Views
10 months ago

Waterstof Revolutie

Een gids over baanbrekend onderzoek naar geneeskrachtig water.

EvidenceBased

EvidenceBased Meerdan600‘peer-reviewed’studiesinmeerdan150ziektemodelenzijngepubliceerd. DebewezenvoordelenvariërenvandeuitstekendewerkingvanH2alsantioxidanttothet opmerkelijkevermogenom hetenergieniveauteverhogenendehersteltijdteverkorten. DewerkingvanH2opmensen,dierenenindividuelecelenisuitvoerigonderzochtenis hoofdzakelijkteherleidentotdriehoofdgebieden: 1)Moleculairwaterstofkangemakkelijkdifunderenindesubcelulairecompartimenten, waardoordeniveausvandeagressievezuurstofradicalenwordenverlaagdenhet DNA,RNAeneiwitenwordenbeschermdtegenoxidatievestress.H2bindtzeer toxischehydroxylvrijeradicalenenvormtzowater(H2+2*OH->2H2O).Hierdoorwordencelenvanbinnenuitgehydrateerd. 2)Moleculairewaterstofactiveertdeopregulatievanantioxidanten(bijvoorbeeldglutathion,superoxidedismutase,catalase,enz.) encelbeschermendeeiwitenvanhetlichaam zodatdezeeficiënterwordenbenut.Hierdoorwordencelennogbeterbeschermd. 3)Moleculairewaterstofiseencel-signaalmoleculediehetcelmetabolismeengenexpressiekanbeïnvloedendoordestresssignalen diecelenuitzendendooroxdatievestress,alergieënenontstekingenafteremmen.Dankzijmoleculairewaterstofkandevicieuze cirkelvanchronischeontstekingenenalergiëngemakkelijkerdoorbrokenwordenenleggencelenmindersnelhetloodje. Moleculairewaterstofisveiligennatuurlijk! H2islichaamseigen.Bacteriënindedarm producerenelkedagH2bijhetverterenvanplantaardige vezels.Waterstofgasdifundeertindebloedbaanenproduceerteenaantalgunstigeefecten.Nieuwe inzichtenenonderzoekensuggererendathetextraaanleverenvanH2ingeconcentreerdehoeveelhedenwaardevolkanzijn.EenonderzoekinJapanheeftuitgewezendatmensendie100jaaroud wordenineengezondeconditie4keermeerwaterstofuitademen.Erbestaanverschilendemanieren om extrawaterstofgastoetedienenmaarhetdrinkenvaninwateropgelostewaterstofmoleculen blijktdegemakkelijksteenefectiefstemanierom devoordelenvanwaterstoftebenutenenervaren. 6

Watzijnvrijeradicalenenantioxidanten? VrijeradicalenkunnenDNA,eiwitenenvetenbeschadigenwaardoorveeldegeneratieveziekten,kankerenverouderingkunnen ontstaan.Externefactorenzoalsstraling,UVlicht,milieuverontreinigingen,sigaretenrookenongezondevoedingproducerenvrije radicaleninhetlichaam.Ookvianormalelichaamsstofwisselingwordenvrijeradicalengeproduceerd.Erbestaanverschilende soortenvanvrijeradicalen:desuperoxideradicalen,hydroxylradicalen,peroxylradicalenenalkoxygroepen.Vrijeradicalenmet zuurstofwordenookRZS(reactievezuurstofspecies)ofinhetEngelsROS(ReactiveOxygenSpecies)genoemd.Sommigevrije radicalenspeleneenbelangrijkerolbijdecelcommunicatieenafweer.Vanalevrijeradicalenzijndehydroxylradicalen(•OH)het schadelijkstendezewordencontinuinhetlichaam zelfgeproduceerd.Antioxidantenneutraliserenzoweldevrijeradicalenzelf, alsookdeschadediedezeaanrichten,doorelektronenaftestaan. Moleculairewaterstofalsmeestkrachtigeantioxidant! AlgemeengekendeantioxidantenzoalsvitamineC,vitamineA,vitamineE,glutahionenQ10 hebbeninwetenschappelijkeonderzoekenslechtsbeperktsuccesgeboekt.Moleculairewaterstof heefteenaantalbelangrijkevoordelenenheeftveletherapeutischeenpreventievetoepassingen. ZozetH2hydroxylradicalenterugom inwaterenwordencelendoorditprocesvanbinnenuit gehydrateerd. Waterstof 2 VitamineA 293 VitamineC 176 VitamineE 431 Glutation 309 Moleculairewaterstof:Kleinmaardapper! KlassiekeantioxidantenzijnerggrootinvergelijkingmetH2en leggeneenlangerouteafinhetlichaam om uiteindelijk,alsdatallukt, doordecelenopgenomentekunnenworden.H2penetreertsnelde maagwandenaleweefselsenisonmiddelijkwerkzaam indecelen. Moleculairewaterstofisinstaatom inelkdeelvandeceltekomen enzelfsdebloed-hersenbarièretedoorkruisen.Opdeafbeelding hiernaastziejedemoleculairestructuurvandebelangrijksteantioxidantenenmoleculairewaterstofmethunmoleculairemassa. 7

Waterstof Revolutie 2
watergids 2018
ow2010boek - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web
HOEKE - Open Water Boeken - Nederlands Open Water Web