Views
10 months ago

Waterstof Revolutie

Een gids over baanbrekend onderzoek naar geneeskrachtig water.

Defonteinderjeugd-Geneeskrachtigewateren Deoudelegendevande‘FonteinderJeugd’spreekttotdeverbeelding.Deze mythologischefonteinbrachtdegenedieervandronkeenjeugdigestaatvanzijn. Overdehelewereldbestaanbronnendiewordenbeschouwdals‘WonderWater’en miljoenenmensenhebbendezeberoemdebronnenbezocht.Debekendstezijn Lourdes,Nordenau(Duitsland),Tlacote(Mexico)enNadana(India).Omdatmensen spsprakenovergezondheidsvoordelennahetdrinkenvanhetwater,raaktenonderzoekers uitJapangeïntresseerd.Zijanalyseerdendeverzameldemonstersom tezienofzehet geheim kondenontdekken.Watwaseruniekaandezewateren? Wel,zevondeneenverscheidenheidaansporenelementen,maarnietsdatdewonderbaarlijkegenezingsverhalenverklaarde.Uiteindelijkontdektenzedeaanwezigheidvan eenonverwacht,uniekmolecuul:MoleculairWaterstof(H2). H2ofdiatomischmoleculairewaterstofkomtnietveelvoorindenatuur.Hetisechteraanwezig indewaterenvandezelegendarischehelendebronnen.Historischgezienwasmoleculairewaterstof vanweinigbelangvoorwetenschappers.Mendachtdatheteenvoudigeeninertgaswas,zonder uitwerkingophetlichaam.Hetwasbekenddatbacteriënindedarmenwaterstofproducerenbijhet verterenvanvezelsindedarm maarmenverondersteldenietdatditimpactzouhebbenopde menselijkegezondheid. DeontdekkingvanH2in‘helende’bronnenwekteeengolfvanbelangstelingonderbepaalde onderzoekers.Afgelopen10jaarishetaantalonderzoekennaarmoleculaire waterstofexponentieel gegroeidtotmeerdan600gepubliceerdeonderzoeken. Demanierenwaaropmoleculairewaterstoftherapeutischofpreventiefwordttoegepastgroeit inmiddelsrazendsnel.Ondertussenisaangetoonddatwaterstofeenpotentieeltherapeutischefect heeftopmeerdan130menselijkeaandoeningenenookperfectpreventiefkanwordeningezet. 4

Watishetverschiltussenatomaireenmoleculairewaterstof? Atomairewaterstofishetkleinste,meestvoorkomende,lichtsteeneenvoudigsteelementuithet periodieksysteem.Hetbestaatuitéénpositiefgeladenprotonenéénnegatiefgeladenelektron waardoorhetelektrischneutraalis.Hetbindtzichaltijdonmiddelijkmeteenanderwaterstofatoom envormtzodiatomischofmoleculairwaterstof(H2),ookwelwaterstofgasgenoemd. H2 Moleculairewaterstof(H2),diemeestalwaterstofgasgenoemdenisdemeestvanzelfsprekende verbindingvan2waterstofatomendie2elektronendelen.Dezemoleculenkunnenzichgemakkelijk metanderemoleculenbindenennemenhierdoordeelaaneenverscheidenheidvanchemische reacties.Moleculairewaterstofiskleurloos,geurloos,smaakloos,niet-toxischenheefteenenorme impactophetleven!Omdathetdekleinstemoleculeisdieerbestaat,isdezeheelvluchtigenis dezebiologischbeschikbaarvoordecelenenintracelulairestructurenzoalsdemitochondriën. Weetjesoverwaterstofgas •Waterstofvormt75% vandemassavanhetuniversum.Inonzeatmosfeerkomthetmaarweinigvoor,maar1deeljepermiljoen. •Waterstofgasisexplosiefmaarispasontvlambaaralshetminimaal4,5% metluchtisvermengd.Hetisdeschoonstebrandstof dieerisenwordtnaverbrandingterugzuiverwater.Opgelostinwaterishetonbrandbaarenvolkomenveilig.Meerenmeer mensenzienindatelektrischewagensopbaterijenhelemaalnietzoecologischzijn.Waterstofisdebrandstofvandetoekomst! •Waterstofkanwordenopgelostinwatertotmaximum 1,6ppm onderatmosferischedruk.HetverandertdePHvanwaterniet. + HWanneerhetwaterstofatoom een elektronverliest,resteertaleennogeenpositiefgeladenproton. Ditisdevorm vanwaterstofdiehetATP-enzym produceertdatonzecelenenmitochondriaaandrijft. HetH+waterstofionisdebasisvandepH-schaalenmaaktwaterzuur.Dezewaterstofprotonen springenvliegensvlugvanhetenewatermolecuulnaarhetandereentransformerenzekortstondig totHydronium.HoemeerHydronium (H3O+)moleculeninhetwater,hoezuurderdepH. 5

Waterstof Revolutie 2
watergids 2018
ow2010boek - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
HOEKE - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web