hebben de

burgers daar recht op, omdat het per slot van rekening om hun geld gaat.

6.04 Alle wethouders en ambtenaren komen uit Almere

Tevens vinden wij dat wethouders en ambtenaren die in Almere komen werken, op korte termijn ook

in Almere moeten komen wonen. Niet alleen zal dit de kosten omlaag brengen, maar het zal ook de

betrokkenheid bij de stad vergroten. Wethouders en ambtenaren die in de stad zelf wonen, weten veel

beter wat er speelt in de stad en tegen welke problemen bewoners aanlopen.

6.05 Wij gaan Utrecht achterna...

Want wij willen ook een gekozen burgemeester in Almere. De eerste gekozen burgemeester zal

daarna de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen volmaken. Dat betekent dus ook een

korter termijn voor een burgemeester. Vanaf 2022 willen wij dat de burgemeester tegelijkertijd met de

rest van de raadsleden gekozen worden. Iedereen mag overigens solliciteren naar de post van

burgemeester. Dat gebeurde afgelopen ‘sollicitatieronde’ niet. Wij willen graag dat een ieder een

eerlijke kans krijgt! Tevens is GLP een groot voorstander voor een bindend en een raadgevend

referendum.

‘Omdat het ook anders kan’


6.06 Minder fractie-assistenten

Iedere partij heeft op dit moment twee fractie-assistenten. Wij vinden dat dat gerust kan met één.

6.07 Snijden in eigen vlees (letterlijk en figuurlijk)

We zullen zelfs nog meer in eigen vlees gaan snijden. Het eten voorafgaand aan de Raad en de

borrel achteraf zijn een doorn in het oog. De reden hiervan is dat de kosten ervan te hoog zijn. Sterker

nog, het is geld van burgers dat uitgegeven word. Wij willen dat raadsleden gewoon voor het eten en

drinken in het Stadhuis gaan betalen. Hier is de raadsvergoeding zeer geschikt voor. Ook

snoepreisjes naar verre oorden behoren als het aan GLP ligt tot het verleden.

6.08 Gemeente maakt duidelijke afspraken

20

De gemeente moet een sterk opdrachtgeverschap geven. Dit houdt in dat er duidelijke keuzen moeten

worden gemaakt op het gebied van wensen en verlangens. Hieruit moeten prioriteiten gekozen

worden. Daarna moet de gemeente moeite doen om deze wensen in vervulling te doen gaan. Hierbij

moet worden uitgegaan van een realistisch budget en duidelijke afspraken, ook wat betreft de

prestaties. De burger moet op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken.

6.09 Een toegankelijke overheid

De overheid moet altijd goed bereikbaar zijn. Het is uit den boze dat mensen van het bekende kastje

naar de muur worden gestuurd. De medewerkers van de gemeente en andere 'gemeentelijke'

instellingen moeten hen netjes te woord staan. De burgers zijn immers wat betreft voorzieningen van

hen afhankelijk. Verder zijn we niet echt blij dat de loketten in het Stadhuis verdwenen zijn. Persoonlijk

contact met de burger is altijd een pré.

Naast persoonlijk contact met een medewerker van de gemeente, moet het contact an sich sneller en

beter gaan met het gemeentelijke telefoonnummer. Niet alleen via de welbekende opties met een

keuzemenu om vervolgens afgewimpeld worden.

6.10 Minder overheid

Wij willen minder beleidsambtenaren in het gemeentelijk apparaat. Zo kunnen ze sneller te werk gaan

en kost het minder.

6.11 Stoppen met onbetrouwbare partners

Almere werkt met partners, waarvan sommige gemeentes al afscheid van hebben genomen. De

mensen willen dat de politiek betrouwbaar is, dus mag de politiek dat ook verwachten van de partners

waar ze mee samenwerken. Partners die zeggen wat ze doen en duidelijk laten zien waar ze voor

staan. En waar duidelijk is afspraak is afspraak .

Bij een woningbouwcorporatie mag je verwachten op leefbaarheid en een onderhoudende woning. We

hebben duidelijk gemerkt dat woningstichting GoedeStede zich daar niet aan houdt. Liever gezegd,

als we daar nu niets tegen ondernemen, hebben we straks dezelfde achterstandswijken als in

Amsterdam. Ze onderhouden de woningen niet of van tijdelijke aard, zijn telefonisch slecht bereikbaar

en tevens zeer klantontvriendelijk tegenover de huurder die klaagt.

Mensen die hulpmiddelen nodig hebben zijn op dit moment afhankelijk van Welzorg. Deze organisatie

heeft sinds kort een slechte naam landelijk, omdat men geen maatwerk levert. De client te lang laat

wachten of zelfs helemaal niet op komt dagen. Dit gebeurt als men langs de kant staat met pech met

‘Omdat het ook anders kan’


de scootmobiel of als men een reparatie thuis nodig heeft. Dit ligt meestal niet aan de monteur, maar

aan de verbinding tussen de telefoniste en de monteur. Ook is Welzorg slecht telefonisch te bereiken.

Ook willen we daarom van Welzorg af. Mensen die hulpmiddelen nodig hebben, zijn afhankelijk

hiervan.

Als laatste hebben we Salders nog. Deze vervoert mindervalide, en mensen met een WMO. Ze laten

mensen te lang wachten, zijn telefonisch slecht te bereiken en luisteren slecht naar de wensen van de

clientéle.

Wij willen ervoor zorgen dat deze organisaties omgewisseld worden door betrouwbare partners. Bij

Welzorg willen we dat de nieuwe partner zoveel mogelijk monteurs overneemt en bij GoedeStede

willen we in zee gaan met een partner die wel degelijke sociale huurwoningen gaat bouwen. Wij

schrappen GoedeStede uit Woningnet en ze krijgen geen nieuwe aanbestedingen. GoedeStede krijgt

van ons een jaar, om de woningen met gebreken op te lossen. Lukt dat niet, dan krijgen de mensen

die nog huren bij GoedeStede van ons compensatie om van woningbouwcorporatie te veranderen. In

ieder geval wil GLP meer toezicht houden op de verschillende partners waar de gemeente mee te

maken heeft.

21

‘Omdat het ook anders kan’


7. Sociale voorzieningen

'iedereen komt zijn/haar plicht na, zowel burger als overheid'

7.01 Zo sociaal mogelijk, maar niet socialer dan dat

Daarmee bedoelen we dat het eigenlijk niet sociaal is om de prikkels om te werken bij mensen weg te

nemen. Ook is het niet sociaal als mensen na een periode van werkeloosheid met een gat in hun cv

zitten en eigenlijk al die tijd stil zijn blijven staan. Om dit te voorkomen hebben wij het volgende

bedacht:

22

wij willen graag dat iedereen -voor zover mogelijk- in zijn of haar eigen beroepsgroep aan het werk

gaat als hij of zij werkloos is geworden. Door dit 'maatschappelijk' werk uit te voeren, met het behoud

van uitkering, wordt voorkomen dat mensen een te grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen.

Natuurlijk zal dit werk niet worden voorgezet zodra er weer werk is gevonden, tenzij iemand dit graag

wil. Wij willen een gat in het cv zoveel mogelijk voorkomen en vinden het tevens voor de maatschappij

belangrijk als er op verschillende plekken extra mensen bijkomen. Wanneer je een bijstanduitkering

ontvangt, betekent dit nog niet dat je geen bijdrage hoeft te leveren aan de maatschappij. Het spreekt

voor zich dat er goed toezicht noodzakelijk is, want verdringing van banen op de arbeidsmarkt willen

wij natuurlijk voorkomen.

7.02 Toezicht op schuldhulpverlening

Bij Plangroep / Obin wordt niet een ieder (goed) geholpen en de wachttijd is te lang. Wij geven hun

een half jaar de tijd om orde op zaken te stellen en een ieder te helpen die hun hulp hard nodig heeft.

Mochten wij merken dat er teveel mensen door Plangroep geholpen moeten worden of onnodig onder

bewind worden gesteld, wij altijd op zoek kunnen gaan, naar een partij die het ook op zich kan nemen.

Die uiteraard ook vergoed wordt uit de bijzondere bijstand, zonder onder bewind gesteld te hoeven

worden. Wij vinden het van belang dat een ieder niet alleen geholpen moet worden, maar waar men

een binding heeft met de cliënt in plaats dat men beschouwd wordt als een nummer. Tevens moet op

de website van de gemeente Almere een overzicht komen van de betere bewindvoerders uit Almere,

om zo malafide bewindvoerders tegen te gaan.

Tevens willen wij inzage in de bewindvoering (die doorverwezen zijn door Plangroep), mocht het toch

zo zijn, dat Plangroep het zelf niet hoef of kan doen.

Verder willen we via Plangroep van alle bewindvoerders per half jaar een overzicht ontvangen of ze

alles na behoren hebben aangevraagd en hoe ze met het geld van hun clientéle zijn omgegaan. Is

een bewindvoerder over de schreef gegaan, dan kunnen daar sancties op volgen.

Wij vinden dat als mensen in de schulden komen, men ook de kans moeten krijgen om hier uit te

komen.

Uiteraard willen we dat er betere preventie aan de voorkant gaat plaatsvinden. Dat er signalen komt

vanuit de woningbouwcorporatie en de bedrijven die gas, water en elektra leveren, wanneer men een

achterstand krijgt in de betalingen. Bij een vroegsignalering kun je verdere ophoping van eventuele

schulden beter tegengaan. Zo wordt voorkomen dat mensen in de armoede raken of dat hun situatie

verergert.

‘Omdat het ook anders kan’


Ook willen wij dat mensen die zich aanmelden voor Plangroep, niet meer hun verhaal openbaar

moeten vertellen bij het Sociaal Domein. Hiervoor kan men gebruik maken van de aparte kamers. Een

ieder heeft recht op privacy.

7.03 Schuldhulpverlening; meer aandacht voor nazorg

De bedoeling is dat er spreekuren voor de schuldhulpverlening komen in de nieuwe wijkcentra. De

drempel voor mensen om bij schuldhulpverlening aan te kloppen, moet omlaag. Ook moet het proces

van schuldhulpverlening zo lang doorlopen worden, als nodig is. Zodra mensen uit de schulden zijn,

moeten ze ook uit de schulden blijven. Het traject van nazorg vinden wij daarom zeer belangrijk. Dit

kan aanzienlijk verbetert worden.

23

7.04 Voedselloket Almere wordt voedselbank

Voedselloket wordt voedselbank. Een ieder krijgt een doos met voedsel. Iedereen die met de wet

Voedsel- en warenautoriteit te maken heeft is verplicht om voedsel wat anders weggegooid zou

worden in te leveren bij de voedselbank. (er komen drie verschillende dozen: normaal, vegetarisch en

halal, die de mensen zelf mogen samenstellen). Mensen mogen net zolang gebruik maken van de

voedselbank, zolang ze nog in de schulden zitten. Tevens verplichten wij de supermarkten,

dierenspeciaalzaken, etc. om voedsel wat nog net niet over datum is, af te staan aan de voedselbank.

7.05 Fraude hard aanpakken

Fraude moet hard worden aangepakt. Dit geldt natuurlijk vooral op het gebied van uitkeringen en

belastingen, omdat het hier gemeenschapsgeld betreft. Ook op andere gebieden mag fraude absoluut

niet getolereerd worden.

7.06 Zo min mogelijk zwervers

Wij willen natuurlijk dat er zo min mogelijk zwervers in Almere zijn. Zowel voor deze mensen als voor

Almere is het belangrijk dat er plekken zijn waar ze terecht kunnen. En eigenlijk nog belangrijker:

voorkomen is beter dan genezen. Er is best nog meer mogelijk op het vlak van preventie.

7.07 Toegankelijke stad

Almere is nog steeds niet toegankelijk genoeg voor de mindervaliden. GLP wil dat de gehele stad

toegankelijk moet zijn voor een ieder.

‘Omdat het ook anders kan’


7.08 Stadspas voor de minima

Gezinsleden (vanaf vijf jaar) met een minimuminkomen hebben recht op een Stadspas voor o.a. de

bibliotheek.

24

‘Omdat het ook anders kan’


8. Vrijwilligerswerk

'vrijwilligerswerk zoveel mogelijk stimuleren'

8.01 Vrijwilligerswerk is belangrijk

Meedoen in de maatschappij houdt niet op bij werken alleen. Er zijn ontzettend veel leuke en nuttige

vrijwilligersbanen die nog vervuld moeten worden in Almere. Met dit vrijwilligerswerk kan een

gigantische bijdrage worden geleverd aan de maatschappij en aan de leefbaarheid van de stad.

Bepaalde organisaties kunnen niet zonder vrijwilligers. Te denken valt aan de brandweer, politie,

bejaardentehuizen en bijvoorbeeld de dierenambulance. Wij willen graag dat vrijwilligerswerk zoveel

mogelijk wordt gestimuleerd in Almere. Samen met de vrijwilligerscentrale Almere willen wij ervoor

zorgen dat er voor elke vacature een geschikte vrijwilliger gevonden wordt. Er kan bijvoorbeeld elk

jaar een vrijwilligersmarkt worden georganiseerd, werklozen kunnen tijdelijk als vrijwilliger aan het

werk gaan en tevens kunnen de wijkcentra gebruikt worden door de vrijwilligerscentrale voor

spreekuren. Ook kunnen er in de wijkcentra vacatures komen te hangen.

25

8.02 Vrijwilligerswerk is vrijwilligerswerk

Er moeten dus geen betaalde arbeidsplaatsen worden verdrongen. Een blik op de vacaturebank bij de

VMCA laat je zien, dat hier eigenlijk gewoon betaalde banen in staan. Er is hier te weinig controle op.

Iedereen kan vrijwillig er een vacature plaatsen.

8.03 Input van De Schoor kan minder

De Schoor levert sinds lange tijd al vele diensten binnen Almere. Sommige zaken gaan soms beter

dan andere. Wij willen een overzicht van De Schoor waarin een overzicht staat van al hun activiteiten,

uitgaven, doelstellingen en wat er uiteindelijk van terecht is gekomen. Waar De Schoor goed scoort

zal bij De Schoor blijven. Waar De Schoor minder of slecht scoort zullen we op zoek moeten gaan

naar een andere partner. We willen dit juist doen om meer diversiteit aan te bieden.

‘Omdat het ook anders kan’


9. Wonen

'een passende woning voor elke bewoner'

9.01 Sociale rechtvaardigheid en ruimtelijke diversiteit

Sociaal kunnen we de woningmarkt in Almere zeker niet noemen. Al jaren wordt er een beleid

gevoerd met te weinig aandacht voor sociale huurwoningen. Gevolg is dat de wachtlijsten te lang zijn.

Hierdoor worden starters (jongeren) haast verplicht om een woning te kopen, ten minste als zij in de

stad willen blijven wonen. Dit kan opgelost worden door te zorgen voor een betere verdeling tussen

huur- en koopwoningen. Voor studentenwoningen geldt hetzelfde. Nu steeds meer studenten zich in

Almere inschrijven voor een studie, moet het aanbod aan woningen zeker groeien. Het is onwenselijk

als studenten verplicht worden om buiten de stad te gaan wonen of nog bij hun ouders thuis moeten

blijven wonen. Zeker gezien de leegstand in Almere. Op veel plekken kunnen makkelijk starters,- en

studentenwoningen gebouwd worden. Overigens is het niet onze bedoeling om wijken te bouwen die

volledig uit sociale huurwoningen bestaan. We willen juist dat er in alle wijken een goede verdeling is

tussen huur- en koopwoningen.

26

Verder willen we een uitbreiding van sociale huurwoningen. Waar de grens echt ligt bij het sociaal

huren. De prijzen zijn niet meer sociaal te noemen. Verder missen we in Almere de

doorstroomwoningen voor gezinnen en starters. Voor starters kunnen bijvoorbeeld studio’s worden

gebouwd en voor gezinnen woningen die net boven de sociale huurgrens uitkomt.

9.02 Woonlastenfonds

Mensen die echt hulp nodig hebben bij het betalen van de huur, moeten hier hulp bij krijgen. Om die

reden moet het woonlastenfonds blijven bestaan.

9.03 Geen lotingen

Lotingen vinden wij niet eerlijk, ten minste niet als het om woningen gaat. Wij willen dat duur van

inschrijving leidend is. Verder zou de volgorde van toewijzingen als volgt moeten zijn:

1. Eerste keus: bewoners van de wijk.

2. Tweede keus: huidige bewoners van Almere, uit alle wijken.

3. Derde keus: Mensen die buiten Almere wonen en een economische binding hebben met de

stad (bijvoorbeeld door er te werken of naar school te gaan).

4. Vierde keus: Mensen die buiten Almere wonen en geen (economische) binding hebben met

de stad.

9.04 Beter onderhoud aan woningen

De woningbouwcorporaties hebben een aantal taken. De meterkasten en ventilatiesystemen vallen

bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van de corporaties. Veel meterkasten zijn echter nog erg

ouderwets en duidelijk aan vervanging toe. Alleen op die manier kunnen de woningen duurzamer en

veiliger worden. Ook de ventilatiesystemen moeten duurzamer worden. GLP is een partij van

'afspraak is afspraak' en vindt dat de woningbouwcorporaties deze afspraken na moet komen en

deze taken dus moet uitvoeren. Ook wat betreft het onderhoud van de woningen, kan het allemaal

veel beter. Mankementen moeten zo snel mogelijk verholpen worden. Ook moeten

woningbouwcorporaties meegaan met hun tijd en zaken die aan vervanging toe zijn, tijdig vervangen.

‘Omdat het ook anders kan’


Daarom zullen wij ze aansporen om meer in de sociale huurwoningen te gaan investeren, zodat de

kwaliteit en de leefbaarheid van de woningen sterk verbetert.

9.05 Toewijzingen WMO woningen

De toewijzing van WMO woningen kan veel socialer. De gemeente weet precies wie er een WMO

woning behoort te krijgen en kan daarin een sturende rol spelen. Nu gebeurt het nog te vaak dat ze

aangepaste woningen terug verbouwen naar normale woningen. En dat kost de gemeente en

uiteindelijk de burger dus extra geld. Ook moeten mensen met een WMO verklaring lang -lees: veel te

lang- wachten voordat ze een WMO woning toegewezen krijgen en moeten ze erg veel moeite

hiervoor doen. Voor veel mensen is dit niet te doen. Zeker voor mensen die erg ziek zijn en/of weinig

sociale contacten hebben, is dit vaak een brug te ver. Het wordt tijd om dit asociale beleid aan te

pakken!

27

9.06 Leegstand: zo pakken wij dat aan

Een deel van de leegstand (en Almere staat er bekend om) van bedrijventerreinen kan opgelost

worden door de panden te gebruiken voor studentenhuisvesting. De rest zal natuurlijk gewoon door

bedrijven moeten worden gebruikt. Door het vestigingsklimaat van Almere drastisch te verbeteren,

zullen meer bedrijven zich hier willen vestigen. Zo niet, dan zullen we actiever aan de slag moeten

gaan om bedrijven naar onze gemeente te trekken om de leegstand weg te werken.

Verder zijn er vaker mooie voorbeelden van oplossingen voor leegstand, zoals opslag of ‘aquaponics’

(verbouwen van gewassen in gebouwen, ook tijdens de wintermaanden). Dit willen wij zeker

stimuleren!

9.07 Huurprijs

We willen dat de sociale huurwoningen weer worden berekend via de ouderwetse puntentelling. Dit

kan dus betekenen dat sommige huurwoningen drastisch in huurprijs zullen dalen. Tevens willen we

dat woningcorporaties stoppen met het onnodig ophogen van de servicekosten.

9.08 OZB

Als woningbezitter betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (ozb). Huurders hoeven dat sinds 2006

niet meer. De ozb is een percentage van de WOZ (Waardering Onroerende Zaken). De ozb is een

percentage van de WOZ. De gemeente mag dit percentage jaarlijks aanpassen. GLP wil dat voor de

woningbezitter minder OZB belasting hoeft te betaling, zonder dat verdere belastingen omhoog

gaan. GLP zet zich liever in voor belastingverlaging dan om het maar te verhogen.

9.09 Ondergrondse containers

We willen dat er bij flats gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk ondergrondse containters. Dit om

de aantal kliko’s tegen te gaan. Wel zal een ieder een pasje krijgen, dit om gebruik door anderen

tegen te gaan.

‘Omdat het ook anders kan’


9.10 Zwerfafval


Schoonmaakacties

Bedrijven en bewoners gaan actief gestimuleerd worden om Almere schoon te houden, lokale

schoonmaakacties die door bewoners en bedrijven worden gehouden, krijgen hierbij ondersteuning

van Stadsbeheer. Almeerders worden daarnaast opgeroepen vervuiling en volle vuilcontainers actief

te melden via 14036. De mogelijkheden om etensresten zoals oud brood in te zamelen, worden

uitgebreid. Ook wordt er jaarlijks een Keep it Clean Day georganiseerd in september waarbij

ambtenaren en politiek samen met bewoners zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen.


Lespakket scholen

28

Om ook kinderen bewust te maken van de meerwaarde van een schoon Almere, komt er een speciaal

lespakket voor Almeerse basisscholen. Met scholen in het voortgezet onderwijs worden afspraken

gemaakt over schoonhouden van de zogenaamde snoeproutes, de weg van het winkelcentrum naar

de school, die maar al te vaak bezaaid ligt met troep als kauwgomresten, snoepwikkels en blikjes

energydrink. Leerlingen moeten zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor hun directe

leefomgeving.


Steviger aanpak vervuilers

Maar naast de aandacht voor schoonmaak en preventie komt er nu ook een steviger aanpak van

vervuilers. Zo gaan de boetes omhoog en krijgen vuilrecidivisten een hogere boete die kan oplopen tot

420 euro. Er zal door BOA’s strenger en meer gecontroleerd worden op vuil op straat en op

zogenaamde vuil hotspots zal vaker gesurveilleerd worden. Ook worden bedrijven in met name de

fastfoodsector verantwoordelijk gehouden op het zwerfvuil afkomstig van hun klanten; in een straal

van 25 meter rondom de vestiging zijn zij verantwoordelijk voor het opruimen.

‘Omdat het ook anders kan’


10. Infrastructuur en (openbaar) vervoer

'de stad en wegen toegankelijk maken en houden'

10.01 Geen blauwe zones meer

Het lijkt utopisch en dat is het ook. Wij willen namelijk af van de blauwe zones net buiten de centra.

Wij vinden namelijk dat de burger al genoeg betaalt om vlakbij het centrum te wonen waar de

huizenprijzen doorgaans een stuk hoger zijn.

10.02 Parkeren bij het ziekenhuis moet gratis kunnen

29

Maar natuurlijk alleen voor mensen die echt gebruikmaken van het ziekenhuis. Door middel van een

gratis uitrijkaart van het ziekenhuis kunnen mensen de parkeerplek zonder te betalen verlaten.

10.03 Weg met de parkeergarages in Almere Buiten (een deel

ervan!)

Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel parkeergelegenheid is in Almere Buiten in de vorm van

parkeergarages. Helaas wordt maar een heel klein gedeelte van deze ruimte nu door auto's benut. Er

komt dus geen geld binnen om de dure garages af te betalen. Dit geldverslindende probleem kan

worden opgelost door een deel van de garages om te bouwen. Er moet een andere bestemming voor

deze garages worden gezocht, zoals bijvoorbeeld studentenhuisvesting, sociale huur- of

starterswoningen. Dit is ons inziens de enige manier om ze nog van enig nut te laten zijn voor de stad.

10.04 Betaald parkeren goedkoper maken

Wij willen graag dat betaald parkeren 1 euro per uur gaat kosten voor de gehele stad. Deze kosten

moeten achteraf betaald kunnen worden. Op die manier wordt het weer aantrekkelijker om hier te

parkeren.

10.05 Aansluiting trein en bus

Het komt vaak voor dat de stadsbus in de avond wegrijdt, terwijl er net op dat moment een trein is

aangekomen. Dit is zeer frustrerend voor de reizigers, zeker als ze daarna een halfuur moeten

wachten. Bovendien zorgt de bestaande dienstregeling er niet voor dat mensen graag met het

openbaar vervoer gaan, terwijl dit juist milieuvriendelijker is. Er zal dus overleg moeten komen om de

aansluiting trein en bus en de dienstregeling zoveel mogelijk te verbeteren.

10.06 Een fietsvriendelijke stad

Een fietsvriendelijke stad begint bij een bewaakte fietsenstalling onder het station. De fietsenstalling

daar is namelijk heel aantrekkelijk voor fietsendieven. Wij willen graag dat mensen weer met een

gerust hart hun fiets daar kunnen achterlaten. Daarnaast zijn fietspaden belangrijk. In tijden van meer

economische voorspoed moet er goed gekeken worden welke fietspaden aan vernieuwing toe zijn.

‘Omdat het ook anders kan’


10.07 Meer fietsenstallingen

GLP vindt dat er meer fietsenstallingen mogen komen in de centra. Nu worden fietsen overal her en

der maar neergezet. Tevens willen we dat als er een fiets te lang staat, dat die wordt weggehaald.

(Tevens willen we ook bewaakte fietsenstallingen).

10.08 Vervoer naar Almere Zand

Wij willen Almere Zand niet alleen aantrekkelijker maken voor festivals, maar ook voor bezoekers. Dit

betekent dat er zeker in het geval van festivals en evenementen zoals de Libelle Zomerweek busjes

gaan rijden tussen treinstation Almere Poort en Almere Strand. Door een betere verbinding, wordt dit

gebied mogelijk drukker bezocht en wordt het aantrekkelijker voor ondernemers om zich hier te

vestigen en om er festiviteiten te organiseren.

30

10.09 Meer taxistandplaatsen

Er zouden ten minste bij alle treinstations van Almere taxistandplaatsen aanwezig moeten zijn. Dit

houdt ook in dat er mogelijkheden aanwezig moeten zijn om ter plaatse een taxi te bellen. Vooral voor

ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn, is het belangrijk dat deze mogelijkheid geboden wordt.

Zodra een plek een taxistandplaats is kan een taxicentrale er zelf voor kiezen om daar wel of niet te

gaan staan met een of meer taxi's. Wij zien ook graag dat verschillende taxicentrales zich vestigen in

Almere. Van meer concurrente zijn wij namelijk altijd voorstanders. Meestal zal dit namelijk voordelen

opleveren voor de klanten.

10.10 Bruggen moeten veilig zijn

Eén ding is zeker: bruggen in Almere moeten veilig zijn. Deze moeten allemaal gecontroleerd en

eventueel gerepareerd worden, voordat er ongelukken gebeuren! Overigens, natuurlijk zullen wij ons

ook bekommeren om de straten en de wegen in de stad. Deze kunnen dan wel niet op instorten staan,

maar ze moeten wel toegankelijk blijven.

10.11 Elk ongeluk is er één te veel!

GLP wil ervoor zorgen dat elke verkeerssituatie wordt bekeken op zijn veiligheid en indien nodig wordt

verbeterd. Tevens willen we dat de bestaande wegen worden opgeknapt.

10.12 Logisch te werk gaan is wel zo logisch!

De werkwijze van de gemeente is vaak niet te volgen. Vooral de combinatie ophogen/opnieuw

bestraten en rioleringen vernieuwen schijnt voor de gemeente vaak een brug te ver te zijn. De meest

logische volgorde is natuurlijk om eerst de rioleringen te vernieuwen en daarna opnieuw te bestraten.

Het is ons dan ook onduidelijk waarom het nu door de gemeente vaak andersom wordt gedaan. Ook

het ophogen van oude wijken gebeurt vaak laat en duurt erg lang. Het ongemak voor bewoners is

hierbij groot. Zo moeilijk moet het toch niet zijn om kundige bedrijven te vinden die snel en vooral

praktisch en logisch te werk gaan? Mensen met rollators en scootmobielen zijn nu vaak de klos en

zitten soms weken in hun woningen te wachten tot ze weer zelfstandig kunnen reizen. Hetzelfde geldt

overigens voor het sneeuwvrij maken van de straten. Ook hierbij lijkt het of de gemeente geen

consistent beleid voert. Helaas zijn altijd dezelfde mensen hiervan de dupe.

‘Omdat het ook anders kan’


10.13 Bestaande stad niet vergeten

In sommige gevallen is het zeker niet slecht om als stad te groeien. Helaas bestaat in Almere de trend

om daarbij de al bestaande stad een beetje uit het oog te verliezen. Met alle gevolgen van dien voor

de bewoners. Neem als voorbeeld de oude wijken die helemaal verzakt waren. De gemeente heeft

deze wijken lange tijd links laten liggen. Ook in de stadscentra is de toestand soms abominabel te

noemen. GLP wil dat er aandacht voor de bestaande stad komt en blijft.

31

10.14 Overlast bij busbanen

Er zijn delen van busbanen in Almere die veel overlast veroorzaken bij omringende bewoners. Dit

komt doordat er vrij veel verkeer tegenwoordig over de busbaan gaat. We willen daarom dat er beter

gehandhaafd wordt. Dit betekent, dat er alleen maar busvervoer (die zich houden aan de wettelijke

snelheid van 50 km per uur) en hulpdiensten met sirene over de busbaan mogen.

Verder willen we bekijken hoe we het geluid minder kunnen krijgen voor de omliggende woningen.

‘Omdat het ook anders kan’


11. Ondernemen

'meer vrijheid voor de ondernemer'

11.01 Ondernemer weer ondernemer laten zijn

Ondernemers zijn mensen die veel tijd en geld investeren in hun bedrijf. Zij nemen risico's en kunnen

de aantrekkelijkheid van de stad vergroten met interessante ondernemingen. Bovendien kunnen ze de

werkgelegenheid vergroten. Vooral in Almere is dit erg belangrijk. Ook is het -vooral in bepaalde

sectoren- erg moeilijk om werk te vinden in Almere. De files richting steden als Amsterdam in de

ochtend zijn dan ook groot. Daarom moeten Almeerse ondernemers die veel moeite doen om hun

ondernemingen van de grond te krijgen, meer vrijheid krijgen. Bijvoorbeeld vrijheid in de vorm van

vrije openingstijden en zelf kunnen bepalen waar ze hun terras willen plaatsen. Natuurlijk moet er bij

het plaatsen van de terrassen wel rekening worden gehouden met hulpdiensten. Wat betreft ons

moeten ook parkeerproblemen tot het verleden behoren en moet laden en lossen voor de

ondernemers makkelijker worden. Ondernemers kunnen van Almere een bruisende stad maken, als

ze maar vrij worden gelaten.

32

11.02 Regels mogen hun doel niet voorbij gaan

Regels zijn nodig. Ze beschermen ons voor ongewenste zaken. Hier heeft GLP niets op tegen. Wel

zijn we tegen 'onnodige' en 'onzinnige' regels. Daartoe willen wij graag dat alle regels voor

ondernemers tegen het licht worden gehouden om te kijken of ze nog steeds zinvol zijn. Daarnaast

moeten we de overgebleven regels vereenvoudigen. Zo kunnen we voorkomen dat we terechtkomen

in een situatie van overbodige bureaucratie waar zelfs Kafka (schrijver die bureaucratie als

hoofdthema had in één van zijn boeken) jaloers op zou zijn.

11.03 Een goed vestigingsklimaat voor ZZP en MKB

Bij een goed vestigingsklimaat hoort ook een goed vergunningenklimaat. Vergunningen dienen sneller

te worden afgegeven en voor sommige zaken hoeft misschien helemaal geen vergunning te worden

aangevraagd. Indien de tijd die staat voor het verlenen van een vergunning verstreken is, zonder dat

de gemeente hierover duidelijk aangeeft waarom, zal deze vergunning automatisch toegekend

worden.

‘Omdat het ook anders kan’


We vinden dat het kenniscentrum voor ZZP’ers zich moet kunnen vestigen in het stadhuis bij het

Ondernemersplein.

11.04 Vergroten van de toeristische sector

Alhoewel Almere zeker sprongetjes voorwaarts gemaakt heeft de afgelopen jaren, zijn we er nog lang

niet. Het ontbreekt in de stad aan evenementen en recreatiemogelijkheden om toeristen te trekken.

Hier wordt vanuit de politiek nog te weinig aandacht aan besteed. Elke zomer is het 'waterplanten

maaien' weer een heikele kwestie, waar ondernemers in de recreatieve sector veel last van

ondervinden. Het is tijd om met een duidelijk en haalbaar plan te komen om de recreatieve sector in

Almere groot te maken en ervoor te zorgen dat ondernemers in de toeristische sector heil in een

onderneming in Almere gaan zien.

11.05 Nieuwe huurafspraken maken voor winkelpanden

33

De gemeente Almere heeft het nieuwe stadscentrum laten bouwen om te kunnen concurreren met

andere grote winkelsteden. Echter, de grootte en huurprijzen ervan zijn enigszins afschrikwekkend.

Veel ondernemers proberen een locatie in één van onze winkelcentra te behouden, maar zij werken

merendeels om de huur van de locatie te betalen. Bepaalde locaties in het stadshart zijn duurder dan

een deel van de panden in Amsterdam. Willen wij als Almeerders een centrum dat gevuld is met meer

winkels i.p.v. leegstand, dan moeten wij in gesprek om de huurprijzen te verlagen en enkele locaties

te laten verbouwen, opdat kleinere ondernemers ook de straten kunnen vullen.

Een duidelijke en eerlijk bestemmingsplan helpt ook bij het verdelen van locaties in de centra.

‘Omdat het ook anders kan’


12. Kunst, cultuur, recreatie en sport

'jong en oud moeten zich kunnen vermaken in de stad'

12.01 Het Beatrixpark omvormen tot 'Vondelpark'

Er kan zoveel meer met deze stad.

Almere heeft een mooi park vlakbij de stad, namelijk het Beatrixpark. Dit park kan volgens ons veel

intensiever gebruikt worden voor recreatieve doeleinden. Wij willen dat het een echt stadspark wordt,

waar mensen naar festivals zullen gaan, waar openlucht concerten gegeven worden en waar mensen

zich heerlijk kunnen ontspannen. Ook een aantal parken is nu te kaal, evenals de kuststroken. Er mag

best meer ondernomen worden op dit gebied.

34

12.02 Meer evenementen en festiviteiten naar de stad halen

Wij juichen het toe als er meer festivals, evenementen en festiviteiten in onze stad gehouden worden.

Dit kunnen kleine evenementen zijn of grote festivals van buiten de stad. Almere staat al lang bekend

als slaapstad en het wordt tijd dat dit verandert.

12.03 GLP wil Almere kennismaken met de diversiteit aan

restaurants

Voor de animo die we hebben qua restaurants kunnen we jaarlijks een proefeet organiseren, waarin

de restaurants drie dagen lang, voor een paar Duyten per gerecht, kennis worden gemaakt met

culinair Almere. De diversiteit aan kookkunsten van de deelnemers staan garant voor een bijzondere

smaakervaring. Naast het proeven van de heerlijkste gerechten, wordt ook een uitgebreid en

gevarieerd entertainment programma geboden.

12.04 Sporten voor iedereen mogelijk maken

Er moet bij de realisatie daarvan zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van marktpartijen om dit te

realiseren.

12.05 Het liefst in elke stadskern een (buiten) zwembad

GLP ziet het liefst in elke stadskern een zwembad en het liefst uiteraard met een buitenbad. We

moeten bekijken of we dit mogelijk kunnen maken doormiddel van bijv. sponsoring. Mocht dit niet

lukken, dan moeten we kijken of dit op een andere manier mogelijk kan worden gemaakt.

‘Omdat het ook anders kan’


35

12.06 Recreatiemogelijkheden voor jong en oud in de wijkcentra

Aangezien de wijkcentra straks veel open zijn en vrij toegankelijk voor de mensen uit de buurt, zijn dit

geschikte plekken voor allerlei activiteiten. Er kan van alles worden georganiseerd. Bijvoorbeeld

activiteiten voor kinderen en kaartje leggen voor ouderen. We geven de mensen hiermee meer

mogelijkheden om dingen buiten de deur te ondernemen.

12.07 Een Uitkrant uitbrengen met alle activiteiten in Almere

Hoewel het aantal activiteiten nog niet afdoende is en er ook weer veel verdwenen zijn de afgelopen

jaren, menen wij dat er toch genoeg te doen is in Almere om een volwaardige Uitkrant uit te kunnen

brengen. Het liefste willen wij dit door het VVV laten doen. De gedachte achter deze Uitkrant is dat

Almeerders beter op de hoogte zijn van wat ze in hun eigen plaats kunnen doen. Wij hopen ook dat dit

een stimulans zal zijn voor bewoners om meer activiteiten te bezoeken. Hier zijn ook de organisatoren

bij gebaat. Almere moet steeds meer een levende stad worden en een eigen identiteit opbouwen.

'Almeerders laten recreëren in hun eigen stad', dat is ons ideaal. Deze krant zou dan bijvoorbeeld

liggen bij de Schouwburg, stations, bioscoop en scholen.

12.08 Speeltoestellen moeten altijd worden onderhouden

De veiligheid van kinderen staat bij spelen voorop. Daarom moet het onderhoud van speeltoestellen in

speeltuinen altijd een prioriteit zijn. Dit is een punt waar nooit en te nimmer op bezuinigd mag worden.

Verder is het vreemd dat de speeltuinen en speeltoestellen op veel plekken in de stad verdwenen zijn.

Ze zijn verwijderd en daarna worden er helemaal geen speeltoestellen teruggeplaatst. Deze afbraak

mag wat ons betreft stoppen. De stimulans om buiten in de frisse lucht te gaan spelen moet immers

blijven.

‘Omdat het ook anders kan’


36

12.09 Graffiti plekken creëren

Er moeten genoeg graffiti plekken zijn in Almere om aan de behoeften van graffiti spuiters te voldoen.

Verder moet er natuurlijk gehandhaafd worden. Graffiti spuiten buiten de speciaal aangewezen

gebieden is niet acceptabel.

‘Omdat het ook anders kan’


13. Integratie en diversiteit

'streven naar een leefbare stad voor iedereen'

13.01 Elke vorm van discriminatie wijzen wij af

Ieder persoon moet gewaardeerd worden om zijn/haar kwaliteiten en niet om wat hij of zij is. Zowel

positieve als negatieve discriminatie wijzen wij af!

13.02 Roze Zaterdag in Almere

37

GLP wil zich hard maken voor een Roze Zaterdag in Almere. Het is namelijk belangrijk dat de

aandacht voor en acceptatie van homo-, en biseksuelen en transgenders in Almere toeneemt. Homoemancipatie

is iets waar niet te lichtzinnig over gedacht moet worden. De Roze Zaterdag is recreatief

en informatief tegelijk, uitstekend dus om het onder de aandacht te brengen.

13.03 Multiculturele feesten

Ook juichen wij de komst van multiculturele feesten naar onze gemeente toe. Mensen kunnen op dit

soort feesten over elkaars culturen leren. Zo leer je je medebewoners beter begrijpen.

13.04 Samenleven gaat niet vanzelf

Wij werken voor een samenleving waarin mensen elkaar niet voorbij lopen, maar naar elkaar omkijken

en elkaar steunen. Het verschil met anderen zit in de vraag: hoe bereik je dat? Volgens ons: niet door

multicultureel geknuffel te subsidiëren. Zulke projecten stimuleren niet alleen een misplaatst gevoel

van exclusiviteit bij immigranten, maar ook irritatie en onbegrip bij autochtonen. En dat terwijl het

samenleven juist zou moeten gaan over fundamentele gelijkwaardigheid: voor iedereen gelden

dezelfde rechten en dezelfde plichten: ongeacht kleur, afkomst en sociale status. Pas dan kan er

onderlinge solidariteit ontstaan.

GLP is ervan overtuigd dat integratie de sleutel is voor goed samenleven. Trots zijn op Nederland is

niet voorbehouden aan autochtonen. Wij zijn in ieder geval wel trots op de samenleving zoals die door

de eeuwen heen is opgebouwd. Die samenleving is seculier en biedt nog steeds goede sociale

voorzieningen. Wij begrijpen best dat er veel mensen zijn die hier hun kans willen pakken. En die

kansen zijn er ook. Maar wij begrijpen het niet als dat dat gepaard gaat met een afzetten tegen de

Nederlandse cultuur. De Nederlandse samenleving gaat ons aan het hart en daar komen wij voor op.

Daarom vindt GLP dat er voor immigranten geen andere keuze is dan je aanpassen aan Nederland.

En stellen wij aan hen duidelijke eisen. Het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ is de sterkste

basis voor een samenleving. Sterker nog: de manier waarop immigranten in het verleden zijn

geknuffeld, had volgens ons veel meer weg van stiekem neerkijken op, dan met respect voor andere

culturen te maken. Vaak wordt gezegd dat integratie tweerichtingsverkeer is. Daar staan wij anders in.

Wat hier in eeuwen is opgebouwd gaan we niet heronderhandelen, maar vormt de basis voor

iedereen die zich hier wil vestigen. Onze identiteit. Onze cultuur. Onze vrijheid. Onze democratie. De

scheiding tussen kerk en staat. De gelijkheid tussen man en vrouw. De acceptatie van

homoseksualiteit. Het zijn stuk voor stuk zaken die ons maken tot wie we zijn en waarover we niet in

discussie gaan. Waarden die het waard zijn om voor te knokken.

‘Omdat het ook anders kan’


Succesvolle immigranten

Wij zijn voor een stevig, verplichtend en resultaatgericht immigratiebeleid. Hoe meer succesvolle

immigranten het goede voorbeeld geven, hoe beter voor Almere en Nederland. En hoe bereik je dat

anders dan door zelf duidelijk te zijn? Anders dan door zelf de normen te handhaven? Hoe kun je van

immigranten voorbeeldgedrag verwachten als we dat voorbeeldgedrag zelf niet serieus nemen?

Andere partijen hebben weinig tot niets geleerd uit het verleden. Dus wij gaan beginnen om de nieuwe

immigrantenstromen uit Oost- en Midden-Europa ditmaal wel serieus te nemen. Taal, onderwijs en

werk vormen een onmisbare drie-eenheid om nieuwelingen succesvol in onze samenleving te laten

integreren. Als we nú streng durven zijn en daarin investeren, hebben we straks een betere Almeerse

samenleving. En als nieuwelingen, tot slot, hun kansen onverhoopt niet pakken? Dan ligt gemekker

over ‘discriminatie’ op de loer, maar daar prikken we dan moeiteloos doorheen. Wanneer iemand

noodzakelijke vaardigheden mist, is er geen sprake van ‘discriminatie’ maar van een gerechtvaardigde

voorkeur voor iemand die beter is.

38

Eigen werklozen eerst

Polen, Roemenen en Bulgaren bewijzen dagelijks dat er in Nederland voldoende werk is. Toch zitten

onze kaartenbakken bij de sociale dienst nog vol. De kans om die kaartenbakken leeg te krijgen

hebben de andere politieke partijen glansrijk voorbij laten gaan. Toen bleek dat niemand tomaten

wilde gaan plukken, hebben ze de handdoek in de ring gegooid.

GLP gaat de kaartenbakken leegschudden. En GLP gaat ervoor zorgen dat onze kinderen goed

opgeleid worden zodat ze het werk dat er ligt op kunnen pakken.

Arbeidsmigranten na 10 jaar werken recht op een uitkering

Om sociale voorzieningen ook in de toekomst betaalbaar te houden, pleiten we verder voor een fikse

drempel van tien jaar werken. Pas daarna ontstaat er, wat ons betreft, voor de immigrant het recht op

uitkeringen en andere voorzieningen. Verliest de immigrant zijn of haar werk? Dan is terugkeer voor

iedereen de beste optie en vragen we bij dat traject medewerking van de opvangcentra. We willen

Oost-Europeanen niet met een paar honderd man samen in Polenflats huisvesten. Dat is geen

integratie! Zelfs al verblijven mensen hier maar voor vijf jaar, dan nog willen we dat Oost-Europeanen

zich vanaf dag 1 een beetje Nederlander voelen. Want hoe hard iedereen ook roept dat ze teruggaan:

over 15 jaar kunnen we alleen nog maar terugblikken. En dan willen we niet constateren dat we

dezelfde fouten hebben gemaakt als in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 met onze vorige arbeidsmigranten.

Problemen voorkomen

Eén van de dingen die GLP onderscheidt van de rest, is het durven benoemen van problemen,

ongeacht kleur en geloof. Maar liever nog dan dat, voorkomen we problemen. Doelgroepenbeleid is

daarbij noodzakelijk. De achtergrond van de problematiek die speelt bij de ene groep is namelijk van

een hele andere aard dan bij een andere groep. Een generieke aanpak werkt dan niet, wel maatwerk

voor de desbetreffende doelgroep. Zo’n aanpak blijkt effectief om overlast en problemen te

voorkomen. GLP kiest voor problemen oplossen en niet voor wegkijken omdat sommige problemen nu

eenmaal ongemakkelijk aanvoelen. Ook willen wij weer een Meldpunt Radicalisering om problemen

op dat vlak onmiddellijk te kunnen aanpakken.

‘Omdat het ook anders kan’


14. Milieu en duurzaamheid

'aandacht schenken aan de leefomgeving'

14.01 Meer duurzame ondernemers naar de stad trekken

Behalve dat we streven naar een goed vestigingsklimaat voor alle ondernemers, willen we ook

duurzame en maatschappelijk verantwoorde ondernemers stimuleren om zich in Almere te vestigen.

Wij kunnen bijvoorbeeld een MVO-prijs (MVO is maatschappelijk verantwoord ondernemen) uitreiken

aan de duurzaamste ondernemer van de stad. Dit in navolging van de gemeente Zeist die het erg

goed doet op het gebied van duurzaamheid. Ook kunnen we zorgen voor een informatiemarkt waarbij

MVO-ondernemers informatie kunnen uitwisselen over ondernemen in Almere. Op die manier kan er

op gemeentelijk niveau worden bijgedragen aan een betere wereld elders.

39

14.02 Hand in eigen boezem: duurzaam aanbesteden

Als overheid ontkom je er niet aan om de hand in eigen boezem te steken. Wij ondersteunen dan ook

van harte het besluit van het vorige college om 100% duurzaam in te kopen in 2015. En het liefst gaan

we nog een stapje verder door niet alleen duurzaam in te kopen, maar ook zoveel mogelijk bij MVO

ondernemers.

14.03 Duurzaam bouwen stimuleren

Als Raad zijnde zullen we zelf niet bouwen in Almere, maar we kunnen wel invloed uitoefenen op dat

wat er gebouwd zal worden. In nauwe samenwerking met makelaars en woningbouwcorporaties

kunnen we kijken hoe er zo duurzaam mogelijk gebouwd kan worden. Hergebruik van middelen moet

ook gestimuleerd worden.

14.04 Aandacht voor de leefomgeving

'Veilig, heel en schoon'. Zo zou onze stad moeten zijn en blijven. In een schone leefomgeving neemt

het gevoel van veiligheid namelijk ook toe. Linksom of rechtsom moet er als gemeente dus wel voor

gezorgd worden dat de Almeerse buitenruimte er netjes uitziet. Momenteel zijn er veel klachten over

de slecht onderhouden groenstroken en afval in de stad. De gemeente zal moeten kijken naar een

goedkope oplossing om dit te verbeteren. Aandacht voor de leefomgeving houdt ook in dat bewoners

er geen troep van mogen maken. Hier moet streng op gecontroleerd worden. De kosten die gemaakt

worden, zijn voor de bewoner. We werken tenslotte volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.

14.05 Meer schone energie

We zijn voor alternatieve, schone energie. Hierbij kun je denken aan zonne-energie, wind-energie en

getijdenenergie. Daarom juichen wij het toe als bewoners bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak

plaatsen. Een zonatlas kan hierbij helpen. Daarop kunnen bewoners en ondernemers zien hoe groot

de kans is dat hun zonnepaneel rendabel zal zijn. Wij zullen initiatieven op het gebied van alternatieve

energie ondersteunen en stimuleren.

‘Omdat het ook anders kan’


14.06 Geen vervuilde voertuigen in centrum

GLP wil geen vervuilde voertuigen meer in het centrum.Dit geldt zowel voor Personen- en bestelauto’s

die op diesel rijden en voor 1 januari 2001 voor het eerst een kenteken hebben gekrege, Vrachtauto’s

op diesel die niet voldoen aan de Emissienorm IV of hoger en de vervuilende tweetakt brommers.

Tevens willen we bekijken om op een later tijdstip ook alle bezinevoertuigen te verbieden in het

centrum.

14.07 Wat let je? Neem LED-verlichting

Wat let je? Neem LED-verlichting GLP wil dat straatverlichting en verlichting van wegen, zodra ze

vervangen moeten worden, vervangen worden door LED-verlichting. Dit scheelt weer energie!

14.08 Duurzaam wonen....

40

Wij van GLP zien graag dat er meer duurzame huisjes worden gebouwd in Almere zoals bijv. in

Oosterwold ‘Het Ecoparkhof’. (www.ecoparkhof.nl)

14.09 Vuurwerk

GLP wil een algemeen verbod op vuurwerk, dat verkocht wordt door particulieren. Wij zijn voorstander

van professionele vuurwerkshows, één show in elke stadsdeel, Deze shows worden door de

gemeente gefaciliteerd. Afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling dat afgestoken wordt door

burgers wordt strafbaar.

14.10 Growing Green City

GLP is geen voorstander van Growing Green City. Elk groen initiatief kan ook door burgers onderling

worden geregeld. We willen geen extra kostenpost van de gemeente naar de burger over het zoeken

naar groene projecten. Wel zullen we deze projecten zoveel mogelijk ondersteunen.

‘Omdat het ook anders kan’


15. Dier en natuur

'dieren het respect geven dat ze verdienen'

15.01 Wijken zo groen mogelijk houden

Almeerders houden van hun stad. Het groene karakter van Almere speelt hierbij een belangrijke rol.

Wij willen dat dit zoveel mogelijk behouden blijft. Door onze nieuwe aanpak met de wijkcentra, zullen

bewoners eerder op de hoogte zijn van eventuele bouwplannen in hun wijk. Hierna kunnen zij

vergaderen met politici en hun bezwaren tegen het verdwijnen van groen in hun wijk kenbaar maken.

Het is onze bedoeling dat het groen in de al bestaande wijken zoveel mogelijk behouden blijft. Er zijn

immers nog genoeg plekken om te bouwen aan de randen van Almere. Ook voor de randen geldt

echter dat bossen zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden. Daartoe willen wij in de komende

raadsperiode een langetermijnvisie ontwikkelen. Hierbij staat het halen van de natuur naar de stad

centraal. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat in elke wijk voldoende groen aanwezig is.

41

Ook is er de afgelopen vier jaar al genoeg bomen gekapt! Wij willen er voor zorg dragen dat de wijken

weer hun groene karakter terug krijgen!

15.02 Hondenbelasting terug naar de hond/eigenaar

De hondenbelasting verdwijnt op dit moment grotendeels in de pot algemene middelen. Hier is deze

belasting natuurlijk niet voor bedoeld. Eigenlijk zou hij alleen gebruikt moeten worden voor het

schoonhouden van hondenuitlaatplaatsen. Deze uitlaatplekken moeten middels duidelijke borden

herkenbaar zijn voor eigenaren en de poep moet hier door de gemeente geruimd worden. Op andere

plekken, kunnen en moeten eigenaren dit zelf doen. Tevens kan de hondenbelasting gebruikt worden

voor het creëren van meer speelplekken voor honden. Dit houdt in dat de hondenbelasting dan ook

omlaag kan.

15.03 De bij die hoort erbij

Net als de wesp trouwens. Beide dieren zijn van groot belang voor onze voedselproductie. De laatste

jaren hebben bijenpopulaties in Nederland het zwaar. Hier zijn een aantal oorzaken van. De

voornaamste oorzaak is het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Gelukkig kunnen we -op

gemeentelijk niveau- redelijk veel doen op dit gebied. GLP stelt voor om in Almere veel meer borders

aan te leggen met bijvriendelijke bloemen en planten. Dit past ook in het plaatje Ook kunnen we in

samenwerking met imkers speciale bijenkasten plaatsen om de populaties te helpen. Daarnaast willen

wij, bijvoorbeeld via de gemeentesite, bewoners inlichten over het nut van de bij. Zij kunnen dan zelf

de keuze maken om in hun tuin meer bloeiende planten te plaatsen.

15.04 Vogelvides plaatsen op gebouwen en woningen

Ook de huismus is in aantal sterk afgenomen de laatste jaren. Om deze afname een halt toe te

roepen, moeten we de nadelige gevolgen van het bouwbesluit van 1992 teniet doen. Dit kan door een

vogelvide (nestkastje) onder de dakpannen te plaatsen. Met een vogelvide is het voor de huismus

veel makkelijker om een nest en dus jongen te krijgen. Het is vooral belangrijk om deze vogelvides bij

nieuwbouw direct aan de brengen. Op die manier heeft de huismus misschien nog een kans.

‘Omdat het ook anders kan’


15.05 Een dier is geen ding

Keer op keer hoor je weer dat mensen die dieren mishandelen veel te kort en 'zacht' gestraft worden.

Logisch natuurlijk als je nagaat dat een dier voor onze wet slechts een ding is. Dit komt goed tot uiting

in het beleid rondom zwerfdieren. Deze moeten -evenals gevonden voorwerpen- twee weken

'bewaard' worden in de opvang. Wanneer de eigenaar na twee weken niet op zoek is gegaan naar het

dier, kan er naar een nieuwe eigenaar worden gezocht. Helaas gaat het hier om landelijke wetgeving.

Toch kunnen we zeker wel iets doen aan dierenmishandeling in onze gemeente. Voorkomen is

immers veel beter dan genezen. De Groen Liberale Partij wil dat hulporganisaties die te maken

hebben met huiselijk geweld, ook weten hoe ze dierenmishandeling kunnen herkennen. Zij zijn

immers diegenen die een kijkje nemen achter de voordeur. Zij kunnen op die manier meer voor

mishandelde dieren betekenen dan anderen.

15.06 Aandacht voor ALLE dieren

42

Honden en katten krijgen meestal de meeste aandacht. Wij vinden dat er ook aandacht moet zijn voor

vogels, knaagdieren, egels en andere dieren. Deze dieren worden geregeld gewond aangetroffen, ook

door toedoen van de mens. Vogels worden bijvoorbeeld vaak aangetroffen met een vishaak in hun

bek. Ook deze dieren moeten dan de juiste zorg krijgen. Deze zorg kunnen ze krijgen in speciale

dierenopvangcentra die zich richten op dat dier. Sommige opvangcentra kunnen zich prima redden

zonder subsidie. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Andere opvangcentra hebben misschien wel een

bijdrage nodig en die moeten zij dan kunnen ontvangen van de gemeente.

15.07 Een dierenwelzijnsnota moet er komen

De komende raadsperiode moet er een dierenwelzijnsnota komen. Tevens willen wij dat Almere voor

het eerst in de geschiedenis van de stad het onderwerp dierenwelzijn in een portefeuille van een

wethouder zal onderbrengen. Wij hopen dat door het gebruik van deze twee beleidsinstrumenten het

dierenwelzijn van alle dieren in de stad zal toenemen.

15.08 Goedkoop huisdier chippen voor minima

Wij zijn geen voorstanders van het verplicht chippen van dieren, maar willen het wel stimuleren. Net

als in Amsterdam hopen wij op een samenwerkingsverband met dierenwelzijnsorganisaties, waardoor

ook mensen met een kleine portemonnee goedkoop hun huisdier kunnen laten chippen. Veel

ondernemingen spelen hier al op in.

15.09 Zwerfkatten laten zwerven?

Als het aan ons ligt, dan blijven -echt- verwilderde katten op de plek waar ze gevonden zijn. Voor veel

verwilderde katten is een leven in het dierenasiel of huis nu eenmaal niet de beste optie. Deze katten

zijn zo verwilderd, dat ze niet meer aan mensen of andere huisdieren kunnen wennen. Het is wel

belangrijk om er zorg voor te dragen dat er niet nog meer zwerfkatten bijkomen. Verschillende

organisaties in Almere houden zich hiermee bezig. GLP vindt dat zij dit werk moeten voortzetten en

wil dat zoveel mogelijk zwerfkatten die in de natuur verblijven, gecastreerd en gesteriliseerd worden.

15.10 Hulphonden niet de toegang ontzeggen

Men mag hulphonden en geleidehonden niet de toegang ontzeggen in publieke gebouwen. Ook hoeft

er voor hen geen hondenbelasting betaald te worden.

‘Omdat het ook anders kan’


15.11 Kwaliteit kinderboerderijen waarborgen

GLP vindt het belangrijk dat kinderboerderijen voldoen aan alle wet- en regelgeving. Een keurmerk is

een goed middel om aan te tonen dat hieraan voldaan wordt. Wij willen graag dat alle

kinderboerderijen in Almere zo snel mogelijk dit keurmerk krijgen.

43

‘Omdat het ook anders kan’


‘Omdat het ook anders kan’

44


16. Aandacht voor de toekomst:

1. Schaalsprong van Almere

We kunnen er niet omheen: de schaalsprong van Almere. Wij zijn er niet op tegen, mits er niet teveel

gebouwd gaat worden op plekken waar nu bossen en natuur zijn. En natuurlijk vinden wij ook dat de

voorzieningen voor bewoners in Almere mee moeten groeien met het inwoneraantal. Tevens moet

het traject Almere-Amsterdam aanzienlijk verbetert worden.

45

2. De provincie

We zijn tegen de provincie, omdat we tegen de bestuurslaag 'provinciale staten' in het algemeen zijn.

We willen graag dat de taken van de provincies overgeheveld worden naar de gemeenten en de

Tweede Kamer. Verschillende voorbeelden bestaan in Nederland waar dergelijke alternatieven

werken, zoals het ‘Drechtsteden-model’.

3. De Floriade

De Floriade als alleen de permanente, duurzame woonwijk is een goed initiatief. De reden hiervan is

dat wij ons grote zorgen maken over het gekozen tijdstip en het geld wat het totaal gaat kosten. We

weten niet zeker of de Floriade ons überhaupt geld zal opleveren. Gezien andere Floriades is het

waarschijnlijker dat het ons geld gaat kosten. Om dit in tijden van gemeentelijke bezuinigingen en

tekorten van je eigen burgers te vragen, gaat ons eigenlijk te ver. Als wij nu nog de Floriade kunnen

stoppen, dan willen wij dat bereiken. Wij zijn voor het bouwen van een woonwijk op een andere plek,

maar niet voor het prestigeproject waar menig ondernemer en burger voor moet wijken.

Verder ondersteunen wij wel het voorstel om van Almere zelf een Floriade te maken. Het

verduurzamen en meer natuurlijk groen in de woonwijken. Omgeving en bedrijven toekomstbestendig

te krijgen. Enkele (concrete) voorstellen heeft u al in het programma kunnen lezen.

4. Samenwerken met bedrijven en burgers

Lokale bedrijven en burgers moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij het hele traject. Laten we

de kans grijpen om het echt gezamenlijk met de Almeerders te doen. Daarbij moeten we vooral

scholen zoals het Groenhorst College en de CAH niet vergeten. Zij zijn tenslotte gespecialiseerd in

groen. Ook is het een mooie stimulans voor hoveniersbedrijven en ondernemingen in de regio.

‘Omdat het ook anders kan’


5. Tot slot

We sluiten geen enkele partij uit om mee samen te werken

GLP noemt zichzelf niet voor niets een burger partij. GLP is van mening, dat je de keuze na

de verkiezingen moet respecteren van alle burgers van Almere. GLP wil samenwerken met de

partijen waarvan de doelstellingen overeenkomen en daar een akkoord mee sluiten. Alle

punten die we niet gezamenlijk delen laten we over aan de raad. Om zo te werk te gaan, hoef

je geen enkele partij uit te sluiten.

We sluiten de vorming van een minderheidscoalitie niet bij voorbaat uit

Omdat GLP wel haar belofte naar de kiezer toe waar wilt maken, kijken we naar de

overeenkomsten met de andere partijen en sluiten we dus geen compromissen. GLP kan

daarom goed leven met een minderheidscoalitie. Zo moeten we voor alle voorstellen steun

vinden bij alle partijen die deelnemen in de gemeenteraad en dat vinden wij pas echte

democratie.

U W S T E M T E L T

46

Zojuist hebt u onze programma gelezen. U hebt kunnen lezen dat we veel willen bereiken in

Almere. Natuurlijk hopen we dat we op uw stem kunnen rekenen. Wij zullen hoe dan ook ons

programma blijven uitvoeren. Of we nu in het college terechtkomen of in de Raad. 'Meer

democratie' is ons motto en daar zullen we ons hard voor blijven maken. Daarom zullen we

ook alleen afspraken met andere partijen maken over punten die we overeenkomstig hebben

met hen.

Hier tekenen wij voor

‘Omdat het ook anders kan’


‘Omdat het ook anders kan’

47


48

Met dank aan: Maarten Wolterink voor de cartoon,

Copyright © 2017 GLP. Alle rechten voorbehouden

‘Omdat het ook anders kan’

More magazines by this user
Similar magazines