Views
10 months ago

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen - BIJLAGEN

Bijlagen bij de projectbeschrijving en analyse van de toepassing van de asset based community development in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Hay van der Sterren

• Wat iemand bij

• Wat iemand bij de vraag vertelt is erg belangrijk en moet worden opgeschreven (bijvoorbeeld wat iemand in de buurt wil doen en waar niet dirct naar wordt gevraagd). • Gegevens meteen (erna) verwerken en aan elkaar koppelen, zodat groepjes bewoners rond om een bepaald onderwerp of een bepaalde activiteit bij elkaar kunnen worden gebracht. • De gegevens uit de enquete moeten leiden tot nieuwe activiteiten en voorzieningen door en voor buurtbewoners (in ‘Onze Buurt Aan Zet’ is voor de uitvoering daarvan geld gereserveerd). Vragen bij de werkwijze: • Welke selectie van adressen in de kolpingbuurt maken we voor de eerste ronde? • Hoe betrekken we allochtone buurtbewoners (taalprobleem?) bij de enquête? • Hoe werven we meer enquêteurs voor het afnemen van enquêtes? • Hoe betrekken we er (later) ook kinderen en jeugdigen erbij? Hoe kunnen zij wat te zeggen krijgen over de leefbaarheid en veiligheid in hun kolpingbuurt? BCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCD 72

Bijlage 5 ABCD-link, deel 1 Deze bijlage bevat teksten die zijn geschreven voor de zogenoemdeABCD-link’. Dit is een e- mail-link, die in het leven is geroepen op initiatief van het LSA en waarin professionals, die zich in den lande bezig houden met de ondersteuning van bewonersgroepen in de ABCD-aanpak, elkaar op de hoogte houden van ervaringen en ontwikkelingen in hun eigen werkgebied en elkaar kunnen consulteren en adviseren. Deelnemersnaam: Ids Breeuwsma Functie: professioneel begeleider Projectnaam: ABCD - Onze Kolpingbuurt Aan Zet Start project: februari 2002 Einddatum project: december 2004 Bijdrage over de periode van februari 2002 tot februari 2003 Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen in deze periode: De Kolpingbuurt in Nijmegen “Alles bij elkaar zorgen de sociaal-historische achtergrond van de buurt, de kwaliteit van de woningvoorraad en de fysieke woonomgeving voor slechte condities. Daar komt nog bij, dat er een groeiende frustratie aan het ontstaan is, omdat de bewoners het gevoel krijgen dat ze in de steek worden gelaten. Dit alles bevordert het gevoel van troosteloosheid en werkt averechts op de aanspreekbaarheid en betrokkenheid van de buurt, welke toch al niet al te groot zijn (vooral eigen belangen worden nagestreefd).” (Beschrijving onder “Organisatiegraad “ uit het wijkplan van 1997 van de gemeente Nijmegen) Sinds 1997 werk ik voor Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen. Vanaf het begin ben ik o.a. in de Kolpingbuurt werkzaam geweest met taken in het kinderwerk en opbouwwerk. De Kolpingbuurt in Nijmegen bestaat ruim 50 jaar, een kleine wijk: 230 woningen, ongeveer 900 bewoners, 2/3 autochtoon, 1/3 allochtoon. Sinds 1963 is het woningtoewijzingsbeleid in Nijmegen gericht geweest op de Kolpingbuurt als “laatste mogelijkheid” voor de plaatsing van gezinnen. Een aantal decennia zijn er allerlei varianten geweest op onderhoud van de wijk, gericht op sociale en fysieke infrastructuur. Door een beleid van schaalvergroting in Nijmegen, ongeveer 10 jaar geleden, verdwenen voorzieningen als kleuterschool, crèche, buurthuis en buurtwinkel uit de Kolpingbuurt. Vervolgens werd, gedwongen door bezuinigingen, ook de inzet van verschillende instellingen van maatschappelijk en sociaal-cultureel werk geminimaliseerd. De gemeente Nijmegen schroefde het aandachtsniveau via deze ingeslagen weg terug tot “pappen en nathouden”. Uiteindelijk gevolg was dat de samenhang in de buurt verdween of nog maar minimaal bestond. Men voelde zich in de steek gelaten en de Kolpingbuurt weet nu bijvoorbeeld de hoogste cijfers te scoren op jeugdwerkloosheid. Daarnaast kent de Kolpingbuurt problemen als een groot verloop in de woningen, overlast van de spoorlijn, etc. Onze Buurt Aan Zet In oktober 2001 werden het Centrum van Nijmegen en de Kolpingbuurt aangewezen als wijken die gingen deelnemen aan het landelijke project “Onze Buurt Aan Zet” (OBAZ), gericht op de bevordering van veiligheid en leefbaarheid. In opdracht van de gemeente Nijmegen beschreef ik met een aantal actieve buurtbewoners en samen met een collega van onze afdeling Ontwikkeling van Tandem een projectplan voor Onze Buurt Aan Zet. Alle mogelijke wensen ter bevordering van leefbaarheid en BCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD 73

Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Verbreding van bewonersbetrokkenheid - Ids Breeuwsma / Hay van der sterren
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Bijlage 7 Kwanitatieve risico analyse Toorank - Gemeente Nijmegen