Views
7 months ago

40-dagentijd boekje 2018

Donderdag 29 maart nog 3

Donderdag 29 maart nog 3 dagen Groeien in kruisdragen: Markus 15:34 (33-34) Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon Hoor de menigte schreeuwt en roept ‘Kruisig hem!’ Zo gaf God zijn eigen Zoon Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha Als de koning der Joden wordt Hij veracht Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan als Hij roept ‘Het is volbracht!’ Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer Dat U het kruis voor ons droeg U bewijst Uw genade aan ons telkens weer Uw genade is ons genoeg Dichter onbekend 38

Vrijdag 30 maart nog 2 dagen Groeien in kruisdragen: Johannes 19:30 (28-30) Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Goede Vrijdag: Hebreeën 9:15, 26b-28 Het volkomen offer Christus Jezus Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. om met zijn offer de zonde teniet te doen. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, het niet meer om de zonde. 39

Burggrave maart 03 2018
2008-4 Jezus leren vertegenwoordigen - Groei
Download document - de Bogaard
Beleids- en informatieblad Aar el • Nieuwe permanent ... - Kerknet
Bijlage Wonderen 2006 C.indd
Burggrave juli-augustus 07 2018
febr. - Emmaüsbodegraven
Boekje jan 2006.indd - Jeugdhuis Lodejo
vrijdag 14 maart 2008 vrijdag 17 oktober 2008
Halverwege 2011-54 40-dagentijd.pmd - PKN Ten Boer
Afstudeerproject-Maaike-Mirjam
2011-2 Twijfel wat doe je ermee - Groei
Bovendien is het boekje hier te downloaden - Bisdom Roermond
2010-1 Bidden waarom en hoe - Groei