Views
9 months ago

Technologiekompas_voor_het_onderwijs_Kennisnet_Trendrapport_2016_2017

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 3.4.3 Mogen innoveren Als de motivatie er is, de richting helder is en het team goed samenwerkt, dan ontbreekt alleen nog de (extra) tijd voor experimenten en de ruimte om te falen. Thomas Edison verwoordde heel treffend hoe falen essentieel is in het innovatieproces: ‘I have not failed, I have just found 10.000 ways that don’t work.’ Bij het vrijmaken van tijd en dus geld wordt het menens: zijn we bereid om te investeren in experimenten waarvan we nog niet weten wat ze zullen opleveren? Doen we er niet verstandig aan om te wachten tot onderzoek heeft uitgewezen wat de opbrengsten zijn van een nieuwe technologie? De drie Hype Cycles in de drie delen van dit rapport tonen in welk stadium de besproken technologie zich bevindt. Het doel van de onderscheiden stadia in de Hype Cycle is niet om duidelijk te maken hoelang we moeten wachten voordat het veilige stadium van het plateau van productiviteit is bereikt. De stadia bieden ons een perspectief om een bewuste beslissing te nemen over het moment waarop we het potentiële nut van technologie willen beproeven. Wachten op de uitontwikkeling van technologie en de beschikbaarheid van onderzoek geeft veel zekerheid en tijd- en kostenbesparingen bij de uiteindelijke implementatie, maar op dat moment zijn er ook geen kansen meer ons te onderscheiden of eerder te profiteren van de opbrengsten. Anderzijds kan te vroege brede adoptie leiden tot grote problemen, hoge kosten, tijdsverlies en schade aan de reputatie van de school. Het doel van het innovatieproces in de school is om de onderwijsmissie te ondersteunen met gerichte experimenten die het inzicht en de kennis opleveren om te bepalen welke technologie op welk moment breed ingezet kan worden. Adopting too early? Peak of inflated expectations Verwachting van de gebruikers Technology trigger Trough of disillusionment Slope of enlightment Plateau of productivity Adopting too late? Swamp of diminishing returns Hanging on too long? Cliff of obsolescence Giving up too soon? Tijd 3.4 Innovatiekracht en verandervermogen Deel 3 Onderwijs in de toekomst 116/123

Kennisnet Trendrapport 2016-2017 Evidence based de toekomst voorspellen? Gelukkig zien voldoende scholen binnen en buiten Nederland de potentie van nieuwe toepassingen. Hun experimenten en ervaringen vormen de basis voor het onderzoek dat kan uitwijzen welke opbrengsten haalbaar zijn. De piramide van kennis is opgebouwd uit ideeën (inspiratie), uitvoering van experimenten, het ervaren van opbrengsten en tot slot de bewijsvoering voor opbrengsten in het onderwijsleerproces. Elke fase heeft waarde en levert een bijdrage. Elk bestuur, elke school, elke schoolleider en elke leraar daarbinnen volgt een eigen ontdekkingstocht om te bepalen welke timing hen past. Informaticus Alan Kay – onder andere bekend van de grafische user interface – schetste zijn strategie om effectief met het dynamische veld van computertechnologie om te gaan: ‘The best way to predict the future is to invent it.’ Dat ‘uitvinden’ nemen we dan niet te letterlijk, maar het gesprek met leveranciers van (onderwijs)producten kan proactiever door niet het aanbod van de markt af te wachten maar het mede − in co-creatie − helpen vorm te geven. Daarnaast worden inzichten uit onderzoek dat al is uitgevoerd nog maar zeer beperkt benut. Richting, ruimte en ruggensteun Kennisinstituut TNO heeft − in samenwerking met het onderwijs − de digitale tool iSELF ontwikkeld, dat scholen in staat stelt 21st century skills te meten en te achterhalen hoe leerlingen het effectiefst tot zelfsturend leren komen. Tegen de achtergrond van snelle technologische en maatschappelijke veranderingen vindt ook TNO het steeds belangrijker worden dat mensen proactief en vanuit eigen verantwoordelijkheid een leven lang blijven leren. Uit hun onderzoek blijken richting, ruimte en ruggensteun belangrijke onderliggende concepten om mensen de regie te laten nemen over hun eigen ontwikkelproces. •• Richting: helderheid over missie en toekomstvisie van de organisatie, het richten van het ‘willen’ geeft (de voorlopers) houvast. •• Ruimte: tijd en gelegenheid geven om zelf en op een eigen manier te ‘kunnen’ verdiepen, onderlinge samenwerking en ontdekking bevorderen, benodigde middelen bieden. •• Ruggensteun: gesteund door de school in autonomie ‘mogen’ leren, erkend en gewaardeerd voor inzet en vooruitgang, niet alleen voor resultaten. Deze drie aspecten van ondersteuning dienen in balans te zijn. Veel richting en weinig ruimte geeft het beeld van een rigide schoolorganisatie waar ‘het niet anders kan’. Weinig richting en veel ruimte kan juist tot onzekerheid leiden: leraren hebben het gevoel dat ze het helemaal zelf moeten uitzoeken. Niet iedereen kan daar goed mee omgaan. Veel richting en veel ruggensteun kan betuttelend overkomen. Veel ruimte en weinig ruggensteun geeft leraren het gevoel dat ze niet gezien en gehoord worden. In ‘Innovatie die werkt, duurzaam leren’ schrijven Theunissen en Stubbé dat het bestuur (met haar schoolleiders) de taak en verantwoordelijkheid heeft om naar een lerende organisatie toe te werken met een goede combinatie van de drie elementen van ondersteuning. Zo’n organisatie faciliteert het leren van al haar leden, de cultuur bevordert innovatief gedrag en transformeert zichzelf daardoor continu. Om scholen op weg te helpen in het innovatieproces heeft Kennisnet de innovatieversneller voor leraren ontwikkeld. Dit is een praktische toolkit met twintig technieken die in de verschillende fasen van het proces van innovatie zelfstandig kunnen worden ingezet. 3.4 Innovatiekracht en verandervermogen Deel 3 Onderwijs in de toekomst 117/123

De school op digitale ontdekkingsreis, 150 ict ... - Kennisnet
130117 (WR) Leren en Doceren in de 21e eeuw HU Utrecht.pdf
Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK
Informatieblad vmbo 2012-2013 - Christelijk Lyceum Delft
VOLGENDE FULL SCREEN - Leren van de toekomst
Digitale folder OUDERS/LEERLING - VM2 de pilot van Limburg
Dyslexie - een praktische gids voor scholen voor ... - Kennisnet
brochure herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 - Kennisnet
Met een handicap naar de school van je keuze - Centrum voor ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Schoolgids Haren - Visio
2011 najaar - inDruk mbo - Kennisnet
rapport-icils2013nederland
Persoonlijke professionaliteit - Kortlopend Onderwijsonderzoek
Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel ... - Kennisnet
qr-codes in onderwijs en onderzoek - SURFnet
Gerry Kouwenhoven (Hogeschool INHOLLAND) - Groen Kennisnet
Passend onderwijs werkt met ict - Kennisnet
Virtual reality in het onderwijs
Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele ... - Kennisnet
Mediatrends 2018