Views
1 week ago

Mandeguod_Februari_2018

Krystfeest yn Weidum:

Krystfeest yn Weidum: ‘Hasto my net sjoen?’ Op zondag 24 december, kerstavond, vierden we samen kerstfeest in Weidum. Buiten waren er vuurkorven om mensen te verwelkomen en er wachtten ons nog meer verrassingen. In de voorkerk poetsten jonge schoenpoetsers onze schoenen en het kinderkoor verwelkomde ons zingend vanaf de balustrade. In de kerk was het warm en smûk en alle stoelen waren tot op de laatste plaats bezet. We zongen samen onder begeleiding van organist Wiebe Kaspers en luisterden naar de (koper)blazers van Weidum. Toen doofden de lichten in de kerk en werd het stil bij het verhaal van Pake Panov. It ferhaal fan Pake Panov is skreaun troch de Russyske skriuwer Tolstoi en giet oer in âlde skuonmakker mei in briltsje op ’e noas. Hy wennet yn in lyts húske yn in Russysk doarpke. Op in kâlde winterdei heart hy dat Jezus by him del komme sil. Pake Panov fynt it geweldich en sjocht de hiele dei nei him út. 14 Mandeguod

Dy dei komme der in protte minsken del. Hy dielt kofje út oan kâlde en ferklomme strjitfeiers, skinkt de moaiste skuontsjes oan in lytse poppe, harket nei in prachtich bernekoarke en jout jild oan earme bidlers. Oan de ein fan de dei is hy yn triennen omdat Jezus net op besite west hat. Mar dan heart er in stim dy’t seit: ‘Hasto my net sjoen?’ Tige tank oan elkenien dy’t meiwurke hat en moai dat we mei sa folle minsken dit krystfeest fierd hawwe. Krystkommisje Mantgum-Westerwert Mandeguod 15

Bekijk de menukaart - Efteling
De Passewaaijer november 2010 (pdf, 2.3 Mb) - Wijkvereniging ...
Jaargang 1 - nummer 2: Bemmel 2011 - De Loeiers
Mania 307
Mania 303
peper herfst 2009 buiten v2 - Bantam
Juni 2007 - RK Muziekvereniging De Scheldezonen
Stamkoe 145
Mania 311
Mania 310
IN MEMORIAM Piet van Zetten - Ktsm