Views
6 months ago

Waterstof Revolutie

Een gids over baanbrekend onderzoek naar geneeskrachtig water.

Moleculairewaterstofen(top)sport H2verbetertdeenergieniveaus AdenosineTrifosfaat(ATP)isdebrandstofdieuwcelenvanenergie voorzietbijfysiekeactiviteit.Doorhetdrinkenvanmetwaterstofverijkt waterblijftdeproductievanATPbeteroppeiltijdenshetsporten. Moleculairewaterstofbiedtdeidealeondersteuningvooroptimalekracht, uithoudingsvermogenenherstel. H2verbetertdehersteltijdnahetsporten Hydrogentherapymaybeaneffective andspecificinnovativetreatmentfor exercise-inducedoxidativestressand sportsinjury,withpotentialforthe improvementofexerciseperformance. IntJSportsMed.2015Apr;36(4):273-9 Wanneerutraint,neemtdeconcentratievanmelkzuurtoeindespieren. Deopbouwvanmelkzuurleidttotvermoeidheid,spierbeschadiging, vermindertuithoudingsvermogen,verminderdeprestatiesenslechte trainingsresultaten.Peer-reviewedonderzoekbijatletenlaatziendat moleculairewaterstofdemelkzuurspiegelsverlaagt,watleidttotminder spierpijn. 10 Innamevanantioxidantenbijintensievetraining Studiestonenaandatdelangdurigeinnamevanantioxidantenbijintensievetraining eennegatiefefectkanhebbenopdeaanpassingvandespierenopdegevraagde activiteit.Moleculairewaterstofwerktselectiefenneutraliseertenkelhydroxylradicalen. Integenstelingtotdeklassiekeantioxidantenverstoortwaterstofdeadaptatievan spierennainspanningniet,maaroptimaliseerthetdeprocessenvooreenoptimale recuperatie.

H2bevordertdecelcommunicatie Moleculairewaterstofiseennieuwontdektesignaalmolecule diehetcelmetabolismeenzelfsdegenexpressiekan veranderen.Ditkandeontstekingsremmende,anti-alergische enanti-apoptotische(ofanti-celdood)efectenverklaren. Recentzijnmeerinteressantewerkingenvanmoleculaire waterstofaangetoond.ZohelptH2om obesitastevoorkomen doordestofwisselingteactiverenenbeschermthetdrinken vanwaterstofrijkwatertegenosteoporose,zelfbijbedlegerige patiënten. H2verbetertdehuidconditie "Onzehuidisonsgrootsteorgaan.Zewordtvoortdurendblootgesteldaanreactieve zuurstofsoorten(ROS)uitdeomgeving.H2werktalseenantioxidant,kalmeert ontstekingenenvoorkomtDNA-schadeenceldoodvandehuidcelen. Mensendiebeginnenmethetdrinkenvanwaterstofrijkwatermerkenvaakalseerst opdatdeconditievanhunhuidbeterwordt.Ditismeestaleenindirectgevolgvan eengezondereconditievandespijsverteringsorganeneneenverbeterdecelconditie. Verschilendeonderzoekentonenaandateenzonverbrandehuidnaeenbadmet waterstofverijktwatereensterkeafnamevanhuidbeschadigingenlaatzien. TylerLeBaron,oprichterendirecteurvan‘TheHydrogenInstitute’,zegtdatbijmensen diegedurende3maandenbadeninwaterstofrijkwaterderimpelsindehuidaanzienlijkzijnverminderdendehuidelastischerwordt.Ditkomtdoordattype-1colageen ongeveertweekeermeergesynthetiseerdwordtincelendie2xperweekbehandeld wordenmetwaterstofrijkwater.Kortom,waterstofrijkwaterblijktgewoonhetsummum vooruwdagelijksehuidverzorging. 11

Waterstof Revolutie 2
HOEKE - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
ow2010boek - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
Persmap Greenchoice Forze - Forze – Hydrogen Racing Team Delft ...
Modave, het rijk van het water - Vivaqua
Amsterdamse wateren veelzijdig gebruikt - Onderzoek en Statistiek ...
ow2012boek-advertenties - Nederlands Open Water Web
Bijdehandje Jongste Jeugd - HC Wateringse Veld