Views
6 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Adviezen aan het bestuur bij de (door)ontwikkeling van technologie 1. Verken directe opbrengsten van Internet of Things met gerichte experimenten. De technologie en toepassing van Internet of Things is nog pril en volop in ontwikkeling. Toepassingen bevinden zich nog in de experimenteerfase en het is nog veel te vroeg voor bewijs van resultaten of rendement. Daarom is het grootschalig inzetten van IoT-technologie nog niet aan de orde. Anderzijds zijn de potentiële toepassingen en opbrengsten veelzijdig en betekenisvol. In het onderwijs wordt al gekeken naar de invloed van fysiologie en mentale gesteldheid op de effectiviteit van het leren. Met name in het kader van passend en speciaal onderwijs liggen er kansen om op subtiele manieren gedrag en gesteldheid te volgen omwille van betere begeleiding. Mogelijk kunnen daardoor meer leerlingen goed in het reguliere onderwijsproces blijven functioneren, of kunnen ze met minder begeleiding toe. Om inzicht in de mogelijkheden te vergroten en kennis op te bouwen, zijn gerichte, kleinschalige experimenten relevant. Bedenk bijvoorbeeld een combinatie tussen lichamelijke opvoeding en registratie van de hoeveelheid beweging die leerlingen krijgen op een schooldag. Is er een relatie zichtbaar tussen leerprestaties en lichamelijke activiteit? Besteed daarbij veel aandacht aan de omgang met gegevens en communiceer zorgvuldig met ouders over het doel van de toepassing van de technologie. 2. Investeer in een slim schoolgebouw om het onderwijsproces maximaal te ondersteunen. Bij de inrichting van een meer gepersonaliseerd onderwijsleerproces wordt vaak ook met frisse blik gekeken naar bijpassende huisvesting. IoT-technologie kan ingezet worden om binnen bestaande huisvesting te observeren, meten en analyseren of bestaande faciliteiten voldoende aansluiten op de nieuwe organisatie van het onderwijs. Zo kan met sensoren in lokalen, gemeenschappelijke ruimtes en gangen eenvoudig de intensiteit van gebruik worden gemeten. Hiermee kunnen uitgangspunten voor nieuwe huisvesting of aanpassingen worden getoetst. Tevens kan binnen nieuw gerealiseerde, flexibele huisvesting worden gekeken hoe het gebouw het best aansluit op het onderwijsproces. Denk daarbij aan eerdergenoemde Social Physics die veel invloed kunnen hebben op samenwerking tussen leerlingen onderling, met leraren en hun omgeving. Het gericht verkennen van mogelijkheden is hier raadzaam − bijvoorbeeld door de organisatie en digitale samenwerking binnen opdrachtgroepjes te observeren. Dit heeft als welkom bijeffect dat het lerarenteam (mits betrokken!) ervaring opdoet met technologie die hun leerlingen (en zijzelf!) in de maatschappij en hun beroep zullen tegenkomen. 3. Voer gesprekken met het onderwijsteam over de rol van en aandacht voor technologie. Rapporten van de Oxford University, het WRR of het Rathenau Instituut wijzen allemaal in dezelfde richting: de impact van intelligente machines (bijvoorbeeld robots) op maatschappij, werk en beroep zal groot zijn. Maar wat precies en wanneer is onbestemd en mede afhankelijk van de eigen inbreng. Deze verantwoordelijkheid is een belangrijk thema van en voor onderwijs. Juist het ontwikkelen van creativiteit, empathie en sociale vaardigheden past het onderwijs, waarschijnlijk meer dan het ‘concurreren’ met machines als het gaat om vaardigheden. Besteed in opleidingen, maar ook in teamoverleg, regelmatig aandacht aan de betekenis van deze discussie voor de visie op het onderwijs en de dagelijkse activiteiten in en om de klaslokalen. 3.1 (Door)ontwikkeling van technologie Deel 3 Onderwijs in de toekomst 100/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Digitale geletterdheid i Ict-basisvaardigheden Mediawijsheid Informatievaardigheden Computational thinking 3.2 Onderwijs in de digitaliserende samenleving Met een beeld van wat de doorontwikkeling van technologie ons mogelijk zal brengen, onderzoeken we in deze paragraaf wat dit betekent voor onderwijs dat leerlingen voorbereidt op leren, leven en werken in de 21e eeuw. In een maatschappij die heel andere (toepassing van) kennis, vaardigheden en wellicht ook houding vraagt dan honderd of zelfs nog maar vijftig jaar geleden. Vanzelfsprekendheden als banen voor het leven en opleidingen met baanzekerheid zijn vervangen door een enorme dynamiek, veroorzaakt door de voortdenderende digitalisatie van de samenleving. Om je daarin als burger te kunnen handhaven, dien je digitaal geletterd te zijn en met zelfvertrouwen gebruik te maken van voorhanden technologie. Augmented reality maakt beschikbare informatie tijdig en praktisch toegankelijk, virtual reality verkent onzekerheden en traint vaardigheden door toepassing in simulaties en opleidingen. 3.2.1 Digitale geletterdheid binnen de 21st century skills Het KNAW-rapport (2012) beschrijft de digitaal geletterde als: digitaal denkend, digitaal vaardig en digitaal verantwoordelijk. Kennisnet en SLO hebben een nieuw, meer gedetailleerd model van de 21e eeuwse vaardigheden uitgewerkt. Dit model beschrijft elf vaardigheden die leerlingen zich in het onderwijs eigen moeten maken. Het nieuwe model bouwt voort op het oude met als belangrijk verschil dat ‘digitale geletterdheid’ niet meer zelfstandig voorkomt maar is uitgesplitst in vier zelfstandige vaardigheden: 1. Ict-basisvaardigheden: de werking van (nieuw) technologiegereedschap begrijpen en (kritisch) kunnen omgaan met de mogelijkheden en beperkingen, met inzicht in de gevolgen voor menselijk handelen. 2. Mediawijsheid: kennis, vaardigheden en de mentaliteit om bewust, kritisch en actief te kunnen omgaan met een complexe en veranderlijke gemedialiseerde wereld. 3.2 Onderwijs in de digitaliserende samenleving Deel 3 Onderwijs in de toekomst 101/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
kansenongelijkheid’
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Differentieren-Digitale-Leermiddelen_Gijzen_Hoef_mei_15
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Identiteit - CSG Calvijn
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Kennisnet_Vier_in_balans-monitor_2015
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Algemeen deel schoolgids 2012-2013 - Singelland
Schoolgids Breda - Visio
Het begint pas als het afgelopen is… - Forum Standaardisatie
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet