Views
10 months ago

Waterstof Revolutie

Een gids over baanbrekend onderzoek naar geneeskrachtig water.

Astronomenschatendathetuniversum 14miljardjaar geledenisontstaanmetdeBigBang.Eengebeurteniswaarbij eenenormehoeveelheidwaterstofwerdgeproduceerd.De meesteastronomengelovendatdehoeveelheidwaterstofin hetheelalnogsteedsdezelfdeisalbijhetontstaanervan. Metwaterstofwordenveelelementenenvitaleverbindingen gecreëerd.Waterstofbindtbijvoorbeeldmetzuurstofen creëertzowater,deessentievanhetlevenzelf. Sindskortwordtwaterstoferkendvoorzijnlevenvoorzijn levensondersteunendeeigenschappen.Biomedischeonderzoekershebbenontdekthoemoleculairwaterstofindevorm vangasom inteademenofopgelostindrinkwaterhet verouderingsprocesvertraagt. Meerdan600wetenschappelijkeartikelenoverwaterstofzijn gepubliceerd,waarondereen40-talmetproefpersonen.Deze studiestonenaandatmoleculairewaterstoftherapeutische voordelenheeftvoorbijnaelkorgaaninonslichaam enbij meerdan150menselijkeziekten. 2

Defonteinderjeugd-Geneeskrachtigewateren .4 Watishetverschiltussenatomaireenmoleculairewaterstof? .5 EvidenceBased .Moleculairewaterstofisveiligennatuurlijk! .6 Watzijnvrijeradicalenenantioxidanten? .Moleculairewaterstofisdemeestkrachtigeantioxidant .7 H2verhoogtdelichaamseigenantioxidantenniveaus . .8 H2vermindertontstekingenenpijn .9 Moleculairewaterstofen(top)sport .10 H2bevordertdecelcommunicatie .H2verbetertdehuidconditie .11 H2ondersteunteenoptimalehersenfunctie .12 Medischetoepassingenvanmoleculairewaterstof .13 Hoekunnenweoptimaalgebruikmakenvanmoleculairewaterstof? .14 NietElektrischemanierenom waterstofrijkwatertemaken .Elektrischemanierenom H2inwateroptelossen .15-16 H2infusiedoorPEM /SPE-membraan .HibonH-05draagbarewaterstofmaker .17 Hydron-Hydrogenatedwater .18 Waterstofbadofinhalatiesysteem .19 BESTWATERwatersystemen .eenidealematchmetuwfavorieteH2maker .20-22 Meerinformatie/Contactgegevens .23 3

Waterstof Revolutie 2
watergids 2018
ow2010boek - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
HOEKE - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web