Views
5 months ago

170905 Privacyreglement verwerking leerlinggegevens

Reglement

Reglement verwerking leerlinggegevens versie 1.5 september 2017 Inhoud 1. Inleiding ................................................................................................................................................ 3 2. Reglement verwerking leerlinggegevens ............................................................................................. 4 2.1 Artikel 1: Begripsbepalingen ........................................................................................................ 4 2.2 Artikel 2: Reikwijdte en doelstelling van het reglement .............................................................. 5 2.3 Artikel 3: Doel van de verwerking van persoonsgegevens ........................................................... 6 2.4 Artikel 4: Verwerking van persoonsgegevens .............................................................................. 6 2.5 Artikel 5: Het beheer en de verwerking van persoonsgegevens .................................................. 6 2.6 Artikel 6: Verstrekking van gegevens ........................................................................................... 7 2.7 Artikel 7: Toegang tot persoonsgegevens .................................................................................... 7 2.8 Artikel 8: Beveiliging en geheimhouding ...................................................................................... 7 2.9 Artikel 9: Informatieplicht ............................................................................................................ 7 2.10 Artikel 10: Rechten betrokkenen: inzage, correctie en verzet ..................................................... 8 2.11 Artikel 11: Bewaartermijnen ........................................................................................................ 8 2.12 Artikel 12: Oud-leerlingen ............................................................................................................ 8 2.13 Artikel 13: Klachten ...................................................................................................................... 9 2.14 Artikel 14: Inwerkingtreding en citeertitel ................................................................................... 9

Reglement verwerking leerlinggegevens versie 1.5 september 2017 1. Inleiding Het is van belang beleid vast te stellen ter bescherming van leerlingengegevens. Het betreft hierbij niet alleen het bewaren van leerlingendossiers en de uitwisseling van gegevens, maar eveneens de digitale verwerking van privacy gevoelige informatie. Een aantal organisaties voor bestuur en management in het primair- en voortgezet onderwijs, te weten Besturenraad, Verus, VBS, VGS en VOS/ABB, hebben gezamenlijk een convenant opgesteld voor een model van een privacyreglement. Dit model ligt ten grondslag aan dit reglement. Het model heeft de instemming van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit privacyreglement is niet van toepassing op de personeelsgegevens. De personeelsbestanden vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, staatsblad 2000, 302. Het management van de scholen dient het personeel van de scholen inhoudelijk op de hoogte te houden t.a.v. de inhoud van dit beleidsdocument. Daarnaast is het van belang toe te zien op de uitvoering van het reglement.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
Richtsnoeren Publicatie Persoonsgegevens op Internet - College ...
De gewaardeerde klant - College bescherming persoonsgegevens
één met een uiteenzetting van de Wbp - zwenneblog - Universiteit ...
Q en A Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.pdf
Privacy-aspecten van Directory Services - SURFnet
rs_2013_richtsnoeren-beveiliging-persoonsgegevens
bouwsteen 5 privacy def opmaak - SBCM
Herkomst van de klant - College bescherming persoonsgegevens
rs_2013_richtsnoeren-beveiliging-persoonsgegevens
Raamwerk Privacy Audit - College bescherming persoonsgegevens
Jaarverslag 2011 - College bescherming persoonsgegevens
CBP Richtsnoeren ANPR - College bescherming persoonsgegevens
Jaarverslag 2010 - College bescherming persoonsgegevens
Jaarverslag 2008 - College bescherming persoonsgegevens
Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?
jaarverslag 2006 - College bescherming persoonsgegevens
Elektronische overheid en privacy - College bescherming ...
Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?
Profileren en selecteren
Elektronische overheid en privacy - College bescherming ...
info brochure Wbp:Layout 2 - INDI