Views
4 months ago

Binnendijks 2018 05-06

Binnendijks van 10 en 11 februari 2018

BINNENDIJKS NUMMER 5/6,

BINNENDIJKS NUMMER 5/6, 10/11 FEBRUARI 2018 OFFICIEEL DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS. DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET. VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER! Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen. Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster. INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten 18 januari 2018 Rijperweg 114 Aanleggen tijdelijke dam met duiker 18 januari 2018 Jisperweg 140 Verbouw schuur tot mantelzorgwoning 19 januari 2018 Middenweg 135 Plaatsen berging met terrasoverkapping 19 januari 2018 Kolkpad 3 Realiseren tijdelijke woonruimte in bestaande schuur 24 januari 2018 Zuiderweg 2a Uitbreiden woning aan achterzijde 25 januari 2018 Zuiderpad 74 Uitvoeren constructiewerkzaamheden (plaatsen stalen portaal) 30 januari 2018 Landbouwlaan 3 Plaatsen dakkapel op voordakvlak woning Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452. VERLEENDE VERGUNNINGEN EN/OF ONTHEFFINGEN A.P.V. EN BIJZONDERE WETTEN Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten 23 januari 2018 Diverse locaties, Beemster Vergunning plaatsing reclameborden Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299) 452 452. > Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u dat kunt doen. BEZWAAR MAKEN Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste: uw naam en adres de datum een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft waarom u bezwaar heeft U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar. Voorlopige voorziening Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. WIJZIGING BESTEMMINGSPAN T.B.V. HET PERCEEL WORMERWEG 17 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het perceel Wormerweg 17 te wijzigen waarbij de bedrijfsbestemming van deze locatie wordt gewijzigd in een woon- en tuinbestemming. Ten behoeve hiervan is het ontwerp-wijzigingsplan Wormerweg 17 opgesteld. Het bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. TERINZAGELIGGING Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van maandag 12 februari 2018 tot en met 25 maart 2018 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Daarnaast is het ontwerp-wijzigingsplan tijdens deze periode te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.beemster.net. REACTIEMOGELIJKHEID Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan indienen. Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen het uiteindelijke vaststellingsbesluit beroep te kunnen instellen. De schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG te Middenbeemster. Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor het indienen van een mondelinge zienswijze een afspraak maken met de heer F. Wulterkens van het Ruimtelijk Domein van de gemeente Purmerend, via het centrale telefoonnummer 0299-452452. Tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge zienswijzen worden betrokken bij de verdere besluitvorming door het college. HUISNUMMERBESLUITEN Burgemeester en wethouders hebben op 29 januari 2018 met besluitnummer 1416542 het volgende besloten: Vaststellen: Oostdijk 14a Zuidoostbeemster (betreft paardenstal) Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299) 452 452. > Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’ verderop hoe u dat kunt doen. VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET De burgemeester maakt bekend dat - op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet - een vergunning is aangevraagd door het volgende horecabedrijf: Brasa Beemster (Rijperweg 83) Naar verwachting wordt binnen 8 weken op de aanvraag beslist. Van de eventuele verlening van de vergunning wordt een kennisgeving gepubliceerd in de Binnendijks en op de website van de gemeente Beemster. Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452. BESTUUR VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE EN RAAD OP 20 FEBRUARI 2018 De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur. Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere het volgende onderwerp: Een korte presentatie van de zwerfinator Dirk Groot over het voorkomen van plastic zwerfafval. Het voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen voor de openbare ruimte en het gemeentelijk rioleringsplan. De beheerplannen gaan over de disciplines (verkeers)bebording, openbaar groen, (civiele) kunstwerken , openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, straatmeubilair, speelvoorzieningen, wegen en straatreiniging. Van deze plannen zijn de financiële consequenties in beeld gebracht. Daarnaast is een nieuw en thans regionaal gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. Het voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Butter en Zeeman. Wethouders zijn verplicht in de gemeente te wonen waarvoor ze zijn benoemd tenzij de raad hiervoor ontheffing verleend. Dit kan telkens voor de duur van een jaar en zo is eerder door de raad besloten. Deze ontheffing loopt binnenkort af. Het voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de periode 2018 t/m 2022. Het procesvoorstel voor de verkoop van het gemeentehuis. Het college heeft in de voorgaande raadsvergadering gemeld, dat De Beemster Compagnie afziet van aankoop van dit pand. Het college doet de raad nu een procesvoorstel over hoe verder te handelen bij dit onderwerp. Het voorstel tot het geven van een zienswijze op de kadernota 2019 van de GGD Zaanstreek-Waterland. Deze nota gaat in op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen die relevant zijn voor de komende nieuwe begroting van de GGD. Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie op 20 februari bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren. De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op de website www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag van 13.30 uur tot 19.00 uur). Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht vindt u op de website www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op met de griffier via het nummer (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net. EINDE PUBLICATIES ‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’ Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden, evenementen, raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten. Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief. BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452 GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR (NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

BINNENDIJKS 5/6 10/11 februari 2018 5 Binnendijks SPORT Klaverjassen Vrouwen van Nu Uitslag 31 januari 1 Elly Bakker 5223 2 Bep v.d. Berg 4979 3 Iet Jantjes 4962 4 Fien de Hart 4791 5 Gusta Beets 4774 6 Joke Akkerman 4750 7 Gonnie Groen 4749 poedelprijs Bets Bakker 3779 Klaverjassen Soos Westbeemster 1 Mv. D. Tensen – Ligthart 5324 2 Mv. J. de Wit – Bonne 4973 3 Mv. W. Timmer – Tol 4824 Troost prijs Hr. J Hopman 3684 uitslag klaverjassen Middelwijck. V.S.V. AVOND 24 JANUARI Pelgrimstocht Deze avond was voor mw. Vroni Spil-Konijn. Zij nam ons mee met haar pelgrimstocht van Hoorn naar Santiago de Compostella. Op een schermdoek konden we mee kijken hoe ze het heeft beleefd. Op 21 april was de dag dat ze afscheid nam van haar familie en vrienden en 40 km liep naar Amsterdam. Dat was veel, kwam ze later achter. Blaren. Ze ging onbevangen zonder oordeel aan haar tocht beginnen. Tijdens haar reis kwam ze soms haar eigen tegen. Eenzaam en tranen maar ook het los laten van het gewone leven. Na deze reis kwam ze er positiever uit vandaan. Tijdens de reis had ze een steen mee genomen van huis ter gedachtenis van haar overleden vader. Ze vond dat ze het moest doen, zegt haar gevoel. Met het Jacobs schelp aan haar rugtas kreeg ze veel contacten onderweg. Een stel uit Brabant die haar hun telefoon nummer gaf, want ze wilde wat terug doen aan andere pelgrims in nood. Later had Vroni toch dat telefoonnummer nodig voor een slaapplek. Het stel was blij dat ze wat terug konden doen. Vroni maakte heel veel mooie foto’s van natuur en dorpen waar ze door liep en ook van vrienden en mensen die ze ontmoette en slaap plekken. In Spanje, 100 km van Santiago de Compostella af, bij het plaatsje Cruz de Ferro was de berg met het ijzeren kruis. Daar bij het kruis heeft ze de steen van haar vader neergelegd. Ze was niet de enige, er lagen meerdere stenen van haar voorgangers. Het deed haar erg goed om het te doen. Op 14 augustus kwam ze in Santiago de Compostelle aan, waar familie haar stond op te wachten. Blij om ze weer te zien. Dag later is ze terug gevlogen naar huis. De laatste kilometers voor haar dorp wilde ze lopend doen. Het dorp stond met spandoeken en bloemen op haar wachten om haar te verwelkomen bij binnenkomst. Tijdens haar reis heeft ze veel opschreven waar ze later een heel mooi boek heeft gemaakt. Waar ze trots op is. Het was een zeer indrukwekkend en boeiende avond, om zo de reis met Vroni en haar mooie foto’s te mogen beleven. (TEKST EN FOTO AANGELEVERD) 26 januari 1 Mien Stroet 5748 2 Marie de Wit 5370 3 Wim Duijn 5277 4 Gerrit Holleeder 5042 5 Thea Gruijthers 4992 laagste Maarten Kalisvaart 3590 2 februari 1 Jan Vollebregt 5774 2 Thea Talens 5601 3 Gerrit Holleeder 5547 4 Janna Doets 5359 5 Co Klinkert 5282 Laagste Annie Koning 3537 Bowling Spierdijk KLUITJE Beemster Ondernemer en LTO Noord organiseren op donderdag 15 maart (20.00 uur) Hét Ondernemersverkiezingsdebat in Kavel II. (Volgerweg). Ondernemers kunnen deze avond aan de hand van aantal thema’s de Beemster partijen aan de tand voelen. Lezersfoto Ik wandel en fiets regelmatig vanuit de Middenbeemster door de polder en natuurfotografie is mijn grootste hobby. Gerrie Jansen; Middenbeemster Voorlezen bij peuteropvang de Speelhut Afgelopen dinsdag werd voor de 2e keer in de geschiedenis van Bowling Spierdijk een ‘perfect game’ gegooid. De 23-jarige Anthony Voogt is het gelukt om tijdens de clubcompetitie 12 strikes op rij te gooien en zo een 300 game neer te zetten! Anthony is een paar jaar geleden begonnen met bowlen volgens de “2-handen aan de bal” methode. Een bal met maar 1 gat die op een heel andere manier wordt losgelaten. Na veel trainingsuren en diverse clinics (o.a. van de bondscoach) was het dan eindelijk zover. Anthony heeft er dit seizoen al meerdere malen dichtbij gezeten, toen lukte het helaas net niet, afgelopen dinsdag dus eindelijk wel! Een mooie prestatie voor deze jonge bowler, waar ook Bowling Spierdijk uiteraard zeer trots op is. Op naar de volgende! Dinsdag 24 januari kreeg pov de Speelhut (Fortes) in het kader van de Nationale Voorleesdagen bezoek van wethouder Dick Butter. In een gezellig hoekje in de ruime speelzaal aan het Tobias de Koeneplein las hij voor uit “Ssst, de tijger slaapt” van Britta Teckentrup. Ook de juffen Ottelien en Corina luisterden bewonderend naar de wethouder die zijn voorleescapaciteiten na de geboorte van zijn kleinkind vaker zal kunnen inzetten. Na afloop met zijn allen aan tafel voor een uitgebreid ontbijtbuffet. Met allerlei heerlijke soorten hapjes. Dat was smullen! GEERT

Binnendijks 2018 23-24
Binnendijks 2018 21-22
Binnendijks 2018 19-20
Binnendijks 2018 17-18
Binnendijks 2018 15-16
Binnendijks 2018 13-14
Binnendijks 2018 11-12
Binnendijks 2018 09-10
Binnendijks 2018 07-08
Binnendijks 2018 03-04
Binnendijks 2018 01-02
Binnendijks 2017 49-50
Binnendijks 2017 47-48
Binnendijks 2017 45-46
Binnendijks 2017 43-44
Binnendijks 2017 41-42
Binnendijks 2017 39-40
Binnendijks 2017 37-38
Binnendijks 2017 35-36
Binnendijks 2017 31-32
Binnendijks 2017 33-34
Binnendijks 1952-07-25 p1
Binnendijks 2017 27-28
Binnendijks 2017 25-26
Binnendijks 2017 23-24
Binnendijks 2017 21-22
Binnendijks 2017 19-20
Binnendijks 2017 17-18
Binnendijks 2017 15-16