Views
11 months ago

Waterstof Revolutie

Een gids over baanbrekend onderzoek naar geneeskrachtig water.

Waterstofviaeenklassiekewaterionisator(oudetechnologie) Eénvandegrootstemisvatingenisdatwateralkalischzoumoetenzijnom degezondheidte verbeteren.Aleendeduurstewaterionisatorenmet8platenofmeerproducereneeninteressante hoeveelheidH2indienhetwatererheellangzaam doorheenstroomt.Watdemeestegebruikersniet weten,isdatdeH2-concentratieaanzienlijkafneemtwanneerdemachineniettweewekelijkswordt onderhoudenmetcitroenzuurom deplatenteontkalken.Klassiekeionisatorenvragenom leidingwater vaneenuitzonderlijkekwaliteitom goederesultatenteverkrijgen.Devoorfilter(s)vanzelfsdebesteionisatorenopdemarktfilteren verontreinigingnietadequaatuithetdrinkwater.Ookaleopgelostedeeltjeswordengeïoniseerdwaardoorervelechemischereacties optreden.Gelukkigwordendemeestagressievestofenafgevoerdmethetzureafvalwater,maarchemicaliënenmicro-plasticszonder ladingblijveninhetdrinkwater.Demineralenconcentratieverdubbeltinhetdrinkwateromdatzeaangetrokkenwordendoorde negatieveanode.Daarom proeftgeïoniseerdwaterzovolenishetzoalkalisch.Hetwordtaanbevolenom alkalischwaterenkelop nuchteremaagtedrinkenomdathetmaagzuurkanneutraliserenaangezienhetookbicarbonaateneenoverschot0H-ionenbevat Doorhetionisatieproceswordtcalcium inwateromgezetnaarcalciumhydroxide,demeestplakkerige vorm vankalk.Geïoniseerdwaterisnietvitaalenbevatdee-smog-frequentiechaosvanhetelektrische stroomnetwerk.Wenoemenhetookweleengeëlektrocuteerdwater.Hetbesteresultaatzienweals eenklassiekewaterionisatorgecombineerdwordtmeteenwaterfilteropbasisvanomgekeerdeosmose. Danweetjezekerdathetwaterdatjedrinktzuiverisendewaterionisatorgeenonderhoudmeernodig heeft.Hetzwareenvolealkalischewaterzalnooithetwaterzijndatjespontaangaatdrinken.Doorde ontwikkelingvannieuwetechniekenzulendekostbare waterionisatorssneluitgerangeerdraken,ineen museum terechtkomen,ofwordengebruiktdoormensendienietbeterkennenofweten. Hetzogenaamdeschoonheidswatervandezemachineiswalgelijkom tedrinkenomdathetchloor,ozonenafvalproductenbevat doorhetionisatieproces.Alsjeditwaternietwildrinken,wiljehetwaarschijnlijkooknietmeergebruikenom jelichaam tewassen. Waterstofmakersviaeenvoudigeelektrolyse(oudetechnologie) 16 Metdeintentieom zuiverderwatertesaturerenmetH2zonderdepHuitevenwichttebrengenontwikkeldemen nieuwesystemenzoalsdeELAIM H+maker.Incombinatiemetwatermeteenlagedroogrestzoalsgefilterdwater viaomgekeerdeosmosegevendezesystemenna3à5minuteneensaturatievanH2zoalsmenvindtbijbepaalde natuurlijkebronnen.Helaasverandertdesmaakenvitaliteitvanhetwaterdoorhetionisatieproces,zekerna meerderecyclivanioniseren.DeconcentratieH2isooktelaag(minderdan0,1ppm)vooreentherapeutischefect. Hetisuitdenbozeom ongefilterdwatermetdezesystementeioniserenomdatzoutinwater(NaCl)wordtomgezet inChloor.

ZuiverewaterstofinfusiemetPEM/SPEtechnologie Dezenieuwetechnologiebetekenteenenormedoorbraakindewereldvandewaterstofmakers.Doormiddelvanelektrolyseviaduurzametitanium SPE(SolidPolymereElectrode) elektrodenwordteenkleinehoeveelheidwatergeïoniseerd.EenspeciaalontwikkeldPEM membraan(ProtonExchangeMembrane)tussende2elektrodenscheidtreactievezuurstof, ozonenchloorinhetrestwatervanwaterstofinhethetdrinkwater.Opdezemanierkrijgen weeenzuivereinfusievanwaterstofinhetdrinkwater.Ditisoverduidelijkdebestemanier om watermetmoleculairewaterstofteverijken.Dezuiverheidvanhetwaterbijhetgebruik vandezenieuwetechnologieismindercruciaalbijsystemendiegemakkelijkontkalktkunnen worden.Omdathetdrinkwaternietmeerwordtgeïoniseerdmetalzijninhoudstofen,zoals bijdeoudetechnologiënzijnergeenongewenstechemischereactiesmeer.Ookisergeen imprintmeervanelektrosmogfrequentiesteproevenenmeteninhetbehandeldewater. Drinkwater HibonH05draagbarewaterstofmaker €349incl.21%BTW Dezevriendkanjeoveralmeenaartoenemenom jewaterteactiveren.Jekanjeeigenkunststofofglazen waterflesopdezewaterstofmakerschroevenofhetmeegeleverdeglazenrecipiëntgebruikenvan350ml.De inoxdopsluitdewaterstofmakerhermetischaf.Doordeproductievanwaterstofwordtextradrukgecreëerd waardoorersneleenmaximuum vansaturatiekanwordenbereikt.Naeensessievan5minutenmetenweeen waterstofgehaltevanminimaal0,7ppm totmaximaal2,4ppm na20minuten.Na10a15sessiesvan5of7 minutenkanjedeingebouwdeaccuterugopladenmetdemeegeleverdeofeenstandaardgsm lader.Zowel ongefilterdwater,gefilterdwateralsgedestileerdwaterkunnenperfectgebruiktworden. Eigenschappen H2concentratie:0.7a0,9ppm (na5min.werking), 1.6to2.4ppm (na10~20minwerking)ORP-350to-700mv Ultiem platinagecoatetitanium SPE/PEM membraan Bestekwaliteit2ampLithium-polymeeraccu Verbruik:10W AC100-240V,Output:USB5V/2.0A Afmetingenvandemodule:D72xH103mm enH313mm metglas Gewichtvandemodulezonderglazencontainer:270gren647grmet 17

Waterstof Revolutie 2
watergids 2018
ow2010boek - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
HOEKE - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web