Views
10 months ago

Mandeguod_Februari_2018

6

6 Mandeguod

Nieuws van de Gielguorde Hierbij vermeld de opbrengst van de lotenverkoop van Jantje Beton ten behoeve van de financiering van het opknappen van het schoolplein. Er zijn door 396 personen 687 loten afgenomen. Hierdoor heeft de Oudercommissie van De Gielguorde € 1.030,50 mogen ontvangen van Jantje Beton. Heeft u ook loten gekocht? Uw lotnummer(s) kunt u vinden op uw bankafschrift eind oktober/begin november 2017. Op www.jantjebeton.nl kunt u de uitslag van deze loterij vinden. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze loterij willen wij hiervoor hartelijk danken! Roelf Vogelzang Penningmeester Oudercommissie De Gielguorde Tusken Tsjerke en Kroech 2018 By it gearstallen fan it program hawwe wy te krijen krigen mei wat tsjinslach: minsken dy't al tasein hiene om in bydrage te leverjen foar ien fan'e rûtes hawwe ôfsein en oare ûnderdielen binne wy noch net wis fan. Mei oare wurden, pas yn it maartnûmer fan Mandeguod hoopje wy jimme de ferskillende programûnderdielen melde te kinnen en dus ek de dêrby hearende rûtes. Wol hawwe wy de meiwurking tasein krigen fan Evelien Storm, yn Mantgum grif noch wol bekend, dy't mei har fêste gitarist it neiprogram fersoargje sil yn'e Wjukken, dus nei 22.00 oere, wy binne hjir tige bliid mei! Foar dejingen dy't harren opjûn hawwe foar it itensieden op 7 april hawwe wy op woansdei 7 febrewaris, de jûns om acht oere in "ynformaasjemomint" yn 'e Wjukken. Wa't ús ek skewiele wol by it itensieden is dan ek fan herte wolkom! It bestjoer fan Frisia1874 Mandeguod 7

Bekijk de menukaart - Efteling
Lunchkaart 11.00-16.30 SandwicheS ciabatta - Atoll Rotterdam
No Risk Disc: Palio SuPer- SPeed Donkey - Concerto
Mania 315
December 2011 - Auvitekst Pagina
Fanfaria februari 2010 - Zaandijks Fanfare Corps
Mania 318
peper herfst 2009 buiten v2 - Bantam
NUMMER
Mania 303
M A G A Z I N e Chef's chef Succesondernemer ... - Uitgeverij Vizier
Juni 2007 - RK Muziekvereniging De Scheldezonen