Views
10 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Swot-analyse onderwijs in de digitaliserende samenleving Toelichting SWOT-analyse Kracht van de technologie 1. Technologie is toegankelijk(er) 2. Open cultuur faciliteert samenwerking 3. Afstand technologie-mens verkleint Zwakte van de technologie 1. Investeringen (FabLab) nog groot 2. Kennis en ervaring DIY beperkt 3. Intensieve (onderwijs)begeleiding nodig Laagdrempelige DIY-technologie en dito programmeertools maken de toepassing van technologie in het onderwijs eenvoudiger. De open cultuur in de DIY-community maakt samenwerking en kennisdeling eenvoudig, het is mede daardoor eenvoudig om hulp te krijgen bij het uitwerken en realiseren van schoolplannen op dit gebied. Technologie wordt toegankelijker en is daardoor uitnodigend om mee aan de slag te gaan. Sommige FabLab componenten zoals 3D-printers en lasercutters kunnen nog prohibitief duur zijn, verbreding en gezamenlijke faciliteiten moeten nog van de grond komen. De kennis en ervaring die nodig is om DIY-technologie in te zetten is nog schaars en de benodigde begeleiding is intensief, het (initieel) grote tijdsbeslag kan scholen afschrikken. Kansen voor onderwijs 1. Digitale geletterdheid vormgeven 2. Techniekvakken aanschouwelijk maken 3. Vakoverstijgend, projectmatig onderwijs Bedreigingen voor onderwijs 1. Borging (curriculum) en ruimte ontbreken 2. ‘Maker’ lastiger meetbaar/ kwantificeerbaar 3. Nieuwe kennis/vaardigheden leraren nodig De beschikbare technologie schept de mogelijkheid om digitale geletterdheid op een creatieve, enthousiasmerende en contextrijke manier vorm te geven. Door met DIY-technologie bestaande (exacte) vakken aanschouwelijker te maken en samenwerking te zoeken tussen disciplines kan de tijd gevonden worden om projectmatig onderwijs vorm te geven. Daarbij komen 21st century skills als creatief denken, samenwerking, problemen oplossen en communicatievaardigheden vanzelf aan de orde. Gebrek aan borging in het curriculum met concrete leerdoelen maken het nog lastig om digitale geletterdheid en technologie in het onderwijs ruimte te geven. De opbrengsten van DIY-projecten zijn minder goed kwantificeerbaar; dit vraagt extra aandacht, vooral bij het opstarten. DIY-onderwijs vraagt meer van de leraar dan de theoretische methode, dit kan een drempel opwerpen om DIY-technologie toe te passen, met name in het basisonderwijs als daar geen techniekleraren beschikbaar zijn. 3.2 Onderwijs in de digitaliserende samenleving Deel 3 Onderwijs in de toekomst 106/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Adviezen aan het bestuur bij onderwijs in de digitaliserende samenleving 1. Stimuleer belangstelling en initiatief tot digitale geletterdheid en DIY-onderwijs. Het aanleren van digitale vaardigheden en toepassen van DIY-technologie heeft niet zo’n directe impact op onderwijsopbrengsten zoals die nu gewaardeerd en gemeten worden in tests en toetsen. Ook zijn ze lastiger kwantificeerbaar. Toch raken deze ontwikkelingen de kerntaken van het onderwijs doordat het aanleren van kennis en (digitale) vaardigheden, cruciaal voor de burger in de 21e eeuw, praktischer en aanschouwelijker kan worden vormgegeven. Zorg dat het vormgeven van digitale geletterdheid en het vroeg prikkelen en ontwikkelen van een onderzoekende houding en het technische talent van leerlingen ruimte krijgt binnen de school. 3. Zoek samenwerking binnen en buiten school bij het vormgeven van DIY-onderwijs. Het vormgeven van DIY-onderwijs in de schoolpraktijk vraagt bouw- en sectie-overstijgende samenwerking binnen en tussen de lerarenteams van instellingen en besturen. Het Nationaal Techniekpact 2020 biedt inspiratie en mogelijkheden tot (nationale) samenwerking. Dit platform wil bevorderen dat Nederland de beschikking houdt over een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende technici. Onderwijsinstellingen kunnen met collega-instellingen, de lokale maker community of andere partners uit de directe omgeving gezamenlijk een FabLab inrichten. Daarmee kunnen alle partners beschikken over duurdere apparatuur (zoals lasercutters) en is professionele begeleiding beter betaalbaar. Als daarbij ook de verbinding wordt gelegd met omwonenden, krijgt tegelijk het begrip ‘brede school’ meer betekenis. 2. Gebruik DIY en maker education als aanjagers van vernieuwing. In het po bieden DIY en maker allerlei mogelijkheden om knutselen en handvaardigheid opnieuw vorm te geven, mede omwille van digitale geletterdheid. In het vo kan vakoverstijgend projectmatig onderwijs met behulp van DIY vorm krijgen, waarbij 21e eeuwse vaardigheden op een vanzelfsprekende manier een rol krijgen. Samen een project realiseren vraagt immers overleg, afstemming, conflicthantering en de inzet van diverse soorten kennis van leerlingen om tot succesvolle afronding te komen. In het mbo krijgen vaardigheden al veel aandacht, vaak in samenwerking met het bedrijfsleven. DIY-technologie maakt dit betaalbaarder en breder toepasbaar. Kortom, in alle sectoren kunnen DIY en maker benut worden als aanjagers van (vernieuwing van) het onderwijs. 3.2 Onderwijs in de digitaliserende samenleving Deel 3 Onderwijs in de toekomst 107/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
Masterplan B%C3%A8ta en Technologie
kansenongelijkheid’
'Hier heb ik niets aan!' (Essaybundel – PDF) - Impress
Schoolgids 2013-2014 - Visio
Identiteit - CSG Calvijn
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo - Kennisnet
Personal Audio Producten - HighTech Hilversum
Nucleaire technologie, focus milieuwetenschappen - FI2
Studie & Werk 2001 - SEO Economisch Onderzoek
Profielkeuzevoorlichting bèta/techniek in 3 havo/vwo - Jet-Net
20150409_Levenswijs Mediawijs6
zesjescultuur-westenberg-van-driel
Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-Peelland-VO
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
Onderzoeksrapport --- Omgang met hoogbegaafde ... - Steffann
hbo-110990-advies_kennisbasis_pabo_v4_web_-_definitieve_versie__1_
DOSSIERwerkervaringopdoeninopleidingenDEF
widerode_schoolgids_weblr
Onderwijs & ICT