Views
8 months ago

Mandeguod_Februari_2018

32

32 Mandeguod

Hâld foaral ús webside yn ‘e gaten mei nijs oer wa’t der allegear komme en wat der te sjen is. Kaartsjes foar it houtfestival op sneon 24 en snein 25 febrewaris kinne besteld wurde op www.dunsjendhout.nl en kinne oan ‘e doar kocht wurde. Op de foto’s binne frijwilligers te sjen dy’t wylgeteannen snoeie, dy’t aanst op it houtfestival brûkt wurde sille. De kommende tiid binne der mear aksjes en demonstraasjes yn it doarp dy’t allegear mei ús Under de toerprojekt te meitsjen ha; graach oant sjen op íen fan ús foarstellingen en/of op it houtfestival, dit mei jo as Mantgumer net ûntkomme! Foar alle minsken dy’t har opjûn ha as frijwilliger, of dy’t dat alsnoch graach dwaan wolle: op 30 jannewaris om 20.00 oere is der in bijienkomst yn De Wjukken mei fierdere ynformaasje, in taakferdieling en in preview fan de foarstelling! (Mochten jo dizze Mandeguod letter krije: in mailtsje nei dunsjendhout@danswil.nl kin ek altyd noch.) Willy, Rianne en Amarins en it kearntiim út Mantgum De man dy’t hout dûnsje liet; het laatste nieuws! Mensen, het is bijna zover, over drie weken is Mantgum omgeturnd tot houtdorp met een houtfestival en een dans- en theatervoorstelling. We zijn de derde ‘Under de toer’voorstelling. Na ‘De frijtinker’in IJlst en ‘Marijke Meu’ in Leeuwarden. In totaal worden er op 32 locaties in Fryslân Under de toerprojecten gehouden en wij vinden het geweldig dat Mantgum hier ook aan meedoet, daar mogen we best trots op zijn. De kaartjes voor de dans- en theatervoorstelling zijn zowel op de website www.dunsjendhout.nl te bestellen, als bij bakker Sybesma te koop met een mooie korting voor de Mantgumers. Let op: de middagvoorstellingen zijn vervallen, er zijn alleen avondvoorstellingen. In het donker komt de voorstelling Mandeguod 33

Mania 303
Bekijk de menukaart - Efteling
peper herfst 2009 buiten v2 - Bantam
Juni 2007 - RK Muziekvereniging De Scheldezonen
Complete assortiment - De Canterlanden
bezorgservice 'il vulcano' - Pizzeria Il Vulcano
Menu kaart El generaal Eindhoven2018
Lunchkaart 11.00-16.30 SandwicheS ciabatta - Atoll Rotterdam
No Risk Disc: Palio SuPer- SPeed Donkey - Concerto
Mania 315
December 2011 - Auvitekst Pagina
Mania 311
Mania 310