Views
2 months ago

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen - BIJLAGEN

Bijlagen bij de projectbeschrijving en analyse van de toepassing van de asset based community development in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Hay van der Sterren

veiligheid

veiligheid van en voor de buurt werden hierin beschreven. Na uiteindelijke goedkeuring door de gemeenteraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken kon hiermee begin 2002 een start gemaakt worden. De buurt had in het projectplan o.m. het volgende te kennen gegeven: de wens van een eigen buurtcentrum voor activiteiten voor alle bewoners, van jong tot oud, dus een ontmoetingsruimte met daarbinnen banen voor buurtbewoners; activiteiten plus een plek voor de jeugd in de buurt; een wijkagent; een opbouwwerker; een buurtconciërge en toegankelijk maatschappelijk werk. Door de specifieke vraag vanuit de buurt kreeg ik naast mijn oorspronkelijke 4 uur gedurende 2 jaar 24 uur opbouwwerk t.b.v. OBAZ erbij. In het kader van OBAZ zijn er vorig jaar o.m. schoonmaakacties en activiteiten voor en vooral door buurtbewoners georganiseerd (kinderen, jongeren en volwassenen), de Stichting Buurtcomité Kolpingwijk is opgericht, een digitaal trapveld genaamd Kolping Digitaal is gestart waarbij 2 buurtbewoners werkzaam zijn geworden, twee buurtconciërges (niet uit de buurt) zijn gestart in dienst van de woningbouwvereniging en er is een toezegging, zwart op wit, voor een buurthuis in een groot pand aan de rand van de buurt met een financiële dekking tot en met 2007. ABCD Vanuit gemeente Nijmegen geïnitieerd en door Tandem verder onderzocht is het idee ontstaan om de mogelijkheden van de ABCD-methode in de Kolpingbuurt te gaan toepassen. Binnen de ruime middelen van OBAZ is er geld begroot voor uitvoering van de ABCD-aanpak, de activiteiten door en voor buurtbewoners die daar uit voortkomen en voor eventuele ondersteuning door het sociaal-cultureel werk daarbij. Vorig jaar is een eerste start met een initiatiefgroep gemaakt, die we de bewonersenquête-groep zijn gaan noemen. Deze groep kent inmiddels weer een andere samenstelling dan de club met wie het vorig jaar de startersbijeenkomst in Utrecht werd bezocht. Het was niet eenvoudig mensen te vinden, te meer omdat het project OBAZ met een groot aantal plannen, besteedbare middelen en mogelijkheden (hoe complex overigens ook weer) tegelijkertijd plaatsvindt. De bewonersenquête-groep dacht zelf ook al heel snel in de richting van mogelijke activiteiten voor de buurt, in plaats van (een onderzoek naar) capaciteiten van de bewoners als uitgangspunt te nemen. Wanneer er geld is, is het motto toch al snel “wat zullen we doen en met wie?”. De ABCD-methodiek heeft duidelijk andere uitgangspunten, althans de speurtocht naar middelen is een van de latere stappen. Nadat er een groep van 8 bewoners bij elkaar was, zijn we vanaf september gedurende 4 bijeenkomsten bezig geweest met het maken van de vragenlijsten voor de enquête In de eerste bijeenkomst hebben we mogelijke onderwerpen behandeld en vervolgens de opzet van een mogelijke vragenlijst besproken aan de hand van het Eindhovens voorbeeld. In de voorbereidingen en de bijeenkomsten heb ik met ondersteuning van Hay van der Sterren en Daphne Hoekstra (respectievelijk docent en stagiaire (binnen OBAZ) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, afd. CMV) hernieuwde vragenlijsten aangeleverd en deze zijn weer gezamenlijk besproken en doorgenomen. Vervolgens hebben we twee trainingsbijeenkomsten voor de 8 enquêteurs gehouden. Toen kon er dus worden gestart; doel: 50 enquêtes in november en december. Nadat er huis aan huis publiciteit is gemaakt (uitleg over de enquête in een mooie Kolpingbuurt-map), werd op 7 november de eerste enquête afgenomen door burgemeester Guusje ter Horst. Nadat een aantal enquêtes was afgenomen, hebben we op grond van de opgedane ervaringen hiermee de vragenlijst nog eenmaal bijgesteld. De start werd ook gepubliceerd in het Nijmeegs huis aan huis-blad “De Brug”. Eerste resultaten ABCD Enquêtes Inmiddels zijn er 45 enquêtes afgenomen en wordt er nog verder geënquêteerd. Idee is om wanneer het weer het toelaat “op straat” met een caravan-achtige-situatie weer wat extra bombarie eraan te geven. In twee aparte “enquête-nieuwsbrieven” is vermeld hoever de bewonersenquête-groep is en wat nog verder de bedoeling is. Een tweede ronde staat in de planning. BCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCD 74

Capaciteiten Van de geënquêteerden hebben 15 bewoners aangegeven capaciteiten in te willen zetten voor de buurt. Concreet (loopt door elkaar): - 6 actieven voor disco voor 11 - 16 jarigen in een nabij gelegen wijkcentrum, maandelijks, te starten 28 februari, organisatie samen met jongeren; - 4 actieven voor een te starten bouwdorp (in gang gezet); - 1 voor een huiswerkklas (interesse wordt gepeild); - 4 voor een hobbygroep voor vrouwen (plan maken voor nieuwe buurtcentrum). Deelnemers Op dit moment wordt geïnventariseerd welke bewoners via de enquêtes te kennen hebben gegeven in welke activiteiten ze interesse hebben als mogelijk deelnemer en wat ze willen leren. Effecten Het doorbreekt de bestaande structuur van de ‘oude’ groep actieve buurtbewoners en verbreedt tegelijkertijd deze groep. De geënquêteerde bewoners die zich nu groepsgewijs in willen gaan zetten voor de genoemde activiteiten voelen zich serieus genomen op hun voorkeuren. Het meest inspirerende vond ik: Erg inspirerend vind ik het resultaat van de enquêtes; de energie die in de voorbereiding gestoken is, komt er ook uit. De geënquêteerden die aangaven zich in te willen zetten heb ik met de stagiaire naderhand op een middag en een avond gesproken. Op dat moment zit je met een gemotiveerde club mensen rond de tafel, die met iets concreets de deur uit willen. Dat werkt prettig, mensen willen zelf aan de slag. Waar ik tegenaan liep: De omstandigheden binnen het OBAZ-project, met alle (financiële) middelen die er al zijn, loopt niet parallel met de weg die je volgens de ABCD-aanpak doorloopt. De initiatiefgroep wilde hier meteen mee aan de slag en ging al direct plannen bedenken, terwijl het doel is om de groep actieve buurtbewoners uit te breiden en gebruik te maken van hun capaciteiten. De grote wens van bewoners voor een eigen buurtcentrum. Op dit terrein speelt zich van alles af tussen bewoners en gemeente en dat duel steekt vaak de kop op en bepaalt veel van hun handelen. Hierbij hoort, dat je concreet nu nog weinig kan doen in de ogen van bewoners (bijvoorbeeld als het gaat over het opzetten van nieuwe activiteiten), waardoor ze geneigd zijn weinig nut in een enquête naar capaciteiten te zien. Snel advies Ik wil graag snel wat weten over: Zijn er ervaringen met het enquêteren van jongeren (als aparte doelgroep)? Is daarvoor dezelfde (algemene) enquête gebruikt? Zijn er aparte vragenlijsten voor specifieke doelgroepen ontwikkeld? ABCD-link, deel 2 Bijdrage over de periode van maart-juli 2003 Samenvatting belangrijkste ontwikkelingen in deze periode: Vergeleken met mijn vorige bijdrage wijd ik hier niet meer uit over de Kolpingbuurt zelf en Onze Buurt aan Zet. In deze periode hebben zich verschillende zaken afgespeeld, een verkorte schets: — Disco-groep voor jongeren; tot en met half is deze groep actief geweest, daarna werden BCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD 75

Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Verbreding van bewonersbetrokkenheid - Ids Breeuwsma / Hay van der sterren
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Bijlage 7 Kwanitatieve risico analyse Toorank - Gemeente Nijmegen