Views
8 months ago

Waterstof Revolutie

Een gids over baanbrekend onderzoek naar geneeskrachtig water.

H2ondersteunteenoptimalehersenfunctie Hetbreinneemtmaar2-4% vanhetlichaamsgewichtinbeslagmaar verbruikt20tot40% vandezuurstofdieweinademen.Omdat2a5% vandezuurstofdieweinademen,omgezetwordtinvrijeradicalenzoals Hydroxyl,zijnonzehersenenerggevoeligvooroxidatievestress.Door zijnultrakleineformaatkanmoleculairewaterstofgemakkelijkdebloed- hersenbarièrepasseren.HierdoorkanH2alsgeenenkeleandere antioxidanthydroxyleficiëntneutraliseren.Hetisdaarom hetkrachtigste neuroprotectievemiddelterpreventieofbehandelingvanneurologische aandoeningen.Waterstofrijkwaterdrinkenofwaterstofinhaleren bevordertdirecthetconcentratievermogenenhelderheidinhethoofd. DerolvanGhreline 12 Hethongerhormoon,ghreline,isgerelateerdaan meerdaneetlustcontrole.Hetspeeltookeenrol bijcognitievefuncties,gewichtsregulatieen ontstekingsremmendemechanismen.Onderzoek heeftaangetoonddatH2ghrelinevstimuleert.Dit vindtplaatsindehippocampusendehypothalamus indehersenen.Neurologischepathologieënzoals Parkinson,Alzheimerenautismekunnenpositief wordenbeïnvloeddoordeuitscheidingvanghreline testimuleren.Mensendiewaterstofinnemenvoelen zichvaakrustigerenbetergevoed.

Medischetoepassingenvanmoleculairewaterstof Dewetenschappelijkeliteratuurbespreektonderanderedevolgende klinischetoepassingenvanmoleculairewaterstof: •ONTSTEKINGEN reumatoïdeartritis,wondgenezing,huid-endarmziekten •ISCHEMIA/REPERFUSION verwondingenwaarondercerebraleenmyocardiale(hart)infarcten,orgaantransplantaties •TRAINING vermoeidheid,melkzuur,herstelenoxidatievestressgerelateerdaanzwareinspanningen •NEUROPROTECTIE dementie,ziektevanParkinson,depressie,anesthesieencognitieveachteruitgang •METABOLISCHSYNDROMEN diabetes,hyperlipidemie,atherosclerose,hypertensieenobesitas •BIJWERKINGENVANKANKERTHERAPIE •MITOCHONDRIËLEZIEKTEN •HEMODIALYSE/VENTILATIE •VEROUDERING H2is100% veilig Onderzoekersadviserenom een dosisvan1a2mg/dagintenemen.Datbetekentdat je1a2literwaterperdagkandrinkenmeteenopgelostewaterstofconcentratievan 1,0ppm.DebesteHydrogen-makersopdemarktkunnenongeveer0,7en1,4ppm oplosseninwater.Hetfijnevanwaterstofisdat,zelfsalsjeteveelneemt,jeovertolige moleculairewaterstofgewoonuitademt,zonderenigetoxiciteit. DISCLAIMER Deinformatieinditdocumentisnietbedoeldtervervangingvanprofessioneelmedischadvies, diagnoseofbehandelingopwelkemanierdanook.Raadpleegaltijduwartsofeenandere gekwalificeerdezorgverlenermetvragenoveruwgezondheidenmedischeaandoeningen. 13

Waterstof Revolutie 2
ow2010boek - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
HOEKE - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
Amsterdamse wateren veelzijdig gebruikt - Onderzoek en Statistiek ...