Views
6 months ago

Waterstof Revolutie

Een gids over baanbrekend onderzoek naar geneeskrachtig water.

Hoekunnenweoptimaalvanmoleculairewaterstofgebruikmaken? Hetdrinkenvanwaterstofrijkwateriszondermeerdebestemanierom vandevoordelenvanwaterstofrijkwatertegenieten. Doorhetdrinkenvanwaterstofrijkwaterversterkjedeanaerobedarmfloradiedanzelfmeerwaterstofgaatproducerendoorhet verterenvanvezels.Inacutesituatiesofinhetkadervaneenmedischebehandelingkanhetinteressantzijnom waterstofin teademenofom inwaterstofrijkwatertebaden. Geïoniseerdalkalischwater Mensendiealkalischwaterdrinkengeproduceerdmeteenklassiekewaterionisator,drinkenwaterstofzonder hetteweten.Helaashebbenklassiekewaterionisatorenveelnadelenenkunnengezondheidsrisico'smetzich meebrengen.Consumentenzijnmisleiddoorfabrikantenenverkopersdiemachinesvergelijkendieeen maximalealkaliteitvanhetwaterkunnenproducerenmeteenmaximalenegatieveORP-waarde.Infeiteis alkalischwatereenbijwerkingvanhetionisatieprocesdiehetdrinkwaterextreem volmetmineralenmaakt waardoorhetzozwaarwordtom tedrinken.DeORP-waardeisderelatievebijdrageaanhetredoxpotentieel vantweesoortenwaterstofinhetwater,waterstofgas(H2)enwaterstofionen(H+).DeH+-ionencreërende zuurgraadvanhetafvalwaterendehydroxide(OH-)enmineralenconcentratieinhetdrinkwatermaakthet alkalisch.EennegatieveORPisvoor90% veroorzaaktdoordepHvanhetwaterenvoor10% doorde concentratievanH2.EenhogepHeneennegatieveORPvertelendusnietveeloverdeconcentratievanH2. Demeestnauwkeurigemanierom momenteeldeconcentratievanopgelostemoleculairewaterstoftemeten isdoorgebruiktemakenvande‘H2Bluewaterstoftestreagens’. 14 Welkwaterpasthetbestebijjouom jegezondheidteoptimaliseren? Vooraleerjeeenwaterfilteraanschaftishetbelangrijkom tecontrolerenofjelichaam devoorkeurgeeftaanhoogoflichtgemineraliseerdwater.Demeestemensengevendevoorkeuraanlichtgemineraliseerdwater.Mineraleninwaterzijnanorganisch.Licht gemineraliseerdwaterabsorbeertdeorganischemineralen,diealtijddevoorkeurhebben,beteruitonsvoedsel.Bijdemeeste manierenom waterteverijkenmetwaterstof,wordtsterkaanbevolenom hetwatereerstopmoleculairniveautezuiverenmet eenomgekeerdeosmosewaterfilter.Opdezemanierzijnergeenverontreinigendestofeninhetwaterdiekunnenworden beïnvloeddoorhetionisatieproces.Aleenmetpuurwaterblijvendeplatenvandeionisatorschoonenproducerenzegedurende eenlangetijdeenvoldoendehoeveelheidH2.Erisdangeenonderhoudnodigom deplatenteontkalken.

Niet-elektrischemanierenom waterstofrijkwatertemaken Magnesium Sticksinwaterflessen Wanneerwaterincontactkomtmetmetaalachtigmagnesium,wordtH2geproduceerd.Waterstofdatineen fleswordtgeplaatst,produceerteeninteressantehoeveelheidwaterstof.Hetnadeelisdatzevrijduurzijnen continuinwaterondergedompeldmoetenzijn,andersoxiderenzeenverliezenzehunkracht.Dehoeveelheid opgelostewaterstofisnieterghoogomdatdezeookcontinuontsnaptterwijldestickH2produceert,. BESTWATERH + REDOXPostfilter 50mm versie:€130,23€/€149 60mm versie:€174,33€ /€199 H2tabletten BESTWATERheeftdeH+REDOX-postfiltersvooromgekeerdeosmose-systemenontwikkeld.Dezekunnen tot2500lH2-rijkwaterproducerenopeennatuurlijkemanier,maarna6maandenhebbenzehunbestetijd gehad.Zehebbentweenadelen:zeproducerennietcontinuwaterstofgasopaanvraag.Hetwatermoeturen langincontactblijvenmetdemagnesiumfiltratiemediaom een voldoendehoeveelheidH2tekunnen genereren.Hetwaterwordtookietsvolerenzwaarderom tedrinkendoordeverhoogdeph. Tabletenzijneenhandigemanierom inenkeleminutenwaterstofrijkwatertemakendatdichtindebuurtkomtvanhetmaximum verzadigingspuntvanwater.Zuiveremagnesium reageertmetwaterom waterstofgasteproduceren.[Mg+2H20>>>H2+2OH-]. DankzijdehogereconcentratieH2hoefjenietveelwatertedrinken.Hetsmaaktaleenbiter.enissterkalkalischom tedrinken. Elektrischemanierenom H2inwateroptelossen Deeersteapparatendieopdemarktkwamenwarendeklassiekewaterionizersmeteeneenvoudigevoorfilter.Zijsplitsenhetwater viaelektrolyseinalkalischenzuurwater,inverschilendepH-stappen.Sinds2007ontdektenonderzoekersdatdegezondheidsvoordelendiemensen(vooraldeeerste4maanden)rapporteerdendoorgeïoniseerdwaterdrinkentewijtenzijnaanhetgehalteH2 inhetwaterennietomdathetwateralkalischis.Hetextreem alkalischewaterisintegenstelingtotwatfabrikantenbewerenjuist eenvervelendebijkomstigheidenkanbeternietsamenmetvoedselwordengeconsumeerd.Dankzijdezenieuweinzichtenworden nunieuwetypesmachinesontwikkeld,gespecialiseerdinhetverzadigenvanwatermetH2zonderdepH-waardetebeïnvloeden. 15

Waterstof Revolutie 2
HOEKE - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
ow2010boek - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
Amsterdamse wateren veelzijdig gebruikt - Onderzoek en Statistiek ...
ow2012boek-advertenties - Nederlands Open Water Web